Teraz Rzeszow 26.04.12

of 12 /12
MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012, NR 16/2012 REKLAMA 6 - 7 Bawimy się cały maj REKLAMA

Embed Size (px)

description

Teraz Rzeszow 26.04.12

Transcript of Teraz Rzeszow 26.04.12

Page 1: Teraz Rzeszow 26.04.12

MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012, NR 16/2012

R E K L A M A

6 - 7

Bawimy sięcały maj

R E K L A M A

Page 2: Teraz Rzeszow 26.04.12

opinie2 Czwartek, 26 kwietnia 2012 r.

forum Czytelników

17 867-22-37od 11 do 14

[email protected]

dziś dy żu ru je Anna Janik

mmrzeszow.pl w teraz

„Teraz” - tygodnikbezpłatnyAdres redakcji

(oddział w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

35-016 Rzeszów,tel.: 17 867 22 23

[email protected] prowadzący

„Teraz Rzeszów”:Joanna Borowiec - zastępca

redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

e-mail: [email protected]:

Ewa Bończak - kierownik projektutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e-mail: [email protected]

Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakładowa 50tel.: 15 851 31 00

Wydawca tygodników „Teraz”Media Regionalne sp. z o.o.

00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel.: 22 463 07 00

Prezes zarządu: Joanna PilcickaRedakcja centralna tygodnika „Teraz“

00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, że dalsze rozpowszechnianiemateriałów opublikowanych w „TerazRzeszów” jest zabronione.

ISSN 1899 – 2331

wy peł nia:

Od kie dy w Rze szo wie?

- Od 8 lat. Po ukoń cze niu li ceum w ro dzin -nym Sa no ku przy je cha łam do Rze szo wa nastu dia. Mia sto spodo ba ło mi się tak bar dzo,że po sta no wi łam roz krę cić tu fir mę.

Je śli nie Rze szów, to…

- Bez wąt pie nia Wro cław. To mia sto, do któ -re go re gu lar nie jeż dżę na szko le nia za wo do -we. Uwa żam, że na za cho dzie Pol ski mło dzilu dzie ma ją du że moż li wo ści roz wo ju.

Lu bię Rze szów, bo...

- Jest schlud ny, za dba ny. Gdy mam wol nepo po łu dnie, ni gdy nie mam pro ble mu, byza go spo da ro wać czas. Rze szów ofe ru je ki -na, te atr, re stau ra cje i klu by, więc jest wczym wy bie rać.

Ulu bio ne miej sca?

- Mo je ży cie krę ci się głów nie wo kół jed ne -go ad re su: Łu ka sie wi cza 88. To miej sce,gdzie mie ści się mo ja fir ma i gdzie spę dzamdwie trze cie dnia.

Go ściom po ka zu ję…

- Mar szru ta zwy kle jest po dob na: Ry -

nek, ulicz ki w cen trum, oko li ce zam ku.

Ulu bio na knajp ka?

- Re stau ra cja Chi li ta. Do ce niam ich ma ka -ro ny oraz piz zę.

Je że li za mia sto, to…

- Na wieś, do ro dzi ny, któ ra miesz ka w po -bli żu Kol bu szo wej.

Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sce?

- Nie znam ta kie go.

Draż ni mnie…

- Brak ko szy na śmie cie na par kin gu przyha li na Pod pro miu. Draż ni mnie rów nież re -mont ul. Pod kar pac kiej, któ re go koń ca niewi dać.

Co po win no się zmie nić w Rze szo wie?

- Są dzę, że miej scy wło da rze po win ni sięsku pić na two rze niu miejsc pra cy dla mło -dych lu dzi.

Ma rzę, że by Rze szów…

- Roz wi jał się, ale nie zmie niał za bar dzo.Tak, by nie stra cił swo je go cha rak te ru.

ROZ MA WIA ŁA EWA KU RZYŃ SKA

An na Tu tak, fi zjo te ra peut ka, wła ści ciel ka NZOZ Tut med

kwe s

tio na

rius

z rz

e szo

w sk

i

R E K L A M A

RZESZÓW STOLICĄ POLSKIEJSIATKÓWKI! @vito: Wielki szacun zazwycięstwo, a jeszcze większyza ostatni mecz. Wygrać 3:0 wostatnim meczu finałowym zdrużyną, która przez 7poprzednich lat była nie dopokonania, to spory wyczyn.Szkoda, że Grozer odchodzi, alema swoje powody :(@darooo: Gratulacje dla siatkarzy;) Wielki sukces!@Mychas: Straciłem głos naRynku, ale warto było!

MERCEDESY I AUTOSANY DLARZESZOWA@Tolek: Ta wiadomość zwaliłamnie z nóg! Oczywiściepozytywnie:) Jestem tylko ciekaw,czy będzie to Citaro I czy Citaro II.Bardzo jestem też ciekaw barw, wjakich będą nowe autobusy.@Evelyn489: Byłam pewna, żejednak Otokar i Autosan wygra,ale z Mercedesa bardzo sięcieszę :)

WANDALIZM NA BLOKACH.WALKA BEZ SENSU?@Rafał Nowak: Jeden czy dwóchwandali pomaluje, a z kasymieszkańców trzeba odnawiać.Pewnie rzadko kiedy udaje sięzłapać na gorącym uczynku takiegoczłowieka. Monitoring? Ma sens,jakby ktoś nadzorował ciągle, tomożna by złapać sprawcę, ale jeżelimiałoby być tylko archiwizowanena taśmach i potem kilka razy wtygodniu przeglądane czy wtedy,jak już jest po fakcie, nie ma sensu,bo i tak ten, co będzie „malował”,zasłoni głowę kapturem czy twarzchustą, a po sylwetce nienamierzysz. Z takimi wandalamijest ciężka sprawa.@Voyt3c: Jeżeli nie można liczyćna policję i straż miejską (a niemożna, bo każdej jednej ściany nieda się upilnować) to radą powinnobyć błyskawiczne zamalowywanietego badziewia przez zarządcówbudynków - najlepiej tego samegodnia. Wandalom odechciałoby się wkońcu marnować kasę na farby,skoro nikt by ich „dzieł” nie oglądał.

KM

Cytaty„Wiedzieliśmy, że korki będą, ale niespodziewaliśmy się, że tak duże. Musimy zmienićorganizację prac, aby w rejonie placu budowyzamknięty był maksymalnie jeden pas ruchu.”

Piotr Magdoń, szef Miejskiego Zarządu Dróg o korkach w centrum

„Porównaliśmy nasze ceny z tymi w innychmiastach i Rzeszów wypadł w tym zestawieniunie najlepiej. Dlatego postanowiliśmywprowadzić obniżkę.”

Łukasz Dziągwa, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego o tańszych biletach MPK

„To nowy model, ale obserwowaliśmy jegotesty i nie mamy wątpliwości, że jest pojazdemwysokiej klasy.”

Łukasz Dziągwa, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego o nowychautobusach MPK. kj

licz ba od słon stro ny

osób odwiedziło nas w piątek

unikalnych użytkowników

63 295

4235

17 266

Najczęściej oglądany materiał tygodnia: fotogaleria „Wandalizm nablokach. Walka bez sensu?” autorstwa Ja_no_sika

Sta ty sty ki Google Analytics 16 - 22 kwietnia 2012

para z dru giej stro ny

Asia i Mateusz przyszli do parku zrelaksować się po nieudanych zakupach. W planachna wieczór jest kurs na prawo jazdy Asi i trening piłkarski Mateusza. DarkDA

RIUS

Z DA

NEK

Kre dyt hi po tecz nyz naj niż szą mar żą na ryn ku

Bank BGŻ ofe ru je kre dyt hi po tecz ny z gwa ran cją naj niż szejmar ży - każ dy klient, któ ry jest wia ry god ny kre dy to wo mo żeotrzy mać mar żę 1 proc., a na wet mniej. Ozna cza to, że je śli in nybank za pro po nu je klien to wi niż szą mar żę, my prze bi je my je goofer tę.

Ofer ta jest bar dzo przej rzy sta i nie wy mu sza na klien tach za ku -pu wie lo let nich pro gra mów oszczęd no ścio wych czy ubez pie cze -nio wych, któ re zwy kle są dla nie go nie efek tyw ne i pod no szą ra tękre dy tu. Do dat ko wo klient ma moż li wość spła ty kre dy tu w każ dejchwi li bez żad nych do dat ko wych opłat.

W Ban ku BGŻ moż li we jest sfi nan so wa nie aż 100 proc. war to -ści nie ru cho mo ści. Oprócz kon ku ren cyj ne go opro cen to wa nia,Bank ofe ru je rów nież ni skie kosz ty oko ło kre dy to we i za pew niadłu gi okres spła ty – do 40 lat, bez ogra ni cze nia mak sy mal ne gowie ku kre dy to bior ców.

Dzię ki sze ro kiej sie ci sprze da ży o kre dyt moż na ubie gać się wpo nad 400 pla ców kach Ban ku BGŻ oraz u współ pra cu ją cych zBan kiem po śred ni ków sie cio wych i lo kal nych.

PROMOCJA

R E K L A M A

Page 3: Teraz Rzeszow 26.04.12

Na to, że sta nie -ją bi le tyjed no ra zo -we, niema co li -czyć.

wydarzenia 3Czwartek, 26 kwietnia 2012 r.

