ADMITERE 2010 - didu. · PDF fileADMITERE 2010 PLATFORMA EDUCAÞIONALÃ MySeLF...

Click here to load reader

 • date post

  05-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ADMITERE 2010 - didu. · PDF fileADMITERE 2010 PLATFORMA EDUCAÞIONALÃ MySeLF...

 • Numãrul 2/2010

  ACREDITATÃ DE CÃTRE ARACIS CU CALIFICATIVUL GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

  ACREDITATÃ PENTRU CERCETARE - DEZVOLTARE

  PLATFORMÃ

  E-LEARNING DE CEA MAI

  ÎNALTÃ PERFORMAN ÞÃ

  UNIVERSITATE DE STAT

  ADMITERE 2010 PLATFORMA EDUCAÞIONALÃ MySeLF

  Platforma educaþionalã MySeLF (My System for e-Learning and Formation), a fost dezvoltatã începând cu anul universitar 2002/2003 de cãtre un colectiv de proiectare ºi dezvoltare programe format din: • Crãciunaº Silviu, Departamentul de Matematicã, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu; • Crãciunaº S. Silviu, student Universitatea Politehnicã din Timiºoara). Platforma MySeLF asigurã, într-o manierã unitarã, urmãtoarele funcþii: -managementul procesului de învãþãmânt la nivel organizatoric ºi decizional; -asistarea procesului educaþional; -asistarea grupurilor de utilizatori.

  conf.univ.dr.

  Platforma are ca obiectiv general asigurarea suportului

  SISTEMUL EDUCAÞIONAL MULTIMEDIA

  Utilizatorii platformei e-learning beneficiazã de pagini personalizate prin care, în funcþie de grupul din care fac parte, pot activa: • proceduri de tip administrativ pentru definirea contextului activitãþii proprii în procesul de instruire; • proceduri de populare a platformei cu conþinut educaþional (materiale didactice, teste, teme, tutoriale video); • proceduri de informare privind procesul educaþional (calendarul activitãþilor, anunþuri, atenþionãri asupra evenimentelor); • proceduri de comunicaþie sincronã (videoconferinþe) sau asincrone (forum de discuþii,corespondenþã electronicã) între grupurile de utilizatori; • proceduri de cãutare în biblioteca virtualã; • proceduri de asigurare a calitãþii actului educaþional (chestionare, statistici).

  GRUPURI DE UTILIZATORI AI PLATFORMEI

  Aplicaþia MySeLF reprezintã o platformã electronicã pentru asistarea învãþãmântului ºi a fost proiectatã având în vedere particularitãþile sistemelor e-Learning 2.0, asigurând resurse educaþionale, cãi de comunicare ºi asistenþã. Platforma e-Learning MySeLF are o structurã unitarã din punct de vedere conceptual ºi dispune de proceduri specifice care asigurã realizarea, în plan virtual, de activitãþi didactice, asigurând interacþiunea urmãtoarelor grupuri de utilizatori: • secretariat (activitãþi administrative); • responsabili program de studiu (managementul procesului de învãþãmânt); • cadre didactice (conþinut educaþional, activitãþi sincrone ºi asincrone); • studenþi (beneficiari direcþi ai activitãþilor desfãºurate de celelalte grupuri de utilizatori); • administratorul aplicaþiei (asigurarea cadrului optim de funcþionare a platformei).

  ANUL I

  UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

  PERIODIC EDITAT DE DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNT

  LA DISTANÞÃ ªI ÎNVÃÞÃMÂNT CU FRECVENÞÃ REDUSÃ (DIDIFR)

  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

  Platforma MySeLF conþine module integrate care permit utilizarea aplicaþiei Openmeetings pentru realizarea de videoconferinþe. Platforma e-Learning MySeLF este asistatã în procesul de formare a studenþilor de Sistemul Educaþional Multimedia, sistem format din: -canalul de televiziune pe Internet DIDIFR-TV; -televiziune la cerere; -televiziune live; -tutoriale video în tehnologie tip webcast - Epresence.

  FACILITÃÞI PLATFORMÃ E-LEARNING

  Prin platforma educaþionala MySeLF: Inþelegi valoarea educaþiei

  Prin platforma educaþionalã a Departamentului ID/IFR

  • Þ •

  i se oferã INTERACÞIUNE COMUNICI oricând cu tutorele tãu Beneficiezi de ASISTENÞÃ specializatã Participi ACTIV la cursuri Stai alãturi de FAMILIE Îþi consolidezi CARIERA Ai un mediu optim de SOCIALIZARE

  • re un SINGUR OBIECTIV:

  º

  º

  º

  Platforma educaþionalã MySeLF a sã-þi fie cel mai

  calificat i bun prieten in procesul de formare profesionalã Prin platforma MySeLF:

  Ai propria ta paginã care îþi oferã: confidenþialitate i securitate Ai propriul tãu spaþiu virtual prin care: te informezi, comunici, înveþi, te autoevaluezi, interacþionezi i te implici în dezvoltarea calitãþii procesului de învãþãmânt

  Am creat programe de studiu care te vor ajuta sã realizezi cariera la care visezi

  EDUCAÞIA LA DISTANÞÃ

  CE VI SE OFERÃ ÎN TAXA DE ªCOLARIZARE

  logic (software) în plan procedural ºi funcþional necesar activitãþilor desfãºurate de o instituþie organizatoare a unei activitãþi didactice, utilizând proceduri de lucru într-un mediu virtual (reþele de calculatoare conectate la Internet).

