Viden og information om l£¦ Annemarie Hellebek, Bispebjerg hospital 43 Jens Peter...

download Viden og information om l£¦ Annemarie Hellebek, Bispebjerg hospital 43 Jens Peter Kampmann, Institut

of 167

 • date post

  21-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Viden og information om l£¦ Annemarie Hellebek, Bispebjerg hospital 43 Jens Peter...

 • Viden og information om lægemidler

  Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 8 juni 2004

  Teknologirådet s rapporter 2004/06

 • Viden og information om lægemidler Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget Den 8 juni 2004. Projektledelse i Teknologirådet s sekretariat Ida Leisner Praktikant: Claus Sjørslev Madsen Sekretær: Ulla S. Ipsen Resumé Lise Penter M;adsen Redigeret udskrift Folketingstidende og Teknologirådet. Tryk Folketingets Trykkeri ISBN:87 90221-91-5 ISSN: 1395-7392 Rapporten kan bestilles hos Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Telefax 33 91 05 90 Rapporten findes også på Teknologirådets hjemmeside www.tekno.dk Teknologirådets rapporter 2004/06

  http://www.tekno.dk/

 • Forord 4

  Resumé 5

  Skriftlige oplæg 15

  Ole Eckhardt Poulsen, DADL 15

  Erling Mellerup, Københavns Universitet 19

  Hanne Rolighed Christensen, Bispebjerg hospital 20

  Mogens Hørder, Syddansk Universitet 22

  Michael Dupont, PLO 24

  Kjeld Marinussen, Rinkjøbing amt 27

  Mats Lindberg, Sønderjyllands amt 31

  Karin Verland, LiF 35

  Anders Hede, Huset Mandag Morgen 39

  Annemarie Hellebek, Bispebjerg hospital 43

  Jens Peter Kampmann, Institut for Rationel Farmakoterapi 49

  Kim Brøsen, Syddansk Universitet 52

  Mogens Bjørnbak- Hansen, lægemiddelstyrelsen 55

  Ib Abildgaard Jacobsen, Dansk Medicinsk Selskab 59

  Margrethe Nielsen, Forbrugerrådet 62

  Nina Berrig, Amtrådsforeningens Sundhedsudvalg 65

  Torsten Toftegaard Nielsen, Århus Universitetshospital 67

  Redigeret udskrift af høringen 70

  Program 164

  Teknologirådets udgivelser 2002 – 2004 167

 • Forord

  Rapporten indeholder et redigeret udskrift af folketingshøringen om viden og information om lægemid- ler, der blev afholdt på Christiansborg den, 8 juni 2004. Høringen blev arrangeret af Teknologirådet for folketingets Sundhedsudvalg. Høringen havde til formål at diskutere farmakolgiundervisningens status på medicinstuidet, forholdet mellem offentlig og privat finanseret efteruddannelse af læger samt problemer i forbindelse med pro- duktion og distribution af viden om lægemidler. På høringen deltog bl.a. repræsentanter fra lægemiddelindustrien, universiteterne, patientforeninger samt lægernes faglige og videnskabelige oraganisationer Udover det redigerede udskrift indeholder rapporten også ekspertenes skriftlige oplæg fra høringen, samt et resumé af høringens forløb. Rapporten kan downloades fra Teknologirådets hjemmeside www.tekno.dk . Teknologirådet vil gerne takke høringens oplægsholdere, Folketingets administrtion, Sundhedsudvalget. En særlig tak til baggrundsgruppen, der har bistået Teknologirådet i planlægningen af høringen. Michael Mulvany, professor institut for farmakologi Århus Universitet, formand for Dansk Selskab for Farmakologi og Toksikologi Jens Peter Kampmann, direktør for Institut for Rationel Farmakoterapi Margrethe Nielsen, Forbrugerrådet, politisk konsulent på sundhedsvæsen og sygdomsbehandling Karsten Jørgensen, Lægemiddelstyrelsen, kommunikationschef Jan Hyllebjerg, LIF, kommunikationschef Lars Klüver, Sekretariatschef, Teknologirådet. Teknologirådet, juni 2004 Claus Sjørslev Madsen Ida Leisner

