Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kompetencie ... · zima Ľudia 145 činno S ť...

of 6 /6
Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Perceptuálno-motorická Kompetencie: Sociálne, komunikatívne, učebné, informačné 140

Embed Size (px)

Transcript of Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kompetencie ... · zima Ľudia 145 činno S ť...

Page 1: Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kompetencie ... · zima Ľudia 145 činno S ť umelecký kútik Úlohou detí bude vytvoriť spoločnú prácu. Na pripravený veľký

Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Perceptuálno-motorická Kompetencie: Sociálne, komunikatívne, učebné, informačné

140

Page 2: Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kompetencie ... · zima Ľudia 145 činno S ť umelecký kútik Úlohou detí bude vytvoriť spoločnú prácu. Na pripravený veľký

zima Ľud iaTematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Perceptuálno-motorická Kompetencie: Sociálne, komunikatívne, učebné, informačné

141

mgr. zuzana minarechová

a vločkamedveĎ

Vzdelávacie prostredie • Herňa.

Učebné pomôcky

• Štandardnépomôcky:knihyadetskéčasopisy,spoločenskéhry,nožnice,papier,lepidlo,múka,plechynapečenie,klavír,triangel,bubienok,čelenkymedveďovasnehovýchvločiek,veľkýbaliacipapier,farebnépapiere,časopisy.

• Digitálnetechnológie:počítač/e,interaktívnatabuľa,hovoriaceštipce,digitálnyfotoaparát,digitálnymikrofón,kresliaceprostredie(napríkladRNA),edukačnýsoftvérKrokzakrokom.

Postupy a stratégie

VVČ

• Vyhľadávanieinformáciívknihách,prezeranieencyklopédií,grafomotorickécvičenie,strihaniealepenie.

• Motivácia,rozhovor,pohybovéimprovizácie,dramatickáhra,hranadetskýchhudobnýchnástrojoch,nácvikbásne.

• Riešenieproblémovýchúlohnapočítači,interaktívnejtabuli.

Výchovno- -vzdelávacie ciele

• Zvoliťzodpovedajúcepohybyvzhľadomnacharakterhudby.

• Vyjadriťpohybomznámezviera.

• Pohotovoreagovaťpohybomprizmenerytmu,tempa,intenzityhudby.

• Spolupracovaťsostatnýmipridramatizáciidetskejpiesne.

Obsahové štandardy

• Súladpohybu,hudbyatextuhry.

Výkonové štandardy

• Uplatňovaťspoluprácuvskupinovejhudobno-pohybovejalebohudobno-dramatickejhre.

• Zladiťpohybovúahudobnústránkuvhudobno-pohybovejhre.

• Stvárniťhudobno-dramatickytextovúčasťhry.

Page 3: Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kompetencie ... · zima Ľudia 145 činno S ť umelecký kútik Úlohou detí bude vytvoriť spoločnú prácu. Na pripravený veľký

výchovno-vzdelávacia činnoSť

Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Perceptuálno-motorická Kompetencie: Sociálne, komunikatívne, učebné, informačné

142

PríP

rava Príprava učiteľky na činnosť

• Upraviťprostredietriedy,premyslieťsiorganizáciuadidakticképostupy,spôsobrozdeleniadetídoskupín,striedaniesadetívhrovýchkútikoch;

• pripraviťdostatokpomôcokdohrovýchkútikov;

• pripraviťwebovéodkazynainteraktívnutabuľu,PC;

• nahraťbásnenahovoriaceštipce.

Činnosť detí počas hier a hrových činností• Zimní spáči:prezeraniekníhaencyklopédií–nainternete,vyhľadávanieinformáciíoživotezvieratvzime,hibernáciiživočíchov(prezimovaniealebozimnýspánok,priktoromsúživotnéprocesy

znížené–medveď,jazvec,netopiere,svišť...),ostarostlivostiodruhy,ktoréaktívneprežívajúchladnéobdobie.

