Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

22
Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri, Ansiorekisteriseminaari 18.9.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra

description

Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra Esitys Sitran Ansiorekisteri-tilaisuudessa 18.9.2013

Transcript of Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

Page 1: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri, Ansiorekisteriseminaari

18.9.2013 Mirjami Laitinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra

Page 2: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Asiointipalvelut ”ehyemmiksi”

• Odotukset kaikille (viranomais)palveluille:- Aito helppokäyttöisyys tavoitteeksi- Omaehtoisen toimimisen mahdollistaminen – omatoimisuuden edistäminen ja luottamus asiakkaisiin ohjenuoraksi

- Yritykset ja kansalaiset entistä paremmin palveluiden keskiöön, vähemmän organisaatiolähtöisyyttä ja professionaalisuutta palvelujen rakentamisessa

- Yhteisten tietojen parempi käyttö – asiakkaan puolesta asioiden hoitaminen

- Kustannustehokkuus - Palveluiden hajanaisuus ja sirpaloituneisuus hallintaan 2

Page 3: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Asiointipalvelut paremmin yhteen -toimiviksi

- Yhteentoimivuus tavoitteeksi eri järjestelmien välillä, jolloin palveluketjut ja automaatio sekä ajantasaisuus (reaaliaikaisuus) entistä paremmin mahdollisia,- ”luukutus” sähköisissä palveluissa minimiin - yhteistyö ja yhdessä tekeminen ”pakolliseksi” –Tietohallintolaki ja –asetus mahdollistavat tämän julkisessa hallinnossa

3

Page 4: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Yhteisiä palveluita tehdään jo• Työryhmän ICT- 2015 raportti: 21 polkua

kitkattomaan Suomeen- 1.polku:- Rakennetaan yhtenäinen kansallinen

palveluarkkitehtuuri- Kansallinen palveluväylä – hanke (omistaja

on VM) julkiselle hallinnolle ja yrityksille yhteinen tietojen välittämiseen ja palvelujen tarjoamiseen tarkoitettu integraatioalusta

- Kansallinen tunnistamisratkaisu valtion kustannuksella kaikille – edellytys em. hankkeelle

4

Page 5: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Onko varaa maksaa jokaisesta yhteydestä erikseen?

12.04.2023

Lähde: palveluväylähanke

Page 6: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Hallituksen kannanotot

• Hallituksen budjettiriihen Rakennepoliittinen ohjelma: kansallinen palveluarkkitehtuuri otetaan käyttöön viipymättä yhteistyössä Viron kanssa- Kansallinen palveluarkkitehtuuri =- Tunnistamisratkaisut- Uusi tiedonvälityskonsepti – kansallinen palveluväylä

• Valtiovarainministeriössä on tehty perussuunnitelmat

6

Page 7: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Suunnittelupöydällä maksuton kansalaisvarmenne

• Valtio tuottaisi kansalaisvarmenteet (sähköisen identiteetin) kaikkien palveluntuottajien (myös yksityisten) saataville ja kansalaisille maksutta (huom. turvataso)

• Alustat (välineet= kortit, mobiili, muistitikut, sovellukset jne.), joilla varmenteita käytettäisiin, olisivat markkinaehtoisia

• Valtio tarjoaisi tunnistusportaalin maksutta• Tarvittaisiin myös nk.luottamusverkosto eri

välineiden tuottajien välillä ( väline sovelluttava muidenkin kuin välineen antajan palveluihin)

• Tarvitaan myös suostumuksen hallinta, valtuutus ja yritysten tunnistaminen

7

Page 8: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti

• Palveluväylä - yhtenäinen tapa välittää tietoja• Tavoitteena on, että tieto on

- laajasti, helposti ja turvallisesti – kansalaisten käytettävissä, – yritysten hyödynnettävissä nykyisen ja uuden

liiketoiminnan vahvistamiseksi sekä – myös julkisessa hallinnossa entistä paremmin

käytettävissä

- saatavilla standardoitujen, avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville

- sama tieto tallennetaan vain kerran ja tieto haetaan ao. tietovarannosta – ei viranomaisten omia tietovarastoja –ajantasaiset tiedot käytössä

8

Page 9: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti

• kukin palveluväylään liitetty järjestelmä hallitsee omia tietojaan sekä vastaa siitä, että muiden tarvitsemat tiedot ovat saatavissa palveluväylän kautta

• tietoja vaihdettaessa on huomioitava tietojen käyttöön liittyvät käyttöoikeudet ja -rajoitukset

• palveluväylän lisäarvo tulee sen avulla saavutettavista tiedoista ja palveluista, ei väylästä itsestään

