test thai excel

24
ลลลลลล ลลลลลลลลลล ลลลลลลล 1 ลลลลลลลล 2 กกก 3 กกก 4 กกก 5 กกก 6 กกกกกก 7 กกกกกก 8 กกกกกกกกก 9 กกกกกก 10 กกกกกก 11 กกกกกก 12 กกกกกกก 13 กกกกกกก 14 กกกกกกก 15 กกกกกกกกกกกกกกก 16 กกกกกกกกกกกกกกก 17 กกกกกกกก 18 ลลลลลลลล 19 กกกกกกก 20 กกกกกกกกกกก 21 กกกกกกกกกกก 22 กกกกกกก 23 กกกกกกกกกก 24 กกกกกกกกกก 25 กกกกกกกกกก 26 กกกกกก 27 กกกกกก 28 กกกกกก 29 กกกกกก 30 กกกกก 31 กกกกก 32 กกกกกกกก 33 กกกกกกกก 34 กกกก กกก.กกกกกกก 1 กกก.กกกกกกก 2 กกก. กกกกกกก 3 กกก. กกกกกกก 4 กกก.กกกกกก กกก.กกกกก กกก.กกกกกกกกก กกก.กกกกกก กกก.กกกกกกกก กกก.กกกกกกกกก กกก.กกกกกกก กกก.กกกกกกก กกก.กกกกกกก (กกกกกกกกกก) กกก.กกกกกกกกกกกกกกก กกก.กกกกกก กกก.กกกกกกกก ลลล.ลลลลลลลล กกก.กกกกกกก กกก.กกกกกกกกกกก กกก.กกกกกกกกก กกก.กกกกกกก กกก.กกกกกกกกกก กกก.กกกกกกกกกก กกก.กกกกกกกกก กกก.กกกกกก กกก.กกกกกกกก กกก.กกกกกกกก กกก.กกกกกกก กกก.กกกกก กกก.กกกก กกก.กกกกกกกก กกก.กกกกกก กกก.กกกก

Transcript of test thai excel

Page 1: test thai excel

ลำ�ดบ สำ�นนกง�น จงหวด1 สวนกล�ง2 กทม

3 กทม

4 กทม

5 กทม

6 ชยนาท

7 ชยนาท

8 สงหบร

9 ลพบร

10 ลพบร

11 ลพบร

12 อางทอง

13 สระบร

14 สระบร

15 พระนครศรอยธยา

16 พระนครศรอยธยา

17 ปทมธาน18 ปทมธ�น19 นนทบร

20 สมทรปราการ

21 สมทรปราการ

22 นครนายก

23 ปราจนบร

24 ฉะเชงเทรา

25 ฉะเชงเทรา

26 ชลบร

27 ชลบร

28 ชลบร

29 ชลบร

30 ระยอง

31 ระยอง

32 จนทบร

33 จนทบร

34 ตราด

สขข. พนท 1สขข. พนท 2สขข. พนท 3สขข. พนท 4สขจ.ชยนาทสขข.หนคาสขจ.สงหบรสขจ.ลพบรสขข.ชยบาดาลสขข.โคกสำาโรงสขจ.อางทองสขจ.สระบรสขข. บานหมอ (พระพทธบาท)สขจ.พระนครศรอยธยาสขข.มหาราชสขจ.ปทมธานสขข.คลองหลวงสขจ.นนทบรสขจ.สมทรปราการสขข.พระประแดงสขจ.นครนายกสขจ.ปราจนบรสขจ.ฉะเชงเทราสขข.พนมสารคามสขจ.ชลบรสขข.บางละมงสขข.หนองใหญสขข.ศรราชาสขจ.ระยองสขข.แกลงสขจ.จนทบรสขข.สอยดาวสขจ.ตราด

