Pieni…dze na Park Duchacki l ... - .Biuro Rachunkowe 25 lat profesjonalnej ......

download Pieni…dze na Park Duchacki l ... - .Biuro Rachunkowe 25 lat profesjonalnej ... 2016â€‌. na teren

of 8

 • date post

  02-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pieni…dze na Park Duchacki l ... - .Biuro Rachunkowe 25 lat profesjonalnej ......

Pienidze na Park Duchacki l Macedoski i Boyk portrety Jubileusz Baszty l Antysmogowy polizg l Walka z Goliatem

WIADOMOCItradycja od 1995 r.

ww

w.w

iado

mos

cipo

dgor

ze.p

l

PL I

SS

N 1

507-6

105

Egze

mpla

rz b

ezp

atn

yP

rzeka

dale

j!

Bieanw, Bieanw Nowy, Kozwek, Kurdwanw, agiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschd i Zachd

Nr 1 (216) Rok XIX Krakw stycze 2014

ul. Cechowa 63 tel. 12 651 44 44

506 151 872e-mail: biuro@consil.pl www.consilium.net.pl

usugi ksigowe doradztwo podatkowe

rozliczenia roczne weryfikacja bilansw

mgr bogusaw corabiegy rewident

Biuro Rachunkowe

25latprofesjonalnej

obsugi firm

dobry WGIEL, tani KOKSnajlepszy EKOGROSZEK

na wymiar DREWNO KOMINKOWEtel. 12 /269-06-01, 12 /393-57-01 Swoszowice, ul. Kolejarzy 71

przy stacji PKP Krakw Swoszowice (dojazd od ul. Kpielowej)

www.oPalKraKow.Pl

Przyjed i SPrawd! zaPraSzamy!

Restauracja Konferencje i szkolenia Sale Bankietowe

Organizujemy:STUDNIWKI, wesela, chrzciny, komunie,

uroczystoci rodzinne, bankiety firmowe, itp.

Serdecznie zapraszamy!Krakw-Wieliczka

ul. Krakowska 14 c

tel. +48 12 284 33 40, 281 55 55 www.soray.pl

Zarzdzanie NieruchomociamiLicencja Pastwowa

ZaprasZamy do wsppracywsplNoty miesZkaNiowe,

deweloperw, osoby prywatNe

tbs maopolska sp. z o.o. ul. bujaka 4tel. (12) 659-90-36, 659-90-35

Zmiana adresu!PIOMAR, Wola Duchacka, ul.Dauna 95A (wjazd od Nowosdeckiej)

tumikihaki holownicZe

mechanika oglna

12 657 23 75513 096 771

dla staych

klientw raBaty

Przez cay ubiegy rok problem zabjczego smogu by tematem numer jeden we wszystkich krakowskich me-diach [pisalimy o tym obszernie w lutym ub.r. www.wiadomoscipodgorze.pl]. o tym, jak fatalnie oddycha si na wieym powietrzu w zimowe wieczory, przekona si ju chyba kady w Krakowie. Teraz musimy si przekona do tego, eby zrezygnowa z palenia w piecach, ktre s gwnym powodem zanieczyszczenia. zreszt ju za pi lat taki zakaz ma obowizywa w caym naszym miecie.

Pani Agnieszka z Salwatora wymienia piec na ogrze-wanie elektryczne w ubiegym roku: Zaczam od tego, e z pocztkiem stycznia zoyam wniosek w urzdzie na os. Zgody. Troch to trwao zanim zosta rozpatrzony i do-staam dofinansowanie. Dzwoniam jednak co jaki czas i pytaam, co si zmienio w mojej sprawie. Informacj o tym, e s dla mnie pienidze i mog szuka wykonawcy,

dostaam dopiero pod koniec wakacji. Umow podpisaam jesieni opowiada.

Na pocztku martwia si, e nie zdy skorzysta z tego programu i e sama nie poradzi sobie z wymia-n paleniska. Informacji szukaa w Internecie, ogldaa powicone temu programy w telewizji, w kocu chwy-cia za suchawk i zacza dzwoni do firm, ktre mon-tuj ogrzewanie elektryczne. Zdecydowaa si na takie, bo jak mwi nie ma zaufania do gazu i w przyszoci, gdy MPEC rozbuduje sie ciepownicz przy jej ulicy, chce podczy swj sprzt do ogrzewania centralnego.

