Co rodzice powinni wiedzie‡ o agresji ?

download Co rodzice powinni wiedzie‡ o agresji ?

of 46

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Co rodzice powinni wiedzieć o agresji ?. Od konfliktu do porozumienia... Opracowanie: Joanna Zamojska. Albert Hurtado :. „ O wiele łatwiej jest uczyć niż wychowywać. Do uczenia potrzebne są jedynie wiadomości. Do wychowywania konieczna jest nieustanna obecność”. KONFLIKTY. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Co rodzice powinni wiedzie‡ o agresji ?

Co rodzice powinni wiedzie o agresji ?

Co rodzice powinni wiedzie o agresji ?Od konfliktu do porozumienia...

Opracowanie: Joanna ZamojskaAlbert Hurtado: O wiele atwiej jest uczy ni wychowywa. Do uczenia potrzebne s jedynie wiadomoci. Do wychowywania konieczna jest nieustanna obecnoKONFLIKTY

DEFINICJA AGRESJI

Przez agresj wic rozumie si wiadome i celowe zachowanie zwrcone przeciw innym osobom / take przeciw sobie/ i przedmiotom zmierzajce do wyrzdzenia szkody.Jak rozpozna agresjNapastliwo fizycznaNapastliwo sowna, ktnia, wulgaryzmyNadmierny krytycyzmNapastliwo wyraana krzykiemTupanie nogamiTrzaskanie drzwiamiNiszczenie cudzej wasnociNadmierna draliwo przejawiajca si porywczociCELZe wzgldu na cel dzielimy j na: zamierzon instrumentaln - kiedy wyrzdzona komu krzywda stanowi rodek do osignicia celu i jest porednim kosztem jego uzyskania /rozgaszanie plotek o koleance, aby wkra si w czyje aski, obmiewanie lub bicie sabszego kolegi, aby dowartociowa si, poczu si, zyska uznanie itp./ zamierzona celowa - podjcie czynnoci, ktrych celem wyrzdzenie krzywdy osobie lub zniszczenie rzeczy bdcej przedmiotem agresji / porysowanie awek, cian, pobicie, omieszenie/.FORMY AGRESJI SZKOLNEJagresja werbalna - groenie, wymiewanie (szydzenie), plotkowanie, dokuczanie (dranienie), przezywanie; agresja fizyczna - bicie, kopanie, popychanie, ograniczanie swobody ruchw, szarpanie, przyciskanie, szczypanie, cignicie;

PRZYCZYNY ZACHOWA AGRESYWNYCH

GRUPA RWIENICZA

DOM RODZINNY

MASS MEDIA

SZKOA

NIEPRAWIDOWA OSOBOWOC ( zaburzenia zachowania i emocji, niedostosowanie spoeczne)Etapy agresji i zachowa agresywnych.I Etapdziecko rodzi si z trudnym temperamentem.pojawiaj si objawy niedostosowania na etapie przedszkola.wystpuje nadmierna pobudliwo.

NADPOBUDLIWO

Etapy agresji i zachowa agresywnych.II Etapdziecko reaguje agresj na kady konflikt- na problemy w sferze zachowa, albowycofuje sinie potrafi budowa wizi z rwienikamipojawiaj si problemy w nauce poczone z niskim poczuciem wartoci i depresja

AGRESJA FIZYCZNA

Etapy agresji i zachowa agresywnych.III Etapukrywa lub przemilcza nowe problemy zachowa wagary, kamstwo, kradzieprzycza si do przestpczej grupy modzieowej lub sektybierze udzia w wykroczeniach, staje przed sdem dla nieletnich

PROFILAKTYKA

Autorytety negatywneRODZINA

Autorytety negatywneGRUPA RWIENICZA

Autorytety negatywneMEDIA

Niewaciwe postawy rodzicielskie:

odtrcajca- dyktatorskie podejcie, kierowanie dzieckiem poprzez rozkazy, surowe kary, dezaprobata, otwarta krytyka, zastraszanie, przemocunikajca- luny kontakt emocjonalny przy jednoczesnym obdarowywaniu prezentami, ignorowanie, nie angaowanie si w sprawy dzieckanadmiernie wymagajca- stawianie wygrowanych wymaga, narzucanie autorytetu, ograniczanie swobody, zmuszanie, czste nagany.nadmiernie chronica- nadopiekuczo, niedocenienie moliwoci dziecka, rozwizywanie za dziecko problemw, uzalenienie dziecka od siebie, przy jednoczesnym tolerowaniu zachcianek, niewaciwych zachowa dziecka, zaspokajania kaprysw i umoliwianiu panowania nad rodzin.