Page 2: test thai excel

ลำ�ดบ สำ�นนกง�น จงหวด35 ตราด

36 สระแกว

37 ชยภม

38 ชยภม

39 ชยภม

40 ยโสธร

41 ยโสธร

42 ยโสธร

43 อบลราชธาน

44 อบลราชธาน

45 อบลราชธาน

46 อบลราชธาน

47 ศรสะเกษ

48 ศรสะเกษ

49 บรรมย

50 บรรมย

51 บรรมย

52 บรรมย

53 นครราชสมา

54 นครราชสมา

55 นครราชสมา

56 นครราชสมา

57 นครราชสมา

58 นครราชสมา

59 นครราชสมา

60 นครราชสมา

61 นครราชสมา

62 สรนทร

63 สรนทร

64 สรนทร

65 สรนทร

66 อำานาจเจรญ

67 หนองบวลำาภ

68 หนองคาย

สขข.เขาสมงสขจ.สระแกวสขจ.ชยภมสขข.ภเขยวสขข.บำาเหนจณรงคสขจ.ยโสธรสขข.เลงนกทาสขข.มหาชนะชยสขจ. อบลราชธาน 2สขจ. อบลราชธาน 1สขข.เดชอดมสขข.เขมราฐสขจ. ศรสะเกษสขข.กนทรลกษณสขจ.บรรมยสขข.นางรองสขข.พทไธสงสขข.ประโคนชยสขจ. นครราชสมา 2สขจ. นครราชสมา 1สขข.ปากชองสขข.บวใหญสขข.สควสขข.โชคชยสขข.พมายสขข.ปกธงชยสขข.ดานขนทดสขจ.สรนทรสขข.รตนบรสขข.ปราสาทสขข.สงขะสขจ.อำานาจเจรญสขจ.หนองบวลำาภสขจ.หนองคาย

Page 3: test thai excel

ลำ�ดบ สำ�นนกง�น จงหวด69 หนองคาย

70 เลย

71 เลย

72 อดรธาน

73 อดรธาน

74 อดรธาน

75 อดรธาน

76 อดรธาน

77 อดรธาน

78 นครพนม

79 นครพนม80 สกลนคร81 สกลนคร

82 สกลนคร

83 ขอนแกน

84 ขอนแกน

85 ขอนแกน

86 ขอนแกน

87 ขอนแกน88 ขอนแกน89 กาฬสนธ

90 กาฬสนธ91 มห�ส�รค�ม92 มหาสารคาม

93 รอยเอด94 รอยเอด95 รอยเอด96 มกด�ห�ร97 เชยงราย

98 เชยงราย

99 เชยงราย100 เชยงร�ย101 แมฮองสอน

102 แมฮองสอน

สขข.บงกาฬสขจ.เลยสขข.ดานซายสขจ. อดรธาน 2สขจ. อดรธาน 1สขข.กมภวาปสขข.หนองหานสขข.บานผอสขข.เพญสขจ.นครพนมสขข.ธาตพนมสขจ.สกลนครสขข.สวางแดนดนสขข.พงโคนสขจ. ขอนแกน แหงท 2สขจ. ขอนแกน แหงท 1สขข.พลสขข.ชมแพสขข.บานไผสขข.นำ��พองสขจ.กาฬสนธสขข.กฉนารายณสขจ.มห�ส�รค�มสขข.พยคฆภมพสยสขจ.รอยเอดสขข.โพนทองสขข.สวรรณภมสขจ.มกด�ห�รสขจ.เชยงรายสขข.เทงสขข.เวยงปาเปาสขข.พ�นสขจ.แมฮองสอนสขข.แมสะเรยง

Page 4: test thai excel

ลำ�ดบ สำ�นนกง�น จงหวด103 เชยงใหม104 เชยงใหม105 เชยงใหม

106 เชยงใหม

107 เชยงใหม

108 พะเยา109 พะเย�110 พะเยา

111 นาน

112 นาน

113 นาน

114 ลำาพน

115 ลำาพน

116 ลำาพน

117 ลำาปาง

118 ลำาปาง

119 ลำาปาง

120 ลำาปาง

121 แพร

122 แพร

123 แพร

124 แพร

125 อตรดตถ

126 อตรดตถ127 อตรดตถ128 สโขทย

129 สโขทย

130 ตาก

131 ตาก

132 พษณโลก

133 พษณโลก

134 พษณโลก

135 พษณโลก

136 กำาแพงเพชร

สขจ. เชยงใหม 2 (หางดง)สขจ.เชยงใหม1 (หนองหอย)สขข.ฝางสขข.จอมทองสขข.แมแตงสขจ.พะเยาสขข.เชยงคำ�สขข.ปงสขจ.นานสขข.ปวสขข.เวยงสาสขจ.ลำาพนสขข.บานโฮงสขข.ลสขจ.ลำาปางสขข.เถนสขข.แจหมสขข.งาวสขจ.แพรสขข.รองกวางสขข.เดนชยสขข.ลองสขจ.อตรดตถสขข.นำาปาดสขข.ตรอนสขจ.สโขทยสขข.สวรรคโลกสขจ.ตากสขข.แมสอดสขจ. พษณโลก แหงท 2สขจ. พษณโลก แหงท 1สขข.นครไทยสขข.พรหมพรามสขจ.กำาแพงเพชร

