Nghỉ phép năm: không nghỉ sẽ được trả tiền?

of 3 /3
Tổng hợp by Mr Luan Nghỉ phép năm: không nghỉ sẽ được trả tiền? Hỏi Trả lời Các quy định của pháp luật về ngày nghỉ phép năm cũng như việc chi trả bằng tiền mặt trong trường hợp NLĐ không nghỉ phép năm như thế nào? 1. Các quy định về nghỉ phép năm của NLĐ. Điều 111, BLLĐ 2012 quy định người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày (Điều 112 BLLĐ 2012). 2. Trường hợp người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. 3. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền (Khoản 2, Điều 114 BLLĐ).

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Nghỉ phép năm: không nghỉ sẽ được trả tiền?

  • 1. Tng hp by Mr Luan Ngh php nm: khng ngh s c tr tin? Hi Tr li Cc quy nh ca php lut v ngy ngh php nm cng nh vic chi tr bng tin mt trong trng hp NL khng ngh php nm nh th no? 1. Cc quy nh v ngh php nm ca NL. iu 111, BLL 2012 quy nh ngi lao ng c 12 thng lm vic cho mt ngi s dng lao ng th c ngh hng nm, hng nguyn lng theo hp ng lao ng nh sau: 12 ngy lm vic i vi ngi lm cng vic trong iu kin bnh thng; C 05 nm lm vic cho mt ngi s dng lao ng th s ngy ngh hng nm ca ngi lao ng theo quy nh ti khon 1 iu 111 ca B lut ny c tng thm tng ng 01 ngy (iu 112 BLL 2012). 2. Trng hp ngi lao ng c di 12 thng lm vic th thi gian ngh hng nm c tnh theo t l tng ng vi s thi gian lm vic. 3. Trng hp khng ngh th c thanh ton bng tin (Khon 2, iu 114 BLL).

2. Tng hp by Mr Luan Ngh php nm: khng ngh s c tr tin? 4. i vi ngi lao ng th vic, khon 2, iu 6 Ngh nh 45/2013/N-CP Quy nh chi tit mt s iu ca B lut lao ng v thi gi lm vic, thi gi ngh ngi v an ton lao ng, v sinh lao ng th thi gian NL th vic theo hp ng lao ng sau lm vic cho ngi s dng lao ng cng c coi l thi gian lm vic ca ngi lao ng tnh s ngy ngh hng nm. Nh vy, cn c cc quy nh ni trn, trong thi gian th vic, nu p ng cc iu kin theo quy nh ca php lut th NL s c hng ch ngh php nm. 3. Tng hp by Mr Luan Ngh php nm: khng ngh s c tr tin? 5. Quy nh ca php lut v thanh ton tin lng cho NL khi khng ngh php nm. Cn c theo iu 113 BLL 2012, Tm ng tin lng, tin tu xe i ng ngy ngh hng nm, khi ngh hng nm, ngi lao ng c tm ng trc mt khon tin t nht bng tin lng ca nhng ngy ngh. 6. Theo iu 114 - BLL 2012: Thanh ton tin lng nhng ngy cha ngh. 1. Ngi lao ng do thi vic, b mt vic lm hoc v cc l do khc m cha ngh hng nm hoc cha ngh ht s ngy ngh hng nm th c thanh ton bng tin nhng ngy cha ngh. 2. Ngi lao ng c di 12 thng lm vic th thi gian ngh hng nm c tnh theo t l tng ng vi s thi gian lm vic. 3. Trng hp khng ngh th c thanh ton bng tin. Lut s Phm Th Bch Ho, Cng ty lut TNHH c An, H Ni