 • OFERTÃ DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ PENTRU

  ÎNSCRIERI: IULIE – OCTOMBRIE 2010 ÎNVÃÞÃMÂNT LA DISTANÞÃ ªI ÎNVÃÞÃMÂNT CU FRECVENÞÃ REDUSÃ

  AU FOST PÃSTRATE TAXELE DE ÎNSCRIERE ªI ªCOLARIZARE DIN ANUL UNIVERSITAR PRECEDENT

  AU FOST PÃSTRATE TAXELE DE ÎNSCRIERE DIN ANUL UNIVERSITAR PRECEDENT

  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ ªI STUDII DE MASTER:

  ADMITERE 2010 - LICENÞÃ

  promoþiei 2010;

  -pentru candidaþii care solicitã înscrierea la master - diplomã de licenþã în original sau adeverinþã p e n t r u a b s o l v e n þ i i d e s t u d i i universitare de licenþã - promoþia 2010 ºi foaie matricolã eliberatã de f a c u l t a t e - c o p i e l e g a l i z a t ã ; -3 fotografii color tip legitimaþie 3/4; -certificat de naºtere - copie legalizatã; - c e r t i f i c a t d e c ã s ã t o r i e (pentru candidatele cãsãtorite) copie;

  - c e r e r e d e î n s c r i e r e t i p ; - d i p l o m ã d e b a c a l a u r e a t în original (copie legalizatã pentru studenþii altor facultãþi care doresc sã urmeze o a doua specializare ºi adeverinþã de la prima facultate cu menþiunea cã originalul se aflã la dosar) sau adeverinþã pentru absolvenþii

  -1 dosar plic; de medicul de familie; -10 plicuri normale de corespondenþã timbrate ºi autoadresate (inclusiv codul poºtal al adresei

  domiciliului);

  -Facultatea de Inginerie – Adeverinþã de încadrare în

  -foaia matricolã - copie legalizatã; -adeverinþã medicalã eliberatã

  muncã

  -taxa de înscriere 100 RON pentru toate specializãrile

  FACULTATEA DOMENIU DE LICENÞÃ / SPECIALIZARE Taxa de

  ºcolarizare RON/ AN

  ªtiinþe ale comunicãrii / Jurnalism (acreditatã zi, autorizatã ID) Jurnalisticã (durata studiilor: 3 ani) Medie admitere - Medie bacalaureat – 50% - Media anilor de liceu – 50%

  ªtiinþe ale comunicãrii / Comunicare ºi relaþii publice (acreditatã zi, autorizatã ID)

  1900

  Agriculturã / Montanologie (acreditatã zi ºi autorizatã ID) 1800 ªtiinþe Agricole, Industrie Alimentarã ºi Protecþia Mediului (durata studiilor: 4 ani) Medie admitere - Medie bacalaureat – 20% - Media anilor de liceu – 80%

  Ingineria Produselor Alimentare / Ingineria produselor alimentare (acreditatã zi, autorizatã ID)

  2800

  Drept / Drept – (durata studiilor: 4 ani) (acreditatã zi ºi ID) Drept

  Medie admitere - Medie bacalaureat – 50% - Media istorie liceu – 25% - Media românã liceu – 25%

  ªtiinþe administrative / Administraþie publicã – (durata studiilor: 3 ani) (acreditatã zi, autorizatã ID)

  2100

  Litere ºi Arte (durata studiilor: 3 ani)

  Medie admitere - Medie bacalaureat – 25% - Medie românã liceu + Medie englezã sau francezã sau germanã liceu – 75% Obs. Vor fi luate în considerare certificatele internaþionale recunoscute pentru englezã, francezã sau germanã

  Limbã ºi literaturã / Limba ºi literatura românã-Limba ºi literatura englezã / francezã/ germanã (acreditatã zi, autorizatã ID)

  1800

  Inginerie ºi management / Inginerie economicã în domeniul mecanic (acreditatã zi, autorizatã ID) Inginerie (durata studiilor: 4 ani)

  Medie admitere - Medie bacalaureat – 50% - Media anilor de studiu din liceu – 50% - Adeverinþã de încadrare în muncã

  Inginerie electricã / Electromecanicã (IFR) (acreditatã zi, autorizatã ID)

  2200

  ªtiinþe Politice, Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene (durata studiilor: 3 ani)

  Medie admitere - Medie bacalaureat – 50% - Media anilor de liceu – 50%

  ªtiinþe politice / ªtiinþe politice (Numai în centrele tutoriale Bacãu ºi Târgoviºte)

  1600

  FACULTATEA DOMENIU DE LICENÞÃ / SPECIALIZARE Taxa de

  ºcolarizare RON/ AN

  Administrarea afacerilor / Economia comerþului, turismului ºi serviciilor (acreditatã zi ºi ID)

  Management / Management (acreditatã zi ºi autorizatã ID)

  Contabilitate / Contabilitate ºi informaticã de gestiune (acreditatã zi ºi autorizatã ID)

  ªtiinþe Economice (durata studiilor: 3 ani) Medie admitere - Medie bacalaureat – 50% - Media anilor de liceu – 50%

  Finanþe / Finanþe ºi Bãnci (acreditatã zi ºi ID)

  1950

  ªtiinþe (durata studi