ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… ·...

of 15 /15
SMEsไทยกับการสร้างนวัตกรรมในอุตสหกรรม ชิ นส่วนยานยนต์ งานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ประจาปี 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 28 พฤษภาคม 2558 โดย บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จากัด

Embed Size (px)

Transcript of ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… ·...

Page 1: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

SMEsไทยกบการสรางนวตกรรมในอตสหกรรมชนสวนยานยนต

งานแสดงเทคโนโลยชนสวนยานยนตประจ าป 2558

ณ อทยานวทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทมธาน28 พฤษภาคม 2558

โดย

บรษท วเชยรไดนามคอนดสตร จ ากด

Page 2: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

ตวอยางนวตกรรมของ วเชยรไดนามคอนดสตร ทประสบความส าเรจ

Page 3: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

ตวอยางนวตกรรมของ วเชยรไดนามคอนดสตร ทประสบความส าเรจ

Page 4: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

DRL Trailblazer DRL ColoradoDRL Sonic

DRL Captiva

ตวอยางนวตกรรมของ วเชยรไดนามคอนดสตร ทประสบความส าเรจ

Page 5: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

ตวอยางนวตกรรมของ วเชยรไดนามคอนดสตร ทประสบความส าเรจ

Page 6: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

ตวอยางนวตกรรมของ วเชยรไดนามคอนดสตร ทประสบความส าเรจ

Page 7: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

ตวอยางนวตกรรมของ วเชยรไดนามคอนดสตร ทไมประสบความส าเรจ

Page 8: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

ปจจยในการขบเคลอนใหเกดนวตกรรมในองคกร

Design & Technology

Aspiration

ความทะเยอทะยาน

Competitors

คแขงขน

Law & Regulation

กฎหมายและขอก าหนดตางๆ

Customer’s requirement

ความตองการลกคา

- เปาหมายองคกร- ตองการประสบความส าเรจทางธรกจ- ตองการอยรอด- ตองการเปนทยอมรบในสงคม- ตองการท าใหเปนแบบอยาง

- คดวาท าไดดกวา/ เกงกวา/ ถกกวา

- อยากประสบความส าเรจเหมอนเคาบาง

- อยากโชววาท าได- ศกษาสนคาของคแขง

- ความปลอดภยของคน- เปนมตรตอสงแวดลอม- บงบอกถงความมอารยธรรมของประเทศ- สงเสรมเศรษฐกจของประเทศ

- ลกคาตองการสนคาทดกวา/ ถกกวา/ แปลกใหม/ มคณคา อยเสมอ

- สรางสรรคDesign ใหมๆอยเสมอ- เรยนรTechnologyใหมๆอยเสมอ

Page 9: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

อปสรรคในการขบเคลอนนวตกรรมในองคกร

งบประมาณมจ ากด

ขาดการสรางบคคลากรทมความรความสามารถเฉพาะดาน

ขาดการสนบสนนจากภาครฐ

• การพฒนาผลตภณฑ

• ศนยทดสอบ

• สงเสรมการตลาด

การสงเสรมตลาด และสงเสรมการขาย

การสราง Brand

แสวงหาคคาทด ทใหโอกาส

Page 10: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

การชวยเหลอจากหนวยงานสนบสนนภายนอกของบรษททผานมา

เชญผ เชยวชาญในดานตางๆทงในประเทศและตางประเทศมาเปนทปรกษา

ท าโครงการรวมกนกบหนวยงานภายนอกเพอพฒนาผลตภณฑ

• ศนยทดสอบผลตภณฑไฟฟาและอเลคทรอนกส, สวทช.

• ศนยบรการปรกษาการออกแบบและวศวกรรม, สวทช.

• สถาบนยานยนต

• สถาบนไทย-เยอรมน

• สถาบนการศกษาตางๆ

Page 11: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

ขอเสนอแนะตอหนวยงานสนบสนน

ก าหนดทศทางการพฒนาอตสาหกรรมยานยนตและชนสวน ทมงเนนดานเทคโนโลย สราง Value added มากกวาเชงปรมาณ

สรางศนยทดสอบชนสวนยานยนตทมความพรอมรองรบSMEs ไทย และในอาเซยน โดยอาศยความไดเปรยบในความพรอมดานอตสาหกรรมยานยนตทมมากกวาประเทศอนในอาเซยน