R E K L A M A

KRÓT KO Z RZE SZO WA

� Do koń ca ma ja nie czyn na bę dzie kład ka dla pie szych mię dzy pla -cem przy dwor cu głów nym PKP a ul. Ko cha now skie go. Za mknię cieprze pra wy ma zwią zek z jej re mon tem. W trak cie prac naj bliż sze bez -piecz ne przej ścia przez to ry to wia dukt Tar no brze ski w cią gu al.Cie pliń skie go i ul. Mar szał kow skiej oraz tu nel w re jo nie ul. Ba to re go.Z ko lei do sierp nia z utrud nie nia mi mu szą się li czyć pie si ko rzy sta ją cyz chod ni ków w re jo nie urzę du wo je wódz kie go. Na czas bu do wy okrą -głej kład ki dla pie szych bę dą one czę ścio wo za my ka ne. BG

� 12 mi lio nów zło tych oszczęd no ści mu sie li zna leźć we wto rek w bu -dże cie Rze szo wa rad ni. Po wód? Mniej sze do cho dy z ty tu łu po dat kówPIT i CIT, a tak że niż sza, niż pla no wa no, sub wen cja oświa to wa, czy lipań stwo wa do pła ta do funk cjo no wa nia na szych szkół. - W tej chwi libu dżet Rze szo wa wy no si 1,15 mld zł. Róż ni ca mię dzy bie żą cy mi do -cho da mi a wy dat ka mi wy no si 16 mln zł na ko rzyść tych pierw szych.To tzw. nad wyż ka ope ra cyj na. Dzię ki niej mia sto jest bar dziej wia ry -god ne dla ban ków. Mię dzy in ny mi na tej pod sta wie Eu ro pej ski BankIn we sty cyj ny przy znał nam 300 mi lio nów zło tych ni sko opro cen to wa -nej po życz ki - tłu ma czy Ja ni na Fi li pek, skarb nik mia sta. Utra ta ok. 12mln zł ozna cza za chwia nie tych ko rzyst nych pro por cji. Dzię ki oszczęd -no ściom w funk cjo no wa niu urzę du mia sta i zmniej sze niu na kła dów naświą tecz ne oświe tle nie ulic nad wyż kę uda się od bu do wać. BG

� Na prze ło mie lip ca i sierp nia Miej ski Za rząd Dróg za mie rza wy mie nićas falt na ul. Szo pe na. - Wy bór ter mi nu nie jest przy pad ko wy. Ul. Szo pe -na to jed na z naj bar dziej ru chli wych czę ści mia sta. Za ob ser wo wa li śmy,że w se zo nie urlo po wym sa mo cho dów w mie ście jest znacz nie mniej,dla te go li czy my, że w lip cu pra ce spo wo du ją mniej sze utrud nie nia w ru -chu - tłu ma czy Piotr Mag doń, szef Miej skie go Za rzą du Dróg. Po nie ważul. Szo pe na na od cin ku od zam ku do fil har mo nii jest w do brym sta nie,as falt zo sta nie zmie nio ny mię dzy ul. Sło wac kie go a Na ru sze wi cza. Dro -go wcy pod nio są na nim tak że za pad nię te stu dzien ki ka na ło we. Nara zie nie bę dą re mon to wać chod ni ków. BG

� Mu zeum Do bra no cek pro si o po moc w przy go to wa niu wy sta wy „Baj -ko wy Świat Wal ta Di sneya“. - Za chę ca my do prze szu ka nia swo ichpiw nic, stry chów, pu deł w ga ra żach w po szu ki wa niu pa mią tek z cza sówPRL oraz lat 90. z wi ze run ka mi Mysz ki Mi ki, Kaczora Do nal da, Plu to, Go -ofy;ie go i in nych bo ha te rów stwo rzo nych w wy twór ni Wal ta Di sneya.In te re su je nas wszyst ko; fi gur ki, przy pin ki, pla ka ty, kart ki pocz to we, szki -ce, fo lie fil mo we, zdję cia, ga ze ty, ma ga zy ny, znacz ki, książ ki, pie cząt ki,oraz wszel kie in ne przed mio ty, któ re pre zen tu ją wi ze run ki bo ha te rów di -sne jow skich ani ma cji - ape lu ją pra cow ni cy mu zeum. Eks po zy cję oglą daćbę dzie moż na już od 1 czerw ca. Wer ni saż o godz.18. maf

Od czerw ca bi le ty sie cio weMPK bę dą tań sze o 20 pro -cent. W ten spo sób mia stochce za chę cić miesz kań -ców do ko rzy sta nia z au to bu sów.

W tej chwi li nor mal na imien na sie ciów kakosz tu je w Rze szo wie aż 120 zł. Dla po rów -na nia, pa sa że ro wie z Lu bli na za ta ki sam bi letpła cą 84 zł, a olsz ty nia nie 110 zł. Po nie ważrze szow skie ce ny są jed ny mi z naj wyż szychw kra ju, Za rząd Trans por tu Miej skie go przy -go to wał no wy cen nik.

- Przyj mu je się, że bi let mie sięcz ny po wi -nien kosz to wać ty le, co 33 bi le ty jed no ra -zo we. Dla te go za pro po no wa li śmy ob niż kęcen sie ció wek o 20 pro cent – mó wi Łu kaszDzią gwa, szef Za rzą du Trans por tu Miej -skie go.

We wto rek nad zmia na mi cen za sta na wia lisię rad ni. Po par li je jed no gło śnie.

- Bo to słusz ne po su nię cie. Nie daw no gło -so wa li śmy za re ali za cją pro gra mu trans por -to we go, któ re go głów nym za ło że niem jestzwięk sze nie licz by pa sa że rów MPK. Ja komia sto za ofe ru je my im no we au to bu sy i sys -tem in for ma cji pa sa żer skiej, ale to niewszyst ko. Je śli bi le ty po zo sta ły by dro gie, lu -dzie nie zre zy gno wa li by z sa mo cho dów. Ob -ni ża jąc ce ny, prę dzej ich do te go na mó wi -

my - uwa ża Wi told Wa la wen der, rad ny Roz -wo ju Rze szo wa.

Zgod nie z no wym cen ni kiem, nor mal na,imien na sie ciów ka w gra ni cach mia sta bę -dzie kosz to wać 98 zł (ta niej o 22 zł). Ta ki sambi let, ale dla stu den ta, bę dzie po 49 za miast60 zł. Ucznio wie za pła cą 55 za miast 65 zł.

- Mi mo tak du żej ob niż ki li czy my, że wpły -wy do ka sy mia sta nie spad ną. Niż sze ce nypo win na zre kom pen so wać więk sza sprze -daż bi le tów – uwa ża Łu kasz Dzią gwa.

No wy cen nik sie ció wek za cznie obo wią zy -wać od czerw ca. Wcze śniej, na po cząt kuma ja, w ofer cie MPK po ja wią się no we bi le -ty sie cio we waż ne na oka zi cie la (nor mal nypo 250 zł, ulgo wy po 125 zł).

BAR TOSZ GU BER NAT

Ta nie ją sie ciów ki

KRY STY NA BA RA NOW SKA

Page 4: Teraz Rzeszow 26.04.12

4 Czwartek, 26 kwietnia 2012 r.miasto

R E K L A M A

bu du je się

Ca pi tal To wers po wsta je na pra wym brze gu Wi sło ka - nadział ce obok mo stu Zam ko we go i skrzy żo wa nia ulic Pod wi -sło cze i Ko pi sto. Bu do wa roz po czę ła się pod ko niec lip caubie głe go ro ku. Ja ko pierw szy po wsta je 18-kon dy gna cyj nybu dy nek A. Bę dzie miał 54 me try, ma być naj wyż szym bu -dyn kiem miesz kal nym w Rze szo wie.

do mi no rex/dzien ni karz por ta lu mmrze szow.pl

No wa wie ża kon tro li lo tów w Ja sion ce ma być go to wa dokoń ca ro ku. Bu dy nek po wsta je po mię dzy sta rym a no wymter mi na lem i skła da się z dwóch czę ści - sze ścio kon dy gna -cyj nej wie ży oraz dwu kon dy gna cyj nej, w któ rej znaj dzie sięza ple cze ad mi ni stra cyj no-tech nicz ne.

Piotr Wrot ny/dzien ni karz por ta lu mmrze szow.pl

wię cej zdjęć na mmrze szow.pl

PIOT

R W

ROT N

YDO

MI N

O REX

Roz mo wa z Ra fa łem No -wa kiem, fo to gra fem,au to rem wy sta wy „Nie mykrzyk tra ge dii, czy li Stre faZe ro w obiek ty wie”

- Stre fa Ze ro, czy li Czar no byl i tra ge diate go mia sta. Fa scy nu je cię bar dzo po -nu ra hi sto ria.

- Fak tycz nie, to cięż ki te mat. Wy buchw Czar no by lu do tknął nie tyl ko lu dzibez po śred nio tam miesz ka ją cych, alebył też od czu wal ny w pro mie niu wie lu ki -lo me trów. Do dziś zresz tą jest. Ro biącfo to re por taż, trze ba się jed nak zmie rzyćz ta ki mi te ma ta mi i przy bli żać je lu -dziom. Nie każ dy od wa ży się po je chaćdo Czar no by la i Pry pe ci, a nie moż na naten te mat mil czeć i uda wać, że te go niema. Mam na dzie ję, że po ogląd nię ciumo ich zdjęć ten te mat ko goś wcią gnie,tak jak mnie kie dyś.

- Ty się jed nak od wa ży łeś po je chać...- Na wet dwa ra zy, ale - wbrew po zo rom

- to nie jest nie bez piecz ne miej sce i co -raz wię cej lu dzi tam jeź dzi. Ka ta stro faelek trow ni in te re so wa ła mnie od daw na,a wy sta wa to hołd zło żo ny jej ofia rom.Dla te go wer ni saż od bę dzie się 26 kwiet -nia - w rocz ni cę wy bu chu.

- Co po ru szy ło cię naj bar dziej?- Pierw szy raz, gdy wy sia dłem w środ ku

Pry pe ci, zszo ko wał mnie nie my krzyk te -go miej sca, stąd na zwa wy sta wy. Pa mię -tam, jak chwi lę sta łem bez ru chu nagłów nym pla cu te go ok. 50-ty sięcz ne go,

tęt nią ce go ży ciem mia sta, któ re w jed nejchwi li się wy lud ni ło. Du że wra że nie zro -bi ły też opusz czo ne bu dyn ki - szko ły,przed szko la, szpi tal itp. Jest tam mnó -stwo rze czy zgu bio nych i po zo sta wio -nych przez lu dzi w trak cie ewa ku acji. Wszpi ta lach le żą po roz rzu ca ne kar to te kipa cjen tów i sprzę ty szpi tal ne, w przed -szko lach za baw ki i za rdze wia łe łó żecz -ka. W jed nym z bu dyn ków zna la złemset ki ma sek ga zo wych. W dzie cię cychroz mia rach.

- Pla nu jesz ko lej ne wy sta wy o tej te ma -ty ce?

- Chcę zro bić ko lej ną edy cję wy sta wyo Stre fie Ze ro z no wy mi ka dra mi, któ ranaj praw do po dob niej od bę dzie się w ko -lej ną rocz ni cę ka ta stro fy. Pla nu ję tak żein ne wy sta wy - o te ma ty ce cer kiew nejoraz ze zdję cia mi z miejsc opusz czo -nych, bo ta kie fo to gra fu ję od kil ku lat.

ROZ MA WIA ŁA KA TA RZY NA MU LARZ

Nie każ dy od wa ży się po je chaćdo Czar no by la

Ra fał No wak: Od wie dza ją cy mo ją wy sta wę nie zo ba czą pięk nych wi do ków, zo -ba czą świat, któ ry po niósł kon se kwen cje błę du czło wie ka.

Wer ni saż wy sta wy fo to gra fii Ra fa ła No wa ka od bę -dzie się dzi siaj o godz. 18 w Sta rej Dru kar ni. Zdję ciabę dzie moż na oglą dać co dzien nie (do 17 ma ja) odgodz. 16.

Page 5: Teraz Rzeszow 26.04.12

miasto 5Czwartek, 26 kwietnia 2012 r.

Po nad 30 lo ka li ga -stro no micz nychob ni ży o po ło węce ny co naj mniejpię ciu po traw zme nu. Tak bę dzie28 i 29 kwiet nia. Topierw sza ta ka ak -cja w Rze szo wie.

