KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN...

of 39 /39
KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien paperiteollisuuden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta (17.2.2000, dnro 26/011/2000). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi. OPETUSHALLITUS 2005

Transcript of KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN...

Page 1: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO

Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien paperiteollisuuden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta (17.2.2000, dnro 26/011/2000). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi.

OPETUSHALLITUS

2005

Page 2: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO SISÄLLYS 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN

NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTOON 1 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 1

2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä 1 2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi 3 2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen 3

3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 5

3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 6 3.1.1 Paperiteollisuuden perusosaaminen, 20 ov 6 3.1.2 Mekaaninen kunnossapito, 10 ov 9 3.1.3 Sähkö- ja automaatiokunnossapito, 20 ov 12

3.2B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot 15 Massan valmistuksen koulutusohjelma 15 3.1.4 Sellun valmistus, 15 ov 15 3.1.5 Hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistus, 15 ov 18 Paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjelma 21 3.1.6 Massojen ja vesien käsittely, 10 ov 21 3.1.7 Paperin ja kartongin valmistus, 10 ov 24 3.1.8 Paperin ja kartongin jälkikäsittely, 10 ov 27 Paperin jalostuksen koulutusohjelma 30 3.1.9 Kotelon valmistus, 5 ov 30 3.1.10 Aaltopahvin valmistus, 5 ov 32 3.1.11 Erikoispäällystys ja laminointi, 5 ov 35

Page 3: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

1 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYT-

TÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTOON Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saa-vuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjeste-tään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpai-koilla tai oppilaitosten työtiloissa. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttö-tutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Aineisto ohjaa ammattiosaamisen näyttöjen paikallista toteuttamista ja yhdenmukaistaa opiskelijan arviointia. Näyttöaineistossa on ohjeet sen käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön ku-vauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista. Ammattiosaamisen näy-tön arvioinnin tallentamisen ohjeet ovat kansallisen näyttöaineiston kohdassa 2.3. Aineisto on Opetushallituk-sen Internet-sivuilla osoitteessa www.oph.fi.

Näytön kuvaus -kohdassa on määritelty sen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan. Osaaminen kuvataan työelämän toimintaa vastaavana te-kemisenä ja työprosessina. Näyttöympäristö -kohdassa on kuvattu osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset vaatimukset. Kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa annetaan ohjeet siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisessa ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi annetaan ohjeita siitä, millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja osaaminen voidaan luotettavasti arvioida. Näytön arviointi -kohdassa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka arvioinnissa ovat keskeisiä. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennal-ta asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden poh-jalta kolmiportaisesti. Arvosanat ovat tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5.

2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat. Eri osapuolet voivat hyödyntää kansallista näyttöaineistoa seuraavissa tilanteissa.

Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää aineistoa • suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä • tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä • kouluttaessaan asettamansa toimielimen jäseniä, opetushenkilöstöä ja työelämän edustajia

näyttöä varten

Page 4: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

2

• tarkistaessaan opetussuunnitelmaa niin, että se vastaa voimassa olevia säädöksiä ja määräyk-siä.

Toimielin voi hyödyntää aineistoa • hyväksyessään suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioimisesta

osaksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa • valvoessaan näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista • käsitellessään ammattiosaamisen näyttöjen arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia. Opettaja voi hyödyntää aineistoa • suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä käytännössä yhdessä työelä-

män edustajan ja opiskelijan kanssa • tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden arvioinnista opiskelijoille ja työelämän

edustajille ja perehdyttäessään heitä niihin • havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä sekä kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa oh-

jausta • osallistuessaan arviointikeskusteluun • päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Työelämän edustaja voi hyödyntää aineistoa • perehtyessään ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arvioin-

tikriteereihin • osallistuessaan ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan

kanssa • huolehtiessaan siitä, että opiskelijalla on työssäoppimisjakson aikana mahdollisuus harjaan-

tua näytössä vaadittavaan osaamiseen • perehdyttäessään opiskelijan toimipaikan niihin toimintatapoihin, työtiloihin, koneisiin ja

laitteisiin, jotka ovat ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittäviä, sekä toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin

• havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä, kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjaus-ta

• kertoessaan muille työyhteisön jäsenille näytöistä • osallistuessaan arviointikeskusteluun • päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Opiskelija voi hyödyntää aineistoa • perehtyessään ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointi-

kriteereihin • suunnitellessaan ammattiosaamisen näyttöä ja sopiessaan siitä ja sen ajankohdasta opettajan

ja työelämän edustajan kanssa • arvioidessaan omaa osaamistaan.

Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen osoittamisen esteet. Ne otetaan huomioon näytön suunnittelussa niin, että opiskelijan on mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit on näyttöaineistoissa ilmaistu selkeästi työhön liittyvänä toimintana ja tekemi-senä, joten ne soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin pohjaksi.

Page 5: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

3 2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. Työpaikan edus-tajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan on kirjattu suunnitelma siitä, miten opintokokonaisuuden ammattiosaami-sen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. Koulutuksen järjes-täjän asettama toimielin hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen arviointisuunnitelmat. Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että ammattiosaamisen näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä taval-la.

Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelä-män edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä keskus-telufoorumilla. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työn-tekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaa-misen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla kyseisen ammattialan asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat • työprosessin hallinta • työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) • työn perustana olevan tiedon hallinta • työturvallisuuden hallinta • kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen • yhteiset painotukset. Kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineiston luvussa 3 on konkretisoitu arvioinnin kohteet ja arviointikri-teerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty kohteittain tasoille T1, H3 ja K5. Ammat-tiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, T2, H3, H4 ja K5 (A 603/2005).

Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen aikana. Mikäli tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä työn lomassa tai arviointikeskuste-lussa. 2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Ammattiosaamisen näyttötilanteen jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tehdään ammattiosaamisen näy-tön arvioinnit, jotka tallennetaan opintokokonaisuuksittain ja arvioinnin kohteittain. Nämä arvioinnit toimivat perustana opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosanalle. Jokaisesta ammatillisten opintojen opintokokonaisuudesta annetaan arvosana. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät toimielimen mää-räämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen, pääsääntöisesti kuitenkin yhdessä. Opintokoko-naisuuden ammattiosaamisen näytön arvosana perusteluineen on tallennettava ja merkittävä näyttötodistuk-seen. Oppilaitokset suunnittelevat ammattiosaamisen näytön arviointitietojen tallentamista varten selkeät lomak-keet. Niitä on helppo käyttää myös työpaikoilla työelämän edustajien kanssa yhteisissä arviointitilanteissa. Kun

Page 6: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

4 arviointitiedot tallennetaan, arviota voi tarvittaessa perustella myös jälkikäteen. Erityisen tärkeää arviointiin palaaminen on silloin, kun opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen osoitetaan useammassa ammattiosaa-misen näyttötilanteessa (ammattiosaamisen osanäyttöinä). Näyttöjen arviointi on haasteellista myös silloin, kun yhden ammattiosaamisen näyttötilanteen aikana osoitetaan kahden tai useamman opintokokonaisuuden osaamista (yhdistetty näyttö). Näissä tilanteissa arvioinnin kohteet on pystyttävä erottelemaan ja tallentamaan opintokokonaisuuksittain. Arviointitiedon tallentamisesta vastaa yleensä opettaja. Arviointiin tulee tallentaa ainakin seuraavat arviointikeskustelussa esille tulevat asiat:

• ammattiosaamisen näytön antaja • näytettävä opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuden osa • ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka • kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä • arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain • perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle opintokokonaisuuksittain • perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle silloin, kun näyttö muodostuu osa-

näytöistä • näytön täydentäminen tai uusiminen sellaisessa tapauksessa, jossa ei vielä ole saavutettu vähintään tyy-

dyttävän tason osaamista • opiskelijan kehitettävät osaamisalueet • arviointiin osallistuneiden allekirjoitukset.

Tulevaisuudessa kansallinen oppimistulosten arviointi tullaan tekemään ammattiosaamisen näytöistä saatujen oppimistulosten pohjalta. Kun siirrytään ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan kansalliseen oppimistulos-ten arviointiin, ammattiosaamisen näytön arvosanan tallentamiseen tullaan liittämään arvioinnin taustatietoja ja tallentamisesta annetaan erilliset ohjeet.

Page 7: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

5 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kaikille opiskeli-joille. Koulutusohjelmittain eriytyvien opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kyseisen koulutusohjel-man valinneelle. Opiskelijan on osoitettava osaamisensa ammattiosaamisen näytöillä myös valitsemissaan va-linnaisissa ammatillisissa opinnoissa. Koulutuksen järjestäjä päättää ammattiosaamisen näyttöjen lukumäärän siten, että kaikkien ammatillisten opintokokonaisuuksien keskeinen osaaminen tulee näytettyä. PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINNOT, 90 OV Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot, 50 ov Paperiteollisuuden perusosaaminen, 20 ov Mekaaninen kunnossapito, 10 ov Sähkö- ja automaatiokunnossapito, 20 ov Massan valmistuksen koulutus-ohjelma, 30 ov Sellun valmistus, 15 ov Hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistus, 15 ov

Paperin ja kartongin valmistuk-sen koulutusohjelma, 30 ov Massojen ja vesien käsittely, 10 ov Paperin ja kartongin valmistus, 10 ov Paperin ja kartongin jälkikäsittely, 10 ov

Paperin jalostuksen koulutus-ohjelma, 15 ov Kotelon valmistus, 5 ov Aaltopahvin valmistus, 5 ov Erikoispäällystys ja laminointi, 5 ov

Valinnaiset opinnot, 10 ov Massan valmistuksen koulutusohjelmassa

Massojen ja vesien käsittely, 10 ov Paperin ja kartongin valmistus, 10 ov Paperin ja kartongin jälkikäsittely, 10 ov Kotelon valmistus, 5 ov Aaltopahvin valmistus, 5 ov Erikoispäällystys ja laminointi, 5 ov

Paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjelmassa Sellun valmistus, 15 ov Hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistus, 15 ov Kotelon valmistus, 5 ov Aaltopahvin valmistus, 5 ov Erikoispäällystys ja laminointi, 5 ov

Paperin jalostuksen koulutusohjelmassa Sellun valmistus, 15 ov Hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistus, 15 ov Massojen ja vesien käsittely, 10 ov Paperin ja kartongin valmistus, 10 ov Paperin ja kartongin jälkikäsittely, 10 ov

Page 8: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

6 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 3.1.1 Paperiteollisuuden perusosaaminen, 20 ov Näytön kuvaus Paperiteollisuuden perusosaamisen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen:

• paperiteollisuuden prosessien ja niiden ohjauksen tunteminen ja turvallinen työskentely alalla • prosessikaavioiden tulkinta • tehokas viestintä, laadukas työskentely, ongelmanratkaisu, ryhmätyöskentely.