9

Page 10: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Palveluväylän avulla tuotetaan lisäarvoa

• Tieto tallennetaan yhteen kertaan ja haetaan (käytetään) tarvittaessa - ei enää tallenneta tuhansia päällekkäisiä kopioita samoista tiedoista tuhansiin eri tietojärjestelmiin, vaan tieto haetaan tarvittaessa suoraan tietovarannoista

• Tieto välitetään yhdenmukaisella sovitulla tavalla - ei enää rakenneta tuhansia päällekkäisiä erillisratkaisuja tiedon välitykseen, vaan käytetään yhteistä ratkaisua

• Tiedon käytöstä tulee helpompaa, nopeampaa, kustannustehokkaampaa pitkällä aikavälillä

10

Page 11: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Palvelut rakennetaan julkiseen (avoimeen) verkkoon

• Suunnitellussa mallissa palveluväylän ydin muodostuu Internetin päällä toimivasta autentikoidusta verkostomallista (vrt. Viron X-Road –ratkaisu)

• Siihen yhdistetään jo olemassa olevat toimialakohtaiset väyläratkaisut, jotka perustuvat luotettuihin ympäristöihin - Mallissa perustietovarannot ja yksityissektori liitetään suoraan palveluväylän ytimeen

- Olemassa oleviin toimialakohtaisiin väyliin rakennetaan tarpeellinen määrä kytkentäpisteitä, joiden kautta ne yhdistyvät palveluväylän ytimeen

11

Page 12: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Virossa toimii X-Road

12.04.2023Lähde: palveluväylähanke

Page 13: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Julk.ICT:n väyläkuvaus

13

Page 14: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Palveluväylä etenee• Perussuunnitelma (viitearkkitehtuuri) on valmis• Toteuttaminen hankkeistetaan lokakuussa?• Määrärahavaraus vuosille 2014-2017 olemassa• Yhteistyö Viron kanssa käynnistynyt• Pilotit meneillään (Lahti, Espoo, cross - border–

kokeilu Viron ja Suomen verohallintojen kesken)• Tarvitaan:

- Väylän omistajuus ja hallinnointi- Liikennöinti (ensimmäiset tiedonvälitykset)- Lainsäädäntömuutoksia- Sitouttaminen, Viestintä- Väylälle liittyvien tahojen järjestelmämuutokset

(liittymärajapinnat)

• Migraatiovaihe ratkaiseva14

Page 15: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Palveluväylälle tehdään yhteisiä tietopalveluita

• Työryhmän ICT- 2015 raportti: 21 polkua kitkattomaan Suomeen- 2. polku: Rakennetaan yritysten reaaliaikaisen talouden vaatima infrastruktuuri

- Rakennetaan rajapinta palkanmaksukohtaisten tietojen vastaanottoon, ansaintarekisteri (ansiorekisteri) ja kansalaistili

- Rajapinta ALV –tietojen vastaanottoon ja ALV-tietokanta

- Rajapinta tilinpäätöstietojen vastaanotto strukturoidussa muodossa (XBRL = eXtensible Business Reporting Language; XML – pohjainen merkintäkieli

- Pk-yritysten kirjanpidon automatisointi (kassapohjaisuus ALV- direktiivin sallimassa muodossa)

15

Page 16: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Ansiorekisterin avulla kustannushyötyjä ja tuottavuutta myös palkkahallintoon

• Palkkahallinnon raportoinnin eri tahoille on arvioitu aiheuttavan n. 900 milj. € lisäkustannuksen (hallinnollisen taakan) yrityksille, siksi on välttämätöntä suunnitella myös ICT:n tarjoamia uusia mahdollisuuksia prosessien muuttamiseksi ja taakan keventämiseksi palkkahallinnossa

16

Page 17: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Nykytilassa tietoa välitetään kahdenvälisesti ja samaa tietoa useampaan kertaan

17

Deloite

Tiedon syöttäminen, korjaaminen ja valtuutukset

Tiedon tuottajat

Palkanlaskenta ja tilitoimistot

Työnantaja

Eläkkeenmaksajat

Kela

Vakuutusyhtiöt

Sosiaaliviranomainen

Muut:• Työttömyyskassat• Osingon- ja koron

maksajat• Tekijänoikeuskorvauks

ien maksajat• Apurahojen maksajat• Metsänostajat• Ammattiyhdistykset

Pankit

Kunnat

Tiedon lataaminen ja tarkastelu

Tiedon kuluttajat

Palkansaaja

Verohallinto

Kela

Sosiaaliviranomainen

TyEL-vakuutusyhtiöt

Tapaturmavakuutusyhtiöt

Työttömyyskassat

Työttömyysvakuutus-rahastot

EK

Tilastokeskus

Ammattiyhdistykset

Pankit

Ulosottovirastot

Poliisi ja oikeuslaitosViitteellinen kuva nykytilanteesta

Page 18: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Reaaliaikainen ansiorekisteri: mitä se on ?