• Čelenky:zhotovovaniečeleniekkaktivitámodkresľovaním,strihanímalepením.

• Ako padajú snehové vločky:vytváranievzorovkríženímlíniídovrstvymúkynaväčšejploche(napríkladvplechunapečenie),zachytávanieobrazovnadigitálnyfotoaparát,poprenosedokresľovanievkresliacomprograme(napr.RNA).

• Stolové a spoločenské hry:vyhľadávanierovnakýchdvojíclesnýchavoľnežijúcichzvierat,vyhľadávanieciestalabyrintov,vytváranieskupínpodľadruhu.

Stim

ulác

ia

Ranný kruh(frontálnaforma)Pozornosťdetístimulujemehádankou:

Ťarbavý som – dobre viem, to preto, že medík jem. Na jeseň sa vykŕmim, potom celú zimu spím.

Čo je to? (Medveď)

„PoďmespoludolesaazahrajmesaNalesnýchkamarátov.Popremýšľajte,ktorézvieratážijúvlese(zajac,jeleň,vlk.medveď...)aakosapohybujú(skáču,rýchlobežia,ťažkopádnekráčajú...).Počúvajteklavíraskústeuhádnuť,ktorámelódiapredstavujektorélesnézvieratko.“

Detisapohybujúvoľnepotriedeanazákladecharakteruhudbyvyjadrujúpohybomzvieratá:

Medveď:pomalé,nízketóny–ťažkopádnachôdzasnašľapovanímnaceléchodidlo,kývaniesadostrán.

Zajac:melódiavstaccatotempe–poskokyznožmo,ľahkýdopadnašpičky,náznakušírukaminahlave.

Jeleň:miernamelódia–chôdzavtempesvysokýmzdvíhanímkolien.

Úlohoudetíjereagovaťpohybomnazmenutempa,dynamikyhudby.Hrousistimulujúrytmickécítenieapohybovúpredstavivosť.Prežívaniehudbyajejpretaveniedopohybujevysokoindividuálne,pretopohybnepredpisujeme,rešpektujemestvárneniekaždéhodieťaťa.

didaktická poznámkaHru na klavíri môžeme nahradiť hrou na rytmické nástroje Orffovho inštrumentára. Priradenie jednotlivých zvukov konzultujeme s deťmi – podľa ich schopností výber necháme na ne (napríklad bubienok charakterizuje medveďa, ozvučné drievka jeleňa...). Rytmické hudobné nástroje využívame na začiatku aktivít, keď potrebujeme diagnostikovať pohybové schopnosti detí a dohliadať na bezpečnú realizáciu pohybu v priestore. Klavírnu hru (pohyb zvieratiek na melódiu) zaradíme neskôr, ak sú deti primerane samostatné a zodpovedné pri plnení zadanej úlohy. Stáva sa mi, že pohyb niektorých druhov zvierat deti vykonávajú v podpore drepmo. Je vhodné motivovať ich k zmene pohybu ukážkou, ktorú predvedie iné dieťa, ktoré pohyb zvláda podľa inštrukcie učiteľky.

Page 4: Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kompetencie ... · zima Ľudia 145 činno S ť umelecký kútik Úlohou detí bude vytvoriť spoločnú prácu. Na pripravený veľký

Ľud iazima

143

Rozdelenie detí do skupínSohľadomnačasovonáročnejšiuprvúčasťnavrhujemedetirozdeliťdotrochskupín(medvede,zajkovia,sýkorky).Najskôrurčímevedúcichskupiny,ktorísistriedavovyberajúčlenovskupiny.

Trvanie činností v jednotlivých kútikochČinnosťvskupináchtrvá10–15minútpodľa

vekovýchaindividuálnychpredpokladov.Predaktivitamisidohodnemesignál,priktoromsaskupinyvkútikochvymenia(navrhujeme,abytobolmotívzpiesneomedveďovi).Pripomeniemesipravidlovýmenyvkútikocharotáciunapríkladvsmerehodinovýchručičiek.

