Kansallinen cleantech-investointifoorumi

of 20 /20
Kansainvälinen hankerahoitus yrityksille ja työkalu kansainvälisen cleantech- rahoituksen etsintään Mika Sulkinoja Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.12.2014

Embed Size (px)

Transcript of Kansallinen cleantech-investointifoorumi

Page 1: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

Kansainvälinen hankerahoitus yrityksille ja työkalu kansainvälisen

cleantech-rahoituksen etsintäänMika Sulkinoja

Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.12.2014

Page 2: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

GreenStream’s Businesses

2

• Brokerage of carbon credits and green certificates• Portfolio management services

Green Certificates, Broker of the Year in

years 2004-2014

Intermediary

• Climate and renewable energy strategies, market analysis, climate financing solutions

• Emission reduction project sourcing and development

Advisory

Core competence Services offered

Green Investment

• Fund management - carbon and renewable energy- EBRD and EIB- Own Carbon Funds

• Own direct investments, including utilizing Energy Management Company (EMC) model in China

Page 3: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream3

TaustaTEM:n toimeksianto: suomalaisten Cleantech-yritysten vienti- ja asiakasrahoituksen selvittäminen

Millaisia täysin tai osittain julkisia rahoitusinstrumenttejä cleantech-yrityksillä tai näiden asiakkailla on hyödynnettävinään kansainvälisillä markkinoilla?

Rahoitusinstrumenteilla tarkoitetaan kaikkia rahoitusmuotoja, joita voidaan hyödyntää joko projektikehitysvaiheessa tai investoinnin rahoituksessa:

Oma ja vieras pääoma, välirahoitus, takaus ja tuki

Excel-muotoinen materiaali, jonka pohjalta on koostettavissa hakutietokanta.

Keskeisten suomalaisten ja pohjoismaisten rahoittajien näkemyksiä aiheesta.

Rajauksia

• Pääosin julkiset rahoittajat. Mukana myös yksityiset rahastot, jos niiden kautta kanavoituu merkittävästi julkista rahaa.

• Rahoitusinstrumentit, joissa suomalaista tai pohjoismaista rahaa.

• Erityisesti pienempiin ja keskikokoisiin hankkeisiin tai pk-yrityksille suunnattu rahoitus.

• Rahoituksen hakijana viejä tai tämän asiakas. Esim. rahastojen rahastoja sekä valtioiden politiikkaohjelmien rahoitusta ei ole listattu.

Page 4: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream4

Kehitysrahoitus

Ilmastorahoitus

Viennin rahoitus

Rahoitusinstrumenttien konteksti

Viennin rahoituksen tavoitteena rahoittaa joko viejää tai tämän asiakasta (tai jomman kumman pankkia) viennin edistämiseksi

Kehitysrahoituksen tavoitteena on mm. tukea kehitysmaissa toteuttavia investointeja ja projekteja kehitysvaikutusten edistämiseksi

Ilmastorahoitus on kehitysrahoituksesta erillistä rahoitusta, jonka tavoitteena on tukea ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen tähtääviä toimia

Kaikissa näissä vahva mutta ei erillinen cleantech-kulma.