Page 5: test thai excel

ลำ�ดบ สำ�นนกง�น จงหวด137 กำาแพงเพชร

138 พจตร

139 พจตร

140 เพชรบรณ

141 เพชรบรณ

142 เพชรบรณ143 เพชรบรณ144 นครสวรรค145 นครสวรรค146 นครสวรรค

147 นครสวรรค148 นครสวรรค149 อทยธาน

150 อทยธาน

151 สพรรณบร

152 สพรรณบร

153 สพรรณบร154 ก�ญจนบร155 กาญจนบร

156 กาญจนบร

157 กาญจนบร

158 นครปฐม

159 นครปฐม

160 นครปฐม

161 ราชบร

162 ราชบร

163 ราชบร

164 สมทรสาคร

165 สมทรสงคราม

166 เพชรบร

167 เพชรบร

168 ประจวบครขนธ

169 ประจวบครขนธ

170 ประจวบครขนธ

สขข.ขาณวรลกษณบรสขจ.พจตรสขข.โพทะเลสขจ.เพชรบรณสขข.บงสามพนสขข.ชนแดนสขข.หลมสกสขจ. นครสวรรค แหงท 2สขจ. นครสวรรค แหงท 1สขข.ตาคลสขข.หนองบวสขข.ล�ดย�วสขจ.อทยธานสขข.บานไรสขจ.สพรรณบรสขข.เดมบางนางบวชสขข.สองพนองสขจ.ก�ญจนบรสขข.ทามะกาสขข.พนมทวนสขข.ทองผาภมสขจ.นครปฐมสขข.กำาแพงแสนสขข.สามพรานสขจ.ราชบรสขข.บานโปงสขข.จอมบงสขจ.สมทรสาครสขจ. สมทรสงคราม 1สขจ.เพชรบรสขข.ชะอำาสขจ.ประจวบครขนธสขข.ปราณบรสขข.บางสะพาน

Page 6: test thai excel

ลำ�ดบ สำ�นนกง�น จงหวด171 ชมพร

172 ชมพร

173 ระนอง

174 สราษฎรธาน

175 สราษฎรธาน

176 สราษฎรธาน

177 สราษฎรธาน

178 สราษฎรธาน

179 พงงา180 พงง�181 นครศรธรรมราช

182 นครศรธรรมราช

183 นครศรธรรมราช

184 กระบ

185 กระบ

186 ภเกต

187 พทลง

188 พทลง

189 พทลง

190 ตรง

191 ตรง

192 สงขลา193 สงขล�194 สงขลา

195 สตล

196 สตล

197 ปตตาน

198 ปตตาน

199 ยะลา

200 ยะลา

201 นราธวาส

202 นราธวาส

203 นราธวาส

สขจ.ชมพรสขข.หลงสวนสขจ.ระนองสขจ.สราษฎรธานสขข.เวยงสระสขข.เกาะสมยสขข.ไชยาสขข.บานนาสารสขจ.พงงาสขข.ตะกวป�สขจ.นครศรธรรมราชสขข.ทงสงสขข.สชลสขจ.กระบสขข.อาวลกสขจ.ภเกตสขจ.พทลงสขข.ตะโหมดสขข.ควนขนนสขจ.ตรงสขข.หวยยอดสขจ. สงขลา แหงท 2(หาดใหญ)สขจ. สงขล� แหงท 1(อ.เมอง)สขข.นาทวสขจ.สตลสขข.ละงสขจ.ปตตานสขข.สายบรสขจ.ยะลาสขข.เบตงสขจ.นราธวาสสขข.สไหงโกลกสขข.รอเสาะ

Page 7: test thai excel

Network Link IP Address รหสสำ�นกง�น จำ�นวนเครอง604

Frame Relay 192.168.17.1 00101 62Frame Relay 192.168.12.1 00102 55Frame Relay 192.168.13.1 00103 70Frame Relay 192.168.16.1 00104 41Frame Relay 192.168.75.1 10000 20IP Star 192.168.76.4 192.168.76.1 10001 8Frame Relay 192.168.77.1 10100 21Frame Relay 192.168.78.1 10200 29Frame Relay 192.168.79.1 10201 4IP Star 192.168.80.4 192.168.80.1 10202 7Frame Relay 192.168.81.1 10300 24Frame Relay 192.168.82.1 10400 24IP Star 192.168.83.4 192.168.83.1 10401 7Frame Relay 192.168.145.1 10500 14IP Star 192.168.146.4 192.168.146.1 10501 10Frame Relay 192.168.14.1 10600 19Frame Relay 192.168.220.1 10601Frame Relay 192.168.15.1 10700 47Frame Relay 192.168.210.1 10800 27Frame Relay 192.168.209.1 10801 7Frame Relay 192.168.160.1 20000 16Frame Relay 192.168.161.1 20100 18Frame Relay 192.168.162.1 20200 20Frame Relay 192.168.163.1 20201 7Frame Relay 192.168.24.1 20300 37Frame Relay 192.168.164.1 20301 14IP Star 192.168.165.4 192.168.165.1 20302 7Frame Relay 192.168.166.1 20303 8Frame Relay 192.168.167.1 20400 24Frame Relay 192.168.168.1 20401 8Frame Relay 192.168.159.1 20500 25Frame Relay 192.168.169.1 20501 7Frame Relay 192.168.170.1 20600 15