Metody wychowawcze

Dziecko odtrcone nie ma nic lub bardzo niewiele do zyskania poprzez opanowanie gniewu i agresji wywoanej frustracj. Jego agresja przynosi mu przynajmniej tymczasow ulg i moe zmusi innych, by si nim zajli.

Metody wychowawcze

Rodzice, ktrzy porwnuj swoje dzieci do rodzestwa lub do kolegw, wykazujc, e oni robi co lepiej, staranniej, niszcz w dziecku dobry obraz samego siebie, a wywouj urazy, zawi i agresj. Bronic si przed negatywnym porwnaniem, dziecko zoci si, niszczy przedmioty lub atakuje inne osoby, najczciej sabsze.

Metody wychowawczeKary fizyczne przyczyniaj si do utrwalenia niepodanego zachowania. Bicie dziecka przez osob kochan wytwarza w nim przekonanie, e jeli co jest wane dla czowieka to moe on uy siy fizycznej. Model takiej agresywnej rodziny przenoszony jest na inne sytuacje(szko, podwrko, prac) czy stosowany przez cae ycie w swej wasnej rodzinie.

Metody wychowawczeDzieci bez wsparcia emocjonalnego prbuj zwrci na siebie uwag zachowujc si agresywnie, wyzywajc, niszczc, kradnc, uciekajc z domu (rozwd rodzicw).Metody wychowawczeKade upokorzenie dziecka jest form przemocy emocjonalnej (s to: groby, ostrzeenia, wrzaski i przeklestwa, wyzwiska, ponianie godnoci)

SZKOAPRESJA NEGATYWNYCH WZORCW

KONFLIKT Z NAUCZYCIELEM

KONFLIKT W KLASIE

NIEPOWODZENIA W NAUCE

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE

zbyt liczne klasy , nauka zmianowa, zmiana nauczycieli , oglny standard budynku i otoczenia, owietlenie, poziom haasu, wystrj pomieszcze (zbyt mao lub zbyt duo bodcw sprzyja agresji). WSPPRACA

Zachowanie dziecka w szkole wie si mocno z atmosfer panujc w domu i odwrotnie. Dlatego szkoa powinna by w staym kontakcie z rodzicami, opiekunami i interesowa si warunkami ucznia w domu w miar moliwoci pomaga mu.

GRUPA RWIENICZAGrupa jest miejscem prbowania rl poligonem dowiadczalnym przed wejciem w dorose ycie.

Uczniowie peni w klasie okrelone role, s to zwykle role jakich mieli okazj nauczy si w rodzinie.GRUPA RWIENICZALider

Gwiazda

Czarna owca

Kozio ofiarnyBazen

Monopolista

Cierpitnik

Moralista

Ulubieniec

Agresor

Prowokator

MEDIA - magiczna sia

TELEWIZJAGRY KOMPUTEROWEINTERNET

utosamianie si z bohaterami, naladowanie, brak wspczucia dla ludzi, oscho, brak litoci, poczucia winy, a w kocu niezdolno do mioci,strach przed agresj moe osabi pozytywne reakcje ludzkie,

30 % DZIECI I MODZIEY TO TZW.

INTENSYWNI WIDZOWIESkutki:Trudnoci w nawizywaniu kontaktw Saba odporno na frustracjeImpulsywne dziaaniaNieumiejtno przewidywania skutkwdziaaniaDzieci agresywne:maj potrzeb dominacji wobec innych, chc ich podporzdkowa sobie, uywajc groby i siy, broni wasnych praw, lekcewac prawa innych atwo popadaj w gniew, s impulsywni, sfrustrowani nie umiej poradzi sobie z trudnociami i przeciwnociami, trudno jest im stosowa si do oglnie przyjtych regu generalnie s nastawieni "na nie", przyjmuj postawy wrogie s zadowoleni z wasnych zachowa, bez poczucia wstydu i winy maj atwy kontakt z otoczeniem, umiej si wybroni w trudnej sytuacji, maj na wszystko odpowied s biege w udawaniu do wczenie prezentuj zachowanie antyspoeczne tj. kradzie, picie alkoholu, palenie papierosw.

