KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen...

of 110 /110
KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO

Transcript of KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen...

Page 1: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN

NÄYTTÖAINEISTO

LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO

Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta (17.2.2000, dnro 15/011/2000, 27.2.2004 dnro, 7/011/2004 ja 26.8.2005, dno 23/011 2005). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi.

Page 2: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

OPETUSHALLITUS2006

Page 3: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTOSISÄLLYS

1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTOON 1

2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 12.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä 12.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi 32.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen 3

3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 5

3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 53.1.1 Lääkealan tuntemus, 10 ov 53.1.2 Toimistotyö ja tietotekniikan hallinta, 25 ov 103.1.3 Lääkkeiden käsittelyn ja valmistuksen perustaidot, 5 ov143.1.4 Lääkelogistiikka, 10 ov 17

3.1B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot 21Apteekkialan koulutusohjelma 213.1.5 Apteekkityö, 30 ov 21Lääkealan koulutusohjelma 263.1.6 Lääkkeiden valmistus, 30 ov 263.1.7 Lääkekehitys, 30 ov 293.1.8 Lääketukkukauppa, 30 ov 45

3.1C Valinnaiset ammatilliset opinnot 493.1.9 Laatutyö lääkealan perustutkinnon suorittaneen työssä, 10 ov

493.1.10Somistus, 10 ov 523.1.11 Tietotekniikan hallinta, 10 ov 54

Page 4: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

1

1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTOON

Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005.

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitosten työtiloissa.

Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Aineisto ohjaa ammattiosaamisen näyttöjen paikallista toteuttamista ja yhdenmukaistaa opiskelijan arviointia. Näyttöaineistossa on ohjeet sen käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön kuvauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista. Ammattiosaamisen näytön arvioinnin tallentamisen ohjeet ovat kansallisen näyttöaineiston kohdassa 2.3. Aineisto on Opetushallituksen Internet-sivuilla osoitteessa www.oph.fi.

Näytön kuvaus -kohdassa on määritelty sen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan. Osaaminen kuvataan työelämän toimintaa vastaavana tekemisenä ja työprosessina.

Näyttöympäristö-kohdassa on kuvattu osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset vaatimukset. Kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa annetaan ohjeet siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisessa ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi annetaan ohjeita siitä, millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja osaaminen voidaan luotettavasti arvioida.

Näytön arviointi -kohdassa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka arvioinnissa ovat keskeisiä. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kolmiportaisesti. Arvosanat ovat tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5.

2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN

Page 5: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

2

2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat. Eri osapuolet voivat hyödyntää kansallista näyttöaineistoa seuraavissa tilanteissa.

Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä kouluttaessaan asettamansa toimielimen jäseniä, opetushenkilöstöä

ja työelämän edustajia näyttöä varten tarkistaessaan opetussuunnitelmaa niin, että se vastaa voimassa

olevia säädöksiä ja määräyksiä.

Toimielin voi hyödyntää aineistoa hyväksyessään suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen

toteuttamisesta ja arvioimisesta osaksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa

valvoessaan näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista

käsitellessään ammattiosaamisen näyttöjen arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia.

Opettaja voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä

käytännössä yhdessä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden arvioinnista

opiskelijoille ja työelämän edustajille ja perehdyttäessään heitä niihin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä sekä kannustaessaan ja

antaessaan tarvittaessa ohjausta osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista.

Työelämän edustaja voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä

arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin osallistuessaan ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä

opiskelijan ja opettajan kanssa huolehtiessaan siitä, että opiskelijalla on työssäoppimisjakson aikana

mahdollisuus harjaantua näytössä vaadittavaan osaamiseen perehdyttäessään opiskelijan toimipaikan niihin toimintatapoihin,

työtiloihin, koneisiin ja laitteisiin, jotka ovat ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittäviä, sekä toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin

havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä, kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta

kertoessaan muille työyhteisön jäsenille näytöistä osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista.

Page 6: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

3

Opiskelija voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin sekä arvioinnin

kohteisiin ja arviointikriteereihin suunnitellessaan ammattiosaamisen näyttöä ja sopiessaan siitä ja sen

ajankohdasta opettajan ja työelämän edustajan kanssa arvioidessaan omaa osaamistaan.

Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen osoittamisen esteet. Ne otetaan huomioon näytön suunnittelussa niin, että opiskelijan on mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit on näyttöaineistoissa ilmaistu selkeästi työhön liittyvänä toimintana ja tekemisenä, joten ne soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin pohjaksi.

Page 7: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

4

2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi

Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. Työpaikan edustajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan on kirjattu suunnitelma siitä, miten opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen arviointisuunnitelmat. Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että ammattiosaamisen näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä tavalla.

Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä keskustelufoorumilla. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaamisen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla kyseisen ammattialan asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset.

Kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineiston luvussa 3 on konkretisoitu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty kohteittain tasoille T1, H3 ja K5. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, T2, H3, H4 ja K5 (A 603/2005).

Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen aikana. Mikäli tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä työn lomassa tai arviointikeskustelussa.

2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen

Ammattiosaamisen näyttötilanteen jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tehdään ammattiosaamisen näytön arvioinnit, jotka tallennetaan

Page 8: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

5

opintokokonaisuuksittain ja arvioinnin kohteittain. Nämä arvioinnit toimivat perustana opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosanalle. Jokaisesta ammatillisten opintojen opintokokonaisuudesta annetaan arvosana. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen, pääsääntöisesti kuitenkin yhdessä. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosana perusteluineen on tallennettava ja merkittävä näyttötodistukseen.

Oppilaitokset suunnittelevat ammattiosaamisen näytön arviointitietojen tallentamista varten selkeät lomakkeet. Niitä on helppo käyttää myös työpaikoilla työelämän edustajien kanssa yhteisissä arviointitilanteissa. Kun arviointitiedot tallennetaan, arviota voi tarvittaessa perustella myös jälkikäteen. Erityisen tärkeää arviointiin palaaminen on silloin, kun opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen osoitetaan useammassa ammattiosaamisen näyttötilanteessa (ammattiosaamisen osanäyttöinä). Näyttöjen arviointi on haasteellista myös silloin, kun yhden ammattiosaamisen näyttötilanteen aikana osoitetaan kahden tai useamman opintokokonaisuuden osaamista (yhdistetty näyttö). Näissä tilanteissa arvioinnin kohteet on pystyttävä erottelemaan ja tallentamaan opintokokonaisuuksittain. Arviointitiedon tallentamisesta vastaa yleensä opettaja.

Arviointiin tulee tallentaa ainakin seuraavat arviointikeskustelussa esille tulevat asiat:

ammattiosaamisen näytön antaja näytettävä opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuden osa ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle

opintokokonaisuuksittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle silloin, kun

näyttö muodostuu osanäytöistä näytön täydentäminen tai uusiminen sellaisessa tapauksessa, jossa ei vielä

ole saavutettu vähintään tyydyttävän tason osaamista opiskelijan kehitettävät osaamisalueet arviointiin osallistuneiden allekirjoitukset.

Tulevaisuudessa kansallinen oppimistulosten arviointi tullaan tekemään ammattiosaamisen näytöistä saatujen oppimistulosten pohjalta. Kun siirrytään ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan kansalliseen oppimistulosten arviointiin, ammattiosaamisen näytön arvosanan tallentamiseen tullaan liittämään arvioinnin taustatietoja ja tallentamisesta annetaan erilliset ohjeet.

Page 9: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

6

3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN

Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Koulutusohjelmittain eriytyvien opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kyseisen koulutusohjelman valinneelle. Apteekkialan koulutusohjelmassa on valittavana Apteekkityön opintokokonaisuus (30 ov). Lääkealan koulutusohjelmassa opiskelija valitsee yhden seuraavista opintokokonaisuuksista: Lääkkeiden valmistus (30 ov), Lääkekehitys (30 ov) tai Lääketukkukauppa (30 ov). Opiskelijan on osoitettava osaamisensa näytöillä myös valitsemissaan valinnaisissa ammatillisissa opinnoissa. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttöjen lukumäärän siten, että kaikkien ammatillisten opintokokonaisuuksien osaaminen tulee näytettyä.

LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINNOT, 90 OV

Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot, 50 ov

Lääkealan tuntemus, 10 ovToimistotyö ja tietotekniikan hallinta, 25 ovLääkkeiden käsittelyn ja valmistuksen perustaidot, 5 ovLääkelogistiikka, 10 ov

Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot, 30 ovApteekkialan koulutusohjelma

Apteekkityö, 30 ov

Lääkealan koulutusohjelma

Lääkkeiden valmistus, 30 ovLääkekehitys, 30 ovLääketukkukauppa, 30 ov

Valinnaiset ammatilliset opinnot, 10 ov

Laatutyö lääkealan perustutkinnon suorittaneen työssä, 10 ovSomistus ja markkinointi, 10 ovTietotekniikan hallinta, 10 ov

Muut valinnaiset opinnot, 10 ov

3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot

3.1.1 Lääkealan tuntemus, 10 ov

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työskentely ja ammatillinen toiminta lääkehuollossa (työtehtävän suunnittelu,

työtehtävän toteuttaminen, työsuorituksen arviointi, työtehtävän kehittäminen)

Page 10: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

7

alan sähköisten ja kirjallisten tietolähteiden käyttö (Internet, apteekkiverkko, lääketukkujen www-sivut, Kelan www-sivut, Pharmaca Fennica ja lääkelaitoksen määräyskokoelma)

kustannustietoisten ja taloudellisten työmenetelmien hyödyntäminen teoreettisen tiedon soveltaminen ja tiedonhallinta (lääkelaki ja -asetus, laki

potilaan asemasta ja oikeuksista, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, kuluttajansuojalaki, tietosuojalaki, lääkelaitoksen määräykset ja toimintaohjeet, jätelaki ja -asetus, kemikaalilaki ja -asetus)

työsuojeluohjeiden noudattaminen työturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tietoperustan ja

toiminnan hallinta ergonominen työskentely oppimaan oppiminen ongelmanratkaisu ammatillinen vuorovaikutus ja tiimi- ja verkostoyhteistyö ammattieettinen toiminta kestävän kehityksen huomioon ottaminen työssä (taloudellisuus, energian

säästäminen, jätteiden lajittelu, ympäristöystävällinen tuotteiden käyttö, paperi-, pahvi-, muovi- ja lääkejätteet, hoitovälineet (lämpö-, veren-painemittarit, reagenssiliuskat ym.)

laatujärjestelmien hyödyntäminen työssä.

Näytön kuvaus

Lääkealan tuntemuksen ammattiosaamisen näytössä opiskelija työskentelee lääkehuollon eri toimintaympäristöissä hyödyntäen alan teoreettista ja käytännöllistä perusosaamista. Opiskelijan työhön voi kuulua muun muassa lähtevän ja tulevan tavaran käsittelyä, varastointia, lääkkeiden valmistustilojen puhtaanapitoa, lääkkeiden valmistuksen avustavia tehtäviä, asiakaspalvelua, reseptien käsittelyä, lääkkeiden hävittämistä ja yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa.

Opiskelija noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita (ihmisarvon kunnioittaminen, yksilön itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, asiakkaan oikeuksien huomioon ottaminen ja toteuttaminen, salassapito- ja vaitiolovelvollisuus) ja lainsäädäntöä. Opiskelija ottaa työssään huomioon asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mielipiteet, tunteet, vakaumuksen sekä itsemääräämisoikeuden ja noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta.

Opiskelija perehtyy hyvän laadun periaatteisiin ja noudattaa niitä työssään työyksikön toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Opiskelija luo vuorovaikutus- ja viestintätaidoillaan luontevia asiakassuhteita ja edistää niitä ammatillisella vuorovaikutuksellaan. Hän työskentelee yhteistyökykyisesti työryhmän jäsenenä.

Opiskelija noudattaa toiminnassaan työpaikan työsuojeluohjeita.

Page 11: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

8

Opiskelija työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija esittää omassa näyttösuunnitelmassaan, miten hän toteuttaa työssään kestävän kehityksen periaatteita.

Lääkealan tuntemus -opintokokonaisuuden näyttö voidaan toteuttaa Toimistotyö ja tietotekniikan hallinta -opintokokonaisuuden, Lääkkeiden käsittelyn ja valmistuksen perustaidot -opintokokonaisuuden tai Lääkelogistiikka-opintokokonaisuuden näytön yhteydessä. Näyttö voidaan toteuttaa myös osanäyttöinä edellä mainittujen opintokokonaisuuksien näyttöjen yhteydessä.

Näyttöympäristö

Lääkealan tuntemuksen näytön suorittamispaikoiksi ja näyttöympäristöiksi soveltuvat esimerkiksi lääketukut, apteekit, sairaala-apteekit, lääkekeskukset, lääketeollisuuden yksiköt, Kansaneläkelaitos, posti, pankit, sairaalat ja kotisairaanhoito. Näyttöpaikassa on näytössä vaadittavaa toimintaa ja työn tekemisessä tarvittavat välineet ja laitteet.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä yhdessä lääketyöntekijän, farmaseuttisen henkilökunnan, lääkealan perustutkinnon suorittaneen tai työtehtäviin muuten soveltuvan tai riittävän työkokemuksen omaavan henkilön kanssa.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ (T

1) HYVÄ (H 3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallintaTyöskentely ja ammatillinen toiminta lääkehuollossa (työtehtävän suunnittelu, työtehtävän toteuttaminen, työsuorituksen arviointi, työtehtävän kehittäminen)

laatii oman työsuunnitelman ja työskentelee sen mukaisesti.

arvioi omaa työtään ja löytää muutamia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja työtoiminnalleen.

laatii oman työsuunnitelman ja työskentele suunnitelman mukaisesti työryhmän jäsenenä.

hallitsee työtilanteita kokonaisuuksina.

arvioi omaa työtään ja löytää muutamia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja

laatii oman työsuunnitelman, käyttää sitä ja arvioi sitä kriittisesti.

hallitsee työtilanteiden kokonaisuuden joustavasti.

arvioi kriittisesti omaa työtään ja löytää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja kehittämisideoita

Page 12: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

9

kehittämisideoita työtoiminnalleen.

työtoiminnalleen.

Työtehtävän hallintaAlan sähköisten ja kirjallisten tietolähteiden käyttö

- Internet- Apteekkiverkko- Lääketukkujen www-sivut- Kelan www-sivut- Pharmaca Fennica - Lääkelaitoksen määräys- kokoelma

Kustannustietoisten ja taloudellisten työmenetelmien hyödyntäminen

Laatujärjestelmien hyödyntäminen työssä

käyttää alan sähköisiä ja kirjallisia tietolähteitä.

valitsee työssään taloudellisimmat työskentelytavat tutuissa, usein toistuvissa tilanteissa.

osaa työskennellä omassa työssään työpaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

käyttää joustavasti alan sähköisiä ja kirjallisia tietolähteitä.

valitsee työssään taloudellisimmat työskentelytavat.

osaa käyttää työpaikan laatujärjestelmiä laadukkaan työn tekemisessä.

käyttää tarkoituksenmukaisesti alan sähköisiä ja kirjallisia tietolähteitä toimintansa tukena.

työskentelee kustannustietoisesti ja valitsee työssään taloudellisimmat työskentelytavat.

osaa soveltaa työpaikan laatujärjestelmää ja osallistuu sen kehittämiseen omassa työssään.

Työn perustana olevan tiedon hallintaTeoreettisen tiedon soveltaminen ja tiedonhallinta

Lääkelaki ja -asetus

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Kuluttajansuojalaki

Tietosuojalaki Lääkelaitoksen

määräykset ja toimintaohjeet

Jätelaki ja -asetus

noudattaa alaan liittyviä lakeja ja määräyksiä, mutta toiminnan perusteluissa ilmenee vielä puutteita.

toimii noudattaen keskeisimpiä alaan liittyviä lakeja ja määräyksiä.

noudattaa työssään alaan liittyviä lakeja ja määräyksiä ja osaa kuvata niiden keskeisen sisällön.

Page 13: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

10

Kemikaalilaki ja -asetus

Työturvallisuuden hallintaTyösuojeluohjeiden noudattaminen

Työturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tietoperustan ja toiminnan hallinta

Ergonominen työskentely

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita (fysikaaliset, kemialliset, biologiset työolosuhdetekijät) ja sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä (vioista ilmoittaminen, tulenarkojen aineiden käsittely, alkusammutus ja työpaikan toimintasuunnitelma palotilanteissa).

osaa käyttää asianmukaista työasua ja työskentelyssä kulloinkin tarvittavia suojaimia.

osaa ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä työpaikalla.

työskentelee ergonomisesti oikein tutuissa, usein toistuvissa työtilanteissa ja osaa ennaltaehkäistä työn aiheuttamia rasitusvammoja.

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita (fysikaaliset, kemialliset, biologiset työolosuhdetekijät), ja sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä (vioista ilmoittaminen, tulenarkojen aineiden käsittely, alkusammutus ja työpaikan toimintasuunnitelma palotilanteissa).

osaa käyttää asianmukaista työasua ja työskentelyssä kulloinkin tarvittavia suojaimia.

ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä työpaikalla ja tunnistaa joitakin siihen vaikuttavia asioita.

työskentelee ergonomisesti oikein erilaisissa työtilanteissa ja osaa ennaltaehkäistä työn aiheuttamia rasitusvammoja

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita (fysikaaliset, kemialliset, biologiset työolosuhdetekijät) ja sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä (vioista ilmoittaminen, tulenarkojen aineiden käsittely, alkusammutus ja työpaikan toimintasuunnitelma palotilanteissa) sekä tuntee työpaikan pelastussuunnitelman.

osaa käyttää asianmukaista työasua ja työskentelyssä kulloinkin tarvittavia suojaimia.

ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä työpaikalla sekä tunnistaa siihen vaikuttavia asioita.

työskentelee ergonomisesti oikein kaikissa työtilanteissa ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia rasitusvammoja esimerkiksi työn

Page 14: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

11

jaksotuksen ja taukoliikunnan avulla.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenOppimaan oppiminen

Ongelmanratkaisu

Ammatillinen vuorovaikutus ja tiimi- ja verkostoyhteistyö

Ammattieettinen toiminta

ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

arvioi omaa toimintaansa, mutta tarvitsee siinä vielä ohjausta.

hakee oma-aloitteisesti ohjausta pulmatilanteissa.

toimii ammatillisessa vuorovaikutuksessa yksilöiden ja ryhmien kanssa.

luo luontevia ja toimivia vuorovaikutussuhteita yhteistyökumppaneiden kanssa.

ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

arvioi omaa toimintaansa.

perustelee pulmatilanteissa tekemänsä ratkaisut ja toimintansa teoriatiedolla.

toimii ammatillisessa vuorovaikutuksessa yksilöiden ja ryhmien kanssa ja tuntee vuorovaikutuksen keskeiset vaiheet ja välineet sekä säännöt.

toimii työssään yhteistyö-kykyisesti ja luo luontevia sekä toimivia vuorovaikutussuhteita yhteistyökumppaneiden kanssa.

ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa joustavasti saamansa palautteen perusteella.

säätelee omaa käytöstään ja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan.

perustelee tekemänsä ratkaisut ja toimintansa teoriatiedolla ja esittää pulmatilanteissa realistisia ja rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja.

toimii ammatillisessa vuorovaikutuksessa yksilöiden ja ryhmien kanssa ja tuntee vuorovaikutuksen keskeiset vaiheet, välineet ja säännöt sekä ryhmädynamiikan keskeiset piirteet.

toimii työssään rakentavasti ja yhteistyökykyisesti ja luo luontevia sekä toimivia

Page 15: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

12

noudattaa työssään terveyden- ja lääkehuollon eettisiä periaatteita, vaikka toiminnan perusteluissa ilmenee vielä puutteita.

noudattaa työssään eettisiä periaatteita ja ymmärtää niiden merkityksen työssään.

vuorovaikutus-suhteita yhteistyökumppaneiden kanssa hyödyntäen saumattomasti muiden osaamista työssä.

tunnistaa ja jäsentää vuorovaikutustilanteissa syntyviä tunteitaan.

noudattaa työssään terveyden- ja lääkehuollon eettisiä periaatteita ja selostaa niiden merkityksen omassa työssään.

Yhteiset painotuksetKestävän kehityksen huomioon ottaminen työssä Taloudellisuus,

energian säästäminen, jätteiden lajittelu

Ympäristöystävällinen tuotteiden käyttö

Paperi-, pahvi-, muovi- ja lääkejätteet

Hoitovälineet (lämpö- ja verenpainemittarit, reagenssiliuskat ym.)

käyttää tavallisimpia ympäristöä säästäviä työtapoja ja materiaaleja (esim. paperin säästäminen ja uusiokäyttö, ympäristöystävällisten tuotteiden hankkiminen).

käsittelee, lajittelee ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden mukaisesti.

käyttää työssään ympäristöä säästäviä työmateriaaleja ja soveltaa erilaisia ympäristöystävällisiä työtapoja.

käsittelee, lajittelee ja valmistelee hävitettäväksi ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden mukaisesti.

arvioi kriittisesti omaa ja työyhteisön ympäristöystävällistä toimintatapaa ja esittää kehittämis-ehdotuksia.

lajittelee ja valmistelee hävitettäväksi ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvien periaatteiden ja työpaikan ohjeiden mukaisesti.

3.1.2 Toimistotyö ja tietotekniikan hallinta, 25 ov

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: itsearviointi ja oman työn kehittäminen ohjelmistojen ja laitteistojen käytön neuvonta ja koulutus

Page 16: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

13

arkistointi tekstinkäsittely, tiedon luominen, muokkaaminen ja tallentaminen tilastointi: taulukkolaskenta, grafiikka tietotekniikan välineiden ja ohjelmien käyttö kokonaisuutena taloushallinto toimistotyössä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö, toimistotyön

jätteiden lajittelu tietoturvaohjeiden ja asiakirjojen julkisuudesta ja tietosuojasta annettujen

normien noudattaminen työsuhdetta määrittävien normien noudattaminen ja toiminta työyhteisön

jäsenenä työturvallisuuteen, -oloihin ja -kykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan hallinta vuorovaikutus ja viestintä ongelmanratkaisu.

Näytön kuvaus

Toimistotyön ja tietotekniikan näytössä opiskelija käyttää tietokonetta työtehtäviensä suorittamiseen. Hän soveltaa A-kortin (tai vastaavan) tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä. Hän luo, muokkaa ja tallentaa tietoa. Opiskelija käyttää työvälineohjelmia, mm. tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja grafiikkaa työssäoppimispaikan tarpeiden mukaan. Hän käyttää tietoverkkoja omaan ammattialaansa kuuluvissa työtehtävissä. Opiskelija luo tai päivittää työpaikan www-sivuja työpaikan tarpeen mukaan. Hän käyttää taloushallinnon ohjelmia työssäoppimispaikassa saamiensa valtuuksien mukaan. Opiskelija neuvoo ja kouluttaa muita työyhteisön jäseniä ohjelmistojen ja laitteistojen käytössä. Koulutettavat asiat valitaan työssäoppimispaikan tarpeen mukaan. Opiskelija voi lisäksi osoittaa tietoteknistä osaamistaan reseptinkäsittely- ja varastonvalvontaohjelmilla sekä muilla lääkehuollon sovellusohjelmilla.

Opiskelija osallistuu taloushallinnon tehtäviin työssäoppimispaikan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisia työtehtäviä ovat esimerkiksi tositteiden valmistelu liikekirjanpitoa varten, toistuvasti esiintyvät laskenta- ja tilitystehtävät (kuten palkanlaskenta sivukuluineen ja veroineen, kassatilitykset, maksuliikenne) tai toimistotarvikkeiden ja työasujen budjetointiin liittyvät tehtävät. Tehtävän laajuus määritetään sillä perusteella, kuinka paljon työpaikassa hoidetaan talousasioita (isoissa työpaikoissa opiskelija hoitaa sovitun osan talousasioista).

Opiskelija käyttää työssään toimistossa tarvittavia koneita, laitteita ja välineitä, kuten puhelinta, kopiokonetta, faksia, sähköpostia ja silppuria. Opiskelija käsittelee ja arkistoi asiakirjoja ja tositteita.

Opiskelija noudattaa työsuhdetta määrittäviä normeja ja toimii työyhteisön jäsenenä.

Näyttöympäristö

Toimistotyö ja tietotekniikan hallinta -opintokokonaisuuden näyttöympäristöjä voivat olla apteekit, lääkekeskukset, sairaala-apteekit, lääketeollisuuden eri

Page 17: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

14

toimipisteet, lääketukut, lääkehuoltoon tai terveydenhuoltoalaan liittyvät toimistot sekä oppilaitoksen ATK-luokat. Oppilaitos varmistaa, että opintokokonaisuuden ammattitaito tulee esille ko. toimintaympäristöissä.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä yhdessä lääkealan perustutkinnon suorittaneen, lääketyöntekijän, farmaseuttisen henkilökunnan tai työtehtäviin muuten soveltuvan koulutuksen tai työkokemuksen omaavan henkilön kanssa.

Näyttöympäristössä tulee olla käytettävissä seuraavat välineet ja ohjelmistot:

tietokone tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja grafiikkaohjelma Internet ja sähköposti taloushallinnon ohjelma silppuri, kopiokone, faksi, puhelin, kirjoituskone.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallinta Itsearviointi, oman työn kehittäminen

Ohjelmistojen ja laitteistojen käytön neuvonta ja koulutus

Arkistointi

tekee annetut tehtävät ja arvioi itseään.

neuvoo ja kouluttaa toisia ohjelmistojen ja laitteistojen käytössä tutuissa tilanteissa.

arkistoi ja säilyttää asiakirjoja annettujen ohjeiden mukaan (esim. lähetyslistat,

tekee annetut tehtävät omatoimisesti, arvioi itseään ja työtään monipuolisesti.

neuvoo ja kouluttaa toisia aktiivisesti ohjelmistojen ja laitteistojen käytössä.

arkistoi, säilyttää ja järjestelee asiakirjoja (esim.

osaa tehdä omatoimisesti muitakin kuin annettuja tehtäviä, osaa hakea palautetta ja kykenee arvioimaan toimintaansa työyhteisössä sekä kehittämään omaa osaamistaan, työkäytäntöjään sekä yhteistoimintaa sen pohjalta.

toimii aktiivisesti ja kannustavasti ohjelmistojen ja laitteistojen koulutustilanteissa sekä ottaa huomioon koulutettavan

Page 18: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

15

tilausdokumentit, laskut, reseptit, reseptipäiväkirja, toimintaohjeet, kirjanpitotositteet), noudattaa työssään arkistoinnista annettuja ohjeita.

lähetyslistat, tilausdokumentit, laskut, reseptit, reseptipäiväkirja, toimintaohjeet, kirjanpitotositteet), noudattaa työssään arkistoinnista annettuja ohjeita ja osaa keskeisimmät arkistoinnin normit.

lähtötilanteen.

arkistoi, säilyttää, järjestelee ja hävittää asiakirjoja itsenäisesti (esim. lähetyslistat, tilausdokumentit, laskut, reseptit, reseptipäiväkirja, toimintaohjeet, kirjan-pitotositteet), noudattaa työssään arkistoinnista annettuja ohjeita ja hallitsee arkistoinnin normit.

Työtehtävän hallintaTekstinkäsittely, tiedon luominen, muokkaaminen ja tallentaminen

Tilastointi: taulukkolaskenta, grafiikka

Tietotekniikan välineiden ja ohjelmien käyttö kokonaisuutena

Taloushallinto

luo, muokkaa ja tallentaa tietoa, tuottaa esimerkiksi standardinmukaisia asiakirjoja tai laatii käyttöohjeita annettujen ohjeiden mukaan.

laatii ohjeiden mukaan lääkealan tilastoja.

käyttää työväline- ja sovellusohjelmia tavanomaisissa tilanteissa.

valmistelee tositteet liikekirjanpitoa varten, hoitaa ohjattuna toistuvasti esiintyvät laskenta- ja tilitystehtävät, käyttää ohjattuna

luo, muokkaa ja tallentaa tietoa, tuottaa itsenäisesti esimerkiksi standardin-mukaisia asiakirjoja tai laatii käyttöohjeita annettujen ohjeiden mukaan.

laatii itsenäisesti lääkealan tilastoja.

käyttää eri työväline- ja sovellusohjelmia erityyppisissä tilanteissa.

valmistelee tositteet liikekirjanpitoa varten, hoitaa toistuvasti esiintyvät laskenta- ja tilitystehtävät,

luo, muokkaa ja tallentaa tietoa, tuottaa itsenäisesti esimerkiksi selkeitä standardinmukaisia asiakirjoja tai laatii oma-aloitteisesti käyttöohjeita annettujen ohjeiden mukaan.

osaa soveltaa taulukkolaskentaa ja grafiikkaa lääkealan tilastoinnissa.

käyttää tietoverkkoja sekä työväline- ja sovellusohjelmia itsenäisesti ja monipuolisesti.

toimii työssään kustannustietoisesti ja taloudellisesti, valmistelee tositteet

Page 19: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

16

Toimistotyössä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö, toimistotyön jätteiden lajittelu

taloushallinnon ohjelmia.

käyttää yleisimpiä toimistotyössä tarvittavia koneita ja laitteita sekä lajittelee toimistotyöstä tulevat jätteet.

hyödyntää soveltuvin osin taloushallinnon ohjelmia.

käyttää omatoimisesti toimistotyössä tarvittavia koneita ja laitteita sekä lajittelee toimistotyöstä tulevat jätteet.

liikekirjanpitoa varten, hoitaa toistuvasti esiintyvät laskenta- ja tilitystehtävät, hyödyntää soveltuvin osin taloushallinnon ohjelmia.

käyttää monipuolisesti, itsenäisesti ja sujuvasti toimistotyössä tarvittavia koneita ja laitteita sekä lajittelee ja hävittää toimistotyöstä tulevat jätteet.

Työn perustana olevan tiedon hallintaTietoturvaohjeiden ja asiakirjojen julkisuudesta ja tietosuojasta annettujen normien noudattaminen

Työsuhdetta määrittävien normien noudattaminen ja toiminta työyhteisön jäsenenä

ottaa annettujen ohjeiden mukaan työssään huomioon tietoturvan perusvelvoitteet, kuten salasanat, varmuuskopioinnin ja virustorjunnan.

toimii työsuhdetta määrittävien normien mukaan (työaika, tauot, sovittujen tehtävien tekeminen), ja työskentely on vastuuntuntoista ja yhteistyökykyistä.

ottaa itsenäisesti työssään huomioon tietoturvan perusvelvoitteet, kuten salasanat, varmuuskopioinnin ja virustorjunnan.

toimii työsuhdetta määrittävien normien mukaan (työaika, tauot, sovittujen tehtävien tekeminen), ja työskentely on oma-aloitteista, vastuuntuntoista ja yhteistyökykyistä.

noudattaa itsenäisesti työssään tietoturvan perusvelvoitteita, kuten salasanoja, varmuuskopiointia ja virustorjuntaa sekä toimii aktiivisesti niiden kehittämiseksi ja huomioi tietosuojan esimerkiksi rekistereitä muodostettaessa.

toimii työsuhdetta määrittävien normien mukaan (työaika, tauot, sovittujen tehtävien tekeminen), ja työskentely on oma-aloitteista, vastuuntuntoista, tavoitteellista,

Page 20: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

17

tuloksellista ja yhteistyökykyistä.

Työturvallisuuden hallintaTyöturvallisuuteen,-oloihin ja -kykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan hallinta

osaa ergonomisesti oikeat työasennot ja -menetelmät pääpiirteissään.

osaa ergonomisesti oikeat työasennot ja -menetelmät.

osaa ergonomisesti oikeat työasennot ja -menetelmät ja esittää perusteltuja kehittämistarpeita.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenVuorovaikutus ja viestintä

Ongelmanratkaisu

tuottaa suullisesti ja kirjallisesti työhönsä liittyvää tietoa.

kykenee ongelmanratkaisuun tavallisissa tilanteissa.

käyttää työssään hyvää äidinkieltä sekä suullisesti että kirjallisesti sekä tuottaa työhönsä liittyvää tietoa.

kykenee ongelmanratkaisuun myös vaativissa tilanteissa.

käyttää työssään hyvää äidinkieltä sekä suullisesti että kirjallisesti sekä tuottaa monipuolista työhönsä liittyvää tietoa.

toimii joustavasti ongelmanratkaisukykyä vaativissa tilanteissa.

Page 21: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

18

3.1.3 Lääkkeiden käsittelyn ja valmistuksen perustaidot, 5 ov

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: aseptinen työskentely lääkkeen valmistustilan käyttökuntoon valmistaminen lääkkeen valmistusprosessiin osallistuminen sterilointi lääkkeiden valmistamisen perusmenetelmien ja työvälineiden käyttö pakkausmateriaalien käsittely lääkkeen valmistukseen osallistuminen teoreettisen tiedon soveltaminen ja tiedonhallinta raaka-aineiden käsittely lääkkeenvalmistuksen ohjeiden noudattaminen työturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan

hallinta lääkejätteiden käsittely vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö oppimaan oppiminen.

Näytön kuvaus

Lääkkeiden käsittelyn ja valmistuksen perustaidot -opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä opiskelija osallistuu lääkkeiden valmistusprosessiin tai kilotavaran jakelemiseen myyntieriin. Opiskelija ottaa vastaan ja tarkistaa saapuvat raaka-aineet ja pakkausmateriaalit. Raaka-aineet hän toimittaa karanteenivarastoon analysointia varten. Opiskelija pakkaa valmisteita myyntipakkauksiin. Opiskelija steriloi välineitä, pakkausmateriaaleja ja/tai raaka-aineita.

Opiskelija kuvaa suunnitelmassa työolosuhteet huomioon ottaen esimerkiksi pakattavan valmisteen ja pakkaamisen eri työvaiheet sekä sterilointitoiminnan ja perustelee toimintansa. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa farmaseuttisessa valvonnassa. Hän toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ja ottaa toiminnassaan huomioon laatutyöskentelyn ja työsuojelun.

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana voi olla lääkehuollon yksikkö (kuten apteekki, lääkekeskus tai sairaala-apteekki), lääketeollisuus tai oppilaitoksen lääkehuollon luokka.

Näyttöympäristössä tulisi olla lääkkeenvalmistustila tai simuloitu ympäristö, jossa ovat käytettävissä mm. seuraavat laitteet ja välineet: vaa’at, tilavuuden mittavälineet, autoklaavi, kuumailmakaappi, vetokaappi, pesuallas ja muuta materiaalia, kuten raaka-aineita, lääke- tai teknisiä valmisteita, pakkausmateriaaleja, etiketit (valmiita etikettejä tai tietokone ja tulostin), desinfiointiaineet, puhdistettu vesi, henkilökohtaiset suojaimet, tarralappuja, valmistusohjeet, dokumentointilomakkeet/-päiväkirjat.

Page 22: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

19

Opiskelija työskentelee farmaseuttisessa valvonnassa lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä työyhteisössä, jossa on farmaseuttista henkilökuntaa, lääkealan perustutkinnon suorittaneita, farmanomeja, lääketyöntekijöitä tai työtehtäviin muun soveltuvan koulutuksen tai työkokemuksen hankkinutta henkilökuntaa.

Page 23: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

20

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallintaAseptinen työskentely

Lääkkeen valmistustilan käyttökuntoon valmistaminen

Lääkkeen valmistusprosessiin osallistuminen

Sterilointi

pukeutuu ja työskentelee lääkkeenvalmistustilan puhtausluokan edellyttämällä tavalla.

hallitsee aseptisen käsienpesun.

työskentelee aseptisten periaatteiden mukaisesti.

valmistelee ohjattuna lääkkeenvalmistustilan ja laminaari-ilmavirtauskaapin.

osallistuu avustaviin tehtäviin lääkkeenvalmistuksessa farmaseuttisessa valvonnassa.

suorittaa steriloinnin annettujen ohjeiden mukaisesti.

pukeutuu ja työskentelee asiallisesti lääkkeenvalmistustilan puhtausluokan edellyttämällä tavalla (suojavaate, jalkineet, tarvittavat muut suojaimet, käsien pesu).

hallitsee aseptisen käsienpesun.

hallitsee aseptisen työskentelyn periaatteet.valmistelee lääkkeenvalmistustilan ja laminaari-ilmavirtauskaapin.

osallistuu lääkkeenvalmistuksen avustaviin tehtäviin oma-aloitteisesti farmaseuttisessa valvonnassa.

valitsee välineille ja raaka-aineille sopivan sterilointimuodon sekä pakkausmateriaalit ja steriloi pakkaukset

pukeutuu ja työskentelee asiallisesti lääkkeenvalmistustilan puhtausluokan edellyttämällä tavalla (suojavaate, jalkineet, tarvittavat muut suojaimet, käsien pesu) henkilökohtaisen ja tuotantohygienian suhteen.

hallitsee aseptisen käsienpesun.

hallitsee aseptisen työskentelyn periaatteet.

valmistelee lääkkeenvalmistustilan ja laminaari-ilmavirtauskaapin aseptista lääkkeenvalmistusta varten itsenäisesti.

toimii lääkkeenvalmistuksessa farmaseuttisessa valvonnassa ja perustelee valitut toimintatavat hyvän lopputuloksen kannalta. hallitsee lääkkeenvalmistuks

Page 24: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

21

toimintaohjeiden mukaisesti.

essa käytettävien välineiden ja raaka-aineiden steriloinnin toimintaohjeiden mukaisesti ja osaa perustella sterilointiprosessin ja oman toimintansa.

osaa tehdä tilojen ja valmistusmenetelmän puhtauskokeet ohjeiden mukaisesti.