Page 8: test thai excel

Network Link IP Address รหสสำ�นกง�น จำ�นวนเครองFrame Relay 192.168.171.1 20601 7Frame Relay 192.168.172.1 20700 12Frame Relay 192.168.134.1 30000 20Frame Relay 192.168.135.1 30001 8Frame Relay 192.168.114.1 30002 7Frame Relay 192.168.136.1 30100 21IP Star 192.168.115.4 192.168.115.1 30101 7IP Star 192.168.217.4 192.168.217.1 30102 5Frame Relay 192.168.216.1 30200 32Frame Relay 192.168.116.1 30200 4Frame Relay 192.168.126.1 30202 7Frame Relay 192.168.117.1 30203 7Frame Relay 192.168.137.1 30300 19Frame Relay 192.168.138.1 30301 8Frame Relay 192.168.118.1 30400 20Frame Relay 192.168.119.1 30401 6Frame Relay 192.168.120.1 30402 7Frame Relay 192.168.113.1 30403 5Frame Relay 192.168.22.1 30500 21Frame Relay 192.168.213.1 30500 22Frame Relay 192.168.127.1 30501 8Frame Relay 192.168.132.1 30502 8Frame Relay 192.168.133.1 30503 8Frame Relay 192.168.129.1 30504 7Frame Relay 192.168.128.1 30505 9Frame Relay 192.168.221.1 30506 7Frame Relay 192.168.219.1 30507 5Frame Relay 192.168.121.1 30600 20IP Star 192.168.122.4 192.168.122.1 30601 7Frame Relay 192.168.123.1 30602 7Frame Relay 192.168.124.1 30603 7Frame Relay 192.168.211.1 30700 12Frame Relay 192.168.109.1 30800 12Frame Relay 192.168.100.1 40000 19

Page 9: test thai excel

Network Link IP Address รหสสำ�นกง�น จำ�นวนเครองFrame Relay 192.168.90.1 40001 7Frame Relay 192.168.91.1 40100 17IP Star 192.168.92.4 192.168.92.1 40101 7Frame Relay 192.168.111.1 40200 32Frame Relay 192.168.93.1 40200 5IP Star 192.168.94.4 192.168.94.1 40201 7IP Star 192.168.95.4 192.168.95.1 40203 7IP Star 192.168.87.4 192.168.87.1 40204 7Frame Relay 192.168.112.1 40205 5Frame Relay 192.168.96.1 40300 16Frame Relay 192.168.97.1 40301 7Frame Relay 192.168.102.1 40400Frame Relay 192.168.103.1 40401 7IP Star 192.168.104.4 192.168.104.1 40402 7Frame Relay 192.168.110.1 40500 11Frame Relay 192.168.21.1 40500 15Frame Relay 192.168.98.1 40501 7Frame Relay 192.168.99.1 40502 8Frame Relay 192.168.89.1 40503 9Frame Relay 192.168..88.1 40504Frame Relay 192.168.101.1 40600 13IP Star 192.168.105.4 192.168.105.1 40601 7Frame Relay 192.168.106.1 40700Frame Relay 192.168.107.1 40701 7Frame Relay 192.168.130.1 40800 26Frame Relay 192.168.125.1 40801Frame Relay 192.168.131.1 40802 7Frame Relay 192.168.108.1 40900IP Star 192.168.29.4 192.168.29.1 50000 32IP Star 192.168.30.4 192.168.30.1 50001 7Frame Relay 192.168.46.1 50002 7Frame Relay 192.168.31.1 50003Frame Relay 192.168.32.1 50100 13Frame Relay 192.168.33.1 50101 7

Page 10: test thai excel

Network Link IP Address รหสสำ�นกง�น จำ�นวนเครองFrame Relay 192.168.18.1 50200 67Frame Relay 192.168.45.1 50200Frame Relay 192.168.42.1 50201 7IP Star 192.168.43.4 192.168.43.1 50202 7IP Star 192.168.44.4 192.168.44.1 50203 7Frame Relay 192.168.34.1 50300 18IP Star 192.168.35.4 192.168.35.1 50301IP Star 192.168.36.4 192.168.36.1 50302 6Frame Relay 192.168.53.1 50400 16IP Star 192.168.54.4 192.168.54.1 50401 7Frame Relay 192.168.55.1 50402 7Frame Relay 192.168.37.1 50500 28IP Star 192.168.38.4 192.168.38.1 50501 7IP Star 192.168.39.4 192.18.39.1 50502 6Frame Relay 192.168.27.1 50600 31Frame Relay 192.168.40.1 50601 7IP Star 192.168.41.4 192.168.41.1 50602 7Frame Relay 192.168.28.1 50603 6IP Star 192.168.47.4 192.168.47.1 50700 21Frame Relay 192.168.48.1 50701 7Frame Relay 192.168.49.1 50702 7IP Star 192.168.50.4 192.168.50.1 50703 7Frame Relay 192.168.56.1 60000 23IP Star 192.168.175.4 192.168.175.1 60001 7IP Star 192.168.57.4 192.168.57.1 60002Frame Relay 192.168.63.1 60100 21Frame Relay 192.168.64.1 60101 11Frame Relay 192.168.71.1 60200 23Frame Relay 192.168.72.1 60201 7IP Star 192.168.65.4 192.168.65.1 60300 20Frame Relay 192.168.19.1 60300 7IP Star 192.168.51.4 192.168.51.1 60301 9IP Star 192.168.52.4 192.168.52.1 60302 6Frame Relay 192.168.58.1 60400 20

