Kansallinen kyberturvallisuusstrategia

of 22 /22
Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 1 Kansallinen kyberturvallisuusstra tegia R045 7.5.2012

description

Kansallinen kyberturvallisuusstrategia. R045 7.5.2012. Sisällysluettelo. Mitä kyber tarkoittaa? Miksi tarvitaan kyberturvallisuusstrategia? Visio Hallitusohjelman kyberkohdat Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot Suomen vahvuudet Laki Kybertilanne maailmassa Riski ja uhka - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Kansallinen kyberturvallisuusstrategia

Page 1: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö1

Kansallinen kyberturvallisuusstrategia

R0457.5.2012

Page 2: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö2

SisällysluetteloMitä kyber tarkoittaa?

Miksi tarvitaan kyberturvallisuusstrategia?Visio

Hallitusohjelman kyberkohdatYhteiskunnan elintärkeät toiminnot

Suomen vahvuudetLaki

Kybertilanne maailmassaRiski ja uhka

Kyberuhkan tasotKuka ja miksi?

Kyberturvallisuuden toimijoitaKyberturvallisuuden prosessi

Yhdentoista maan kyberturvallisuusstrategiatStrategiatyön painopistealueet

Kyberturvallisuustyön päävaiheetTyöryhmä ja sihteeristö

Page 3: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö3

Mitä kyber tarkoittaa?

Kyberuhka liittyy toisistaan riippuvaisiin tai erilisiin verkostoihin, sisältäen

• erilaiset tieto- ja tiedonsiirtoverkot, • internetin, • puhelinverkot, • tietokonejärjestelmät sekä • kriittisen tuotannon sulautetut prosessorit ja kontrollointilaitteet.

Kansainvälistä yhdessä hyväksyttyä määritelmää ei ainakaan toistaiseksi ole olemassa. Strategiatyössä käytetään tätä

YTS:stä hieman mukailtua määritelmää.

Page 4: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö4

Keskinäisriippuvuus ja sitä kautta koko yhteiskunnan haavoittuvuus ovat lisääntyneet suuresti Suomen hallintoon ja elinkeinoelämään kohdistui vuonna 2010 yli kaksi miljoonaa

järjestelmähaavoittuvuuksien hyväksikäyttöyritystä tai murtoyritystä Poikkeamia hallinnon verkkoliikenteessä on tilastoitu vuodesta 2000 alkaen ja hyökkäyksiä vuodesta 2004 alkaen

Ammattimaiseen ja myös valtiolliseen toimijaan liittyviä tapauksia esiintyy säännöllisesti, joissa on mukana tarkka kohdentaminen, laadukas huijauskomponentti, hyvä ennakkotiedustelu, toiminnan pitkäjänteisyys tai varsin kehittynyt tekniikka

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisten tietojärjestelmien ja tietoverkkojen varautumisen ohjeistus, kansalliseen tilannekuvaan kytkeytyminen ja poikkeustilanteiden ohjeistus ovat puutteellisia

Tietoturvatapahtumien havaitsemis-, valvonta- ja reagointikyky on sektorikohtaista ja ei tasalaatuista Kansallinen tilannekuva yhteiskunnan elintärkeiden toimijoiden kyberturvallisuustilanteesta ei ole

tosiaikainen Yhteiskunnan kyky hoitaa laaja, useita elintärkeitä toimijoita samanaikaisesti koskeva kyberhyökkäys tai kyberhäiriö on

tällä hetkellä puutteellinen Prosessit ja vastuut yhteiskuntaa laajasti koskettavan kyberkriisin johtamisessa ja selvittämisessä vaativat

selkiinnyttämistä ja harjoittelua Lait ovat osin puutteellisia tai tulkinnanvaraisia kyberasioissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin Kyberiin liittyvä käsitteistö on kansallisesti ja kansainvälisesti hajanainen ja puutteellinen Kybertoimintaympäristö on globaali, mutta kansainvälinen yhteistyö on tilannekohtaista ja ei ole osa

jatkuvaa toimintaa

Miksi tarvitaan kyberturvallisuusstrategia?Kyberuhka on noussut keskeiseksi tekijäksi yhteiskunnan

kokonaisturvallisuuden ja kansantalouden kannalta ja siten kokonaisvaltaisen kansallisen kyberarvion ja kyberpolitiikan tarve on ilmeinen