• Ansiorekisterillä tarkoitetaan palkka- ja muiden tulotietojen yhdistämistä yhteen kansalliseen rekisteriin, johon maksaja (esim. työnantaja) ilmoittaa palkka- ja muut tulotiedot

• Tulotieto ilmoitetaan maksun yhteydessä ajantasaisesti ja rakenteellisena (palkkakoodisto), yhteisesti hyväksytyn standardin määräämässä muodossa

• Organisaatiot, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja (esim. verotukseen tai etuuksien käsittelyyn), saavat ne tästä yhdestä rekisteristä palveluväylän kautta joko automaattisesti tai erikseen kysymällä

• Kansalaiset näkevät ajantasaiset tietonsa yhdestä rekisteristä ja voivat hyödyntää niitä mm. palveluita käyttäessään tai etuuksia hakiessaan

18

Page 19: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Ansiorekisteri

Ansiorekisterin avulla tieto ilmoitetaan ja vastaanotetaan kertaalleen

19

Deloite

Vastaanotto ja välitys

Kansallinen palvelu-

väylä

Tietovarasto

Tiedon syöttäminen, korjaaminen ja valtuutukset

Tiedon tuottajat

Palkanmaksutieto(rakenteellinen tieto)

Sidosryhmä-kohtaisten

tietopalvelujen tuottama (ja valtuutettu)

tulotietoPalkanmaksutieto(rakenteellinen tieto)

Käyttöliittymä

(tiedon haku, korjaus ja syöttö)

Tulotieto(raakadata)

Palkanlaskenta ja tilitoimistot

Työnantaja

Eläkkeenmaksajat

Kela

Vakuutusyhtiöt

Sosiaaliviranomainen

Muut:• Työttömyyskassat• Osingon- ja koron

maksajat• Tekijänoikeuskorvauks

ien maksajat• Apurahojen maksajat• Metsänostajat• Ammattiyhdistykset

Pankit

Kunnat

Tiedon lataaminen ja tarkastelu

Tiedon kuluttajat

Palkansaaja

Verohallinto

Kela

Sosiaaliviranomainen

TyEL-vakuutusyhtiöt

Tapaturmavakuutusyhtiöt

Työttömyyskassat

Työttömyysvakuutus-rahastot

EK

Tilastokeskus

Ammattiyhdistykset

Pankit

Ulosottovirastot

Poliisi ja oikeuslaitos

Ansiorekisteri ja palveluväylä poistavat

saman tiedon moninkertaisen ilmoittamisen

Page 20: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Ansiorekisteristä syntyy hyötyjä

• Palkkakoodisto ja palveluväylän käyttö mahdollistaa palkanmaksukohtaisen ilmoittamisen sekä ilmoittamisen ja tietojen käytön automatisoinnin, mistä seuraa kaikille palkkatietoja lähettäville ja käyttäville osapuolille• manuaalinen työ vähenee, • työn tuottavuus paranee, • prosessien luotettavuus kasvaa,• tiedon laatu ja ajantasaisuus paranevat,• korjausten määrä vähenee,• asioinnista tulee vaivattomampaa,• tiedon ja päätöksenteon läpinäkyvyys paranevat• harmaan talouden torjunta tehostuu

20

Page 21: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Kansalaisen hyöty moninkertaistuu

• Erityisesti kansalaisen asiointi ja palvelu paranevat• Reaaliaikainen verotuskin mahdollistuu

21

Page 22: Kansallinen palveluväylä ja ansiorekisteri

© Sitra

Milloin ansiorekisteri voisi olla käytössä

• Ansiorekisterin selvitystyö käynnistyy hankkeella, jonka hankepäällikkö tulee VM:stä, hankkeeseen mukaan kaikki keskeiset osapuolet; hankkeen omistajuus on auki- Työn edistämiseksi on jo tehty paljon esitöitä ja

haastatteluja mm. Verohallinnossa- Käyttöönottovaihe liian aikaista ennakoida, tavoitevuosi

liikkeelle lähdölle tulisi kuitenkin kiinnittää

• Työryhmän 21 polkua kitkattomaan Suomeen ICT-2015 raportin etenemistä seurataan ja hankkeita edistetään myös valtioneuvoston kanslian asettamassa seurantaryhmässä ja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa