SEMPRE A LA SEVA DISPOSICI£â€œ servei de bar i cafeteria sempre a la seva...

Click here to load reader

download SEMPRE A LA SEVA DISPOSICI£â€œ servei de bar i cafeteria sempre a la seva disposici£â€œ te!. 8804 03 placa

of 20

 • date post

  23-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SEMPRE A LA SEVA DISPOSICI£â€œ servei de bar i cafeteria sempre a la seva...

 • SERVEI DE BAR I CAFETERIA

  SEMPRE A LA SEVA DISPOSICIÓ

  Te!. 8804 03 Pl aca Ma jor, 3 1 SANTA eOLOMA D E QUERALT

  RAFEL MONTANYA. CERRALLERIA AMB FERR O 1 ALUMINI

  REPARACIÓ I VENDA D'A UTOMOBILS

  I MA QUI NA R IA AG RÍCOLA

  ACCESSO R IS I R EC AN VIS

  PIJUAN, COCA I NOGUES S.L.

  Sant v íccnc, 2 Tul . 88 03 56 88 00 85

  ST A . COLOMA DE QULHALT

  FONDA NOVA

  (GORI) Ct, Pintor Nogués sIn

  STA. eOLOMA D E QUERAL T

  A NGEL NICOLAs

  Tel. 880274

  IMPREMTA MIGUEL TALLER DE XAPISTERIA I PINTURA

  STA. eOLOMA DE QUERALT Avda. Font de la Badia s /n

  STA. COLOMA DE QUERALT

  MOlLES 1 DBOORAOIÓ - - .= =--- ----- --- -._-~----- - - --- - - --- - --~~~- - --= = - = -

  Te!. 880446 Placa M ajar , 10 Telf. 8800 16

  Florenci Valls,11 Tel. 8037902 IGUALADA

 • SUMARI Editorial . .. . . . .. . .. ... Pág . 3 Ultima hora . .. . .. . . . .. » 3 Búatia .. ........... ... » 4 Temps enrera . . . . .... . » 4 Esdeveniments . . .. .. . . » 5 i 6 La cu ina .... .. . . . . . . .. » 6 Vida Local . .. ... . . . . .. » 1 La comarca . . . . . . .. . . . » 8 L'auca .. . . . . . . . . . .. - _. » 8 Qué s ón les narro . subs i. » 9 i 12 Tri buna obert a . .. . .. .. » 12 13 Poema .. . . . . . . . . . . .. . . » 13 Personatges . . . . . . . . . . . » 14 La quitxaIla ........ . » 15 i 16 Lli9Ó de catalá . . . . . _ .. » 11 Esports .. . . . . .. . . .. .. . » 18

  LA. SEGARRA

  Edita: Ilm. Ajuntament de Sta . Cola rna de Oue ralt . Director: Josep M.· Carreras Tarr agó. Re dactora : Anna Albareda Lliró, Mari a AI- bar eda Vidal, Jose p M.a Casals Coberó, Ca rIes Roca Fc ntanet, M.i. Mer cé Esplugas Solano , Joan Mes tre Seqalá, Francesc Valls Cal zada. Ferran Dolt ra Ta piola . Imatge Granea: Ram on Org a Mestre, Mar- cel Panad es Amatller. Adminiatraci6: Anton Carreras Tarragó. Fotocompoaici6 i Imprimeix: Or áñq ue s Monc unill - Valls . Domicili Social: Pati del Ca stell s / n. ~ San - ta Colorna de Que ralt. Publicitat: Ramo n Org a, Mar cel Panadé s. Portada: Fotog rafia a érea de Sta . Colo ma.

  NOTES DE REDACC1Ó: L'eq uip d e Redacció no s 'identifica, ne-

  cess árta me nt. am b el co nting ut d eIs arti- ele s , els qu als reOe xen solsa ment l'o pinió d el se u autor.

  La Redacció d e «La Segarr a», no ac- cep tar á cap or iginal ni cap ccl-Iaboració que no en s ápiqa el nom, i I'edreea d el seu autor . Per altra banda , es compromet a res- pectar el seudcn ím si l'autor ho desitja. Tarnpoc no eccepter á cap original que no vagi escrit a maquina, do ble e spai í a una sola cara. Aqu es ts no se ran re tcrnats als seus autors tant si han e sta t p ublicats com no.

  Done rn les gra d es a ta te s aquelles persones que ens han ap orta t la seva co~ Haboradó i als que ens l'h an ofe rto

  La red acció no mantindra correspon~ dencia sobre les coHaboradons que no han estat soHicitades i que publicp.ra quan ho cregui oponú.

  SUBSCR1PC10NS: l any aso ptes. Números endarrerits 100 ptes .

  D.L.T . - 390 - 79

  Els pobles, per ordenar la conv ive ncia entre els seus membres, han t ingut sempre la necessitat de crear unes lIeis i unes normes que re- gu lin els drets i els deu res, ta nt ind iv iduals com co l-lect ius, que sorgei- xen en tots els aspe ctes de la v ida de la comunitat. Sempre s' han cr eat normes justes que ha n fet avancar pel camí de la convivencia i d'a ltres que no han estat a l'a ltura de les circumstáncies de l moment en que s' han dict at i han sorgit períodes negres en la vida dei s pobles.

  Un deis aspectes col-Iect ius més impo rt ant per al desenvolupa- ment dei s paises ha estar l'aspect e de l'ordenaci ó del territorí per ta l d'aconsegu ír un creixem ent just í equ ilibrat entre les diferents co mar- ques o regions, conserv ant i potenciant les seves característiques pr ó- pies. Aquest aspecte concret en pobles i ciutats, és l'urban isrne. D'un bon planejament urbanísti c, en poden sortir pobles i ciutats harrn ónics i habitab les. D'u n m al planeja rne nt en sorgeixen mo lts problemes que sois perjudiquen l'aspiraci ó natural de I'home de mi llorar la seva qua li- tat de v ida.

  En aquest asp ecte, en el nostre poble s'ha iniciat r elaboració de les normes que han de regular el futur creixem ent urbaníst ic de la Vila: les «norrnes subsid i áries ». Que són i per qu e serveixen aquestes nor- mes ho troba reu en referencia en el prese nt número explicat pel nostre arquitecte municipal. De la im po rtá ncía qu e té r elaboració d'a quest es no rmes no en dubtem pas; per aix ó creíem que li hem de donar el re- lIeu que es mereix.

  En l' últi rna epo ca, el creixement urbanístic de la Vila ha segu it unes normes generals dictades perq u é servissin per a tots els pobles, pero com qu e cada 1I0c té un es característ iques pr ópies, no sem pre una pauta general pot serv ir per a un 1I0c en conc reto Es necessita un projecte propi, No sempre en r elaborac ió d'un projecte d'aques ta im- portáncia hi ha t ingu t cabuda tothom i qu an aqu est dret no ha estat reconegut, els result ats, molts co ps, han servit més per co mplaure in- teresos personals o de determinats grups de pr essió, qu e l' inte r és co- l-lectiu de tots.

  Vivim un moment en que la participa ció és rec oneguda a tothom i r elaboració d'aquestes normes ens sembla que t é un bon ini ci ja qu e s' ha presentat púb lic ament i s'estan demanant op inions. Que tot s veiem la importancia de pa rti cipar-hi, s' escolt i a tothorn, i es sáp iga com paginar l'inter és particu lar amb el co l-lectiu, fent un treball pos iti u i será un a tasca digna d'elogí dei s seus promotors. Del contrari, ta ra que el temps els tingui en l'oblit.

  ULTIMA HORA Hem senrir rumor s (ede fon t ~eneralment ben informadas), que s'esta co nsiderant la possibilita t

  que Santa Coloma sigui una area d experiencia-pilor en I'or gan ització sanitar ia de Caralu nya. L'anrer ior Conselleria de Sanitat de la Generalirar va enllest ir i publicar el Mapa Sanitar¡ de

  Catalunya com un recull de tots els recursos saniraris existents, en el qua l es desen volupen els grans trers de I'organització futura de la sanitat a la Catalunya aut ónom a.

