SPESIFIKASI PERSONALITI REKA BENTUK SKUTER personaliti reka bentuk...  4.4.3 Ciri-ciri Reka...

download SPESIFIKASI PERSONALITI REKA BENTUK SKUTER personaliti reka bentuk...  4.4.3 Ciri-ciri Reka Bentuk

of 24

 • date post

  07-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of SPESIFIKASI PERSONALITI REKA BENTUK SKUTER personaliti reka bentuk...  4.4.3 Ciri-ciri Reka...

SPESIFIKASI PERSONALITI REKA BENTUK SKUTER BERDASARKANCITARASA PENGGUNA

KHATIJAH BINTI HANAPI

Tesis ini diserahkanbagi memenuhi keperluan untuk ijazah

Sarjana Seni

Fakulti Seni Gunaan dan KreatifUniversiti Malaysia Sarawak

2013

i

PENGAKUAN PENULIS

Saya mengaku bahawa kerja-kerja di dalam tesis ini telah dilaksanakan selaras dengan peraturan-

peraturan Universiti Malaysia Sarawak. Ia adalah asal dan adalah hasil kerja saya, kecuali

dinyatakan sebaliknya atau diakui sebagai kerja dirujuk. Ia belum pernah lagi dikemukan di

Universiti Malaysia Sarawak atau mana-mana institusi akademik atau bukan akademik lain untuk

mana-mana ijazah atau kelayakan.

Nama Pelajar : Khatijah Binti Hanapi

No Kad Pelajar : 10021669

Program Ijazah : Sarjana Seni (Seni Reka Perindustrian)

Fakulti : Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif

Tajuk Tesis : Spesifikasi Personaliti Reka Bentuk Skuter Berdasarkan Citarasa

Pengguna

Tandatangan Pelajar :

Tarikh :

ii

DEDIKASI

Saya dedikasikan penyelidikan ini khas buat ibunda tercinta Hajah Hamiyah Binti Marsidi serta

ayahanda yang dikasihi Haji Hanapi Bin Mohamad malah seluruh keluarga tersayang yang

banyak membantu dan memberi dorongan. Tidak lupa juga buat pensyarah-pensyarah yang tidak

jemu memberi tunjuk ajar serta panduan khususnya buat penyelia saya dalam menjayakan

penyelidikan ini dengan cemerlang serta buat rakan-rakan yang sentiasa diingati. Setinggi-tinggi

penghargaan dan jutaan terima kasih buat anda semua.

iii

PENGHARGAAN

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmatNya, saya dapat

menyiapkan tesis ini dengan jayanya. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih

kepada Prof. Dr. Hj. Khairul Aidil Azlin Abd Rahman di atas teguran, bimbingan dan nasihat

diberikan sepanjang penyelidikan ini dijalankan. Tidak lupa juga kepada Dr. Saiful Bahari Mohd

Yusoff atas dorongan serta tunjuk ajar yang selama ini diberikan. Ribuan terima kasih juga

diucapkan kepada semua pensyarah di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif atas sumbangan idea

serta pandangan dalam membantu menjayakan penyelidikan ini.

Teristimewa buat ahli keluarga yang banyak memberi bantuan, dorongan serta sokongan padu

malah sentiasa mendoakan kejayaan saya khususnya buat kedua ibu bapa saya. Terima kasih juga

atas kerjasama yang diberikan oleh agensi-agensi yang terlibat sepanjang penyelidikan ini

dilaksanakan.

Akhir sekali, ucapan penghargaan juga kepada pihak KPT (Kementerian Pengajian Tinggi)

kerana menaja sepanjang tempoh pengajian saya. Tidak lupa juga buat teman-teman

seperjuangan yang sentiasa memberi dorongan dan sokongan serta kepada sesiapa yang turut

terlibat secara langsung ataupun tidak, jutaan terima kasih dirakamkan atas bantuan dan dorongan

yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

iv

ABSTRAK

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji citarasa pengguna terhadap personaliti reka bentuk

skuter. Terdapat tiga segmen reka bentuk iaitu visceral, behavioural dan reflective. Segmen ini