Page 5: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

5

Hallinnolliset rakenteet: esimerkkeinä NIB ja EIB

© GreenStream

Rahoitusinstituutiot

Rahoitusohjelmat

Rahastojen rahastot

Välittäjäpankkirahoitus

Rahastot

Lopullinen rahoituskohde

Suuret hankkeet ja yritykset,

valtiot, kunnat

Erityisten sektoreiden ja hanketyyppien

rahoitus

Välilliset sijoitukset

erityisrahastoi-hin ja alueille

Pienemmät hankkeet ja

yritykset

Erityisrahastot ja maantieteel-

liset alueet

Yksittäiset investointihankkeet, pienempien hankkeiden

erityisrahoitus

Pk-yrityksetYksittäiset

investointihankkeet

aleksi.lumijarvi
Rahoituskohde on minusta ihan perusteltu termi. Ja esimerkiksi pääomasijoittamisessa puhutaan vakiintuneesti "kohdeyrityksestä" ja rahoitusalalla laajemminkin "sijoituskohteesta". Tässä yhteydessä ne ovat kuitenkin termeinä liian suppeita ("sijoitus" ja "yritys")."Loppuasiakas" ei myöskään ole aivan ongelmaton termi, koska se saattaa aiheuttaa sekaannusta sen suhteen, puhutaanko esim investoinnin yhteydessä cleantech-yrityksen asiakkaasta (joka taas ei välttämättä kaikissa tapauksissa ole rahoituskohde, vaikka useimmiten onkin)Termin selkeyttämiseksi ehdottaisin termiä "lopullinen rahoituskohde".
Page 6: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream6

Esimerkkejä tarkastelluista rahoitusinstituutioista ja -instrumenteista

Page 7: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream7

Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit

Finnvera on valtion omistama rahoitusyhtiö

Toisaalta Finnvera rahoittaa lainoin ja takauksin sekä pääomasijoituksin suomalaista yritystoimintaa, toisaalta se on viennin rahoittaja tarjoten vientikauppojen rahoittamisessa erityisesti erilaisia laina-, takaus- ja vakuutusinstrumentteja.

Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos (Export Credit Agency, ECA), jonka vientirahoituksen instrumentteja, erityisesti niiden valtiontukielementtejä, säännellään EU:n ja OECD:n puitteissa

Takausinstrumentteja on useita tyyppejä, joilla voidaan taata joko viejää, tämän asiakasta tai jomman kumman pankkia

Käsillä olevan selvityksen kannalta relevanteiksi on katsottu erityisesti vienninrahoituksen instrumentit

Vientiluotto

Luottoriskitakuu ja vientisaatavatakuu

Ostajaluottotakuu ja remburssitakuu

Pankkiriskitakuu, rahoitustakuu, vastatakuu

Investointitakuu

Finnvera

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia

Finnveran kotimainen yritysrahoitus on työn kannalta välillisesti relevanttia

Niillä ei rahoiteta suoraan hankkeita, vaikka teknologiayrityksen rahoitusjärjestelyillä voikin olla merkitystä hankkeiden rahoittamisen kannalta

Työn laajuuden vuoksi näitä instrumentteja ei ole listattu laaditussa Excel-tiedostossa

Finnvera viennin rahoittajana poikkeaa periaatteellisella tasolla merkittävästi lähes kaikista muista tässä selvityksessä esitellyistä rahoittajista

Finnveran rahoitus liittyy keskeisesti viejäyritykseen (myös siinä tapauskessa että se takaa esim. ostajan luottoja)

Suurin osa muista rahoittajista rahoittaa hankkeita / asiakasta, rahoitus on kehitysrahoitusta tai sen kaltaista, eikä se ole läheskään aina sidottu suomalaiseen intressiin (vaikka se silti saattaa olla merkittävässä roolissa)

Page 8: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream8

Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit

NDF on viiden pohjoismaan omistama rahoitusinstituutio, joka rahoittaa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista edistäviä hankkeita köyhimmissä kehitysmaissa

NDF teki vuoteen 2008 asti pitkiä lainarahoituksia näihin maihin, vuodesta 2009 alkaen näiden lainojen takaisinmaksut päätettiin kanavoida takaisin lahjarahana ilmastosektorin hankkeisiin

NDF:n suora rahoitus tapahtuu kohdemaiden hallituksille yhteisrahoituksena multilateraalisten kehityspankkien kanssa

NDF rahoittaa myös yrityste ja muiden organisaatioiden hankkeita erilaisten ohjelmien ja rahastojen kautta

NDF:n suora rahoitus kohdemaiden hallituksille

Nordic Climate Facility (rahoittaja NDF, hallinnoija NEFCO)

Energy and Environment Partnership with Mekong Region

Latin America Energy Efficiency and Loand Guarantee Fund

Nordic Development Fund (NDF)

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia

NDF rahoittaa lukuisia hankkeita, joista osa on ohjelmamuotoisia tai rahastojen kaltaisia