Page 25: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

22

Työtehtävän hallintaLääkkeiden valmistamisen perusmenetelmien ja työvälineiden käyttö

Pakkausmateriaalien käsittely

osaa työtehtäviinsä kuuluvat yleisimmät lääkkeiden valmistamisen perusmenetelmät farmaseuttisessa valvonnassa, mutta toiminta ei ole vielä.

osaa käyttää lääkkeenvalmistuksen perustyövälineitä (vaakaa, mitta-astioita) ja huoltaa niitä ohjattuna.

osaa käsitellä pakkausmateriaaleja niiden ominaispiirteiden mukaisesti.

osaa lääkkeiden valmistamisen perusmenetelmät tarkoituksenmukaisesti farmaseuttisessa valvonnassa.

käyttää työvälineitä oikein (esim. vaakaa) ja osaa arvioida mittaustulosta sekä huoltaa laitteita ja välineitä.

osaa käsitellä pakkausmateriaaleja niiden laadun ja ominaisuuksien mukaisesti.

osaa työtehtäviinsä kuuluvat lääkkeiden valmistamisen perusmenetelmät ja työvälineiden käytön tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti farmaseuttisessa valvonnassa.

arvioi perustyövälineiden toimintakunnon (esim. kalibroi vaa’an) ennen työskentelyn aloittamista ja tarvittaessa huoltaa niitä.

käyttää työvälineitä hallitusti ja työskentelee sujuvasti.

osaa käsitellä pakkausmateriaaleja niiden laadun ja ominaisuuksien mukaisesti.

Työn perustana olevan tiedon hallintaTeoreettisen tiedon soveltaminen ja tiedonhallinta

Raaka-aineiden käsittely

tunnistaa lääkkeisiin käytettävien tavallisimpien raaka-aineiden nimistöä, mutta tarvitsee ajoittain apua.

osaa käsitellä raaka-aineita niiden puhtausluokituksen

tunnistaa lääkkeisiin käytettävien tavallisimpien raaka-aineiden nimistöä.

osaa käsitellä raaka-aineita niiden puhtausluokituksen

osaa lääkkeisiin käytettävien raaka-aineiden nimistöä ja pystyy päättelemään raaka-aineen ja valmistusohjeen yhteensopivuuden.

osaa käsitellä raaka-aineita niiden puhtausluokituksen, säilyvyyden ja

Page 26: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

23

Lääkkeen valmistusohjeiden noudattaminen

, säilyvyyden ja haitallisuuden mukaisesti.

noudattaa ohjattuna annettua valmistusohjetta.

, säilyvyyden ja haitallisuuden mukaisesti.

toimii lääkkeenvalmistusta koskevien normien ja toimintaohjeiden mukaisesti toimiessaan lääkkeenvalmistuksessa.

haitallisuuden mukaisesti.

noudattaa lääkkeenvalmistusta koskevia normeja ja toimintaohjeita osallistuessaan lääkkeenvalmistukseen ja perustelee toimintatapansa.

ymmärtää valmistusohjeen ja tarkan dokumentaation merkityksen valmistusprosessissa.

Työturvallisuuden hallintaTyöturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan hallinta

Lääkejätteiden käsittely

noudattaa annettuja työsuojeluohjeita.

käsittelee lääkejätteet ohjeiden mukaisesti.

noudattaa työsuojeluohjeita ja pystyy soveltamaan niitä omassa toiminnassaan myös uusissa tilanteissa.

käsittelee lääkejätteet omatoimisesti ohjeiden mukaisesti.

tunnistaa oman vastuunsa työryhmän jäsenenä niin, ettei vaaranna omaansa, työyhteisön muiden jäsenten tai ympäristön terveyttä.

noudattaa työsuojeluohjeita ja arvioi ohjeiden kehittämistarvetta.

käsittelee lääkejätteet itsenäisesti ohjeiden mukaisesti.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenVuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö

toimii työryhmän jäsenenä.

toimii aktiivisesti työryhmän jäsenenä.

toimii aktiivisesti työryhmän jäsenenä.

työskentelee loogisesti ja sujuvasti ja ottaa toiset huomioon.

Page 27: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

24

Oppimaan oppiminen

hakee palautetta ja arvioi työtään.

hakee palautetta, arvioi työtään ja kehittää sitä.

3.1.4 Lääkelogistiikka, 10 ov

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: itsearviointi varastonvalvontajärjestelmän käyttö lähetysten ja tuotteiden vastaanotto ja identifiointi tuotteiden varastointi varastoinnin olosuhdeseuranta inventointi logistiikkaan liittyvä arkistointi tuotteiden käsittely ja luokittelu varaston ohjaus, valvonta ja seuranta apuvälineiden, laitteiden ja koneiden käyttö ergonomian noudattaminen työssä ammatillinen vuorovaikutus.

Page 28: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

25

Näytön kuvaus

Lääkelogistiikan näytössä opiskelija toimii lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä eri lääkelogistiikan toiminnoissa lääkealan eri toimintayksiköissä.

Opiskelija vastaanottaa saapuvan lähetyksen ja tarkastaa lähetyksen käyttäen tarvittavia asiakirjoja ja varastonvalvontaohjelmaa. Opiskelija käsittelee poikkeamat ja hoitaa palautukset.

Opiskelija sijoittaa tuotteet varastoon työpaikan varastointijärjestelmän mukaan. Hän ottaa työssään huomioon erityisvarastointivaatimuksia (kylmä tai viileä säilytys) omaavat tuotteet. Opiskelija osallistuu varaston inventointiin. Hän luokittelee ja käsittelee erityiskäsiteltäviä lääkkeitä ja muita lääkehuollon tuotteita (sytostaatit, liuottimet, radioaktiiviset yhdisteet, rokotteet, seerumit yms.).

Opiskelija käyttää varastonvalvontajärjestelmää lääkelogistiikan työtehtävissä edellä mainittujen tehtävien lisäksi työssäoppimispaikan tarpeen mukaan (tuotteen perustaminen, varastopaikan perustaminen yms.). Opiskelija osallistuu tuotteiden tilaamiseen. Hän päivittää saldot ja käyttää työssään apuna eri varastoraportteja. Opiskelija osallistuu varaston ohjaukseen, valvontaan ja seurantaan varastoinnin tunnuslukujen ja varastoraporttien avulla.

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana voi olla lääkealan toimintayksikkö, jonka fyysiseen ympäristöön kuuluvat saapuvan lähetyksen vastaanottotilat, varasto ja varastonvalvontajärjestelmä sekä tuotteiden tilaamisessa tarvittavat viestintävälineet.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä yhdessä lääkealan perustutkinnon suorittaneen, lääketyöntekijän, farmaseuttisen henkilökunnan tai työtehtäviin muuten soveltuvan koulutuksen tai työkokemuksen omaavan henkilön kanssa.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTyydyttävä (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)

Opiskelija) Opiskelija OpiskelijaTyöprosessin hallintaItsearviointi

tekee annetut tehtävät ja osaa arvioida työtään ja työnsä onnistumista.

tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioi työtään monipuolisesti.

tekee omatoimisesti muitakin kuin annettuja tehtäviä, arvioi itseään monipuolisesti sekä osaa asettaa asioita tärkeysjärjestyksee

Page 29: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

26

Varastonvalvontajärjestelmän käyttö seuraa

varastonvalvontajärjestelmän kautta tuotteiden määrää varastossa.

suorittaa tilauksen ohjattuna puhelimitse tai käyttämällä sähköisiä viestintävälineitä.

hyödyntää varastonvalvontajärjestelmää logistiikan työtehtävissä.

ottaa huomioon työssäoppimispaikan ostostrategian.

hoitaa tuotteiden tilaamisen puhelimitse ja käyttämällä sähköisiä viestintävälineitä.

n.

hahmottaa työnsä osaksi työpaikkansa ja sen koko toimintaympäristön toimintaa.

hyödyntää varastonvalvontajärjestelmää monipuolisesti logistiikan työtehtävissä.

ottaa huomioon työssäoppimispaikan ostostrategian.

ottaa huomioon geneerisen substituution vaikutuksen varastonvalvontaan.

hoitaa tuotteiden tilaamisen puhelimitse ja käyttämällä sähköisiä viestintävälineitä ja osaa perustella toimintansa.

Työtehtävän hallintaLähetysten ja tuotteiden vastaanotto ja identifiointi

vastaanottaa ja tarkastaa saapuvan lähetyksen oikeellisuuden ja moitteettomuuden sekä osaa käsitellä virheelliset tuotteet ja valmistella palautukset tavaran toimittajalle ohjeen mukaan.

vastaanottaa ja tarkastaa omatoimisesti saapuvien lähetysten oikeellisuuden ja moitteettomuuden sekä osaa käsitellä omatoimisesti virheelliset tuotteet ja valmistella palautukset

vastaanottaa ja tarkastaa itsenäisesti saapuvien lähetysten oikeellisuuden ja moitteettomuuden sekä osaa käsitellä itsenäisesti virheelliset tuotteet ja valmistella palautukset

Page 30: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

27

Tuotteiden varastointi

Varastoinnin olosuhdeseuranta

Inventointi

Logistiikkaan

vie tuotteet varastonvalvontajärjestelmään ja sijoittaa ne paikoilleen varastointijärjestelmän mukaisesti.

tekee varaston olosuhdeseurantaa, esim. kirjaa arvot seurantaan.

suorittaa varaston inventointia, esim. laskee tuotteet ja kirjaa listaan tuotteiden määrät.

tavaran toimittajalle.

vie tuotteet varastonvalvontajärjestelmään ja sijoittaa ne paikoilleen varastointijärjestelmän mukaisesti.

käsittelee ja varastoi oikein erikoisvarastoitavia ja -käsiteltäviä tuotteita.

tekee varaston olosuhdeseurantaa.

osaa toimia ennaltaehkäisevästi silloin, kun erityisvarastointivaatimukset uhkaavat jäädä toteutumatta.

suorittaa varaston inventoinnin.

ottaa huomioon

tavaran toimittajalle.

perustelee toimintansa, josta käy ilmi työpaikan lähetyksiin liittyvän laaduntarkkailun noudattaminen.

vie itsenäisesti tuotteet varastonvalvontajärjestelmään ja sijoittaa ne paikoilleen varastointijärjestelmän mukaisesti.

käsittelee ja varastoi oikein erikoisvarastoitavia ja -käsiteltäviä tuotteita.

minimoi hävikin syntymisen sekä ottaa työssään huomioon varastojärjestyksen ylläpidon ja puhtaanapidon.

tekee varaston olosuhdeseurantaa ja ottaa siinä huomioon tuotteiden laadun ja myyntikelpoisuuden.

osaa toimia ennaltaehkäisevästi silloin, kun erityisvarastointivaatimukset uhkaavat jäädä toteutumatta.

osaa toimia ja perustella

Page 31: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

28

liittyvä arkistointi

arkistoi tai toimittaa arkistoitavaksi ja edelleenkäsittelyyn rahtikirjan, lähetysluettelon ja tilausdokumentit, mutta tarvitsee ajoittain vielä ohjausta.

saldoerojen syntymisen yleisimmät syyt.

arkistoi tai toimittaa arkistoitavaksi ja edelleenkäsittelyyn rahtikirjan, lähetysluettelon ja tilausdokumentit.

toiminnan silloin, kun tuote on kärsinyt vahinkoa.

suorittaa varaston inventoinnin.

ottaa huomioon saldoerojen syntymisen yleisimmät syyt.

osaa selvittää saldoeroja ja osaa välttää niiden syntymistä omassa työssään.

arkistoi tai toimittaa arkistoitavaksi ja edelleenkäsittelyyn rahtikirjan, lähetysluettelon ja tilausdokumentit itsenäisesti toimien.

Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotteiden käsittely ja luokittelu

Varaston ohjaus, valvonta ja seuranta

luokittelee ja käsittelee tuotteita pakkausmerkintöjen mukaan sekä ryhmittelee valmisteita, raaka-aineita ja kemikaaleja niiden ominaisuuksien, säilyvyyden ja reseptistatuksen mukaan.

osaa yleisimmät varaston ohjauksen ja

luokittelee ja käsittelee omatoimisesti tuotteita pakkausmerkintöjen mukaan sekä ryhmittelee valmisteita, raaka-aineita ja kemikaaleja niiden ominaisuuksien, säilyvyyden ja reseptistatuksen mukaan.

osaa yleisimmät varaston ohjauksen

luokittelee ja käsittelee itsenäisesti tuotteita pakkausmerkintöjen mukaan oikein ja turvallisesti.

osaa ryhmitellä valmisteita, raaka-aineita ja kemikaaleja niiden ominaisuuksien, lääkemuodon, säilyvyyden ja reseptistatuksen mukaan ja osaa perustella toimintansa.

Page 32: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

29

varastointikustannusten syntymisen periaatteet, mutta tarvitsee vielä ohjausta.

ja varastointikustannusten syntymisen periaatteet.

osaa ottaa työssään huomioon varaston ohjauksen periaatteet, varaston kustannusrakenteen ja siihen vaikuttavat tekijät.

osaa ottaa huomioon yleisimpien varastoinnin tunnuslukujen merkityksen varastoinnin ohjauksessa sekä pystyy tulkitsemaan erilaisia varastovalvonnan ja -ohjauksen raportteja.

Työturvallisuuden hallintaApuvälineiden, laitteiden ja koneiden käyttö

Ergonomian noudattaminen

valitsee oikeat apuvälineet, laitteet ja koneet työnsä suorittamiseen ja käyttää niitä turvallista työtapaa noudattaen.

hallitsee ergonomisesti oikean nostotekniikan.

valitsee omatoimisesti oikeat työmenetelmät, apuvälineet, laitteet ja koneet työnsä suorittamiseen sekä käyttää niitä turvallista työtapaa noudattaen.

hallitsee ergonomisesti oikean nostotekniikan.

valitsee itsenäisesti oikeat työmenetelmät, apuvälineet, laitteet ja koneet työnsä suorittamiseen, käyttää niitä turvallista työtapaa noudattaen ja perustelee toimintansa.

hallitsee ergonomisesti oikean nostotekniikan.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenAmmatillinen vuorovaikutus

osaa asioida yrityksen asiakkaiden ja oman työyhteisön henkilöstön kanssa.

asioi asiallisesti ja ystävällisesti yrityksen asiakkaiden ja työyhteisön

asioi asiallisesti ja ystävällisesti yrityksen asiakkaiden ja työyhteisön

Page 33: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

30

henkilöstön kanssa. henkilöstön kanssa ja osoittaa käytöksellään toiset huomioivaa työotetta.

3.1B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot

Apteekkialan koulutusohjelma

3.1.5 Apteekkityö, 30 ov

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työn suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen logistiikan ja varaston hallinta sekä tuotetilausten tekeminen kassatyöskentely, asiakaspalvelu ja maksuliikenteen hoitaminen lääkkeenvalmistustilojen käyttövalmiuteen laittaminen, niiden siisteydestä

huolehtiminen ja välinehuolto apteekin tietotekniikkajärjestelmän käyttö ilmoitus-, tiedotus- ja markkinointimateriaalin laatiminen tilauksen vastaanottaminen ja varastointi lääkemääräysten käsittely laskutusasiakkaiden tilausten käsittely ja laskutus lääkemääräyksiä koskevien normien noudattaminen sairausvakuutusohjeiden noudattaminen tietoturvan ja tietosuojan noudattaminen työturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon noudattaminen oppimaan oppiminen vuorovaikutus ja viestintä yhteistyö ammattietiikan noudattaminen.

Näytön kuvaus

Opiskelija toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä apteekkityössä.

Opiskelija tarkastaa apteekkiin tulevat toimitukset ja vie saapuvat tuotteet varastonvalvontajärjestelmään. Hän varastoi tuotteet asianmukaisesti sekä käsittelee tavalliset poikkeamat niihin liittyvine toimenpiteineen. Opiskelija seuraa tuotteiden määrää varastossa, tekee tuotetilauksen käytössä olevalla tilausjärjestelmällä ja muokkaa tilausehdotuksen työpaikan henkilökuntaan kuuluvan kanssa.

Opiskelija hinnoittelee lääkemääräyksellä toimitettavia ja itsehoitolääkkeitä sekä apteekin muita tuotteita. Hän käsittelee apteekkiohjelmassa erilaisia lääkemääräyksiä (alkuperäisiä, uusittuja, iteroituja, puhelinmääräyksiä, eläinlääkintään tarkoitettuja, pro auctore- ja PKV-lääkemääräyksiä). Hän ottaa huomioon lääkemääräyksiä koskevat normit (Valtioneuvoston asetus lääketaksasta,

Page 34: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

31

Lääkelaitoksen määräys lääkkeiden toimittamisesta). Hän soveltaa sairausvakuutusohjeiden määräyksiä käsitellessään lääkemääräyksiä. Opiskelija käsittelee laskutusasiakkaan tilauksen.

Opiskelija tarkastaa ja valmistelee tositteet Kela-laskutusta varten. Hän hoitaa Kela-laskutuksen. Opiskelija hoitaa muiden asiakkaiden laskutuksesta työpaikkaohjaajan kanssa sovitun kokonaisuuden.

Opiskelija työskentelee kassalla ja huolehtii kassanhoitoon liittyvistä tilityksistä ja rahahuollosta.

Opiskelija laittaa käyttövalmiuteen ex-tempore-lääkevalmistuksessa tarvittavat työvälineet, laitteet ja lääkkeenvalmistustilan. Opiskelija huolehtii lääkkeenvalmistuksen työtilojen siisteydestä ja lääkkeen valmistuksessa tarvittavien välineiden ja laitteiden asianmukaisesta välinehuollosta.

Opiskelija käyttää apteekin tietotekniikkajärjestelmää, vastaa ohjelmapäivitysten asentamisesta ja hoitaa yleisimmät tietotekniikkajärjestelmän ongelmatilanteet.

Opiskelija laatii asiakkaille suunnatun apteekin tiedotteen tai muuta ilmoitus- ja markkinointimateriaalia, jonka sisällön hän suunnittelee yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa.

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana on apteekki, jonka fyysisiin tiloihin kuuluvat toimistopalvelu- ja tiedonhallintatilat sekä mahdollisuus käyttää toimiston välineitä, laitteita sekä atk- ja työvälineohjelmia. Reseptinkäsittelyä varten tulisi olla käytettävissä reseptinkäsittelyohjelmisto ja erityyppisiä lääkemääräyksiä. Logistiikan osalta tarvitaan apteekin varastonvalvontaohjelma ja lääkkeenvalmistuksessa lääkkeenvalmistustila sinne kuuluvine materiaaleineen, välineineen, laitteineen ja dokumentointimateriaaleineen.