Page 5: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö5

Visio

Vuonna 2016 Suomi on maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja

yhteiskunnan toimintakyvyn säilyttämisessä kaikissa oloissa

Page 6: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö6

Hallitusohjelman 17.6.2011 kyberkohtia

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka Keskinäisriippuvaisessa maailmassa uudet turvallisuushaasteet, kuten ilmastonmuutos,

hallitsemattomat muuttoliikkeet, köyhyys ja eriarvoisuus, epidemiat, kansainvälinen rikollisuus, joukkotuhoaseiden leviäminen, terrorismi ja tietoverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset, vaativat laajan turvallisuuskäsityksen mukaista johdonmukaista varautumista

Tietoverkkojen toimintavarmuus on välttämätöntä modernin tietoyhteiskunnan toiminnalle Hallitus laatii kansallista tietoverkkoturvallisuutta koskevan kyberstrategian ja osallistuu aktiivisesti

alan kansainväliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on, että Suomi on yksi johtavista maista kyberturvallisuuden kehittämisessä

Sisäinen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja

eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa Turvataan keinot torjua identiteettivarkaudet kaikissa tapauksissa Huolehditaan kansalaisten oikeusturvan yhdenvertaisesta toteutumisesta digitaalisessa

ympäristössä

Page 7: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö7

Valtion johtaminen Henkinen

kriisinkestävyys

Kansainvälinen

toimintaSu

omen

puol

ustu

skyk

y

Sisäinen turvallisuus

Talouden jainfrastruktuurintoimivuus

Väes

tön

toim

eent

ulo-

turv

a ja

toim

intak

yky

Väestön elinmahdollisuudet

Yhteiskunnan turvallisuus

Valtion itsenäisyys

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot

Page 8: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö8

YTS UHKAMALLIT

Yksilö

Yhteiskunta

Globaali

Ensisijaisesti yksilöön kohdistuvat uhkat

YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN

Ensisijaisesti maapallon ja sen väestön tulevaisuuden turvallisuuteen

kohdistuvat uhkat

Voimahuollon vakavat häiriöt

Tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt

Sotilaallisen voiman käyttö

Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus

Rajaturvallisuuden vakavat häiriötKuljetuslogistiikan vakavat häiriöt

Yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt

Terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus

Suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat

Elintarvikehuollon vakavat häiriöt

Rahoitus- ja maksujärjestel-män vakavat häiriöt

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt

Julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen

Page 9: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö9

Suomen vahvuudet

Monet seikat edesauttavat meitä korkealaatuisen kyberstrategian aikaansaamissa ja toimeenpanossa Suomessa on vallinnut jo viime sodista lähtien huoltovarmuus- ja varautumisajattelu,

jonka puitteissa yhteiskunta varautuu laajasti poikkeustilanteisiin

Valmiit poliittiset foorumit, kuten UTVA kokonaisuuden koordinointia varten

TPAK:aa voidaan luontevasti käyttää kyberturvallisuusstrategia työn ohjaamiseen ja myöhemmin mahdollisesti strategian toteuttamisen ohjaamiseen ja seurantaan

TIETO-harjoitukset ovat jo monen vuoden ajan keskittyneet tietoverkkoihin

Viranomaisyhteistyö on vakiintunut käytäntö

Suomi on kooltaan kompakti ja riittävän pieni asioiden tekemiseksi kattavasti kansallisella tasolla kohtuullisessa ajassa