Page 11: test thai excel

Network Link IP Address รหสสำ�นกง�น จำ�นวนเครองIP Star 192.168.59.4 192.168.59.1 60401 6Frame Relay 192.168.67.1 60500 20Frame Relay 192.168.68.1 60501 7Frame Relay 192.168.60.1 60600 21Frame Relay 192.168.61.1 60601 7IP Star 192.168.62.4 192.168.62.1 60602 7Frame Relay 192.168.85.1 60603IP Star 192.168.223.4 192.168.223.1 60700 35Frame Relay 192.168.20.1 60700Frame Relay 192.168.69.1 60701 8IP Star 192.168.70.4 192.168.70.1 60702 7IP Star 192.168.222.4 192.168.222.1 60703Frame Relay 192.168.73.1 60800 20IP Star 192.168.74.4 192.168.74.1 60801 7Frame Relay 192.168.148.1 70000 28IP Star 192.168.147.4 192.168.147.1 70001 12IP Star 192.168.214.4 192.168.214.1 70002 7Frame Relay 192.168.149.1 70100Frame Relay 192.168.139.1 70101 7Frame Relay 192.168.150.1 70102 7IP Star 192.168.140.4 192.168.140.1 70103 6Frame Relay 192.168.151.1 70200 29IP Star 192.168.152.4 192.168.152.1 70201 8IP Star 192.168.141.4 192.168.141.1 70202 7Frame Relay 192.168.142.1 70300 27Frame Relay 192.168.153.1 70301 8Frame Relay 192.168.154.1 70302 6Frame Relay 192.168.144.1 70400 20Frame Relay 192.168.155.1 70500 21Frame Relay 192.168.23.1 70600 28IP Star 192.168.156.4 192.168.156.1 70601 7Frame Relay 192.168.157.1 70700 19Frame Relay 192.168.143.1 70701 9IP Star 192.168.158.4 192.168.158.1 70702 7

Page 12: test thai excel

Network Link IP Address รหสสำ�นกง�น จำ�นวนเครองFrame Relay 192.168.182.1 80000 17Frame Relay 192.168.183.1 80001 7Frame Relay 192.168.184.1 80100 14Frame Relay 192.168.25.1 80200 26Frame Relay 192.168.185.1 80201 7Frame Relay 192.168.186.1 80202 7Frame Relay 192.168.187.1 80203 7Frame Relay 192.168.179.1 80204 7Frame Relay 192.168.188.1 80300 7Frame Relay 192.168.189.1 80301Frame Relay 192.168.190.1 80400 23Frame Relay 192.168.191.1 80401 8Frame Relay 192.168.192.1 80402 7Frame Relay 192.168.180.1 80500 18Frame Relay 192.168.181.1 80501 14Frame Relay 192.168.193.1 80600 27Frame Relay 192.168.200.1 90000 18Frame Relay 192.168.201.1 90001 8Frame Relay 192.168.194.1 90002 7Frame Relay 192.168.202.1 90100 21Frame Relay 192.168.195.1 90101 7Frame Relay 192.168.218.1 90200 41Frame Relay 192.168.26.1 90201Frame Relay 192.168.196.1 90202 7Frame Relay 192.168.204.1 90300 14Frame Relay 192.168.199.1 90301 7Frame Relay 192.168.197.1 90400 21Frame Relay 192.168.198.1 90401 9Frame Relay 192.168.205.1 90500 19Frame Relay 192.168.206.1 90501 7Frame Relay 192.168.207.1 90600 19Frame Relay 192.168.208.1 90601 8IP Star 192.168.212.4 192.168.212.1 90602 7

Page 13: test thai excel

13รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

ลำ�ดบ สำ�นกง�น จงหวด1 สวนกลาง กรงเทพมหานคร กทม2 กทม3 กทม4 กทม5 กทม6 ชยนาท7 ชยนาท8 สงหบร9 ลพบร