Opiskelija työskentelee farmaseuttisessa valvonnassa lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä työyhteisössä, jossa on farmaseuttista henkilökuntaa, lääkealan perustutkinnon suorittaneita, farmanomeja, lääketyöntekijöitä tai työtehtäviin muun soveltuvan koulutuksen tai työkokemuksen hankkinutta henkilökuntaa.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallintaTyön suunnittelu, toteuttaminen,

suorittaa tuotetilaukset käytössä olevien

hoitaa tuotetilaukset käytössä olevien

hoitaa tuotetilaukset käytössä olevien

Page 35: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

32

arviointi ja kehittäminen

Logistiikan ja varaston hallinta sekä tuotetilausten tekeminen

Kassatyöskentely, asiakaspalvelu ja maksuliikenteen hoitaminen

Lääkkeenvalmistustilojen käyttövalmiuteen laittaminen, niiden siisteydestä huolehtiminen ja välinehuolto

tilausjärjestelmien mukaisesti, vaikka tarvitsee vielä ajoittain ohjausta.

osaa työskennellä kassalla halliten kassatyöskentelyn asiakaspalvelutaidot ja käsitellä kassalla erilaisia maksuvälineitä, kuten pankki- ja luottokortteja.

osaa laskea kassat, huolehtia vaihtokassoista, laatia ohjatusti tilitykset ja tilitysraportit sekä asioida pankissa.

osaa valmistella työvälineet ja laitteet sekä lääkkeen valmistustilan käyttökuntoon.

osaa valita oikeat puhdistusaineet, -välineet ja -menetelmät lääkkeenvalmistust

tilausjärjestelmien avulla ja muokkaa tilausehdotukset tilaukseksi tilausperiaatteiden mukaisesti yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa.

ottaa huomioon lääkevaihdon aiheuttamat erityisvaatimukset.

osaa työskennellä kassalla halliten melko sujuvasti kassatyöskentelyn asiakaspalvelutaidot ja käsitellä kassalla erilaisia maksuvälineitä, kuten pankki- ja luottokortteja.

osaa laskea kassat, huolehtia vaihtokassoista, laatia tilitykset ja tilitysraportit sekä asioida pankissa.

osaa valmistella lääkevalmistuksessa käytettävät työvälineet ja laitteet sekä lääkkeen valmistustilan käyttökuntoon.

osaa valita oikeat puhdistusaineet, -

tilausjärjestelmien avulla ja muokkaa tilausehdotukset tilaukseksi tilausperiaatteiden mukaisesti yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa.

ottaa huomioon lääkevaihdon aiheuttamat erityisvaatimukset, osaa seurata varaston kiertoa.

kykenee osallistumaan varastonhallinnan tavoitteiden ja toimintaohjeiden laadintaan.

osaa työskennellä kassalla halliten sujuvasti kassatyöskentelyn asiakaspalvelutaidot ja erilaiset maksuvälineet, kuten pankki- ja luottokortit.

osaa laskea kassat, huolehtia vaihtokassoista, laatia tilitykset ja tilitysraportit sekä asioida pankissa.

osaa itsenäisesti valmistella lääkevalmistuksessa käytettävät työvälineet ja laitteet sekä lääkkeen valmistustilan käyttökuntoon

Page 36: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

33

Apteekin tietotekniikkajärjestelmän käyttö

Ilmoitus-, tiedotus- ja markkinointimateriaalin laatiminen

iloissa, vaikka tarvitsee vielä ajoittain ohjausta.

käyttää apteekin tietotekniikkajärjestelmää, vaikka tarvitsee vielä ajoittain ohjausta, asentaa yleisimmät ohjelmapäivitykset (esim. hinnaston muutos).

osaa laatia apteekin tiedotus- ja ilmoitusmateriaalia yhteistyössä apteekin muun henkilökunnan kanssa.

välineet ja -menetelmät lääkkeenvalmistustiloissa.

käyttää apteekin tietotekniikkajärjestelmää ja asentaa yleisimmät ohjelmapäivitykset (esim. hinnaston muutos).

osaa laatia apteekin tiedotus-, ilmoitus- ja markkinointimateriaalia (esim. lehti-ilmoituksia ja asiakaskirjeitä).

itsenäisesti.

osaa valita oikeat puhdistusaineet, -välineet ja -menetelmät lääkkeenvalmistustiloissamyös sen mukaan, minkälaista likaa pinnoilta on tarkoitus puhdistaa.

tuntee apteekin tietotekniikkajärjestelmän, vastaa itsenäisesti ohjelmapäivitysten asentamisesta ja hoitaa yleisimmät tietotekniikkajärjestelmän ongelmatilanteet.

osaa ohjata muita työyhteisön jäseniä sekä laitteiden että ohjelmien käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

osaa laatia apteekin tiedotus-, ilmoitus- ja markkinointimateriaalia (esim. lehti-ilmoituksia ja asiakaskirjeitä).

Työtehtävän hallintaTilauksen vastaanottaminen ja varastointi

tarkastaa saapuvat lähetykset, vie saapuvat tuotteet varastonvalvontajärjestelmään, sijoittaa tuotteet varastointijärjestelmän mukaisesti, inventoi inventointijärjestel

tarkastaa itsenäisesti saapuvat lähetykset, vie saapuvat tuotteet varastonvalvontajärjestelmään, sijoittaa tuotteet varastointijärjestelmän mukaisesti,

tarkastaa itsenäisesti saapuvat lähetykset, vie saapuvat tuotteet varastonvalvontajärjestelmään, sijoittaa tuotteet varastointijärjestelmän mukaisesti,

Page 37: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

34

Lääkemääräysten käsittely

Laskutusasiakkaiden tilausten käsittely ja laskutus

män mukaan.

osaa käsitellä erilaiset lääkemääräykset (mm. alkuperäiset, uusitut, säilytettävät, huumausainelääkemääräykset, alkoholilääkemääräykset, pro auctore-, telefax- ja puhelinlääkemääräykset) käytössä olevassa apteekkiohjelmassa, vaikka tarvitsee vielä ajoittain ohjausta.

osaa tarkastaa ja valmistella tositteet Kela-laskutusta varten ja osaa hoitaa ohjattuna apteekin laskutuksen.

inventoi inventointijärjestelmän mukaan.

osaa kirjata erilaiset lääkemääräykset (mm. alkuperäiset, uusitut, säilytettävät, huumausainelääkemääräykset, alkoholilääkemääräykset, pro auctore- ,telefax- ja puhelinlääkemääräykset) apteekin tietotekniikkajärjestelmään ja hinnoittelee lääkkeet ja muut tuotteet sekä manuaalisesti että apteekin atk-järjestelmässä.

osaa hoitaa Kela-laskutusta ja käsitellä erilaisten laskutusasiakkaiden (esim. kotisairaanhoidon, sosiaalitoimen, hoitolaitoksen) tilauksia ja hinnoitella sekä laskuttaa ne sopimusten mukaisesti.

inventoi inventointijärjestelmää noudattaen, hyödyntää varastoraportteja sekä kehittää varastointia.

osaa kirjata sujuvasti erilaiset lääkemääräykset (mm. alkuperäiset, uusitut, säilytettävät, huumausainelääkemääräykset, alkoholilääkemääräykset, pro auctore-, telefax- ja puhelinlääkemääräykset) apteekin tietotekniikkajärjestelmään ja hinnoittelee lääkkeet ja muut tuotteet itsenäisesti ja sujuvasti sekä manuaalisesti että apteekin atk-järjestelmässä.

osaa hoitaa itsenäisesti Kela-laskutuksen ja käsitellä erilaisten laskutusasiakkaiden (esim. kotisairaanhoidon, sosiaalitoimen, hoitolaitoksen) tilaukset ja hinnoitella sekä laskuttaa ne sopimusten mukaisesti.

Page 38: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

35

Työn perustana olevan tiedon hallinta Lääkemääräyksiä koskevien normien noudattaminen

Sairausvakuutusohjeiden noudattaminen

Tietoturvan ja tietosuojan noudattaminen

noudattaa lääkemääräyksiä koskevia normeja, mutta tarvitsee vielä ohjausta.

laskee sairausvakuutusohjeiden mukaisia korvauksia lääkkeistä apteekin asiakkaille, mutta tarvitsee vielä ohjausta.

osaa apteekin tietoturvaan ja -suojaan liittyvät perusasiat ja noudattaa apteekin tietoturvasuunnitelmaa.

toimii noudattaen keskeisimpiä lääkemääräyksiä koskevia normeja.

laskee sairausvakuutusohjeiden mukaiset korvaukset lääkkeistä apteekin asiakkaille.

noudattaa apteekin tietoturva- ja tietosuojasuunnitelmaa sekä ymmärtää niiden merkityksen apteekin toiminnalle.

toimii noudattaen lääkemääräyksiä koskevia normeja.

soveltaa sairausvakuutus-ohjeiden määräyksiä käsitellessään lääkemääräyksiä ja laskiessaan korvauksia apteekin asiakkaille.

noudattaa apteekin tietoturva- ja tietosuojasuunnitelmaa, ymmärtää niiden merkityksen apteekin toiminnalle sekä tekee perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Työturvallisuuden hallintaTyöturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon noudattaminen

työskentelee ergonomisesti ja työsuojelullisesti oikein.

suunnittelee työnsä ergonomisesti ja työsuojelullisesti oikein.

suunnittelee työnsä ergonomisesti ja työsuojelullisesti oikein ja tekee näiden osalta aloitteita.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenOppimaan oppiminen

Vuorovaikutus ja viestintä

ottaa ohjattuna vastuuta omasta oppimisestaan ja harjaantumisestaan ammattiin.

viestii selkeästi ja asiallisesti.

ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja ammattiin kasvamisestaan.

ilmaisee asiansa selkeästi ja asiallisesti

kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja omaa osaamistaan jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti.

ilmaisee asiansa erilaisissa viestintätilanteissa

Page 39: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

36

Yhteistyö

Ammattietiikan noudattaminen

toimii työryhmän jäsenenä ja noudattaa apteekkityön eettisiä periaatteita.

käyttäen hyvää kieltä.

toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudattaen apteekkityön eettisiä periaatteita.

selkeästi ja asiallisesti käyttäen hyvää kieltä.

toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudattaen apteekkityön eettisiä periaatteita.

Lääkealan koulutusohjelma

3.1.6 Lääkkeiden valmistus, 30 ov

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: lääkkeenvalmistuksen sterilointiprosessissa työskentely ja eri

sterilointimenetelmien hallinta aseptinen työskentely olosuhdeseuranta lääkkeenvalmistukseen liittyvä laitehuolto ja laitteiden käyttö steriloinnin kontrollointi ja dokumentointi toimintaohjeiden noudattaminen lääkkeenvalmistustiloissa laatutyön ja laadunvarmennuksen huomioon ottaminen työssä työturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon noudattaminen vuorovaikutus ja viestintä yhteistyö.

Näytön kuvaus

Opiskelija työskentelee lääkkeiden tuotantoprosessissa lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä työryhmän jäsenenä farmaseuttisessa valvonnassa.

Opiskelija suorittaa lääkkeenvalmistustiloissa olosuhdeseurantaa toimintaohjeiden mukaisesti.

Opiskelija huolehtii lääkkeenvalmistustiloissa asianmukaisesta hygieniasta, pukeutumisesta ja tarvittavien suojainten käytöstä. Hän noudattaa lääkkeenvalmistustiloja koskevia toimintaohjeita. Hän valmistelee tilaukset, varaa valmistusvälineet, raaka-aineet ja pakkausmateriaalit sekä osallistuu lääkkeiden valmistukseen omalla vastuualueellaan.

Opiskelija steriloi lääkkeenvalmistuksen välineitä, raaka-aineita tai tuotteita.

Page 40: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

37

Opiskelija on mukana lääkkeiden valmistusprosessissa lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävien mukaisesti. Hän käsittelee tilauksen atk-ohjelmassa, tulostaa etiketin ja kerää tilauksen toimitusaikataulun huomioon ottaen.

Page 41: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

38

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana on sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen lääkkeiden valmistustila tai lääketehtaan tuotanto- tai tuotekehitys. Fyysiseen ympäristöön tulisi kuulua lääkkeenvalmistustila ja välinehuoltotila sekä niihin kuuluvat materiaalit, välineet, laitteet ja dokumentointimateriaali.

Opiskelija työskentelee farmaseuttisessa valvonnassa lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä työyhteisössä, jossa on farmaseuttista henkilökuntaa, lääkealan perustutkinnon suorittaneita, farmanomeja, lääketyöntekijöitä tai työtehtäviin muun soveltuvan koulutuksen tai työkokemuksen hankkinutta henkilökuntaa.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallintaLääkkeen valmistuksen sterilointiprosessissa työskentely ja eri sterilointimenetelmien hallinta

Aseptinen työskentely

steriloi välineitä, raaka-aineita ja tuotteita eri menetelmillä.

valitsee sterilointiin oikeat pakkausmateriaalit ja sterilointiprosessin valvontaan käytettävät testit.

hallitsee pakkaustekniikan ja sterilointilaitteiden täytön menetelmän edellyttämällä tavalla.

osaa työskennellä aseptisesti ja hallitsee henkilökohtaisen sekä käsihygienian, suojapukeutumisen

steriloi välineitä, raaka-aineita ja tuotteita eri menetelmillä.

valitsee itsenäisesti sterilointiin oikeat pakkausmateriaalit ja sterilointiprosessin valvontaan käytettävät testit.

hallitsee pakkaustekniikan ja sterilointilaitteiden täytön menetelmän edellyttämällä tavalla optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

työskentelee aseptisesti ja hallitsee henkilökohtaisen sekä käsihygienian, suojapukeutumisen

steriloi välineitä, raaka-aineita ja tuotteita eri menetelmillä.

valitsee itsenäisesti oikeat pakkausmateriaalit ja sterilointiprosessin valvontaan käytettävät testit ja perustelee valintansa.

hallitsee pakkaustekniikan ja sterilointilaitteiden täytön menetelmän edellyttämällä tavalla optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

työskentelee aseptisesti ja hallitsee henkilökohtaisen

Page 42: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

39

ja aseptisessa tilassa käyttäytymisen.

toimii eri puhtausluokitusten tiloissa asianmukaisesti ja tilan ohjeiden mukaisesti.

ja aseptisessa tilassa käyttäytymisen.

toimii eri puhtausluokitusten tiloissa asianmukaisesti ja tilan ohjeiden mukaisesti löytäen perusteluja toiminnalleen.

sekä käsihygienian, suojapukeutumisen ja aseptisessa tilassa käyttäytymisen.

toimii eri puhtausluokitusten tiloissa asianmukaisesti ja toimintaohjeiden mukaisesti ja perustelee omaa toimintaansa lääkkeenvalmistusta sitovien normistojen avulla.

Page 43: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

40

Työtehtävän hallintaOlosuhdeseuranta

Lääkkeenvalmistukseen liittyvä laitehuolto ja laitteiden käyttö

Steriloinnin kontrollointi ja dokumentointi

hallitsee olosuhteiden seurantamenetelmiä, mutta tarvitsee toiminnassaan ohjausta.

valmistelee valmistusvälineet ja -laitteet käyttökuntoon ohjauksessa.

osaa seurata sterilointilaitteiden mittareiden arvoja ja kykenee tekemään päätelmiä prosessin kulusta.

hallitsee steriloidun materiaalin jatkokäsittelyn: silmämääräisen tarkastamisen, kuivaamisen, merkitsemisen ja varastoimisen.

hoitaa steriloinnin dokumentoimisen.

hallitsee olosuhteiden seurantamenetelmiä ohjeita noudattaen.

valmistelee tavallisimmat valmistusvälineet ja -laitteet käyttökuntoon.

osaa tulkita sterilointilaitteiden mittareiden arvoja ja kykenee tekemään niistä päätelmiä prosessin kulusta.

hallitsee steriloitujen välineiden, raaka-aineiden ja tuotteiden jatkokäsittelyn ja steriloinnin dokumentoinnin.

hallitsee olosuhteiden keskeiset seurantamenetelmät itsenäisesti ohjeita noudattaen.

valmistelee valmistusvälineet ja -laitteet käyttökuntoon (päivittäishuolto, kokoaminen ja kalibrointi) ja osaa käyttää niitä.

tulkitsee sterilointilaitteiden mittareiden arvoja ja tekee niistä päätelmiä prosessin kulusta.

hallitsee steriloitujen välineiden, raaka-aineiden ja tuotteiden jatkokäsittelyn sekä steriloinnin dokumentoinnin.

Työn perustana olevan tiedon hallinta Toimintaohjeiden noudattaminen

Laatutyön ja laadunvarmennuks

toimii lääkkeiden valmistus- tai tuotantotiloissa ohjeiden mukaisesti.

osaa nimetä

toimii lääkkeiden valmistus- tai tuotantotiloissa toimintaohjeiden mukaisesti ja pystyy tavanomaisissa tilanteissa perustelemaan omaa toimintaansa.

toimii lääkkeiden valmistus- tai tuotantotiloissa toimintaohjeiden mukaisesti ja pystyy perustelemaan omaa toimintaansa lääkkeenvalmistusta sitovien normistojen avulla.

Page 44: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

41

en huomioon ottaminen työssä

lääkkeiden valmistuksessa käytössä olevat laatujärjestelmät ja ottaa työssään huomioon eri lääkemuotojen edellyttämät laadunvarmennuskokeet.

kuvaa lääkemuotojen keskeisiä laatuvaatimuksia, ymmärtää niiltä vaadittavat laadunvarmennuskokeet ja osaa nimetä valitun toimialan laadunvalvontajärjestelmän.

kuvaa lääkemuotojen laatuvaatimukset, ymmärtää niiltä vaadittavat laadunvarmennuskokeet ja osaa selostaa valitun toimialan laadunvalvontajärjestelmän.

Työturvallisuuden hallintaTyöturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon noudattaminen

noudattaa työsuojeluohjeita raaka-aineiden käsittelyssä.

noudattaa työ- ja ympäristönsuojeluohjeita.

noudattaa työsuojeluohjeita raaka-aineiden käsittelyssä. noudattaa työ- ja ympäristönsuojeluohjeita.

noudattaa työsuojeluohjeita raaka-aineiden käsittelyssä.

noudattaa työ- ja ympäristönsuojeluohjeita.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenVuorovaikutus ja viestintä

Yhteistyö

työskentelee joustavasti lääketuotannossa sekä yksin että ryhmän jäsenenä.

työskentelee vastuullisesti ja joustavasti lääketuotannossa ryhmän jäsenenä.

työskentelee lääketuotannossa sujuvasti, vastuullisesti ja joustavasti sekä muut ryhmän jäsenet huomioiden.

3.1.7 Lääkekehitys, 30 ov

Opiskelija valitsee seuraavista opintokokonaisuuden osista yhden lääkekehityksen osa-alueen, josta antaa näytön.

Kliininen tutkimus Myyntilupa-asiat Lääkemarkkinoinnin tiedottaminen Tuotekehitys

Kliininen tutkimus

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

Page 45: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

42

yhteistyö kliinisen tutkimuksen tekijöiden ja viranomaisten kanssa tutkimuksen tekijän avustaminen tutkimuksen dokumentointi kliinisen tutkimuksen peruskäsitteiden ja englannin kielen käyttö työssä työskentely moniammatillisessa työryhmässä tutkimuslääkkeiden käsittely ja kirjanpito tutkimuksen aikana ja tutkimuksen

loputtua tutkimuksen tiedonkeruulomakkeiden lähettäminen ja kopiointi eri säädösten, määräysten, julistusten, direktiivien, toimintaohjeiden, hyvien

kliinisten tutkimustapojen ja eettisten periaatteiden huomioon ottaminen työssä

työturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan hallinta

ergonominen työskentely ammatillinen vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö ammattietiikan noudattaminen laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta kestävän kehityksen edistäminen.

