Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

of 12 /12
Tää o mee syrän ja keuhkot

description

 

Transcript of Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

Page 1: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

Tää o mee syrän ja keuhkot

Page 2: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

Avaa silmäs, oot kaupunkipuistos!

Poriin kaupunkipuisto perustettiin ympäristöministeriön päätöksellä vuonna 2002. Se on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva kaupunki-suunnittelun työkalu. Sen tarkoitus on varmistaa kaupungin keskustassa ja sen ympärillä levittäytyvän luonnon ja kulttuurimaiseman suojelu ja hoito sekä luoda edellytykset alueen kehittämiselle ja käytölle.

Porin kansallinen kaupunkipuisto tarjoaa asukkaille ja vierailijoille viih-tyisän, terveyttä edistävän ympäristön, joka sisältää arvokasta luontoa sekä rakennus- ja kultturiperintöä. Kaupunkipuistolla on valtakunnalli-nen merkitys, mutta ennen kaikkea se on tavallisia porilaisia varten. Sillä on tärkeä sija kaupunkilaisten arjessa ja sydämissä. Puistoalueet tarjoa-vat monenlaisia mahdollisuuksia vapaa-aikaan ja virkistykseen. Kaupun-kipuiston ideana on toimia sekä kaupunkilaisten rentoutumispaikkana että helposti saavutettavana luontokohteena.

Page 3: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

Rooli

Suomen kansallisilla kaupunkipuistoilla on oma rooli osana valtakunnallista kaupun-kipuistojen verkostoa. Porin kansallisen kaupunkipuiston roolina on kertoa yhden Suomen merkittävimmän joen, Kokemäen-joen, ja suomalaisen asutuksen kehitty-misen vaiheista. Vesitietä pitkin asutus, kulttuuri ja uudet virtaukset levisivät ran-nikolta sisämaahan. Kaupunkipuiston ydin on osa suomalaisten kaupunkien kehityshistoriaa.

Jokisuun kauppapaikka on muuttunut teollistumisen ajan jälkeiseksi osaamiskes-kukseksi. Etelärannan kivikorttelit ja kau-punkia halkovat puistoakselit muistuttavat kaupunkipaloista ja aikansa arvomaailmas-ta. Kaupunkia ympäröineet viljelysmaat ja yhteislaitumet ovat yhteiskunnallista muutosta seuraten saaneet uuden merki-tyksen kaupunkilaisten ja matkailijoiden vapaa-ajanviettoalueina. Kaupunkipuiston pohjoisreunalta levittäytyy Pohjoismaiden laajin jokisuisto, jonka luontoarvot ovat kansainvälisesti tunnustettuja.

ooorrrnianiania

HanhiluoHanhiluoHanhiluo

KKKvistiluovistiluovistiluoKvistiluoKKKvistiluoKvistiluoKvistiluoKKKvistiluoK

LiljanluoLiljanluoLiljanluoHeHeHevvvosluoosluoosluo

PPPolsanluoolsanluoolsanluo

KKKKKKKKKaaatintintintintintintintintintintintintintintinkkkkkkkkkkkkkkkuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuruuru

hautausmahautausmahautausmaaaattt

ohjoisohjoisohjoisrrraaannntatata

ivi-ivi-ivi-PPPooorrriii

tttoakselitoakselitoakselit

koulukokoulukokoulukorrrttttttelitelitelit

PPPooorrrttaalittaalittaali

HuvilajuopaHuvilajuopaHuvilajuopaHuvilajuopaHuvilajuopaHuvilajuopaHuvilajuopaHuvilajuopaHuvilajuopa

Page 4: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

Cygnaeuksen koulun

oppilaan tulkinta mus-tavariksesta.

Alueet

Lähes kymmenen neliökilometrin kokoinen Porin kansallinen kaupunkipuisto on toimintojensa ja alueiden sijainnin perusteella jaettu kolmeen kokonaisuuteen.

Luodot

Luotojen alue on osa Suomen edustavinta suistomuodostumaa. Jokisuis-ton maankohoaminen ja joen tuoman aineksen kerrostuminen saavat aikaan suiston, sen kasvillisuuden ja linnuston siirtymisen vuosittain joki-suulta merelle päin. Tämä nopea ekologinen muutosprosessi on eri aikoi-na muokannut sekä alueen luontoa että rakennettua maisemaa. Luotojen alue kuvastaakin hyvin maaseudun ja luonnon sekä kaupungin välistä jat-kuvaa vuorovaikutusta.

Luotojen alueella maisemaa hallitsevat avoimet viljelykset. Alueen poh-joiskärki kuuluu Kokemäenjoen suiston Natura-alueeseen. Luonnonsuoje-lualueen ja viljelysten väliin jää Kalafornian golfkenttä. Kaupunkipuistoon kuuluvat myös Hevosluodon siirtolapuutarha sekä Huvilajuovan varrella sijaitseva 1900-luvun alkuvuosikymmeninä syntynyt, omaleimainen ja kult-tuurihistoriallisilta arvoiltaan merkittävä huvila-asutus. Lisäksi alueella si-jaitsee porilasille tärkeä Kirjurinluoto. Se on arvokas kulttuurihistoriallinen kohde, jossa rakennettu ympäristö yhdistyy luontoon. Kirjurissa on tilaa liikkua, leikkipaikkoja, näyttäviä istutusalueita mutta myös paikka suurille yleisötapahtumille, joista tunnetuin on Pori Jazz -festivaali.

Page 5: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

kkkiiikkkeskustaeskustaeskusta

aluejaaluejaaluejakkkooo

LLLuodotuodotuodot

eskus ja eskus ja eskus ja

Page 6: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

Kaupunkikeskusta

Ainutlaatuinen kaupunkimaisema muodostuu arvorakennuksista, joita ovat muun muassa Kokemäenjoen Pohjoisrannan teollisuusrakennukset, erityisesti Porin Puuvillan rakennusryhmä, Keski-Porin uusgoottilainen kirkko sekä Suomen edustavimpiin uusrenesanssirakennuksiin lukeutuva Junneliuksen palatsi, nykyinen kaupungintalo. Merkittäviä kohteita ovat myös Porin silta, raatihuone, muut Etelärannan rakennukset sekä Käppä-rän hautausmaalla sijaitseva Juseliuksen mausoleumi.

Ilmansuuntien mukaan Porin keskustaa halkovat puistoakselit ovat kan-sallisen kaupunkipuiston kaavahistoriallisesti näkyvin elementti. Ristik-käispuistot tuovat luonnon keskustaan ja jäsentävät kaupunkitilaa muo-dostaen samalla turvallisen väylän kevyelle liikenteelle. Ne yhdistävät kaupungin muut viheralueet toisiinsa. Kaupungin hautausmaat ja vanhan kaupunginsairaalan alue muodostavat viherrakenteellisen jatkeen Länsi-puistolle. Hautausmaiden arvo on niiden mielenkiintoisen historian lisäk-si merkittävissä rakennuksissa ja muistomerkeissä. Puistot ovat tunnettu-ja myös kaupungin nimikkolinnun mustavariksen pesimäyhdyskunnista.

Porin IX kaupunginosan koulukorttelien alueen merkittävin rakennus on Eteläpuiston päässä sijaitseva satavuotias Cygnaeuksen koulu. Koulukort-telien alue yhdistää keskustan puistot etelään rautatieasemalle sekä Porin metsään ja edelleen kaupunkia ympäröivään maaseutuun.

Page 7: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013
Page 8: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

Porin metsä ja urheilukeskus

Porin metsä on vanha kaupunkilaisten yhteislaidun, jota kehitettiin sotien jälkeen virkistysalueeksi. Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvaa metsäaluetta on kolme neliökilometriä. Keskeisen sijaintinsa ja laa-juutensa ansiosta alue on kaupunkilaisten tärkeä virkistysmetsä. Intensiivisin virkistyskäyttö sijoittuu Porin metsän pohjoisosiin Isomäen ympäristöön. Arvokkaimmat luontokohteet sijoittuvat metsän kaakkois-osiin. Sotien aikainen historia on näkyvissä alueella edelleen muun muassa maastosta erottuvissa vanhoissa lentokoneiden suojana toimineissa val-lituksissa. Urheilukeskuksen alueella on mahdollisuus harrastaa eri lajeja ympäri vuoden.

Ympäristöstään kohoavan Isomäen maisemallinen merkitys on suuri. Iso-mäki ja sitä kiertävä ulkoilupolkuverkosto sekä maauimalan ympäristö muodostavat professori Yrjö Lindegrenin yleissuunnitelmassa esitetyn kansanpuistoalueen, jolla on myös arkkitehtuuri- ja kaavahistoriallista merkitystä.

Lisätietoja:Porin kaupunkisuunnitteluValtakatu 4 B, 28100 Pori, puhelin 044 701 1976

Porin tekninen palvelukeskus / puistotoimiKirjurinluodontie 6 , 28100 Pori, puhelin (02) 621 1845

kaupunkisuunnittelu@pori.�www.pori.�/kaupunkipuisto ja www.facebook.com/porinkansallinenkaupunkipuisto

ympäristöministeriö: www.ymparisto.�

Page 9: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013
Page 10: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

Pori National Urban Park

Green corridor trough the city

Pori Natiolal Urban Park was founded at 2002. It is one of the main themes of developing the urban structure and the cityscape, a way of managing and preserving the urban environment. Park area forms a continuous green structure within the city. Without leaving the park you can journey from the Kokemäenjoki river delta, known as birdlife, trough the heart of the city to the Pori Forest recreation area and on to the countryside surrouding the city. Besides interesting sights, the urban park also o�ers countless opportunities to enjoy the peace and quiet and relax. Parks, fo-rests, wetlands and other natural experiences can be found within wal-king distance of the city centre.

More information:www.pori.�/kaupunkipuistowww.facebook.com/porinkansallinenkaupunkipuisto

Page 11: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

Tekijät: Jouni Koivukoski, kuvausHeli Koskela - taitto, kartat ja kuvausHeli Nukki - toimitus ja kuvausKirsi Vahtokari - toimitus

Porin kaupunkisuunnittelu 2013 Paino: Brand ID

Page 12: Porin kansallinen kaupunkipuisto, yleisesite 2013

Kuva

: Len

toku

va V

alla

s Oy

www.pori.� /kaupunkipuistowww.facebook.com/porinkansallinenkaupunkipuisto

cmyk 87 56 21 5 + 40%

pms 653 + 40%