10 ลพบร11 ลพบร12 อางทอง13 สระบร14 สระบร15 พระนครศรอยธยา16 พระนครศรอยธยา17 ปทมธาน18 ปทมธาน19 นนทบร20 สมทรปราการ21 สมทรปราการ22 นครนายก23 ปราจนบร24 ฉะเชงเทรา25 ฉะเชงเทรา26 ชลบร27 ชลบร28 ชลบร29 ชลบร30 ระยอง31 ระยอง32 จนทบร33 จนทบร34 ตราด35 ตราด36 สระแกว37 ชยภม38 ชยภม

เรมใชไดวนท 28 ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

สขข. พนท 1สขข. พนท 2สขข. พนท 3สขข. พนท 4สขจ.ชยนาทสขข.หนคาสขจ.สงหบรสขจ.ลพบรสขข.ชยบาดาลสขข.โคกสำาโรงสขจ.อางทองสขจ.สระบรสขข. บานหมอ (พระพทธบาท)สขจ.พระนครศรอยธยาสขข.มหาราชสขจ.ปทมธานสขข.คลองหลวงสขจ.นนทบรสขจ.สมทรปราการสขข.พระประแดงสขจ.นครนายกสขจ.ปราจนบรสขจ.ฉะเชงเทราสขข.พนมสารคามสขจ.ชลบรสขข.บางละมงสขข.หนองใหญสขข.ศรราชาสขจ.ระยองสขข.แกลงสขจ.จนทบรสขข.สอยดาวสขจ.ตราดสขข.เขาสมงสขจ.สระแกวสขจ.ชยภมสขข.ภเขยว

Page 14: test thai excel

14รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

ลำ�ดบ สำ�นกง�น จงหวด เรมใชไดวนท 28 ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

39 ชยภม40 ยโสธร41 ยโสธร42 ยโสธร43 อบลราชธาน44 อบลราชธาน45 อบลราชธาน46 อบลราชธาน47 ศรสะเกษ48 ศรสะเกษ49 บรรมย50 บรรมย51 บรรมย52 บรรมย53 นครราชสมา54 นครราชสมา55 นครราชสมา56 นครราชสมา57 นครราชสมา58 นครราชสมา59 นครราชสมา60 นครราชสมา61 นครราชสมา62 สรนทร63 สรนทร64 สรนทร65 สรนทร66 อำานาจเจรญ67 หนองบวลำาภ68 หนองคาย69 หนองคาย70 เลย71 เลย72 อดรธาน73 อดรธาน74 อดรธาน75 อดรธาน76 อดรธาน

สขข.บำาเหนจณรงคสขจ.ยโสธรสขข.เลงนกทาสขข.มหาชนะชยสขจ. อบลราชธาน 1สขจ. อบลราชธาน 2สขข.เดชอดมสขข.เขมราฐสขจ. ศรสะเกษสขข.กนทรลกษณสขจ.บรรมยสขข.นางรองสขข.พทไธสงสขข.ประโคนชยสขจ. นครราชสมา 1สขจ. นครราชสมา 2สขข.ปากชองสขข.บวใหญสขข.สควสขข.โชคชยสขข.พมายสขข.ปกธงชยสขข.ดานขนทดสขจ.สรนทรสขข.รตนบรสขข.ปราสาทสขข.สงขะสขจ.อำานาจเจรญสขจ.หนองบวลำาภสขจ.หนองคายสขข.บงกาฬสขจ.เลยสขข.ดานซายสขจ. อดรธาน 1สขจ. อดรธาน 2สขข.กมภวาปสขข.หนองหานสขข.บานผอ

Page 15: test thai excel

15รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

ลำ�ดบ สำ�นกง�น จงหวด เรมใชไดวนท 28 ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

77 อดรธาน78 นครพนม79 นครพนม80 สกลนคร81 สกลนคร82 สกลนคร83 ขอนแกน84 ขอนแกน85 ขอนแกน86 ขอนแกน87 ขอนแกน88 ขอนแกน89 กาฬสนธ90 กาฬสนธ91 มหาสารคาม92 มหาสารคาม93 รอยเอด94 รอยเอด95 รอยเอด96 มกดาหาร97 เชยงราย98 เชยงราย99 เชยงราย100 เชยงราย101 แมฮองสอน102 แมฮองสอน103 เชยงใหม104 เชยงใหม105 เชยงใหม106 เชยงใหม107 เชยงใหม108 พะเยา109 พะเยา110 พะเยา111 นาน112 นาน113 นาน114 ลำาพน

