Projekt na egzaminie praktycznym

download Projekt na egzaminie praktycznym

of 32

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Projekt na egzaminie praktycznym

 • Centralna KomisjaEgzaminacyjna

  publikacja wspfinansowanaprzez Europejski Fundusz Spoeczny

  Elbieta Goliska

  Projektna egzaminiepraktycznym

  dla uczniw technikw i szk policealnych

  Broszura o egzaminie zawodowym

 • Autor broszury: Elbieta GoliskaAutor opracowania graficznego: Maja Chmura (majachmura@wp.pl)Redaktor jzykowy: Magdalena CzerkawskaRedaktor techniczny: Stefan Drobner

  Stan prawny na dzie 1 grudnia 2006 r.

  Wydawca: Centralna Komisja EgzaminacyjnaWarszawa 2007

  ISBN 978-83-7400-250-9

  amanie tekstu: trzecieoko@q.pl

 • Spis treciWstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  I . To, co ju powiniene wiedzie o egzaminie zawodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  II . Czym jest projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  III . Zaprojektuj co to nie takie trudne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  IV . Projekty na egzaminie praktycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  V . Jak wykona projekt na egzaminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  VI . Jak si przygotowywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

 • WstpPrzed tob egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe. Czeka ci okres wytonej pracy.

  To egzamin, do ktrego trzeba si przygotowa! Praktyka przeprowadzonego po raz pierwszy egzaminu dla absolwentw technikw w czerwcu

  2006 roku pokazaa, e nie wszyscy go zdaj. Spord 97 103 absolwentw technikw i szk policeal-nych, ktrzy przystpili do egzaminu, dyplom otrzymao 59 507, co stanowi 61,3%, w niektrych zawodach zdao tylko 30%. Na etapie pisemnym egzaminu trudnoci sprawiay zadania z obszarw standardu wyma-ga egzaminacyjnych: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisw, instrukcji, rysunkw, szkicw, wykresw, dokumentacji technicznych i technologicznych, oraz: przetwarzanie da-nych liczbowych i operacyjnych. Jednak nie tylko to stwarzao trudnoci absolwentom technikw.

  Dla wielu trudne okazao si zadanie praktyczne, ktre w przypadku wikszoci zawodw nie wizao si z praktycznym wykonywaniem konkretnych czynnoci na stanowisku egzaminacyjnym jak to miao miejsce w przypadku egzaminu dla absolwentw zasadniczych szk zawodowych, ale polegao na opracowaniu projektu realizacji okrelonych prac.

  Najmniej problemw sprawiay zdajcym zadania z obszaru: bezpieczne wykonywanie za-da zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska.

  Wspomniaam o dowiadczeniach pierwszego egzaminu nie po to, aby ci nastraszy, ale aby zachci ciebie i twoje koleanki i kolegw do przeczytania tej broszury. Mam nadziej, e to, co napisaam, pomoe wszystkim w przygotowaniu si do etapu praktycznego egzaminu. To nie jest takie trudne, ale jest konieczne!

  To, co ju powiniene wiedzie o egzaminie zawodowym

  Jeli podje decyzj, e bdziesz zdawa egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe, to z pewnoci zapoznae si ju z Informatorem o egzaminie dla twojego zawodu.

  Wiesz wic ju, e: Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe jest form oceny poziomu opanowania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymaga bdcych podstaw przeprowadzania egzaminu.Egzamin zawodowy przeprowadza si w dwch etapach: pisemnym i praktycznym.

  Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i skada si z dwch czci.W czci i zadania egzaminacyjne sprawdzaj wiadomoci i umiejtnoci waciwe dla

  kwalifikacji w danym zawodzie W czci II zadania egzaminacyjne sprawdzaj wiadomoci i umiejtnoci zwizane z za-

  trudnieniem i dziaalnoci gospodarcz.

  Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzajcego praktycz-ne umiejtnoci z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Na tym etapie egzaminu sprawdzane bd umiejtnoci wynikajce z zadania o treci ogl-nej okrelonej w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla twojego zawodu (jest on do-kadnie omwiony wInformatorzeoegzaminie). Zakres egzaminu na tym etapie sprawdza bdzie praktyczne umiejtnoci poprzez:

  opracowanie projektu realizacji okrelonych praclub opracowanie projektu realizacji i wykonanie okrelonych prac (w zalenoci od zawodu

  i jego specyfiki).

  I

 • Jak wic wida, na etapie praktycznym zasad jest opracowanie projektu wykonywania prac, std zdajcy nie zawsze bdzie wykonywa fizycznie czynnoci, ktrych efektem byby konkretny wytwr, ale bdzie musia opisa, jak to naley zrobi i chyba to jest najtrudniejsze. W tym momencie pojawia si magiczne sowo projekt, bowiem rozwizanie zadania ma by projektem realizacji konkretnych dziaa wynikajcych z treci zadania egzaminacyjnego, ktre wedug zdajcego naley wykona.

  Czym jest projekt W jzyku polskim projekt kojarzy si najczciej z zaprojektowaniem, z rozwiniciem pier-

  wotnego pomysu i opracowaniem go w formie rysunkw i instrukcji wykonawczych. Inaczej mwic, z wykonaniem dokumentacji bdcej podstaw do realizacji pomysu.