OFIARY PRZEMOCYZwikszona lkliwoZaniona samoocenaPoczucie osamotnieniaBrak akceptacji siebieTendencje do izolowania siObniony nastrjPoczucie winy lub wstyduZwikszona paczliwoZaburzenia koncentracji

Ucieczka w wiat fantazjiObojtno na sprawy innychZachowania autoagresjiZaburzenia psychosomatyczneZmiany w nastrojuDepresjaKoszmary nocne

Jak uchroni nasze dzieci i nas przed agresj i przemoc??

Agresj mona osabi poprzez:

stwarzanie moliwoci samodzielnej pracy, zainteresowanie sprawami dziecka, ucznia, aktywne suchanie (kontakt wzrokowy, umiech, spokj i opanowanie w reakcjach, parafrazowanie, kontakt przez dotyk, atmosfera akceptacji izrozumienie)

Sposoby radzenia sobie z agresjDORANE:nie kara, nie grozigrzecznie zwraca uwagartowanegocjowai na kompromispokojowo zaatwi spromwi rnice pogldw

Sposoby radzenia sobie z agresjPROFILAKTYCZNE:informacje o normach zachowania si,uczenie autokontroli emocji, panowania nad zoci (przeczekanie, odizolowanie si, spacer, rozrywka, relaks),uczenie rozpoznawania emocji,przyjmowanie punktu widzenia drugiej osoby, omawianie i wiczenia asertywnych sposobw zachowania si.

ZOTY RODEK Najwaniejszym czynnikiem profilaktycznym przeciwko agresji jest waciwa wi emocjonalna rodzicw z dzieckiem.

Sposoby redukowania agresji.

Najczstszym sposobem eliminowania agresji jest karanie dziecka za agresywne zachowania. Tymczasem badania psychologiczne udowodniy, e karzc za agresj moemy uzyska rezultat odwrotny od zamierzonego - nie likwidacj, lecz utrwalenie, wzmocnienie zachowa agresywnych w myl zasady "agresja rodzi agresj".

Agresj mona osabia poprzez: - stwarzanie moliwoci samodzielnej pracy oraz samokontroli (swobodna praca, nauka otwarta),- powicanie uwagi i uwane suchanie,- kontakt wzrokowy (umiech, spokojne spojrzenia, mimika),- blisko fizyczn, stawanie, siadanie blisko siebie, kontakt poprzez dotyk, krtkie kadzenie rki na ramieniu, obejmowanie ramieniem, itp- drobne uwagi oywiajce rozmow i stwarzajce tym samym dostp do dziecka, takie jak: "Opowiedz", , "Sucham ci",, "Ciekawi mnie twoje zdanie."

ZAPOBIEGANIE AGRESJI

mwienie mu jak bardzo jest dla nas wane,wysuchiwanie tego, co ma nam do powiedzenia,dawanie mu wsparcia,wsplne przeywanie jego radoci i niepowodze,nie lekcewaenie nawet bahych wedug nas problemw dziecka,zauwaanie mocnych stron dziecka i docenianie tego, co robi dobrze,okazywanie dziecku mioci bez stawiania warunkw,tworzenie i pielgnowanie pozytywnej atmosfery w domu,zacienianie wizi midzy domem a szko.

Nauczyciele mog przeciwdziaa zachowaniom agresywnym dzieci w modszym wieku szkolnym poprzez:

stosowanie zasady indywidualizacji,przyjcie postawy yczliwoci, zaufania i zrozumienia,stwarzanie dziecku sytuacji do osignicia sukcesu, poprzez proponowanie wicze dostosowanych do jego poziomu,reagowanie na wszelkie przejawy agresji, niezalenie od tego, kto jest agresorem i prb znalezienia przyczyny,wskazywanie negatywnych lub pozytywnych konsekwencji zachowania dziecka dla innych osb,utrzymywanie kontaktu z rodzin.

SPECJALICIPEDAGOG

PSYCHOLOG

NEUROLOG

PSYCHIATRA DZIECICYPEDAGOG

PSYCHOLOG

NEUROLOG

PSYCHIATRA DZIECICY

UWAGI NA ZAKOCZENIE

Agresja jest drug stron lkuAgresja jest czsto woaniem - zainteresuj si mnPostawa autorytatywna powoduje e dziecko nie manifestuje agresji przy nas, moe za to zachowywa si jeszcze bardziej agre