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija noudattaa työturvallisuusohjeita, käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä sekä antaa tarvittaessa ensiapua. Hän laskee työhön liittyviä ainemääriä (esimerkiksi massan kuiva-ainemääriä tai valkolipeän väkevyyttä). Hän hyödyntää paperiteollisuuden pää- ja tukiprosesseja sekä yleisimpiä palvelu-prosesseja. Opiskelija tulkitsee prosessikaavioita prosessin ohjaus- ja valvontatehtävissä. Hän laatii työ- ja tuotantoraport-teja. Näyttöympäristö

Paperiteollisuuden perusosaaminen, 20 ov

Ammattiosaamisen näyt-töpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Paperiteollisuus tai oppilaitos, jossa on riittävä varustetaso ammattiosaamisen näytön järjestämistä varten. Mikäli ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppi-laitoksen työtiloissa, tulee tehtävän annossa huolehtia siitä, että olosuhteet vas-taavat mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet, esimerkiksi titrauslait-teet, ovat toimintaperiaatteiltaan yhdenmukaiset alalla käytettävien koneiden ja laitteiden kanssa. Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suo-ja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa yksin, parin kanssa tai prosessissa suoritettavana ryhmätyönä.

Page 9: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

7 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija Opiskelija Opiskelija Työprosessin hallinta Suunnitteluvalmiudet Eri osaprosessien hallinta

hyödyntää tuki- ja palve-lutoimia työssään.

suunnittelee omaa ajan-käyttöään ja pyrkii toi-mimaan suunnitelman mukaisesti. hyödyntää tuki- ja palve-lutoimia työssään siten, että ydinprosessi toimii tehokkaasti.

suunnittelee oman ajan-käyttönsä tehokkaaksi ja toimii suunnitelman mu-kaisesti. hyödyntää tuki- ja palve-lutoimia työssään siten, että ydinprosessi toimii tehokkaasti. työskentelee laatu- ja ym-päristövaatimusten mu-kaisesti.

Työtehtävän hallinta Prosessikaavioiden tul-kinta

tulkitsee prosessikaavioi-ta.

tulkitsee prosessikaaviot ja -kuvaukset.

tulkitsee prosessikaaviot ja -kuvaukset sekä ohjaus-tasot ja käyttöohjeet.

Työn perustana olevan tiedon hallinta Pää-, tuki- ja palvelutoi-minnan prosessien tun-teminen Prosessikaavioiden piir-rosmerkit

tuntee pääprosessit, tukiprosessit ja yleisim-mät palveluprosessit niin, että pystyy hyödyn-tämään tuki- ja palvelu-toimia. tuntee yleisimmin käytet-tävät piirrosmerkit pro-sessikaavioita tulkites-saan.

tuntee tukiprosessit ja yleisimmät palvelupro-sessit sekä niiden merki-tyksen ydinprosesseissa niin, että pystyy hyödyn-tämään tuki- ja palvelu-toimia työssään. tuntee yleisimmin käytet-tävät piirrosmerkit ja säätöpiirien toiminnan prosessikaavioita ja -kuvauksia tulkitessaan.

tuntee pääprosessit (ter-mistön myös englannin kielellä), tukiprosessit ja yleisimmät palveluproses-sit sekä niiden merkityk-sen ydinprosesseissa niin, että pystyy hyödyntämään tuki- ja palvelutoimia työssään niin, että ydin-prosessi toimii. tuntee yleisimmin käytet-tävät piirrosmerkit ja sää-töpiirien toiminnan sekä prosessin ominaisuuksien vaikutuksia säädön toi-mintaan prosessikaavioita ja -kuvauksia tulkitessaan.

Työturvallisuuden hal-linta Työturvallisuus

noudattaa työturvalli-suusohjeita. käyttää annettuja suoja-välineitä.

noudattaa työturvalli-suusohjeita. tunnistaa työtehtävän riskikohteet. käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä.

tunnistaa riskikohteet ja toimii kunkin työtehtävän edellyttämien turvamäärä-ysten mukaisesti. toimii työlainsäädännön mukaisesti. käyttää tarvittavia suojavä-lineitä. toimii riskejä ottamatta.

Page 10: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

8 Ydinosaaminen Ongelmanratkaisutaidot Eettiset ja esteettiset tai-dot

- ajankäyttö Vuorovaikutus- ja vies-tintätaidot

noudattaa työaikoja ja sopii poikkeamista. tuottaa luettavissa olevia kirjallisia viestejä.

osaa toimia kokemuksen perusteella ongelmatilan-teessa. noudattaa työaikoja ja sopii poikkeamista. tuottaa kirjallisia viestejä ja tiedotteita.

osaa toimia ongelmatilan-teessa johdonmukaisesti ja itsenäisesti. noudattaa työaikoja ja sopii poikkeamista. tuottaa selkeästi jäsennel-tyjä kirjallisia viestejä ja tiedotteita.

Yhteiset painotukset Työsuojelu ja terveys Teknologian ja tietotek-niikan hyödyntäminen

- tekstin käsittely - taulukkolaskenta

antaa tarvittaessa en-siapua. käyttää tietokonetta apuna tuottaessaan teks-tiä, kuvia ja taulukoita.

antaa tarvittaessa en-siapua. tunnistaa työhön liittyvät vaarat. käyttää osin ohjattuna tietokonetta ohjelmineen omaan ammattiinsa liit-tyvissä tehtävissä, kuten huolto-, vika- ja laatura-porttien laatimisessa.

antaa tarvittaessa ensiapua ja toimii nopeasti vaara- ja hätätilanteessa. käyttää tietokonetta oh-jelmineen omaan ammat-tiinsa liittyvissä tehtävissä, kuten huolto-, vika- ja laaturaporttien laatimises-sa.

Näyttöesimerkkejä Tämän opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö suoritetaan muiden opintokokonaisuuksien ammat-tiosaamisen näyttöjen yhteydessä. Alla olevat esimerkit ovat opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön osia, eivätkä yksinään kata koko opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttöä. Esimerkki 1.

Prosessikaavioiden tulkinta (esimerkiksi Paperin ja kartongin valmistus, 10 ov) Esimerkki 2.

Paperin testauksen yhteydessä tehdyn työn raportointi (esimerkiksi Paperin ja kartongin valmistus, 10 ov)

Page 11: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

9 3.1.2 Mekaaninen kunnossapito, 10 ov Näytön kuvaus Mekaanisen kunnossapidon opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen:

• voitelu, telatyyppien ja vikaantumismekanismien tunteminen ja laakerien kunnonvalvonta • asennustyöt kunnossapitoryhmän jäsenenä • pumppujen ja venttiilien huolto • taakan nosto ja siirto.

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee kunnossapitoryhmän jäsenenä tavanomaisia huolto- ja kunnos-sapitotöitä. Näitä ovat esimerkiksi voitelutyöt, koneenosien ja laitteiden vaihto- ja asennustyöt, pumppujen ja venttiilien huolto sekä taakan nosto ja siirto. Opiskelija tekee havaintoja paperiteollisuuden prosessilaitteiden kunnosta ja ilmoittaa niiden huoltotarpeesta mekaaniseen kunnossapitoon. Hän hyödyntää kunnonvalvonta-järjestelmän toimintaa työtehtävänsä aikana. Näyttöympäristö

Mekaaninen kunnossapito, 10 ov

Ammattiosaamisen näyt-töpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Paperiteollisuus tai oppilaitos, jossa on riittävä varustetaso ammattiosaamisen näytön järjestämistä varten. Mikäli ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppi-laitoksen työtiloissa, tulee tehtävänannossa huolehtia siitä, että olosuhteet vas-taavat mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet, esimerkiksi voitelutyö-välineet, asennustyövälineet, trukit ja erilaiset nostolaitteet, ovat toimintaperi-aatteiltaan yhdenmukaiset alalla käytettävien koneiden ja laitteiden kanssa. Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suo-ja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa sekä huoltotehtävien suo-rittamiseen tarvittavat voiteluaineet. Osa ammattiosaamisen näytöistä toteutetaan yksin, osa työryhmän jäsenenä.

Page 12: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

10 Näytön arviointi Arviointikohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija Opiskelija Opiskelija Työprosessin hallinta Toimiminen päivittäisis-sä huolto- ja kunnossa-pitotöissä

tekee havaintoja proses-silaitteiden kunnosta ja ilmoittaa havainnoista.

tekee havaintoja proses-silaitteiden kunnosta ja ilmoittaa niiden huolto-tarpeesta.

tekee perustellusti ha-vaintoja prosessilaittei-den kunnosta ja ilmoit-taa niiden huoltotarpees-ta.

Työtehtävän hallinta Koneiden voitelu Koneen osien vaihto ja asennustyöt Taakan nosto ja siirto Pumppujen ja venttiilien huolto

voitelee koneita ja laittei-ta huolto-ohjeen mukai-sesti. toimii ohjattuna koneen osien ja laitteiden vaihto- ja asennustöissä ryhmän apuna. nostaa ja siirtää ohjattuna taakkaa trukilla ja nostu-rilla noudattaen työtur-vallisuusohjeita. tunnistaa eri pumppu- ja venttiilityypit.

valitsee ohjattuna oikean voiteluaineen käyttökoh-teeseen ja voitelee huol-to-ohjeen mukaisesti. toimii koneen osien ja laitteiden vaihto- ja asennustöissä ryhmän apuna. valitsee avustettuna työ-hönsä oikeat asennus-työvälineet. nostaa ja siirtää jonkin verran ohjattuna taakkaa trukilla ja nosturilla työ-turvallisuusohjeita nou-dattaen. tunnistaa pumpuissa ja venttiileissä esiintyviä vikoja ja avustaa niiden huolto- ja vaihtotöissä.

valitsee oikean voitelu-aineen käyttökohteeseen ja voitelee itsenäisesti huolto-ohjeen mukaises-ti. toimii koneen osien ja laitteiden vaihto- ja asennustöissä ryhmän jäsenenä. valitsee työhönsä oikeat asennustyövälineet. nostaa ja siirtää suullisen ohjeen saatuaan taakkaa trukilla ja nosturilla työ-turvallisuusohjeita nou-dattaen. tunnistaa pumpuissa ja venttiileissä esiintyvät tavallisimmat viat ja avustaa pumppujen ja venttiilien huolto- ja vaihtotöissä.

