Kansallinen hyvinvointiverkosto

of 8 /8
Kumppanuus ja käyttäjäläheisyys

Embed Size (px)

description

Kansallisen hyvinvointiverkoston esittely

Transcript of Kansallinen hyvinvointiverkosto

Page 1: Kansallinen hyvinvointiverkosto

Kumppanuus ja käyttäjäläheisyys

Page 2: Kansallinen hyvinvointiverkosto

Yhteistyöllä hyvinvointialan edelläkävijäksi.

Page 3: Kansallinen hyvinvointiverkosto

Kansallinen toimintafoorumi hyvinvointialantoimijoille • yrittäjille • kehittäjille • päättäjille • rahoittajille

Hyvinvointialaan voidaan laskea kuuluvaksi hoito- ja hoivatyö sekä näihin tiiviisti liittyvä palvelutuotanto, hyvinvointimatkailu, liikunta- ja kulttuuritoimiala sekä edellisiin liittyvä väline- ja varustevalmistustuotanto.

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama kansalli-nen hyvinvointiverkosto kehittää perinteistä toimialaa käyttämällä ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja, palvelukonsepteja, yhteistyömuotoja sekä teknologisia ratkaisuja edistämään yrittäjyyttä. Toimialan vetovoimai-suutta lisätään kansainvälistymisellä ja uusiutumiskykyä haetaan rajapinnoilta.

Tavoitteena on mahdollisimman käyttäjälähtöisten toimintamallien ja palvelujen kehittäminen sekä niiden

K A N S A L L I N E N H Y V I N V O I N T I V E R K O S T O

• asiakaslähtöinen,aluekeskeinenjaelinkeinopoliittinen kehittäminen

• valmiudettoimintaympäristönmuutokseen

• kumppanuus,toimintamallit,yritys-japalvelukonseptit

• hyvienkäytänteidenjakaminensekäkokemustenvaihto

• uusiutumiskyky,vahvuudet,vetovoimatekijät

• rajapinnoillatapahtuvayhteistyöjamonitoimijuus

Toimiva hyvinvointisektori on alueiden kilpailutekijä!

Verkoston tapaamisia järjestetään useita kertoja vuo-dessa. Verkostotapaamiset tarjoavat avoimen ja suoran kanavan alueiden ja alan toimijoiden väliseen vuoro-vaikutukseen. Tapaamisissa kuullaan ajankohtaisia näkemyksiä yhteistyötahoilta, rahoittajilta, yrittäjiltä ja muilta alan toimijoilta sekä alueilla meneillään olevista hankkeista ja toimenpiteistä. Tapaamisissa levitetään hyviä käytänteitä, vaihdetaan kokemuksia ja saadaan vertaistukea.

Tiedottamista ja viestintää verkosto toteuttaa sähköisen uutiskirjeen, blogin ja oman www-sivuston kautta.

www.kokohyvinvointi.fi

saatavuuden parantaminen niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.

Kumppanuuksia ja rajapintoja

Hyvinvointiverkosto kehittää julkisen ja yksityisen sekto-rin kumppanuutta yhteistyössä alueellisten toimijoiden sekä ministeriöiden, kansallisten verkostojen ja ohjelmi-en kanssa.

Hyvää yhteistyötä toimialan kehittämiseksi tehdään myös muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Aktiivista viestintää Verkoston strategisia teemoja

[ ]

Page 4: Kansallinen hyvinvointiverkosto

Tehokkaampi toimintaympäristö.

Page 5: Kansallinen hyvinvointiverkosto

Verkosto tukee alueiden toimialan kokonaisvaltaista kehittämistä yhteistyöllä ja kumppanuuksilla

Käytännön esimerkkejä toimenpiteistä:

• sektoreidenjatoimijoidenvälisenyhteistyönedistämi-nen, esimerkiksi kumppanuustyöpajoissa

•monitoimijuudenedistäminen

• strategiatyöntukeminen,muunmuassapalvelu-jahan-kintastrategiat

• alueillatoteutetaanräätälöityjäkonkreettisiakehittä-mistoimenpiteitä, joita verkosto on tukenut pienimuo-toisesti aluesetelillä. Setelillä toteutettavat toimenpiteet voivat olla esim. koulutusta, yhteistyötilaisuuksia, verkostoitumista, strategiaprosessien tukemista, alueel-lisia selvityksiä, kartoituksia jne.