Stim

ulác

ia Pokračujemevrozhovore:„AjdolesazavítalapaniZima.Najskôrpostriasalazostromovposlednélístie,poslalaMrázika,abypostriebrilkríky,zatiaholľadommlákyauložilmedvedekzimnémuspánku.Nakoniecvyhnalazoblakovsnehovévločky,abyzasypalikrajinu.Jednanezbednicadotancovalaažkmedvediemubrlohuazobudilamedveďa.Akosatoskončilo,tonámprezradípesnička:

Bim-bam, bim-bam, spadla vločka snehová. Bim-bam, bim- bam, zobudila medveďa: Vstávaj, medveď, bim-bam-bom, zober sánky a poď von!

Zaspievamedeťompieseňaporozprávamesaotom,akopríbehpokračoval,čosavňomešteudialo.Navrhnemeim,abysmesaspoločnezahralinamedveďaasnehovúvločku.

Detisaoznačiačelenkami,ktorévytvoriliránoarozdeliasana:

• stromy:jednotlivo(vstojirozkročnom,ktorýpredstavujebrloh)alebovdvojiciach(obrátenéchrbtamiksebe,srukamivovzpažení)imitujúles.Počaspiesneznázorňujúpohybkonárovvovetre;

• medvede:„spia“vbútľavine(podrozkročenýminohamikamaráta),prislovách:medveďsavšaknaľakal...prehrávajúzobúdzaniesazvieraťa,jehoúdiv,následnéuloženiesakspánku;

• vločky:sedianazačiatkudramatizácievhlúčikunakoberci,potompomalytancujúvpriestore,využívajúladnétanečnékrokysosprievodnýmipohybmipaží,dotykomzobudiamedveďaadokončiatanečnúimprovizáciuusadenímsanakoberci.

Preddramatizáciourozprávač(nazačiatkujetoučiteľka,neskôršikovnédieťa)navodíkrátkymopisnýmrozprávanímsituáciuvzimnomlese,potomzazniepredohra,nasledujedramatizáciapiesneaaktivitasakončídohrou.

rozd

elen

ie/č

aS

didaktická poznámkaPieseň je jednoduchá, deti si ju ľahko osvoja aj v priebehu dramatizácie. Mladším ju zaspievame v činnostiach, ktoré predchádzajú pohybovým aktivitám.V pasáži o tanci snehových vločiek mierne zvýšime tempo. Ladnosť pohybov môžeme aktivizovať tak, že tanečné prvky doplníme použitím vlajúcich predmetov (stúh, šatiek...).Dramatizáciu piesne spestríme tým, že deti hrajú aj na rytmických hudobných nástrojoch. V časti, v ktorej sa spieva o vločkách, znejú jemné zvuky triangla, medveď je charakterizovaný bubienkom.

Medveď sa však naľakal, že on veru privčas vstal, obrátil sa, zavrel dom a ďalej spal: bim-bam-bom.

(Zdroj: Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku).

Page 5: Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kompetencie ... · zima Ľudia 145 činno S ť umelecký kútik Úlohou detí bude vytvoriť spoločnú prácu. Na pripravený veľký

Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Perceptuálno-motorická Kompetencie: Sociálne, komunikatívne, učebné, informačné

144

činn

oSť

d igitálny kútikInteraktívna tabuľa/počítačDeťompovieme:„Spustitesiúlohunainteraktívnejtabuli,vypočujtesizadaniea:

a)nakŕmtehladnélesnézvieratká,

b)uhádnite,ktorývtáčikspieva,

c)nájditesýkorku.”

aktivita č. 1: Kŕmeniezvierat–kŕmidloprezvieratáKÓD 140328

aktivita č. 2:VtáčikyvzimeKÓD 140329

aktivita č. 3:Naktoromobrázkujevtáčik?(II)KÓD 140330

Aktivitamizdokonaľujemesústredenosťdetí,orientáciunaploche,sluchovo-zrakovúvnímavosť,poznávanieživočíšnychdruhov.

komunikačný kútikDetisarozdelianadvemenšieskupiny.Vypočujúsinahrávkuzhovoriacehoštipca.Priprehrávanísajuučianaspamäť.Pozvládnutítextusinaučenúpoéziunahrajúnadigitálnymikrofón.

