Zjednocovanie sveta

Click here to load reader

download Zjednocovanie sveta

of 13

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  27
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Zjednocovanie sveta. Obsah. Rozdelenie svetových organizácií OSN Európska únia NATO. Rozdelenie svetových organizácií. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Zjednocovanie sveta

 • Zjednocovanie sveta

 • Rozdelenie svetovch organizciOSNEurpska niaNATO

  Obsah

 • Sasn svet sa vyznauje stle vou vzjomnou zvislosou jednotlivch krajn a zem medzi sebou.Vzjomn zvislos je najvraznejia vo svetovom hospodrstve.Od vzjomnch surovn a siastok zvisia aj najrozvinutejie krajiny.tty vo svete sa zdruuj do viacerch organizci rzneho charakteru.Za medzinrodn organizcie sa povauj tie, ktor vznikli na zklade medzinrodnej zmluvy.Vldne medzinrodn organizcie mono klasifikova na univerzlne (OSN),regionlne (E) a partiklne (NATO).Rozdelenie svetovch organizci

 • Nzov organizcie:UN-UNITED NATIONS ORGANIZATIONSlovensk nzov:ORGANIZCIA SPOJENCH NRODOV Sdlo organizcie:New YorkVznik organizcie: 24.oktber 1945Najvy predstavite:Generlny tajomnk Kofi A. Anan (od 1.1.1997)Poet lenskch krajn:189radn jazyky:anglick,arabsk,nsky,franczsky,rusk,panielskyVstup SR:19.janura1993

  OSN

 • Valn zhromadenie Bezpenostn rada Hospodrska a socilna rada Poruensk rada Medzinrodn sdny dvor

  Hlavn orgny OSN

 • Zachova medzinrodn mier a bezpenos.Rozvja medzi nrodmi priatesk vzahy zaloen na cte k zsade rovnoprvnosti a sebaurenia nrodov, ako aj robi kad in vhodn opatrenia na posilnenie svetovho mieru. Uskutoova medzinrodn spoluprcu rieenm medzinrodnch problmov hospodrskeho, socilneho, kultrneho alebo humanitnho rzu a podporovanm a posilovanm cty k udskm prvam a zkladnm slobodm pre vetkch bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo nboenstva. By strediskom, ktor by uvdzalo do sladu silia nrodov pri dosahovan tchto spolonch cieov.

  Ciele OSN

 • Nzov organizcie:European UnionSlovensk nzov:Eurpska niaSdlo organizcie:trasburgVznik organizcie:1.11.1993Poet lenskch krajn:15

  Eurpska nia

 • Hlavn orgny: Eurpsky parlament Rada komisrovEurpske zdruenie vonho obchodu

  Eurpska nia

 • Cieom E je vytvori jednotn ekonomick priestor,kde sa zabezpe von pohyb tovaru,kapitlu,sluieb a pracovnej sily.Od 1.1.1999 sa v E zaviedla jednotn mena EURO,aby sa umonilo ete lepie hospodrske zjednotenie celho priestoru.Vntorn hranice ako coln a policajn barira boli zruen.Toto opatrenie znamen sprsnenie ochrany vonkajch hranc.V sasnosti sa o lenstvo v E usiluje 11 ttov.Eurpska nia

 • Nzov organizcie: North Atlantic Totality Organization Slovensk nzov:NATOSdlo organizcie:BruselVznik organizcie:1949Poet lenskch krajn:19

  NATO

 • V Bruseli sdlia stli predstavitelia a nrodn delegcie, generlny tajomnk a medzinrodn sekretarit, vojensk zstupcovia jednotlivch krajn, predseda Vojenskho vboru a medzinrodn vojensk tb a cel rad agentr NATO. Od roku 1994 s pri sdle NATO zriaden styn rady predstaviteov partnerskch krajn. Sasnm generlnym tajomnkom NATO je od oktbra 1999 George Robertson z Vekej Britnie.

  NATO

 • Da 17. marca 1948 vznikol Bruselsk pakt. Jeho signatrmi sa stalo p eurpskych krajn: Spojen krovstvo Vekej Britnie a Severnho rska, Franczsko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. O pol roka neskr vznikla vojensk truktra Bruselskho paktu - Organizcia obrany Zpadnej nie a 4. oktbra 1948.NATO sa stalo medzinrodnm politicko-vojenskm zoskupenm nezvislch ttov. Nejde o nadnrodn organizciu, ale spoloenstvo podporujce spoluprcu medzi lenskmi krajinami, rozhodnutia sa prijmaj len so shlasom vetkch lenskch krajn. Orgny, ktor boli z rozhodnutia Severoatlantickej rady vytvoren, mono rozdeli na politick a vojensk. Histria NATO

 • Nech mier vldne svetom. Autor: Petra opov Jana Hogyov

  Zver