TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN ... · PDF file oppiminen moniammatillisissa...

Click here to load reader

 • date post

  04-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN ... · PDF file oppiminen moniammatillisissa...

 • TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN

  OPPIMINEN MONIAMMATILLISISSA SIMULAATIOISSA

  Paula-Sanna Kukko

  Pro gradu -tutkielma

  Hoitotiede

  Terveystieteiden opettajankoulutus

  Itä-Suomen yliopisto

  Terveystieteiden tiedekunta

  Hoitotieteen laitos

  Elokuu 2018

 • SISÄLTÖ

  TIIVISTELMÄ

  ABSTRACT

  1 JOHDANTO ...................................................................................................................... 1

  2 TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

  MONIAMMATILLISISSA SIMULAATIOISSA .......................................................... 3

  2.1 Terveysalan opiskelijoiden vuorovaikutusosaaminen.................................................. 3

  2.2 Moniammatillinen simulaatio sosiaali- ja terveysalalla ............................................... 6

  2.3 Terveysalan opiskelijoiden vuorovaikutusosaamisen kehittyminen

  moniammatillisissa simulaatioissa ............................................................................... 7

  2.3.1 Tiedonhaun kuvaus .............................................................................................. 7

  2.3.2 Tiedollinen vuorovaikutusosaaminen................................................................... 9

  2.3.3 Taidollinen vuorovaikutusosaaminen................................................................. 10

  2.3.4 Affektiivinen vuorovaikutusosaaminen ............................................................. 12

  2.4 Yhteenveto tutkimustiedosta ...................................................................................... 14

  3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET .......................... 15

  4 AINEISTON KERUU JA ANALYYSI ......................................................................... 16

  4.1 Aineisto ja mittari ....................................................................................................... 16

  4.2 Aineiston analyysi ...................................................................................................... 18

  5 TULOKSET ..................................................................................................................... 22

  5.1 Vastaajien taustatiedot ............................................................................................... 22

  5.2 Terveysalan opiskelijoiden vuorovaikutusosaamisen kehittyminen .......................... 24

  5.3 Terveysalan opiskelijoiden taustamuuttujien yhteys vuorovaikutusosaamisen

  kehittymiseen ............................................................................................................. 32

  5.4 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista ............................................................................ 37

  6 POHDINTA ..................................................................................................................... 40

  6.1 Tulosten pohdinta ....................................................................................................... 40

  6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys ....................................................................... 44

  6.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet .................................................................... 47

  LÄHTEET ............................................................................................................................... 49

  LIITTEET

  Liite 1. Tiedonhaku tietokannoista.

  Liite 2. Artikkelien yhteenvetotaulukko.

  Liite 3. Keskiarvosummamuuttujat, faktorianalyysin raportointi, jakaumien muoto ja sisäinen

  johdonmukaisuus.

  Liite 4. Vuorovaikutusosaamisen kehittymistä edistävät tekijät moniammatillisessa

  simulaatiossa.

  Liite 5. Vuorovaikutusosaamisen kehittymistä heikentävät tekijät moniammatillisessa

  simulaatiossa.

  Liite 6. Taustamuuttujien yhteys taidolliseen vuorovaikutusosaamiseen.

  Liite 7. Taustamuuttujien yhteys tiedolliseen vuorovaikutusosaamiseen.

  Liite 8. Taustamuuttujien yhteys affektiiviseen (asenne ja motivaatio) vuorovaikutusosaami-

  seen.

  Liite 9. Taustamuuttujien yhteys affektiiviseen (tunteet) vuorovaikutusosaamiseen.

  Liite 10. Taustamuuttujien yhteys moniammatillisen simulaation toteutumisen merkitykseen.

  Liite 11. Kyselylomake opiskelijoille moniammatillisesta simulaatioharjoituksesta.

 • ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO TIIVISTELMÄ

  Terveystieteiden tiedekunta

  Hoitotieteen laitos

  Hoitotiede

  Terveystieteiden opettajankoulutus

  Kukko, Paula-Sanna Terveysalan opiskelijoiden vuorovaikutusosaamisen

  oppiminen moniammatillisissa simulaatioissa

  Pro gradu -tutkielma, 53 sivua, 11 liitettä (22 sivua)

  Ohjaajat: Dosentti, TtT Terhi Saaranen, professori, TtT Hannele

  Turunen ja yliopettaja, FT Marja Silén-Lipponen

  Elokuu 2018

  Hyvä yhteistyö terveysalan eri ammattiryhmien välillä vaatii hyvää keskinäistä vuorovaikutusta

  sekä tietoa toisten ammattiryhmien osaamisesta ja työnkuvasta. Moniammatillisten simulaati-

  oiden avulla terveysalan opiskelijoilla on mahdollisuus opiskeluaikana harjoitella moniamma-

  tillista yhteistyötä.

  Tutkielman tarkoituksena oli kuvata terveysalan opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisten

  simulaatioiden merkityksestä vuorovaikutusosaamisen kehittymiseen. Tässä tutkimuksessa ter-

  veysalan opiskelijoita olivat sairaanhoitajaopiskelijat (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kä-

  tilö) sekä fysioterapeutti-, lähihoitaja- ja lääkäriopiskelijat. Tutkielman tavoitteena oli tuottaa

  tietoa, jonka avulla voidaan kehittää vuorovaikutusosaamisen opettamista terveysalan opiske-

  lijoille moniammatillisissa simulaatioissa.

  Tutkielma kuuluu Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimus- ja kehittämishank-

  keeseen Moniammatillinen simulaatio-opetus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammat-

  tilaisille. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella Savonia ammattikorkeakoulussa järjestettäviin

  moniammatillisiin simulaatioihin osallistuvilta terveysalan opiskelijoilta. Tutkimukseen vastasi

  149 terveysalan opiskelijaa ja vastausprosentti oli 41,2 %. Tutkimuksen kvantitatiivinen ai-

  neisto analysoitiin SPSS 24.0 for Windows -tilasto-ohjelmalla. Aineiston kuvailussa käytettiin

  frekvenssejä, prosentteja, keskiarvoja ja keskihajontaa. Vuorovaikutusosaamista kuvaavista

  muuttujista muodostettiin faktorianalyysillä keskiarvosummamuuttujia. Avointen kysymysten

  vastaukset analysoitiin induktiivis-deduktiivista sisällönanalyysia mukaillen.

  Tutkimukseen osallistuneista terveysalan opiskelijoista 76 % osallistui moniammatilliseen si-

  mulaatioon ensimmäistä kertaa. Opiskelijat kokivat moniammatillisten simulaatioiden kehittä-

  vän heidän tiedollista (ka 3,9), taidollista (ka 4,0) ja affektiivista (ka 4,2) vuorovaikutusosaa-

  mista (viisiportaisella Likert -asteikolla 1 = täysin eri mieltä – 5 = täysin samaa mieltä). Vuo-

  rovaikutusosaamisen kehittymisessä oli ammattiryhmien välillä tilastollisesti merkitsevä ero

  (p < 0,05). Lähihoitajaopiskelijat kokivat moniammatillisten simulaatioiden edistävän vuoro-

  vaikutusosaamista eniten ja fysioterapeuttiopiskelijat vähiten.

  Simulaation hyvä suunnittelu sekä myönteinen ja turvallinen ilmapiiri edistävät opiskelijoiden

  sitoutumista harjoitteluun ja kannustavat vuorovaikutuksen yhteisölliseen oppimiseen. Tämän

  tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä terveysalan opiskelijoiden vuorovaiku-

  tusosaamisen opettamista moniammatillisissa simulaatioissa. Terveysalan opiskelijoiden vuo-

  rovaikutusosaamisen kehittymistä simulaatioissa olisi jatkossa hyvä tutkia haastattelemalla

  opiskelijoita, jotta saataisiin nykyistä syvällisempää tietoa heidän vuorovaikutusosaamisestaan

  ja sen kehittymisestä.

  Asiasanat: terveysalan opiskelija, vuorovaikutusosaaminen, moniammatillinen koulutus, simu-

  laatio.

 • UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND ABSTRACT

  Faculty of Health Sciences

  Department of Nursing Science

  Nursing Science

  Nurse Teacher Education

  Kukko, Paula-Sanna Health care students’ learning of interpersonal com-

  munication competence in interprofessional simulati-

  ons

  Master’s thesis, 53 pages, 11 appendices (22 pages)

  Supervisors: Docent Terhi Saaranen, PhD, Professor Hannele Tu-

  runen, PhD and Pricipal Lecturer Marja Silén-Lippo-

  nen, PhD

  August 2018

  Good collaboration between different groups of health care professionals requires good mutual

  interaction as well as knowledge of the competence and job contents of the other professional

  groups. Interprofessional simulations provide health care students with an opportunity to prac-

  tise interprofessional cooperation during their studies.

  The purpose of this study was to describe the experiences of health care students on the signi-

  ficance of interprofessional simulations to the development of their interpersonal communica-

  tion competence. The health care students in