1 . štipec:MilanPoliak

Vločka

Valí sa z neba hustý sneh,

letí k nám páper biely.

Oj, ako žiaria štíty striech,

už dávno sme ho chceli…(Zdroj: Včielka, úryvok)

2. štipec: PavolŠtefánik

Veselá zima

Letia vločky na vločky,

biele ako sneh.

Na ulici náročky

vyvolajú smiech...

didaktická poznámkaV prípade, že deti zvládnu nácvik básne aj nahrávky rýchlejšie, ako je stanovený čas, pripravíme si pre ne texty vo forme maľovaného čítania. Niektoré slová vo veršoch (napríklad: páper biely, sneh, vločka, štíty striech, snehuliak, deti...) vynecháme a ich úlohou bude chýbajúce slová doplniť obrázkom.

Page 6: Tematický okruh: Ľudia Vzdelávacia oblasť: Kompetencie ... · zima Ľudia 145 činno S ť umelecký kútik Úlohou detí bude vytvoriť spoločnú prácu. Na pripravený veľký

Ľud iazima

145

činn

oSť

umelecký kútikÚlohoudetíbudevytvoriťspoločnúprácu.Napripravenýveľkýbaliacipapierzobraziatechnikoukolážezimnýlessozvieratkami.Komponentysivystrihnúzčasopisov,obrázkov,nalepiaichnaplochuadokresliaprostredie.

KčinnostimôžemeponúknuťmateriálzedukačnéhoprogramuKrokzakrokom.

aktivita: Zima–jeleňKÓD 140331

Podokončenívšetkýchčinnostísústredímedetivstredetriedyaporozprávamesaotom,akosaimdnesdarilo,čobolozložitejšie,včomboliúspešné,čobysiradyzopakovali.Spoločneposúdimevýtvarnépráce,dohodnemesanaichprípadnomdoplneníalebonaichvyužitíprivýzdobeMŠ.

Vprípade,žemámevhodnépodmienky,navrhnemedeťom,abysmesidramatizáciuomedveďoviavločkezahralipripobytevonku.

hodn

oten

ie

didaktická poznámkaNavrhovanýmivýchovno--vzdelávacímičinnosťamirozvíjameudetíschopnosť:

• vyjadriťtextamelódiupiesnekultivovanýmpohybom,

• spolupracovaťpridramatizácii,• skvalitniťsluchovo-motorickéschopnosti.

tipV popoludňajších činnostiach deti dotvoria – dokončia koláže, môžu podľa vzoru z encyklopédie odpísať (prekresliť tvary písmen) meno zvieratka: jeho rodové aj druhové meno a použiť koláž na výzdobu interiéru materskej školy.

zdro

je Použitá literatúra a zdroje1. DEREVJANÍKOVÁ,A.Hudobnávýchova.ProSoloutions,2013.ISBN978-80-8139-028-9.

2.LYSÁKOVÁ,M.KOPINOVÁ,Ľ.,PODHORNÁ,A.Piesne,hryariekankydetípredškolskéhoveku.Bratislava:Slovensképedagogickénakladateľstvo,1989.067-006-89PHA.

3.POLIAK,M.Vločka.In:Včielka–časopisprenajmenšíchč.12,1986–1987,ročník29,ISSN1335-6488.

4.ŠTEFÁNIK,P.Veselázima.In:Včielka–časopisprenajmenšíchč.9,1989–1990,ročník32,ISSN1335-6488.