สขข.เพญสขจ.นครพนมสขข.ธาตพนมสขจ.สกลนครสขข.สวางแดนดนสขข.พงโคนสขจ. ขอนแกน แหงท 1สขจ. ขอนแกน แหงท 2สขข.พลสขข.ชมแพสขข.บานไผสขข.นำาพองสขจ.กาฬสนธสขข.กฉนารายณสขจ.มหาสารคามสขข.พยคฆภมพสยสขจ.รอยเอดสขข.โพนทองสขข.สวรรณภมสขจ.มกดาหารสขจ.เชยงรายสขข.เทงสขข.เวยงปาเปาสขข.พานสขจ.แมฮองสอนสขข.แมสะเรยงสขจ. เชยงใหม 1 (หนองหอย)สขจ.เชยงใหม1 (หนองหอย)สขข.ฝางสขข.จอมทองสขข.แมแตงสขจ.พะเยาสขข.เชยงคำาสขข.ปงสขจ.นานสขข.ปวสขข.เวยงสาสขจ.ลำาพน

Page 16: test thai excel

16รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

ลำ�ดบ สำ�นกง�น จงหวด เรมใชไดวนท 28 ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

115 ลำาพน116 ลำาพน117 ลำาปาง118 ลำาปาง119 ลำาปาง120 ลำาปาง121 แพร122 แพร123 แพร124 แพร125 อตรดตถ126 อตรดตถ127 อตรดตถ128 สโขทย129 สโขทย130 ตาก131 ตาก132 พษณโลก133 พษณโลก134 พษณโลก135 พษณโลก136 กำาแพงเพชร137 กำาแพงเพชร138 พจตร139 พจตร140 เพชรบรณ141 เพชรบรณ142 เพชรบรณ143 เพชรบรณ144 นครสวรรค145 นครสวรรค146 นครสวรรค147 นครสวรรค148 นครสวรรค149 อทยธาน150 อทยธาน151 สพรรณบร152 สพรรณบร

สขข.บานโฮงสขข.ลสขจ.ลำาปางสขข.เถนสขข.แจหมสขข.งาวสขจ.แพรสขข.รองกวางสขข.เดนชยสขข.ลองสขจ.อตรดตถสขข.นำาปาดสขข.ตรอนสขจ.สโขทยสขข.สวรรคโลกสขจ.ตากสขข.แมสอดสขจ. พษณโลก แหงท 2สขจ. พษณโลก แหงท 1สขข.นครไทยสขข.พรหมพรามสขจ.กำาแพงเพชรสขข.ขาณวรลกษณบรสขจ.พจตรสขข.โพทะเลสขจ.เพชรบรณสขข.บงสามพนสขข.ชนแดนสขข.หลมสกสขจ. นครสวรรค แหงท 1สขจ. นครสวรรค แหงท 2สขข.ตาคลสขข.หนองบวสขข.ลาดยาวสขจ.อทยธานสขข.บานไรสขจ.สพรรณบรสขข.เดมบางนางบวช

Page 17: test thai excel

17รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

ลำ�ดบ สำ�นกง�น จงหวด เรมใชไดวนท 28 ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

153 สพรรณบร154 กาญจนบร155 กาญจนบร156 กาญจนบร157 กาญจนบร158 นครปฐม159 นครปฐม160 นครปฐม161 ราชบร162 ราชบร163 ราชบร164 สมทรสาคร165 สมทรสงคราม166 เพชรบร167 เพชรบร168 ประจวบครขนธ169 ประจวบครขนธ170 ประจวบครขนธ171 ชมพร172 ชมพร173 ระนอง174 สราษฎรธาน175 สราษฎรธาน176 สราษฎรธาน177 สราษฎรธาน178 สราษฎรธาน179 พงงา180 พงงา181 นครศรธรรมราช182 นครศรธรรมราช183 นครศรธรรมราช184 กระบ185 กระบ186 ภเกต187 พทลง188 พทลง189 พทลง190 ตรง

สขข.สองพนองสขจ.กาญจนบรสขข.ทามะกาสขข.พนมทวนสขข.ทองผาภมสขจ.นครปฐมสขข.กำาแพงแสนสขข.สามพรานสขจ.ราชบรสขข.บานโปงสขข.จอมบงสขจ.สมทรสาครสขจ. สมทรสงคราม 1สขจ.เพชรบรสขข.ชะอำาสขจ.ประจวบครขนธสขข.ปราณบรสขข.บางสะพานสขจ.ชมพรสขข.หลงสวนสขจ.ระนองสขจ.สราษฎรธานสขข.เวยงสระสขข.เกาะสมยสขข.ไชยาสขข.บานนาสารสขจ.พงงาสขข.ตะกวปาสขจ.นครศรธรรมราชสขข.ทงสงสขข.สชลสขจ.กระบสขข.อาวลกสขจ.ภเกตสขจ.พทลงสขข.ตะโหมดสขข.ควนขนนสขจ.ตรง

Page 18: test thai excel

18รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

ลำ�ดบ สำ�นกง�น จงหวด เรมใชไดวนท 28 ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