  W Sowniku wyrazw obcych J. Tokarskiego czytamy:

  Projekt zamierzony plan dziaania, postpowania; pomys, plan, szkic jakiego przedsiwzi-cia, np. ustawy; dokument zawierajcy rysunki techniczne, obliczenia, opisy, kosztorysy itp. zwizane z zamierzon budow obiektu budowlanego lub urzdzenia technicznego.Kto kto wykonuje projekt projektuje.

  Sownik jzyka polskiego podaje nastpujc definicj projektowania:

  Projektowanie to opracowywanie, ukadanie projektu, planu, obmylanie czego, co zamierza si wykona. W wyniku projektowania powstaje projekt, ktry mona przedstawi za pomoc rysunku, szkicu, planu, obliczenia itp.

  I jeszcze W. Gasparski:

  Projektowanie koncepcyjne przygotowanie dziaa. Wytworem dziaalnoci projektowej jest projekt, czyli wzr zamierzonego przedmiotu (lub procesu), umoliwiajcy bezporedni reali-zacj tego przedmiotu (lub procesu), obmylany pod wzgldami niezbdnymi dla tej realizacji oraz uytkowania przedmiotu.

  Profesor Tadeusz Kotarbiski pisa:

  Mwic o kim, e sporzdza projekt, mamy zwykle na myli, e postanowiwszy dany czyn wy-kona lub doradzi wykonanie go, usiuje obmyli pod potrzebnymi do tego wykonania wzgl-dami ten czyn, odpowiednie dzieo lub wytwr.

  Typowe projekty, ktre w tym momencie nasuwaj si na myl, to projekty budynkw (pro-jekty budowlane), ale take mog to by projekty samochodw, projekty ubra czy projekty oprogra-mowania komputerowego, lub badania i testy nad nowym rodzajem lekarstwa. S to projekty bardzo zoone. Ale projektem mog by nawet tak proste czynnoci, jak zaplanowanie zakupw niezbd-nych do zorganizowania imprezy urodzinowej czy zrobienie niadania.

  Kady projekt jest opracowaniem autorskim jeli chodzi o form i sposb jego opracowa-nia, co oznacza, e informacje stanowice tre merytoryczn projektu mona przedstawi w postaci np. tekstu ze schematami, rysunkami, tabelami itp. nie ma tu ogranicze, sposb jest dowolny. Natomiast kady projekt ograniczony jest okrelonymi zaoeniami wynikajcymi z zadania, ktre jest do wykonania.

  Mimo e projekt jest opracowaniem o charakterze autorskim pod wzgldem zawartoci me-rytorycznej i formy jego opracowania, to kady projekt musi mie okrelon struktur ale o tym bdzie mowa w dalszej czci broszury.

  Pojcie projekt jest bardziej wieloznaczne. Przez okrelenie projekt mona rozumie zaprojektowanie i realizacj okrelonego duego

  przedsiwzicia. Projekt to take metoda pracy coraz czciej stosowana przez rne instytucje. Mona dla

  tego przypadku przytoczy nastpujce definicje:

  projekt to przedsiwzicie innowacyjne, wymagajce odmiennych od dotychczas stosowanychmetod dziaania, efektywniejszych sposobw komunikowania si i wsppracy w obrbie przedsibiorstwa;

  II

 • projekt to przedsiwzicie obejmujce zadania odznaczajce si takimi cechami, jak czaso-we ograniczenie, kompleksowo i wzgldne nowatorstwo;

  ale take i tak definicj:

  projekty to przedsiwzicia, ktre nie powtarzaj si w identycznej formie.

  W odniesieniu do etapu praktycznego egzaminu zawodowego, projekt to koncepcyjne przygotowanie dziaa, czyli opis zamierzonego procesu, umoliwiajcy bezporedni realizacj tego, co okrelone jest w zadaniu egzaminacyjnym, obmylany pod wzglda-mi niezbdnymi dla tej realizacji. W przypadku niektrych zawodw, poczony jest on z czciow realizacj zaplanowanych dziaa.

  Nie przeraaj si tym, co przeczytae na temat projektw to wcale nie jest takie skompli-kowane. Mam zamiar wykaza ci to. Przekonasz si, e ju nieraz projektowae, czyli wykonywae projekty obmylajc sposb rozwizania rnych problemw, tylko nie zapisywae tych projektw. Na egzaminie praktycznym musisz umie nie tylko obmyli sposb rozwizania problemu, ale to, co obmylie spisa (i to w okrelony sposb).

  Zaprojektuj co to nie takie trudne Zamy, e masz wasny pokj. Nie tylko znudzi ci si wystrj pokoju, ale sta si on ju nie-

  funkcjonalny. Zarobie w wakacje troch pienidzy i chcesz 2000 z przeznaczy na zupen zmia-n wystroju pokoju, w tym zmian koloru cian, zmian ustawienia mebli, dokupienie nowego biurka i by moe, jeli wystarczy funduszy, zrobienie pek na pyty i sprzt odtwarzajcy. Na realizacj tego projektu moesz przeznaczy tylko dwa tygodnie ferie zimowe, poniewa pniej bdziesz bardzo zajty.

  Przystpu