PERTANDINGAN REKA BENTUK PERABOT ANYAMAN reka bentuk perabot...  PERTANDINGAN REKA BENTUK...

download PERTANDINGAN REKA BENTUK PERABOT ANYAMAN reka bentuk perabot...  PERTANDINGAN REKA BENTUK PERABOT

of 24

 • date post

  09-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  288
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PERTANDINGAN REKA BENTUK PERABOT ANYAMAN reka bentuk perabot...  PERTANDINGAN REKA BENTUK...

PERTANDINGAN REKA BENTUK PERABOT ANYAMAN

ROTAN DIANTARA MALAYSIA DENGAN NEGARA BARAT.

Haliza Anak Mariu

RJ{ SaIjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 2230 (Teknologi Senireka) 8173 2006

2006

"mal M..aKlUmal t\.KaoemlJl~Orws! ' 1 sARAWA!l UNIVER lTI MALAYSIA

U4100 K ta. am

lSI KANDUNGAN

TAJUK MUKASURAT

PENGHARGAAN

ABSTRAK

BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pengenalan kajian .................................................. . 1 - 2

1.2 Objektifkajian....................................................... . 3

1.3 Skop kajian .......................................................... .. 4

BAB 2: METADOLOGI PENYELIDIKAN

2.0 Pengenalan........................................................... . 5

2.1 Data primer .......................................................... . 6-8

a. Borang soal selidik

b. Pemerhatian

2.2 Data sekunder. ...................................................... . 9 - 10

a. Buku

b. Majalah

C. Internet

BAB 3 : HASIL KAJIAN

3.0 Analisa borang soal selidik ..................................... .. .. . 11 - 17

a. Carta pai - taburan mengikut responden umur

b. Carta pai - taburan responden mengikut jantina

c. Carta pai - taburan responden mengikut pekerjaan

d. Graf- purata perbandingan

e. Graf- purata pemerhatian

f Carta - harga

g. Graf- cadangan

3.1 Perbandingan rekabentuk dan corak anyaman .................... . 18 - 19

3.2 Definisi konsep moden dan tradisional. ............................ . 20

(a) Moden

(b )Tradisional

3.3 Kesimpulan........................................................... . 21

BAB 4 : LAKARAN IDEA DAN CADANGAN AKHIR

4.0 Pengenalan........................................................... . 22

4.0 ( a) Lakaran idea .................................................... . 22

( b ) Proses perkembangan idea .................................... . 23

( c) Cadangan reka corak anyaman .............................. . 24

(d) Perkembangan idea reka corak anyaman .................... . 25

( e ) Reka corak anyaman akhir .................................... . 26

( f) Reka bentuk akhir ............................................... . 27

(g) Penyataan reka bentuk ......................................... . 28

4.1 Kajian ergonomik ................................................... . 29

4.2 Speksifikasi reka bentuk........................................... . 30 - 31

BAB 5 : KESIMPULAN

Kesimpulan ............................................................ . 27

RUJUKAN

LAMPIRAN

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS / LAPORAN

JUDUL : Perbandingan Reka Bentuk Perabot Anyaman Rotan Diantara Malaysia dengan Negara Barat

SESI PENGAJIAN : Sesi 2005 /2006

Saya HALIZA ANAK MARIU

mengaku membenarkan tesis / laporan* ini disimpan di Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut :

1. Tesis / Laporan adalah hakmilik Universiti Malaysia Sarawak. 2. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

membuat salinan untuk pengajian sahaja. 3. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

membuat pendigitan untuk membangunkan Pangkalan Data Kandungan Tempatan. 4. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

membuat salinan-salinan tesis / laporan ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.

5. * sila tandakan 0 D SULIT (mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan

atau kepentingan seperti termaktub di dalam AKTA

[2] TERHAD RAHSIA RASMI 1972 )

( mengandungi maklumat Terhad yang telah ditentu

D TIDAK TERHAD kan oleh Organisasi / badan di mana penyelidikan dijalankan )

Disahkan,

gan Penulis Tandat

It~ I~-}-:-{Tarikh: Tarikh: Alamat Tetap : Bt.l 0, lalan Selangau-Mukah, Po. Box 89254, Selangau Post Office, Sibu.

Catatan: * Tesis I Laporan dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah, Sarjana dan Sarjana Muda * Jika Tesis I Laporan ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis I laporan ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atrau TERHAD.

Projek yang bertajuk ' Perabot Anyaman Rotan' telah disediakan oleh Haliza ak. Mariu

kepada Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif sebagai memenuhi syarat untuk Ijazah Sarjana

Muda Seni Gunaan dengan kepujiaan (Tekoologi Seni Reka )

Diterima untuk diperiksa oleh :

/~-( Encik Firdaus Abong Abdullah)

Tarikh:

/~;S.- /t~f

PENGHARGAAN

Saya rasa amat bersyukur kerana dapat menyediakan dan menyempurnakan

penyelidikan tahun akhir sebagai memenuhi syarat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Senireka (

Senireka Perindustrian) .