Suomi on korkean teknologian maa ja teknologiamyönteinen. Suomesta löytyy osaamista kyberturvallisuuden teknisiin ratkaisuihin kotimaan tarpeisiin ja myös vientiin

Ministeriöissä, virastoissa ja yrityksissä jo toistakymmentä vuotta tehty pitkäjänteinen tietoturvatyö ja työtä tekemällä kumuloitunut osaaminen luovat hyvän pohjan laadukkaan kyberturvallisuusstrategian tekemiselle ja sen jämäkälle toteuttamiselle

Page 10: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö10

LakiLaki Puolustusvoimista 1.1.2008 rinnastaa aseellisen hyökkäyksen ja sitä vastaavan ulkoisen uhkan§ Puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtionjohdon toimintavapautta sekä

puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä tarvittaessa sotilaallisin voimakeinoin aseellisen hyökkäyksen tai sitä vastaavan ulkoisen uhkan kohdistuessa Suomeen.

Puolustusvoimalain hallituksen esitys HE 264/2006 sisällyttää tietosodankäynnin voimakeinoihin§ Voimakeinojen käyttäminen käsittää myös nykyaikaiset sotilaallisen vaikuttamisen keinot kuten elektronisen

tai tietosodankäynnin.

Uudistettu valmiuslaki mahdollistaa laajan passiivisen kybertoimintaympäristön puolustamisen§ 1.3.2012 voimaan tullut laki mahdollistaa passiivisen kybertoimintaympäristön puolustamisen laajasti

antaen lakia sovellettaessa viranomaisille laajat valtuudet muun muassa avata tai katkaista omia viestiyhteyksiämme, määräämällä omien viestiyhteyksiemme salaamisen tai salaamatta jättämisen ja kotiuttamalla Suomeen järjestelmien valvontaa.

Rikoslain 34 luvun mukaan vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle on rangaistavaa§ Joka aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän

toiminnalle tai turvallisuudelle tuo maahan, valmistaa, myy tai muuten levittää taikka asettaa saataville sellaisen laitteen tai tietokoneohjelman taikka ohjelmakäskyjen sarjan, joka on suunniteltu tai muunnettu vaarantamaan tai vahingoittamaan tietojenkäsittelyä tai tieto- tai viestintäjärjestelmän toimintaa taikka murtamaan tai purkamaan sähköisen viestinnän teknisen suojauksen tai tietojärjestelmän suojauksen taikka tietojärjestelmän toiselle kuuluvan salasanan, pääsykoodin tai muun vastaavan tiedon taikka levittää tai asettaa saataville tietokoneohjelman tai ohjelmakäskyjen sarjan valmistusohjeen, tai joka pitää hallussaan tällaista laitetta, tietokoneohjelmaa tai ohjelmakäskyjen sarjaa taikka salasanaa, pääsykoodia tai muuta vastaavaa tietoa, on tuomittava…

Page 11: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö11

Haitanteko, rikollisuus, tiedustelu ja operaatiot tietoverkossa lisääntyvät merkittävästi Viimeisen 12 kuukauden aikana onnistuneen kyberhyökkäyksen kohteeksi ovat joutuneet mm:

Onnistuneita hyökkäyksiä on enemmän, mutta ne pidetään pois julkisuudesta mikäli mahdollista Hyökkääjä-puolustaja asetelmassa hyökkääjä on nyt voitolla, normaalia paremmatkaan suojaukset

eivät anna riittävää suojaa taitavimpia toimijoita vastaan Erityisenä vaarana ovat hyökkäykset, joita ei huomata koskaan tai jotka huomataan

liian myöhään Stuxnet on aloittanut uuden kyberaikakauden

Kybertilanne maailmassa vuonna 2012

Page 12: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö12

Stuxnet aloitti uuden aikakauden

Täsmäohjattu kyberase, jolla onnistuttiin hidastamaan Iranin uraanin- rikastamisohjelmaa jopa kahdella vuodella