191 ตรง192 สงขลา193 สงขลา194 สงขลา195 สตล196 สตล197 ปตตาน198 ปตตาน199 ยะลา200 ยะลา201 นราธวาส202 นราธวาส203 นราธวาส

สขข.หวยยอดสขจ. สงขลา แหงท 2(หาดใหญ)สขจ. สงขลา แหงท 1(อ.เมอง)สขข.นาทวสขจ.สตลสขข.ละงสขจ.ปตตานสขข.สายบรสขจ.ยะลาสขข.เบตงสขจ.นราธวาสสขข.สไหงโกลกสขข.รอเสาะ

Page 19: test thai excel

19รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

รหสผใช รหสผ�นN00100 N00100N00101 N00101N00102 N00102N00103 N00103N00104 N00104N10000 N10000N10001 N10001N10100 N10100N10200 N10200N10201 N10201N10202 N10202N10300 N10300N10400 N10400N10401 N10401N10500 N10500N10501 N10501N10600 N10600N10601 N10601N10700 N10700N10800 N10800N10801 N10801N20000 N20000N20100 N20100N20200 N20200N20201 N20201N20300 N20300N20301 N20301N20302 N20302N20303 N20303N20400 N20400N20401 N20401N20500 N20500N20501 N20501N20600 N20600N20601 N20601N20700 N20700N30000 N30000N30001 N30001

ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

Page 20: test thai excel

20รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

รหสผใช รหสผ�น ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

N30002 N30002N30100 N30100N30101 N30101N30102 N30102

N302001 N302001N302002 N302002N30202 N30202N30203 N30203N30300 N30300N30301 N30301N30400 N30400N30401 N30401N30402 N30402N30403 N30403

N305001 N305001N305002 N305002N30501 N30501N30502 N30502N30503 N30503N30504 N30504N30505 N30505N30506 N30506N30507 N30507N30600 N30600N30601 N30601N30602 N30602N30603 N30603N30700 N30700N30800 N30800N40000 N40000N40001 N40001N40100 N40100N40101 N40101

N402001 N402001N402002 N402002N40201 N40201N40203 N40203N40204 N40204

Page 21: test thai excel

21รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

รหสผใช รหสผ�น ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

N40205 N40205N40300 N40300N40301 N40301N40400 N40400N40401 N40401N40402 N40402

N405001 N405001N405002 N405002N40501 N40501N40502 N40502N40503 N40503N40504 N40504N40600 N40600N40601 N40601N40700 N40700N40701 N40701N40800 N40800N40801 N40801N40802 N40802N40900 N40900N50000 N50000N50001 N50001N50002 N50002N50003 N50003N50100 N50100N50101 N50101

N502001 N502001N502002 N502002N50201 N50201N50202 N50202N50203 N50203N50300 N50300N50301 N50301N50302 N50302N50400 N50400N50401 N50401N50402 N50402N50500 N50500

Page 22: test thai excel

22รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

รหสผใช รหสผ�น ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

N50501 N50501N50502 N50502N50600 N50600N50601 N50601N50602 N50602N50603 N50603N50700 N50700N50701 N50701N50702 N50702N50703 N50703N60000 N60000N60001 N60001N60002 N60002N60100 N60100N60101 N60101N60200 N60200N60201 N60201N60300 N60300N60300 N60300N60301 N60301N60302 N60302N60400 N60400N60401 N60401N60500 N60500N60501 N60501N60600 N60600N60601 N60601N60602 N60602N60603 N60603

N607001 N607001N607002 N607002N60701 N60701N60702 N60702N60703 N60703N60800 N60800N60801 N60801N70000 N70000N70001 N70001

Page 23: test thai excel

23รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

รหสผใช รหสผ�น ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

N70002 N70002N70100 N70100N70101 N70101N70102 N70102N70103 N70103N70200 N70200N70201 N70201N70202 N70202N70300 N70300N70301 N70301N70302 N70302N70400 N70400N70500 N70500N70600 N70600N70601 N70601N70700 N70700N70701 N70701N70702 N70702N80000 N80000N80001 N80001N80100 N80100N80200 N80200N80201 N80201N80202 N80202N80203 N80203N80204 N80204N80300 N80300N80301 N80301N80400 N80400N80401 N80401N80402 N80402N80500 N80500N80501 N80501N80600 N80600N90000 N90000N90001 N90001N90002 N90002N90100 N90100

Page 24: test thai excel

24รหสผใชสำ�หรบก�รสบคนขอมลชวงเทศก�ลปใหมผ�นระบบคอมพวเตอรออนไลน

รหสผใช รหสผ�น ธนว�คม 2549 ถงวนท 5 มกร�คม 2550

N90101 N90101N90200 N90200N90201 N90201N90202 N90202N90300 N90300N90301 N90301N90400 N90400N90401 N90401N90500 N90500N90501 N90501N90600 N90600N90601 N90601N90602 N90602