â€‍ REACH implementan­ projekty REACH Implementation Projects ...

download â€‍ REACH implementan­ projekty REACH Implementation Projects RIPs“ veobecn informace

of 34

 • date post

  24-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  0

Embed Size (px)

description

„ REACH implementační projekty REACH Implementation Projects RIPs“ všeobecná informace. Ing. Blanka K s a n d r o v á, ředitelka odboru lehkého průmyslu MPO. Konference: „Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2006“. Kouty nad Desnou 15. – 19. května 2006. Struktura prezentace: Úvod : - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of â€‍ REACH implementan­ projekty REACH Implementation Projects ...

 • REACH implementan projektyREACH Implementation Projects RIPsveobecn informace

  Ing. Blanka K s a n d r o v , editelka odboru lehkho prmyslu MPO

  Konference: Prmyslov toxikologie a ekotoxikologie 2006. Kouty nad Desnou 15. 19. kvtna 2006

 • Struktura prezentace:

  vod: co ukld nazen REACH voblasti poskytovn vdeck a technick pomoci lenskm sttm, prmyslu a ostatnm dotenm osobm

  2. REACH implementan projekty/REACH Implementation Projects RIPs :pehled a stav ppravy 3. Zvr

 • Co se ukld z hlediska poskytovn vdeck a technick pomoci lenskm sttm, prmyslu a ostatnm partnerm v nazen REACH, je definovno v hlav X Agentura, v lnku 76 koly, zde:

  odst. 1 k, e Agentura poskytuje lenskm sttm a orgnm Spoleenstv co nejlep vdeckou a technickou pomoc votzkch tkajcch se chemickch ltek, kter spadaj do jej psobnosti a kter j byly postoupeny podle tohoto nazen;

  odst. 2 psm. f) k, e Agentura ppadn poskytuje technick a vdeck pokyny a nstroje pro fungovn tohoto nazen, zejmna s clem pomhat pi vyhotovovn zprv o chemick bezpenosti (v souladu s l. 14, l. 31 odst. 1

 • a l. 36 odst. 4 a pouitm l. 10 psm. a) bodu viii), l. 11 odst. 4 a l. 19 odst. 2) prmyslem a pedevm malmi a stednmi podniky;odst. 2 psm. g) k, e Agentura poskytuje technick a vdeck pokyny tkajc se uplatovn tohoto nazen pro pslun orgny lenskch stt a poskytuje podporu kontaktnm mstm lenskch stt zzenm podle hlavy XIII; odst. 2 psm. h) k, e Agentura poskytuje poradenstv a pomoc vrobcm/dovozcm dajcm o registraci ltky podle l. 12 odst. 1 odst. 2 psm. i) k, e Agentura pipravuje vysvtlujc informace o tomto nazen pro ostatn partnery

 • 2.Evropsk komise (EK)/DG JRC/ECB - Evropsk ad pro chemiklie (European Chemical Bureau) ve spoluprci slenskmi zemmi, prmyslem a dalmi zainteresovanmi stranami (spotebitelsk organizace/NGOs) ji zahjila ppravu pokyn a technickch instrukc pro prmysl a nrodn kompetentn ady sclem usnadnit implementaci a aplikaci nazen REACH po jeho pijet. Prce, kter jsou za tmto elem vykonvny, probhaj vrmci zpracovn tzv. REACH implementanch projekt - RIPs.Tento proces byl nastartovn ji vroce 2004. V11/2004 EK prezentovala asov harmonogram a pracovn metody. Jednotliv projekty, na zklad EK vypsanch tendr, zpracovvaj vybran firmy nebo konsorcia firem. Zvolen metody zpracovn umouj pm zapojen lenskch stt, prmyslu a dalch subjekt do nkterch REACH implementanch projekt.