Po sko rzy sta niu z pro mo cjigo ście oce nią lo kal, wy peł nia -jąc an kie tę. Tym sa mym wska -żą, gdzie naj bar dziej lu biąjeść i spę dzać czas.

Wy bio rą zwy cięz ców w 9 ka -te go riach: wy strój lo ka lu, ja -kość ob słu gi, smak po traw, at -mos fe ra, lo kal na spo tka nia zprzy ja ciół mi, lo kal na ro dzin nyobiad, lo kal na ro man tycz nywie czór, lo kal na lunch, lo kal znaj lep szą re la cją ja kość - ce na.

Do wy gra nia te le wi zor,ta blet, apa rat...

- Re stau ra cje, któ re zy ska jąnaj więk szą sym pa tię go ści, do -sta ną ty tuł „Ko ro na Sma ko sza”,sta tu et ki, cer ty fi ka ty i bo ny naza ku py w Ma kro. Na gro dzo nezo sta ną tak że naj cie kaw sze od -po wie dzi udzie lo ne w an kie tach– mó wi Jo lan ta Do mań ska, dyr.Ha li Ma kro Cash & Car ry wRze szo wie, któ re jest part ne -rem ak cji or ga ni zowanej przezUrząd Mia sta.

Do wy gra nia: 42-ca lo wy te le -wi zor, ta blet, apa rat fo to gra ficz -ny, eks pre sy do ka wy, ku chen -

ka mi kro fa lo wa i bo ny stu zło to -we na za ku py w Ma kro.

Bę dzie po wtór ka?To pierw sza te go ty pu ak cja

w mie ście. - Ale z pew no ściąnie ostat nia. Po znań ska, kra -kow ska czy gdań ska cie szy łysię ogrom nym za in te re so wa -niem. Spo dzie wa my się, że i unas tak bę dzie. Wła ści cie lomre stau ra cji, pu bów, piz ze rii,cu kier ni, za jaz dów i in nych lo -ka li bar dzo spodo bał się ten

po mysł pro mo cji - mó wi Ma -rze na Fur tak-Że brac ka, dyr.wydz. pro mo cji w urzę dziemia sta.

W ak cji mo gą brać udział tyl -ko rze szow skie lo ka le lub tespo za mia sta, ale tu za re je stro -wa ne. Ozna czo ne bę dą spe -cjal ny mi pla ka ta mi „Week endw Rze szo wie za pół ce ny”. Na -gro dy zo sta ną roz da ne pod -czas ga li zor ga ni zo wa nej wma ju w Te atrze „Ma ska”.

BE ATA TER CZYŃ SKA

Swo je po dwo je otwo rzy w CH No wyŚwiat i przy cią gnie głów nie pro fe sjo nal ny -mi to ra mi do gry w bi lard. Ale doKu la -Bow ling&Club bę dzie moż na wy braćsię rów nież na dys ko te kę.

- To bę dzie sze ro ko ro zu mia ne cen trum roz -ryw ki. Głów ną atrak cją bę dą pew nie krę gle,do któ rych na wią zu je na zwa, ale to miej sceprzy cią gnie też zwo len ni ków in nych spo so -bów spę dza nia wol ne go cza su - mó wi OlafPrzy by ło wicz, me na dżer klu bu Ku la - Bow -ling&Club.

Na po wierzch ni 1800 mkw. znaj dzie się 12to rów do gry w krę gle, 6 sto łów bi lar do wych,2 ba ry i sa lo ny gier zręcz no ścio wych. Wszyst -ko w no wo cze snym de si gnie z do mi nu ją cy miod cie nia mi ró żu i fio le tu. Do te go par kiet, naktó rym w week en dy bę dą od by wać się dys -ko te ki.

No we miej sce przeznaczone jest zwłasz czadla fa nów wszel kie go ro dza ju roz gry wekspor to wych, któ rzy dzię ki 12 te le wi zo rom ulo -ko wa nym w róż nych miej scach lo ka lu bę dąmo gli śle dzić naj waż niej sze re la cje. W klu biepo wsta nie też tzw. sport area, czy li sa la z te le -bi mem o pow. 12 mkw., na któ rym na ży wobę dzie moż na oglą dać trans mi sje me czów.Miej sce mo że też słu żyć ja ko sa la do szko leń,im prez fir mo wych, in te gra cyj nych i pry wat -nych.

Ca łość znaj dzie my na dru gim pię trze w CHNo wy Świat. Do klu bu po pro wa dzi osob newej ście i win da. Bę dzie to więc pierw szy ta kilo kal z sie dzi bą w ga le rii han dlo wej.

- Dziś na ryn ku ta kich cen trów jest takogrom na kon ku ren cja, że po za speł nia niemtej pod sta wo wej funk cji mu szą przy cią gaćrów nież in ny mi atrak cja mi, np. si łow nią, ki -nem lub klu bem. W więk szych mia stachstan dar dem są już na wet cen tra me dycz ne -wy ja śnia me ne dżer. - Nie oba wia my się oklien tów. Wpraw dzie do Ryn ku stąd da le ko,

ale z dru giej stro ny dzię ki te mu, że w tej czę -ści mia sta po wsta nie klub, wie le osób nie bę -dzie mu sia ło je chać na sta rów kę - do da jePrzy by ło wicz.

Otwar cie pla no wa ne jest na po czą tek czerw -ca, tuż przed Eu ro 2012. Im pre za z tej oka zjiod bę dzie się 9 czerw ca. Ca łość ma być nie -spo dzian ką, ale or ga ni za to rzy chcą za pro sićzna ne go DJ -a lub zor ga ni zo wać mi ni -kon certz udzia łem gwiaz dy.

AN NA JA NIK

Week end za pół ce ny

W Rze szo wie w krę gle po graszrów nież w „Ga lak ty ce” przy ul. Ko zie nia 3i klu bie Grand przyul. Dym nic kie go 1.

MAŁ GO RZA TA DRÓŻ, SZE FO WA RE STAU RA CJI LOFT Lu dzie nie chęt nie za ma wia ją po tra wy, któ rych sma ku nie zna ją. Chce my to zmie nić. Za do brą ce nę bę dzie moż na spró -bo wać no wych dań. Li czy my, że je że li go ście się roz sma ku ją, wró cą do nas. Po za tym, je ste śmy no wa re stau ra cją i niewszy scy miesz kań cy jesz cze o nas wie dzą. W pro mo cyj nej ce nie bę dzie my mie li sześć dań, m.in. po tra wę z kur cza ka zka wał ka mi wa rzyw w so sie se ro wym po da wa ną w że liw nej pa tel ni, tak że sły chać jesz cze, jak da nie skwier czy z go rą ca.

DA RE

K DA

NEK

Tu zjesz za pół ce ny

Bar Bo le ro, Zyg mun tow skaBar - Re stau ra cja „Nad Za le wem“,Kwiat kow skie go Bel lu no Caf fe, Grot t ge ra Boa Jazz Club & Re stau rant, 3 Ma jaGrand Ho tel, Ko ściusz kiGro ta Re stau rant Pub Piz ze ria, 3 Ma jaHo shi Su hi (Mil le nium Hall), Ko pi stoho tel re stau ra cja Twier dza, Pod kar -pac ka Irish Pub Gal way, 3 Ma jaKy oto, Pił sud skie goLoft Re stau ra cja Bar Ta ras, Rej ta naLong - Phung, Łu ka sie wi czaPa scas, Ja ło we goPi ri Piz za, Pel cza raPit Stop Piz za, Stwo szapiz ze ria Al for no, Ja giel loń skapiz ze ria De xter, 3 Ma japiz ze ria Wod nik, Wy spiań skie go Pub Ad rem, Ja giel loń skaRed Piz za, Het mań skare stau ra cja Caf fe Re ne, Rej ta nare stau ra cja Czar ny Kot, Mic kie wi czare stau ra cja Da Vin ci, Ma tej kire stau ra cja Des sa, Ma tej kire stau ra cja Ga lak ty ka, Ko zie niare stau ra cja Ga li cja, Het mań skare stau ra cja Ho tel Am ba sa dor ski,Mic kie wi czare stau ra cja Ja nio we Wzgó rze, Ja nio -we Wzgó rzere stau ra cja Kli ma ty, Li sa-Ku lire stau ra cja Piz ze ria Amo re, Ma ło pol -skare stau ra cja Po lo nez, Gra nicz naSpa Ho tel Splen dor, Sie dli skaSta rów ka, Ko ściusz kiTe xas, Ry nekTo sca na Piz za Caf fe, Du kiel skaZa jazd Dwa Bra tan ki, Kwiat kow skie go

* lo ka li mo że być wię cej, po nie ważter min zgło szeń mi ja po za mknię ciute go wy da nia ga ze ty. Peł ną li stęznaj dziesz na stro nie www.rze szow.pl

Po dob na ak cja or ga ni zo wa na jest w Iwo ni czu -Zdro ju od 4 do 6 ma ja. Usłu gi i miej sca, w któ rych go ście sko rzy sta ją z 50-pro cen to wych zni żek:

- noc le gi (ho tel Ener ge tyk, ho tel Ga le ria Glo riet ta, ho tel Kli mat, sa na to rium Piast,Sa nvit, pen sjo nat Ame lia),- re stau ra cje (pen sjo nat Ame lia, sa na to rium Piast, ho tel Ga le ria Glo riet ta, ho telEner ge tyk), - ba sen/od no wa bio lo gicz na/ma sa że (CRR KRUS, sa na to rium Gór nik, Za kładPrzy ro do lecz ni czy),- si łow nia/krę giel nia (ho tel Ga le ria Glo riet ta, Za kład Przy ro do lecz ni czy, Sa nvit),- wy ciecz ki/spa cer (biu ro tu ry stycz ne Omni bus).

Po wsta je trze cia krę giel nia

KU LA

-BOW

LING

&CLU

B (5

)

Page 6: Teraz Rzeszow 26.04.12

6 Czwartek, 26 kwietnia 2012 r.temat tygodnia

3 ma ja

Świę to Pa nia giCzęść ar ty stycz na świę ta naj star sze go rze szow skie go dep -

ta ka - uli cy 3 Ma ja roz pocz nie się w po łu dnie. Na sce nie przedko ścio łem far nym bę dą pre zen to wa ły się rze szow skie szko łytań ca, do my kul tu ry, mu zy cy, ak to rzy i spor tow cy. O godz.16.30 w ryt mie po lo ne za uli cą przej dzie barw ny ko ro wód zło -żo ny z przed sta wi cie li wszyst kich rze szow skich szkół tań ca.Tra dy cją świę ta stał się rów nież Rze szow ski Jar mark Rę ko -dzie ła oraz Pro du cen tów Żyw no ści Eko lo gicz nej. Opróczspró bo wa nia nie ty po wych sło dy czy, mięs, na bia łu, mio du i na -le wek bę dzie moż na ku pić ory gi nal ne ob ra zy, rzeź by, bi żu te -rię, ce ra mi kę. Na sce nie przy pa ła cy ku Lu bo mir skich za pre -zen tu ją się ze spo ły jaz zo we oraz - po cho dzą cy z Rze szo wa -Krzysz tof Na piór kow ski. Kul mi na cyj nym punk tem wie czo ru bę -dzie ga la ope ret ko wa na sce nie przy ra tu szu. Wy ko naw ca minaj więk szych hi tów ope ret ko wych i mu si ca lo wych bę dą m.in.Bo gu sław Mor ka, Kry sty na Ty bu row ska i Jan Za krzew ski. Naza koń cze nie bez płat ny po kaz fil mu w ki nie Zo rza oraz ki no„pod chmur ką”. W ogród ku ki na zo ba czy my ko me dię „Półżar tem, pół se rio”.