Page 46: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

43

Näytön kuvaus

Opiskelija toimii kliinisen tutkimuksen tehtävissä lääkealan perustutkinnon suorittaneen vastuualueella eri toimintaympäristöissä. Hän osallistuu yhdessä muiden kliiniseen tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kanssa tutkimuksen aloittamiseen tarvittavien lupapapereiden kuntoon saattamiseen (eettisen toimikunnan hyväksyntä, viranomaislupa tutkimuksen aloittamiseen, sopimukset) ja tutkijakokouksen järjestämiseen. Hän varaa tutkijalääkärin pyynnöstä tutkimushenkilöille käyntiajat, merkitsee kunkin tutkimushenkilön lääkepakkaukset, pitää kirjanpitoa luovutetuista tutkimuslääkkeistä tutkimuksen aikana ja tutkimuksen loputtua, osallistuu tutkimuksen tiedonkeruulomakkeiden lähettämiseen ja kopiointiin ja tutkimusdokumentaation järjestämiseen ja säilyttämiseen.

Opiskelija toimii tiimin tutkimusassistentin tehtävissä ja osallistuu työssäoppimispaikan mahdollisuuksien mukaan valvotusti yhteistyöhön kliinistä tutkimusta tekevien vastuullisten henkilöiden ja viranomaisten kanssa. Opiskelija osaa käyttää työssään myös englannin kieltä.

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana voi olla esimerkiksi lääkeyhtiön kliininen tutkimusyksikkö, kliinisiä tutkimuspalveluita tarjoava yritys, yliopisto tai tutkimuslaitos, jossa suoritetaan kliinistä tutkimusta. Terveyskeskuksessa, yksityisessä sairaalassa tai lääkäriasemalla on mahdollista antaa ammattiosaamisen näyttö esimerkiksi kliinistä tutkimusta suorittavan lääkärin tutkimusassistenttina. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat myös tutkimuspotilaiden ajanvaraus- ja vastaanottotilat ja tutkimusdokumentaation säilytystilat.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä yhdessä lääkeyhtiön kliinisen tutkimusyksikön, kliinisiä tutkimuspalveluita tarjoavan yrityksen, yliopiston tai tutkimuslaitoksen, sairaalan, terveyskeskuksen, yksityisen sairaalan tai lääkäriaseman tutkijalääkäreiden, farmaseuttisen ja terveydenhoitohenkilökunnan sekä muiden kliiniseen tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kanssa. Asiakkaina on muun muassa tutkimukseen osallistuvia henkilöitä.

Vieraan kielen ammattiosaamisen näyttö on mahdollista toteuttaa siihen parhaiten soveltuvassa näyttöympäristössä.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallintaTyön suunnittelu,

tekee annetut tehtävät ja osaa

tekee annetut tehtävät

tekee omatoimisesti

Page 47: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

44

toteutus, arviointi ja kehittäminen

Yhteistyö kliinisen tutkimuksen tekijöiden ja viranomaisten kanssa

Tutkimuksen tekijän avustaminen

Tutkimuksen dokumentointi

arvioida itseään ja työnsä onnistumista.

tekee ajoittain ohjausta saaden tutkimusassistentin tehtävissä yhteistyötä kliinistä tutkimusta tekevien vastuullisten henkilöiden ja viranomaisten kanssa (esim. ennakkovalvonta ja valvonta tutkimuksen aikana ja tutkimuksen valmistuttua).

avustaa ohjatusti tutkimuksen tekijää tutkimusmateriaalin käsittelyssä (kuten tiedonkeruulomakkeiden lähettämisessä ja kopioinnissa).

järjestää

omatoimisesti ja arvioi itseään sekä työtään monipuolisesti.

tekee yhteistyötä kliinistä tutkimusta tekevien vastuullisten henkilöiden ja viranomaisten kanssa (esim. ennakkovalvonta ja valvonta tutkimuksen aikana ja tutkimuksen valmistuttua).

avustaa tutkimuksen tekijää tutkimusmateriaalin käsittelyssä (kuten tiedonkeruulomakkeiden lähettämisessä ja kopioinnissa).

järjestää itsenäisesti tutkimuksen

muitakin kuin annettuja tehtäviä.

hahmottaa työnsä kokonaisuutena ja osaksi työpaikkansa ja sen koko toimintaympäristön toimintaa.

asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, suunnittelee toimintaansa, arvioi ja kehittää omaa työtään ja ymmärtää kliinisen tutkimuksen huomattavan taloudellisen merkityksen.

tekee yhteistyötä kliinistä tutkimusta tekevien vastuullisten henkilöiden ja viranomaisten kanssa (esim. ennakkovalvonta, valvonta tutkimuksen aikana ja tutkimuksen valmistuttua).

osaa perustella toimintansa, joka on sujuvaa.

avustaa aktiivisesti ja omatoimisesti tutkimuksen tekijää tutkimusmateriaalin käsittelyssä (kuten tiedonkeruulomakkeiden lähettämisessä ja

Page 48: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

45

tutkimuksen kuluessa kertyvää dokumentaatiota annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee vielä ohjausta uusissa tilanteissa.

kuluessa kertyvää dokumentaatiota annettujen ohjeiden mukaisesti.

kopioinnissa) ja osaa perustella toimintansa.

järjestää itsenäisesti ja sujuvasti tutkimuksen kuluessa kertyvää dokumentaatiota annettujen ohjeiden mukaisesti.

Työtehtävän hallintaKliinisen tutkimuksen peruskäsitteiden ja englannin kielen käyttö työssä

Työskentely moniammatillisessa työryhmässä

Tutkimuslääkkeiden käsittely ja kirjanpito tutkimuksen aikana ja tutkimuksen loputtua

Tutkimuksen tiedonkeruulomakkeiden lähettäminen ja kopiointi

käyttää työssään kliinisen tutkimuksen peruskäsitteitä.

käyttää työssään englantia yleisen kielitutkinnon taitotasolla 2 (ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia työtehtäviin liittyviä kirjallisia ja suullisia viestejä).

työskentelee työryhmän jäsenenä kliinisen tutkimuksen käytännön toteutuksessa (valvotusti ja yhdessä kliinisestä tutkimuksesta vastuullisten henkilöiden kanssa), mutta tarvitsee ohjausta uusissa ja tavallisuudesta poikkeavissa tilanteissa.

käyttää

käyttää kliinisen tutkimuksen peruskäsitteitä joustavasti.

käyttää työssään englantia (lukee ja ymmärtää pääpiirteissään lääkealaan ja ammatillisiin työtehtäviin liittyvää kirjallisuutta ja ohjeistoja).

työskentelee työryhmän jäsenenä kliinisen tutkimuksen käytännön toteutuksessa (yhdessä kliinisestä tutkimuksesta vastuullisten henkilöiden kanssa).

käyttää itsenäisesti kopiokonetta, faksia ja

käyttää kliinisen tutkimuksen peruskäsitteitä sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

toimii käyttäen englantia työssään (pystyy osallistumaan keskusteluun sekä lukee ja ymmärtää lääkealaan ja ammatillisiin työtehtäviin liittyvää kirjallisuutta ja ohjeistoja).

työskentelee työryhmän jäsenenä kliinisen tutkimuksen käytännön toteutuksessa yhteistyössä kliinisestä tutkimuksesta vastuullisten henkilöiden kanssa (toiminta on itsenäistä, vastuullista, joutuisaa ja sujuvaa).

Page 49: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

46

kopiokonetta, faksia ja sähköpostia.

sähköpostia.

käyttää monipuolisesti ja virhetilanteet halliten kopiokonetta, faksia ja sähköpostia.

Työn perustana olevan tiedon hallintaEri säädösten, määräysten, julistusten, direktiivien, toimintaohjeiden, hyvien kliinisten tutkimustapojen ja eettisten periaatteiden huomioon ottaminen työssä

(Lääkelaki ja -asetus, laki lääketieteellisestä tutkimuksesta, määräys ihmiseen kohdistuvasta lääketutkimuksesta, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, henkilötietolaki. Kansainväliset ja kansalliset lääketutkimusohjeet ja normit, kuten biolääketieteellistä tutkimusta koskeva Helsingin julistus ja EU-direktiivi 20/2001/EY. GCP eli hyvät kliiniset tutkimustavat, toimintaohjeet ja eettiset periaatteet.)

noudattaa kliinisen tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä normeja annettujen ohjeiden mukaisesti.

työskentelee työryhmän jäsenenä annettujen ohjeiden mukaan tutkimusassistentin työssä kliinisen tutkimuksen käytännön toteutuksessa, mutta tarvitsee ohjausta uusissa ja tavallisuudesta poikkeavissa tilanteissa.

tuntee pääpiirteissään kliinisen tutkimuksen käytännön toteutuksen.

selostaa pääpiirteissään kliinisen

noudattaa kliinisen tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä normeja ja tunnistaa virheellisen toiminnan syitä.

noudattaa työryhmän jäsenenä lääketutkimuksen eettisiä periaatteita.

tuntee kliinisen tutkimuksen käytännön toteutuksen pääpiirteissään tutkimussuunnitelmasta tutkimusraporttiin asti.

selostaa kliinisen tutkimuksen vaiheet, esim. faasit I–IV.

noudattaa kliinisen tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä normeja sekä etsii tarvittaessa voimassaolevat normit tietotekniikkaa hyväksikäyttäen.

noudattaa työryhmän jäsenenä lääketutkimuksen eettisiä periaatteita (toiminta on aloitteellista, vastuullista, tavoit-teellista, tuloksellista ja yhteistyökykyistä).

tuntee ja hahmottaa kliinisen tutkimuksen käytännön toteutuksen tutkimussuunnitelmasta tutkimusraporttiin asti.

selostaa kliinisen tutkimuksen vaiheet, esim.

Page 50: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

47

tutkimuksen vaiheet, esim. faasit I–IV.

faasit I–IV, ja ymmärtää niiden vaiheiden merkitykset lääkekehityksessä.

Työturvallisuuden hallintaTyöturvallisuuteen ja työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan hallinta

Ergonominen työskentely

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita.

tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation ja sen toimintatavat.

työskentelee ergonomisesti oikein tutuissa työtilanteissa.

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita, vastaa omalta osaltaan työturvallisuuden kehittämisestä ja torjuu työn aiheuttamia terveysvaaroja ja -haittoja.

ylläpitää omalta osaltaan hyvää ilmapiiriä työpaikalla.

tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation ja sen toimintatavat.

työskentelee ergonomisesti oikein erilaisissa työtilanteissa.

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita, vastaa omalta osaltaan työturvallisuuden kehittämisestä ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia rasitusvammoja.

ylläpitää omalta osaltaan hyvää ilmapiiriä työpaikalla sekä tunnistaa siihen haitallisesti vaikuttavia asioita.

tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation ja sen toimintatavat.

työskentelee ergonomisesti oikein kaikissa työtilanteissa ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenAmmatillinen vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö

toimii moniammatillisen tutkimustiimin jäsenenä, tekee pyydettäessä yhteistyötä tutkimuksen tekijän kanssa,

työskentelee moniammatillisen tutkimustiimin jäsenenä ja yhteistyössä tutkimuksen tekijän kanssa.

työskentelee vastuullisesti ja joustavasti moniammatillisen tutkimustiimin jäsenenä ja tekee yhteistyötä tutkimuksen

Page 51: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

48

Ammattietiikan noudattaminen

mutta tarvitsee ohjausta uusissa ja tavallisuudesta poikkeavissa tilanteissa.

noudattaa työssään kliinisen tutkimuksen eettisiä periaatteita.

noudattaa työssään kliinisen tutkimuksen eettisiä periaatteita ja ymmärtää niiden merkityksen omassa työssään.

tekijän kanssa.

noudattaa työssään kliinisen tutkimuksen eettisiä periaatteita ja osaa selostaa niiden merkityksen omassa työssään.

Yhteiset painotuksetLaadukas ja asiakaslähtöinen toiminta

Kestävän kehityksen edistäminen

käyttää työssään kliinisen tutkimuksen laadun käsitteitä.

tietää, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän laadun toteutumiseen.

käyttää omassa työssään toimipaikkansa laatujärjestelmiä.

työskentelee työpaikan ympäristöjärjestelmien mukaisesti aiheuttamatta vahinkoa.

käsittelee, lajittelee, valmistelee hävitettäväksi ja

käyttää joustavasti työssään kliinisen tutkimuksen laadun käsitteitä.

osaa vertailla ja tietää, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän laadun toteutumiseen.

soveltaa ja käyttää omassa työssään toimipaikkansa laatujärjestelmiä.

työskentelee työpaikan ympäristöjärjestelmien mukaisesti aiheuttamatta vahinkoa.

käsittelee, lajittelee, valmistelee hävitettäväksi ja

hallitsee ja käyttää sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti työssään kliinisen tutkimuksen laadun käsitteitä toimintansa tukena.

toimii vastuullisesti ja joustavasti, osaa perustella toimintansa.

osaa vertailla ja selostaa, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän laadun toteutumiseen hänen työssään.

toimii itsenäisesti, omaehtoisesti ja aktiivisesti.

soveltaa ja käyttää omassa työssään toimipaikkansa laatujärjestelmiä ja osallistuu aktiivisesti niiden kehittämiseen.

työskentelee itsenäisesti työpaikan ympäristöjärjestel

Page 52: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

49

hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden mukaisesti.

hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden mukaisesti.

mien mukaisesti aiheuttamatta vahinkoa.

käsittelee, lajittelee, valmistelee hävitettäväksi ja hävittää työssä syntyviä jätteitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti.

Myyntilupa-asiat

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen myyntiluvan hakeminen ja ylläpitäminen yhteistyö myyntilupaprosessiin osallistuvien henkilöiden ja viranomaisten

kanssa säädöksiä, myyntilupamenettelyä ja lääkevalmisteen myyntiluvan hakemista

ja ylläpitoa koskevien määräyksien huomioon ottaminen työssä kaupan olevien lääkevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden laadunvalvonta työturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan

hallinta ergonominen työskentely ammatillinen vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta kestävän kehityksen edistäminen.

Näytön kuvaus

Opiskelija toimii lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä lääkeyhtiössä, myyntilupahakemusmenettelyyn liittyviä palveluita tarjoavassa yrityksessä tai viranomaisten palveluksessa. Hän osallistuu yhdessä muiden myyntilupahakemusmenettelyyn osallistuvien henkilöiden kanssa myyntilupaan kuuluvan tutkimustiedon dokumentointiin ja myyntilupahakemuksen kokoamiseen.

Opiskelija toimii tiimin myyntilupa-assistentin tehtävissä ja osallistuu työssäoppimispaikan mahdollisuuksien mukaan valvotusti yhteistyöhön myyntilupahakemusta tekevien vastuullisten henkilöiden kanssa.

Page 53: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

50

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana voi olla mm. lääkeyritys, myyntilupahakemusmenettelyyn palveluita tarjoava yritys, Lääkelaitos ja Lääkelaitoksen laboratorio. Näyttöpaikassa on mahdollista tehdä myyntilupahakemustyötä ja laadunvalvontatyötä, palvella asiakkaita sekä käyttää myyntilupahakemuksen dokumentointiohjelmaa.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä yhdessä lääketyöntekijöiden, farmanomien, farmaseuttisen henkilökunnan, lääkealan perustutkinnon suorittaneiden, viranomaisten ja muiden lääkkeen myyntilupahakemukseen osallistuvien henkilöiden kanssa.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallintaTyön suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

tekee annetut tehtävät ja osaa arvioida itseään ja työnsä onnistumista.

tekee ajoittain ohjausta saaden yhteistyötä prosessiin osallistuvien viranomaistahojen kuten Lääkelaitoksen ja lääkelautakunnan kanssa.

tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioi itseään sekä työtään monipuolisesti.

osaa tehdä valvotusti yhteistyötä prosessiin osallistuvien viranomaistahojen kuten Lääkelaitoksen ja lääkelauta-kunnan kanssa.

tekee omatoimisesti muitakin kuin annettuja tehtäviä.

hahmottaa työnsä kokonaisuutena ja osaksi työpaikkansa ja sen koko toimintaympäristön toimintaa.

asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, suunnittelee toimintaansa, arvioi ja kehittää omaa työtään.

tekee myyntilupa-assistenttina yhteistyötä prosessiin osallistuvien viranomaistahojen kuten Lääkelaitoksen ja lääkelautakunnan kanssa.

Page 54: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

51

osaa perustella toimintansa, joka on sujuvaa.

Työtehtävän hallintaMyyntiluvan hakeminen ja ylläpitäminen

Yhteistyö myyntilupaprosessiin osallistuvien henkilöiden ja viranomaisten kanssa

toimii myyntilupa-assistentin työssä myyntilupahakemuksen ja myyntiluvan käsittelyssä, mutta tarvitsee ohjausta uusissa ja tavallisuudesta poikkeavissa tilanteissa.

osallistuu ohjauksessa myyntilupahakemusten tekemiseen.

toimii myyntilupa-assistentin työssä myyntilupahakemukseen ja myyntiluvan käsittelyyn liittyvässä toteutuksessa (yhdessä myyntilupahakemuksesta vastuullisten henkilöiden kanssa).

tuntee pääpiirteissään myyntilupaprosessin vaiheet ja osallistuu valvotusti erilaisten myyntilupahakemusten tekemiseen.

työskentelee myyntilupa-assistenttina myyntilupahakemuksen ja myyntiluvan käsittelyssä myyntilupahakemuksesta vastuullisten henkilöiden kanssa.

toimii itsenäisesti, vastuullisesti, joutuisasti ja sujuvasti.

osaa myöntää lääkkeen myyntiluvan, tuntee myyntilupaprosessin vaiheet ja osallistuu erilaisten myyntilupahakemusten tekemiseen.

toimii aktiivisesti saamiensa valtuuksien mukaan ja osaa perustella toimintansa selkeästi.

Työn perustana olevan tiedon hallintaSäädöksiä, myyntilupamenettelyä ja lääkevalmisteen myyntiluvan hakemista ja

toimii farmanomin työssä noudattaen työtä sääteleviä lakeja ja normeja, mutta tarvitsee vielä ohjausta.

toimii vastuullisesti ja joustavasti farmanomin työssä noudattaen työtä sääteleviä lakeja, normeja ja asetuksia,.

toimii vastuullisesti, joustavasti ja sujuvasti farmanomin työssä noudattaen työtä sääteleviä lakeja,

Page 55: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

52

ylläpitoa koskevien määräyksien huomioon ottaminen työssä.

(Lääkelaki ja lääkeasetus, EU-säädökset ja ohjeistot [direktiivi, neuvoston asetus], myyntilupamenettely [EU/kansallinen, tunnustamis- tai keskitetty menettely, USA ja Japani]. Lääkelaitoksen määräys lääkevalmisteen myyntiluvan hakemisesta ja ylläpitämisestä. Kaupan olevien lääkevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden laadunvalvonta.)

osallistuu myyntilupa-assistentin työn osalta valvotusti ja ohjauksessa erilaisten myyntilupahakemusten tekemiseen.

osallistuu ohjatusti myyntilupa-assistentin työn osalta (työryhmän jäsenenä) erilaisten myyntilupahakemusten tekemiseen.

ohjeita ja normeja (toiminta itsenäistä ja sujuvaa).

osallistuu myyntilupa-assistentin työn osalta kansainvälisten myyntilupahakemusten (USA-NDA, EU-MAA, Japani-JNDA) tekemiseen, mitä varten hänen on tunnettava myös EU:n alueella olevan kansallisen ja keskitetyn myyntilupahakemuksen ero sekä tiedettävä pääpiirteissään, mistä osa-alueista myyntilupahakemus koostuu ja mitä materiaalia tarvitaan hakemisessa.