Pierwsza firma, ktra przyjechaa do mnie, okazaa si jednak za droga. Musiaam znale co taszego i na szczcie udao si. Monta trwa dosownie kilka godzin opowiada pani Agnieszka.

Cd. na str. 3

Czas na wymian pieca

WIADOMOCI2 Nr 1 stycze 2014

5 grudnia ub.r. uroczycie otwarto po generalnym re-moncie dom Historii Podgrza przy limanowskiego 13.

Dugo wyczekiwany i niecierpliwie dogldany remont przywrci kamienicy dawny szyk, elegancj i urod. Wraz z odnowion bram budynek sta si niewtpliw ozdob uli-cy Limanowskiego napisano w zaproszeniu. Otwarcia do-kona, w imieniu Spoecznego Komitetu Odnowy Zabytkw Krakowa, znany i ceniony ordownik zabytkw Krakowa Mikoaj Kornecki. Wrd skadanych ycze powtarzao si i takie, aby wreszcie powstao Muzeum Historii Podgrza, na co jest ju pozytywna decyzja z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; otwarcie nowej placwki planowane jest w 2015 r., w 100-lecie poczenia Krakowa z Podgrzem.

Remont rozpoczto w poowie wrzenia, kosztowa ok. 320 tys. z. W kamienicy, wybudowanej w tzw. stylu jzefiskim, liczcej ponad 200 lat, dawniej by zajazd, a w czasie okupacji jeden z ydowskich tajnych domw modlitwy. Obecnie ma tu siedzib Galeria Rkawka i Dom Historii Podgrza, w ktrym do koca stycznia mo-na oglda wystaw Pan Antoni, uzdrowisko i rodzina rzecz o Matecznych z Podgrza.

Dom Historii Podgrza zaprasza od wtorku do pitku w godz. 10 18, w sobot w godz. 10 14.

oprac. (Kaj) fot. Pawe Kubisztal

w marcu i listopadzie ub.r. zamiecilimy archiwalne re-produkcje oraz zdjcia ze zbiorw wolanina ryszarda Galosa.

Kontynuujemy ten cykl, bo spotka si z zainteresowa-niem Czytelnikw. oto kolejny materia, dotyczcy wybu-rzonego z kocem ub.r. obiektu w okolicy dawnego Ka-bla (przy przystanku tramwajowym o tej nazwie).

Wyburzony budynek przy ul. Wielickiej 114 wybudowa-ny zosta w latach 1957/56 z przeznaczeniem na przedszko-le dla dzieci pracownikw oraz zakadow przychodni lekarsk. Przychodnia posiadaa ambulatorium z caodo-bow obsug pielgniarsk i pogotowiem ratunkowym (karetka). W przychodni przyjmowali lekarze oglni oraz specjalici: ginekolog, okulista, kardiolog, stomatolog. Oprcz powyszego dziaaa dobrze zaopatrzona apteka, dostpna rwnie dla okolicznych mieszkacw.

Natomiast po likwidacji przedszkola (brak odpowiedniej iloci dzieci) utworzono orodek szkolno-zawodowy z sal audiowizualn. Cz pomieszcze wykorzystano na utwo-rzenie mini muzeum K.F.K. Budynek w piwnicach posiada schron, ktry by w gestii obrony cywilnej kraju.

ryszard Galos

Ta wiadomo zelektryzowaa spoeczno Podgrza i ordownikw Parku duchackiego. Poprawk do wie-loletniego Planu Finansowego wieloletniej Progno-zy Finansowej zapisano 2,1 mln z na realizacj za-oenia dworsko-parkowego na woli duchackiej przy ul. estoskiej w latach 2014 2016.