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan

terima kasih kepada semua pensyarah program Teknologi Senireka Perindustrian dalam

menjayakan penyelidikan ini terutamanya Dr. Khairul Aidil Azlin Abdul Rahman, Encik

Musdi Hj. Shanat dan Encik Firdaus Abong Abdullah di atas segala tunjuk yang telah mereka

berikan semasa penyelidikan ini dijalankan.

Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu bapa serta keluarga yang memberi

dorongan, sokongan dan galakan yang tidak temilai bagi diri saya dalam menjayakan

penyelidikan ini.

Kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan

seperjuangan yang turut sarna bekerja keras, memberikan bantuan dalam segala hal sarna ada

berbentuk nasihat, tunjuk ajar, dorongan serta semangat semasa penyelidikan ini dijalankan

kerana susah payah yang diharungi bersama.

Tidak lupa juga kepada yang terlibat ketika saya menjayakan penyelidikan ini dengan

setinggi-tinggi penghargaan atas kerjasama yang telah diberikan.

, Kerjasama yang telah diberikan amat berharga bagi saya'.

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Senireka

Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif

Universiti Malaysia Sarawak ( UNIMAS )

ABSTRAK

Penyelidikan yang saya jalankan ialah 'Perbandingan Rekabentuk Perabot Anyaman

Rotan di antara Malaysia dengan Negara Barat'. Dalam penyelidikan ini" saya ingin mengkaji

elemen-elemen rekabentuk perabot anyaman rotan dan perbandingan rekabentuk kedua-dua

buah Negara.

Kajian yang dilakukan adalah berkaitan dengan elemen-elemen rekabentuk seperti

corak anyaman, kekemasan, keunikan, kreativiti rekaan, nilai estetik, salZ,

keselamatan,keseimbangan, warna, ketahanan dan kekuatan. Perbandingan juga berdasarkan

elemen-elemen rekabentuk ini.

Penyelidikan ini merupakan salah satu yang mencabar bagi saya kerana ia

memerlukan penelitian dan pengkajian yang rapi bagi mengkaji perbandingan elemen

anyaman dan rekabentuk perabot rotan di antara Malaysia dengan Negara Barat.

Sebelum penyelidikan ini dijalankan saya telah membuat beberapa perancangan dari

segi metadologi. Metadologi yang saya gunakan ialah data primer dan data sekunder.

Kaedah data primer, saya akan mengedarkan boring soal selidik kepada 69 responden.

Borang soal selidik yang sediakan terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B

dan bahagian C. Bahagian A ialah latarbelakang respond en. Bahagian B ialah perbandingan

berdasarkan gambar yang telah disediakan. Antara rekabentuk yang sedia ada bagi kedua-dua

buah Negara. Perbandingan yang dibuat berdasarkan elemen rekabentuk dan corak anyaman.

Di samping itu juga, perbandingan dibuat berdasarkan elemen-elemen lain iaitu kekemasan,

keunikan, kreativiti rekaan, nilai estetik (keindahan), saiz, keselamatan,keseimbangan, warna,

ketahanan dan kekuatan. Manakala bahagian C ialah pemerhatian respoden berdasarkan

elem -elemen rekabentuk.

Kaedah kedua melalui data sekunder, saya membuat penyelidikan daripada buku,

internet dan majalah. Antara buku yang akan saya gunakan ialah Miller's Collection Mordem

Design dan Style Design Of The Decade. Majalah yang akan saya gunakan sebagai bahan

rujukan seperti Impiana, Home dan sebagainya.

,.....

BAB 1 : PENGENALAN

1.0 PENGENALAN KAJIAN

Tajuk kajian yang saya jalankan ialah 'Perbandingan Reka bentuk Perabot

Anyaman Rotan diantara Malaysia dengan Negara Barat'. Dalam kajian ini, saya lebih

menekankan perbandingan elemen reka bentuk dan elemen corak anyaman.

Di sarnping itu, mengkaji sedikit sebanyak mengenai elemen-elemen reka bentuk lain

seperti kekemasan, keunikan, kreativiti rekaan, nilai estetik (keindahan), salZ,

keselamatan,keseimbangan, warna, ketahanan dan kekuatan.

Berdasarkan daripada tajuk kajian yang saya jalankan, penyelidikan saya lebih

memfokuskan kajian terhadap perbandingan elemen reka bentuk dan corak anyaman kedua

dua buah negara.

Dari aspek elemen reka bentuk,saya ingin mengkaji konsep reka bentuk yang ada pada

perabot anyaman rotan dan kreativiti rekaan. Manakala dari aspek corak anyaman, saya akan

mengkaji mengenai corak anyaman yang sedia ada, keunikan serta keindahan corak anyaman

tersebut. Daripada kajian