Monitoimijainen perhekuntoutuspilotti - · PDF file Monitoimijainen työskentely (vrt....

Click here to load reader

 • date post

  30-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Monitoimijainen perhekuntoutuspilotti - · PDF file Monitoimijainen työskentely (vrt....

 • Monitoimijainen

  perhekuntoutuspilotti Lapsikeskeisyys lastensuojelun ja lastenpsykiatrian

  yhteisessä perhekuntoutuksessa

  YAMK-opiskelija, lastensuojeluyksikön yksikönjohtaja (tutkimus) Merja Kattelus, perhetyön tiimivastaava / sosiaaliohjaaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kirsi Lahtinen, sairaanhoitaja, EPSHP:n lastenpsykiatrian poliklinikka

  Etelä-Pohjanmaan LAPE-seminaari 17.5.2018

 • 18.5.2018 2

  Lapsikeskeisyys

  •Lapselle kokemus kohdatuksi, kuulluksi ja tuetuksi tulemisesta sekä ymmärrys lapsen kokemuksien ja eletyn arjen vaikutuksista juuri häneen.

  •Työskentelyssä tulee ottaa huomioon perheen jokaisen lapsen yksilölliset havainnot, toiveet ja tunteet perheen ja lapsen omaan arkeen liittyvistä asioista.

  •Työntekijät pohtivat yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa, miten lapsen myönteistä minäkuvaa sekä omaa toimijuutta vahvistetaan ja miten lapsen suhteita turvallisiin, tärkeisiin aikuisiin tuetaan, esimerkiksi koulussa, harrastuksissa, terapiassa.

  •Vanhempia ohjataan tiedostamaan lapsen yksilöllisyys normaalin kasvun ja kehityksen lisäksi sekä tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässä.

  Terhi-Tuulikki Rantamäki

 • 18.5.2018 3

  •Lapsen kanssa harjoitellaan tarvittavia taitoja hänen omassa arjen ympäristössään.

  •Lapsen ikä ja ominaisuudet vaikuttavat osallistumisen laatuun ja määrään sekä käytettäviin menetelmiin.

  •Lapsen kanssa tehtävän työn laatukriteerit (Oranen, 2001):

  •Tärkein edellytys on lapsen kokema turvallisuus, jota ilman ei lapsella ole mahdollisuutta lähteä käsittelemään pelottavia ja ahdistavia kokemuksia.

  •Työskentely vaatii rauhallisen tilan ja lapsen tarvitseman määrän aikaa.

  •On hyvä nimetä ihmiset, jotka ovat lasta varten ja vastaavat lapsen kanssa tehtävästä työstä. Kanssakäymisen on oltava selkeää ja sujuvaa, työntekijöillä tulee olla riittävät taidot sekä purku- ja konsultaatiomahdollisuudet työskentelyn aikana.

  •Tarvitaan oikeaa asennetta, joka korostaa lapsen oikeutta tulla nähdyksi ja kuulluksi omassa tilanteessaan.

  •http://www.socca.fi/lastensuojeluntyokalupakki

  Terhi-Tuulikki Rantamäki

  http://www.socca.fi/lastensuojeluntyokalupakki http://www.socca.fi/lastensuojeluntyokalupakki

 • 18.5.2018 4

  Monitoimijainen työskentely (vrt. moniammatillinen)

  •Lähtökohtana kokonaisvaltainen arviointi perheen tilanteesta ja tuen tarpeesta -> eri toimijoiden havainnot ja kokemukset perheen tilanteesta ja tuen tarpeista visuaalinen tuki

  •Kaikissa kuntoutusprosessin vaiheissa pohditaan yhdessä perheen kanssa, mikä on toiminut ja mitä seuraavaksi tapahtuu sekä kenen kanssa ja mitä tietoa jaetaan

  •Toimijoilla jaettu ymmärrys tilanteesta, jonka pohjalta asetetaan yhdessä konkreettiset ja realistiset tavoitteet.

  Terhi-Tuulikki Rantamäki

 • 18.5.2018 5

  •Pohditaan, miten eri toimijat auttavat perhettä tavoitteiden saavuttamisessa.

  •Työntekijä arjessa perheen rinnalla tukea-antavana kumppanina -> tätä täydentämään terapeuttiset istunnot.

  •Perheen läheinen toimijana kuntoutuksessa. Läheisten kanssa työskentely saattaa olla työlästä, mutta se lisää kuntoutuksen vaikuttavuutta. Läheisten saadessa realistisen kuvan tilanteesta he pystyvät antamaan perheelle oikeanlaista tukea kuntoutuksen jälkeenkin.

  Terhi-Tuulikki Rantamäki

 • 18.5.2018 6

  THL:n mallinnustyöryhmä esittää, ettei hoidollisuutta tai hoidon tarpeen arviointia kehitettäisi lastensuojelun sisältönä vaan monitoimijaisen perhetyön yhtenä työskentelytapana, jossa yhdistyy sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen. Työntekijöiden tulee varmistaa, ettei se ole päällekkäistä muualla annetun hoidon kanssa.

  Terhi-Tuulikki Rantamäki

 • PERHEKUNTOUTUS KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISESSA Ratkaisukeskeinen lyhytterapia osana perhekuntoutusta -perheohjaaja Anu-Riikka Kirjavainen ja perhetyön tiimivastaava/sosiaaliohjaaja Merja Kattelus Perhetyön tiimistä 4 perheohjaajaa ja perhetyön tiimivastaava/sosiaaliohjaaja Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja työpari Työmuodot; perheohjaus,Perhearviointi-menetelmä, ratkaisukeskeinen lyhytterapia

  17.5.2018 Merja Kattelus

 • PERHEKUNTOUTUKSEN AIKATAULU Sosiaalityöntekijä arvioi perhekuntoutuksen tarpeellisuutta ja antaa perheelle tietoa kotiinpäin tehtävästä perhekuntoutuksesta. Aloitusneuvottelu Perhe, perhekuntoutustiimi ja lasten asioista vastaavat työntekijät Verkostoneuvottelu Perhe, perhekuntoutustiimi ja lasten asioista vastaavat työntekijät sekä läheis- ja viranomaisverkostot Viikko 1-2 Tutustumisjakso Viikko 3 Välitapaaminen (tavoitteiden tarkistus,käyntitiheys- ja ajat) Viikot 3-9 Intensiivijakso Viikko 10-11 Lopetustyöskentely, palautekeskustelu perhekuntoutustiimiltä Viikko 12 Verkostoneuvottelu

  17.5.2018 Merja Kattelus

 • Verkoston kokoaminen perheen olemassa olevasta verkostosta Verkostopalaveri tulevaisuuden muistelu-haastattelua käyttäen Perhe: Vuosi on kulunut ja perheenne tilanne on aika hyvä. Millainen se on sinun kannaltasi? Mikä sinua erityisesti ilahduttaa? Mikä mahdollisti tuon hyvän kehityksen? Mitä sinä teit? Mistä sait tukea, keneltä? Millaista? Mistä olit huolissasi silloin vuosi sitten? Mikä sai huolesi vähenemään? Läheis-ja viranomaisverkosto: Vuosi on kulunut ja tilanne on aika hyvä. Mitä sinä teit tuon hyvän kehityksen tueksi? Mistä sinä sait tukea? Mistä olit huolissasi silloin vuosi sitten? Mikä sai huolesi vähenemään?

  MONITOIMIJAISUUS PERHEKUNTOUTUKSESSA

  17.5.2018 Merja Kattelus

 • - Haastattelun pohjalta tavoitteet työskentelylle - Jokaisella perheessä ja verkostossa oma tehtävänsä ”hyvän tilanteen” toteutumisessa - Verkostopalaverissa sovitaan yhteydenpito ja konsultaatio sekä yhdessä tehtävä työ, kuten kotikäynnit - Tiivistä ja avointa yhteydenpitoa - Yhteistä aktiivista arviointia - Kuntoutuksen lopussa samalla kokoonpanolla verkostopalaveri