Työturvallisuuden hallintaTyöturvallisuuteen ja työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan hallinta

Ergonominen

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita ja vastaa omalta osaltaan työturvallisuuden kehittämisestä.

tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation ja sen

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita, vastaa omalta osaltaan työturvallisuuden kehittämisestä ja torjuu työn aiheuttamia terveysvaaroja ja -haittoja.

ylläpitää omalta osaltaan hyvää ilmapiiriä työpaikalla.

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita, vastaa omalta osaltaan työturvallisuuden kehittämisestä ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia rasitusvammoja.

ylläpitää omalta osaltaan hyvää ilmapiiriä työ-paikalla sekä tunnistaa siihen haitallisesti vaikuttavia asioita.

tuntee paikallisen

Page 56: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

53

työskentely toimintatavat.

työskentelee ergonomisesti oikein tutuissa työtilanteissa.

tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation ja sen toimintatavat.

työskentelee ergonomisesti oikein erilaisissa työtilanteissa.

työsuojeluorganisaation ja sen toimintatavat.

työskentelee ergonomisesti oikein kaikissa työtilanteissa ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenAmmatillinen vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö

toimii moniammatillisen myyntilupatiimin jäsenenä ja tekee pyydettäessä yhteistyötä tutkimuksen tekijän kanssa, mutta tarvitsee ohjausta uusissa ja tavallisuudesta poikkeavissa tilanteissa.

tekee ajoittain ohjattuna yhteistyötä prosessiin osallistuvien viranomaistahojen kanssa.

työskentelee valvotusti ja joustavasti moniammatillisen myyntilupatiimin jäsenenä.

toimii yhteistyökykyisesti ja luo toimivia ja luontevia vuorovaikutussuhteita yhteistyökumppaneiden kanssa.

osaa tehdä yhteistyötä prosessiin osallistuvien viranomaistahojen kanssa.

työskentelee moniammatillisen myyntilupatiimin jäsenenä.

toimii rakentavasti ja yhteistyökykyisesti, luo toimivia vuorovaikutussuhteita ja hyödyntää saumattomasti muiden myyntilupatiimin jäsenten osaamista työssään.

tekee vastuullisesti ja omaehtoisesti yhteistyötä prosessiin osallistuvien viranomaistahojen kanssa.

Yhteiset painotuksetLaadukas ja asiakaslähtöinen toiminta

käyttää omassa työssään toimipaikkansa laatujärjestelmiä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta.

käyttää työssään

soveltaa ja käyttää omassa työssään toimipaikkansa laatujärjestelmiä.

käyttää työssään lääkevalmisteen

soveltaa ja käyttää omassa työssään toimipaikkansa laatujärjestelmiä ja osallistuu aktiivisesti niiden kehittämiseen.

hallitsee ja käyttää

Page 57: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

54

Kestävän kehityksen edistäminen

lääkevalmisteen myyntiluvan hakemiseen ja ylläpitämiseen liittyvän laadukkaan työn käsitteitä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta.

työskentelee työpaikan ympäristöjärjestelmien mukaisesti aiheuttamatta vahinkoa.

myyntiluvan hakemiseen ja ylläpitämiseen liittyvän laadukkaan työn käsitteitä.

työskentelee työpaikan ympäristöjärjestelmien mukaisesti aiheuttamatta vahinkoa.

sujuvasti sekä tarkoituksenmukaisesti työssään lääkevalmisteen myyntiluvan hakemiseen ja ylläpitämiseen liittyvän laadukkaan työn käsitteitä toimintansa tukena.

toimii vastuullisesti ja joustavasti, osaa perustella toimintansa.

työskentelee työpaikan ympäristöjärjestelmien mukaisesti aiheuttamatta vahinkoa.

Lääkemarkkinoinnin tiedottaminen

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen lääkemarkkinointimateriaalin ylläpito ja järjestäminen markkinointityö lääkemainoksen tekeminen lääkemarkkinoinnin säädösten ja ohjeiden huomioon ottaminen työssä lääkkeitä koskevan tiedon hankinta ergonominen työskentely ammattietiikan noudattaminen ammatillinen vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö ammattietiikan noudattaminen ammatillinen vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta kestävän kehityksen edistäminen.

Näytön kuvaus

Opiskelija toimii lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä lääkeyhtiössä tai lääkemarkkinointipalveluita tarjoavassa yrityksessä.

Page 58: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

55

Opiskelija osallistuu yhdessä muiden markkinointityötä tekevien henkilöiden kanssa markkinointiin ja myynnin edistämiseen. Näihin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi lääkkeiden markkinointi, myynnin edistäminen, mainonta, lääkemainoksen tekeminen ja markkinointimateriaalin järjestäminen ja ylläpito.

Opiskelija toimii valvotusti tiimin markkinointiassistentin tehtävissä ja osallistuu työssäoppimispaikan mahdollisuuksien mukaan lääkkeiden markkinointiin ja tiedottamiseen yhteistyössä vastuullisten henkilöiden kanssa.

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana voi olla esimerkiksi lääkeyhtiö tai lääkemarkkinointipalveluita tarjoava yritys. Fyysisenä ympäristönä voi olla esimerkiksi markkinointiyksikkö tai markkinointimateriaalin varasto.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä yhdessä farmanomien, farmaseuttisen henkilökunnan, lääkealan perustutkinnon suorittaneiden ja muiden lääkkeen markkinointiin ja tiedottamiseen osallistuvien henkilöiden kanssa.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallintaTyön suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

Lääkemarkkinointimateriaalin ylläpito ja järjestäminen

tekee annetut tehtävät ja osaa arvioida itseään sekä työnsä onnistumista.

avustaa lääkemarkkinointimateriaalin ylläpitämisessä ja järjestämisessä

tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioi itseään sekä työtään monipuolisesti.

ylläpitää ja järjestää itsenäisesti lääkemarkkinointimateriaalia.

tekee omatoimisesti muitakin kuin annettuja tehtäviä.

hahmottaa työnsä kokonaisuutena ja osaksi työpaikkansa ja sen koko toimintaympäristön toimintaa.

asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, suunnittelee toimintaansa, arvioi ja kehittää omaa työtään.

ylläpitää ja järjestää

Page 59: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

56

annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee vielä ohjausta uusissa tilanteissa.

lääkemarkkinointimateriaalia.

osaa perustella toimintansa, joka on itsenäistä ja sujuvaa.

Työtehtävän hallintaMarkkinointityö

Lääkemainoksen tekeminen

työskentelee ohjeiden mukaisesti lääkkeiden markkinointiin, myynnin edistämiseen ja mainontaan liittyvässä käytännön toteutuksessa, mutta tarvitsee ohjausta uusissa ja poikkeavissa tilanteissa.

osallistuu lääkemainoksen tekemiseen annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee ohjausta uusissa ja poikkeavissa tilanteissa.

työskentelee valvotusti lääkkeiden markkinointiin, myynnin edistämiseen ja mainontaan liittyvässä käytännön toteutuksessa (yhdessä markkinoinnissa vastuullisten henkilöiden kanssa).

osaa tehdä lääkemainoksen annettujen ohjeiden mukaan lääkemainoksen työryhmän jäsenenä.

työskentelee markkinointiassistenttina lääkkeiden markkinointiin, myynnin edistämiseen ja mainontaan liittyvässä käytännön toteutuksessa yhteistyössä markkinoinnista vastuullisten henkilöiden kanssa.

toimii itsenäisesti, vastuullisesti, joutuisasti ja sujuvasti.

tekee lääkemainoksen (valvotusti ja työryhmän jäsenenä) myös tietotekniikkaa hyväksikäyttäen ja tuntee lääkemainoksen vähimmäistiedot sekä kielletyn informaation.

ymmärtää ja käyttää sujuvasti työssään lääkemarkkinointiin liittyviä peruskäsitteitä ja ohjeita toimintansa tukena.

Page 60: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

57

Työn perustana olevan tiedon hallintaLääkemarkkinoinnin säädösten ja ohjeiden huomioon ottaminen työssä

Lääkkeitä koskevan tiedon hankinta

toimii farmanomin työssä noudattaen työtä sääteleviä ohjeita ja normeja, mutta tarvitsee vielä ohjausta.

noudattaa lääkeinformaatiota ohjaavia normeja ja eettisiä periaatteita annettujen ohjeiden mukaisesti.

hankkii lääkeinformaatiota eri lähteistä.

toimii vastuullisesti ja joustavasti farmanomin työssä noudattaen työtä sääteleviä ohjeita ja normeja.

noudattaa itsenäisesti markkinointiassistentin työssä lääkeinformaatiota ohjaavia normeja ja eettisiä periaatteita ja tunnistaa virheellisen toiminnan syitä.

hankkii lääkeinformaatiota eri lähteistä.

toimii vastuullisesti, joustavasti ja sujuvasti farmanomin työssä noudattaen työtä sääteleviä ohjeita ja normeja.

toimii lääkeinformaatiota ohjaavien normien ja eettisten periaatteiden mukaan ja osaa tarvittaessa perustella niiden merkityksen käytännössä (esimerkiksi Suomessa omaehtoinen valvonta, ohjeet lääkemarkkinoinnista kuluttajille ja terveydenhuoltohenkilöstölle).

hankkii lääkeinformaatiota eri lähteistä.

Työturvallisuuden hallintaErgonominen työskentely

työskentelee ergonomisesti oikein tutuissa työtilanteissa, mutta tarvitsee vielä ohjausta.

työskentelee ergonomisesti oikein erilaisissa työtilanteissa.

työskentelee ergonomisesti oikein kaikissa työtilanteissa ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenAmmattietiikan noudattaminen

toimii moniammatillisen markkinointitiimin

työskentelee vastuullisesti ja joustavasti

työskentelee lääkkeiden markkinoinnissa

Page 61: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

58

Ammatillinen vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö

jäsenenä, mutta tarvitsee ohjausta uusissa ja tavallisuudesta poikkeavissa tilanteissa.

noudattaa työssään lääkkeiden markkinointiin, myynnin edistämiseen ja mainontaan liittyviä ohjeita.

moniammatillisen markkinointitiimin jäsenenä.

toimii yhteistyökykyisesti ja luo toimivia ja luontevia vuorovaikutussuhteita yhteistyökumppaneiden kanssa.

noudattaa työssään lääkkeiden markkinointiin, myynnin edistämiseen ja mainontaan liittyviä ohjeita ja ymmärtää niiden merkityksen.

moniammatillisen markkinointitiimin jäsenenä lääkeinformaatiota ohjaavien normien ja eettisten periaatteiden mukaan.

toimii rakentavasti ja yhteistyökykyisesti, luo toimivia vuorovaikutussuhteita ja hyödyntää saumattomasti muiden markkinointitiimin jäsenten osaamista työssään.

noudattaa työssään lääkkeiden markkinointiin, myynnin edistämiseen ja mainontaan liittyviä ohjeita ja osaa selostaa niiden merkityksen omassa työssään.

Yhteiset painotukset Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta

Kestävän kehityksen edistäminen

tietää, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän laadun toteutumiseen lääkkeiden markkinoinnissa, myynnin edistämisessä ja mainonnassa.

käsittelee ja lajittelee työssä syntyviä jätteitä

käyttää joustavasti työssään hyvän laadun käsitteitä lääkkeiden markkinoinnissa, myynnin edistämisessä ja mainonnassa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta.

käsittelee ja lajittelee työssä syntyviä jätteitä

hallitsee ja käyttää sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti laadun käsitteitä lääkkeiden markkinoinnissa, myynnin edistämisessä ja mainonnassa toimintansa tukena.

toimii vastuullisesti ja joustavasti ja osaa perustella toimintansa.

Page 62: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

59

ohjeiden mukaisesti.

omatoimisesti ohjeiden mukaisesti.

käsittelee ja lajittelee työssä syntyviä jätteitä itsenäisesti ohjeiden mukaisesti.

Tuotekehitys

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen lääkkeen tuotekehityksen peruskäsitteiden huomioon ottaminen toiminnassa

ja tuotekehityksen tunteminen osana valmisteen elinkaarta lääkkeen tuotekehitystä ohjaavien säädösten, toimintaohjeiden ja

laatujärjestelmien (esim. DLP, GMP) huomioon ottaminen työssä työturvallisuuteen, -oloihin ja -kykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan hallinta ergonominen työskentely ammattietiikan noudattaminen vuorovaikutus, viestintä ja moniammatillinen yhteistyö laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta kestävän kehityksen edistäminen työssä.

Näytön kuvaus

Opiskelija osallistuu lääkkeen tuotekehitystyöhön. Farmaseuttisen tuotekehityksen osa-alueisiin kuuluvat esimerkiksi preformulaatio, formulointi, analyysimenetelmien kehittäminen, biofarmaseuttiset tutkimukset, säilyvyyden tutkiminen, tuotannollisuuden varmistaminen ja tuotantoprosessin validointi. Opiskelija osallistuu työssäoppimispaikan mahdollisuuksien mukaan valvotusti lääkkeen tuotekehitystyöhön.

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana voi olla esimerkiksi lääkeyhtiön tuotekehitysyksikkö, lääkkeen tuotekehitys- ja tutkimuspalveluja tarjoava yritys, yliopisto tai tutkimuslaitos. Paikassa tulee olla mahdollisuus käyttää tuotekehityslaboratoriota ja tuotekehitystiloja.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä yhdessä tuotekehitystyöntekijöiden, lääketyöntekijöiden, farmanomien, farmaseuttisen henkilökunnan, lääkealan perustutkinnon suorittaneiden ja muiden lääkkeen tuotekehitykseen osallistuvien henkilöiden kanssa.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ Hyvä (H3) KIITETTÄVÄ (K5)

Page 63: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

60

(T1)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallintaTyön suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

tekee annetut tehtävät ja osaa arvioida itseään ja työnsä onnistumista.

tekee ajoittain ohjauksessa assistentin tehtäviä farmaseuttisen lääkevalmisteen tuotekehityksessä, mutta tarvitsee vielä ohjausta.

tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioi itseään sekä työtään monipuolisesti.

tekee ohjatusti työryhmän jäsenenä assistentin tehtäviä lääkevalmisteen tuotekehityksessä.

tekee omatoimisesti muitakin kuin annettuja tehtäviä sekä hahmottaa työnsä kokonaisuutena ja osaksi työpaikkansa ja sen koko toimintaympäristön toimintaa.

asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, suunnittelee toimintaansa sekä arvioi ja kehittää omaa työtään.

tekee assistenttina joustavaa ja asianmukaista yhteistyötä työryhmän jäsenenä toimenkuvansa mukaisesti lääkevalmisteen tuotekehityksessä.

osaa perustella toimintansa, joka on sujuvaa.

Työtehtävän hallintaLääkkeen tuotekehityksen peruskäsitteiden huomioon ottaminen toiminnassa ja tuotekehityksen tunteminen osana valmisteen elinkaarta

käyttää lääkkeen tuotekehityksen peruskäsitteitä.

käyttää joustavasti lääkkeen tuotekehityksen peruskäsitteitä ja ymmärtää pääpiirteissään lääkevalmisteen tuotekehityksen osana valmisteen elinkaarta.

käyttää sujuvasti, luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti lääkkeen farmaseuttisen tuote-kehityksen peruskäsitteitä toimintansa tukena ja selostaa sekä perustelee tuotekehitykseen kuuluvat osa-alueet

Page 64: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

61

osana valmisteen elinkaarta.

Työn perustana olevan tiedon hallintaLääkkeen tuotekehitystä ohjaavien säädösten, toimintaohjeiden ja laatujärjestelmien (esim. GLP, GMP) huomioon ottaminen työssä

toimii lääkealan perustutkinnon suorittaneen työssä noudattaen työtä sääteleviä normeja, mutta tarvitsee vielä ohjausta.

työskentelee annettujen ohjeiden mukaan käytännön tehtävissä farmaseuttisessa tuotekehityksessä, mutta tarvitsee vielä ohjausta.

toimii vastuullisesti ja joustavasti lääkealan perustutkinnon suorittaneen työssä noudattaen työtä sääteleviä normeja.

noudattaa työssään tietoutta lääkeformulapation valintaan vaikuttavista tekijöistä (esim. haju, maku, liukoisuus, stabiilius).

tunnistaa virheellisen toiminnan syitä.

toimii vastuullisesti, joustavasti ja sujuvasti lääkealan perustutkinnon suorittaneen työssä noudattaen työtä sääteleviä normeja.

hyödyntää työssään tietoutta lääkeformulapation valintaan vaikuttavista tekijöistä (esim. haju, maku, liukoisuus, stabiilius).

toimii itsenäisesti, vastuullisesti ja tavoitteellisesti.

Työturvallisuuden hallintaTyöturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan hallinta

suojautuu oikein ja noudattaa käyttöturvallisuustiedotteessa olevia ohjeita.

toimii oikein käsitellessään vaarallisia kemikaaleja ja lääkeaineita sekä muissa vaaratilanteissa.

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita ja vastaa omalta osaltaan työturvallisuuden

suojautuu oikein ja noudattaa käyttöturvallisuustiedotteessa olevia ohjeita.

toimii oikein käsitellessään vaarallisia kemikaaleja ja lääkeaineita sekä muissa vaaratilanteissa.

