Physio

28
םםםםם םםם םםםם םםםThe Cardiovascular System םםםםם םםםםםם םם םםםם םםםםםםם: םםםםם םםםם םםםםם םםםםם םםםם םםםםםם םםםםם םםםםם םםםםם םםםםםםםם םםםםם םםם

TAGS:

description

הפיזיולוגיה של המאמץ - איך זה עובד?

Transcript of Physio

Page 1: Physio

הדם וכלי הלב מערכת

The Cardiovascular System

הגוף של ההובלה מערכתתפקידים:

גזים הובלתפסולת חומרי וסילוק מזון חומרי הובלת

הורמונים הובלתחום ויסות

Page 2: Physio

: הכרחיים מרכיבים

, , - נימים ורידים עורקים צינורות מערכת

הדם נוזל

הלב- המשאבה

הדם נוזלרקמה חיבורית העשויה מתאי דם ומחומר בינתאי-

פלזמה

מומסים וחלבונים מים בעיקר מכילה הדם פלזמת

Page 3: Physio

הדם Blood cellsתאי

תאי דם Erythrocytesאדומים-

. גזים הובלת על אחראים

תאי דם Leukocytesלבנים-

החיסונית במערכת פעילים

לוחיות Thrombocytesהדם-

Platelet

קרישת בתהליך משתתפותהדם

Page 4: Physio
Page 5: Physio

: הלב מבנהדומה מבנה בעל רצוני בלתי שריר

משורטט לשריר

מתפקד כשתי משאבות, בכל וחדר- Atriumמשאבה יש עליה-

Ventricle

: הלב שכבותPericardiumשכבה חיצונית-רקמת חיבור

Myocardium שכבה אמצעית- שריר הלב

Endocardiumשכבה פנימית-אפיתל:

Page 6: Physio
Page 7: Physio

Heartהלב- Aorta

Superior vena cava

Right Atrium

Left Atrium

Right Ventricle

Left Ventricle

Inferior Vena Cava

Pulmonary Artery

Pulmonary Vein

Page 8: Physio
Page 9: Physio

הלב של מיקומו

Page 10: Physio

דם כלי סוגי

כלי דם המוביל דם מהלב אל Arteryעורק- הפריפריה

כלי דם המוביל דם אל הלבVeinוריד-

כלי דם זעירים הנמצאים Capillaryנים- ברקמות ומבצעים חילוף חומרים בין הדם לבין

הרקמות סביבם.

Page 11: Physio

Systemic"מחזור הדם הגדול“circulation

שמאלי חדר

העורקים אבי

עורקים

גוף

נימים

נימים

ורידים

נבובים ורידים

ימנית עליה

Page 12: Physio

The"מחזור הדם הקטן"- Pulmonary Circulation

ימני חדר

הריאה עורקי

ריאות

הריאה ורידי

שמאלית עליה

Page 13: Physio
Page 14: Physio

CO2- דם עשיר בדם ורידי

עורקי בחמצן- דם עשיר דם

" בעורקים " דם זורם הגדול מחזור ה עורקישלורידידם ובורידים

ורידי של ה"מחזור הריאתי" זורם דם בעורקיםעורקי דם ובורידים

Page 15: Physio

הדם כלי מבנה: דומה מבנה ולורידים לעורקים

" " : שלד מעין המהוה חיבור רקמת חיצונית שכבה

: חלק שריר אמצעית שכבה. : חלקה דופן היוצרת חיפוי רקמת פנימית שכבה

: לוריד עורק בין ההבדלים - לוריד יותר גדול פנימי קוטר בעורק יותר עבה שריר

כיווניים חד שסתומים יש בורידים

Tunica externa , Adventitia

Tunica media

Tunica intima

Page 16: Physio

הלב שסתומי

אקטיביים:

Tricuspid Valveבין העליה הימנית לחדר הימני –

Bicuspid Valveבין עליה שמאלית לחדר שמאלי –

פסיביים:

Pulmonary Valveביציאה מהחדר הימני -

Aortic Valveביציאה מהחדר השמאלי –

Page 17: Physio
Page 18: Physio

Coronary Arteriesהעורקים הכליליים-

ומספקת העורקים מאבי היוצאת עורקים של התפצלות. הלב לשריר דם

- כ מקבל .4%הלב דרכו העובר הדם מכלל

Page 19: Physio

הפעילות החשמלית של הלב

ללב יכולת עצמאית ליצר מתח חשמלי

החלק שיוצר את הקצב העצבי העצמאי הוא קוצב הלב הראשי שממוקם במקום

S-A NODE שנקרא צומת הסינוס והעליה.

) דופן אחורית של עליה ימנית (

קיים קוצב לב נוסף שנקרא קוצב לב משני

A-V NODE

) בין העליה לחדר(

Page 20: Physio
Page 21: Physio

הדם במחזור הדם תנועת

הלב פעולת

כיווניים חד שסתומים

ורידית חזרה

.C.Oתפוקת לב- אבי אל השמאלי מהחדר שמוזרם הדם נפח

בדקה העורקים

Page 22: Physio

הדם במחזור הדם תנועת

הלב פעולת

כיווניים חד שסתומים

ורידית חזרה

.C.Oתפוקת לב- אבי אל השמאלי מהחדר שמוזרם הדם נפח

בדקה העורקים

Page 23: Physio

: הלב תפוקת את שקובעים המשתנים

H.R.- מספר מחזורי פעילות הלב בדקהדופק :

S.V.נפח הדם המוזרם מהחדר - נפח פעימה :השמאלי אל אבי העורקים בפעימה אחת

H.R. x S.V.= C.O.

Page 24: Physio

יכולת אירובית אצל ילדים אינו משתנה משמעותית עם הגיל דופק מירבי-

במבחן מאמץ, אין הבדל בין המינים195-205

יורד עם הגילדופק במאמץ תת מירבי נתון

- במנוחה , 80 5גיל דופק | גיל ד |62 15פ ד פ

- הדופק הגילאים רזרבת בין -6-12עולה -120מ 133ל במנוחה בדופק ירידה בשל בממוצע

- פעימה - נפח : לידה הגיל עם לפעימה" 5עולה ל מלפעימה" 25- 5בגיל ל מ

" 85- 15בגיל לפעימה ל מ

Page 25: Physio

ליטר\ דקה 12.5 -10 גיל זכרים: תפוקת לב מירבית- ל\ד. 21.1- 20 גיל

ל\ד, גיל 10.5- 10 גיל נקבות:. ל\ד15.5- 20

, המוגלובין- : הגיל עם יורד גבוה עוברי

:הסיבות לתפוקת לב קטנה יותר

גודל הלב

עוצמת התכווצות- השפעה קטנה יותר של המערכת הסימפטטית

Page 26: Physio

גדילה ומערכת השרירים

שרירי השלד של הילדים, בשלבים השונים של,התפתחותם, שונים במסה שלהם ובהרכב הסיבים

, ממשקל הגוף27% מסת השרירים מהוה רק 8בגיל

44%-36% ובגיל מבוגר 33% 12בגיל .

הכוח נמצא בהתפתחות מתמדת11-16בגילאי 2והוא גדל עד פי .

Page 27: Physio

יכולת אנאירובית של ילדיםאבסולוטית ויחסית נמוכה יותר

עולה בהדרגה עם הגיל

שימוש מוגבר במקורות אירוביים גם במאמצים אנאירובים- ילדים מגיעים ל" מצב יציב" מהר יותר

סיבות לנחיתות ביכולת אנאירובית

ריכוז נמוך של גליקוגן בשריר

רמה נמוכה של אנזימי גליקוליזה

יכולת נמוכה לשאת אצידוזיס

נחיתות במסת שריר

Page 28: Physio

משתנים עצביים

רמות נמוכות של טסטוסטרון

תלות נמוכה יותר במערכת האנאירובית

פיתוח כח- פחות היפרטרופיה , יותר שינויים עצביים- שריריים