Sadzobník - Ľudia - Slovenská sporiteľňa, a.s. · PDF fileAustrália v...

Click here to load reader

 • date post

  27-Dec-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sadzobník - Ľudia - Slovenská sporiteľňa, a.s. · PDF fileAustrália v...

Sadzobnkas A) Fyzick osoby nepodnikatelia

1. et ...................................................................................................... 3 a.et .................................................................................................. 3 b.Legislatvnety ............................................................................... 5 c.OstatnPoplatkysvisiacestom ................................................ 5 d.Elektronicksluby ........................................................................... 5

2. Platobnsluby ................................................................................... 6 a.Platobnslubybezhotovostnopercie ...................................... 6 b.Platobnslubyhotovostnopercie ............................................ 8

3. Platobnkarty ..................................................................................... 9 a.Debetnkarty ................................................................................... 9 b.Kreditnkarty ...................................................................................11

4. very .................................................................................................. 13

5. Bvanie .............................................................................................. 14

6. Sporenieainvestovanie ................................................................... 16 a.Vkladnkniky ................................................................................ 16 b.Cennpapiere ................................................................................ 17

7. Ostatnsluby .................................................................................. 19

8. Produktyaslubyinchspolonostpredvan naPobokch .................................................................................... 21

9. Defincieazsadystanovovaniapoplatkov ................................... 22 a.Defincie .......................................................................................... 22 b.Zsadystanovovaniapoplatkov ...................................................... 24

Obsah

Sadzobnkjedokument,ktorvydvaBankaavktoromsuvedenPoplatky,ichvka alebospsobureniavky,splatnos,podmienkyplatenia.

KlientplatLENPoplatkyuvedenvaktulnomSadzobnku avprslunchZmluvchaleboZverejneniach.

SadzobnkSlovenskejsporitene,a.s.3

asAfyzickosobanepodnikateZverejnen:31.10.2018inn:1.1.2019

1.et

Osobnet/SpaceetMlad OsobnetExclusiveZskajtezavu1/zPoplatkuzavedenietuvovke100%sprogramomVhodnset

AkzrealizujetevSledovanomobdobsasne

-bezhotovostnplatbyPlatobnoukartouvovkemin.200vobchodoch,nainternete,cezaplikciuGooglepay3/,

-min.3pravidelnplatby4/,-min.1platbu/vkladnasporenieaspovovkeminimlnejSumysporenia5/

AkzrealizujetevSledovanomobdobsasne

-bezhotovostnplatbyPlatobnoukartouvovkemin.400vobchodoch,nainternete,cezaplikciuGooglepay3/,

-min.3pravidelnplatby4/,-min.1platbu/vkladnasporenieaspovovkeminimlnejSumysporenia5/

alebo aleboAkvaeAktvavSledovanomobdobdosiahnu15000 AkvaeAktvavSledovanomobdobdosiahnu30000

alebo aleboZaaktvnevyuvaniePlatobnejkartyvydanejkBusinesstu2/ ZaaktvnevyuvaniePlatobnejkartyvydanejkBusinesstu2/

Zskajtezavu1/zPoplatkuzavedenietu50%sprogramomVhodnsetAkzrealizujetevSledovanomobdobsasne

-bezhotovostnplatbyPlatobnoukartouvovkemin.100vobchodoch,nainternete,cezaplikciuGooglepay3/,

-min.1pravidelnplatba4/,-min.1platbu/vkladnasporenieaspovovkeminimlnejSumysporenia5/

AkzrealizujetevSledovanomobdobsasne

-bezhotovostnplatbyPlatobnoukartouvovkemin.200vobchodoch,nainternete,cezaplikciuGooglepay3/,

-min.3pravidelnplatby4/,-min.1platbu/vkladnasporenieaspovovkeminimlnejSumysporenia5/

1/ V prpade splnenia podmienok v Sledovanom obdob Banka poskytne zavu

zPoplatkuzavedenietunasledujcikalendrnymesiac.ZavazPoplatkusaneposkytnepritovanPoplatkuzamesiac,vktoromnadobudolinnosprvnykon,nazkladektorhodolokzniku/zrueniuZmluvyoposkytovanprslunhoBankovhoproduktu.