Świę to Pa nia gi to m.in. oka zja do pre zen ta cji do rob ku rze -szow skich szkół tań ca, do mów kul tu ry, mu zy ków, ak to rów ispor tow ców.

5-6 ma ja

Otwar cie sta dio nu miej skie goIm pre zy z oka zji otwar cia prze bu do wa ne go sta dio nu i no wej

try bu ny roz pocz ną się już w so bo tę otwar tym tre nin giem żuż -low ców PGE Mar my Rze szów. Od godz. 14 do 19.30 pre zen -to wać się bę dą ze spo ły mu zycz ne, m.in. Mr TNT, Her me ticEvo lu tion, Ef fa tha. Naj wię cej atrak cji cze ka nas jed nak w nie -dzie lę. Obok sce ny roz sta wio nej na mu ra wie zo sta nie za mon -to wa ny te le bim. Od godz. 15 zo ba czy my na nim ar chi wal nezdję cia z kro ni ki bu do wy sta dio nu przy Het mań skiej. Do godz.17 po ka zy bę dą da wa ły ze spo ły tań ca i akro ba ci. Po me czu

żuż lo wym PGE Mar my Rze szów z Uni ba xem To ruń ofi cjal neotwar cie sta dio nu z prze cię ciem wstę gi i wy strze le niem z ar -ma tek kon fet ti. O godz. 20 roz pocz nie się go dzin ny kon certgwiaz dy wie czo ru, Ma ry li Ro do wicz. Im pre zę ok. 21.30 za koń -czy po kaz sztucz nych ogni.

Ma ry la Ro do wicz za śpie wa w nie dzie lę, 6 ma ja.

6-14 ma ja

Ma ska ra da - Prze gląd Te atrów Oży wio nej For my

Pod czas te go rocz nej, mię dzy na ro do wej edy cji prze glą du zo -ba czy my 17 przed sta wień. Bę dzie moż na po dzi wiać ma rio net -

ki wod ne, czar ny te atr, kla sycz ne ba śnie i spek ta kle we długtek stów mło dych dra ma to pi sa rzy. Swo je spek ta kle za pre zen -tu ją gru py te atral ne m.in. z Pol ski i Sło wa cji. Bę dzie miej sce naśmiech, za du mę, po dziw i wzru sze nia, a moc ne ude rze nie cze -ka nas już w pierw szy dzień Ma ska ra dy. Na sce nie Ryn ku „Pla -ne ta Lem”, przed sta wie nie, któ re oglą da li mi ło śni cy te atru wBruk se li, Pa ry żu, Lon dy nie, Ber li nie, Ma dry cie, Mo skwie i Ki jo -wie. Zo ba czy my też współ cze sne go Ham le ta. Wśród im prezto wa rzy szą cych m.in. bez płat ne warsz ta ty te atral ne i zwie dza -nie Mu zeum La lek Te atral nych.

11-14 ma ja

Fe sti wal Prze strze ni Miej skiej

Dru ga edy cja Fe sti wa lu Prze strze ni Miej skiej od bę dzie się wnie do stęp nym do tąd miej scu, czy li opusz czo nych obiektachfa bry ki Ze lmer. Znaj du ją ce się tu ha le na czas fe sti wa lu za mie -nia ją się w sa le kon cer to we i wy sta wo we. Gwiaz dą fe sti wa lubę dzie du et Smo ove&Tur rell. Bry tyj czy kom wy ko nu ją cym mu -zy kę z po gra ni cza fun ky i so ulu to wa rzy szyć bę dzie 7-oso bo -wy ze spół. Wy ko na ją świe że, ener ge tycz ne utwo ry ze swo jejostat niej pły ty „Ec cen tric Au dio”. Przed rze szow ską pu blicz -no ścią wy stą pi tak że ze spół SO FA, pro mu ją cy swo je no wewy daw nic two, a tak że trio Mu zy ko te ra pia i zło żo ny z cha ry -zma tycz nych, war szaw skich mu zy ków ze spół „Niedź wiedź wle sie”. W ra mach im pre zy od bę dzie się część na uko wa, czy liwy kła dy, kon fe ren cje i pre lek cje po świę co ne pro jek to wa niuprze strze ni miej skiej, a tak że część wy sta wo wa, czy li warsz ta -ty, po ka zy i pro jek cje. Im pre zy to wa rzy szą ce to m.in. ma lo wa -nie mu ra li, pro jek cje mul ti me dial ne, ak cje stre et art.

16-18 ma ja

Ju we na lia rze szow skieRoz pocz nie je barw ny ko ro wód, czy li co rocz ny prze marsz

stu den tów uli ca mi Rze szo wa do Ryn ku, gdzie do sta ną sym bo -licz ne klu cze do bram mia sta. Ju we na lia to cie ka we kon cer ty.W śro dę za gra ją: Co ma, KSU, Po wer of Tri ni ty, w czwar tek:Big Cyc, Mo no pol, Ba lan gers, Jan Nie zbęd ny, w pią tek: Kult iHey. Po za tym wy stą pią też lo kal ne ze spo ły. W pro gra mie tak -że: mi ni -ran cho stu denc kie i we so łe mia stecz ko, a w nim: pa -int ball, jaz da na qu adach, ścian ka wspi nacz ko wa, strzel ni ca,

Roz mo wa z Jac kiem Ma li now -skim, p.o. dy rek to ra Te atru„Ma ska”

- 6 ma ja po raz trze ci ru szy Ma ska ra da. Doko go kie ru je cie to wy da rze nie?

- Ma ska ra da to po pro stu wiel kie świę to te -atru: te go ple ne ro we go i ka me ral ne go,opar te go na tań cu, śpie wie, tek ście. Chce -my za ra zić te atrem ca ły Rze szów, bo jakdo tąd nie wie le się w tej kwe stii dzia ło. Spo -tka nia kar na wa ło we prze zna czo ne by ły ra -czej dla doj rza łych od bior ców, a re per tu arbar dzo grzecz ny. My chce my wy cho waćno we po ko le nie od bior ców te atru, dla te gosta wia my na współ cze sne środ ki wy ra zu,m.in. lal ki. To sło wo nie słusz nie ko ja rzo nejest tyl ko z ma rio net ką. Tym cza sem lal kąmo że być do wol ny przed miot, z któ re gouczy ni my bo ha te ra. Te atr la lek to ra czej te -atr fi gur, z któ re go bo gac twa mo gą czer paći dzie ci, i do ro śli.

- Któ re przed sta wie nia ucie szą wła śnie do -ro słe go wi dza?

- W pro gra mie tak na praw dę nie ma sła bychpunk tów, bo do Rze szo wa przy ja dą gru py, któ rezdo by wa ją uzna nie na naj więk szych fe sti wa lachte atral nych w Eu ro pie. Spek takl „Pla ne ta Lem”,w któ rym po znań ski te atr Biu ro Po dró ży na za -sa dzie ko la żu pró bu je do ty kać twór czo ści Le mato nasz to war eks por to wy pod czas pre zy den cji.Przed sta wie nie ma bar dzo ory gi nal ną sce no gra -fię, wy ko rzy stu ją cą pro jek cje mul ti me dial ne,więc fa ni wi zu ali za cji nie bę dą za wie dze ni. Zwo -len ni kom kla sy ki po le cam spek takl „Ana to miapsa”, opar ty na mo ty wach opo wia dań Mi cha iłaBuł ha ko wa „Psie Ser ce” i „Mor fi na”, a tym, któ -rzy lu bią się śmiać ko me dię „Krwa wa jat ka”.Spo ro bę dzie się dzia ło rów nież na Ryn ku. Zo -ba czy my tu m.in. „Ham le ta“ i ob sy pa ną na gro -da mi po etyc ką ko me dię mu zycz ną „Ku bo”.

- A czym za sko czy cie na szych mi lu siń -skich?

- Bar dzo cie ka wą in ter pre ta cją „Czer wo ne goKap tur ka“ w kon wen cji ope ret ki, z pięk ny miko stiu ma mi w sty lu ro ko ko przy go to wał te atrGu li wer. Grat ką dla ko cha ją cych for my lal ko -we bę dzie „Tom cio Pa lu szek“, w któ rym wi -dzo wie bio rą ak tyw ny udział w przed sta wie niu,są wcią ga ni w gry i za ba wy, a ca łość uzu peł -nia ją po my sło wo ani mo wa ne lal ki, np. trzy me -tro wy, dwu gło wy ol brzym. Wresz cie po le cił -bym też roz śpie wa ny spek takl „Ble ee”. Makon wen cję mu si ca lu, na wią zu ją ce go do kli -ma tu słyn ne go „Ha ir” z rów nie ko lo ro wy mistro ja mi i wpa da ją cy mi w ucho pio sen ka mi.Jesz cze raz za pra szam wszyst kich na Ma ska -ra dę, zwłasz cza że ce ny bi le tów, ja kie za pro -po no wa li śmy, są wręcz sym bo licz ne.

ROZ MA WIA ŁA AN NA JA NIK

Chce my za ra zić te atrem ca ły Rze szów

Rze szów bę dzie im preW tym ro ku ogrom ne po wo dy do ra do ści ma ją ci, któ rzy nie lu bią spę dzać wol ne go cza su przed ekra na mi te le wi zo rów i kom pu te rów. cze go na pew no nie moż na prze ga pić.

KRY S

TY NA

BA R

A NOW

SKA

AR CH

I WUM

TE AT

R BI

U RO

PO DR

Ó ŻY/

JA K

UB W

IT T C

HEN

Spek takl Pla ne ta Lem po ka że po znań ski te atr Biu ro Po dró ży

Page 7: Teraz Rzeszow 26.04.12

temat tygodniaCzwartek, 26 kwietnia 2012 r. 7

MAR CIN PAUL, pro wa dzi agen cję re kla mo wąJest mnó stwo ta kich im prez. Popierw sze Fe sti wal Prze strze niMiej skiej, któ ry ce nię za in no wa -cyj ną for mę i sam po mysł.Cie pło wspo mi nam kli mat No -Bor der Mu sic Fe sti val iwszyst kie edy cje Extre me Day.W Rze szo wie na praw dę spo rosię dzie je, a ja ca ły czas je stemna bie żą co.

JU STY NA KRZY STY NIAK, stu dent ka PRzKie dy na ze wnątrz jest cie pło,wszyst kie ple ne ro we, dar mo weim pre zy są faj ne, bo dzię ki nimnie sie dzi się w do mu. Naj mi lejwspo mi nam ju we na lia, zwłasz -cza barw ną pa ra dęprze bra nych stu den tów i wie -czor ne kon cer ty. Mam na dzie ję,że w tym ro ku zo ba czę na nichStra chy na La chy.

AR KA DIUSZ FIE DO REK, ab sol went V LO Nie za bar dzo cho dzę na im pre -zy otwar te. Wy jąt kiem sąju we na lia, na któ rych moż naspo tkać mnó stwo zna jo mych ipo słu chać faj nej mu zy ki. Te,któ re naj bar dziej za pa mię ta łem,zor ga ni zo wa no na bul wa rach.Wo kół mnó stwo zie le ni, prze -strze ni, nikt się nie tło czył. Todu żo lep sze miej sce na ta ką im -pre zę niż sta dion lubmia stecz ko stu denc kie.

KA TA RZY NA RA BIEJ, stu dent ka URNie za bar dzo śle dzę ka len darzmiej skich im prez, bo wte dy, kie -dy jest ich naj wię cej, za czy nasię se sja. Ale lu bię te ty po womu zycz ne, np. kon cer ty na Ryn -ku, do któ re go mam bar dzobli sko. Nie mam ja kie goś swo je -go nie za po mnia ne go. Li czę, żewszyst ko jesz cze przede mną.

KON RAD WI TEK, stu dent PRzNie na le żę do osób, któ re lu biądu że im pre zy. Wo lę ka me ral nekon cer ty lub spo tka nia w gro niezna jo mych. Ale to, co naj le piejwspo mi nam to któ raś edy cjaExtre me Day, kie dy przy ha li naPod pro miu po wsta ło bo isko dogry w siat ków kę pla żo wą, a nie -opo dal zor ga ni zo wa noroz gryw ki ko szy ków ki. Świet naspra wa, po win no się to po wtó -rzyć.

PAU LI NA GA LEM BA, stu dent ka URDo dziś wspo mi nam kon certGrub so na pod czas ubie gło rocz -nych ju we na liów. At mos fe ra,zna jo mi i do bra mu zy ka to by łoto. Im pre zy na Ryn ku ja koś mnienie prze ko na ły. Na fe sti wa lach,zwłasz cza tych cy klicz nych jesz -cze nie by łam, więc mo żenaj wyż szy czas się wy brać.

An na Ja nik

D. D

ANEK

(6)

Naj bar dziej nie za po mnia na im pre za ple ne ro wa w mie ście?

Roz mo wa z Mar tą Wierz bie -niec, dy rek tor ką Fil har mo niiPod kar pac kiej

- W tym ro ku po raz pierw szy pro log fe sti wa luod bę dzie się w War sza wie. Skąd po mysł?

- Fe sti wal jest jed nym z naj star szych w Pol sce icie szy się do brą re no mą po za gra ni ca mi wo je -wódz twa. Tym bar dziej chce my da lej pro mo waćgo w sto li cy i za chę cić war sza wian do od wie dze -nia Łań cu ta pod ko niec ma ja. W Zam ku Kró lew -skim wy stą pią Kon stan ty An drzej Kul ka i To -masz Strahl, któ rzy wy ko na ją te mniej zna neutwo ry ze zbio ru mu zy ka liów Bi blio te ki Mu zeum --Zam ku w Łań cu cie. Na in au gu ra cję w Łań cu ciecze ka nas na to miast kon cert ple ne ro wy w par -ku. Usły szy my frag men ty zna nych oper, ope re -tek i mu si ca li.

- Nie co dzien nym wy da rze niem bę dzie przy -jazd do Rze szo wa słyn ne go wir tu oza or ga nów...

- Ame ry ka nin Ca me ron Car pen ter to pierw szyor ga ni sta, któ ry otrzy mał no mi na cję do na gro dyGram my. Sam opra co wu je utwo ry Cho pi na naor ga ny i sły nie z te go, że w bra wu ro wy spo sóbpo tra fi za grać ar cy trud ne par tie z re per tu arupia ni stycz ne go. Wy stęp 31-lat ka w ba zy li ce Oj -ców Ber nar dy nów w Le żaj sku bę dzie je gopierw szym w Pol sce. Na fe sti wa lu nie za brak nieteż mło dych wir tu ozów, już uzna nych za wy bit -nych. W nie speł na rok po zwy cię stwie w kon kur -sie im. Wie niaw skie go w Po zna niu, wy stą pi 28-let nia skrzy pacz ka Soy oung Yoon. Usły szy myteż 27-let nią lau re at ką pierw szej na gro dy Kon -kur su Cho pi now skie go w 2010 r., Yulian nę Avde -evą. W pro gra mie ma my też oczy wi ście wiel kiesła wy, czy li skrzyp ka Va di ma Brod skie go i EwęMa łas -Go dlew ską, pol ską so pra nist kę, któ rejgłos moż na usły szeć w fil mie „Fa ri nel li: ostat nika strat“.

- Co moż na po le cić tym, któ rzy w tym ro ku poraz pierw szy chcą wy brać się na fe sti wal?

- Tra dy cją fe sti wa lu są tzw. kon cer ty noc ne,roz po czy na ją ce się póź nym wie czo rem. W tymro ku kwar tet Opium i An na Se niuk wy stą pią zpro gra mem „Wie czór w Te atrze Wiel kim”. Bę -dzie to pre zen ta cja po ema tu Sta ni sła wa Bart -miń skie go, w któ rym au tor z po czu ciem hu mo -ru, iro nią a jed no cze śnie sen ty men tem bły sko tli -wie opi su je śro do wi sko mu zy ków i ar ty stów.Rów nie ko lo ro wo za po wia da się też spek takl„Bla ski i cie nie mi ło ści”, w któ rym ze spół mu zy kidaw nej Flo ri Pa ri wy stą pi w stro jach z epo ki re -ne san su i ba ro ku.

ROZ MA WIA ŁA AN NA JA NIK

Każ dy kon cert bę dzie wy jąt ko wy

AN NA JA NIKa.ja nik@te ra zrze szow.pl

17 867-22-37współ pra ca: be ta

Fe sti wal w Łań cu cie za koń czy ma jo wy ma ra ton im pre zo wy w Rze szo wie. Ko -lej ne du że wy da rze nie kul tu ral ne do pie ro na prze ło mie czerw ca i lip ca. Od 29czerw ca do 1 lip ca trwać bę dzie Eu ro pej ski Sta dion Kul tu ry.

Pro gram i szcze gó ło we in for ma cje o wszyst kich im pre zachw Rze szo wie bę dzie my po da wać w ko lej nych wy da niachTe raz Rze szów.

zo wał ca ły majW ma ju w mie ście bę dzie nie wie le dni, w któ rych nie dzia ło by się coś cie ka we go. Zo bacz,

gla dia to rzy, wo jow ni cy su mo, ka ru ze le... Bę dą też warsz ta ty: psy -cho lo gicz ne, ta necz ne, wi za żu, te atral ne, fo to gra ficz ne. Przy go to wy -wa ne są rów nież atrak cje spor to we, takie jak siat ków ka, pił ka noż na,ko szy ków ka, bow ling, za wo dy spraw no ścio we oraz wiel kie gril lo wa -nie pod chmur ką. Wraz z UR ba wią się też stu den ci z WSIiZ, WSPiAi WSIiE. Po li tech ni ka ba wi się osob no, ty dzień póź niej - od 23 do 25ma ja. Sa mo rząd stu denc ki PRz pro gra mu jesz cze nie zdra dza. Ogła -sza tyl ko, że ja ko pierw szy za gra Hap py sad oraz że bę dzie wiel kiegril lo wa nie i mia stecz ko ad re na li ny.

Ju wena lia, jak co ro ku, roz pocz nie ko ro wód uli ca mi mia sta.

19/20 ma ja

Noc Mu ze ówMo ty wem prze wod nim te go rocz nej edy cji świę ta wszyst kich in sty -

tu cji pro pa gu ją cych kul tu rę bę dą trud ne la ta 80. W bu dyn ku głów -nym Mu zeum Okrę go we go zo ba czy my wy sta wę „Po ko le nie 80. Po -li tycz ny pro test? Ar ty stycz na kon te sta cja?”, na któ rą zło żą się ory gi -nal ne dzie ła i pa miąt ki z cza sów pod zie mia kul tu ro we go PRL -u zak cen ta mi pod kar pac ki mi. Do epo ki lat 80. na wią że rów nież w swo -im kon cer cie mu zyk i kom po zy tor Prze my sław Gin trow ski. Ko lej nąnie spo dzian ką, przy go to wa ną przez rze szow skie mu zeum bę dziepre zen ta cja pra cow ni kon ser wa tor skiej oraz la bo ra to rium 3D. Ca -łość uzu peł ni wy sta wa po świę co na emi gra cji pol skiej do obu Ame -ryk. Po za prze nie sie niem sztu ki współ cze snej w mu ry mu zeum no -wo ścią te go rocz nej No cy Mu ze ów bę dą wy sta wy w in sty tu cjach,któ re do tej po ry nie otwie ra ły swo ich po dwo jów póź nym wie czo -rem, m.in. BWA, IPN i miej skich bi blio tek. Do te go rajd po jaz dów za -byt ko wych z kon kur sem ele gan cji i spek takl „Opo wie ści rze szow -skie”, czy li naj now sza pro po zy cja ple ne ro wa Te atru „Ma ska”. Tekstna za mó wie nie te atru na pi sa ła - za in spi ro wa na lek tu rą opo wie ści i le -gend z Rze szo wa - Mar ta Gu śniow ska, wie lo krot nie na gra dza na

twór czy ni współ cze snej sztu ki dzie cię cej. Au to rem sce no gra fii doprzed sta wie nia, w hu mo ry stycz ny spo sób opo wia da ją ce go o hi sto riina sze go re gio nu, jest zna ny rze szow ski ma larz i rzeź biarz Le szekKuch niak. Ten spek takl ok. godz. 22.

19-26 ma ja

Mu zycz ny Fe sti wal w Łań cu cieNa 51. edy cję fe sti wa lu za pla no wa no dzie sięć kon cer tów. Każ dy

bę dzie praw dzi wym wy da rze niem dla spra gnio nych wra żeń me lo -ma nów. Obok sław, m.in. skrzyp ka Va di ma Brod skie go, zo ba czy mymło dych wir tu ozów, lau re atów kon kur sów mu zycz nych. Sen sa cjątej edy cji fe sti wa lu bę dzie kon cert Ca me ro na Car pen te ra, wir tu ozaor ga nów, któ ry za gra na za byt ko wych or ga nach w ba zy li ce Oj cówBer nar dy nów w Le żaj sku. Tra dy cyj ny kon cert ple ne ro wy in au gu ru ją -cy fe sti wal bę dzie utrzy ma ny w kli ma cie ope ry i ope ret ki.

Ca me ron Car pen ter to tyl ko jed na z gwiazd łań cuc kie go fe sti -wa lu.

DA RI

USZ

DA NE

K (2

)

FIL H

AR M

O NIA

POD

KAR P

AC KA

/MI C

HA EL

HAR

T

KRYS

TYNA

BAR

ANOW

SKA

(2)

Page 8: Teraz Rzeszow 26.04.12

reklama8 Czwartek, 26 kwietnia 2012 r.

DREWNO kominkowe, tel.17/851-65-07, 691-858-854

00755A

Instalacje, piecyki, tel. 603-133-68300865A

ZAMÓW SMACZNYPOSIŁEK

ZJEDZ W PRACY LUB WDOMU

Menu dnia dostępne nastronie

www.catering.rzeszow.pl04272A

WESELA- PRZYJĘCIA

USŁUGI

Księgowość, kadry-płace, BHP,fryzjerski, wizażystka, manicure-pedicure, tipsy, opiekunka,fotograficzny - OŚWIATA, tel.17/853-41-50.

02156A

NAUKA

Drewnokominkowe,opałowe. RAFORzeszów, Przemysłowa 12,tel. 512-190-444

16414A

SPRZEDAŻ

Aż do 5000 zł pożyczki,szybko, na jasnychzasadach i bez zbędnychformalności. Provident: 600400 295 7 dni w tygodniu7:00-21:00

00983A

KREDYTYNajlepsze konto osobiste na rynku

Bank BGŻ oferuje najlepsze konto osobiste na rynku- Konto z Pre-mią. Potwierdzają to po raz kolejny rankingi przygotowane przez nie-zależnych analityków rynku bankowo-finansowego- Bankier.pl iMoney.pl. Konto z Premią zajęło także czołowe miejsca w rankin-gach Gazety Wyborczej i porównywarki finansowej Comperia.pl.Nasze konto osobiste, daje możliwość uzyskania od banku premii

sięgającej nawet do 600 zł rocznie. Wystarczy przelewać regularniena konto swoje dochody – pensję, rentę czy emeryturę, a od najwyż-szej w okresie rozliczeniowym wpłaty na rachunek Bank obliczy 1proc. i przekaże go klientowi. Rocznie można otrzymać 600 zł pre-mii. Aby skorzystać z tej możliwości trzeba także dokonać trzechtransakcji bezgotówkowych kartą płatniczą.Oprócz tego, posiadacz rachunku może korzystać ze wszystkich

bankomatóww Polsce za darmo, a także bezpłatnie wykonywać prze-lewy krajowe przez Internet. Do konta wydawana jest karta Debit Ma-sterCard w technologii mikroprocesorowej, która oprócz podsta-wowej funkcji płatniczej i bankomatowej, umożliwia pobieraniegotówki w ramach usługi cash back (do 200 zł) oraz doładowanie te-lefonu komórkowego.

PROMOCJA

Page 9: Teraz Rzeszow 26.04.12

re kla ma 9Czwartek, 26 kwietnia 2012 r.

Na odbywających się w dniach 13-15 kwietnia w Grójcu Kra-jowych Mistrzostwach IDO w Tańcu Nowoczesnym - Jazz Dan-ce, Modern, Ballet-Pointe, Zespół „Kornele” wywalczył trzy me-dale: złoty w formacji juniorów w kategorii Jazz Dance, oraz dwabrązowe w formacji dorosłych i mini formacji dorosłych. Wszyst-kie grupy otrzymały tym samym nominację do Mistrzostw Świa-ta, które odbędą się jesienią we Frankfurcie.

W dniach 14-15 kwietnia odbył się Ogólnopolski FestiwalTańca „Wodzisławska Gala Taneczna”, w której wziął udziałDziecięcy Zespół Artystyczny „Uśmiech” z MłodzieżowegoDomu Kultury w Rzeszowie. W kategorii wiekowej 7-10 lat ze-spół wytańczył sobie pierwsze miejsce, pokonując tym samym23 zespoły, w tym Mistrzów Świata w Disco Dance z Czech.W Festiwalu brał udział również zespół tańca „Klaps”, który za-prezentował publiczności układ taneczny „Rajski Ptak” orazciekawe, kolorowe stroje. W kategorii show dance 11-15 lat,zespół zdobył VI miejsce.W ostatni weekend, 21 kwietnia miała miejsce XVIII Ogólno-

polska Konfrontacja Zespołów Tanecznych - Małogoszcz 2012.W przeglądzie wzięło udział 76 formacji tanecznych z całej Pol-ski. Zespoły pokazały różnorodne formy tańca: współczesny, hip--hop, disco, rewia, funky, towarzyski i folklorystyczny. W katego-rii powyżej 15 lat Srebrnym Laureatem konfrontacji została Sce-na Tańca „Colibrii”.Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-

nych sukcesów!

Plebiscyt „Samorządowy Menadżer Regio-nu” został zorganizowany w tym roku po razpierwszy i był częścią prestiżowego rankingu„Filary Polskiej Gospodarki” przeprowa-dzanego przez „Puls Biznesu” od siedmiulat.Filary Polskiej Gospodarki to pierwszy w Polsce ranking,

który jest katalogiem dużych firm, odgrywających czołową ro-lę w poszczególnych województwach. W tym roku jego orga-nizatorzy, aby wyłonić i uhonorować liderów spośród jedno-

stek samorządu terytorialnego przeprowadzili plebiscyt rów-nież wśród gmin.TNS Pentor zwrócił się do wszystkich gmin w Polsce z

prośbą o wskazanie samorządów, o któ-rych można powiedzieć, że są lideramiw regionie. Samorządowcy spośródgmin w danym województwie wybieralijedną. Dokonując wyboru nie moglijednak wskazać własnej gminy. Do-datkowo przedstawiciele samorządówgminnych dokonywali również ocenywłasnych planów inwestycyjnych,określając charakter potrzeb w tymzakresie oraz możliwości i wyzwaniazwiązane z finansowaniem inwesty-cji. Ocenie podlegały takie obszaryjak: budowa kanalizacji, dróg,chodników i mostów, budowa i mo-dernizacja obiektów edukacyj-nych, sportowo-rekreacyjnych i in-frastruktury dziecięcej. Pod uwa-gę brano również informatyzacjęgminy, oraz potrzeby w zakresie

budowy lub rozwoju systemu zagospodarowania odpadów.W plebiscycie wyróżnieni zostali również włodarze dzie-

więciu podkarpackich gmin: Jasła, Mielca, Krosna, Trzebow-niska, Stalowej Woli, Soliny, Dębicy, Ustrzyk Dolnych i Cie-szanowa.

Osoby niepełnosprawne, któ-re są zameldowane w Rzeszo-wie, a także pracodawcy, któ-rzy chcą zatrudnić osobę nie-pełnosprawną, mogą ubiegaćsię o dofinansowanie ze środ-ków PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilita-cji Osób Niepełnosprawnychprzekazał w tym roku GminieMiasto Rzeszów kwotę 3,8 mln zł.Środki przeznaczone są nawspieranie pracodawców orazosób niepełnosprawnych, w ra-mach następujących zadań:

I. Zwrot kosztów wyposażeniastanowiska pracy osobyniepełnosprawnej

Pracodawca – który, zatrudniosobę niepełnosprawną zamel-dowaną na terenie Gminy Mia-sto Rzeszów, zarejestrowaną wPowiatowym Urzędzie Pracy wRzeszowie jako bezrobotną lubposzukującą pracy (nigdzie niezatrudnioną), może ubiegać sięo refundację kosztów wyposa-żenia stanowiska pracy dla tejosoby - do wysokości 15-krot-nego przeciętnego miesięczne-go wynagrodzenia.

II. Jednorazowe środkina podjęcie działalnościgospodarczej

Osoba niepełnosprawna - za-mieszkała i zameldowana na te-renie Gminy Miasto Rzeszów,zarejestrowana w PUP w Rze-szowie jako bezrobotna lub po-szukująca pracy (nigdzie niezatrudniona), może ubiegać sięo jednorazowe środki na podję-cie działalności gospodarczej,rolniczej lub na wniesienie wkła-du do spółdzielni socjalnej - dowysokości 15-krotnego przecięt-nego miesięcznego wynagro-dzenia.

III. Zwrot wydatków na stażei szkolenia

Osoba niepełnosprawna - za-meldowana na terenie GminyMiasto Rzeszów, zarejestrowa-na w PUP w Rzeszowie jakoposzukująca pracy (nigdzie niezatrudniona), może ubiegać sięo wsparcie w ramach staży lubszkoleń, organizowanych przezUrząd Pracy w Rzeszowie.

Pomocdla niepełnosprawnych

Taneczne sukcesyKwiecień obfitował w liczne nagrodydla rzeszowskich zespołów tanecznych.„Kornelom” udało się zdobyć złoty medali Mistrzostwo Polski w Jazz Dance, a „Uśmiech”wywalczył pierwsze miejsce na „WodzisławskiejGali Tanecznej”. Rzeszów godnie reprezentowałyrównież zespoły działające w RzeszowskimDomu Kultury - Scena Tańca „Colibrii” i „Klaps”.

SZCZEGÓŁOWYCHINFORMACJI UDZIELA:Powiatowy Urząd Pracy

w Rzeszowieul. Hanasiewicza 10,tel. 17 25 00 200

Urząd Miasta RzeszowaWydział Zdrowia

Plac Ofiar Getta 7, pok. 41tel. 17 875 46 55

Prezydent Rzeszowa„Samorządowym Menedżerem Regionu”

Zespół tańca „Klaps” gr. A w układzie „Rajski Ptak”

Zespół „Kornele” podczasKrajowych Mistrzostwach

IDO w Tańcu Nowoczesnym

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zająłpierwsze miejsce w rankingu „SamorządowyMenedżer Regionu 2011”w województwie podkarpackim.Organizatorem plebiscytu byłdziennik „Puls Biznesu” orazagencja badawcza TNS Pentor.Uroczysta gala i wręczeniewyróżnień odbyło się 18 kwietniaw Lublinie.

Page 10: Teraz Rzeszow 26.04.12

Czwartek, 26 kwietnia 2012 r.plebiscyt10

Już dziśzamów

reklamę:

tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876

R E K L A M A

R E K L A M A

Masz w do mu ko cha -ne go kot ka, pie ska,żół wia, kró li ka lub in ne zwie rząt ko? Po chwal się nim w na szym ple bi scy ciena naj sym pa tycz niej -sze go zwie rza ka!

Aby zgło sić udział zwie rza ka wple bi scy cie, na le ży za lo go waćsię (lub w przy pad ku bra ku kon taza re je stro wać) na por ta lummrze szow.pl. Po za lo go wa niuna le ży klik nąć w po lu „Do dajswój tekst i zdję cia”. Ko lej nymkro kiem jest po da nie in for ma cji opu pi lu (imię, krót ki opis) oraz za -łą cze nie je go zdję cia (mak sy mal -nie 3).

Do wia do mo ści re dak cji na le żyrów nież po dać swo je da ne (imięi na zwi sko, te le fon kon tak to wy,miej sce za miesz ka nia) ja ko oso -by zgła sza ją cej oraz da ne wła -ści cie la (imię, miej sce za miesz -ka nia).

Zwy cięz ców po zna my w lip cu

Na zgło sze nia cze ka my do 30czerw ca. Czy tel nik mo że zgło sićdo wol ną licz bę zwie rza ków. Oso -ba wy sy ła ją ca zgło sze nie jed no -cze śnie ak cep tu je obo wią zu ją cyre gu la min ple bi scy tu.

Pu bli ka cję zdjęć roz pocz nie myw czerw cu. Wte dy też za cznie się

gło so wa nie, któ re po trwa do 12lip ca. Li sta no mi no wa nych pu pi lioraz wy bra ne fo to gra fie zo sta nąopu bli ko wa ne na ła mach Te razRze szów, zaś zdję cia wszyst kichzgło szo nych zwie rza ków pu bli ko -wa ne bę dą na por ta lu mmrze -szow.pl.

Bo ny dla zwy cięz cówO wy ni kach ple bi scy tu za de cy -

du je licz ba gło sów od da nychdro gą SMS -ową. Każ dy Czy tel -nik mo że wy słać dowol ną licz bęSMS -ów na dowol ne go zwie rza -ka z li sty. Wy ni ki gło so wa nia pu -bli ko wa ne bę dą na por ta lummrze szow.pl oraz na ła mach ty -go dni ka Te raz Rze szów.

Zwy cię ży zwie rzak, któ ry otrzy -ma naj więk szą licz bę SMS -ów.Wła ści ciel zwy cięz cy otrzy mabony na za ku py na kwo tę 700zło tych. Na gro dzo ne zo sta nąrów nież zwie rza ki z II i III miej sca.Ich wła ści cie le otrzy ma ją bo nyo war to ści od po wied nio 500 i300 zł.

Re gu la min ple bi scy tu do -stęp ny jest w sie dzi bie or -ga ni za to ra oraz na por ta -lu mmrze szow.pl.

baj

Rozpoczynamy Plebiscyt na Najsympatyczniejszego Zwierzaka 2012

KRZYSZTOF ŁOKAJ

�Zachęcamy Was do pisania własnego bloga na MM Rzeszów. To nowa funkcja w nowej MM-ce.

�Blog to Wasze miejsce w sieci. Tu sami decydujecie, o czympiszecie i w jaki sposób. Pierwszych blogerów już mamy. Jak do nich dołączyć? To proste!

�Zaloguj się na www.mmrzeszow.pl lub jeśli nie masz konta -załóż je (szybko i za darmo). Kliknij w boks, który znajdzieszpo lewej stronie portalu: „dodaj do MM wpis do bloga”.

�Jeśli to Twój pierwszy raz, portal poprosi Cię o uzupełnienie podstawowych informacji na temat Twojego bloga - tytułu,krótkiego opisu, awatara

�„Zachowaj” i gotowe.

Załóż swojego bloga na MM Rzeszów

MOŻESZ DODAĆ PIERWSZY WPIS!

S P O N S O R

R E K L A M A

Page 11: Teraz Rzeszow 26.04.12

11Czwartek, 26 kwietnia 2012 r. zapowiadamy

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M ATO SIĘ CZYTA

1. Suzanne Collins, trylogia: „Igrzyskaśmierci”, „W pierścieniu ognia”,„Kosogłos”2. Carlos Ruiz Zafon, „Więzień nieba”3. Terry Pratchett, „Niuch”4. Camilla Lackberg, „Fabrykantkaaniołków”5. Suzanne Collins, „W pierścieniu ognia”

TEGO SIĘ SŁUCHA

1. Various Artists, Drive2. Adele, 21 (limited edition)3. Tabasko, Ostatnia szansa tego rapu4. Artur Andrus, Myśliwiecka5. Leszek Możdżer, Impressions on Chopin

TO SIĘ OGLĄDA

1. Lego Ninjago. Rok Węży. część 22. Sherlock Holmes: Gra cieni3. Wymyk4. Saga Zmierzch: Księżyc w Nowiu5. Saga Zmierzch. Przed Świtem. część 1

W TO SIĘ GRA

1. The Settlers Online - pakiet startowy (PC)2. Diablo 3 (PC)3. Diablo 3 - edycja kolekcjonerska (PC)4. Assassin’s Creed 3 - freedom edition (PC)Zestawienie przygotowuje empik w Galerii Graffica.

byliśmy przy tym

woje

n3/d

zienn

ikarz

por

talu

mm

rzes

zow.

pl (4

)

więcej zdjęć i filmy na mmrzeszow.pl

Niedziela, Rynek, rzeszowianie świętujązdobycie tytułu mistrza Polski przezsiatkarzy Asseco Resovii.

�Ble ee...

Hi sto ria pa zia kró lo wej, któ ry za czy na po wąt pie -wać, czy kró lo wa w ogó le ist nie je i słu że nie jej masens. Swo im prze ko na niem obu rza in nych oby wa -te li mo ty le go pań stwa i zo sta je za mknię ty na pę tliau to bu so wej przy uli cy Ka czej. Tam prze ko nu jesię, że ist nie je in ny, ory gi nal ny świat.

Te atr Ma ska, 26 kwiet nia (czwar tek), godz. 9.

�Baj ka o księ ciu Pi po, o ko niu Pi po i księż nicz ce Po pi

Opo wieść o bo ga tym, po tęż nym, ale i jed no cze -śnie smut nym kró lu. Je go smu tek wy ni ka z bra kusy na, na stęp cy tro nu. Po sta na wia więc wy ru szyćdo Wiel kiej Cza ro dziej ki po po moc. Po do tar ciu namiej sce spo ty ka ma łe go Pi po. Chło piec go dzi sięzo stać je go sy nem. Ra dość kró la koń czy się wdniu, kie dy Pi po i je go ko nik zo sta ją uwię zie ni wdziw nym świe cie po dru giej stro nie wul ka nu. Obajszu ka ją spo so bu na uwol nie nie.

Te atr „Ma ska“, 27 kwiet nia (pią tek), godz. 9;29 kwiet nia (nie dzie la), godz. 16.30.

�Nie zno śne sło niąt ko

Hi sto ria sło ni ka wy cho wy wa ne go przez star szezwie rzę ta, m.in. ży ra fę, stru sia, pa wia na i hi po po ta -ma. Sło niąt ko nie pod da je się ich me to domwy cho waw czym. Cią gle zadaje pro ste py ta nia.Skąd się wziął deszcz? Dla cze go słoń ma krót sząszy ję niż ży ra fa? To tyl ko nie któ re z py tań ma łe gobo ha te ra. Ta cie ka wość świa ta i upór po ma ga muw ży ciu. To wła śnie dzię ki sło niąt ku in ne sło nie od -zy sku ją trą by.

Te atr Ma ska, 2 ma ja (śro da), godz. 9.

�Edu ka cja Ri ty

Hi sto ria za męż nej, ale jed nak nie speł nio nej fry -zjer ki i dok to ra Fran ka Bry an ta. Ko bie tapo sta na wia wy rwać się z sza rej rze czy wi sto ści.Po ma ga jej w tym dok tor Bry ant. Wpro wa dzabo ha ter kę w świat, o któ rym jej są sie dzi mo gątyl ko po ma rzyć. Z upły wem cza su ona za ko chu -je się w na uce, on zaś uczy się, jak na le żyna praw dę ko chać.

Te atr im. Wan dy Sie masz ko wej, 26 kwiet nia(czwar tek), godz. 16, 19. Bi le ty: 22/ 26 zł.

�Ham let. Tra gicz na hi sto ria księ cia Da niiSpek takl w re ży se rii Ste ve’a Li ver mo re’a na pod -sta wie tek stu Szek spi ra. Sztu ka zbli ża wi dow nię iak to ra, umiesz cza jąc pu blicz ność w sa mym ser cuak cji, bo po dob no każ dy z nas ma w so bie coś zHam le ta.

Te atr im. Wan dy Sie masz ko wej, 27 kwiet nia(pią tek), godz. 18. Bi le ty: 35/ 50 zł.

�Oże nekKo me dia i sa ty ra oby cza jo wa w jed nym. Dra matpo wstał w po ło wie dzie więt na ste go wie ku. Jed -nak cha rak ter czło wie ka jest od por ny na upływcza su.

Te atr im. Wan dy Sie masz ko wej, 28, 29 kwiet -nia (so bo ta, nie dzie la), godz. 18. Bi le ty: 30/40 zł.

�Sprze daw cy gu mekHi sto ria dwóch męż czyzn i ko bie ty, z po zo rutrzech róż nych osób. Każ de z nich do świad czy łojed nak w ży ciu sa mot no ści i nie wie, co to bez in -te re sow na mi łość. Bo ją się za ufać ob cym. Czyda dzą so bie szan sę, by być szczę śli wymi?

Te atr im. Wan dy Sie masz ko wej, 28, 29 kwiet -nia oraz 2 ma ja (so bo ta, nie dzie la, śro da),godz. 19. Bi le ty: 23/ 30 zł. EB

DO TE ATRU

TE AT

R M

A SKA

(3)

Page 12: Teraz Rzeszow 26.04.12

12 Czwartek, 26 kwietnia 2012 r.zapowiadamy

CZWARTEK

�Headbanger’s Tour

Imprezka w ramach trasyHeadbanger’s Tour przy brzmieniachdeath metalowych i progressivefusion. Zagrają Sceptic, SammathNaur, Banisher i Redemptor.

Red Zone, godz. 18.30. Bilety:20/25 zł.

�Totalne ocieplenieGorące jamajskie brzmieniadancehall, reggae, ragga i junglezaserwują Kulturalny & Juvson.

Mienta, godz. 20. Selekcja.

�Radio top hitsNa parkiecie hity z radiowych listprzebojów.

Chilli Music Club, godz. 20.Wstęp darmowy.

�Angela Gaber TrioKoncert polsko-kazachskiegoprojektu Angela Gaber Trio. Zespółtworzy muzykę łączącą folk fusion z

elektronicznymi brzmieniami. Wskładzie grupy: Angela Gaber,Łukasz Sabat i AleksanderChikmakov.

Od Zmierzchu do Świtu, godz.20. Wstęp: 10 zł.