Työn perustana ole-van tiedon hallinta Voiteluaineiden ja -järjestelmien tunteminen

tuntee yleisimmät voite-luaineet ja voitelujärjes-telmät niin, että pystyy voitelemaan koneita ja laitteita huolto-ohjeen mukaisesti.

tuntee yleisimmät voite-luaineet ja voitelujärjes-telmien toimintaperiaat-teet niin, että pystyy ohjattuna valitsemaan oikean voiteluaineen käyttökohteeseen ja voitelemaan huolto-ohjeen mukaisesti.

tuntee yleisimmät voite-luaineet ja voitelujärjes-telmien toimintaperiaat-teet ja rakenteet niin, että pystyy valitsemaan oikean voiteluaineen käyttökohteeseen ja itsenäisesti voitelemaan huolto-ohjeen mukaises-ti.

Page 13: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

11 Kuljettimien, telojen ja laakereiden tunteminen Pumppujen ja venttiilien tunteminen

tuntee kuljetin-, tela- ja laakerityypit ja niiden toimintaa niin, että pys-tyy ohjattuna toimimaan koneen osien ja laitteiden vaihto- ja asennustöissä ryhmän apuna. tunnistaa yleisimmät pumppu- ja venttiilityy-pit.

tuntee kuljetin-, tela- ja laakerityypit ja niiden rakennetta ja toimintaa niin, että pystyy toimi-maan koneen osien ja laitteiden vaihto- ja asennustöissä ryhmän apuna. tuntee pumppu- ja vent-tiilityypit ja niiden käyt-tötarkoituksen, tunnistaa niissä esiintyviä tavalli-simpia vikoja ja avustaa niiden huolto- ja vaihto-töissä.

tuntee kuljetin-, tela- ja laakerityypit ja niiden rakennetta ja toimintaa sekä niiden yleisimmät vikaantumismekanismit niin, että pystyy toimi-maan koneen osien ja laitteiden vaihto- ja asennustöissä ryhmän jäsenen. tuntee pumppu- ja vent-tiilityypit, niiden käyttö-tarkoituksen ja raken-teen, tunnistaa niissä esiintyvät tavallisimmat viat ja avustaa niiden huolto- ja vaihtotöissä.

Työturvallisuuden hallinta Työturvallisuus

noudattaa työturvalli-suusohjeita. käyttää annettuja suoja-välineitä.

noudattaa työturvalli-suusohjeita ja tuntee työtehtävän riskikohteet. käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä.

tunnistaa riskikohteet ja toimii kunkin työtehtä-vän edellyttämien tur-vamääräysten mukaises-ti. toimii työlainsäädännön mukaisesti. käyttää tarvittavia suoja-välineitä. toimii riskejä ottamatta.

Ydinosaaminen yhteistyötaidot

toimii kunnossapitoryh-män apuna.

toimii ohjattuna kun-nossapitoryhmän jäse-nenä.

toimii kunnossapito-ryhmän jäsenenä.

Näyttöesimerkkejä Tämän opintokokonaisuuden keskeisen osaamisen näyttäminen työelämässä toteutuu työpaikan huoltosuun-nitelman mukaisesti. Ennakoivaa kunnossapitovalvontaa voi toteuttaa päivittäin. Esimerkki 1.

Opiskelija osallistuu ryhmän jäsenenä käytännön kunnossapitotöihin (esimerkiksi laakerin vaih-to, telan vaihto ja/tai pumpun huolto).

Esimerkki 2.

Opiskelija tulkitsee oman alueensa kunnonvalvontajärjestelmästä saatavaa tietoa ja valvoo ais-tinvaraisesti prosessilaitteiden kuntoa. Vian havaittuaan opiskelija tekee vikailmoituksen.

Page 14: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

12 3.1.3 Sähkö- ja automaatiokunnossapito, 20 ov Näytön kuvaus Sähkö- ja automaatiokunnossapidon opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen:

• sähköturvallisuusmääräysten tunteminen • automaatiojärjestelmän tunteminen ja vian paikantaminen • kunnonvalvontajärjestelmien tulkinta • dokumentointijärjestelmien käyttö ja automaation dokumenttien lukeminen • käynnissäpidon tietojärjestelmien käyttö • automaatiokunnossapitoryhmässä toimiminen.

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija toimii sähköturvallisuusmääräysten SFS-standardin 6002 mukaisesti. Opiskelija käyttää automaatio- ja kunnonvalvontajärjestelmiä prosessin ohjaustehtävissä. Hän hakee sähköi-sesti tallennettuja dokumentteja ja tulkitsee lohko-, vuo-, PI- ja lukituskaavioita. Opiskelija hakee ja syöttää järjestelmiin tietoja häiriöistä. Näyttöympäristö

Sähkö- ja automaatiokunnossapito, 20 ov

Ammattiosaamisen näyt-töpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Paperiteollisuus tai oppilaitos, jossa on riittävä varustetaso ammattiosaamisen näytön järjestämistä varten. Mikäli ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppi-laitoksen työtiloissa, tulee tehtävän annossa huolehtia siitä, että olosuhteet vas-taavat mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet, esimerkiksi simuloin-tiohjelmat, ovat toimintaperiaatteiltaan yhdenmukaiset alalla käytettävien ko-neiden ja laitteiden kanssa. Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suo-ja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa (esimerkiksi SFS-standardi 6002). Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan teollisuudessa työryhmän jäsenenä ja muualla myös yksilösuorituksena.

Page 15: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

13 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija Opiskelija Opiskelija Työprosessin hallinta Automaatiokunnossapi-toryhmässä toimiminen asennus- ja huoltotöissä

osaa toimia ryhmän jäse-nenä asennus-, vianetsin-tä- sekä huolto- ja korja-ustöissä.

osaa toimia ryhmän jäse-nenä asennus-, vianetsin-tä- sekä huolto- ja korja-ustöissä.

osaa toimia ryhmän jäse-nenä asennus-, vianetsin-tä- sekä huolto- ja korja-ustöissä.

Työtehtävän hallinta Automaatio- ja kunnon-valvontajärjestelmien käyttäminen Dokumentointijärjestel-mien käyttäminen Käynnissäpidon tietojär-jestelmän käyttäminen

käyttää tehdastietojärjes-telmää ja operoi proses-sia jollakin automaa-tiojärjestelmällä. tulkitsee lohko-, vuo- ja PI-kaavioita. hakee ja syöttää järjes-telmiin arkistoituja tietoja häiriöistä.

käyttää tehdastietojärjes-telmää ja operoi proses-sia jollakin automaa-tiojärjestelmällä. avustaa säätöpiirien virit-tämisessä ja vian paikan-tamisessa. tulkitsee työssään kun-nonvalvontajärjestelmien rakenteen ja toiminnan. tulkitsee lohko-, vuo-, PI-, lukitus-, logiikka- ja signaalikaavioita. selvittää työskentelypis-teessään tarvittavien va-raosien määrää. hakee ja syöttää järjes-telmiin arkistoituja tietoja häiriöistä.

käyttää tehdastietojärjes-telmää ja operoi proses-sia jollakin automaa-tiojärjestelmällä. avustaa säätöpiirien virit-tämisessä ja vian paikan-tamisessa. tulkitsee kunnonvalvon-tajärjestelmien rakenteen ja toiminnan, hyödyntää niiden antamaa infor-maatiota ja tekee tarvit-tavat johtopäätökset tiedon perusteella. etsii järjestelmästä tietoa prosessin ajamisesta. hakee sähköisesti tallen-nettuja dokumentteja. tulkitsee lohko-, vuo-, PI-, lukitus-, logiikka- ja signaalikaavioita. selvittää työskentelypis-teessään tarvittavien varaosien määrää eri laitepositioiden kohdalla. hakee ja syöttää järjes-telmiin arkistoituja tieto-ja häiriöistä.

Page 16: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

14 Työn perustana olevan tiedon hallinta Automaatio- ja kunnon-valvontajärjestelmien tunteminen

Dokumentointi- ja käynnissäpitojärjestel-män tunteminen

tuntee automaatio-, lo-giikka- ja tehdastietojär-jestelmien sekä tavalli-simpien mittaus- ja sää-tölaitteiden toiminnan niin, että pystyy käyttä-mään tehdastietojärjes-telmää ja operoimaan prosessia jollakin auto-maatiojärjestelmällä.

tuntee automaatio-, lo-giikka- ja tehdastietojär-jestelmien sekä mittaus- ja säätölaitteiden toimin-nan niin, että pystyy käyt-tämään tehdastietojärjes-telmää, operoimaan pro-sessia jollakin automaa-tiojärjestelmällä ja avus-tamaan säätöpiirien virit-tämisessä ja vian paikan-tamisessa. tuntee nykyaikaisia do-kumentaatiomenetelmiä ja osaa tulkita lohko-, vuo-, PI-, lukitus-, logiik-ka- ja signaalikaavioita.

tuntee automaatio- ja logiikka- sekä kunnon-valvontajärjestelmien rakenteen ja toiminnan sekä prosessin mittaus- ja säätöjärjestelmien väli-sen kommunikoinnin periaatteet niin, että pys-tyy käyttämään tehdastie-tojärjestelmää, operoi prosessia jollakin auto-maatiojärjestelmällä ja avustaa säätöpiirien virit-tämisessä ja vian paikan-tamisessa. tuntee nykyaikaisia do-kumentaatiomenetelmiä ja sähköisen arkistoinnin periaatteita niin, että osaa etsiä järjestelmästä tietoa prosessin ajamisesta, hakea sähköisesti tallen-nettuja dokumentteja ja tulkita lohko-, vuo-, PI-, lukitus-, logiikka- ja sig-naalikaavioita.

Työturvallisuuden hal-linta

osaa toimia SFS-standardin mukaisesti.

osaa toimia SFS-standardin mukaisesti.

osaa toimia SFS-standardin mukaisesti.

Näyttöesimerkkejä Esimerkki 1.

Prosessin ohjaus automaatiojärjestelmän avulla Esimerkki 2.

Prosessikaavioiden luku ja tulkinta (ammattiosaamisen osanäyttö) Esimerkki 3.

Simulointiohjelman ajo, esimerkiksi Damatic, Know Pulp, Know Pap, Alcont ja DNA.