Näistä on jätetty tarkastelun ulkopuolelle muut paitsi kolme edellä mainittua, jotka ovat selkeimmin erillisiä hankerahoitusinstrumentteja

NDF:n suora rahoitus on yritysten näkökulmasta epäsuorempaa ja siten vähemmän relevanttia kuin mainitut instrumentit, joiden kautta NDF rahoittaa suoraan yrityksiä ja näiden hankkeita

Page 9: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream9

Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit

Vuonna 1997 perustettu Norjan valtion kehitysrahoitusyhtiö

Norfundin kohdemaat sijaitsevat Itä-Afrikassa, Eteläisessä Afrikassa, Keski-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Kohdemaan bruttokansantuote per henkilö ei saa ylittää  USD 6925.

Kehitysrahoitusyhtiön tavoitteena on vähentää köyhyyttä tukemalla talouskasvua, työllisyyttä ja teknologian siirtoa.

Suora pääomarahoitus: tyypillinen osuus on 20%, suurin osuus 35%, Vähimmäisinvestointi on mEUR 2.5

Pääomarahoitus välittäjänpankkien hallinnoimien oman pääoman rahastojen kautta

Laina; jos yritys, niin Nordfundin pitää olla sijoittanut siihen jo oman pääomaehtoisesti. Jos rahoituslaitos, niin tätä vaatimusta ei ole.

Pienimuotoinen laina norjalaisille pk-yrityksille; hakijan on oltava Norjalainen pk-yritys, jonka tavoitteena on etabloitua jossain Norfundin kohdemaassa

Norjan valtion kehitysrahoitusyhtiö Norfund

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia

Rahastot, joihin Norfund on sijoittanut ja jotka edelleensijoittavat Norfundin pääomaa, on jätettu tarkastelun ulkopuolelle

Norfund sijoittaa pääasiassa oman pääoman ehtoisesti

Norfund voi investoida myös sellaisiin kohteisiin, joissa ei ole norjalaista intressiä

Norfundilla on kolme painopistealuetta:

1. Uusiutuva energiantuotanto

Erityisesti hankkeet, joissa hyödynnetään Norjan vesivoimaosaamista

2. Rahoitustoiminta, erityisesti mikrorahoitus

3. Maatalousyritystoiminta

Page 10: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream10

Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit

Pankin tehtävänä on tukea markkinatalouden ja demokratian kehitystä 29 maassa Keski-Euroopasta Keski-Aasiaan.

EBRD:n omistavat 61 valtiota ja kaksi kansainvälistä järjestöä. Euroopan lisäksi jäsenmaita on kaikilta muiltakin mantereilta. Suurin yksitäinen osakas USA.

Rahoittaa pankkeja, teollisuutta ja yrityksiä n. EUR 9mrd vuosittaisella investointivolyymillä.

Investoi erityisesti kunnalliseen ympäristöinfrastruktuuriin, energiantuotantoon, liikenteeseen ja puhtaaseen tuotantoon.

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus - suorat lainat

Pitkää, markkinahintaista lainaa. Lainat EUR 5-250m, keskimäärin EUR 25m. Pienemmät lainat paikallisten välittäjäpankkien kautta (”onlending”)

Takaukset ja kaupan rahoittaminen

Takaa paikallisten yhteistyöpankkiensa myöntämiä lainoja.

Vienti ja tuontikaupan rahoittamiseen liittyviä takuita(Trade-Facilitation Programme)

Leasing rahoitusta yhteistyöpankkien kautta (SME leasing finance).

Oman pääoman ehtoinen rahoitus – pääomasijotukset

Vähemmistöosakkaana exit-strategialla. Kokoluokka EUR 2-100m välillä (EBRD Direct Investment Facility)

Rahastosijoitukset

Historiansa aikana EBRD on sijoittanut 119 rahastoon.

Multi-donor funds:

Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund (E5P)

EBRD Water Fund

Global Environment Facility (GEF)

EBRD-European Local Energy Assistance Facility (ELENA)

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)

Page 11: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream11

Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit

Pankilla on useita tavoitteita. Yksi tavoitteista on ilmastonmuutoksen hillitseminen, uusiutuvan energian ja kestävän kehityksen edistäminen.