Haittaohjelma vietiin perille USB-tikulla suljettuun järjestelmäympäristöön, ei siis tietoverkon välityksellä

Vaikutus toteutettiin teollisuusautomaation ohjelmoitavan SCADA (Siemens Supervisory Control And Data Acquisition) piirikortin välityksellä muuttamalla piirikortilla olevaa ohjelmaa siten että se ohjaa sentrifugin pyörimisnopeutta väärin ja väärentää myös palautetiedon prosessinvalvojalle

Haluttu vaikutus saatiin aikaiseksi 1/100 osalla siitä hinnasta mitä sotilaallinen isku olisi maksanut, ja ilman ihmisuhreja

Vastaavanlaisia PLC (Programmable Logic Controller) piirikortteja on miljoonia erimerkkisiä mitä moninaisimmissa laitteissa joka maassa, myös asejärjestelmissä, ja näiden piirikorttien sisäinen tietosuoja on huono

Stuxnet aloitti uuden kyberaikakauden, jossa siirrytään hakkerismista kohti hyvin organisoituja ja erittäin korkeatasoista teollisuusautomaatio-osaamista vaativia operaatioita, joissa osapuolina ovat valtiot tai suuret organisaatiot

Page 13: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö13

Riski ja uhka

Aikomus x Kyky = Uhka

Todennäköisyys x Vaikutus = Riski

Page 14: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö14

Kyberuhkan tasot

Volyymi

Tote

utun

een

uhka

n va

ikut

us

Page 15: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö15

MOTIIVI

Kansallinen tai ideologinen etu

Vakooja, vahingontekijä, terroristi tai valtio

Taloudellinen hyöty Rikollinen tai rikollisjärjestö

Huomion tarve Murtautuja

Uteliaisuus Ilkivallan tekijä

Aloittelija Amatööri Ammattilainen Huippu-osaaja

OSAAMISEN TASO

Kuka ja miksi?

Page 16: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö16

Kyberturvallisuuden toimijoita

VM / JulkICT Valtion tietoturvallisuus, tietohallintolaki, VAHTICERT Elinkeinoelämän tietoverkkoturvallisuusLVM Kansalaisten tietoverkkoturvallisuus, tietoverkotNSA, NCSA ja DSA:t Kansalliset ja määrätyt vastuuviranomaisetOM ja VM Tietoturva-asetusPLM / TPAK YTS ja kokonaisturvallisuusPoliisi Kyberrikosten selvittäminen ja tiedusteluPuolustusvoimat Kyberpuolustus, vaikuttaminen ja tiedusteluVNK / TIKE Tilannekuva valtiojohdolleAlan yritykset Suojaamisen ratkaisut ja apu kriisitilanteissaPalvelujen tilaajat Vaatimusmäärittelyt koskien turvallisuuttaPalvelujen tuottajat Palvelutuotanto ja ongelmien hoitaminenPalvelujen käyttäjät Netiketti ja kyberhygieniaTietosuojavaltuutettu Tietosuoja-asioiden toimivaltainen viranomainen

Page 17: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö17

Kyberturvallisuuden prosessi

Uhkat,riskit jahaavoittuvuudet

Tutkimus,koulutus janeuvonta

Suojaaminen,auditointi jaharjoittelu

Palautuminen

ja tiedottaminen

Havaitseminen, tiedon jakaminen,

tilannekuva ja analyysi

Rajoittaminen,torjunta, vastatoimenpiteetja tiedottaminen Ohjaus Varautuminen

Tilannetietoisuus

Palautuminen

Torjunta

Page 18: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö18

Yhdentoista maan kyberturvallisuusstrategiat

Yhtäläisyyksiä= Poikkihallinnollisuus= Kansainvälisyys= Lainsäädännön tarkastelu= Neuvoa antava elin= Kyberturvallisuuskeskus= Tutkimus- ja kehittämistyö= Koulutus ja tietämys

