Memoria T©cnica de Dise±o (ejemploGalicia)

download Memoria T©cnica de Dise±o (ejemploGalicia)

of 15

 • date post

  04-Sep-2014
 • Category

  Documents

 • view

  568
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Memoria T©cnica de Dise±o (ejemploGalicia)

XUNTA DE GALICIACONSELLERA DE INNOVACIN, INDUSTRIA E COMERCIO

ANEXO I-a

EXP. N

BT-123456 -04PROCEDEMENTO CDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

REXISTRO DE INSTALACINS ELCTRICAS DE BAIXA TENSIN TITULAR DA INSTALACINNOME / TITULAR

IN614C

SOLICITUDE

NIF / CIF

ADELAIDA SANCHEZ VILLEGASDOMICILIO (RA, NMERO E PISO)

40899055-H

MARIA BARBEITO, 1CONCELLO CDIGO POSTAL TELFONO FAX

A CORUA

15001

981 258 258

981 258 259

O INSTALADOR AUTORIZADOTITULAR DO CERTIFICADO DE CUALIFICACIN INDIVIDUAL NIF NMERO DE CARN (CCI)

JUAN JULIAN JUDASINSTALADOR AUTORIZADO (EMPRESA)

73258369-BNIF / CIF

1234DCE N

ELECTRICIDAD LA LUZ, S.L.

B-25896374

258963

LOCALIZACIN DA INSTALACINDOMICILIO (RA, NMERO Y PISO)

MARIA BARBEITO, 1CONCELLO PROVINCIA CDIGO POSTAL

A CORUA

A CORUA

150001

CARACTERISTICAS DA INSTALACININSTALACIN ELCTRICA DE BAIXA TENSIN DEDICADA A

VIVIENDASUPERFICIE POTENCIA MXIMA ADMISIBLE RESISTENCIA DE POSTA A TERRA

95,0 m b c d e f g c d e f gNOVA INSTALACIN AMPLIACIN DE INSTALACIN

5,75

kW c d e f g c d e f gREFORMA DE INSTALACIN CAMBIO DE TENSIN

> 50

ORZAMENTO TOTAL DA INSTALACIN

1023,00 c d e f gCAMBIO DE ABOADO

DOCUMENTACIN QUE SE ACHEGAINST A L A CIN QUE PR ECISA PR OX ECT O INST A L A CIN QUE PR ECISA M T D

c d e f g c d e f g c d e f g c d e f g c d e f g c d e f g

PROXECTO. CERTIFICADO DE DIRECCIN DE OBRA. CERTIFICADO DE INSPECCIN INICIAL CON CUALIFICACIN FAVORABLE. CERTIFICADO DE INSTALACIN. ANEXO DE INFORMACIN AO USUARIO. XUSTIFICANTE DE LIQUIDACIN DE TAXAS.

b c d e f g b c d e f g b c d e f g c d e f g

MEMORIA TCNICA DE DESEO. CERTIFICADO DE INSTALACIN. ANEXO DE INFORMACIN AO USUARIO. XUSTIFICANTE DE LIQUIDACIN DE TAXAS.

LEXISLACIN APLICABLE

- Orde do 23 de xullo de 2003 pola que se regula a aplicacin na Comunidade Autnoma de Galicia do Regulamento electrotcnnico de baixa tensin, aprobado polo Real decreto 842/2002, do 2 de agosto. -Orde do 2 de febreiro de 2005 pola que se modifican os modelos de impresos relativos ao rexistro e posta en servizo das instalacins elctricas de baixa tensin, no mbito da Comunidade Autnoma de Galicia. - Real decreto 842/2002, do 2 de agosto.POLO INSTALADOR AUTORIZADO

(Para cubrir pola Administracin)RECIBIDO

NMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

REVISADO E CONFORME

A CORUA ASDO.: __________________________________________, 23 de marzo de 2005 Delegado/a provincial da Consellera de Innovacin, Industria e Comercio

DATA DE SADA

ANEXO I - b

XUNTA DE GALICIACONSELLERA DE INNOVACIN, INDUSTRIA E COMERCIOEXP. N

BT-123456-04(Para cubrir pola Administracin)