 • Pehled plnovanch RIPs:RIP 1:popis procesuRIP 2:informan technologieRIP 3: instrukce /nvody pro prmyslRIP 4:instrukce /nvody pro kompetentn ady lenskch zemRIP 5:vytvoen tzv. Pre-Agency RIP 6:vytvoen Agentury RIP 7:pprava Evropsk komise na REACH

 • EK pvodn rozplnovala ppravu RIPs do nkolika obdob:

  2004 2006 pedbn obdob: bhem tohoto obdob odstartovala EK rzn akce, jako:

  ppravu na rozpracovn nezbytnch technickch smrnic, softwarovch nstroj a infrastruktury, kter by mly umonit hladk odstartovn implementace a aplikace nazen REACH;

  projekty strategickho partnerstv sprmyslem, aby se ovila proveditelnost rznch mechanism REACH vpraxi (nap. SPORT Strategic Partnership On REACH Testing, PRODUCE Piloting REACH On Downstream Use and Communication in Europe);

 • 2006 2008 pechodn obdob: vrmci tohoto pechodnho obdob by se mlo zajistit, aby astnci procesu byli pimen pipraveni na nabyt innosti REACH, tj. bude nezbytn:dokonit utven struktur, kter potebuje Agentura, aby plnila sv role podle REACHpipravit a provit informan technologie pro podporu Agenturypipravit detailn technick instrukce/pokyny pro prmysl, kompetentn ady lenskch zem a Agenturu zskat dal praktick zkuenosti spoluprac sastnky procesu, vyzkouenm jednotlivch poloh systmu.2008: Agentura by mla bt pln funkn;

 • REACH implementan projekty souasn stav pracEK zahjila ji v roce 2004 jejich ppravu a postupn vypisovala a vypisuje tendry na jejich zpracovn. prac se zastuj vybran firmy i konsorcia firem. byly zvoleny metody zpracovvn, kter umouj prostednictvm expertnch skupin lenskm sttm, prmyslu a nevldnm organizacm pm zapojen do zpracovn nkterch REACH implementanch projekt. hlavnm kolem expertnch skupin je dohlet na ppravu relevantnch st projekt a spolupracovat na pprav formou nvrh a koment. za eskou republiku se prce ve vybranch expertnch skupinch na rovni sttn sprvy astn 3 zstupci, ztoho 1je zMPO a 2 zMP.

 • RIP 1: Popis procesuTento projekt byl ji dokonen vr. 2004. Vsledn dokument byl peloen do eskho jazyka a je umstn na internetovch strnkch MPO. Popis byl zpracovn na zklad EK nvrhu nazen REACH z r. 2003. Bude proto v budoucnu aktualizovn. RIP 2: IT rozpracovn systmu na podporu implementace REACHNa een projektu byl v08/07/2005 vypsn tendr (centrln systm pro novou Agenturu/ECA); vsouasn dob je projekt ve stavu rozpracovanosti. Termn pro zpracovn zvren zprvy je druh polovina 2006.

 • RIP 3: Instrukce /nvody pro prmysl

  Tento projekt je rozdlen do nkolika subprojekt (celkem 10):

  RIP 3.1 Instrukce pro ppravu technick dokumentace registrace podle REACHInstrukce je urena pro vrobce a dovozce a rozpracovv postupy k pprav technick dokumentace potebn proregistraci.Zpracovn tto instrukce by mlo ukoneno v10/2006.

 • RIP 3.2 Instrukce pro ppravu technick dokumentace ke zprv o chemick bezpenosti (CSR)Instrukce je urena pro vrobce, dovozce a nsledn uivatele ltek a rozpracovv, jak mohou:provst hodnocen chemick bezpenosti, pokrvajc ochranu zamstnanc, spotebitel a ivotnho prosted dokumentovat hodnocen ve zprv, vetn sestaven seznamu expozinch scn spatinmi opatenmi pro zen rizik penet informace pouvan vbezpenostnm listu dle REACH.

  Rmcov studie k projektu (1. fze projektu) byla realizovna v 01 05/2005. Byla koordinovna CEFIC (kontraktor). Zvren zprvy rmcov studie jsou dostupn na webovch strnkch ECB/JRC.

 • Druh fze ppravy tto instrukce byla zahjena ve 12/2005 a pedpoklad jejho dokonen je ve 12/2006. Clem je rozpracovat pokyny pro proveden hodnocen chemick bezpenosti na rznch rovnch odbornch posudk. Na pprav jednotlivch specifickch st zprvy o chemick bezpenosti bude skontraktorem spolupracovat nkolik expertnch skupin. Byla tak ustavena men pracovn skupina, kter by mla ble specifikovat potebu podprnch nstroj IT, kter by mly proces ppravy zprvy o chemick bezpenosti podpoit.