  > Miten muutos näkynyt > Miten jatketaan eteenpäin > Mitä tukea perhe tarvitsee, mitä kukakin tekee

  17.5.2018 Merja Kattelus

 • - Lapsen ääni kuuluviin alusta lähtien; mikä on hänen ”hyvä tilanteensa”, mitä hänen mielestä pitää tapahtua - Yksittäisen lapsen huomiointi käyntejä suunniteltaessa, aikataulutettaessa ja toteutettassa - Lapsen erityistarpeiden huomiointi, esim. diagnoosit - Perhearviointi; lapsen ääni kuuluviin Lapsen arvio perhekuntoutuksesta ja sen vaikutuksista Kaiken vanhempien kanssa tehtävän työn keskiössä tuen vaikutus lapseen

  17.5.2018 Merja Kattelus

  LAPSIKESKEISYYS PERHEKUNTOUTUKSESSA

 • LASTENPSYKIATRIAN POLIKLINIKAN TEHOSTETTU AVOHOITO

  Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Susanna Norja

  Psykologi Tuula Alanko

  Sairaanhoitaja Kirsi Lahtinen

  Sairaanhoitaja Jutta Siltala

  Sairaanhoitaja Minna Rintala

  Mielenterveyshoitaja Heli Pyykkö

  Sosiaalityöntekijä Jaana Kasi

  Lastenpsykiatrinen akuuttihoitotyö

  (1-7 pv lähetteet sekä hoitokontaktissa kriisiytyvät asiakkuudet)

  + lastenpsykiatrinen arviointi ja hoitotyö sekä moniammatillinen verkostotyö

  =

  Nopeaa ja kokonaisvaltaista tilanteeseen vastaamista lapsen ja perheen tarpeisiin

  yhdessä tiimin ja muun verkoston kanssa

  sh Kirsi Lahtinen

 • LAPSI YHTEISENÄ ASIAKKAANA

  Lapsen kanssa työskentelyn erityisyys!

  Tutkitaan ja hoidetaan yksilönä,

  mutta myös aina osana perhettä ja muuta ympäristöä

  Arvio ja hoito / kuntoutus lapsen ja perheen omassa toimintaympäristössä siinä määrin kuin mahdollista

  Koti, muu asuinympäristö, koulu

  Arvio

  Interventiot

  Vuorovaikutushoito

  sh Kirsi Lahtinen

 • TEHOSTETUN AVOHOIDON MONITOIMIJUUS KÄYTÄNNÖSSÄ:

  • Tiivis osallisuus ja yhteistyö lapsen, perheen, hoitavan tiimin sekä paikallisten toimijoiden kesken

  • Yhteinen / yhdessä tehtävä arvio sekä hoito

  = lastenpsykiatrinen arvio ja hoito + perhepalvelu- tai lastensuojelutarpeen arvio, perheohjaus, perhekuntoutus, osallistuminen asiakassuunnitelmaneuvotteluihin ym.

  • Tarpeen mukaisuus (vähemmän suunniteltua kaavaa, enemmän räätälöintiä)

  – Esimerkiksi joissain tilanteissa lastenpsykiatrian osuus erikoislääkärin konsultaatiota, joissain hoitaja työparina esimerkiksi sosiaalityöntekijän tai perheohjaajan kanssa viikoittain, kouluinterventio

  • Hoitotyö ja kuntoutus osana muuta lastenpsykiatrista arviota ja hoitoa

  – sovitellaan yhteen oman tiimin tai toisten tiimien esimerkiksi lääkärin ja/tai psykologin vastaanottojen kanssa tai jo meneillään olevien hoitojen, kuten psykoterapian kanssa

  – Ei turhaa ja päällekkäistä työtä tai lapsen ja perheen kuormittamista

  • Vuoropuhelua ja rajapinnoilla toimimista lapsen parhaaksi

  sh Kirsi Lahtinen

 • 18.5.2018 15

  Lähteet

  Terhi-Tuulikki Rantamäen diat:

  Alatalo, M., Lappi, K. & Petrelius, P.