Page 17: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

15 3.2B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot Massan valmistuksen koulutusohjelma 3.1.4 Sellun valmistus, 15 ov Näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija toimii sellunvalmistukseen liittyvissä osaprosesseissa (sellun keitto-, pesu-, valkaisu- ja kuivausosastoilla ja kemikaalien talteenotto-osastolla) erilaisissa tehtävissä työnopastuksen, suullisen tai kirjallisen ohjeistuksen saatuaan. Hän tarkkailee valvomosta sellun valmistumisen eri prosessivai-heita: sellun keittoa, massan pesua, happivaihetta, massan valkaisua ja lajittelua sekä sellun kuivausta. Hän ottaa tarvittavat näytteet ja analysoi ne tarvittaessa. Näyttöympäristö

Sellun valmistus, 15 ov

Ammattiosaamisen näyt-töpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Paperiteollisuus tai oppilaitos, jossa on riittävä varustetaso ammattiosaamisen näytön järjestämistä varten. Mikäli ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppi-laitoksen työtiloissa, tulee tehtävän annossa huolehtia siitä, että olosuhteet vas-taavat mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet ovat toimintaperiaatteil-taan yhdenmukaiset alalla käytettävien koneiden ja laitteiden kanssa. Esimerk-keinä mainittakoon simulointiohjelmat, keitin, pesu-, lajittelu- ja kuivauslaitteis-to, titraus-, kappa- ja viskositeettilaitteisto, vaaleusmittari ja roskien luku. Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suo-ja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan teollisuudessa työryhmän jäsenenä ja muualla myös yksilösuorituksena.

Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta Sellun valmistusprosessissa toimiminen

toimii ohjattuna sellun valmistuksessa keitto-, pesu- ja valkaisutehtävis-sä.

toimii osittain ohjattuna sellun valmistuksen tehtävissä puun käsitte-lyssä, keitto-, pesu-, valkaisu- ja kuivaus-osastoilla sekä kemikaa-

toimii sellun valmistuk-sen tehtävissä puun käsittelyssä, keitto-, pesu-, valkaisu- ja kui-vausosastoilla sekä ke-mikaalien talteenotto-

Page 18: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

16

lien talteenotto-osastolla.

osastolla jossakin pro-sessin ohjaus- ja val-vontatehtävässä ryhmän jäsenenä.

Työtehtävän hallinta Valvomotoiminta

- Sellun keitto - Massan pesu - Happivaiheen suo-

ritus - Massan valkaisu - Massan lajittelu - Sellun kuivaus

Paalaus ja pakkaus Puolikemiallisen massan valmistus Tarkkailuanalyysit

keittää ohjattuna sellua laboratorio-olosuhteissa. pesee massaa ohjattuna yksityiskohtaisten ohjei-den mukaan. toimii ohjattuna massan valkaisussa.

keittää sellua osittain ohjattuna. pesee massan ohjattuna keiton jälkeen. käsittelee massaa ohjat-tuna ryhmän jäsenenä. valkaisee ohjattuna massaa. lajittelee massaa ohjat-tuna ryhmän jäsenenä. kuivaa sellua ohjattuna ryhmän jäsenenä. paalaa ja pakkaa sellua ohjattuna ryhmän jäse-nenä. valmistaa ohjattuna puolikemiallisia massoja ryhmässä. tekee joitakin laatua mittaavia määrityksiä.

keittää sellua ohjeiden mukaan ja määrittää massasta tarvittavat arvot. pesee massan ohjattuna keiton jälkeen ja määrit-telee pesuhäviöt. käsittelee massaa ohjat-tuna. valkaisee ohjattuna massaa ja määrittää valkaisussa tarvittavat arvot. lajittelee massaa ohjat-tuna. kuivaa sellua ohjattuna. paalaa ja pakkaa sellua ohjattuna. valmistaa ohjattuna puolikemiallisia masso-ja. tekee kaikki tärkeimmät laatua mittaavat määri-tykset.

Työn perustana olevan tiedon hallinta Sellun valmistusprosessin tunteminen

- sellun keitto - massan pesu - happivaiheen suo-

ritus - massan valkaisu - massan lajittelu - sellun kuivaus - paalaus ja pakkaus

tuntee yhden keittomene-telmän laitteineen, mas-san pesumenetelmän, sellun valkaisussa käytet-tävät laitteet ja kemikaa-lit, lajittelussa käytettävi-en lajittimien rakenteet, massan kuivauksen ja paalauksen periaatteet sekä kemikaalien talteen-oton päävaiheet niin, että

tuntee keitto-, pesu- ja valkaisumenetelmät, painelajittimien ja pyör-repuhdistimien raken-teen, kuivaus-, paalaus- ja pakkauslaitteet sekä kemikaalien talteenot-toprosessin niin, että pystyy toimimaan ohjat-tuna vastaavissa tehtä-vissä.

tuntee keitto-, pesu-, happi- ja valkaisumene-telmät, painelajittimien ja pyörrepuhdistimien rakenteet ja toimintape-riaatteen, kuivaus-, paa-laus- ja pakkauslaitteet toimintaperiaatteineen sekä keittokemikaalien talteenottoprosessin laitteineen niin, että

Page 19: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

17

- keittokemikaalien talteenotto

pystyy keittämään sellua ohjattuna laboratorio-olosuhteissa.

pystyy toimimaan vas-taavissa tehtävissä oh-jeiden mukaan.

Työturvallisuus

noudattaa työturvalli-suusohjeita. käyttää annettuja suojavä-lineitä.

tunnistaa työtehtävän riskikohteet ja noudat-taa työturvallisuusohjei-ta. käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä.

tunnistaa riskikohteet ja toimii kunkin työtehtä-vän edellyttämien tur-vamääräysten mukaises-ti. toimii työlainsäädännön mukaisesti. käyttää tarvittavia suo-javälineitä. toimii riskejä ottamatta.

Yhteiset painotukset Kestävä kehitys, kemikaa-lien talteenotto

toimii kemikaalien tal-teenotossa ryhmässä työsuojeluohjeita nou-dattaen.

ottaa talteen kemikaale-ja työsuojeluohjeita noudattaen.

Näyttöesimerkkejä Esimerkki 1.

Tämä näyttö toteutetaan laboratorio-olosuhteissa. Opiskelijan tehtävänä on keittää annetusta hakkeesta ja valkolipeästä sellua ja suorittaa sellunkeittoon liittyvät analyysit ja raportointi. Opiskelija tekee hakkeen kuiva-ainemäärityksen ja valkolipeäanalyysin. Saatujen tulosten ja an-nettujen kirjallisten ohjeiden avulla hän laskee keittopöytäkirjaan tarvittavat tiedot, keittää sellun olemassa olevilla laitteilla, pesee massan ja suorittaa massasta kuiva-ainemäärityksen ja kappalu-vun sekä tekee keittopöytäkirjan merkinnät saantolaskujen osalta loppuun.

Esimerkki 2.

Opiskelija toimii opastettuna jossakin sellutehtaan työtehtävässä. Aluksi opiskelija opettelee va-kanssin mukaiset työtehtävät työnopastajan kanssa. Hänellä on käytössään myös kirjalliset työn-opastusohjeet. Kun opiskelija mielestään osaa tehtävät ja työnopastaja on samaa mieltä, he alle-kirjoittavat työnopastusasiakirjan. Tämä tarkoittaa sitä, että työnopastaja on opettanut työam-mattiin kuuluvat asiat ja opiskelija on oppinut ne.

Esimerkki 3.

Opiskelija ajaa sellutehtaan simulointiohjelman Know Pulp.

Page 20: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

18 3.1.5 Hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistus, 15 ov Näytön kuvaus Opiskelija toimii hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistukseen liittyvissä osaprosesseissa erilaisissa tehtä-vissä työnopastuksen, suullisen tai kirjallisen ohjeistuksen saatuaan. Hän suorittaa erilaisia valvontatehtäviä hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistusprosesseissa ryhmän jäsenenä. Hän ottaa näytteitä ja tarvittaessa analysoi niitä. Hiokkeen ja hierteen valmistuksessa opiskelija toimii apuna puun vastaanotossa tulevien puiden mittauksessa. Hän tarkkailee valvomosta hiokkeen ja hierteen valmistumista aina puun katkaisusta valmiiseen hiokkeeseen ja/tai hierteeseen asti. Lisäksi hän tekee valmistuksen aikana tarvittavia laatumäärityksiä. Uusiomassan valmistuksessa opiskelija toimii ryhmässä eri valmistusvaiheissa. Työ on lähinnä prosessin tark-kailua. Näyttöympäristö

Hiokkeen, hierteen ja uusiomassan valmistus, 15 ov

Ammattiosaamisen näyt-töpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Paperiteollisuus tai oppilaitos, jossa on riittävä varustetaso ammattiosaamisen näytön järjestämistä varten. Mikäli ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppi-laitoksen työtiloissa, tulee tehtävän annossa huolehtia siitä, että olosuhteet vas-taavat mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet ovat toimintaperiaatteil-taan yhdenmukaiset alalla käytettävien koneiden ja laitteiden kanssa. Tarvittavia laitteita ovat seula, massanvalmistus- ja käsittelylaitteet, SR- tai CSF-laite ja vaaleusmittari. Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suo-ja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa sekä kemikaalien käyttö-turvallisuustiedotteet. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan teollisuudessa työryhmän jäsenenä ja muualla myös yksilösuorituksena.

Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija Opiskelija Opiskelija Työprosessin hallinta Hiokkeen, hierteen ja uu-siomassan valmistuspro-sessissa toimiminen

toimii ohjattuna puun käsittelyssä, hiomolla ja hiertämöllä.

tekee ohjattuna puun käsittelyn, hiomon ja hiertämön työtehtäviä ja toimii jonkin prosessin ohjaus- ja valvontateh-

tekee ohjattuna puun käsittelyn, hioke-, hier-re- ja uusiomassaproses-sin eri vaiheiden työteh-täviä ja toimii jonkin

Page 21: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

19

tävässä ryhmässä.

prosessin ohjaus- ja valvontatehtävässä ryh-män jäsenenä.

Työtehtävien hallinta Puun käsittely

Hiokkeen valmistus Hierteen valmistus Massan valkaisu ja lajittelu

Laadun määritys Siistaus ja uusiomassan käsittely

toimii ohjattuna puun käsittelyssä. toimii ohjattuna hiomol-la. toimii ohjattuna hiertä-möllä. käyttää turvallisesti me-kaanisen massan val-kaisussa käytettyjä ke-mikaaleja. toimii ohjattuna siistaa-molla.

toimii ohjattuna puun käsittelyssä ja kuorinnan tehtävissä. toimii osittain ohjattuna hiomon tehtävissä. toimii osittain ohjattuna hiertämön tehtävissä. valkaisee ohjattuna me-kaanista massaa. lajittelee ohjattuna mas-saa. tekee laatua mittaavia määrityksiä. toimii ohjattuna siistaa-molla jossakin työtehtä-vässä ja syöttää ohjattu-na oikeaa raaka-ainetta prosessiin.

toimii ohjauksen saatu-aan puun käsittelyssä ja kuorinnan tehtävissä. toimii ohjauksen saatu-aan hiomon työtehtävis-sä. toimii ohjauksen saatu-aan hiertämön työtehtä-vissä. valkaisee ohjattuna me-kaanista massaa työtur-vallisuusohjeita noudat-taen. lajittelee ohjattuna mas-saa ja saa prosessin toi-mimaan suunnitellulla tavalla. tekee tärkeimmät laatua mittaavat määritykset. toimii ohjauksen saatu-aan siistaamon eri tehtä-vissä ja syöttää oikeaa raaka-ainetta prosessiin.