  En aquest mareix Mapa Sanirar¡ es cont emple per a Sta. Coloma I'existenci~ d'un Centre de .5a- lut o Centre primar i de Sanita t, en el qual els met ges i altres sanitaria loeals farien la seva tasca I es disposaria defs rmtjans necessaris per als correspo nents s~rveis (Raigs X, perit labo raro n d'ana lisi.s cUniques, ATS, reeepcío d'av.is:os, consultc ri, etc.). S'hi podrien d~r. a terme també altres tasques sam- táries, com per exemple, revm ons escolars, con(erencles sobre higiene, etc.

  Per si sola, l'exisrencia d'un local i d'unes instal-lscion s no soluciona tot alment el prob lema de l'assistencia medica i sanita ria, pero la seva existencia com a Cent re de Salut lindri a un avanratge mo lt imponant el de I'anicuiacló en una xarxa sanilaria que pogués fer-se d rrec de tOlS els problc:. mes que el Cent re de Salut no pot soluciona r. Aixo significa que, de form a automatica, t ot al10 que el Centre de 5alut de la Vila no ¡:x>&ué~ solucionar pass3!ia a I'H ospital, que com~l i~ia I~ funci.ó d'Hospital Comarcal. El Mapa Samtarl sltu a aquest HospIta l Comarcal a Igualada 1 Ja dlsposa rla d'hospitalilzació i co nsultori per atendre qualsevol tipu s de malaltia, tant de Medicina com de Cirur- gia, Infancia, Part s i Psiquiatr ia. Només 'lu an aquest Hospital Comarcal no pogués resoldr e un pro- blema (en casos ja mo lts greus), caldria I'evacuació cap a un \loe més lIuny: I'Hospiral dc: Dislriete o Regional. Amb aquesta organitzac ió, les necessitats sanitar ies esta rien ja cobertes , a part ir ~'uns mf- nims, a tot arreu per un igual, i amb les possibilitats d'arribar de fo rma rapida als hospna ls més preparat s si aixo fos necessario

  Comenljar a construir Cent res de 5alut i p?sar-hi les instaHacions necessaries és una cosa per a qual calen mo lts diners i poss iblement no n'~1 haur an ta~ts, encara que ~s tr aspassin av.iat a la Ge~ neralitat tOts els recursos de la Seguretat Social. És per alxo que la nOtiCia que es pUgul t rabar un.a solució perque Santa Coloma sigui un deis primen ¡roes on aquesta organitz:ació pogués fer-se efecu· va ens semb la prou bona com per a comenta r-la fins i lOt quan nornés és un rumor.

  3

 • bústia - "

  Estimula lectore:

  Cremar palla és una cosa. Po tser sí que s 'ha de cremar, cosa que encara no queda be n clara. El que em pen- so que no s 'hauria de [er és no mi- rar com, quan i quina es crema. 1 sobre tot vigilar que a l cremar aquesta, no eeg ueixin altres plantes que hi pugui haver al vallant i que no hi tenen cap culpa. Die aixa per- que no fa guire que vaig veure com se 'n cremava una, de palla, i no es mirava prim en arroseegar-ñi un grupet d'arhres la mar de boníce que hi havia a una banda. 1 eren ele ún ica que precisament quedaven en aquell indret, com si en tingués- sim molta d e sob res per no respec- tar els pocs que ens alegren la vista quan sortim a passeig. Yaja, amics eremadors d e palla, U8 prego que lingueu una mica d e comple i U8 li· miteu a cremar alió que de ve ta bleo

  Un amant d e la naturalesa

  Sr. Director:

  Passejant per Sta . Co lo ma se'm atan se n dug ues criatures d'uns sis an ys i em diuen: Que ens voldria comprar un nú- mero? Portave n unes tirete s talment com aquelles que abans es fe ien servir per rifar les «toles» deIs balls de F esta Major . Al darrera a naven timbrades amb el ramp ó del coH egi de les Ger- manes. - Que val cada un? - Cinc p e ssetes.