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita ja vastaa omalta osaltaan työturvallisuuden

suojautuu oikein ja noudattaa käyttöturvallisuustiedotteessa olevia ohjeita.

ehkäisee ennalta vaaratilanteita ja toimii oikein käsitellessään vaarallisia kemikaaleja ja lääkeaineita sekä muissa vaaratilanteissa.

noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita ja vastaa omalta osaltaan työturvallisuuden

Page 65: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

62

Ergonominen työskentely

kehittämisestä.

tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation ja sen toimintatavat.

osaa torjua fyysisiä terveysvaaroja ja haittoja (esim. lääkealalla käytettävät koneet ja laitteet, työssä käytettävien aineiden vaarat ja niille altistuminen).

käyttää työskennellessään asianmukaista työasua (esimerkiksi suojakäsineet ja -vaatteet, hengityssuojaimet, suojalasit, hiussuojaus).

noudattaa lääkealan sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä (esimerkiksi vioista ilmoittaminen, tulenarkojen aineiden käsittely, työpaikan toimintasuunnitelma palotilanteessa).

työskentelee ergonomisesti oikein tutuissa työtilanteissa, mutta tarvitsee vielä ohjausta.

kehittämisestä.

tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation ja sen toimintatavat.

osaa torjua fyysisiä terveysvaaroja ja haittoja (esim. lääkealalla käytettävät koneet ja laitteet, työssä käytettävien aineiden vaarat ja niille altistuminen).

käyttää työskennellessään asianmukaista työasua (esimerkiksi suojakäsineet ja -vaatteet, hengityssuojaimet, suojalasit, hiussuojaus).

noudattaa lääkealan sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä (esimerkiksi vioista ilmoittaminen, tulenarkojen aineiden käsittely, työpaikan toimintasuunnitelma palotilanteessa).

työskentelee ergonomisesti oikein erilaisissa työtilanteissa.

kehittämisestä.

tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation ja sen toimintatavat.

osaa torjua fyysisiä terveysvaaroja ja haittoja (esim. lääkealalla käytettävät koneet ja laitteet, työssä käytettävien aineiden vaarat ja niille altistuminen).

käyttää työskennellessään asianmukaista työasua (esimerkiksi suojakäsineet ja -vaatteet, hengityssuojaimet, suojalasit, hiussuojaus).

noudattaa lääkealan sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä (esimerkiksi vioista ilmoittaminen, tulenarkojen aineiden käsittely, työpaikan toimintasuunnitelma palotilanteessa).

työskentelee ergonomisesti oikein kaikissa työtilanteissa ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen noudattaa työssään noudattaa työssään noudattaa työssään

Page 66: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

63

Ammattietiikan noudattaminen

Vuorovaikutus, viestintä ja moniammatillinen yhteistyö

lääketutkimuksen eettisiä periaatteita.

toimii moniammatillisen tutkimustiimin jäsenenä ja tekee pyydettäessä yhteistyötä tutkimuksen tekijän kanssa, mutta tarvitsee ohjausta tavallisuudesta poikkeavissa tilanteissa.

lääketutkimuksen eettisiä periaatteita ja ymmärtää niiden merkityksen.

työskentelee vastuullisesti ja joustavasti moniammatillisen tutkimustiimin jäsenenä ja tekee yhteistyötä tutkimuksen tekijän kanssa.

luo toimivia ja luontevia vuorovaikutussuhteita yhteistyökumppaneiden kanssa.

lääketutkimuksen eettisiä periaatteita ja osaa selostaa niiden merkityksen omassa työssään.

työskentelee lääketutkimuksessa moniammatillisen tutkimustiimin jäsenenä ja tekee rakentavaa yhteistyötä tutkimuksen tekijän kanssa.

luo toimivia vuorovaikutussuhteita ja hyödyntää saumattomasti muiden tutkimustiimin jäsenten osaamista työssään.

Yhteiset painotukset Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta

käyttää lääketutkimuksen laadun käsitteitä.

ottaa työssään huomioon hyvän laadun toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä.

käyttää omassa työssään

käyttää joustavasti lääketutkimuksen laadun käsitteitä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta.

osaa vertailla ja tietää, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän laadun toteutumiseen.

soveltaa ja käyttää omassa työssään toimipaikkansa laatujärjestelmiä.

hallitsee ja käyttää sujuvasti sekä tarkoituksenmukaisesti lääketutkimuksen laadun käsitteitä toimintansa tukena.

toimii vastuullisesti ja joustavasti ja osaa perustella toimintansa.

osaa vertailla ja selostaa, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän laadun toteutumiseen hänen omassa työssään.

toimii itsenäisesti, omaehtoisesti ja aktiivisesti.

Page 67: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

64

Kestävän kehityksen edistäminen työssä

toimipaikkansa laatujärjestelmiä.

työskentelee työpaikan ympäristöjärjestelmien mukaisesti aiheuttamatta vahinkoa.

käsittelee, lajittelee, valmistelee hävitettäväksi ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden mukaisesti.

työskentelee työpaikan ympäristöjärjestelmien mukaisesti aiheuttamatta vahinkoa.

käsittelee, lajittelee, valmistelee hävitettäväksi ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden mukaisesti.

soveltaa ja käyttää omassa työssään toimipaikkansa laatujärjestelmiä ja osallistuu aktiivisesti niiden kehittämiseen.

työskentelee työpaikan ympäristöjärjestelmien mukaisesti aiheuttamatta vahinkoa.

käsittelee, lajittelee, valmistelee hävitettäväksi ja hävittää työssä syntyviä jätteitä itsenäisesti ohjeiden mukaisesti.

3.1.8 Lääketukkukauppa, 30 ov

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: tuotteiden menekin seuranta ja tilaaminen inventointi työn suunnittelu, toteutus, itsearviointi ja oman työn kehittäminen saapuvan tavaran vastaanottaminen tuotteiden varastointi karanteenin hoitaminen tuotteiden keräily ja pakkaaminen asiakaspalautusten käsittely tukkuliikkeeseen saapuvien tilausten käsittely asiakaspalvelussa asiakaspalvelu tuotteista tiedottaminen myynninedistäminen lääkkeitä koskevien säädösten, lääketukkukaupan toimintatapojen ja

toimintaohjeiden noudattaminen työturvallisuuteen, työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan

hallinta ongelmanratkaisu vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö.

Page 68: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

65

Näytön kuvaus

Opiskelija toimii lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä lääketukkukaupassa. Hän ottaa vastaan saapuvan tavaran lähetyksen, tarkastaa lähetyksen oikeellisuuden ja vie lähetyksen varastokirjanpitoon. Hän sijoittaa tuotteet oikeille varastopaikoille. Opiskelija osallistuu varaston inventointiin.

Opiskelija kerää työssäoppimispaikan tuotteita (lääkkeitä ja muita terveydenhuollon tuotteita) eri keräilyalueilla. Hän pakkaa keräämänsä tuotteet ottaen huomioon niiden erityisvaatimukset. Hän osallistuu palautettujen tuotteiden käsittelyyn. Hän käsittelee ja lajittelee lääkejätteitä turvallisuusohjeiden mukaan.

Opiskelija osallistuu asiakaspalvelutyöhön yhdessä puhelinmyyjän kanssa. Näihin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi tilausten vastaanottaminen, asiointi puhelimessa asiakkaiden kanssa ja tuotetiedon välittäminen. Opiskelija osallistuu työssäoppimispaikan mahdollisuuksien mukaan myynninedistämistoimintaan.

Opiskelija osallistuu tukkuliikkeen tuotteiden menekin seurantaan ja oikean varastomäärän ylläpitoon varastonvalvontaohjelman avulla.

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana voi olla lääketukkukauppa, jonka fyysiseen ympäristöön kuuluvat varastointitilat, tuotteiden keräilyalue, keräilyautomaatti, pakkausvälineet ja -tarvikkeet ja varastovalvontaohjelma. Tiloissa on oltava mahdollisuus palvella asiakkaita, hoitaa puhelinmyyntiä ja toteuttaa ostotoimintaa.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä yhdessä varastotyöntekijöiden, lääketyöntekijöiden, farmanomien, farmaseuttisen henkilökunnan, lääkealan perustutkinnon suorittaneiden, toimitilahuoltajien ja muiden lääkkeen jakeluun osallistuvien henkilöiden kanssa.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K 5)

Opiskelija Opiskelija OpiskelijaTyöprosessin hallintaTuotteiden menekin seuranta ja tilaaminen

seuraa tuotteiden menekkiä siten, että varaston toimintavalmius säilyy sovitulla tasolla, ja tilaa tuotteita yhdessä tilaajan kanssa.

seuraa tuotteiden menekkiä siten, että varaston toimintavalmius säilyy sovitulla tasolla, ja tilaa tuotteita.

seuraa tuotteiden menekkiä siten, että varaston toimintavalmius säilyy sovitulla tasolla, ja tilaa tuotteita, neuvottelee toimittajien kanssa

Page 69: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

66

Inventointi

Työn suunnittelu, toteutus, itsearviointi ja oman työn kehittäminen

inventoi lääketukun inventointijärjestelmän mukaisesti (osallistuen tuotteiden laskemiseen ja listojen täyttämiseen).

arvioi itseään ja työnsä onnistumista.

inventoi lääketukun inventointijärjestelmän mukaisesti (tunnistaa yleisimpien saldovirheiden syitä).

hahmottaa työnsä kokonaisuutena ja arvioi itseään ja työtään monipuolisesti.

esimerkiksi toimitusajoista, ja -tavoista, kestoajoista, virheilmoituksista ja palautuksista.

inventoi lääketukun inventointijärjestelmän mukaisesti (hoitaa eri inventointivaiheet itsenäisesti, tunnistaa saldovirheiden syitä ja ehkäisee ennalta saldovirheiden syntymistä).

hahmottaa työnsä kokonaisuutena, asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, suunnittelee toimintaansa, arvioi ja kehittää omaa työtään.

Työtehtävän hallintaSaapuvan tavaran vastaanottaminen

Tuotteiden varastointi

ottaa vastaan saapuvan tavaran lähetyksen, tarkastaa lähetyksen oikeellisuuden ja tuotteiden kelvollisuuden sekä vie saapuneen lähetyksen varastokirjanpitoon.

ottaa itsenäisesti vastaan saapuvan tavaran lähetyksen, tarkastaa lähetyksen oikeellisuuden ja tuotteiden kelvollisuuden sekä vie saapuneen lähetyksen varastokirjanpitoon.

ottaa itsenäisesti vastaan saapuvan tavaran lähetyksen, tarkastaa lähetyksen oikeellisuuden ja tuotteiden kelvollisuuden sekä vie itsenäisesti saapuneen lähetyksen varastokirjanpitoon.

huomioi toiminnassaan laatuun vaikuttavaa informaatiota, mm.

Page 70: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

67

Karanteenin hoitaminen

Tuotteiden keräily ja pakkaaminen

Asiakaspalautusten käsittely

Tukkuliikkeeseen saapuvien tilausten käsittely asiakaspalvelussa

sijoittaa tuotteet lääketukun varastointijärjestelmän mukaisesti oikeille varastopaikoille, mutta tarvitsee vielä ajoittain ohjausta.

merkitsee ja varastoi erän tarvittaessa karanteeniin ohjeiden mukaisesti.

hoitaa tuotteiden keräilyn eri keräilyalueilla ja hoitaa erityiskäsittelyä vaativien tuotteiden keräilyn, pakkaamisen ja merkitsemisen, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta.

tulkitsee palautusilmoituksen ja lajittelee palautetut tuotteet syytunnuksen mukaan.

kirjaa tuotevirhe-epäilyt ja lähettää tuotteen eteenpäin ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain

sijoittaa tuotteet lääketukun varastointijärjestelmän mukaisesti oikeille varastopaikoille.

merkitsee ja varastoi karanteeniin ja myyntikieltoon asetetut tuotteet.

hoitaa tuotteiden keräilyn itsenäisesti eri keräilyalueilla ja hoitaa erityiskäsittelyä vaativien tuotteiden keräilyn, pakkaamisen ja merkitsemisen.

tulkitsee palautusilmoituksen ja lajittelee palautetut tuotteet syytunnuksen mukaan.

kirjaa tuotevirhe-epäilyt ja lähettää tuotteen eteenpäin ohjeiden mukaisesti.

lyhytkestoisia tuotteita koskevaatietoa.

sijoittaa itsenäisesti tuotteet lääketukun varastointijärjestelmän mukaisesti oikeille paikoille, toiminta on sujuvaa ja luontevaa.

merkitsee ja varastoi karanteeniin ja myyntikieltoon asetetut tuotteet itsenäisesti sekä osaa perustella selkeästi toimintansa.

hoitaa itsenäisesti tuotteiden keräilyn eri keräilyalueilla ja hoitaa erityiskäsittelyä vaativien tuotteiden keräilyn, pakkaamisen ja merkitsemisen, ottaa toiminnassaan huomioon niihin liittyvät erityisvaatimukset sekä perustelee toimintansa.

osaa käsitellä asiakas-palautukset toimintayksikön ohjeiden mukaisesti.

tulkitsee palautus-ilmoituksen ja

Page 71: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

68

ohjausta.

ottaa vastaan ja käsittelee tukkuliikkeeseen tulevat sähköisessä muodossa olevat ja kirjalliset tilaukset, mutta tarvitsee ajoittain apua.

ottaa vastaan ja käsittelee tukkuliikkeeseen tulevat sähköisessä muodossa olevat ja kirjalliset tilaukset.

lajittelee palautetut tuotteet syytunnuksen mukaan.

kirjaa itsenäisesti tuotevirhe-epäilyt ja lähettää tuotteen ja tiedot eteenpäin ohjeiden mukaisesti.

osaa tehdä oikaisutiedotteen hyvityslaskua varten, ja toiminta on perusteltua. ottaa vastaan ja käsittelee tukkuliikkeeseen tulevat sähköisessä muodossa olevat ja kirjalliset tilaukset, ja toiminta on perusteltua.

Työn perustana olevan tiedon hallintaLääkkeitä koskevien säädösten, lääketukkukaupan toimintatapojen ja toimintaohjeiden noudattaminen

toimii työssään noudattaen voimassa olevia työtä sääteleviä normeja ja ohjeita, mutta tarvitsee vielä ajoittain ohjausta.

toimii työssään noudattaen pääsääntöisesti voimassa olevia työtä sääteleviä normeja ja ohjeita.

toimii työssään noudattaen jatkuvasti voimassa olevia työtä sääteleviä normeja ja ohjeita.

Työturvallisuuden hallintaTyöturvallisuuteen ja työoloihin ja työkykyyn liittyvän tiedon ja toiminnan hallinta

käsittelee ja merkitsee lääkejätteitä turvallisuusohjeiden mukaan.

käsittelee ja merkitsee lääkejätteitä turvallisuusohjeiden mukaan.

osaa toimia oikein käsitellessään vaarallisia kemikaaleja ja lääkeaineita.

käsittelee ja merkitsee lääkejätteitä turvallisuusohjeiden mukaan.

osaa toimia oikein sekä ennaltaehkäistä vaaratilanteita käsitellessään

Page 72: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

69

vaarallisia kemikaaleja ja lääkeaineita.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenOngelmanratkaisu

Vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö

toimii ongelmatilanteissa joustavasti.

ilmaisee asiansa selkeästi.

toimii vastuullisesti työyhteisön jäsenenä.

toimii ongelmatilanteissa joustavasti ja innovatiivisesti.

ilmaisee asiansa selkeästi ja asiallisesti käyttäen hyvää kieltä.

toimii työyhteisönsä jäsenenä toiset huomioon ottavasti ja vastuullisesti.

toimii ongelmatilanteissa joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti.

ilmaisee asiansa erilaisissa viestintätilanteissa selkeästi ja asiallisesti käyttäen hyvää kieltä.

toimii työyhteisönsä jäsenenä joustavasti, toiset huomioon ottavasti ja vastuullisesti.

3.1C Valinnaiset ammatilliset opinnot

3.1.9 Laatutyö lääkealan perustutkinnon suorittaneen työssä, 10 ov

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työpaikan laadunhallintamenetelmän hyödyntäminen työpaikan toimintaympäristön kartoitukseen osallistuminen omaa työtä koskevien toimintaohjeiden laatiminen osallistuminen henkilöstön kehittämisstrategian ja suunnitelman laatimiseen

lääkealan perustutkinnon suorittaneen henkilöstön osalta työryhmän jäsenenä toimiminen verkosto- ja tiimityöskentely laadun käsitteiden käyttö ja soveltaminen tiedon arviointi sekä tiedonhallinta työyhteisön toimintaohjeiden noudattaminen oppimaan oppiminen ongelmanratkaisu vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö.

Näytön kuvaus

Page 73: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

70

Opiskelija käyttää työryhmän jäsenenä työpaikalla olevaa laadunhallintamenetelmää, laatutyökaluja ja arviointimenetelmiä. Hän laatii itsenäisesti yhteisesti sovitun mallin mukaisesti toimintaohjeita omista työtehtävistään sekä huolehtii niiden ylläpidosta ja päivityksestä. Opiskelija laatii lääkealan perustutkinnon suorittaneen työn osalta henkilöstön kehittämisstrategian ja -suunnitelman yhdessä muun henkilöstön kanssa. Opiskelija hallitsee verkosto- ja tiimityöskentelyn sekä osaa käyttää työssään hyväksi myös epävirallisia verkostoja.

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana voi olla esimerkiksi apteekki, sairaala-apteekki, lääkekeskus, lääketeollisuus tai lääketukkukauppa. Työympäristössä tulisi olla mahdollista toimia työryhmässä.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä työyhteisössä, jossa on farmaseuttista henkilökuntaa, lääkealan perustutkinnon suorittaneita, farmanomeja, lääketyöntekijöitä tai työtehtäviin muun soveltuvan koulutuksen tai työkokemuksen hankkinutta henkilökuntaa.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessien hallintaTyöpaikan laadunhallintamenetelmän hyödyntäminen työssä

Työpaikan toimintaympäristön kartoitukseen osallistuminen

Omaa työtä koskevien toimintaohjeiden

osallistuu avustettuna työpaikan laadunhallintaan.

osallistuu työpaikkansa toimintaympäristön kartoitukseen lääkealan perustutkinnon suorittaneen työn osalta, vaikka työn tulokset ovat osittain puutteellisia.

laatii ohjattuna toimintaohjeita

osaa käyttää työryhmän jäsenenä työpaikalla olevaa laadunhallintamenetelmää.

osallistuu työpaikkansa toimintaympäristön kartoitukseen lääkealan perustutkinnon suorittaneen työn osalta.

osaa laatia toimintaohjeita

osaa käyttää työryhmän jäsenenä työpaikalla olevaa laadunhallinta-menetelmää, laatutyökaluja ja arviointimenetelmiä.

osallistuu työpaikkansa toimintaympäristön kartoitukseen lääkealan perustutkinnon suorittaneen työn osalta.

osaa laatia

Page 74: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

71

laatiminen

Osallistuminen henkilöstön kehittämisstrategian ja -suunnitelman laatimiseen lääkealan perustutkinnon suorittaneen henkilöstön osalta

omista työtehtävistään yhteisesti sovitun mallin mukaisesti, vaikka tarvitsee vielä ajoittain apua.

omista työtehtävistään yhteisesti sovitun mallin mukaisesti.

osaa työryhmän jäsenenä laatia lääkealan perustutkinnon suorittaneen työn osalta henkilöstön kehittämisstrategian ja -suunnitelman yhdessä muun henkilöstön kanssa.

itsenäisesti toimintaohjeita omista työtehtävistään yhteisesti sovitun mallin mukaisesti sekä huolehtia niiden ylläpidosta ja päivityksestä.

osaa laatia lääkealan perustutkinnon suorittaneen työn osalta henkilöstön kehittämisstrategian ja -suunnitelman yhdessä muun henkilöstön kanssa.

