týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti...

Click here to load reader

 • date post

  26-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti...

 • Mme radi Slovenskotdennk hnutia OBYAJN UDIA a nezvisl osobnosti

  Slovensko, kde sa budeme cti dobre ako doma.

  udsk a rozumn SlovenskoDobr politikaKde zkony tvoria udia, nie bbky v rukch finannch skupn.Kde politici ud neokrdaj a nevyvyuj sa nad svojich voliov.Kde reprezentanti ttu nes hmotn zodpovednos za svoje iny.Kde politici neklad prekky uom v priamej sprve vec verejnch.

  Dobr ttKde rady a udia s rovnocennmi partnermi.Kde viac u nerobme dlhy na kor svojich det a vnat.Kde tt spravuje len to, o doke lepie ako udia sami.Kde kad nrodnos m rovnak monosti na svoj rozvoj.Kde rady ved najlep z nich, nie politicky dosaden figrky.Kde polcia, prokuratra a sdy s od politiky dokonale nezvisl.Kde odborn personl radov chrnime pred politickmi istkami.Kde informcie s vone prstupn a nemusme sa ich doprosova.Kde nkupy ttu nezvisia len od ceny, ale aj itku pre spolonos.Kde cieom je rovnomern rozvoj celho ttu, nie len vybranch ast.

  Dobr ivotKde obiansky aktivizmus je vtan a podporovan.Kde nekradn, plati dane a estne i je normlne.Kde si vime a chrnime obiansku statonos ud.Kde podvodnci a pekulanti nie s zkonom chrnen.Kde koly uia deti i a myslie, nie len odpoveda na otzky.Kde pomhame snaivm a chrnime bezmocnch a slabch.Kde domc sa prva netrv veky a pravda nezle od majetkov.Kde zdravie je priorita a chor nemus uplca a zha znmosti.Kde rozvjame talenty vetkch det, aj tch z chudobnejch rodn.Kde kadej rodine, aj tej neplnej, venujeme pozornos a podporu.Kde kultra zana v rodine, pokrauje v kole a nekon v divadle.Kde veda, vskum a inovcie s potencilom rozvoja, nie na pra.Kde neijeme v strachu o ivot, majetok a polcii meme dverova.Kde chrnime a rozvjame nae hodnoty, prrodn a kultrne dedistvo.

  Dobr prcaKde ivnostnkov si vime za to, e sa ivia sami.Kde mal v podnikan maj rovnak podporu ako vek.Kde polia neleia ladom, km tisce ud nemaj roky prcu.Kde podnika a dva prcu inm je hodn obdivu a pomoci.Kde podporujeme vznik pracovnch miest tam, kde udia ij.Kde mzda i dchodok za prcu je vdy viac ako za ninerobenie.Kde v osadch s cieom pracujci udia, nie al poberatelia dvok.

  Vzia obianskeho hnutiaOBYAJN UDIA a nezvisl osobnosti:

  Ak Slovensko?Politick dinosauri vemi asto o ns vade mone tvrdia, e nemme vziu o tom, ak Slovensko by sme chceli z naej krajiny spravi. Opak je vak pravdou - vieme plne presne, o ud na Slovensku trpi a vieme presne, o treba zmeni, aby sa zo Slovenska stal rozumn a udsk tt.

  OANO

  a nezvisl osobnosti

  ZLOZVAZ,LEN AKDOBRUDIA

  NEUROBIANI.

  Bolo to presne 10. aprla 2008. Dodnes si tento dtum pamtm, bolo Igora. Robert Fico, vtedy tie premir, mal vek de. Podarilo sa mu roz-bi opozciu a dosiahol, e strana Blu Bugra zvyok opozcie zradila.V tento de strany SMER-SD, SNS, HZDS a Bugrova strana schvlili takzvan Lisabonsk zmluvu. Tmto aktom, v mene vetkch oba-nov Slovenska tieto strany odovzdali nae vsostn a suvernne pr-vomoci v prospech Bruselu. V Lisabonskej zmluve toti odshlasili to,

  e v zsadnch veciach, o ktorch bude Eurpska nia rozhodo-va, Slovensko u nebude mc nvrh vetova. Povedan

  inak - Fico a spol. sa v naom mene vzdali monosti zablokova diktt z Bruselu.Uplynulo 7 rokov a zavame prtomnos. V stredu v Bruseli definitvne rozhodli, e Slovensko mus prija 800 uteencov, napriek vli viny naich obyva-teov. Lene, stal sa zzrak. Zrazu ten, kto ns zbavil v roku 2008 prva sa brni, ie Robert Fico, zrazu vy-

  krikuje o diktte z Bruselu ... a udia mu to er.Fico len pokrytecky rob svaly. Zlyhal v roku 2008,

  kedy na rozdiel od Dnska, ktor si vyrokovalo vnimku, on len poslune sklonil hlaviku. Pre-to s sasn postoje premira len bohapust