2/ BankaposkytnezavuzPoplatkuzavedenietu,akmKlientvaseztovaniaPoplatkuvBankesasnevedenakofyzickosobapodnikateBusinessetavSledovanomobdobuskutonildebetnouPlatobnoukartouvydanouktomutoBusinesstumin. 5 vberovhotovosti z bankomatualebobezhotovostnchplatiebzatovaraslubyuObchodnkovvSRavzahranivobchodoch,nainternete,cezaplikciuGooglepay,svnimkouVylenchtransakci,ktorsadotohtopotunezartavaj.

3/ Bezhotovostn platy za tovar a za sluby debetnmi kartami vydanmikOsobnmutuKlientaa/aleboKreditnmikartamivydanmikuKartovmutu vedenmu na meno Klienta, ktor boli skutone zatovan do koncaSledovanhoobdobia.DostubezhotovostnchplatiebPlatobnmikartamisanezartavajVylentransakcie.

4/ NazkladetrvalchPlatobnchprkazovnahradua/aleboShlasovsinkasomsvnimkouprevodovmedzivlastnmitamiKlientaaspltokveru.

5/ Sporenie na rezervu, Sporenie pre rados, Sporenie k tu, Sporenie nabvanie,ikovninvestinsporenievedennamenoKlienta.

a.et

4

1.et

SadzobnkSlovenskejsporitene,a.s.asAfyzickosobanepodnikateZverejnen:31.10.2018inn:1.1.2019

PRODUKTYASLUBYZAHRNUTVCENESpaceet

tudent/SpaceetMlad

Osobnet OsobnetExclusive Spororosenior Spororo

MesanPoplatokzavedenietu 0,00/2,00 5,90 8,90 1,00 2,505/

ZmenaalebozruenietrvalhoPlatobnhoprkazunahradu1/aShlasusinkasom/InkasantaprostrednctvomElektronickchsluieb

neobmedzene neobmedzene neobmedzene

RealizciatrvalhoPlatobnhoprkazunahraduaPlatobnhoprkazunaInkaso neobmedzene neobmedzene neobmedzene

RealizciajednorazovhoPlatobnhoprkazunahradu/PrevoduFIT2.0vEUR(Domceprevody)aPrevoduvEURdokrajnEHPvrtaneSEPAprostrednctvomElektronickchsluieb

neobmedzene neobmedzene neobmedzene

Internetbanking/Telephonebanking/elektronickvpis

SMSsluby/SMSslubyPremium SMSsluby SMSsluby SMSslubyPremium

VydanieprvejGRIDkartypreKlienta

JednaPlatobnkartavydanieaobnova SpaceVISAElectronpreKlientaVISAElectron/MaestropreKlienta

VISAClassic/MastercardMass2/preKlientaa/aleboOprvnenosobu

VISAElectronpreKlienta

ZavazPoplatkuzajednuembosovanPlatobnkartuMastercardWorldpreKlientavydanieaobnova

50%

SlubykPlatobnejkarte(optovnvytlaeniePINkdu,prevydaniekartyvprpadejejstratyaleboodcudzenia,zmenalimitovkartyKlientskecentrum,Poboka,Elektronicksluby)

VberhotovostiPlatobnoukartouzbankomatuneobmedzene

vSLSPafinannejskupinyERSTEGROUP6/

neobmedzenevSLSP,finannsku-pinaERSTEGROUP,

inbankavSRavkrajinchEHPprivberevmene

EUR

BezhotovostnplatbaPlatobnoukartouzatovarazasluby3/ neobmedzene neobmedzene

SlubaVlastnkartapreKlientakjednejPlatobnejkarte4/

a.et

Prevody

El.sluby

Debetnkarty

Legenda: slubajezahrnutvceneslubaniejezahrnutvcene

5

1.et

SadzobnkSlovenskejsporitene,a.s. asAfyzickosobanepodnikateZverejnen:31.10.2018inn:1.1.2019

1/ Ukonenie trvalho Platobnho prkazu na hradu po vykonan stanovenhopotu Platobnch prkazov, po preveden stanovenej sumy alebo v dohodnutbudcideukonenia-niejezahrnutvcenetu.