mengandungi enam elemen personaliti reka bentuk iaitu estetika, persepsi, emosi, fungsi, visual

dan keperluan. Elemen estetika, persepsi dan emosi dikategorikan dalam segmen visceral

manakala segmen behavioural terdiri daripada elemen fungsi, visual dan keperluan. Elemen bagi

segmen behavioural (fungsi, visual, keperluan) telah diekstrak kepada tujuh faktor utama citarasa

pemilihan pengguna. Faktor-faktor yang tersenarai ialah motif pembelian, sebab pemilihan

spesifikasi, faktor pemilihan jenama/model, ciri-ciri kualiti, tarikan reka bentuk, konsep rekaan

dan kebolehpercayaan jenama. Menerusi dua kaedah utama penyelidikan iaitu kualitatif dan

kuantitatif, hasil kajian telah mengenalpasti tiga faktor berpotensi dalam citarasa pemilihan

pengguna iaitu tarikan reka bentuk, konsep rekaan dan kebolehpercayaan jenama. 3FB (3 Faktor

Berpotensi) ini telah dinilai terhadap model skuter melalui soalan penanda aras (benchmarking).

Penilaian dilakukan berdasarkan lapan ciri-ciri personaliti reka bentuk yang diekstrak menerusi

3FB yang mana model-model skuter yang terlibat merangkumi model standard dan yang telah

diubahsuai. Hasilnya, kajian mendapati pengguna mempunyai citarasa terhadap reka bentuk

skuter yang berinovatif dari sudut fungsinya serta stail dari sudut personalitinya yang berteraskan

3FB iaitu tarikan reka bentuk, konsep rekaan dan kebolehpercayaan jenama.

v

ABSTRACT

This research aims to study consumer preferences towards scooter design personality. There are

three design segments namely visceral, behavioural and reflective. These segments consists of six

elements of design personality which are aesthetics, perception, emotion, function, visual and

needs. The elements of aesthetics, perception and emotion are categorized as visceral segment

while the behavioural segment consists of function, visual and needs. The behavioural segment

elements were extracted into seven main factors of consumer preferences. The factors listed are

purchase motives, specification election reason, the brand or model selection factor, quality

characteristics, design attraction, design concept and reliability of the brand. Via two research

methods namely qualitatives and quantitatives, the results have identified three potential factors

in consumer preferences which are design attraction, design concept and reliability of the brand.

The 3PF that is three potential factors were evaluated towards the scooter model through

benchmarking questions. The evaluation was conducted accordingly to the eight design

personality characteristics which are extracted from 3PF where scooter models involved consist

of standard models and modified models. As a result, the study found that consumers have

preferences for the innovative and stylish scooter designs in terms of their function and

personality based on the 3PF namely design attraction, design concept and reliability of the

brand.

vi

SENARAI KANDUNGAN

HALAMANPENGAKUAN PENULIS iDEDIKASI iiPENGHARGAAN iiiABSTRAK ivABSTRACT vSENARAI KANDUNGAN viSENARAI JADUAL ixSENARAI GAMBAR RAJAH xSENARAI RAJAH xiSENARAI GRAF xiiiSENARAI LAMPIRAN xiii

BAB 1 PENDAHULUAN1.1 Pengenalan 1

1.1.1 Konsep Personaliti 41.1.2 Konsep Reka Bentuk 41.1.3 Konsep Citarasa Pengguna 6

1.2 Kerangka Teori 71.3 Penyataan Masalah 81.4 Persoalan Kajian 101.5 Objektif 101.6 Hipotesis 111.7 Skop Kajian 111.8 Kepentingan Kajian 121.9 Kesimpulan 13

BAB 2 KAJIAN LITERATUR2.1 Pengenalan 142.2 Reka Bentuk 16

2.2.1 Reka Bentuk Emosi 192.2.2 Reka Bentuk Semantik 222.2.3 Semantik Motosikal 272.2.4 Reka Bentuk Skuter dan Kapcai (Cub) 292.2.5 Penggayaan dan Personaliti 33

vii

2.2.6 Prosedur Pengubahsuaian 352.3 Produk dan Kepenggunaan 39

2.3.1 Personaliti Peribadi Produk 422.3.2 Estetika Produk 442.3.3 Persepsi Pengguna Terhadap Rupa Bentuk 492.3.4 Sifat Pengguna Mempengaruhi Citarasa 52