Pankin omistaa 48 maata. Suomi on yksi näistä.

Osake-enemmistö on kehityspankin toiminta-alueella sijaitsevilla valtioilla. Toiminta-alue on Latinalainen Amerikka ja Karibia.

Hallinnollisesti, IDB on osa IDB Groupia, joka koostuu seuraavista.

Inter-American Development Bank (IDB),

Inter-American Investment Corporation (IIC)

Multilateral Investment Fund (MIF)

Lainarahoitus, takaus (IDB)

IDB on hyvin merkittävä rahoittaja Latinalaisessa Amerikassa

Lainoja myönnetään sekä julkiselle että yksityiselle sektorille, kaikenkokoisille yrityksille

Oma pääoma, lainarahoitus, takaus, tekninen tuki (IIC)

Rahoitus on rajattu koskemaan pk-yrityksiä, joiden liikevaihto on mEUR 5-35

Oma pääoma, lainarahoitus, takaus, tekninen tuki (MIF)

Mikrorahoitus, liikepankkien välityksellä

Latinalaisen Amerikan kehityspankki (Inter-American Development Bank, IDB)

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia

SECCI:n lisäksi IDB:llä on muita temaattisia rahastoja. Nämä on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

IDB:n hallinnoimat trust fundit

Pankin omistaa 48 maata. Suomi on yksi näistä.

Suomi antaa sitomatonta yleisavustusta kehityspankin budjettiin, rahoittaa kumppanuusrahastoa ja kahta temaattista rahastoa.

Toinen teemarahastoista on Sustainable Energy and Climate Change Initiative (SECCI) Ilmastonmuutoksen ja uusituvan energian teemarahasto

8 lahjoittajaa, joista Suomi on yksi.

Myöntää lahjarahaa investointeihin ja teknistä apua

Page 12: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream12

Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit

Maailmanpankkiryhmään (WB) kuuluu viisi instituutiota:

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Lainaa hallituksille. Kohderyhmänä keskitulotason maat ja luottokelpoiset alhaisen tulotason maat.

International Development Association (IDA). Korottomia lainoja ja tukea köyhimpien maiden hallituksille 

International Finance Corporation (IFC). Kehitysmaiden yksityisen sektorin investoinnit  

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Investoinnit kehitysmaihin. Sijoittajille ja lainanantajille vakuutuksia ja takauksia poliittisten riskien varalta

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Sovittelu- ja välimiesmenettelyjä investointeihin liittyvissä riidoissa

WB keskittyy köyhyyden vähentämiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Se antaa taloudellista tukea lainojen muodossa, teknistä tukea eri projekteihin sekä neuvoo maiden hallituksia.

Yksityisen sektorin kannalta relevantein WB ryhmän jäsen on IFC. Sen keskeisimmät rahoitusinstrumentit ovat:

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus - suorat lainat

Kiinteää ja vaihtuvakorkoista lainaa yksityiselle sektorille kaupallisin ehdoin. Kokouokka USD 1-100m, enintään 25-35%:lle kokonaisinvestoinnnista. Maturiteetti vaihtelee 7-20v välillä. Syndikoi lainansa usein jakaakseen riskiä.

Pienemmät lainat paikallisten välittäjäpankkien kautta (”onlending”).

Oman pääoman ehtoinen rahoitus – pääomasijotukset

Mandaatti sijoittaa 5-20% osuudella suoraan yrityksiin ja sijoitusrahastoihin. Pitkän aikavälin sijoittaja: 8-15 vuotta.

Välirahoitus

Osakaslainaa, vaihtovelkakirjalainoja ja etuoikeutettuja osakkeita.

Kaupan takaukset

Global Trade Finance-ohjelma (GTFP) takaa maksuvelvoitteita kehittyvillä markkinoilla 400:n yhteistyöpankkinsa kautta.

