Traducere de Marcela Gheorghiu - Libris.ro de povesti cu dragoni.pdf · Dragonul european are pe...

of 8 /8
Traducere de Marcela Gheorghiu

Embed Size (px)

Transcript of Traducere de Marcela Gheorghiu - Libris.ro de povesti cu dragoni.pdf · Dragonul european are pe...

Page 1: Traducere de Marcela Gheorghiu - Libris.ro de povesti cu dragoni.pdf · Dragonul european are pe spate aripi, asemdnitoare celor de liliac. Povegtile cu dragoni au fost intotdeauna

Traducere de Marcela Gheorghiu

Page 2: Traducere de Marcela Gheorghiu - Libris.ro de povesti cu dragoni.pdf · Dragonul european are pe spate aripi, asemdnitoare celor de liliac. Povegtile cu dragoni au fost intotdeauna

fruprSms

tngrijo rorea unei mome... .............6

Ziua de nogt ere o lui Alex ............ 8

Visul lui Alfred ............... 10

Alicio, dro9onifo......... 12

Clopolelul drogonului .....14

Expozif io copiilor ....... ...16

Dragonul gi bdtrdnul tdietor delemne .. 18

Drogonul gi iepurele .......2O

Drogonul zeilor........ .......22

Piotro drogonului......... ...24

Dorinfo drogonului de ziuo lui ......... ........26

Sdrutul drogonului ......... ..............28

Dintele drogonului......... ...............30

Petrecereo drogonilor. ..32

Lecf ii de zbor pentru drogon ....34

Fiica regelui .......36

Vdpoio drogonului de foc....... .....38

Zmeul zburdtor ........... ...40

Andreeo gi drogonii ............ ..'.....................42

Drogonul, cel moi bun prieten ol meu ....44

Novoro gi drogonii......... ...............46

Nommy gi drogonul........ ...............48

Prinfeso gi drogonul.......d...... .......50

Ropunzel gi drogonu1............ ........52

Cuelebrii........... ..56Blestemul drogonului .....58

Page 3: Traducere de Marcela Gheorghiu - Libris.ro de povesti cu dragoni.pdf · Dragonul european are pe spate aripi, asemdnitoare celor de liliac. Povegtile cu dragoni au fost intotdeauna

Drogonu! diovol ............ ...60

Eclipso drogonului ......... ...............62

Zdna drogon. ......64

Drogonul copil ............ .............. .....66

Mitul drogonului ........ .....68

Drogonul de lo Polul Nord.... ......-70

Drogonul vdntului......... ...72

Sobio drogonului......... -...74

Copocul drogon *76

Bunico drogonului ......... ..78

Tdrgul ...80

Cel mai ropid drogon. ..-.-82

Cei patru f rofi isteli .....84

Drogonul erou. ...88

Drogonul de zdpodd ......90

Povegtile drogonilor .......92

Origineo lui Wyrms ........94

Excursio ........... ..96

Mirojul eternitdfii ....... ..98

Plooio ...100

Salvotorul ........ ..............102

Secretul solvotorului de comori ........ .-.IO4

Drogonul din sticld .......106

Drogonul visului.. .......... ..............108

Monstrul din Locul AIb....... .......112

Victoria din Pisk cel ........ ............112

Drogonul gi familio lui .114

Page 4: Traducere de Marcela Gheorghiu - Libris.ro de povesti cu dragoni.pdf · Dragonul european are pe spate aripi, asemdnitoare celor de liliac. Povegtile cu dragoni au fost intotdeauna

fl*rilr,lr+i Er{i:eefl1e

Dragonii sunt creaturi imaginare care apar in miturile multor culturi.Englezescul dragon igi are originile in limba greacS, iar sensul cuv6ntuluigrecesc este Sarpe de dimensiuni uriage. Dragonii sunt inf5tri5a1i diferitde Ia o culturd la alta. in unele mituri, ace5tia au un 16nd de spini pespate. Dragonii europeni au cel mai adeseaaripi, in vreme ce dragonii chinezegtiseamind cu ni5te gerpi. in vremurilemoderne, aceste creaturi imaginare suntde obicei infSli5ate cb nigte gopdrle uriagesau ca ;erpi cu doud perechi de picioare de

5op6rl5, capabili si scoati fl5c5ri pe gur5.Dragonul european are pe spate aripi,asemdnitoare celor de liliac.

Povegtile cu dragoni au fostintotdeauna preferate de copii.Ca gi zdnele, ori alte creaturiimaginare, dragonii le trezesccelor mici un mare interes.Cartea 55 de povegti despredragoni este o colec[ieunicd de scurte povestiri cuaceste minunate creaturifantastice. Sperdm ciaceastd carte va fi unexcelent izvor deamuzament nu doarpentru cei mici, ci gi

pentru cei mari.