  4

  http://www.tekno.dk/

 • Resumé

  Høringen var arrangeret af Teknologirådet i samarbejde med Folketingets Sundhedsudvalg. Formålet med høringen var at få belyst lægers og patienters vidensgrundlag for at vælge eller fravælge lægemidler til forebyggelse og behandling, at få belyst muligheder og begrænsninger for at fremstille uafhængig lægemiddelinforma-tion i Danmark, samt at drøfte forslag til at imødekomme fremtidige behov for viden om lægemidler. Resumeet følger dagsordenen. Nye redskaber til lægerne Alment praktiserende læge og formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, Ole Eckhardt Poulsen indledte med at berette om de dillemmaer, den praktiserende læge står i, i ordinationsøjeblikket. Ole Eckhardt Poulsen mente, at lægerne havde mange gode redskaber til at hjælpe med at navigere sikkert rundt i spændingsfeltet, hvor patienten forventer det optimale behandlingstilbud, lægemiddelvirksom- hederne ønsker, at lægen skal anbefale netop deres nyeste produkter, samfundet og politikerne ønsker, at patienten modtager den optimale behandling, men at lægen samtidig tager hensyn til samfundsøkono- mien De medicinske muligheder ændres konstant og dermed også det rette valg. Lægen skal følge sit lægeløfte, lægelovgivningen, aftaleforhold og offentlig regulering. Det er svært men ikke umuligt, mente han og henviste til, at det gennem en fælles indsats af Lægefor- eningen, amterne, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsministeriet havde kunnet lade sig gøre at skabe en større prisbevidsthed blandt lægerne, uden at det havde gået ud over kvaliteten af behandlingen. Ole Eckhardt Poulsen listede en række nye tiltag, der har til formål yderligere at optimere den medicinske behandling (se udskriftet side 72-73). Blandt initiativerne er diverse elektroniske hjælpeværktøjer, der fx kan holde styr på patienternes medicinprofiler og et nyt system, der hedder ORDIPRAX, hvor den enkelte læge kan se sin ordinationsprofil sammenlignet med amtets øvrige læger. Desuden er der mellem lægemiddelindustrien og Lægeforeningen opnået historisk enighed om at produ- cere en ny fælles lægemiddelinformation ”med statslig garanti og kontrol for neutralitet, uhildethed og habilitet”. Under henvisning til den overvældende mængde af information og den lange række af kilder, hvor lægen kan hente viden, spurgte Lene Garsdal (SF), hvordan lægen får overskud og tid til at holde sig à jour. Det er heller ikke nemt, erkendte Ole Eckhardt Poulsen. ”Men langt de fleste læger er selvfølgelig ansvarlige over for både lovgivning og lægeløftet og sørger for at holde sig opdateret så langt hed ad vejen som muligt. Men vi skal være stedse mere og mere opmærk- somme på at få efteruddannet vores læger, fordi verden er så foranderlig. Problemet for øjeblikket er, at den store økonomiske tilgang til lægelig efteruddannelse er industriens penge. Der er behov for en helt ny efteruddannelsespolitik for læger i dette land,” sagde han. Integreret viden om lægemidler Overlæge på Bispebjerg Hospital og medlem af Dansk selskab for klinisk famarkologi, Hanne Rolighed Christensen, var optaget af lægernes grunduddannelse, som hun indledte dagens anden blok med at tale om. I slutningen af 1990’erne blev lægeuddannelserne nemlig revideret, og de enkelte fag er i dag inte- greret i blokbaserede studieforløb. Det betyder, at farmakologi kun udgør ganske få procent i de enkelte blokke, og som konsekvens heraf bliver farmakologi også kun vægtet med få procent, når studenterne

  5

 • testes efter de enkelte blokke. Det vil sige, at de studerende i princippet kan bestå uden at besvare farma- kologispørgsmålene tilfredsstillende eller måske ligefrem kan springe dem over, mente både Hanne Ro- lighed Christensen og institutleder ved Farmakologisk Institut, Københavns Universitet, Erling Thyge Mellerup. ”Uagtet at der er meget godt at sige om blokuddannelsesmodellen, indebærer den i praksis ingen garanti for, at de nyuddannede læger ved, eller på noget tidspunkt har vidst mere om lægemidler end de patien- ter, de efterfølgende skal behandle,” sagde Hanne Rolighed Christensen. Hun opfordrede til, at der formuleres officielt godkendte pensum eller målbeskrivelser i farmakologi, og at der indføres et testsystem, som sikrer, at alle nyuddannede læger eller basic doctors har den fornødne basisviden om lægemidler. Det haster især i Odense og København, mente hun. På Farmakologisk Institut, KU, har man klaget over forholdene, og ifølge Erling Mellerup har også censor- korpset meldt ud, at det ikke går. På KU er der nu nedsat et udvalg, som arbejder på at finde løsninger, der skal forelægges studienævnet. Udvalget har en løsningsmodel, der bl.a. indebærer et basalkursus i far- makologi, og at farmakologi får større vægtning ved eksamenerne. Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, Mogens Hørder, afviste, at lægestuderende under den reviderede studieordning kan blive færdiguddannet uden at have kendskab til lægemidler. Han fremførte, at der ved prøverne er adskillige steder, hvor de studerende afkræves en viden om lægemidler, men at de i modsætning til den gamle studieordning, ikke bliver eksamineret i, hvad de har læst, men i, hvad de har lært. Under den gamle studieordning skulle de studerende, ifølge Mogens Hørder, gennem en usandsynlig stor stofmængde. Der manglede sammenhæng mellem teori og klinik, der manglede koordinering mellem de enkelte fag, og der manglende plads til selvstændigt arbejde og tænkning. Der var et hav af fag og et utal af eksamener og prøver. Den nye studieordning er en utrolig forbedring af lægeuddannelserne, lød Mogens Hørders vurdering. Ordningen afspejler de tendenser, der generelt er i samfundet og mere specifikt den tænkning omkring ’patienten i centrum’, som gør sig gældende i sundhedsvæsenet. Patienten skal opfattes som en helhed, og for farmakologi såvel som for de andre fag på lægeuddannelsen, gælder det, at de indgår i en integre- ret udformning af eksamensopgaverne. Men naturligvis pågår