Wijziging btw-behandeling van commissarissen en toezichthouders

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Vanaf 1 januari 2013 is de goedkeuring vervallen dat commissarissen en toezichthouders geen btw hoeven te berekenen als ten hoogste vier commissariaten worden vervuld. De normale btw-regels gelden om te bepalen of u voor uw toezichthoudende taak btw-ondernemer bent.

Transcript of Wijziging btw-behandeling van commissarissen en toezichthouders

  • Wijziging btw-behandeling van commissarissen Met ingang van 1 januari 2013 is de goedkeuring vervallen dat commissarissen en toezichthouders (hierna: commissarissen) geen btw hoeven te berekenen als ten hoogste vier commissariaten worden vervuld. De normale btw-regels gelden om te bepalen of u voor uw toezichthoudende taak btw-ondernemer bent. Bent u commissaris of heeft uw organisatie toezichthouders? Vanaf 1 januari 2013 moet voor elk commissariaat afzonderlijk worden bepaald of belastingplicht bestaat voor de btw-heffing. Alle omstandigheden moeten worden meegewogen, zoals de hoogte van de vergoeding, de hoeveelheid tijd besteed aan de toezichthoudende taken en het aantal commissariaten bepaalt mede of er sprake is van btw-ondernemerschap. Is er sprake van btw-ondernemerschap, dan moet de commissaris 21% in rekening brengen en deze voldoen aan de Belastingdienst. Wanneer is er nu sprake van btw-ondernemerschap? Hoe gaan de aanmelding en facturering? Btw-ondernemerschap en aanmelding Belastingdienst Een commissaris is volgens de staatssecretaris in ieder geval btw- ondernemer als er sprake is van een nevenwerkzaamheid. De commissariaatwerkzaamheden vormen een nevenwerkzaamheid als deze in het verlengde liggen van bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten waarover btw-ondernemerschap bestaat. Dit komt onder andere voor bij advocaten, belastingadviseurs en soortgelijke beroepsbeoefenaren. In dat geval moet de commissaris btw berekenen (en voldoen) over de ontvangen vergoeding. Indien de activiteiten worden verricht door een persoon die zijn beroep uitoefent in een samenwerkingsverband (maatschap of vof), dan is goedgekeurd dat de commissaris de factuur uitreikt en het samenwerkingsverband de verschuldigde btw afdraagt. Toezichthoudende taken kunnen ook door werknemer of directeur-grootaandeelhouder (dga) vanuit een besloten vennootschap (bv) worden verricht. De bv stuurt dan een factuur voor de verrichte werkzaamheden en voldoet de btw aan de Belastingdienst. Voor nevenwerkzaamheden hoeft de commissaris zich niet aan te melden bij de Belastingdienst. Immers, de verschuldigde btw wordt afgedragen vanuit de onderneming. Bij overig btw-ondernemerschap moet de commissaris zich in beginsel aanmelden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. Echter, uitlatingen van het ministerie van Financin duiden erop dat aanmelding niet nodig is, indien de commissaris geen btw verschuldigd is ten gevolge van toepassing van de Kleineondernemersregeling (KOR) en verzoekt om ontheffing van de administratieve verplichtingen. De KOR en de ontheffing komen later in deze nieuwsbrief aan bod. Inmiddels is gebleken dat de Kamer van Koophandel van oordeel is dat een commissaris geen diensten verricht in het economisch verkeer. Inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel is dan ook niet mogelijk. Facturering en aftrek Is er sprake van btw-ondernemerschap dan is in beginsel vereist dat de commissaris de vergoeding factureert vr de 15de van de maand volgend op de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht. Gesteld kan worden dat er sprake is van een doorlopende prestatie. In dat geval moet de commissaris de vergoeding jaarlijks factureren in de maand n de maand waarin de periode eindigt, waarop de prestaties betrekking hebben.
  • Op de factuur moet 21% btw worden vermeld. Het btw-percentage wordt berekend over de commissarisbeloning inclusief loonbelasting/premies volksverzekering en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Tegenover de voldoening van btw bestaat het recht op aftrek van btw op kosten die voor de btw-belaste prestaties zijn gemaakt (voorbelasting). KOR en ontheffing administratieplicht Indien het verschuldigde btw-bedrag na aftrek van voorbelasting over het kalenderjaar minder dan 1.883 bedraagt, vindt een volledige of gedeeltelijke vermindering plaats van te betalen btw. Dit is de zogenoemde KOR. De KOR geldt uitsluitend voor natuurlijke personen of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap of vennootschap onder firma. De vermindering bedraagt 2,5 maal het verschil tussen het voornoemde bedrag en de verschuldigde btw. Bedraagt de verschuldigde btw minder dan 1.345 dan is geen btw verschuldigd, aangezien de vermindering dan tevens 1.345 bedraagt. Zonder rekening te houden met voorbelasting is voor een jaarlijkse bruto commissarisvergoeding van 7.750 inclusief btw in dat geval geen btw verschuldigd onder toepassing van de KOR. Bestaat recht op een volledige vermindering van de verschuldigde btw onder toepassing van de KOR, dan bestaat recht op ontheffing van de administratieve verplichtingen. Hiervoor moet de commissaris een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Onder inwilliging van het verzoek bestaat geen verplichting om btw-aangiften in te dienen. In dat geval bestaat geen recht op aftrek van voorbelasting. Uit berichtgeving van het ministerie van Financin blijkt dat het verzoek om ontheffing terugwerkt tot aanvang van de btw-plicht van de commissaris. Vereist is dan wel dat het verzoek om ontheffing vr 1 juli 2013 is ingediend bij de Belastingdienst. Toepassing van de ontheffing is in het bijzonder voordelig, indien de btw die de commissaris in rekening brengt een extra kostenpost vormt. Dit doet zich voor bij instellingen, bijvoorbeeld stichtingen, die de btw over de vergoeding niet of slechts voor een gedeelte pro rata in aftrek kunnen brengen. In de zorg- en onderwijssector en bij woningcorporaties werkt de btw bijvoorbeeld kostprijsverhogend. Buitenland Woont een commissaris in het buitenland? Dan wordt de verschuldigde btw geheven van de instelling waarvan de commissarisbeloning wordt ontvangen. De dienstverlening is onderworpen aan Nederlandse btw- heffing. In dat geval wordt de verschuldigde Nederlandse btw geheven van de afnemer (de instelling die de commissarisbeloning betaalt). De commissaris vermeldt op zijn factuur het Nederlandse btw-nummer van de afnemer en vermeldt tevens op de factuur btw-verlegd. De afnemer vermeldt de verschuldigde btw op de Nederlandse aangifte. Voor zover recht bestaat op aftrek van btw, kan de verlegde btw op dezelfde aangifte in aftrek worden gebracht. In beginsel moet de commissaris die als btw-ondernemer diensten verricht zich in het woonland aanmelden als btw-ondernemer. De verleggingsregeling wordt ook toegepast op de omgekeerde situatie waarin de commissaris in Nederland woont, maar de afnemer gevestigd is in het buitenland. In dat geval wordt de btw verlegd geheven van de afnemer in het buitenland. Voor toepassing van de KOR wordt de verlegde btw aangemerkt als btw verschuldigd door de commissaris. Heffing loonbelasting De loonbelastingheffing ten aanzien van de commissarisbeloning wijzigt niet. Wordt er nu loonbelasting ingehouden bij uitbetaling van de commissarisbeloning? Dan hebben de btw-wijzigingen geen gevolgen voor de inhouding van loonbelasting. De verschuldigde btw wordt berekend over de bruto commissarisbeloning. Direct meer weten? Heeft u nog vragen over de wijziging btw-behandeling van commissarissen? Neem dan contact op met uw ABAB contactpersoon of stuur een e-mail met uw vraag en contactgegevens naar [email protected] onder vermelding van wijziging btw-behandeling van commissarissen .