PENGUJIAN PSIKOMETRIK INSTRUMEN EYSENCK PERSONALITY ... PENGUJIAN PSIKOMETRIK INSTRUMEN EYSENCK...

download PENGUJIAN PSIKOMETRIK INSTRUMEN EYSENCK PERSONALITY ... PENGUJIAN PSIKOMETRIK INSTRUMEN EYSENCK PERSONALITY

of 26

 • date post

  30-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  55
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of PENGUJIAN PSIKOMETRIK INSTRUMEN EYSENCK PERSONALITY ... PENGUJIAN PSIKOMETRIK INSTRUMEN EYSENCK...

 • PENGUJIAN PSIKOMETRIK INSTRUMEN

  EYSENCK PERSONALITY QUESTIONNAIRE

  SHORT SCALE VERSI BAHASA MELAYU

  (EPQ-BM)

  Farizan Filzah Binti Mohd Fauzi, Liew Shau Lee Shirley, Masnia Binti Yaco,

  Kanthan A/L Vivekhanantam & Ferlis Bullare @ Bahari

  Fakulti Psikologi dan Pendidikan

  Universiti Malaysia Sabah

 • PENGENALAN

  Eysenck Personality Questionnaire versi Bahasa Melayu (EPQ-BM)

 • EPQ dibina untuk mengukur dan mengenalpasti personaliti setiap individu

  Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) ini telah diperkenalkan oleh

  Hans Jurgan Eysenck (1964)

  EPS versi Bahasa Melayu yang diterjemahkan secara terjemahan kembali

  (back to back translation)

  Instrumen tersebut mengandungi 48 item dan setiap item dalam EPQ dijawab sama ada ‘YA’ atau ‘TIDAK’

  Instrumen ini melibatkan tiga sub-skala iaitu:

  Psychoticism (P), Extraversion (E) & Neuroticism (N).

  Selain 3 sub-skala tersebut, Lie scale (L) turut disediakan untuk mengukur tahap ketelusan responden.

 • Pengasas Inventori EPQ

 • Eysenck Personality Scales (EPS)

 • Pentaksiran Personaliti Eysenck:

  Hubungan antara Extraversion/Introversion

  dan Neuroticism/Stability

 • METODOLOGI

  Eysenck Personality Questionnaire versi Bahasa Melayu (EPQ-BM)

 • Reka Bentuk Kajian

  • Kajian ini merupakan satu kajian berbentuk tinjauan dengan menggunakan soal selidik.

  • Ia bertujuan untuk menentukan tahap kebolehpercayaan dan kesahan instrumen Eysenck Personality Questionnaire (short scale)-Versi Bahasa

  Melayu (EPQ-BM).

  • Kebolehpercayaan instrumen dinilai dari apek kesahan konstruk/gagasan dan kesahan konvergen

 • Subjek dan Tempat Kajian

  • Subjek dipilih secara persampelan bertujuan.

  • Responden kajian: 150 sampel pelajar tingkatan empat (77 pelajar lelaki dan 73 pelajar perempuan) yang berumur di antara

  16 hingga 17 tahun.

  • Tempat kajian: sebuah sekolah menengah kebangsaan di daerah Sandakan

 • Alat Kajian

  Soal selidik merangkumi 4 bahagian:

  i. Borang Maklumat Diri

  ii. Kepuasan Hidup

  Instrumen Satisfaction With Life Scale (SWLS) yang diperkenalkan oleh Diener et al. (1985). Versi

  Bahasa Malaysia telah melalui proses terjemahan kembali oleh Ferlis et al. (2012). 5 item sahaja dalam instrumen ini.

  SWLS mencatat pekali kebolehpercayaan ketekalan dalaman yang baik iaitu bernilai antara 0.66 dan 0.81.

  iii. Afek positif dan negatif

  Instrumen Positive and Negative Affect Schedule(PANAS) oleh Watson, Clark danTellegen (1988). Proses terjemahan

  semula telah dilakukan oleh Ferlis et al. (2012) dengan 16 item, masing-masing 8 item positif dan 8 item negatif.

  iv. Personaliti

  Instrumen Eysenck Personality Questionnaire (short scale)- versi Bahasa Melayu (EPQ-BM)

 • Eysenck Personality Questionnaire (short scale)-

  versi Bahasa Melayu (EPQ-BM)

  • mengandungi 48 item dan setiap item dalam EPQ boleh dijawab sama ada ‘YA’ atau ‘TIDAK’.

  • Instrumen ini melibatkan tiga sub-skala iaitu: Psychoticism (P), Extraversion (E) & Neuroticism (N). Selain 3 sub-skala tersebut, Lie scale

  (L) turut disediakan untuk mengukur tahap ketelusan responden.

  • Semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi kecenderungan mengikut sub skala yang berkenaan.

 • Jadual 1: Sub Skala EPQ-BM

  Sub skala Respon Item-item Jumlah Item

  Psychoticism (P)

  YA 10, 14, 22, 31, 39 12

  TIDAK 2, 6, 18, 26, 28, 35, 43

  Extraversion (E) YA 3, 7, 11, 15, 19, 23, 32, 36, 44, 48 12

  TIDAK 27, 41

  Neuroticism (N) YA 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 42, 46 12

  Lie (L) YA 4,16, 45 12

  TIDAK 8, 12, 20, 24, 29, 33, 37, 40, 47

 • Analisis

  • Data kajian dianalisis dengan menggunakan Perisian IBM SPSS Statistics versi 23.0.

  • Pekali alfa Cronbach digunakan untuk mengukur kebolehkepercayaan ketekalan dalaman.

  • Manakala kesahan konvergen dan divergen ditentukan dengan analisis kolerasi. Kesahan konvergen kajian diperoleh dengan analisis kolerasi antara Eysenck Personality Questionnaire (short scale)-Versi Bahasa Melayu (EPQ-BM) dengan instrumen Satisfaction With Life Scale (SWLS) dan Positive and Negative Affect Schedule(PANAS) yang mengukur konsep yang sama.

  • Pekali kolerasi yang relevan digunakan ialah sekurang-kurangnya 0.01 (**. k < 0.01) bagi menilai hasil kolerasi yang signifikan.

 • HASIL KAJIAN

  Eysenck Personality Questionnaire versi Bahasa Melayu (EPQ-BM)

 • Latar Belakang Sampel

  • Analisis deskriptif digunakan untuk data demografi responden.

  • Kajian menunjukkan sampel kajian (N=150).

  • Responden terdiri daripada pelajar tingkatan empat di sebuah sekolah menengah kebangsaan daerah Sandakan dengan 89.3% dengan

  majoritinya berumur 16 tahun (134 orang) dan hanya 10.7% berumur

  17 tahun (16 orang).

 • Kebolehpercayaan dan Kesahan EPQ-BM

  • EPQ-BM diuji dengan menggunakan kaedah alfa cronbach.

  • Kajian mendapati ketiga-tiga skala mempunyai tahap kebolehpercayaan ketekalan dalaman yang sederhana. Pekali Cronbach Alpha bagi Psychotism (P), Ekstroversi

  (E) dan Neurotisme (N) masing-masing mencatat 0.41, 0.54 dan 0.71.

  Jadual 2: Kebolehpercayaan Ketekalan Dalaman Instrumen EPQ-BM

  Sub-skala Pekali Cronbach Alpha

  Psychotism (P) 0.41

  Ekstroversi (E) 0.54

  Neurotisme (N) 0.71

 • Jadual 3: Kesahan Convergen Instrumen EPQ-BM dan PANAS

  **. k < 0.01

  skala Afek Positif Afek Negatif

  Ekstroversion (E) 0.27** -

  Neuroticism (N) - 0.31**

  Dimensi Ekstroversi (E) pada insturmen EPQ-BM berkorelasi secara signifikan

  dengan dimensi afek positif pada instrumen PANAS dengan nilai pekali kolerasi

  0.27**. Manakala, dimensi Neuroticism (N) turut berkorelasi secara signifikan

  dengan afek negatif pada instrumen PANAS dengan nilai pekali kolerasi 0.31**.

 • Kesahan divergen menunjukkan dimensi Extraversion (E) mencatat

  pekali korelasi signifikan dengan dimensi Neuroticism (N) pada

  instrumen (EPQ-BM) dengan nilai pekali kolerasi -0.17*

  Jadual 4 : Kesahan Divergent Instrumen EPQ-BM

  *. k < 0.05

  Skala Neuroticism (N)

  Extraversion (E) -0.17*

 • Dimensi Neuroticism (N) pada instrumen EPQ-BM berkolerasi

  divergent secara signifikan dengan kepuasan hidup pada instrumen

  Satisfaction With Life Scale (SWLS) dengan nilai pekali kolerasi -0.25*.

  Jadual 5: Kesahan Divergen Instrumen EPQ-BM dan SWLS

  *. k < 0.05

  Skala Kepuasan Hidup

  Neuroticism (N) -0.25*

 • PERBINCANGAN

  • Keputusan kajian bagi analisis kebolehpercayaan ketekalan dalaman instrumen Eysenck Personality Questionnaire (short scale)-Versi Bahasa Melayu (EPQ-BM) mencatat pekali kebolehpercayaan

  yang sederhana. Antara faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku adalah kerana pilihan

  jawapan yang digunakan dalam instrumen ini adalah terhad, dimana instrumen ini menggunakan

  pilihan ‘YA’ dan ‘TIDAK’ sahaja.

  • Aspek kesahan konstruk EPQ-BM diuji dengan menggunakan kaedah kesahan konvergen dan kesahan divergen. Kolerasi antara EPQ-BM dengan instumen dengan instrumen Satisfaction With

  Life Scale (SWLS) dan Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) yang mengukur konsep

  yang sama dikenalpasti. Hasil kajian menunjukkan kolerasi konvergen antara EPQ-BM dan

  PANAS, serta kesahan divergen antara EPQ-BM dan SWLS mencatat nilai pekali kolerasi yang

  signifikan. Hasil kajian ini menyokong kajian Ferlis et al. (2012).

 • KESIMPULAN

  • Dapatan kajian menunjukkan instrumen Eysenck Personality Questionnaire (short scale)-Versi Bahasa Melayu (EPQ-BM) yang memfokuskan dimensi personaliti mampu dan berupaya mengukur

  apa yang sepatutnya hendak diukur iaitu personaliti Ekstraversion (E), Psycoticims (P), dan juga

  personaliti Neuroticism (N) dalam diri setiap individu.

  • Hasil kajian menyokong kepada hasil kajian pencipta asal instrumen EPQ, iaitu Hans Jurgen Eysenck (1964).

  • Item-item pada instrumen diuji kesahan dan kebolehpercayaan ketekalan dalaman yang menunjukkan ianya memang sesuai digunakan dalam lingkungan pelajar sekolah di Daerah

  Sandakan.

  • Cadangan kajian lanjutan boleh dilakukan kepada pelajar sekolah menengah di seluruh Malaysia

 • LAMPIRAN

  Eysenck Personality Questionnaire versi Bahasa Melayu (EPQ-BM)

 • Soal Selidik Eysenk Personality Questionnaire (EPQ-Short Scale)

 • Soal Selidik EPQ-BM

 • EPQ-BM (back to back translation)