Työn perustana olevan tiedon hallinta Puun käsittelyn tuntemi-nen

tuntee puun mittausta-vat, kuorinnan ja hake-tusprosessin niin, että pystyy toimimaan ohjat-tuna puun käsittelyssä. tuntee hiokkeen ja hier-teen valmistusprosessien

tuntee puun mittausme-netelmiä, puun kuorin-nan ja kuorinnassa, ha-ketuksessa ja lajittelussa käytettävät laitteet sekä hakkeen laatuun vaikut-tavia tekijöitä niin, että pystyy toimimaan ohjat-tuna puun käsittelyssä ja kuorinnan tehtävissä. tuntee eri hiontamene-telmiä, hiokkeen omi-

tuntee puun eri mitta-usmenetelmät tehtaalla, puun kuorinnan, kuo-rinnassa, haketuksessa ja lajittelussa käytettävät laitteet ja niiden toimin-nan sekä hakkeen laa-tuun vaikuttavat tekijät niin, että pystyy toimi-maan ohjauksen saatu-aan puun käsittelyssä ja kuorinnan tehtävissä sekä tekemään ja tulkit-semaan koeseulontoja. tuntee eri hiontamene-telmät, hiokkeen omi-

Page 22: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

20

Hiokkeen ja hierteen val-mistuksen tunteminen

Massan valkaisun ja lajitte-lun tunteminen

Laadun määritys Siistaus ja uusiomassan käsittely

pääpiirteet laitteineen niin, että pystyy toimi-maan ohjattuna hiomol-la ja hiertämöllä. tuntee siistausprosessis-sa käytetyt tärkeimmät kemikaalit niin, että pys-tyy ohjattuna toimimaan siistaamolla.

naisuuksia, eri hierre-tyyppien valmistuksen periaatteet sekä hioma-koneiden ja hierre-jauhimien rakenteet niin, että pystyy toimimaan ohjattuna hiomon ja hiertämön tehtävissä. tuntee mekaanisen mas-san valkaisussa käytettä-viä kemikaaleja sekä lajittelussa ja sakeutuk-sessa käytettäviä laitteita niin, että pystyy ohjattu-na valkaisemaan ja lajit-telemaan massaa. tuntee tavallisimpia hi-okkeen ja hierteen laatu-tekijöitä niin, että pystyy tekemään laatua mittaa-via määrityksiä. tuntee uusiomassan raaka-ainelajit ja siista-uksessa käytettäviä ke-mikaaleja niin, että pystyy ohjattuna syöt-tämään prosessiin oike-aa raaka-ainetta.

naisuudet, eri hierre-tyyppien valmistuksen periaatteet ja laatuun vaikuttavat tekijät sekä hiomakoneiden ja hier-rejauhimien rakenteet ja toiminnan niin, että pystyy toimimaan ohja-uksen saatuaan hiomon ja hiertämön tehtävissä. tuntee mekaanisen mas-san valkaisussa käytettä-vät kemikaalit ja niiden vaikutusmekanismit sekä hiokkeen ja hier-teen lajittelussa käytettä-vät laitteet ja niiden toi-mintaperiaatteet niin, että pystyy ohjattuna valkaisemaan ja lajitte-lemaan mekaanista mas-saa. tuntee hiokkeen ja hier-teen laatutekijät niin, että pystyy tekemään tärkeimmät laatua mit-taavat määritykset. tuntee uusiomassan raaka-ainelajit ja niiden käytettävyyden siistauk-sessa, siistauksessa käy-tettävät kemikaalit ja niiden merkityksen pro-sessissa niin, että pystyy syöttämään prosessiin oikeaa raaka-ainetta.

Työturvallisuuden hal-linta

noudattaa työturvalli-suusohjeita. käyttää annettuja suoja-välineitä. noudattaa kemikaalien käyttöturvallisuustiedot-teita.

tunnistaa työtehtävän riskikohteet ja noudattaa työturvallisuusohjeita. käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä. noudattaa kemikaalien käyttöturvallisuustiedot-teita.

tunnistas riskikohteet ja toimii kunkin työtehtä-vän edellyttämien tur-vamääräysten mukaises-ti. noudattaa kemikaalien käyttöturvallisuustiedot-teita. toimii työlainsäädännön mukaisesti.

Page 23: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

21

käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä. toimii riskejä ottamatta.

Yhteiset painotukset Kestävän kehityksen edis-täminen

asennoituu myönteisesti keräyspaperin hyödyn-tämiseen.

arvostaa keräyspaperia raaka-aineena.

Näyttöesimerkkejä Esimerkki 1.

Opiskelija työskentelee hiomolla, hiertämöllä ja siistaamolla ryhmän jäsenenä tehtäväkohtaisen opastuksen saatuaan.

Esimerkki 2.

Simulointiharjoitus: opiskelija suorittaa KnowPap-ohjelman tai vastaavan simulointiohjelman. Paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjelma 3.1.6 Massojen ja vesien käsittely, 10 ov Näytön kuvaus Massojen ja vesien käsittely -opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen:

• massojen käsittely ennen paperi- ja kartonkikonetta • massojen jauhatus ja testaus • vesien valmistus ja jäteveden käsittely.

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija käsittelee ryhmän jäsenenä erilaisia massoja ja vesiä työnopastuksen saatuaan. Hän säätää ohjattuna massan jauhatusta ja ottaa näytteitä massoista ja vesistä sekä tekee standardi-soidut laatumääritykset. Hän käsittelee ohjattuna prosessivesiä. SELLU HIOKE / HIERRE UUSIOMASSA Massojen käsittelyn eri vaiheissa opiskelija tarkkailee prosessien kulkua lähinnä valvomosta ja tekee ohjattuna tarvittavia muutoksia ryhmässä. Lisäksi hän ottaa näytteitä tarvittaessa.

Massojen käsittely - pulpperointi - jauhatus - sekoitus

Lyhyt kierto

Page 24: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

22 Näyttöympäristö

Massojen ja vesien käsittely, 15 ov

Ammattiosaamisen näyt-töpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Paperiteollisuus tai oppilaitos, jossa on riittävä varustetaso ammattiosaamisen näytön järjestämistä varten. Mikäli ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppi-laitoksen työtiloissa, tulee tehtävän annossa huolehtia siitä, että olosuhteet vastaavat mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet ovat toimintaperiaatteil-taan yhdenmukaiset alalla käytettävien koneiden ja laitteiden kanssa. Tarvitta-via laitteita ovat

− hajotin, jauhin, lajitin ja saostin − pH-mittari, SR-laite ja/tai CSF-laite ja vaaleusmittari − massan testauslaitteet, veto-repäisy- ja puhkaisulaite − PC ja KnowPap- tai KnowPulp-ohjelma.

Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suo-ja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan teollisuudessa työryhmän jäsenenä ja muualla myös yksilösuorituksena.

Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta Massojen ja vesien käsit-telyprosessissa toimimi-nen

toimii prosessin ohja-us- ja valvontatehtävis-sä ohjattuna ryhmän jäsenenä.

toimii prosessin ohjaus- ja valvontatehtävissä ohjat-tuna ryhmän jäsenenä.

toimii prosessin ohjaus- ja valvontatehtävissä ohjat-tuna ryhmän jäsenenä.

Työtehtävän hallinta Massojen käsittely

- pulpperointi - jauhatus

Massojen testaus Prosessivesien käsittely

toimii ohjattuna mas-san hajotuksen ja jau-hatuksen tehtävissä. suorittaa freeneksen, schopperin, pH:n sekä massan vaaleuden määrityksen standardi-laboratoriolaitteilla.

käsittelee ohjattuna mas-soja ja vesiä ennen paperi- ja kartonkikonetta sekä säätää ohjattuna jauhatus-ta. ottaa ohjattuna näytteitä massoista ja vesistä sekä tekee freeneksen, schop-perin, pH:n sekä massan vaaleuden määrityksen standardilaboratoriolait-teilla. valmistaa ja käsittelee ohjattuna prosessivesiä.

käsittelee ohjattuna mas-soja ja vesiä ennen paperi- ja kartonkikonetta sekä säätää jauhatusta ohjauk-sen saatuaan. ottaa näytteitä massoista ja vesistä sekä tekee testaus-laitteita käyttäen yleisim-mät standardisoidut laa-tumääritykset ja arvioi testaustulosten oikeelli-suuden. valmistaa ja käsittelee pro-sessivesiä ohjauksen saa-

Page 25: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

23 Jäteveden käsittely

toimii ohjattuna jollakin jätevedenpuhdistamolla.

tuaan. tuntee käytössä olevat puhdistusmenetelmät ja toimii ohjattuna jollakin jätevedenpuhdistamolla.

Työn perustana olevan tiedon hallinta Massojen käsittely

- pulpperointi - jauhatus - saostus

Massojen testaus Prosessivesien käsittely Jäteveden käsittely

tuntee yhden pulppe-rointi- ja jauhatusme-netelmän sekä massan saostuksen laitteineen niin, että pystyy ohjat-tuna toimimaan mas-san hajotuksen ja jau-hatuksen tehtävissä. tuntee massan laa-tuominaisuuksiin liit-tyviä käsitteitä niin, että pystyy suoritta-maan freeneksen, schopperin, pH:n sekä massan vaaleuden määrityksen standardi-laboratoriolaitteilla.

tuntee pulpperointiin, massan varastointiin ja siirtoon vaikuttavia teki-jöitä, massojen jauhatuk-sen merkityksen, lajittelu-prosessin sekä täyte- ja lisäaineiden vaikutuksen prosessiin niin, että pystyy ohjattuna käsittelemään massoja ja vesiä ennen paperi- ja kartonkikonetta sekä säätämään ohjattuna jauhatusta. tuntee massan laatuomi-naisuuksiin liittyviä käsit-teitä niin, että pystyy oh-jattuna ottamaan näytteitä massoista ja vesistä sekä tekemään freeneksen, schopperin, pH:n ja mas-san vaaleuden määrityk-sen standardilaborato-riolaitteilla. tuntee vesijärjestelmiä ja kiertovesijärjestelmän rakenteen ja toiminnan niin, että pystyy ohjattuna valmistamaan ja käsitte-lemään prosessivesiä. tuntee paperiteollisuuden käytössä olevat jäteveden puhdistusmenetelmät pääpiirteittäin niin, että pystyy toimimaan ohjat-tuna jollakin jäteveden-puhdistamolla.

tuntee pulpperointiin, massan varastointiin ja siirtoon liittyvät tekniikat, massojen jauhatuksen merkityksen, lajittelupro-sessin sekä täyte- ja lisäai-neiden vaikutuksen pro-sessiin ja lopputuotteen ominaisuuksiin niin, että pystyy ohjattuna käsitte-lemään massoja ja vesiä ennen paperi- ja kartonki-konetta sekä ohjauksen saatuaan säätämään jauha-tusta. tuntee massan laatuomi-naisuuksiin liittyvät käsit-teet niin, että pystyy otta-maan näytteitä massoista ja vesistä sekä tekemään testauslaitteita käyttäen yleisimmät standardisoidut laatumääritykset ja arvioi-maan testaustulosten oi-keellisuuden. tuntee erilaiset vesijärjes-telmät ja kiertovesijärjes-telmän rakenteen ja toi-minnan niin, että pystyy valmistamaan ja käsittele-mään prosessivesiä ohja-uksen saatuaan. tuntee paperiteollisuuden käytössä olevat jäteveden puhdistusmenetelmät niin, että pystyy toimimaan ohjattuna jollakin jäteve-denpuhdistamolla.