Maailmanpankki (The World Bank Group, WB)

Page 13: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream13

Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit

IRENA on useiden hallitusten keskinäinen uusiutuvan energian politiikan, teknologian ja rahoituksen neuvonantaja ja ”think tank”

Organisaationa uusi, verrattavissa jossain määrin IEA:han, mutta tavoitteena pragmaattisempi lähestymistapa

Yhtenä esimerkkinä pragmaattisuudesta IRENA:lla on hallinnoitavana Abu Dhabin myöntämää kehitysrahoitusta USD 350m, jota jaetaan hakukierrosten perusteella uusiutuvan energian hankkeisiin

IRENA ADFD Facility on USD 350m lainarahasto, josta on tarkoitus myöntää seitsemällä hakukierroksella USD 50m per hakukierros

Laina on ehdoiltaan tuettua, korko on 2-6%, laina-ajat 15-20v, johon voi sisältyä alussa 3-5v lyhennysvapaa

Lainarahasto rahoittaa IRENA:n jäsenmaissa sellaisia uusiutuvan energian hankkeita, joilla on merkittävä demonstraatio- ja replikaatiovaikutus

Lainarahasto ei rahoita hankekehitystä, vain investointia

International Renewable Energy Agency (IRENA)

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia

Ei tarkastelun ulkopuolelle jätettyjä instrumentteja Hankkeiden ehdottajina on muodollisesti valtio, jossa hanke on tarkoitus toteuttaa

Näin ollen on keskeistä, että hanke on kohdemaan prioriteettien mukainen, ja että se saa kohdevaltion tuen haussa

Page 14: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream14

Hakuesimerkkejä

Page 15: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

© GreenStream15

Keskeisimmät haku-parametrit Sektorit Maantieteellinen alue Hakijan kelpoisuus Rahoitusmuoto Kokoluokka

Rahoitusinstrumentin kuvaus

Internet-linkki hallinnoivaan tahoon

Tietokannan rakenne ja toiminta

Page 16: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

16

Hakukentät

Muut kentät

Kohdemaa

Sektori: uusiutuva energia, energiatehokkuus, jätehuolto, vesi ja jätevesi, liikenne tai ilmansuojelu.

Rahoitusmuoto: oma pääoma, laina, takaus, välirahoitus tai tuki.

Hallinnoiva taho

Onko toimisto Suomessa?

Rahoittava taho

Instrumentin jatkuvuus

Viejä rajaus: pk-yritys tai suuri-yritys

Asiakas rajaus: pk-yritys, suuri yritys, valtio tai kunta

Rahoitusvaihe: liiketoiminnan kehitys, projektikehitys tai investointi

Pienin rahoitus: mEUR

Suurin rahoitus: mEUR

Tyypillinen rahoitus: mEUR

Maksimiosuus: myönnettävän rahoituksen maksimiosuus hankkeen kokonaiskustannuksista.

Sijoitushorisontti: myönnettävän rahoituksen kesto, esim. lainan pituus.

Valuutat

Hakuaika

Suomalaisen yrityksen näkökulma

Internet-linkki

Tietokenttien kuvaus

© GreenStream

Avainkettä

Instrumentin nimi: instrumentin suomenkielinen tai englanninkielinen nimi.

Page 17: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

17

Esimerkki 1: maa Nepal; sektori uusiutuva energia; muoto oma pääoma

© GreenStream

Hallinnoiva taho Instrumentin nimi Kohdemaa lisätieto Rahoittava taho Instrumentin jatkuvuus

Swedfund Suora pääomarahoitus DAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat Ruotsi Ei rajattuSwedfund Pääomarahoitus

välittäjäpankkien kauttaDAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat Ruotsi Ei rajattu

Investment Fund for Developing Countries (IFU)

IFU:n suorat sijoitukset DAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat. Maan per capita tulo ei saa ylittää tiettyä taso.