MEMORIA TCNICA DE DESEO TITULAR LOCALIZACIN E INSTALADORTITULAR DA INSTALACIN NIF/CIF

ADELAIDA SANCHEZ VILLEGASLOCALIZACIN DA INSTALACIN CONCELLO

40899055-H A CORUANMERO DE CARN (CCI)

MARIA BARBEITO, 1TITULAR DO CERTIFICADO DE CUALIFICACIN INDIVIDUAL

JUAN JULIAN JUDASINSTALADOR AUTORIZADO (EMPRESA)

1234DCE N

ELECTRICIDAD LA LUZ, S.L. EDIFICIOSPOT ENCIA UNIT A R IA (k W ) NM ER O

258963

SUPER FICIE (m )

POT ENCIA T OT A L (k W )

VIVENDAS

5,75

1

95,00

5,75

LOCAIS COMERCIAIS USOS COMNS GARAXE

TOTAL

95,00

5,75

CARACTERSTICAS DOS CIRCUTOST ENSIN (V ) SECCIN CONDUT OR (mm) DI M ET R O T UBO (mm) INT ER R UPT OR A UT OM A T ICO (A )

CIR CUIT OS

NM ER O

R ECEPT OR ES

C1 C2

1 1

230 230

2x1,5 2x2,5

23,00 23,00

10,0 16,0

Alumbrado Tomas de corriente

Signatura do titular do certificado de cualificacin individual e selo do instalador autorizado

A CORUA ,

23 de marzo de 2005

CADRO RESUME DO CLCULO DE CIRCUTOSL ONX . (m) CL A SE DE IL L A M ENT O CA DA DE CA DA DE INT ENSIDA DE SECCIN T ENSIN T ENSIN (mm) (A ) (% ) (V )

CONDUCT OR ES

T IPO DE M ONT A X E

COEXIN DE SERVIZO ............................................. LIA XERAL DE ALIMENTACIN ............................. DERIVACIN INDIVIDUAL ......................................... LIA SECUNDARIA MAIS DESFAVORABLE EN ILUMINACIN ......................................................... DERIVACIN MAIS DESFAVORABLE EN ILUMINACIN ......................................................... LIA SECUNDARIA MAIS DESFAVORABLE EN FORZA ....................................................................... DERIVACIN MAIS DESFAVORABLE EN FORZA .. 25,0 PVC EMPOTRADO 15,0 2,5 5,71 2,48 25,0 PVC EMPOTRADO 10,0 1,5 5,95 2,59 2,0 2,0 XLPE XLPE EMPOTRADO EMPOTRADO 25,0 25,0 10,0 6,0 0,18 0,30 0,08 0,13

PLANO DA LOCALIZACIN DA INSTALACIN

MEMORIA

Instalacin de baera de hidromasaje con transformador separador.

ESQUEMA UNIFILARDEBERASE DESCRIBIR O CALIBRE DOS MANDOS E PROTECCINS E INDICAR A SECCIN CORRESPONDIENTE A CADA LIA (SIMBOLOXA NORMAS UNE)

Esquema Unifilar en hoja adicional

OBSERVACINS:

Esquema del circuitoPgina 1 de 110A 2x1,5+1,5 C1 Iluminacion

16A 2x2,5+2,5 C2 TC Usos Varios

25A 2x6+6 C3 Cocina-Horno

C.G.P.

2x10+10 0,6/1kV XLPE

Contador Fusible

ICP 25A

IGA 32A

I.Dif 40A 30mA

16A 2x2,5+2,5 C4(1) Lavavajillas

16A 2x2,5+2,5 C4(2) Termo

16A 2x2,5+2,5 C4(3) Lavadora

16A 2x2,5+2,5 C5 Bao y cocina

ESQUEMA DE TRAZADO DA INSTALACIN

OBSERVACINS:

ANEXO II

XUNTA DE GALICIACONSELLERA DE INNOVACIN, INDUSTRIA E COMERCIO

CERTIFICADO DE INSTALACIN ELCTRICACOPIA N IMPRESO N

1TITULAR CIF OU NIF

A

DCE N

258963

ADELAIDA SANCHEZ VILLEGASLOCALIZACIN

40899055-HNMERO PISO

MARIA BARBEITO, 1CONCELLO PROVINCIA

A A CORUA

A CORUAEMPRESA DISTRIBUIDORA

O titular do certificado de cualificacin individual que subscribe, rexistrado co carn nmero ___________________, declara ter 1234 executada esta instalacin segundo o vixente Regulamento electrotcnico para baixa tensin e as demais normas que lle son de aplicacin.