Eroja≠ Terminologia≠ Laajuus≠ Kriittisen infrastruktuurin

ja teollisuusautomaation osuus

≠ Suhtautuminen ja vastaaminenkyberhyökkäyksiin

≠ Offensiivinen kyvykkyys

Page 19: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö19

Strategiatyön painopistealueet

LainsäädäntöKansallisesti

Kansainvälisesti

Kyberturvallisuuden toimeenpanoOhjaus, rakenteet, vastuut ja tuotokset

Suorituskyvyt = tiedustelu, suojaaminen, puolustus ja vaikuttaminen

Hankkeiden ja strategioiden koordinointi

Käsitteet ja määrittelyt

OsaaminenKoulutus

Kehittäminen Tutkimus

Kokonaistilannekuva Uhkat, riskit ja haavoittuvuudet

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdol-lisuuk-

sien hyödyn-täminenKansalais-yhteiskunta

Uudet liike-toiminnot

Page 20: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö20

Kyberturvallisuustyön päävaiheet

Aika Työvaihe Tulos

3/11 - 4/11 Valmistelu UTVA:n päätös jatyöryhmän asetus

5/11 - 1/12 Strategian esiselvitys Nykytilan kartoitus ja kehittämistarpeet

2/12 - 12/12 Strategian laatiminen Strategia ja toteutussuunnitelma

2013 - 2015 Strategian toteutus Kyvykkyyspuutteet on paikattu

2016 Jatkuva parantaminen Jatkuvan parantamisen prosession käytössä

Page 21: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö21

Kyberturvallisuusstrategian työryhmäHallinnonala Nimi Kommentti

Työryhmän johtaja Yliasiamies Mikko Kosonen SITRAValtioneuvoston kanslia Osastopäällikkö Auni-Marja VilavaaraUlkoasiainministeriö Lähetystöneuvos Leena RitolaSisäasianministeriö Poliisijohtaja Pentti SairaPuolustusministeriö Prikaatinkenraali Eero Pyötsiä 1.1.2012 alkaenValtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-johtaja Timo Valli 1.1.2012 alkaenLiikenne- ja Viestintäministeriö Lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen 1.11.2011 alkaenTyö- ja Elinkeinoministeriö Kehittämispäällikkö Petteri Ohvo 1.3.2012 alkaenPuolustusvoimat Prikaatinkenraali Harri Ohra-AhoPoliisi Poliisijohtaja Robin Lardot PoliisihallitusSupo Apulaispäällikkö Petri Knape DSAViestintävirasto Johtaja Erka Koivunen CERT-FIHuoltovarmuuskeskus Varautumispäällikkö Sauli SavisaloElinkeinoelämä 1 Toimitusjohtaja Reijo Svento FiComElinkeinoelämä 2 Vice President Mika Ståhlberg F-SecureElinkeinoelämä 3 Asiantuntija Mika Linna Finanssialan keskusliitto, 1.12.2011 alkaenTPAK sihteeristö Pääsihteeri Aapo Cederberg

Virka Nimi ToimialaSihteeristön pääsihteeri Yrjö Benson TPAK sihteeristöNeuvotteleva virkamies Timo Kievari LVMNeuvotteleva virkamies Tiina Ferm SMAsiantuntija Kari Wirman FiCom, 1.1.2012 alkaenKansallinen MNE-koordinaattori Harri Suni TPAK sihteeristö

Sihteeristö

Page 22: Kansallinen  kyberturvallisuusstrategia

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö22

Kiitos!

http://www.defmin.fi/index.phtml?4508_m=4492&s=547

http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/fi/component/content/article/44-esimerkkejae-ja-ajankohtaista/90-kansallinen-kyberturvallisuusstrategiatyoe-on-aloitettu

http://kyberturvallisuus.blogspot.com/