�Studencki czwartekTrzy strefy dobrej zabawy z muzykąhouse, dance i r’n’b.

Fashion Time, godz. 21. Wstęp:studenci do godz. 22 - darmowy/po 22 - 5 zł, pozostali do godz.22 - 5 zł/ po 22 - 10 zł.

�College festStudencka fiesta z DJ-em Davem.

Blue Moon, godz. 21. Wstęp:panie - darmowy/ panowie - 10zł.

�Get freshNajświeższe kawałki hip-hop, funky,reeaeton, pop, breaky, R’n’B i housezaserwuje DJ Mati.

Grand Club, godz. 22. Wstęp:5/10 zł.

PIĄTEK

�Neonovi

Rzeszowski projekt Neonovi wydałostatnio drugi krążek zatytułowany„Lista rzeczy zakazanych”. Albumpromują single: „Black Butterfly”,„Hai Rai” i „Absyntowy”.

Red Zone, godz. 20. Bilety:10/20 zł.

�Thank U for the musicNiezapomniane przeboje z lat 60.,70., 80., 90 i najnowsze klubowehity.

Chilli Music Club, godz. 20.Wstęp: 15 zł.

�Chwytaj noc, tańczącTaneczna impreza z DJ-em przymuzyce lat 70., i 80.

Carpe Diem, godz. 20. Selekcja.

�Pop celebrationRozpoczęcie weekendu przy hitachlat 70., 80., 90. i najnowszychprzebojach muzyki pop.

Grand Club, godz. 22. Wstęp:panie do godz. 22 – darmowy/15 zł.

�Anansi aka Grim FeastR33LC4SH aka Anansi aka GrimFeast zwany również „ojcempolskiego dubstepu”. Promotor,producent i DJ łączący współczesnąmuzykę z brzmieniami lat 80.Zagrają również Esus i Musley.Impreza w klimatach dubstep, dnb,garage, juke i breakcore.

Od Zmierzchu do Świtu, godz.22. Wstęp: 5/10 zł.

SOBOTA

�Hot club mix

Najnowsze klubowe rytmy iniezapomniane hity z całego świata.

Chilli Music Club, godz. 20.Wstęp: 20 zł.

�Grand experienceNajlepsze kawałki zaserwują DJ-eFatman Skub i Greg.

Grand Club, godz. 22. Wstęp: 20zł.

�Firma & Bezimienni

W hiphopowe klimaty wprowadząklubowiczów zespoły: Firma,krakowska grupa hiphopowa orazBezimienni, czyli Ryjek, Ostry i Mara.

Pod Palmą, godz. 20. Bilety: 25/30 zł.

�I shot my baby downImprezkę rozkręci DJ S-Master zOpola, znany z promocji hip-hopu wPolsce. S-Master współpracuje m.in.z DJ-em Feel-X, BRK, Pistolet iKAER.

Blue Moon, godz. 21. Wstęp:panie do godz. 22 - darmowy/ pogodz. 22 – 5 zł/ panowie - 10 zł.

�The Sabała BacałaZespół występuje na scenie jużjedenaście lat. Z okazji urodzingrupy zagrają: Brudne Dzieci Sida,Secesja, Burek Dobry Pies i samisolenizanci. Impreza w klimatachpunk rocka.

Od Zmierzchu do Świtu, godz.19.30. Wstęp: 12 zł.

NIEDZIELA

�Palmowy dancing

Impreza z konkursami. Za konsoletąDJ Tommy.

Pod Palmą, godz. 21. Wstęp: 7/10 zł.

�Disco polo nightImpreza z disco polo i muzyką retro.

Fashion Time, godz. 21. Wstępdarmowy.

�Sounds No Mercy Tour 2012Koncert trzech zagranicznychzespołów: United Mind Club z Rosji,Ungrace z Ukrainy i Cydia z Rosji.

Od Zmierzchu do Świtu, godz. 19.30.

PONIEDZIAŁEK

�High School Party

Impreza dla uczniów szkół średnich.Wejście za okazaniem ważnejlegitymacji szkolnej.

Fashion Time, godz. 19. Bilety:10/15/20 zł. EB

AZYMUT NA IMPREZĘ

DLA OKA I UCHA

�W ta necz nym ka lej do sko pieKon cert z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Tań capn. „W ta necz nym ka lej do sko pie” w re ży se rii Ber -na det ty Woj tuń -Si ko ry. Swo je umie jęt no ścita necz ne za pre zen tu ją: Alek san dra Gaj dek, Jo an -na Du dek, Ilo na Ma gnuc ka, Agniesz ka Ro ma szuk,Na ta lia Ski ba i Li lia na Ża biń ska oraz Ze spół Tań caIr landz kie go „Ke ra an”, Ze spół Tań ca Bol ly wo od„Bha vRa ti”, Szko ła Tań ca „Stre et Li fe”, Stu dio Ba -le to we La ili Ari fu li ny i Ze spół Ta necz ny FormNo wo cze snych „Im pet”.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry, 28 kwiet nia (so bo -ta), godz. 18. Wstęp wol ny.

DLA UCHA

�Te raz my

Kon cert Or kie stry Fil har mo nii Pod kar pac kiej orazdy plo man tów szkół mu zycz nych Pod kar pa cia podba tu tą Pio tra Wi jat kow skie go.

Fil har mo nia Pod kar pac ka, 27 kwiet nia (pią tek),godz. 19. Bi le ty: 15/ 25 zł.

DLA OKA

�Czte ry Ży wio ły - Mar ty ny Woj cie chow skiejży cie na 100 %

Do so bo ty (28 kwiet nia) moż na obej rzeć wy sta węfo to gra fii za ty tu ło wa ną „Czte ry Ży wio ły - Mar ty nyWoj cie chow skiej ży cie na 100%”. W eks po zy cji za -pre zen to wa no trzy dzie ści zdjęć po dróż nicz ki.Mo ty wem prze wod nim fo to gra fii są wo da, ogień,po wie trze i zie mia.

Ga le ria Rze szów Pla za, godz. 10 - 20. Wstępwol ny. EB

Do chód z pik ni ku tra fi do 26-let nie -go Da nie la, któ ry chce za jąć sięswo im osie ro co nym ro dzeń stwem.Pik nik roz po czy na się w so bo tę ogodz. 10 w Ośrod ku Spor tów Wod -nych „Ma ri na” oraz na pla cuma new ro wym WSK Rze szów. Co -dzien nie - aż do 6 ma ja - sze regatrak cji: po ka zy stra ży po żar nej, po li -cji, pre zen ta cja i prze wo zysa mo cho da mi raj do wy mi rze szow -skie go au to mo bil klu bu, prze wo zypo jaz da mi opan ce rzo ny mi i in neatrak cje przy go to wa ne przez Pod -kar pac kie Sto wa rzy sze nieMi ło śni ków Mi li ta riów, park roz ryw ki

dla dzie ci (dmu cha ne zjeż dżal nie,tram po li na, eu ro bun gee, sa mo cho -dzi ki itp.), spływ ka ja ko wyStrzy żów -Rze szów (za pi sy tel. 604-085-423), rajd nor dic wal king,tur niej pił ka rzy ków, grill bar, ża glów -ki, ka ja ki, ro wer ki wod ne. Wie czor ne im pre zy: 28.04 (so bo ta),godz. 20 Be ats Of Sil ky Sty le; 29.04(nie dzie la), godz. 18 Sal so te ka Rit moCa lien te, 01.05 (wto rek), godz. 20Hal lu ci na tion, 03.05 (czwar tek),godz. 20 Be ats Of Sil ky Sty le, 05.05(so bo ta), godz. 20 Ato mic Be ats i06.05 (nie dzie la), godz. 18 Sal so te kaRit mo Ca lien te. mm

CHA RY TA TYW NIE

Pik nik ro dzin ny nad za le wem na rzecz sie rot

Bar tek Sza ro i Pa tryk Świa tek totwór cy na gro dzo ne go Blo ga Ro ku2011 blo ga pa ra gonz po dro zy.pl.Obaj po cho dzą z Rze szo wa i bę dągo ść mi Wie czo ru Po dróż ni ka.Pod czas spo tka nia do wie my się, jakzor ga ni zo wać ta nią po dróż. Usły szy -my o tym, że moż na po le cieć doLi ver po olu za 8 zł al bo zwie dzić Ma -ro ko za 160 zł.- Opo wie my też, o kil ku swo ich nie -

co dzien nych przy go dach: wi zy cie wsto li cy ma ro kań skie go nar ko biz ne su,na pa dzie w Gru zji czy do bie spę dzo -nej wśród mni chów z Sa pa raMo na sti ri. Po sta ra my się też uspra -wie dli wić z na gro dy głów nej naBlo ga Ro ku, któ rą zdo był Pa ra gon zPo dró ży - mó wią.

Re mont Pub, 27 kwiet nia (pią -tek)godz. 20. Wstęp 5 zł gkr

Pa ra gon z po dró ży

BAR T

EK S

ZA RO

5 dni wojny

dramat wojenny, USA, od 15 lat, 120 minAkcja osadzona jest w czasie wojny Rosji z Gruzją. Historia reporterawojennego Thomasa Andersa, który wraz ze swoim kamerzystą i kompanem,Sebastianem znalazł się niespodziewanie w samym środku wymiany ognia.Razem wyruszają na północ, na granicę z Południową Osetią, gdzie stają sięświadkami rosyjskiego bombardowania gruzińskiej wioski. Dokumentujązniszczenia i przewożą rannych do szpitala w Gori. Pomaga im w tymgruzińska nauczycielka, Tatia. Wkrótce cała trójka zostaje zatrzymana przezokrutnego pułkownika Demidova...Multikino, 27 kwietnia - 2 maja (piątek - środa), 16.20, 19, 21.40

Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie

animacja, Hiszpania, b.o., 75 minPrzygody marzycielki krówki Mumu, małomównego ptaszka Ćwirka,inteligentnego misia Pysia, psotnej żyrafy Fafy, nieustraszonego psa Pikusia inajczulszej świnki świata Chrumci.

Helios, 27 kwietnia - 2 maja (piątek - środa), 9, 11, 14.45Multikino, 27 - 30 kwietnia, 2 maja (piątek – poniedziałek, środa),9.45, 11.40, 13.45, 15.50; 1 maja (wtorek), 10, 11.50, 13.45, 15.50

Iron Sky

komedia, Finlandia, od 15 lat, 93 min1945 rok. III Rzesza chyli się ku upadkowi. Naziści z tajnej bazy naAntarktydzie rozpoczynają realizację diabelskiego planu zemsty. Wkrótce naKsiężycu powstaje ich tajna kolonia, a Ziemia staje się ich celem. Helios, 27 kwietnia - 2 maja (piątek - środa), 11.30, 15.30, 19.30Multikino, 27 kwietnia - 2 maja (piątek - czwartek), 11.45, 14.10,16.15, 18.30, 20.45 EB

PREMIERY