Työtehtävän hallintaTyöryhmän jäsenenä toimiminen

Verkosto- ja tiimityöskentely

osaa analysoida työryhmän jäsenenä organisaation asemaa kilpailuympäristössä.

on työryhmän jäsenenä mukana luomassa työyhteisönsä toiminnan arvoja, päämääriä ja tavoitteita, mutta oma panos työryhmän työskentelyyn on vielä vähäinen.

noudattaa työyhteisössä käytössä olevia toimintaohjeita.

osaa analysoida työryhmän jäsenenä organisaation tilaa ja asemaa kilpailuympäristössä.

on työryhmän jäsenenä mukana luomassa työyhteisönsä toiminnan arvoja, päämääriä ja tavoitteita.

tuntee työyhteisössä käytössä olevat toimintaohjeet ja noudattaa niitä.

osaa analysoida työryhmän jäsenenä organisaation tilaa ja asemaa kilpailuympäristössä ja etsiä keinoja oman työpaikan aseman vahvistamiseksi muiden vastaavien organisaatioiden joukossa.

osaa olla työryhmän jäsenenä mukana luomassa työyhteisönsä toiminnan arvoja, päämääriä, tavoitteita ja niiden mittareita.

osaa hoitaa omien vastuualueidensa

Page 75: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

72

osallistuu tiimityöskentelyyn, mutta oma rooli tiimin jäsenenä ei ole vielä selvä.

osaa toimia erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa sekä käyttää tietojaan ja taitojaan uusissa tilanteissa.

osalta laadunhallinnan seurannan ja mittaukset ja tulosten dokumentoinnin.

hallitsee verkosto- ja tiimityöskentelyn ja osaa käyttää hyväksi myös epävirallisia verkostoja.

Työn perustana olevan tiedon hallintaLaadun käsitteiden käyttö ja soveltaminen

Tiedon arviointi sekä tiedonhallinta

osaa käyttää laadun käsitteitä lääkealan perustutkinnon suorittaneen työssä.

osaa selittää, mikä on laatutyön merkitys hänen omassa työssään.

kykenee omalta osaltaan selittämään omiin vastuualueisiinsa liittyvissä tuloksissa tapahtuneiden muutosten syitä ja seurauksia.

osaa käyttää laadun käsitteitä ja eritellä laadun osatekijöitä lääkealan perustutkinnon suorittaneen työssä.

osaa selittää, mikä on laatutyön merkitys hänen työssään ja työ-yhteisössään.

osaa arvioida tiedon oikeellisuuttaja luotettavuutta.

osaa käyttää laadun käsitteitä ja eritellä laadun osatekijöitä lääkealan perustutkinnon suorittaneen työssä.

osaa selittää, mikä on laatutyön merkitys hänen työssään ja työ-yhteisössään ja mikä on hänen roolinsa laatutyössä.

osaa suhtautua kriittisesti käytettävissä oleviin tietoihin ja pystyy arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Työturvallisuuden hallintaTyöyhteisön toiminta-ohjeiden noudattaminen

noudattaa työyhteisössä olevia toimintaohjeita.

noudattaa ja arvioi työyhteisössä olevia toimintaohjeita.

noudattaa, ylläpitää ja päivittää työyhteisössä olevia toimintaohjeita.

Page 76: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

73

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenOppimaan oppiminen

Ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö

ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

hakee oma-aloitteisesti ohjausta pulmatilanteissa.

luo luontevia ja toimivia vuorovaikutussuhteita yhteistyökumppaneiden kanssa.

ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa joustavasti saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa toimintaansa.

perustelee pulmatilanteissa tekemänsä ratkaisut ja toimintansa teoriatiedolla.

toimii työssään yhteistyö-kykyisesti ja luo luontevia sekä toimivia vuorovaikutussuhteita yhteistyökumppaneiden kanssa.

ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa joustavasti saamansa palautteen perusteella.

säätelee omaa käytöstään ja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan.

perustelee tekemänsä ratkaisut ja toimintansa teoriatiedolla ja esittää pulmatilanteissa realistisia ja rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja.

toimii työssään rakentavasti ja yhteistyökykyisesti ja luo luontevia sekä toimivia vuorovaikutussuhteita yhteistyökumppaneiden kanssa hyödyntäen saumattomasti muiden osaamista työssä.

tunnistaa ja jäsentää vuorovaikutustilanteissa syntyviä tunteitaan.

Page 77: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

74

3.1.10 Somistus, 10 ov

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen:

työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen tuote-esittelytapahtuman kokonaissuunnitelman laatiminen ja toteutus teoreettisen tiedon soveltaminen ja tiedonhallinta asiakkaan kulttuuritaustan huomioon ottaminen asiakaspalvelussa vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö ammattietiikan noudattaminen.

Näytön kuvaus

Opiskelija selvittää työyhteisön kanssa sopivan markkinointiaiheen. Hän perehtyy markkinoitaviin valmisteisiin ja tuotteisiin. Hän laatii markkinointisuunnitelman ja hyödyntää siinä tuotetuntemustaan. Opiskelija ottaa huomioon lääkealan eettiset periaatteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan markkinointitapahtumaa.

Opiskelija järjestää tuote-esittelytilanteen ja osallistuu tapahtumaan ja asiakaspalveluun omien ammattitehtäviensä mukaisesti. Hän ottaa työssään huomioon asiakaspalvelun psykologiset lähtökohdat.

Opiskelija kerää tapahtumasta asiakaspalautteen ja analysoi sitä kehittääkseen työtään.

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana voi olla esimerkiksi apteekki, sairaala-apteekki, lääkekeskus, lääketeollisuus, lääketukkukauppa tai oppilaitos. Fyysisessä ympäristössä tulisi olla käytettävissä asiakaspalveluun sopiva tila.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä työyhteisössä, jossa on farmaseuttista henkilökuntaa, lääkealan perustutkinnon suorittaneita, farmanomeja, lääketyöntekijöitä tai työtehtäviin muun soveltuvan koulutuksen tai työkokemuksen hankkinutta henkilökuntaa.

Näytön arviointi

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallintaTyön suunnittelu, toteutus, arviointi

toimii työpaikan markkinoinnissa projektin jäsenenä

toimii aktiivisesti ja vastuullisesti työpaikan

työskentelee suunnitelmallisesti, itsenäisesti ja

Page 78: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

75

ja kehittäminen ja osallistuu työryhmän jäsenenä suunnitelman toteutukseen.

ottaa vastaan palautetta sekä käyttää sitä apuna työnsä kehittämisessä, vaikka ajoittain tarvitsee vielä ohjausta.

markkinoinnissa projektin jäsenenä ja suunnittelee tapahtuman toteutuksen.

ottaa vastaan palautetta sekä käyttää sitä apuna työnsä kehittämisessä.

vastuullisesti osallis-tuessaan markkinointiin projektin jäsenenä, ideoi tapahtumia ja suunnittelee tapahtuman toteutuksen.

osaa hankkia palautetta esimerkiksi asiakaskyselyillä ja ottaa palautetta vastaan sekä käyttää sitä apuna työnsä kehittämisessä.

Työtehtävän hallintaTuote-esittelytapahtuman kokonaissuunnitelman laatiminen ja toteutus

tekee työryhmän jäsenenä tuote-esittelytapahtumasta suunnitelman, johon sisältyy esiteltävän materiaalin määrä ja näytteet, esittelytilan rakentaminen, somistussuunnitelma, somistusmateriaalin valmistaminen, esittelytilan varaaminen, kampanjatilaisuuden mainostaminen, aikataulu ja talousarvio.

tekee tuote-esittelytapahtumasta suunnitelman, johon sisältyy esiteltävän materiaalin määrä ja näytteet, esittelytilan rakentaminen, somistussuunnitelma, somistusmateriaalin valmistaminen, esittely-tilan varaaminen, kampanjatilaisuuden mainostaminen, aikataulu ja talousarvio.

tekee tuote-esittelytapahtumasta suunnitelman, johon sisältyy esiteltävän materiaalin määrä ja näytteet, esittelytilan rakentaminen, somistussuunnitelma, somistusmateriaalin valmistaminen esteettisesti kiinnostavaksi (ekologiset näkökohdat otetaan huomioon) esittelytilan varaaminen, kampanjatilaisuuden mainostaminen, aikataulu ja talousarvio.

Page 79: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

76

Työn perustana olevan tiedon hallintaTeoreettisen tiedon soveltaminen ja tiedonhallinta

Asiakkaan kulttuuritaustan huomioon ottaminen asiakaspalvelussa

perehtyy tuotteisiin ja analysoi tuotetuntemustaan, vaikka pieniä puutteita vielä esiintyy.

ottaa työssään huomioon eri kulttuureihin ja väestöryhmiin kuuluvia asiakkaita, mutta tarvitsee ajoittain vielä ohjausta.

perehtyy tuotteisiin ja analysoi tuotetuntemustaan.

ottaa huomioon eri kulttuureihin ja väestöryhmiin kuuluvia asiakkaita tuotteiden esittelytilanteissa.

luokittelee, vertailee ja jäsentää hankkimaansa tietoa, muokkaa sitä käyttökelpoiseksi sekä analysoi monipuolisesti omaa tuotetuntemustaan.

hyödyntää asiakaspalvelun psykologiaa tuotteiden esittelytilanteissa.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenVuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö

Ammattietiikan noudattaminen

toimii tuotteiden valmistajien tai toimittajien kanssa yhteistyössä hankkiessaan tuotteita ja esittelymateriaalia.

käyttää sanallisen ja sanattoman viestinnän taitoja markkinoinnissa, mutta tarvitsee ajoittain vielä ohjausta.

ottaa huomioon lääkealan eettiset periaatteet kampanjatyössään.

toimii aktiivisesti tuotteiden valmistajien tai toimittajien kanssa yhteistyössä hankkiessaan tuotteita ja esittelymateriaalia.

käyttää sanallisen ja sanattoman viestinnän taitoja markkinoinnissa.

ottaa huomioon lääkealan eettiset periaatteet kampanjatyössään.

etsii yhteistyökumppanit tuotteiden valmistajista tai toimittajista ja hoitaa heidän kanssaan suhdetoimintaa.

käyttää sanallisen ja sanattoman viestinnän taitoja markkinoinnissa, jaaktiivisuus ja osaaminen välittyvät toiminnassa.

ottaa huomioon lääkealan eettiset periaatteet kampanjatyössään.

3.1.11 Tietotekniikan hallinta, 10 ov

Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

Page 80: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

77

työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta tiedon hallinta ja tietoturvaohjeiden noudattaminen vuorovaikutus, viestintä ja moniammatillinen yhteistyö.

Page 81: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

78

Näytön kuvaus

Tietotekniikan hallinta -opintokokonaisuuden näytössä opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa tietokoneen käyttäjän AB-kortin neljän osa-alueen tietoja lääkehuollon toimintaympäristöissä.

Opiskelija osoittaa ammattiosaamisensa kaikille opiskelijoille pakollisessa yhteiskäytössä, joka suuntautuu joko työvälineohjelmistojen, verkkojulkaisuohjelmistojen tai julkaisuohjelmistojen yhteiskäyttöön.

Opiskelija opiskelee lisäksi kolme seuraavista osa-alueista: tekstinkäsittely taulukkolaskenta esitysgrafiikka tietokannat PDF-tiedostot multimedia taitto vektorigrafiikka kuvankäsittely verkkojulkaisu tietoliikenne.

Opiskelija käyttää tietokonetta työtehtäviensä suorittamiseen. Opiskelija soveltaa teoriassa hankkimaansa tietoa työssäoppimis-/näyttöpaikan tarpeiden mukaan. Näyttö voi koostua joko yhdestä isosta tehtävästä, jossa sovelletaan opiskelijan opiskelemien neljän eri osa-alueen tietotekniikkaa, tai useista yksittäisistä tehtävistä. Seuraavassa on kuvattu esimerkkinä muutamien osa-alueiden työtehtäviä.

Yhteiskäyttö Opiskelija hyödyntää tehtävissään sähköpostia. Hän käyttää tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia sekä välittää tietoa eri ohjelmien välillä. Hän muokkaa käyttöjärjestelmän asetuksia sekä selvittää tulostusongelmia ja muita tietoteknisiä ongelmia. Opiskelija käyttää tietokoneen työryhmätoimintoja työyhteisöön sopivassa laajuudessa.

Tekstinkäsittely (esimerkiksi Word)Opiskelija laatii ja muokkaa näyttöpaikan tarpeen mukaan asiakirjoja ja osoitetarroja tai joukkokirjeitä. Asiakirjat voivat olla työyhteisön tarpeisiin suunniteltuja yhtenäisiä lomakepohjia, asiakaskirjepohjia, toimintaohjepohjia, pieniä julkaisuja tai pitkiä asiakirjoja.

Taulukkolaskenta (esimerkiksi Excel)Opiskelija laatii ja muokkaa näyttöpaikan tarpeen mukaan lomakepohjia, laskentataulukoita, tilastoja ja kaavioita. Hän hyödyntää niissä kaavoja ja funktioita sekä tilanteen mukaan myös makroja. Opiskelija voi myös lajitella ja poimia tietoa suodattamalla sekä tulostaa tietoa käyttötarkoituksen mukaan.

Page 82: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

79

Esitysgrafiikka (esimerkiksi PowerPoint)Opiskelija suunnittelee ja laatii näyttöpaikan tarpeen mukaan esitysmallin tai esityksen. Teemana voi olla yrityksen esittely, tuote-esittely, organisaation kuvaus tai mallipohja yritykselle/näyttöpaikalle.

Page 83: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

80

TietokannatOpiskelija käsittelee ja päivittää näyttöpaikan tietokannan tietoja. Hän luo lomakkeita ja raportteja eri tarkoitusten mukaisesti ja hakee tietoa tietokannasta monin eri perustein. Opiskelija voi myös luoda itse pienen tietokannan näyttöpaikan tarpeeseen esimerkiksi Access-ohjelmalla.

Julkaisu- ja kuvankäsittely Opiskelija tuottaa näyttöpaikan tarpeen mukaan julkaisun tai painotuotteen eri lähteistä saatavasta materiaalista. Hän sovittaa yhteen tekstin ja kuvat käyttäen julkaisuohjelmaa ja muokkaa kuvia käyttötilanteen mukaisiksi. Hän huolehtii myös siitä, että julkaisun tekijänoikeudelliset seikat ovat kunnossa.

Verkkojulkaisun hallintaOpiskelija päivittää, muokkaa tai laatii uusia osioita näyttöpaikan www-dokumentteihin eli kotisivuihin. Hän suunnittelee tarpeen mukaiset sivut ja muutokset ottaen huomioon tekijänoikeudet ja ulkoasun selkeyden. Hän käyttää sivuissaan eri rakenteita ja tyylejä sekä lisää ja muokkaa kuvia sivuille.

Digitaalinen viestintäOpiskelija tekee näyttöpaikan tarpeen mukaan digitaalisen multimediasovelluksen kooten siihen erilaisia mediaelementtejä, kuten tekstiä, kuvaa, ääntä tai liikkuvaa kuvaa. Hän voi hyödyntää multimediassaan myös ohjelmointia ja tietokantoja.

TietoliikenneOpiskelija selvittää näyttöpaikassa olevat tietoliikennemahdollisuudet, tietojärjestelmät ja -verkot. Hän hyödyntää työssään Internetin tai yrityksen sisäisen tietoverkon tai esimerkiksi apteekkiverkon käyttömahdollisuuksia ja laatii suunnitelman tietoverkkojen kehittämisestä ja käytön tehostamisesta.

Näyttöympäristö

Näyttöpaikkana voi olla esimerkiksi apteekki, sairaala-apteekki, lääkekeskus, lääketeollisuus tai lääketukkukauppa. Fyysisessä ympäristössä tulisi olla työtila, jossa on tietokone Internet-yhteyksin. Tietokoneessa tulee olla toimistopaketti (tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmat) ja sähköpostin käyttömahdollisuus sekä mahdollisesti ohjelma www-sivujen tuottamiseen, julkaisun tekemiseen tai kuvankäsittelyyn tai muu eri osa-alueissa tarvittava ohjelma.

Opiskelija työskentelee lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä työyhteisössä, jossa on farmaseuttista henkilökuntaa, lääkealan perustutkinnon suorittaneita, farmanomeja, lääketyöntekijöitä tai työtehtäviin muun soveltuvan koulutuksen tai työkokemuksen hankkinutta henkilökuntaa.

Näytön arviointi

Page 84: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

81

Arvioinnin kohteet

ArviointikriteeritTYYDYTTÄVÄ

(T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5)Opiskelija Opiskelija Opiskelija

Työprosessin hallintaTyön suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

toimii tietotekniikan tehtävissä työyhteisön jäsenenä.

arvioi omaa rooliaan työskentelyssä.

toimii tietotekniikan tehtävissä aktiivisesti ja vastuullisesti.

suunnittelee itse työtehtäviään ja arvioi onnistumistaan.

toimii tietotekniikan tehtävissä suunnitelmallisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti.

arvioi itseään ja työtään monipuolisesti.

Työtehtävän hallintaTyömenetelmien, työvälineiden ja materiaalin hallinta

on suorittanut tietokoneen käyttäjän AB-kortin pakollisen yhteiskäyttöosan ja kolme valinnaista osaa Tieke ry:n vaatimusten mukaisesti.

tekee annetut työtehtävät.

käyttää tavallisimpia työmenetelmiä ja tietotekniikkaa lääkealan työtehtävissään.

on suorittanut tietokoneen käyttäjän AB-kortin pakollisen yhteiskäyttöosan ja kolme valinnaista osaa Tieke ry:n vaatimusten mukaisesti.

valitsee sopivat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit sekä tekee työtehtävät omatoimisesti.

osaa käyttää tietotekniikkaa ja AB-kortin eri osa-alueiden keskeisimpiä toimintoja lääkealan työtehtävissään.

on suorittanut tietokoneen käyttäjän AB-kortin pakollisen yhteiskäyttöosan ja kolme valinnaista osaa Tieke ry:n vaatimusten mukaisesti.

hyödyntää monipuolisesti ja tehokkaasti tietotekniikkaa, eri materiaaleja ja muita työvälineitä lääkealan työtehtävissä.

käyttää monipuolisesti ja itsenäisesti tarkoitukseen sopivia työvälineitä ja ohjelmia sekä niiden edistyneempiä ominaisuuksia työtehtävissään.

Työn perustana olevan tiedon hallinta ottaa työssään

ottaa työssään

noudattaa työssään

Page 85: KANSALLINEN NÄYTTÖAINEISTO€¦  · Web viewLÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman

82

Tiedon hallinta ja tietoturvaohjeiden noudattaminen

huomioon tietoturvan perusvelvoitteet annettujen ohjeiden mukaan.

itsenäisesti huomioon tietoturvan perusvelvoitteet.

itsenäisesti tietoturvan velvoitteita ja toimii aktiivisesti niiden kehittämiseksi.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminenVuorovaikutus, viestintä ja moniammatillinen yhteistyö

käyttää suullisesti työssään hyvää äidinkieltä.

työskentelee työyhteisön jäsenenä.

käyttää työssään suullisesti ja kirjallisesti hyvää äidinkieltä.

tekee yhteistyötä työyhteisön muiden jäsenten kanssa.

osaa ratkaista omaan työskentelyynsä liittyviä tietoteknisiä ongelmia.

käyttää työssään suullisesti ja kirjallisesti hyvää äidinkieltä sekä tuottaa monipuolista työhönsä liittyvää tietoa.

tekee aktiivisesti tuloksellista yhteistyötä työyhteisön muiden jäsenten kanssa.

osaa ratkaista työyhteisössä eteen tulevia tavallisimpia tietoteknisiä ongelmia ja ohjata toisia työyhteisön jäseniä tietotekniikassa