 • RIP 3.3 Instrukce pro ppravu technick dokumentace kpoadavkm na skuten vlastnosti ltekClem je zpracovat instrukci pro prmysl, jak splnit informan poadavky o skutench vlastnostech ltek.Tato instrukce by mla pedevm umonit lep pochopen toho, jak pout alternativu kdajm in-vivo, jako jsou metody QSARs (Quantitative Structure Activity Relationships), pstup kchemickm kategorim, in-vitro daje a jak by mly bt brny do vahy informace o expozici. Rmcov studie prvn fze projektu byla zpracovvna v01 07/2005. Byla koordinovna CEFIC (jako kontraktor) a provdna experty zCEFIC, EPA (DK), EA (UK), ECETOC, INERIS (F), Keml (SE), TNO (NL) a je ji dostupn na webovch strnkch ECB/JRC.

 • Druhou fz projektu je vlastn rozpracovn technick instrukce pro splnn REACH poadavk na informace za pouit inteligentnch testovacch strategi. Tuto st projektu bude eit tm odbornk/ specialist, majcch zkuenosti se stanovovnm vlastnost chemickch ltek, tj. chemik, fyzik, toxikolog, ekotoxikolog, v. vpotovch toxikolog. Na koordinaci se bude opt podlet CEFIC a spolupracovat budou organizace, kter se podlely na realizaci 1. fze, tj. EPA (DK), EA (UK), RIVM (NL), TNO (NL) INERIS (F), Keml (SE), TNO (NL) a dle Euromtaux a OECD (jako pozorovatel). Vstupem by mla bt velmi komplexn technick instrukce. Tato fze byla zahjena ve 12/2005 a mla by bt dokonena ve 12/2006.

 • RIP 3.4 Instrukce o sdlen daj (pedregistrace)Clem je rozpracovat instrukci pro vrobce a dovozce, jak sdlet daje zskan testy na obratlovcch, informace z pedregistrace existujcch ltek a informace pro nov ltky.V instrukci by mly bt poskytnuty jasn a jednoduch pokyny o potebnch procedurch, kter budou nsledovat vprocesu sdlen daj pro ltky existujc (star phase-in) a ltky nezaveden (nov non phase-in). Ukonen prac na projektu se pedpokld v10/2006.

 • RIP 3.5 Instrukce o poadavcch na nsledn uivatele podl zpracovatelskho/dodavatelskho etzceInstrukce by mla poskytnout nslednm uivatelm podl zpracovatelskho/dodavatelskho etzce jasn pokyny o povinnostech, kter maj podle REACH plnit, jako nap. zjitn pouit ltek a pprava expozinch scn. Jak informace by mli mt dostupn, kter informace by mli identifikovat a poskytovat je vdodavatelskm/odbratelskm etzci smrem dol i nahoru. Byla zpracovna rmcov studie k prvn fzi projektu konsorciem, kter vedlo DHI Water & Environment a Danish Toxicology Centre. Zvren zprva k tto fzi projektu byla zveejnna 17. 2 2006.

 • Druhou fz projektu je vlastn rozpracovn jasn a srozumiteln technick instrukce, vetn pslunch nstroj a krok.

  Pedpokld se pm vyuit expert se zkuenostmi s zenm chemikli, zrznch prmyslovch odvtv. Tendr byl vyhlen v03/2006 a projekt by ml bt zahjen v06/2006.

 • RIP 3.6 Instrukce pro klasifikaci a oznaovn podle globln harmonizovanho systmu (GHS Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals)Clem je rozpracovat jasnou a srozumitelnou instrukci pro prmysl o tom, jak poadavky zGHS vyplvaj. Pedpokld se vyuit expert, kte ji vsouasn dob maj velmi dobr znalosti o navrhovan GHS legislativ a legislativ REACH, vetn detailnch znalost o klasifikanch kritrich a interpretanch pravidlech. Pi rozpracovn se pedpokld velmi zk kontakt sprmyslem. Projekt by ml bt dokonen ve 12/2006.

 • RIP 3.7 Instrukce na ppravu dokumentanho souboru pro autorizaciInstrukce by mla poskytnout prmyslu vechny nezbytn pokyny pro proces pedl