2.4 Kesimpulan 55

BAB 3 METODOLOGI3.1 Pengenalan 563.2 Struktur Penyelidikan 563.3 Kerangka Konsep 593.4 Kaedah Penyelidikan 61

3.4.1 Kaedah Kuantitatif 613.4.2 Kaedah Kualitatif 63

3.5 Kesimpulan 74

BAB 4 DAPATAN KAJIAN4.1 Pengenalan 754.2 Citarasa Membeli Pengguna 76

4.2.1 Demografi Responden 764.2.2 Motif Pembelian 784.2.3 Sebab Pemilihan Spesifikasi 804.2.4 Faktor Pemilihan Jenama/Model 814.2.5 Ciri Kualiti 824.2.6 Tarikan Reka Bentuk 834.2.7 Konsep Rekaan 854.2.8 Kebolehpercayaan Jenama 86

4.3 Trend Pengubahsuaian 874.3.1 Komponen yang Diubahsuai/Ditukar 874.3.2 Tujuan Pengubahsuaian 894.3.3 Konsep Rekaan 904.3.4 Keutamaan Ubahsuai 914.3.5 Tarikan Reka Bentuk 924.3.6 Elemen Persepsi 934.3.7 Elemen Emosi 944.3.8 Elemen Estetika 954.3.9 Perbezaan Elemen 96

4.4 Perbezaan Nilai Reka Bentuk 98

viii

4.4.1 Reka Bentuk Tempatan dan Luar Negara 984.4.2 Reka Bentuk Skuter dan Kapcai (Cub) 1004.4.3 Ciri-ciri Reka Bentuk Pilihan dan Sebab Memilih Skuter 1024.4.4 Kelebihan dan Kelemahan Skuter 103

4.5 Faktor Citarasa dan Ciri-ciri Personaliti Reka Bentuk 1044.5.1 Ciri-ciri Personaliti Reka Bentuk 1044.5.2 Model-model Skuter 106

4.6 Tahap Citarasa Pengguna 1064.6.1 Citarasa Terhadap Skuter (Standard) 1074.6.2 Tahap Citarasa Mengikut 8 Ciri Personaliti 1154.6.3 Tarikan Model Skuter dan Sebab Memilih 1224.6.4 Citarasa Terhadap Skuter (Ubahsuai) 1244.6.5 Tahap Citarasa Mengikut 8 Ciri Personaliti 1294.6.6 Tarikan Model Skuter dan Sebab Memilih 135

4.7 Pengkategorian Model Skuter 1374.7.1 Model Skuter Standard 1394.7.2 Model Skuter Ubahsuai 1494.7.3 Citarasa Personaliti Reka Bentuk Skuter 157

4.8 Kesimpulan 161

BAB 5 PERBINCANGAN5.1 Pengenalan 1635.2 Elemen Personaliti Reka Bentuk 1635.3 Faktor Citarasa Pemilihan/Pembelian Pengguna 1685.4 Spesifikasi Personaliti Reka Bentuk Skuter 1735.5 Senario Reka Bentuk Skuter 1785.6 Trend Pengubahsuaian 1795.7 Faktor Mempengaruhi Citarasa Pengguna Terhadap Reka Bentuk 1825.8 Perbandingan Jenama Keluaran 1905.9 Kesimpulan 194

BAB 6 KESIMPULAN6.1 Pengenalan 1956.2 Tiga Faktor Berpotensi (3FB) 1956.3 Implikasi dan Cadangan Kajian 1996.4 Kesimpulan 201

RUJUKAN 202

ix

SENARAI JADUAL

JADUAL HALAMAN

Jadual 2.1: Segmen reka bentuk 17

Jadual 2.2: Ciri-ciri keutamaan reka bent