Tanska Ei rajattu

Institutionaalisia sijoittajia, Tanskan valtio, IFU

Danish Climate Investment Fund

DAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat Tanska 2014-2017

Finnfund Finnfund/Osakepääomasijoitus

DAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat Suomi Ei rajattu

Berkeley Energy Renewable Energy Asia Fund

Etelä- ja Kaakkois-Aasia, erityisesti Intia, Filippiinit, Indonesia, Thaimaa, Vietnam, Malesia, Bangladesh, Sri Lanka

EIB/GEEREF Ei rajattu

International Finance Corporation

Private Equity & Investment Funds

ODA maat, jotka ovat IFC jäseniä. 184 maata Ei rajattu

Page 18: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

18

Esimerkki 2: maa Brasilia; sektori ei rajausta; muoto oma pääoma

© GreenStream

Hallinnoiva taho Instrumentin nimi Kohdemaa lisätieto Rahoittava taho Instrumentin jatkuvuusIDB Group Inter-American Investment

Corporation (IIC) Latinalainen Amerikka, Karibia 48 maata, joista

Suomi on yksi Ei rajattu

IDB Group Multilateral Investment Fund (MIF)

Latinalainen Amerikka, Karibia 48 maata, joista Suomi on yksi

Ei rajattu

Swedfund Suora pääomarahoitus DAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat Ruotsi Ei rajattu

Swedfund Pääomarahoitus välittäjäpankkien kautta

DAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat Ruotsi Ei rajattu

Investment Fund for Developing Countries (IFU)

IFU:n suorat sijoitukset DAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat. Maan per capita tulo ei saa ylittää tiettyä taso.

Tanska Ei rajattu

Institutionaalisia sijoittajia, Tanskan valtio, IFU

Danish Climate Investment Fund

DAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat Tanska 2014-2017

Finnfund Finnfund/osakepääomasijoitus

DAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat Suomi Ei rajattu

Emerging Energy and Environment

Emerging Energy Latin America Fund II

Latinalainen Amerikka, erityisesti Brasilia, Meksiko, Peru, Chile, Kolumbia

EIB/GEEREF Ei rajattu

International Finance Corporation

Private Equity & Investment Funds

ODA maat, jotka ovat IFC jäseniä. 184 maata Ei rajattu

Page 19: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

19

Esimerkki 3: maa Puola; ei sektorirajausta; muoto laina

© GreenStream

Hallinnoiva taho Instrumentin nimi Kohdemaa lisätieto Rahoittava taho

Instrumentin jatkuvuus

Finnvera (ja Suomen Vientiluotto)

Finnveran vientiluotot ja -takuut Luottokelpoiset maa, arvioidaan tapauskohtaisesti. Suomi Ei rajattu

Nordic Investment Bank (NIB)

NIB:in välittäjäpankkilainaus Ukraina hankala nykytilanteessa, Valko-Venäjä lähinnä Itämeren tilaa parantavien hankkeiden osalta.

Pohjoismaat, Baltian maat

Ei rajattu

EIB Suora lainarahoitus EU-maat, EU-assosiaatiomaat Ei rajattuEIB Välittäjäpankkien lainarahoitus EU-maat, EU-assosiaatiomaat Ei rajattuEIB Risk Sharing Finance Facility EU-maat, EU-assosiaatiomaat 2020EIB/EIF Risk Sharing Instrument EU-maat, EU-assosiaatiomaat 2020EIB/EIF European Energy Efficiency

Fund (EEEF)EU-maat. Tavoitteena edistää EU:n 20/20/20 tavoitetta, erityisesti energiatehokkuutta

Ei rajattu

EIB/EIF JESSICA EU-maat EIB Ei rajattuEBRD Suora lainarahoitus Ei rajattuEBRD Välittäjäpankkien lainarahoitus Ei rajattuInternational Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

IBRD Loans Keskitulotason maat ja luottokelpoiset alhaisen tulotason maat.

Ei rajattu

Page 20: Kansallinen cleantech-investointifoorumi

GREENSTREAM NETWORK AT YOUR SERVICE:

HELSINKI OFFICE: LAPINLAHDENKATU 3, FI-00180 HELSINKI, FINLAND

BEIJING OFFICE: ROOM 1502,ENTRANCE C , TOWER 2, WANGJING SOHO , NO 1, FUTONGDONG STREET, WANGJING, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA, 100102北京市朝阳区望京阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 2C 单元 1502 100102