Page 5: Traducere de Marcela Gheorghiu - Libris.ro de povesti cu dragoni.pdf · Dragonul european are pe spate aripi, asemdnitoare celor de liliac. Povegtile cu dragoni au fost intotdeauna

,\

Tngrijoro?eaO familie de iepuri tocmai s-a mutat intr-un

alt orag. E o familie mic5, alcdtuit5 din doar

trei membri: mama, tata gi copilul in v6rstd de

gapte ani. La gcoala pe care a inceput sd

o frecventeze a intalnit

prieteni noi. Prima zi

a fost plina de emotii

pentru el gi, in plus, gi-a

fdcut un nou prieten,

unet rnome

un dragon. Nu mai fusese niciodatd prieten

cu un dragon, deoarece mama lui il tinuseintotdeauna departe de ei, gdndindu-se

cd dragonii sunt cruzi 5i ar putea

fi periculo5i pentru el. Dar nu

a fost deloc a5a 5i dragonul pe

care l-a intdlnit iepuratul s-a

dovedit a fi foarte drSgut Si

prietenos gi chiar l-a ajutat

si se obignuiascd cu viala la

gcoalS.

Cand s-a intors acas5, mama

l-a intrebat cum a fost

Page 6: Traducere de Marcela Gheorghiu - Libris.ro de povesti cu dragoni.pdf · Dragonul european are pe spate aripi, asemdnitoare celor de liliac. Povegtile cu dragoni au fost intotdeauna

la gcoalS gi dacd gi-a fdcut vreun prieten. lepura5ul i-a

povestit fericit tot ce s-a int6mplat de-a lung ul zilei. l-a

povestit gi despre noul prieten pe care gi-l ficuse...

dragonul. Afldnd ci bdiatul ei gi-a fdcut prieten un

dragon, iepuroaica s-a speriat. L-a intrebat dacd

acesta ardta primejdios gi dacd i-a fdcut vreun rdu.

lepuragul a asigurat-o de bunitatea dragonului,

dar mama tot nu s-a ardtat multumitd gi a continuat s5-5i facd grijipentru siguranta copilagului ei. Baiatul voia sa-gi linigteascd mama

5i a inceput si se gdndeasci cum ar putea si faci acest lucru.in

cele din urm5, i-a venit o idee. S-a hotdrat s5-l aducS acasi

pe prietenul dragon ca sd-l cunoasca gi mama lui.

A5a cd, a doua zi,la ora pr6nzului, igi aduse

prietenul acas5. La inceput, iepuroaica s-a

speriat grozav cdnd l-a vdzut, dar petrecdnd

o buni bucati de vreme impreund,

mama a inceput sd se simtd bine,

iar incordarea ;i frica au disparut. in

cele din urm5, s-a linigtit 5i a acceptat

prietenia dintre cei doi. Astfel,

dragonul gi iepurele au rimaspentru totdeauna cei mai buniprieteni.

Page 7: Traducere de Marcela Gheorghiu - Libris.ro de povesti cu dragoni.pdf · Dragonul european are pe spate aripi, asemdnitoare celor de liliac. Povegtile cu dragoni au fost intotdeauna

Ziuo de nastere

o lui AlexTatdl lui Alex se intoarcea seara

acas5. Pe drum, opri ma;ina in

dreptul unei libririi gi cumpirio carte cu Dragonul Allo, pe care

si i-o ddruiasci fetilei de ziua ei,

care era a doua zi. Ajuns acasi

cu cadoul frumos impachetat,

il agezi in dulap, fdri ca Alex

sd ;tie. Mama ;i fratele ei ;tiauins5. Masa de seari a fost foarte

plScutd pentru intreaga familie,

apoi s-au retras cu tolii la culcare.

Cand a adormit, Alex a avut un

vis cu dragoni.

Nu ar trebui

s5fieo

Page 8: Traducere de Marcela Gheorghiu - Libris.ro de povesti cu dragoni.pdf · Dragonul european are pe spate aripi, asemdnitoare celor de liliac. Povegtile cu dragoni au fost intotdeauna

surprize pentru nimeni, deoarece, in aceeagi seard,

fetila vorbise despre acegtia, cu prietenii ei,

la clubul copiilor. A douazi, cum era de

agteptat, Alex s-a bucurat de toati importanlacare se cuvine unei fetile de ziua ei ;i a fost felicitati de parinli gi

de frafior. La micul dejun, Alex a ezitat s5-i spuna tatdlui ei ce vis

avusese, deoarece tatdl ii spusese cd dragonii nu existd. Dar, spre

surpriza ei, tatil ii darui un cadou frumos impachetat - cartea cu

dragoni. Fetila ii mullumi.

Seara, familia a;tepta invitali.Ziua lui Alex a

fost sdrbitoritd cu bucurie. Anna, colega ei

de clasi, era ;i ea la petrecere gi risfoia cartea

pe care Alex o primise cadou de la pdrinlii.

Amandoud au citit-o cu mult interes gi le-a p!5cut

foarte mult. Au vorbit un timp despre dragoni,

apoi au mAncat. Maitdrztu, Alex i-a mullumit tatdlui ei pentru carte.

A doua zi, Anna s-a intalnit cu Alex ti, dupd ce i-a mullumit pentru

petrecere, a rugat-o si-i de-a voie 5i ei sd citeascd cartea

cu dragoni, pentru ci i se piruse foarte interesantS.

Alex a fost foarte incdntatd sd audi acest lucru gi i-a

imprumutat Annei cartea cu multi plScere.

9