  populizmus a predvolebn cynick kalkul. Ak by Slovensko malo zod-povednho premira, od zaiatku by popri odmietan kvt navrhoval n finann prspevok krajinm postihnutm krzou. Tm by v mene Slovenskej republiky vyslal signl, e nie sme len trucovit prvesok, ale kontruktvny len eurpskeho spoloenstva.To by vak Fico nemohol strha pred vystraenmi umi machra, ktor sa postav aj celej Eurpe, ktor nm chce kvty nanti.M to genilne vymyslen. Najprv v jni ud vystrail, ke povedal, e medzi uteencami s teroristi. Nslednou nekonenou propagan-dou ud totlne zmagoril, a sa zaali uteencov b skoro vetci. Inak povedan - najprv vyrobil nepriatea a nsledne sa samopasoval za zchrancu pred nm vyrobenm nepriateom. Naozaj genilne.no, kvty s hlpos. Nti uteencov, aby nsilm zostvali na Sloven-sku, ke chc s do bohatch krajn, je neudsk a hlpe. Niomu to ne-pome ... a u urite nie uteencom.Zrove si vak musme prizna, e sme do E vstupovali dobrovone a Fico za ns sbil, e ak vina rozhodne, budeme to akceptova. Nu, o teraz? Sme v peknej lamastike. Kvty nechceme, ale dohody by sa plni mali. Preto jedin rieenie je vyrokova v Bruseli nae vykpenie. Kde zohna peniaze? Ke sponzori SMERu prestan na 6 dn kradn, uetrme cca 54 milinov eur, t.j. 10 eur na obana. To by mohlo stai. Igor Matovi

  Spchal Fico vlastizradu?

  Vnedeu som sa vBratislave scelou rodinou zastnil Nrodnho pochodu za ivot. Podobne ako pred dvoma rokmi vKoiciach. Bolo to ndhern. Mm ztoho vek rados. Rados zo ivota.Ako lovek mm tbu aako poslanec povinnos vytvra pre udsk ivot m lepie podmienky. Aby nikto nemusel ivot odmieta. Aby mohol ma kad rados zo ivota. Verm, e ktomu patr najm pod-pora rodn sdemi.udia sa ns veakrt oprvnene ptaj: A o konkrtne ste urobili pre rodiny vy? Moja odpove sa zvyajne nesie v takomto duchu:

  Poslaneck klub OaNO je najaktvnej vparlamente. Predkladme desiatky a stovky zkonov od systmovch zmien a po odstrao-vanie drobnch chb, ktor uom strpuj ivot. ivotnos takchto nvrhov je vak vemi krtka slabch dvadsa seknd. Toko toti trv hlasovanie vparlamente. Atam je n nvrh odmietnut vld-nou vinou. Vinou.Naastie aj vivote opozinho poslanca niekedy zablik mal svetielko ndeje. Po troch rokoch silia sa mi toti podarilo presadi zmenu zkona, ktor prina pre viacdetn rodiny 50% zavu zregistranho poplatku za auto. o konkrtne znamen zhruba 80 a 200, ktor im zostan.

  Rodine so tyrmi aviac demi ben pmiestne auto nesta. Poda doteraz platnho zkona sa pri prvej registrcii auta na Slovensku (no-vho, ale aj ojazdenho zo zahraniia) plat 33. To nie je vporovnan scenou auta nijako zvratn suma. M to vak hik! Plat to len pre aut svkonom motora do 80 kW. o je plne dostaujce pre be-n osobn aut, napr. na Slovensku najrozrenejie Fabie i Octavie so zkladnou motorizciou. Ak vak potrebujete viacmiestne ateda vie avrazne aie auto, mte smolu. U za auto svkonom 81 kW zaplatte 167! A pri 105 kW je poplatok a 397! Vraj da za luxus!

  Som presveden, e ma deti azod-povedne ich vychovva a stara sa one, by nemalo by povaovan za luxus, ale za normlnu a iadan vec. Eurpa vymiera. Niektor tty povauj za rieenie otvori nru imigrantom. Myslm, e na prvom mieste by sme mali otvori nru de-om znaich rodn anehdza rodi-om polen pod nohy.Silnej motor pri viacmiestnom aute nie je znmkou luxusu, ale zdravho rozumu, bezpenosti a zodpoved-nosti. Preto sme navrhovali hranicu luxusu vprpade tchto aut posun- na 110 kW, o je ben motorizcia pri takomto type rodinnch aut. Po rokovaniach sministerstvom financi sme nakoniec ako kompromis do-siahli pre rodiny, ktor takto aut potrebuj, spo-mnan 50% zavu. Rodin-

  n zavy s uns aj vo svete povaovan za primeran spsob podpory rodn.Mono si poviete: To je len kvapka v mori. Ans sa to aj tak netka! Vmarci 2016 bud voby. Dajte hlas politikom, ktor podporuj i-vot, ktor bojuj za vae rodiny. Aby nemuselo len kvapka, ale aby tiekli prdy ivej vody.

  Richard Vaeka (OaNO),predseda poslaneckho klubu

  200 eur Pre ivot

  Daniel Lipic a Igor Matovi s demi na Pochode za ivot