Mamy 2,1 mln z na Park Duchacki na 3 lata. Powinno wystarczy i na teren zielony i na remont budynku tak 13 grudnia ub.r. wpisa triumfalnie na Facebooku prze-wodniczcy Rady Miasta Bogusaw Komider, bo to on jest autorem tej poprawki i wiodcym decydentem w tej sprawie. Ale tak korzystny obrt sprawy poprzedzia jak zwykle presja spoeczna oraz publikacje w mediach. Szczeglna tu zasuga red. anny agaciak z Dzienni-ka Polskiego, autorki dwch artykuw: z 3 grudnia ub.r. Park Duchacki jeszcze poczeka na rewitalizacj (ktrego przedruk opublikowalimy w nr. grudniowym (www.wiadomosci.podgorze.pl) oraz Bd pienidze na

Park Duchacki z 17 grudnia ub.r.Pomidzy tymi publikacjami odbya si take pole-

mika na Facebooku, jak zwykle bezporednia, czasem ostra. W finale przewaay gosy podzikowa, dla rw-nowagi przypomniano jednak zasugi caego legionu Parku Duchackiego, czyli ludzi dobrej woli, aktywnych obywateli, ktrzy reprezentujc wiele opiniotwrczych rodowisk walcz o utworzenie Parku. Wsparcia udziela-j nieustannie take radni miasta Grayna Fijakowska i wodzimierz Pietrus.

W poowie stycznia br. w Zarzdzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu zorganizowano spotkanie zainteresowanych stron, aby wypracowa koncepcj do ogoszenia przetargu na wykonawc prac. Rada Dziel-nicy XI, ktra od wrzenia 2007 r. inicjuje i koordynu-je dziaania na rzecz Parku Duchackiego, stawia si w szerokiej reprezentacji.

jarosaw KajdasKi

w dniu 14 grudnia przy ul. aleksandry 11 odbyo si spotkanie rocznicowe z okazji 20-lecia Klubu Sportowego Baszta.

A wszystko zaczo si w listopadzie 1993 r., kiedy zebraa si grupa entuzjastw, aby za-oy klub sportowy z tymcza-sow siedzib w Domu Kul-tury Krakowskiej Spdzielni Mieszkaniowej. Grup ini-cjatywn tworzyli: Zbigniew Rozkrut i Jerzy Spolitakie-wicz, oraz Marian Smagur, Jakub Mikiewicz, Andrzej Sataa, Wiesaw Kiebasa, Reinhard Tokarski, Jerzy azarz, Janusz Baniak, Piotr Stopa i grupa modziey. Klub zarejestrowano 1 grud-nia 1993 r. Dziaalno Baszty opiera si na szkoleniu dzieci i modziey z osiedla Nowy Bieanw i okolic.

Aktualnie prowadzone s sekcje: koszykwki, siatkwki, piki nonej, tenisa ziemnego, szachw i rekreacji; organi-zowane s take imprezy masowe. Zaproszeni na jubileusz gocie, dziaacze, trenerzy i przedstawiciele zawodnikw mogli wsplnie obejrze prezentacj multimedialn na temat historii klubu. Wspominano zaoycieli, dziaaczy i trenerw, omwiono perspektywy kontynuowania prowa-dzonej dziaalnoci dla dzieci i modziey oraz jej rozszerze-nia w zwizku z budow nowego klubowego boiska wielo-funkcyjnego przy ulicy Aleksandry. Chwil ciszy uczczono zmarych zaoycieli, dziaaczy i trenerw klubu. Podczas uroczystoci wrczono odznaczenia Za zasugi dla Spor-tu od Ministra Sportu i Turystyki. Otrzymali je: zbigniew

Redakcyjny chochlik sprawi nam witeczn niespo-dziank i w tekcie na str. 14 grudniowych Wiadomoci pt. ycie w subie idei zamiast nazwiska Erazm Jzef Jerz-manowskiego podano nazwisko Korzeniowskiego. Zapewne autor pisa rwnolegle tekst o Jzefie Conradzie Korzeniow-skim. Zainteresowanych przepraszamy.

redakcja wiadomoci

Wszystkim serdecznie odwzajemniamy yczenia, jakie otrzymalimy (poczt tradycyjn, mailow i sms-ow) z oka-zji wit Boego Narodzenia i Nowego Roku.

redakcja wiadomoci

Sprostowanie

Dzikujemy za yczenia

Redakcja miesicznika lokalnego WIADOMOCI zaprasza do wsppracy: dziennikarzy (np. studentw i nauczycieli z zaciciem

dziennikarskim, moliwo zaliczenia stau i otrzyma-nia wiadectwa wsppracy z pras lokaln); nawie-my take wspprac z osob dobrze znajc si na lokalnej tematyce sportowej;

akwizytorw reklamy prasowej (o zaciciu handlowym).Wymagana solidno, samodzielno i pomysowo.

informacje: kom. 504 853 960e-mail: wiadomosci.kra