Sila-sila Pancasila Kel.6

of 29

 • date post

  15-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  37
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sila-sila Pancasila Kel.6

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  1/29

  SILA-SILA DALAM PANCASILA

  Kelompok 6

  1. Abdul Kadir 130803102076

  2. David Nuriansyah 130803101088

  3. Ikhwan Samsul Hadi 131710101078

  4. Moh. Afton Nadir 131710101111

  5. M. Habibi 130810201155

  6. Nindya Vita P 130810201103

  7. Nira Virdarani 130210103098

  8. Noviana D Haryati 130810101200

  9. Rifaid Al azim Y 121903103014

  10. Rizqi Ridha Jawara 131710101099

  11. Wihartanti S. Tyas 130810101189

  12. Yusuf Ali Fauzi 131710101074

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  2/29

  PANCASILA

  Lima sendi utama penyusunan pancasila adalah

  Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan

  Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin

  Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

  Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh

  Rakyat Indonesia, dan tercantum pada

  paragraf ke-4 Preambule ( Pembukaan )Undang-

  Undang Dasar 1945.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  3/29

  Beberapa pengertian Pancasila yang dikemukakan

  oleh para ahli :

  1. Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima

  dan Silayang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang

  penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar

  yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting

  dan baik.

  2. Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-

  temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat.

  Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas

  lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  4/29

  3. Notonegoro, Pancasila adalah Dasar Falsafah Negara Indonesia.

  Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan Pancasila pada

  hakikatnya merupakan dasar falsafah dan Ideologi negara yangdiharapkan menjadi pendangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar

  pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan

  bangsa dan negara Indonesia.

  4. Berdasarkan Terminologi, Pada 1 juni 1945, dalam sidang Badan

  Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUKI),Pancasila yang memiliki arti lima asas dasar digunakan oleh Presiden

  Soekarno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara

  Indonesia yang diusulkannya.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  5/29

  BENTUK SUSUNAN PANCASILA

  ( Hierarkis Piramidal )

  Sila 5 dijiwai sila 1,2,3,4

  Sila 4 dijiwai sila 1,2,3 dan menjiwai sila 5

  Sila 3 dijiwai sila 1,2 dan menjiwai sila 4 & 5

  Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3,4 & 5

  Sila 1 menjiwai sila 2,3,4,&5

  Sila yang

  di depan mendasari, meliputi dan

  menjiwai sila-sila dibelakangnya

  atau sila dibelakang didasari,

  diliputi, dan dijiwai sila didepannya

  Sila dibelakang sila lainya itu

  adalah:

  - Penjelmaan / pengkhususan sila-

  sila dimukanya

  -Lebih sempit luasnya tapi lebih

  banyak isi sifatnya

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  6/29

  Sila Pertama

  Ketuhanan Yang Maha Esa

  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan

  kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

  oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap

  Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan

  masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

  beradab.

  Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankandalam

  beribadah menurut agamanya masing-masing.

  Negara memberi jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untukmemeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut

  agamanya dan kepercayaannya.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  7/29

  PERBEDAAN

  Pada Piagam Jakarta yang pertama mencamtumkan

  tulisan : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan

  syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ( lebih

  mengkhususkan terhadap agama Islam saja)

  Sedangkan rumusan Pancasila di Pembukaan UUD 1945

  alinea ke-4 sila 1 tertulis : Ketuhanan Yang Maha Esa. (

  lebih bersifat universal dengan saling menghormati antar

  umat beragama )

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  8/29

  SIKAP DAN PRILAKU POSITIF NILAI-NILAI KETUHANA YANG MAHA ESA

  SEHUBUNGAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

  ANTARA LAIN :

  Melaksanakan kewajiban dalam keyakinannyaterhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama

  dan kepercayaan masing-masing menurut dasar

  kemanusiaan yang adil dan beradab.

  b) Membina kerja sama dan tolong-menolong

  dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan

  kondisi di lingkungan masing-masing.

  c) Mengembangkan toleransi antarumat beragama

  menuju terwujudnya kehidupan yang selaras, serasi, dan

  seimbang.d) Tidak memaksakan suatu agama dan

  kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada

  orang lain.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  9/29

  MAKNA SILA KE-2 PANCASILA

  Sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya merupakan

  sumber dari peraturan PerUndang-Undangan, melainkan juga

  merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan

  penyelenggaraan Negara. Sila ke-2 yang berbunyi Kemanusiaan yang

  adil dan beradab merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan

  kebangsaan dan kenegaraan.Nilai rohani dibedakan menjadi 4, yaitu :

  1) Nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada unsure

  akalmanusia.

  2) Nilai keindahan yang bersumber pada unsure rasa

  manusia(perasaan).3) Nilai kebaikan/moral yang bersumber pada unsur

  kehendak/kemauan manusia/etika.

  4) Nilai religius/Ketuhanan yang bersumber pada kepercayaan atau

  keyakinan manusia.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  10/29

  Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab

  Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk

  berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karya dan cipta.Kemanusiaan terutama bersifat manusia yang

  merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat

  kemanusiaannya.

  Adil terutama mengandung arti, bahwa suatu keputusandan tindakan didasarkan atas norma-norma yang

  objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.

  Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya,

  jadi beradab arti kebudayaan.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  11/29

  Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran

  sikap dan perbuatan manusia didasarkan kepada potensi

  budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri

  pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan

  hewan.

  Pada prinsipnya kemanusiaan yang adil dan baradabadalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan

  kodrat dan hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan

  berbudaya.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  12/29

  Dalam sila ke-2 terkandung nilai Kemanusiaan yang adil,

  antara lain : mengakui martabat manusia, perlakuan yang

  adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yangberadab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta,

  rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya

  perbedaan antara hewan daengan manusia.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  13/29

  Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila Sila ke

  3(Persatuan)

  Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yangmendiami wilayah

  Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang

  mendiami wilayah Indonesia

  Pengakuan terhadap ke Binneka Tunggal Ikaan sukubangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda

  namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam

  pembinaan kesatuan bangsa.

  Nilai sila III ini diliputi dan dijiwai sila I dan II,meliputi danmenjiwai sila IV dan V.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  14/29

  Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, sertakepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai

  kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dangolongan.

  Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negaradan bangsa apabila diperlukan.

  Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

  Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan danbertanah air Indonesia.

  Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

  Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuanbangsa.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  15/29

  Makna Pancasila Sila ke 3(Persatuan)

  Makna Persatuan Indonesia adalah bahwa sifat dan

  keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat

  satu. Sifat dan keadaan negara Indonesia yang sesuai

  dengan hakikat satu berarti mutlak tidak dapat dibagi,sehingga bangsa dan negara Indonesia yang menempati

  suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang

  berdiri sendiri memiliki sifat dan keadaannya sendiri yang

  terpisah dari negara lain di dunia ini. Sehingga negara

  Indonesia merupakan suatu diri pribadi yang memiliki ciri

  khas, sifat dan karakter sendiri yang berarti memiliki

  suatu kesatuan dan tidak terbagi-bagi.

 • 5/26/2018 Sila-sila Pancasila Kel.6

  16/29

  Dasar Pancasila Sila ke 3(Persatuan)

  1. Aspek Satu Nusa: BAB I, BENTUK DAN KEDAULATAN, Pasal (1)

  Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

  BAB IXA, WILAYAH NEGARA, Pasal 25A Negara Kesatuan Republik

  Indonesia adalah sebuah negara kepulauan ya