Page 26: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

24 Työturvallisuuden hal-linta

noudattaa työturvalli-suusohjeita ja käyttää annettuja suojavälinei-tä.

tunnistaa riskikohteet, noudattaa työturvalli-suusohjeita ja käyttää henkilökohtaisia suojavä-lineitä.

tunnistaa riskikohteet ja toimii kunkin työtehtävän edellyttämien turvamäärä-ysten mukaisesti. toimii työlainsäädännön mukaisesti. käyttää tarvittavia suojavä-lineitä. toimii riskejä ottamatta.

Näyttöesimerkkejä Esimerkki 1.

Opiskelija jauhaa massaa laboratorio-olosuhteissa, määrittää SR- tai freenes-luvun, valmistaa ar-kit ja tekee tarvittavat laatumääritykset.

Esimerkki 2. Opiskelija toimii massan hajotuksen ja jauhatuksen työtehtävissä ryhmän jäsenenä. Esimerkki 3.

Simulointiharjoitus: opiskelija suorittaa KnowPap-, KnowPulp-, Damatic-, Alcont- tai DNA-ohjelman tai vastaavan simulointiohjelman.

3.1.7 Paperin ja kartongin valmistus, 10 ov Näytön kuvaus Opiskelija seuraa valvomosta paperin tai kartongin valmistuksen eri vaiheita ja tekee valvonnan alaisena mah-dollisia muutoksia säätöihin. Hän ottaa tarvittaessa näytteet ja tekee niistä määritykset. Rullausvaiheessa opis-kelija valvoo konerullan muodostumista ja siirtää täyden rullan jatkokäsittelyyn sekä ottaa niin sanotun poikki-ratanäytteen laboratorioon vietäväksi ja koneella tarkastelua varten.

Page 27: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

25 Näyttöympäristö

Paperin ja kartongin valmistus, 10 ov

Ammattiosaamisen näyt-töpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Paperiteollisuus tai oppilaitos, jossa on riittävä varustetaso ammattiosaamisen näytön järjestämistä varten. Mikäli ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppi-laitoksen työtiloissa, tulee tehtävän annossa huolehtia siitä, että olosuhteet vas-taavat mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet ovat toimintaperiaatteil-taan yhdenmukaiset alalla käytettävien koneiden ja laitteiden kanssa. Tarvittavia laitteita ovat PC ja Knowpap-ohjelma, arkkimuotti, puristin, kuivain ja testaus-laitteet. Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suo-ja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan teollisuudessa työryhmän jäsenenä ja muualla myös yksilösuorituksena.

Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija Opiskelija Opiskelija Työprosessin hallinta Paperin ja kartongin val-mistusprosessi

toimii jonkin prosessin osan ohjaus- ja valvonta-tehtävissä ryhmän apuna ohjeiden mukaisesti.

toimii jonkin prosessin osan ohjaus- ja valvonta-tehtävissä ryhmässä.

toimii jonkin prosessin osan ohjaus- ja valvonta-tehtävissä ryhmän jäse-nenä.

Työtehtävän hallinta Laadunvalvonta-analyysien tekeminen

mittaa laboratoriossa paperin ja kartongin tärkeimmät laatuominai-suudet.

mittaa laboratoriossa paperin ja kartongin tärkeimmät laatuominai-suudet ja kuvailee mitta-ustulosten perusteella lopullisen tuotteen laa-dun.

mittaa laboratoriossa paperin ja kartongin tärkeimmät laatuominai-suudet ja päättelee mit-taustulosten perusteella lopullisen tuotteen laa-dun ja prosessin ohjauk-sen.

Työn perustana olevan tiedon hallinta Paperin ja kartongin val-mistusprosessin märkä-pään tunteminen

tuntee paperi- ja karton-kikoneen eri osat ja nii-den tehtävät sekä rai-nanmuodostuksen ja vedenpoiston niin, että pystyy toimimaan pape-rin ja kartongin valmis-tusprosessin märkäpään ohjaus- ja valvontatehtä-

tuntee paperi- ja karton-kikoneen eri osat ja nii-den tehtävät prosessissa, massojen annostelua ja syöttöä, perälaatikon rakenteen, rainanmuodostuksen mekanismin ja yleisim-

tuntee paperi- ja karton-kikoneen eri osat ja nii-den tehtävät prosessissa, massojen annostelun ja syötön, perälaatikon rakenteen ja toimintaperiaatteen, rai-nanmuodostuksen me-

Page 28: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

26 Paperin ja kartongin val-mistusprosessin kuiva-pään tunteminen

vissä ryhmän apuna. tuntee kuivatuksen peri-aatteen niin, että pystyy toimimaan jonkin pro-sessin osan ohjaus- ja valvontatehtävissä ryh-män apuna.

pien rainanmuodos-tusosien rakenteen, mär-käviiratyypit ja puristinosan toiminnan periaatteet niin, että pys-tyy toimimaan paperin ja kartongin valmistuspro-sessin märkäpään ohja-us- ja valvontatehtävissä ryhmässä. tuntee paperin ja karton-gin kuivatustapahtuman periaatteet ja käytön sekä konekalanteroinnin peri-aatteen, käytössä olevat liimat, päällystystapahtuman ja konerullauksen periaat-teet niin, että pystyy to-imimaan jonkin proses-sin osan ohjaus- ja val-vontatehtävissä ryhmäs-sä.

kanismin ja yleisimpien rainanmuodostusosien rakenteen ja niiden ve-denpoistolaitteiden toi-minnan sekä märkäviira-tyypit ja niiden merkityk-sen ja kerrostamisperi-aatteet rainanmuodos-tuksessa. puristinosan toiminnan periaatteet sekä puristin-huopien merkityksen paperin ja kartongin valmistuksessa niin, että pystyy toimimaan pape-rin ja kartongin valmis-tusprosessin märkäpään ohjaus- ja valvontatehtä-vissä ryhmän jäsenenä. tuntee paperin ja karton-gin kuivatustapahtuman ja käytön, höyry- ja lauh-dejärjestelmän rakenteen ja toimintaperiaatteen, viiratyypit ja niiden mer-kityksen kuivauksessa, konekalanteroinnin peri-aatteen ja rakenteen, käytössä olevat liimat, liimaustavat sekä liima-puristimien rakenteen ja toiminnan, päällystystapahtuman sekä päällystyspastan valmistuksen ja tarvitta-vat aineet, konerullauksen periaat-teet ja rullaimien raken-teen sekä toimintaperi-aatteen niin, että pystyy toimimaan jonkin prosessin osan ohjaus- ja valvontatehtävissä ryh-män jäsenenä.

Page 29: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

27 Työturvallisuuden hal-linta

noudattaa työturvalli-suusohjeita ja käyttää annettuja suojavälineitä.

tunnistaa riskikohteet, noudattaa työturvalli-suusohjeita ja käyttää henkilökohtaisia suoja-välineitä.

tunnistaa riskikohteet ja toimii kunkin työtehtä-vän edellyttämien tur-vamääräysten mukaisesti. toimii työlainsäädännön mukaisesti. käyttää tarvittavia suoja-välineitä. toimii riskejä ottamatta.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Yhteistyötaidot

toimii paperin ja karton-gin valmistuksessa ryh-män apuna.

toimii paperin ja karton-gin valmistuksessa ryh-mässä.

toimii paperin ja karton-gin valmistuksessa ryh-män jäsenenä.

Näyttöesimerkkejä Esimerkki 1.

Opiskelija toimii paperi- tai kartonkikoneella ohjattuna ryhmän jäsenenä jonkin prosessin osan ohjaus- ja valvontatehtävissä.

Esimerkki 2.

Simulointiharjoitus: opiskelija suorittaa Knowpap- tai Damatic-ohjelman tai vastaavan simuloin-tiohjelman.

3.1.8 Paperin ja kartongin jälkikäsittely, 10 ov Näytön kuvaus Paperin ja kartongin jälkikäsittely -opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen:

• pastan valmistus • päällystys • kalanterointi • leikkaus • pakkaus • varastointi • lastaus • kuljetus.

Pastan valmistuksessa opiskelija tekee reseptin mukaiset ainemäärien muutokset ja mittaa tarvittaessa pastan ominaisuuksia (esimerkiksi viskositeetin, pH:n ja kuiva-ainepitoisuuden). Valvomossa opiskelijan tehtäviin kuuluu tarkkailla monitorista päällystemäärää, radan kosteusprofiilia ja päällysteen tasaisuutta eli kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka kone automaattisesti mittaa. Pituus- ja arkkileikkauksessa opiskelija säätää leikkureiden asetukset asiakkaan vaatimusten mukaisiksi ja huolehtii asiakkaan tilauksen täyttymisestä. Pakkaamossa opis-kelija valvoo pakkauskoneiden toimintaa ja huolehtii pakkausmateriaalien riittävyydestä sekä tilatun tuotteen merkintöjen oikeellisuudesta asiakaskohtaisesti. Pakatut tuotteet opiskelija siirtää varastossa varatuille paikoille tai lastaa kuljetettavaksi esimerkiksi rekka-autoon.

Page 30: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

28 Näyttöympäristö

Paperin ja kartongin jälkikäsittely, 10 ov

Ammattiosaamisen näyttöpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Paperiteollisuus tai oppilaitos, jossa on riittävä varustetaso ammattiosaamisen näytön järjestämistä varten. Mikäli ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppi-laitoksen työtiloissa, tulee tehtävän annossa huolehtia siitä, että olosuhteet vas-taavat mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet ovat toimintaperiaatteil-taan yhdenmukaiset alalla käytettävien koneiden ja laitteiden kanssa. Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suoja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan teollisuudessa työryhmän jäsenenä ja muualla myös yksilösuorituksena.

Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallinta Paperin ja kartongin jäl-kikäsittelyprosessi: pastan valmistus, päällystys, ka-lanterointi, leikkaus, pak-kaus, varastointi ja kulje-tus

toimii ohjattuna vähin-tään yhdessä jälkikäsitte-lyyn liittyvässä tehtäväs-sä.

toimii ryhmässä vähin-tään yhdessä jälkikäsitte-lyyn liittyvässä tehtäväs-sä.

toimii itsenäisesti vähin-tään yhdessä jälkikäsitte-lyyn liittyvässä tehtävässä ja hallitsee paperin ja kartongin jälkikäsittelyn.

Työtehtävän hallinta Pastan ominaisuuksien mittaaminen

mittaa pastan pH:n, vis-kositeetin ja kuiva-ainepitoisuuden.

mittaa pastan viskositee-tin, pH:n ja kuiva-ainepitoisuuden proses-sin aikana.

mittaa pastan viskositee-tin, pH:n ja kuiva-ainepitoisuuden pastan valmistumisen yhteydes-sä.

Työn perustana olevan tiedon hallinta Paperin ja kartongin jäl-kikäsittelyprosessin tun-teminen (kalanterointi, päällystys, pituus- ja ark-kileikkaus, pakkaus, va-rastointi ja kuljetus)

tuntee kalanteroinnin merkityksen ja kalanteri-en rakenteet, päällystysmenetelmät ja päällystyspastan perusra-kenteen,

tuntee kalanteroinnin merkityksen paperin ja kartongin laatuun ja eri-laisten kalantereiden rakenteet, yleisimmin käytetyt off-line-päällystysmenetelmät ja -laitteet ja pastan valmis-

tuntee kalanteroinnin vaikutukset paperin ja kartongin laatuun ja eri-laisten kalantereiden rakenteet ja toiminnan, yleisimmin käytetyt off-line-päällystysmenetelmät, -laitteet ja käytettyjen

Page 31: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

29

pituus- ja arkkileikkurei-den rakenteen ja toimin-taperiaatteen, rulla- ja arkkipakkauk-sessa käytettävät koneet ja laitteet sekä tietojärjes-telmän merkityksen jäl-kikäsittelyssä niin, että pystyy toimimaan ohjat-tuna vähintään yhdessä jälkikäsittelyyn liittyvässä tehtävässä.

tuksen periaatteet, pituus- ja arkkileikkauk-sen periaatteen, eri pi-tuus- ja arkkileikkuri-tyyppien rakenteen ja toimintaperiaatteen sekä pituus- ja arkkileikkureil-la syntyviä virheitä rullien ja arkkien pakka-uksessa käytettyjä pak-kauskoneita ja pakkaus-materiaaleja, valmistettu-jen tuotteiden varastoin-ti- ja kuljetustoimintoja sekä ymmärtää tehdastie-tojärjestelmän tarpeelli-suuden pituus- ja arkki-leikkauksessa osana tuo-tannon ohjausta niin, että pystyy toimimaan ryhmässä vähintään yh-dessä jälkikäsittelyyn liittyvässä tehtävässä.

päällystysaineiden omi-naisuudet sekä pastan valmistuksen periaatteet, pituusleikkauksen ja rullanmuodostuksen ja arkkileikkauksen periaat-teen, pituus- ja arkkileik-kureiden rakenteen, toi-mintaperiaatteen ja käyt-tökohteet sekä pituus- ja arkkileikkureilla syntyvät yleisimmät rullaus- ja arkitusvirheet ja näiden korjaustoimenpiteet, rullien ja arkkien pakka-uksessa yleisimmin käy-tetyt pakkauskoneet ja pakkausmateriaalit, val-mistettujen tuotteiden varastointi- ja kuljetus-toiminnot tehtaalla sekä ymmärtää tehdastietojär-jestelmän tarpeellisuu-den pituus- ja arkkileik-kauksessa osana tuotan-non ohjausta niin, että pystyy toimimaan itse-näisesti vähintään yhdes-sä jälkikäsittelyyn liitty-vässä tehtävässä ja hallit-see paperin ja kartongin jälkikäsittelyn.

Työturvallisuuden hal-linta

noudattaa työturvalli-suusohjeita ja käyttää annettuja suojavälineitä.

tunnistaa riskikohteet, noudattaa työturvalli-suusohjeita ja käyttää henkilökohtaisia suoja-välineitä.

tunnistaa riskikohteet ja toimii kunkin työtehtä-vän edellyttämien tur-vamääräysten mukaisesti. toimii työlainsäädännön mukaisesti. käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä. toimii riskejä ottamatta.

Yhteiset painotukset Laadukas ja asiakasläh-töinen toiminta - pakkauksen merkitys

tuotteelle/asiakkaalle

pakkaa tuotteen ohjeiden mukaan.

pakkaa tuotteen siten, että se säilyy oikeanlaise-na asiakkaalle.

Page 32: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

30 Näyttöesimerkkejä Esimerkki 1.

Tehtäväkohtaisen opastuksen saatuaan opiskelija työskentelee esimerkiksi päällystyskoneella, superkalanterilla, pituusleikkurilla, arkkileikkurilla tai pakkaamossa ryhmän jäsenenä.

Paperin jalostuksen koulutusohjelma 3.1.9 Kotelon valmistus, 5 ov Näytön kuvaus Kotelon valmistuksen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen:

• oikean kartongin valinta kotelon valmistukseen • kotelonvalmistuksen koneiden ja laitteiden käytön hallinta.

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija valitsee oikean kartonkimateriaalin käyttökohteen mukaan. Painoko-neella hän valitsee tilauksen mukaisen painatuskuvion ja värit sekä valvoo tuotteen valmistumista. Kartonki-kotelon leikkaus eli stanssaus sekä kotelon taivutukset tapahtuvat automaattisesti koneelle asetettujen arvojen mukaan, ja opiskelija valvoo työn onnistumista. Kartonkikoteloihin liimataan tarvittaessa ikkuna ikkunalii-mauskoneella, ja opiskelijan tehtävänä on valvoa työn onnistumista. Kartonkikoteloiden liimaus ja pakkaus tapahtuu yleensä automaattisesti, ja opiskelijan tehtävänä on valvoa työn onnistumista. Näyttöympäristö

Kotelon valmistus, 5 ov

Ammattiosaamisen näyt-töpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa teollisuudessa tai oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet ovat toimintaperiaatteil-taan yhdenmukaiset alalla käytettävien koneiden ja laitteiden kanssa. Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suo-ja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan teollisuudessa työryhmän jäsenenä.

Page 33: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

31 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta Kotelon valmistaminen

toimii ohjattuna kote-lonvalmistusprosessiin liittyvissä tehtävissä.

toimii ohjattuna kote-lonvalmistusprosessiin liittyvissä tehtävissä.

toimii ohjattuna kote-lonvalmistusprosessiin liittyvissä tehtävissä.

Työtehtävän hallinta Kotelon valmistuksessa käytettävien koneiden hallinta

toimii kotelonvalmistuk-sen aputehtävissä.

toimii kotelonvalmistuk-sen tehtävissä työryhmän jäsenenä. syöttää ohjattuna oikean-laatuista materiaalia ko-telonvalmistuksessa käy-tettäville koneille.

toimii pakkaus-, stanssi- ja nuuttauskoneen sekä painokoneen alistus- ja luovutusosan ohjaus- ja valvontatehtävissä. syöttää oikeanlaatuista materiaalia kotelonval-mistuksessa käytettäville koneille. käyttää stanssauskonetta, foliointikonetta, ik-kunointikonetta, kote-loiden pakkaukseen liit-tyviä kuljettimia ja pak-kauskoneita sekä erilaisia robotteja.

Työn perustana olevan tiedon hallinta Kartonkilaatujen tunte-minen

Kotelonvalmistuksen koneiden ja laitteiden tunteminen

tuntee painokoneen to-imintaperiaatteen ja eri-laiset painomenetelmät niin, että pystyy toimi-maan kotelonvalmistuk-sen aputehtävissä.

tuntee kotelon rakentee-seen ja ominaisuuksiin vaikuttavia kartonkien laatusuureita niin, että osaa syöttää ohjattuna oikeanlaatuista materiaa-lia kotelonvalmistuksessa käytettäville koneille. tuntee kotelonvalmistuk-sen koneiden eri osat niin, että pystyy toimi-maan kotelonvalmistus-prosessin tehtävissä työ-ryhmän jäsenenä.

tuntee kotelon rakentee-seen ja ominaisuuksiin vaikuttavat kartonkien laatusuureet niin, että osaa syöttää koneelle oikeaa kartonkimateriaa-lia kotelonvalmistukses-sa. tuntee kotelonvalmistuk-sen koneiden eri osat sekä niiden toiminnan periaatteet niin, että pys-tyy toimimaan pakkaus-, stanssi- ja nuuttausko-neen sekä painokoneen alistus- ja luovutusosan ohjaus- ja valvontatehtä-vissä.

Page 34: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

32 Työturvallisuuden hallin-ta

noudattaa työturvalli-suusohjeita ja käyttää annettuja suojavälineitä.

tunnistaa riskikohteet, noudattaa työturvalli-suusohjeita ja käyttää henkilökohtaisia suoja-välineitä.

tunnistaa riskikohteet ja toimii kunkin työtehtä-vän edellyttämien tur-vamääräysten mukaisesti. toimii työlainsäädännön mukaisesti. käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä. toimii riskejä ottamatta.

Näyttöesimerkkejä Esimerkki 1.

Opiskelija työskentelee tehtäväkohtaisen opastuksen saatuaan kotelonvalmistuksen koneilla. Esimerkki 2.

Opiskelija suunnittelee ja valmistaa yksinkertaisen kotelon. 3.1.10 Aaltopahvin valmistus, 5 ov Näytön kuvaus Aaltopahvin valmistus -opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen:

• aaltopahvikoneen ohjaaminen ja säätäminen • aaltopahvin jalostus.

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija toimii aaltopahvin valmistus- tai jalostusprosessissa jonkin prosessin osan ohjaus- ja valvontatehtävässä ohjattuna ryhmän jäsenenä. Opiskelija valitsee sopivan aaltopahvilajin käyt-tökohteen mukaan. Hän säätää ohjattuna aaltopahvikoneen eri yksiköitä tilauksen mukaan. Valvonnan alaise-na hän asentaa stanssin ja painopinnan sekä ohjaa ja säätää koneiden ja laitteiden toimintaa.