มแผนพฒนาบคคลากรเพอสงเสรมอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนทเปนรปธรรม ทนตอการเตบโตของอตสาหกรรมในภมภาคน

ชวยเหลอดานการตลาดและตนทนการผลต ส าหรบSMEsทมนวตกรรมหรอแบรนดเปนของตนเอง เพอใหเกดการกระตนการขายทงในประเทสและตางประเทศ

หนวยงานสนบสนนตองมบคคลากรทมความพรอม และเพยงพอ ในการใหบรการกบภาคอตสาหกรรม และไมมงเนนใหบรการเฉพาะดานเทคโนโลยเทานน ควรมงเนนในเชงธรกจควบคไปดวย (รวดเรว/ ตนทนต า/ ขายได)

Page 12: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

อนาคตอตสาหกรรมชนสวนยานยนต

คแขงมความพรอมมากขน ทงคแขงเดมจาก จน อนเดย ไตหวน และคแขงใหมในกลม ASEAN ทจะมมากขนหลงการเปด AEC

มการกดกนทางการคาในรปแบบใหมๆ นอกจากดานภาษ เชน ดานมาตรฐานคณภาพและขอบงคบภายในของแตละประเทศ

ปญหาการคลาดแคลนแรงงานทมทกษะและฝมอ

เขาสยคเทคโนโลยสเขยว เปนมตรตอสงแวดลอม และประหยดพลงงานมากขน

การยกระดบมาตรฐานคณภาพของชนสวนยานยนต ในประเทศและในภมภาคน

Page 13: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

การปรบตวของ SMEs

ตองปรบตวจากผผลต OEM มาสรางInnovation เปนของตนเอง

สรางValue added และ Sale Point ใหกบผลตภณฑของตนเอง เพอก าหนด Production Position

ใหเหมาะสม

สรางแบรนดเปนของตวเอง พรอมการวางแผนการตลาดและสงเสรมการตลาดใหเหมาะสม

เพมประสทธภาพการผลตโดยใชเทคโนโลยตางๆทเกยวของ และเพอทดแทนการใชแรงงาน

เนองจากจะมการแขงขนดานคณภาพมากขนดงนนใครมเทคโนโลย และนวตกรรมกจะไดเปรยมในการแขงขน

ใหความส าคญกบการจดการความรขององคกร(KM) เพอการสะสมความรประสบการณในดานเทคโลโนยทมมานานใหเปนรปธรรม สามารถน าไปใชประโยคในอนาคต ทงในดานการพฒนาบคคลากรและผลตภณฑใหมๆ

Page 14: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

ขอเสนอแนะ

อยาหยดคด อยาหยดท า อยาหยดเรยนร ไมนอยกวา 14-16ชม./วน

คบคนเกง หาPartner ทมความสามารถชวยเราไดทงในเรองการออกแบบ/ เทคโนโลย/ การผลต/ การตลาด

ไมอายทจะCopy แตตอง Copy & Development และไมผดลขสทธ ไมผดกฎหมาย

ตองจดสทธบตรการออกแบบทกครง

ในกระบวนการท าDesign Review ตองเปดโอกาสใหทกคนทเกยวของตองมสวนรวมในการเสนอความคดเหน

ไมวาจะประสบความส าเรจหรอลมเหลวตอง เกบสะสมประสบการณทสามารถถายทอดใหกบคนรนหลงได

ยอมรบในกฎ 80:20 คอลมเหลว 80% ประสบความส าเรจ 20%

เตรยมใจพรอมรบความผดหวงและลมเหลว และใชธรรมะเขาชวยเมอพบกบความผดหวง หรอลมเหลว เพอเปนก าลงใจในการลกขนมาตอสใหม

Page 15: ชิ้นส่วนยานยนต์ 2.… · SMEsไทยกบัการสร้างนวตักรรมในอุตสหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

ประวตวทยากร

• นายสานนท พานช• ประวตการท างานท บรษท วเชยรไดนามคอนดสตร จ ากด

– 2539-2547 วศวกรพฒนาผลตภณฑ– 2547-2551 ผจดการฝายวศวกรรม– 2551-2555 รองผจดการใหญสายการผลตและวศวกรรม– 2555-ปจจบน รองผจดการใหญสายการขายและตลาด

• ประวตการศกษา– 2535-2539 ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรบณฑต มหาวทยาลยเกษตรศาสตร– 2544-2546 ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง