WARTO WIEDZIE†

download WARTO WIEDZIE†

of 55

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  32
 • download

  0

Embed Size (px)

description

WARTO WIEDZIEĆ. www.wroclaw.pl/edukacja. Jakie są zasady przyjęć do szkół? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? W których szkołach przeprowadzany jest dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych? Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w szkole? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of WARTO WIEDZIE†

 • WARTO WIEDZIE Jakie s zasady przyj do szk?Jak obliczy sum punktw rekrutacyjnych?W ktrych szkoach przeprowadzany jest dodatkowy sprawdzian uzdolnie kierunkowych?Kiedy i jakie dokumenty naley zoy w szkole?Jakie s najwaniejsze daty w przebiegu rekrutacji?Gdzie uzyska informacje na jej temat?

 • ZASADY REKRUTACJI Kandydaci mog ubiega si o przyjcie do dowolnej liczby oddziaw w obrbie trzech szk ponadgimnazjalnych objtych rekrutacj, tworzc wasn list preferencjiJako szko rozumie si szko samodzieln (np. LO nr III) lub typ szkoy wchodzcy w skad zespou szk (np. LO nr XIII w Zespole Szk nr 5, LP nr III w Zespole Szk nr 3, Technikum nr 2 w Zespole Szk nr 2, ZSZ nr 10 w Zespole Szk nr 1)List preferencji kandydat ustala zgodnie z rang swoich wyborw, zaczynajc od tego oddziau, ktry jest dla niego najwaniejszy

 • ZASADY REKRUTACJI Oddziay, w ktrych wszystkie przedmioty nauczane s w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane s te same jzyki obce, dla celw rekrutacji grupuje si w jeden oddzia ze zwielokrotnion liczb uczniwJeeli w jednym oddziale nauczane s rne jzyki obce, wwczas dla celw rekrutacji jeden oddzia jest dzielony na dwie grupyPrzykad: W Liceum Oglnoksztaccym nr XII planuje si 8 oddziaw klas pierwszych i taka informacja zostaa umieszczona w informatorze. Dla celw rekrutacyjnych utworzono 1 oddzia 1A-H, ktrego oferta jest zamieszczona w elektronicznym systemie rekrutacji z odpowiednio wiksz liczb miejsc (8 razy liczba miejsc w oddziale).

 • ZASADY REKRUTACJI Listy przyj kandydatw do oddziau, sporzdzane s zgodnie z liczb uzyskanych punktw rekrutacyjnychW wyniku postpowania kwalifikacyjnego ucze moe by przyjty tylko do jednego oddziauRozmieszczenia uczniw do poszczeglnych oddziaw, przyjtych do oddziaw zgrupowanych (ze zwielokrotnion liczb miejsc), dokonuje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

 • PUNKTY REKRUTACYJNEPodstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktw uzyskana za:wyniki egzaminu gimnazjalnegooceny z czterech przedmiotw w wiadectwie ukoczenia gimnazjum osignicia wymienione w wiadectwie ukoczenia gimnazjum

  Dodatkowo w klasach sportowych i oddziaach dwujzycznych doliczane s punkty za:wynik sprawdzianu predyspozycji lub uzdolnie kierunkowych

 • SUMA PUNKTW REKRUTACYJNYCHMaksymalnie 100 punktwPUNKTY REKRUTACYJNE

 • SUMA PUNKTW REKRUTACYJNYCH W KLASACH SPORTOWYCH I ODDZIAACH DWUJZYCZNYCHMaksymalnie 140 punktwPUNKTY REKRUTACYJNEmax. 10 pkt OSIGNICIA WYMIENIONE W WIADECTWIEmax. 40 pkt OCENY Z 4 PRZEDMIOTW W WIADECTWIEmax. 50 pkt WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGOmax. 40 pktWYNIKI SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI LUB UZDOLNIE KIERUNKOWYCH

 • EGZAMIN GIMNAZJALNYMaksymalnie 50 punktw, w tym: max. 25 pkt za cz humanistyczn max. 25 pkt za cz matematyczno-przyrodniczLiczba punktw rekrutacyjnych jest rwna poowie punktw za egzamin gimnazjalny

  Przykad liczenia punktw rekrutacyjnych: 34 pkt za cz humanistyczn jest rwne 17 pkt rekrutacyjnym 43 pkt za cz matematyczno-przyrodnicz jest rwne 21,5 pkt rekrutacyjnym, co daje razem za egzamin 38,5 pkt rekrutacyjnychPUNKTY REKRUTACYJNE

 • OCENY Z PRZEDMIOTW W WIADECTWIEjzyk polskimatematykaobowizkowy jzyk obcyprzedmiot wskazany przez szko ponadgimnazjaln, zaley od typu/profilu/zawodu danego oddziauPUNKTY REKRUTACYJNE

  ocenapunkty rekrutacyjne61058463420

 • Ukoczenie gimnazjum z wyrnieniem (3 pkt)Udzia, co najmniej na szczeblu wojewdzkim w konkursach obejmujcych w caoci lub poszerzajcych treci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, a uznanych przez kuratora owiaty oraz w konkursach Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski, Historia Bliska, Nadzieje i rozczarowania... Spoeczestwo polskie w czasach Gomuki i Gierka. Dowiadczenia wiadka historii., Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistw oraz udzia w finale konkursu Losy Polakw na Wschodzie w latach 1939-1956 (max 4 pkt)(1 konkurs 2 pkt, 2 konkursy 3 pkt, 3 i wicej 4 pkt) Osignicia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (max. 2pkt) (1 dyplom 1 pkt, 2 i wicej dyplomw 2 pkt)Inne osignicia zapisane w statucie szkoy (1 pkt)OSIGNICIA WYMIENIONE W WIADECTWIEPUNKTY REKRUTACYJNE

 • Konkursy przedmiotowe z jzyka polskiego, matematyki, historii z wiedz o spoeczestwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, wystpujcych pod wspln nazw zDolny lzak GimnazjalistaKonkurs pod nazw Liga Naukowa Dolnolski Konkurs Gimnazjalistw edycja 2008Konkurs historyczny Losy onierza i dzieje ora polskiego Olimpiada Matematyczna GimnazjalistwKONKURSY UZNANE PRZEZ DOLNOLSKIEGO KURATORA OWIATY

  za konkursy, ktrych program obejmuje w caoci lub poszerza treci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu:PUNKTY REKRUTACYJNE

 • Wzorowe zachowanieStaa, udokumentowana dziaalno na rzecz innych ludzi, zwaszcza w formie wolontariatu aktywna wsppraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierzt lub organizacjami charytatywnymi itp.Wyrniajca, udokumentowana dziaalno na rzecz rodowiska szkolnego, zwaszcza w midzyszkolnych organach samorzdw modziey, samorzdzie szkolnym lub organizacjach modzieowychINNE OSIGNICIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOY (1 PKT)PUNKTY REKRUTACYJNE

 • Przy przyjmowaniu do szk, w przypadku rwnorzdnych wynikw uzyskanych w postpowaniu kwalifikacyjnym pierwszestwo maj:Sieroty, osoby przebywajce w placwkach opiekuczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastpczychKandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnociach, ktrym ustalono indywidualny program lub tok nauki, potwierdzony wpisem w wiadectwieKandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczajcymi moliwoci wyboru ksztacenia, potwierdzonymi opini poradni psychologiczno-pedagogicznejKRYTERIA PRZYJ

 • KRYTERIA PRZYJ Dodatkowymi kryteriami rnicujcymi kandydatw, w przypadku posiadania rwnej liczby punktw rekrutacyjnych s:czna liczba punktw za wyniki na egzaminie gimnazjalnymOcena zachowaniaLiczba punktw za wyniki z tej czci egzaminu gimnazjalnego, ktra jest zbiena z kierunkiem ksztacenia w wybranym przez kandydata oddzialerednia ocen z przedmiotw obowizkowych w wiadectwie ukoczenia gimnazjum

  Dodatkowe kryteria brane s pod uwag kolejno do momentu zrnicowania kandydatw

 • Laureaci i finalici oglnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursw przedmiotowych o zasigu wojewdzkim i ponadwojewdzkim

  Uwaga!Preferencje te nie dotycz dodatkowych kryteriw przy kwalifikowaniu do oddziaw, w ktrych wymagane s szczeglne predyspozycje kandydatw, jeli przedmiot konkursu/olimpiady nie jest zbieny z wybranym kierunkiem ksztaceniaUCZNIOWIE PRZYJCI NIEZALENIE OD KRYTERIW KRYTERIA PRZYJ

 • Laureaci z lat ubiegych konkurswPoznajemy Parki Krajobrazowe PolskiHistoria BliskaNadzieje i rozczarowania... Spoeczestwo polskie w czasach Gomuki i Gierka. Dowiadczenia wiadka historii.,ktrzy zgodnie z zarzdzeniem nr 48 Dolnolskiego Kuratora Owiaty z dnia 30 listopada 2006 r. nabyli uprawnienia rwnowane z laureatami konkursw wymienionych w tym roku, zachowuj te uprawnienia rwnie w trakcie rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009UCZNIOWIE PRZYJCI NIEZALENIE OD KRYTERIW KRYTERIA PRZYJ

 • SPRAWDZIAN UZDOLNIE KIERUNKOWYCHWarunkiem koniecznym ubiegania si o przyjcie do oddziaw, do ktrych wymagane jest przystpienie do sprawdzianu uzdolnie kierunkowych, jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z tego sprawdzianuPunkty ze sprawdzianu uzdolnie kierunkowych nie wchodz w skad punktw rekrutacyjnych, jedynie okrelaj predyspozycje ucznia do ksztacenia kierunkowego(nie dotyczy to sprawdzianu przeprowadzonego do oddziaw dwujzycznych lub klas sportowych)

 • Do oddziaw dwujzycznych w: LD nr IV w Zespole Szk Oglnoksztaccych nr 3, LO nr VIII, LO nr XIII w Zespole Szk nr 5 i LO nr XIV w Zespole Szk nr 14, Do klas sportowych w: LO nr XVI w Lotniczych Zakadach Naukowych, LO nr XXIV w Zespole Szk nr 4, T nr 3 w Zespole Szk nr 18, LP nr IX w Zespole Szk nr 18 oraz Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szk nr 22

  O szczegy naley pyta w wybranej szkoleSPRAWDZIAN UZDOLNIE KIERUNKOWYCH

 • Do pozostaych oddziaw, w ktrych wymagane s indywidualne predyspozycje w: LO nr III, LO nr V w Zespole Szk Oglnoksztaccych nr 5, LO nr XIV w Zespole Szk nr 14 i LO nr XVII w Zespole Szk nr 6

  O szczegy naley pyta w wybranej szkoleSPRAWDZIAN UZDOLNIE KIERUNKOWYCH

 • WYMAGANE DOKUMENTY Laureaci konkursw przedmiotowych o zasigu wojewdzkim lub ponadwojewdzkim zawiadczenie wydane przez komisj konkursowKandydaci do klas sportowych opinia trenera lub instruktora prowadzcego zajcia sportowe opinia lekarza zawiadczenie lekarskie, potwierdzajce bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalist pisemna zgoda rodzicw/prawnych opiekunwKandydaci do internatu podanie o przyznanie miejsca w internacie, o ile szkoa takim dysponuje

 • Kandydaci do zasadniczej szkoy zawodowejmodziezawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do ksztacenia w okrelonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza ucze otrzyma po zakwalifikowaniu si do wybranej zasadniczej szkoy zawodowej)UWAGA!Przed wyborem szkoy, ucze powinien skonsultowa z lekarzem moliwo ksztacenia w okrelonym zawodziemodociani pracownicypotwierdzenie na podaniu uzyskane w Cechu Rzemios Rnych o moliwoci realizacji zaj praktycznychWYMAGANE DOKUMENTY O szczegy naley pyta w wybranej szkole

 • Kandydaci do technikum

  zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do ksztacenia w okrelonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do lekarza ucze otrzyma po zakwalifikowaniu si do wybranego technikum) UWAGA!Przed wyborem szkoy, ucze powinien skonsultowa z lekarzem moliwo ksztacenia