2/ Vprpade,eKlientnebudepoadovaembosovanPlatobnkartu,mnrok naelektronickPlatobnkartubeztovaniapoplatku.

3/ Svnimkouplatiebzahazardnhry,lotrieazastvkovanieatransakcivinejmeneakoEUR.

4/ PriexistujcichPlatobnchkartchsoslubouVlastnkartasazavaposkytne nanajstarievydanPlatobnkartu.

5/ Ak Klient et vyuva vlune na ely obchodovania s cennmi papiermi,Poplatok za vedenietuaPoplatok zaplatobnopercie v rmci domcehoprevoduje0eur.AkzaneKlientetvyuvanainely,naintypyopercialebopoiadaodoplnkovslubyalebooinBankovproduktyspojenstom,etajehovyuvaniebudspoplatnenvsladesoSadzobnkom.

6/ ZatransakcievinejmeneakoEURbudetovanajPoplatokzaspracovanietransakcivinejmeneakoEUR.

c.OstatnPoplatkysvisiacestom

b.Legislatvnety

POPLATOK SadzbaZmenanakladaniastom 2,00Zverejovanietu1/ 5,00mesane

1/ NazkladedohodymedziBankouaKlientomjemonposkytovaklegislatvnymtomajinBankovprodukty,ktormubyspoplatnenvzmysleplatnhoSadzobnka.PodmienkyposkytovanialegislatvnychtovsuvedenvZverejnenkZkladnmubankovmuproduktuaPlatobnmutusozkladnmifunkciami.

1/ KtuniejemonposkytovainBankovprodukty.

1/ Nainternetovejstrnke:http://transparentneucty.sk/.

POPLATOK Zkladnbankovprodukt PlatobnetsozkladnmifunkciamiMesanPoplatokzavedenietu 0,00 3,00vrozsahustanovenomzkonom.483/2001Z.z.obankchsjednouelektronickouPlatobnoukartouMaestropreKlientaaleboOprvnenosobu1/

POPLATOK Osobitnetdlnka1/

MesanPoplatokzavedenietu 2,00vrozsahustanovenomzkonom.483/2001Z.z.obankch:-jednorazovvkladhotovostialebobezhotovostnenaetsprvcomkonkurznejpodstatypodaosobitnhopredpisuvmeneEUR-jedenkrtzakalendrnymesiacvberhotovostiztuvovkepodaosobitnhopredpisu

6SadzobnkSlovenskejsporitene,a.s.asAfyzickosobanepodnikateZverejnen:31.10.2018inn:1.1.2019

1/ PoplatoksanetujepritevedenomvinejmeneakoEUR.2/ ZaSMSSlubyPremiumposkytovankOsobnmutu,SpacetuMladakSpacetutudentprekadhoKlientaa/aleboOprvnenosobuBankatuje

Poplatok0,50mesane.

d.Elektronicksluby

POPLATKYZAPOUVANIESLUIEB SadzbaInternetbanking1/ 1,00mesanezaetSMSslubyprekadhoKlientaa/aleboOprvnenosobu 1,00mesaneSMSslubyPremiumprekadhoKlientaa/aleboOprvnenosobu 1,50mesane2/

POPLATKYZASPRVUBEZPENOSTNCHPREDMETOV SadzbaVydanieGRIDkarty 2,00Vydanieprvhoaaliehoelektronickhoosobnhoka(EOK) 80,00

1.et

2.Platobnsluby

a.PlatobnslubybezhotovostnopercieDomceprevody

Cezhraninprevody

POPLATOK SadzbaRealizciatrvalhoPlatobnhoprkazunahraduaPlatobnhoprkazunaInkaso(priInkasestranaplatiteaajprjemcu) 0,20

4/

Spracovanieiadostiovrtenie/preetrenie/spresnenieprevodu 10,00+poplatokbankyprjemcuPotvrdenieovykonanprevodu 5,00Spsobrealiz