ENDESAUSO A QUE SE DESTINA

23 de marzo de 2005 Data_____________________________NOVA AMPLIACIN REFORMA C. ABONADO C. TENSIN

VIVIENDAINSTALACIN SUPERFICIE m

95

b c d e f g

c d e f g

c d e f g

c d e f g

c d e f g

(Sinatura do titular do CCI e selo do instalador autorizado)

GRAO DE ELECTRIFICACIN

b c d e f gTENSIN:

BSICO

c d e f g

ELEVADO

c d e f g

ESPECIAL

DERIVACIN INDIVIDUAL

LONXITUDE

2,0 230

m.

SECCIN

6,0

mm

Dilixencia da Delegacin 5,75 W

POTENCIA MXIMA ADMISIBLE

V

PROTECCINSINT ER R UPT OR DIFER ENCIA L INT ER R UPT OR X ER A L A UT OM T ICO INT ENSIDA DE (A ) SENSIBIL IDA DE (A ) R ESIST ENCIA A T ER R A

32A

40,0

0,030 > 50

CIRCUITOSN DESIGNA CIN SECCIN mm INT ER R UPT OR A UT OM T ICO (A )

C1 C2 C3 C4(1) C4(2) C4(3) C5

ALUMBRADO TC USOS VARIOS HORNO LAVADORA TERMO LAVAVAJILLAS BAO COCINA

2x1,5 2x2,5 2x6,0 2x2,5 2x2,5 2x2,5 2x2,5

10,0 16,0 25,0 16,0 16,0 16,0 16,0

OBSERVACINS

INSPECCIN INICIAL

ORGANISMO DE CONTROLACTA N

E.C.A.

Titular De La InstalacinADELAIDA SANCHEZ VILLEGAS 40899055-H

Emplazamiento De La InstalacinMARIA BARBEITO, 1 150001 A CORUA 981 258 965 A CORUA A

N ExpedienteBT-123456 -04

CONSEJOS PARA UNA MEJOR UTILIZACIN DE SU INSTALACIN

1

Antes de efectuar su pliza de abono (contrato) con la Ca. Suministradora, asesrese con el Instalador electricista Autorizado, la propia Compaa o profesional competente para elegir la tarifa y potencia ms conveniente para usted.

3

2

No sobrepasar simultneamente la potencia contratada con la Ca. Suministradora de energa, puesto que se le disparar el ICP (interruptor de control de potencia), dejndole a usted sin servicio en toda la vivienda o local. Desconecte algn aparato (los de ms potencia) y vuelva a accionar el ICP, desconecte el Interruptor General, y vuelva a conectar el ICP. Si an as se dispara, avise a su compaa suministradora porque la avera est en el ICP.

Si se le dispara el IAD (interruptor automtico diferencial) en el cuadro general de mando y proteccin, actu de la forma siguiente: a) Desconecte todos los PIAS y conecte el IAD. b) Vaya conectando uno a uno todos los PIAS y el cirucito que le haga disparar nuevamente el IAD es donde existe la avera. En este caso, desconecte los aparatos y lmparas de dicho circuito, y vuelva a accionar el PIA. Si no se dispara, la avera es de los aparatos. Si se dispara nuevamente tiene avera en este circuito, por lo que tendr que avisar a su instalador Autorizado.

4

Si se le dispara un PIA (pequeo interruptor automtico) en el cuadro general de mando y proteccin, puede ser debido a estos dos casos.

CONSEJOS PARA UNA MEJOR UTILIZACIN DE SU INSTALACIN

8

Compruebe las canalizaciones elctricas empotradas antes de taladrar una pared o un techo. Puede electrocutarse al atravesar una canalizacin con la taladradora.

10

No usar nunca aparatos elctricos con cables pelados, clavijas y enchufes rotos, etc.

11

No hacer varias conexiones en un mismo enchufe, (no utilizar ladrones o clavijas mltiples).

9

En el caso de manipular algn aparato elctrico, desconecte previamente el IAD del cuadro general y compruebe siempre que n