Page 35: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

33 Näyttöympäristö

Aaltopahvin valmistus, 5 ov

Ammattiosaamisen näyt-töpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa teollisuudessa tai oppilaitoksessa, jossa on riittävä varustus. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet ovat toimintaperiaatteil-taan yhdenmukaiset alalla käytettävien koneiden ja laitteiden kanssa. Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suo-ja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan teollisuudessa työryhmän jäsenenä.

Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta Aaltopahvin valmistus

toimii aaltopahvin val-mistus- tai jalostuspro-sessissa jonkin prosessin osan ohjaus- ja valvonta-tehtävässä.

toimii aaltopahvin val-mistus- tai jalostuspro-sessissa jonkin prosessin osan ohjaus- ja valvonta-tehtävässä.

toimii aaltopahvin val-mistus- tai jalostuspro-sessissa jonkin prosessin osan ohjaus- ja valvonta-tehtävässä.

Työtehtävän hallinta Koneiden ja laitteiden hallinta

toimii aaltopahvin jalos-tuksen ja valmistuksen aputehtävissä.

ohjaa ja säätää koneiden ja laitteiden toimintaa valvottuna.

ohjaa ja säätää koneiden ja laitteiden toimintaa. asentaa stanssin ja pai-nopinnan sekä ohjaa ja säätää aaltopahvin jalos-tuskoneita.

Page 36: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

34 Työn perustana olevan tiedon hallinta Aaltopahvin valmistuk-sessa ja jalostuksessa käytettävien raaka-aineiden, aaltopahviko-neen ja painatusmene-telmien tunteminen

tuntee aaltopahvikoneen toimintaperiaatteen ja aaltopahvin painatusme-netelmät niin, että pystyy toimimaan aaltopahvin jalostuksen ja valmistuk-sen aputehtävissä.

tuntee aaltopahvin val-mistuksessa käytettyjä raaka-aineita, aaltopahvikoneen yleisra-kenteen ja sen toiminnan ja aaltopahvin valmistuk-sen periaatteen sekä aal-topahvikoneen aallotus-, liimaus-, leikkaus-, nuut-taus- ja katkaisuyksikön toiminnan, aaltopahvin painatuksessa käytettyjen painomene-telmien periaatteet sekä jalostuksessa käytettäviä koneita niin, että pystyy toimimaan ohjattuna aaltopahvin valmistus- tai jalostusprosessissa jonkin prosessin osan ohjaus- ja valvontatehtävässä ryh-mässä.

tuntee aaltopahvin val-mistuksen periaatteen, valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ja niiden merkityksen valmistuk-sessa, aaltopahvikoneen yleis-rakenteen ja sen toi-minnan sekä aaltopah-vikoneen aallotus-, lii-maus-, leikkaus-, nuut-taus- ja katkaisuyksikön toimintaperiaatteen, aaltopahvin painatuk-sessa käytettyjen pai-nomenetelmien periaat-teet ja niiden asettamat vaatimukset aaltopahvil-le sekä jalostuksessa käytettävi-en koneiden rakenteen ja toiminnan niin, että pystyy toimimaan aalto-pahvin valmistus- tai jalostusprosessissa jon-kin prosessin osan oh-jaus- ja valvontatehtä-vässä ryhmän jäsenenä.

Työturvallisuuden hal-linta

noudattaa työturvalli-suusohjeita ja käyttää annettuja suojavälineitä.

tunnistaa riskikohteet, noudattaa työturvalli-suusohjeita ja käyttää henkilökohtaisia suojavä-lineitä.

tunnistaa riskikohteet ja toimii kunkin työtehtä-vän edellyttämien tur-vamääräysten mukaises-ti. toimii työlainsäädännön mukaisesti. käyttää tarvittavia suoja-välineitä. toimii riskejä ottamatta.

Page 37: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

35 Näyttöesimerkkejä Esimerkki 1.

Opiskelija työskentelee aaltopahvikoneella saatuaan tehtäväkohtaisen opastuksen. Esimerkki 2.

Opiskelija työskentelee aaltopahvin jalostuskoneilla saatuaan tehtäväkohtaisen opastuksen. 3.1.11 Erikoispäällystys ja laminointi, 5 ov Näytön kuvaus Erikoispäällystys ja laminointi -opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen:

• erikoispäällystettyjen ja laminoitujen tuotteiden valmistus ja käyttö • tuotelinjan toiminnan tunteminen • tuotteiden testaus ja pakkaus.

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija toimii erikoispäällystyksen tai laminointilinjan osan ohjaus- ja valvonta-tehtävässä ohjattuna ryhmän jäsenenä. Opiskelija siirtää rullan aukileikkauspukille, josta materiaalin päällystys alkaa. Hän valvoo päällystyksen onnistumista monitorista valvomossa. Tehtävään kuuluu esimerkiksi päällys-teen määrän ja tarttuvuuden seuranta. Opiskelija tekee tarvittaessa laadunvalvontaan liittyviä määrityksiä (pääl-lystemäärän mittaus, päällysteen tarttuvuus, päällysteen reikäisyys). Opiskelija tarkkailee päällystyksessä käytet-tävien materiaalien riittävyyttä ja ilmoittaa lähinnä olevalle esimiehelle mahdollisista puutteista. Näyttöympäristö

Erikoispäällystys ja laminointi, 5 ov

Ammattiosaamisen näyt-töpaikka Välineet ja materiaalit Työyhteisö

Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa teollisuudessa. Ammattiosaamisen näytössä käytetyt koneet ja laitteet ovat toimintaperiaatteil-taan yhdenmukaiset alalla käytettävien koneiden ja laitteiden kanssa. Ammattiosaamisen näytön aikana pitää olla käytettävissä henkilökohtaisia suo-ja- ja turvallisuusvälineitä työtehtävän niitä vaatiessa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan teollisuudessa työryhmän jäsenenä.

Page 38: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

36 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H3 Kiitettävä K5 Opiskelija Opiskelija Opiskelija Työprosessin hallinta Erikoispäällystys ja la-minointiprosessi

toimii jonkin konelinjan tai sen osan hoito- tai valvontatehtävässä ryh-män apuna.

toimii ohjatusti erikois-päällystyksen tai la-minointilinjan osan oh-jaus- tai valvontatehtä-vässä ryhmässä.

toimii erikoispäällystyk-sen tai laminointilinjan osan ohjaus- tai valvon-tatehtävässä ryhmän jäsenenä tuotteen val-mistukseen liittyvien hygieniavaatimusten mukaisesti. noudattaa omavalvon-tavaatimuksia.

Työtehtävän hallinta Tuotteiden analysointi Tuotteiden pakkaus ja varastointi

tekee opiskelemansa tuotelinjan tuotteista tärkeimmät laatumitta-ukset. suojaa valmiit tuotteet varastointia ja kuljetusta varten.

tekee valmistettavien tuotteiden tärkeimmät laatumittaukset. suojaa ja pakkaa valmiit tuotteet varastointia ja kuljetusta varten. tekee ohjatusti varastoin-tiin ja lähetykseen liitty-vät toimenpiteet.

tekee valmistettavien tuotteiden keskeiset laboratoriotestaukset. suojaa ja pakkaa valmis-tuslinjalla tehtävät tuot-teet niin, että ne on mahdollista toimittaa asiakkaalle laadullisesti ja määrällisesti sovitulla tavalla. tekee keskeiset varas-tointiin ja lähetykseen liittyvät toimenpiteet.

Työn perustana olevan tiedon hallinta Erikoispäällystys- tai la-minointituotteiden ja raa-ka-aineiden tunteminen

tuntee opiskelemansa tuotelinjan päätuot-eryhmät ja niiden käyt-tökohteet, opiskele-mansa tuotelinjan päära-aka-aineet niin, että pystyy toimimaan jonkin konelinjan tai sen osan hoito- tai valvontate-htävässä ryhmän apuna.

tuntee opiskelemansa tuotelinjan päätuotteet ja niiden käyttökohteet, raaka-aineet, kemikaalit ja tarvikkeet, jatkojalos-tuksen asettamat vaati-mukset tuotteille niin, että pystyy toimimaan ohjatusti erikoispäällys-tyksen tai laminointilin-jan osan ohjaus- tai val-vontatehtävässä ryhmäs-sä.

tuntee opiskelemansa tuotelinjan päätuotteet ja niiden käyttökohteet, raaka-aineet, kemikaalit ja tarvikkeet sekä niiden esikäsittelyn, varastoin-nin, vastaanoton ja käsittelyn sekä mahdol-liset tuotteen jatkojalos-tusvaiheet ja niiden asettamat vaatimukset tuotteen valmistukselle ja laadulle niin, että pystyy toimimaan eri-koispäällystyksen tai

Page 39: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009. 7. 7. · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAPERITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

37 Erikoispäällystys- ja la-minointimenetelmien ja tuotteen valmistuslinjan tunteminen

tuntee opiskelemansa tuotelinjan yleisimmät materiaalit ja toiminnan niin, että pystyy toimi-maan jonkin konelinjan tai sen osan hoito- tai valvontatehtävässä ryhmän apuna.

tuntee opiskelemansa tuotelinjan erikoispäälly-stys- ja laminointimene-telmät ja menetelmien päälaitteet toiminta-periaatteineen sekä päällystyksessä ja lami-noinnissa käytettävät yleisimmät materiaalit niin, että pystyy toimi-maan ohjatusti erikois-päällystyksen tai lami-nointilinjan osan ohjaus- tai valvontatehtävässä ryhmässä.

laminointilinjan osan ohjaus- tai valvontateh-tävässä ryhmän jäsene-nä. tuntee opiskelemansa tuotelinjan erikois-päällystys- ja laminoin-timenetelmät ja mene-telmien päälaitteet ja niiden toiminnan sekä tuotteiden valmistuk-seen liittyvät tuki- ja aputoiminnot niin, että pystyy toimimaan erikoispäällystyksen tai laminointilinjan osan ohjaus- tai valvontate-htävässä ryhmän jäse-nenä tuotteen valmis-tukseen liittyvien hy-gieniavaatimusten mu-kaisesti.

Työturvallisuuden hal-linta

noudattaa työturvalli-suusohjeita. käyttää annettuja suoja-välineitä.

tunnistaa työtehtävän riskikohteet ja noudattaa työturvallisuusohjeita. käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä.

tunnistaa riskikohteet ja toimii kunkin työtehtä-vän edellyttämien tur-vamääräysten mukai-sesti. toimii työlainsäädännön mukaisesti. käyttää tarvittavia suo-javälineitä. toimii riskejä ottamatta.

Näyttöesimerkkejä Esimerkki 1.

Opiskelija työskentelee erikoispäällystyksen ja laminoinnin jonkin konelinjan tehtävissä. Esimerkki 2.

Opiskelija pakkaa päällystetyn tuotteen kuljetusta varten. Tämä esimerkki on ammattiosaamisen osanäyttö.