Nieuwe factuureisen btw per 1 januari 2013

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Vanaf 2013 gelden er voor de hele Europese Unie nieuwe factureringsregels voor de btw. De regelgeving heeft tot doel om de facturering voor de heffing van btw te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te harmoniseren. Pas u deze nieuwe regel niet toe, dan kan dit tot een boete leiden die kan oplopen tot een bedrag van € 4.920.

Transcript of Nieuwe factuureisen btw per 1 januari 2013

  • Nieuwe factuureisen btw per 1 januari 2013 Vanaf 1 januari 2013 gelden voor de hele Europese Unie nieuwe factureringsregels voor de btw. Deze nieuwe regelgeving heeft tot doel om de facturering voor de btw-heffing te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te harmoniseren. De nieuwe btw-regels moeten factureren eenvoudiger maken en elektronisch factureren stimuleren. Ongewijzigde factuureisen Vanaf 2013 blijft ongewijzigd van kracht dat een factuur in het kader van de omzetbelasting de volgende gegevens moet bevatten: de datum van uitreiking; een opeenvolgend nummer met n of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig kan worden gedentificeerd; het btw-identificatienummer van de leverancier/dienstverlener; het btw-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht; naam en adres van de leverancier/dienstverlener; naam en adres van de afnemer; de hoeveelheid/omvang en een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of verrichte diensten; de datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid; de vergoeding voor elk tarief of elke vrijstelling; de eenheidsprijs exclusief btw en de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen als die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen; het toegepaste btw-tarief; het te betalen btw-bedrag; bij de toepassing van een vrijstelling een verwijzing naar die vrijstelling; bij een intracommunautaire levering een verwijzing hiernaar; de gegevens die nodig zijn om te bepalen of een vervoermiddel een nieuw vervoermiddel is; wanneer de btw wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger het btw-identificatienummer van die fiscaal vertegenwoordiger en zijn volledige naam en adres. Voorts geldt dat als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel u het inschrijvingsnummer op de factuur moet vermelden. Aanpassing factuureisen In de huidige situatie moet de factuur in een aantal gevallen "enige aanduiding" bevatten van een bijzonder kenmerk van de levering of dienst, namelijk vrijstelling, intracommunautaire levering, verleggingsregeling (heffing van de afnemer) of margeregeling. De aanduiding op de factuur geeft aan wat het bijzondere karakter van de regeling is. Voor de vrijstelling en de intracommunautaire levering blijft de eis van "enige aanduiding" vanaf 2013 onveranderd. Voor andere bijzondere regelingen geldt een voorgeschreven vermelding op de factuur. Vermelding bijzondere regelingen Als er een bijzondere regeling van toepassing is moet u vanaf 1 januari 2013 uitdrukkelijk op de factuur de hierna genoemde vermeldingen opnemen: wanneer de afnemer van de prestatie de factuur uitreikt: factuur uitgereikt door afnemer; wanneer een verleggingsregeling van toepassing is: btw verlegd; bij toepassing van de reisbureauregeling: bijzondere regeling reisbureaus; bij toepassing van de margeregeling: bijzondere regeling gebruikte
  • goederen of bijzondere regeling kunstvoorwerpen of bijzondere regeling voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. Vereenvoudigde btw-factuur Vanaf 2013 kunt u in bepaalde gevallen volstaan met een vereenvoudigde factuur. Dit is toegestaan als het bedrag van de factuur niet hoger is dan 100, maar ook voor een uitgereikte correctiefactuur (die verwijst naar een oorspronkelijke factuur met alle vereiste gegevens en vermeldingen). Op de vereenvoudigde factuur zijn de volgende vermeldingen verplicht: factuurdatum; naam en adres van de leverancier; aard van de geleverde goederen of verrichte diensten; het te betalen btw-bedrag. Opvallend is dat u de naam en adres van de afnemer niet op de vereenvoudigde factuur hoeft te vermelden. U mag geen vereenvoudigde factuur uitreiken bij grensoverschrijdende afstandverkopen en bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief. Wilt u meer weten over de nieuwe btw-regels voor facturering? Neem dan contact op met uw relatiemanager of met een vestiging van ABAB bij u in de buurt.