Toimintaympäristön kehittäminen

Yrittäjyyttä ja yhteistoimintaaYrittäjyys-teeman painopisteenä ovat yrittäjyysosaami-nen, palvelusetelikäytänteet ja palvelu- sekä yrittäjyys-konseptit.

Käytännön esimerkkejä toimenpiteistä:

• elinkeinotoimintaaonedistettykoulutuskokonaisuuk-silla, kuten kuntapalveluiden tuotekehittäminen, palve-lumuotoilu/käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut sekä tulevaisuuden liiketoimintaosaaminen

• palvelu-jayrityskonseptienkehittäminen

• palvelusetelikäytänteidenkehittäminen,laajentaminenja levittäminen: hyvät käytänteet, sähköiset järjestelmät, seutu- ja maakunnalliset laajemmat toteutukset

•kasvu-jakansainvälistyvänyrittäjyydentukeminen

• oppaitatoimialanyrittäjille

• neljähyvinvointialanselvitystä(toimintaympäristöt,palvelusetelit, hankintakäytännöt ja palveluohjaukselli-nen hankintamenettely) alueilla tehtävästä kehittämis-työstä sekä hankintojen kuntataloudellisista vaikutuk-sista

K A N S A L L I N E N H Y V I N V O I N T I V E R K O S T O

Page 6: Kansallinen hyvinvointiverkosto

Paljon polkuja, joille poiketa.

Page 7: Kansallinen hyvinvointiverkosto

Hyviä käytänteitä, kokemuksia, oppimiskumppanuuksia ja uusiutumiskykyä rajapinnoilta

Käytännön esimerkkejä toimenpiteistä:

• yhteistyötäministeriöidensekämuidenkansallistentoimijoiden ja ohjelmien kanssa, esimerkkinä hyvinvoin-titeknologia ja käyttäjälähtöiset palvelut

• yhteistyötäeurooppalaisenCreator-miniohjelmankans-sa

• alueellisestilaajemmankehittämistyöntukeminenyh-teistyössä aluehallintoviranomaisten kanssa

Yhteistyö ja kansainvälisyys

Terveyden ja hyvinvoinnin painopisteenä ovat ennalta-ehkäisy, hyvinvointi- ja terveysliikunta, hyvinvointimat-kailu sekä green care.

Käytännön esimerkkejä toimenpiteistä:

• hyvinvointi-jaterveysliikuntaakehitetäänalueidenolemassa olevien toimintaympäristöjen pohjalta

• liikunta-alanyrittäjyydenkehittäminen

•tietoisuudenlisääminenluonnonjaliikunnanhyvin-vointivaikutuksista

Terveyden ja hyvinvoinninedistäminen

K A N S A L L I N E N H Y V I N V O I N T I V E R K O S T O

Page 8: Kansallinen hyvinvointiverkosto

Uusiutumiskykyä!

Tutustu tarkemmin hyvinvointiverkoston toimintaan ja ajankohtaisiin tapahtumiin osoittees-sa www.kokohyvinvointi.fi tai tilaamalla verkos-ton uutiskirjeen. Tule ja vaikuta verkoston blogissa kokohyvinvointi.blogspot.com.

Outi MyllymaaVerkostokoordinaattori045 127 [email protected] Anu SaarinenAluekehittäjä040 5190981anu.saarinen(@kehittamiskeskus.fi

Hyvinvointiverkoston toimintaa ohjaa kansallinen ohjaus-ryhmä, koostuen keskeisten hyvinvointialan toimijoiden edustajista. Verkostokoordinaatiosta vastaa Hämeenlinnan seudun elinkeinoyhtiö Kehittämiskeskus Oy Häme.

Kansallinen hyvinvointiverkosto

www.kokohyvinvointi.fi

Laaja-alaisuus ja ennakkoluulottomuus