KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN...

of 53 /53
KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkin- non opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta (17.2.2000, dnro 17/011/2000). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi. OPETUSHALLITUS 2006

Embed Size (px)

Transcript of KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN...

Page 1: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkin-non opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta (17.2.2000, dnro 17/011/2000). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi.

OPETUSHALLITUS 2006

Page 2: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO SISÄLLYS 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTOON 1 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 1

2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä 1 2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi 3 2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen 3 2.4 Ammattiosaamisen näytön arviointi puhdistuspalvelujen perustutkinnossa 4 2.5 Muita puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen erityisohjeita 5

3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 6

3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 8 3.1.1 Puhdistuspalvelut 20 ov 8

3.1B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot 13 Siivousalan koulutusohjelma 13 3.1.2 Siivouspalvelut 20 ov 13 3.1.3 Toimitilapalvelut 30 ov 17 3.1.4 Asiakkaan kohtaaminen ja avustaminen 10 ov 22 3.1.5 Siivouspalvelut erityiskohteessa 10 ov 26 3.1.6 Siivouspalveluyrityksessä toimiminen 10 ov 29 Tekstiilihuollon koulutusohjelma 32 3.1.7 Tekstiilihuoltopalvelut 30 ov 32 3.1.8 Vesipesulan toiminta 20 ov 35 3.1.9 Kemiallisen pesulan toiminta 20 ov 39 3.1.10 Tekstiilien vuokraus 10 ov 43 3.1.11 Pesumyymälän toiminta 10 ov 46 3.1.12 Mattohuolto 10 ov 48

Page 3: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

1 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYT-

TÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTOON Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saa-vuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjeste-tään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpai-koilla tai oppilaitosten työtiloissa. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttö-tutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Aineisto ohjaa ammattiosaamisen näyttöjen paikallista toteuttamista ja yhdenmukaistaa opiskelijan arviointia. Näyttöaineistossa on ohjeet sen käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön ku-vauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista. Ammattiosaamisen näy-tön arvioinnin tallentamisen ohjeet ovat kansallisen näyttöaineiston kohdassa 2.3. Aineisto on Opetushallituk-sen Internet-sivuilla osoitteessa www.oph.fi.

Näytön kuvaus -kohdassa on määritelty sen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan. Osaaminen kuvataan työelämän toimintaa vastaavana te-kemisenä ja työprosessina.

Näyttöympäristö -kohdassa on kuvattu osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset vaatimukset. Kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa annetaan ohjeet siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisessa ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi annetaan ohjeita siitä, millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja osaaminen voidaan luotettavasti arvioida.

Näytön arviointi -kohdassa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka arvioinnissa ovat keskeisiä. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennal-ta asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden poh-jalta kolmiportaisesti. Arvosanat ovat tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5.

2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat. Eri osapuolet voivat hyödyntää kansallista näyttöaineistoa seuraavissa tilanteissa.

Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää aineistoa • suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä • tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä • kouluttaessaan asettamansa toimielimen jäseniä, opetushenkilöstöä ja työelämän edustajia

näyttöä varten

Page 4: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

2

• tarkistaessaan opetussuunnitelmaa niin, että se vastaa voimassa olevia säädöksiä ja määräyk-siä.

Toimielin voi hyödyntää aineistoa • hyväksyessään suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioimisesta

osaksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa • valvoessaan näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista • käsitellessään ammattiosaamisen näyttöjen arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia. Opettaja voi hyödyntää aineistoa • suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä käytännössä yhdessä työelä-

män edustajan ja opiskelijan kanssa • tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden arvioinnista opiskelijoille ja työelämän

edustajille ja perehdyttäessään heitä niihin • havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä sekä kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa oh-

jausta • osallistuessaan arviointikeskusteluun • päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Työelämän edustaja voi hyödyntää aineistoa • perehtyessään ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arvioin-

tikriteereihin • osallistuessaan ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan

kanssa • huolehtiessaan siitä, että opiskelijalla on työssäoppimisjakson aikana mahdollisuus harjaan-

tua näytössä vaadittavaan osaamiseen • perehdyttäessään opiskelijan toimipaikan niihin toimintatapoihin, työtiloihin, koneisiin ja

laitteisiin, jotka ovat ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittäviä, sekä toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin

• havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä, kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjaus-ta

• kertoessaan muille työyhteisön jäsenille näytöistä • osallistuessaan arviointikeskusteluun • päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Opiskelija voi hyödyntää aineistoa • perehtyessään ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointi-

kriteereihin • suunnitellessaan ammattiosaamisen näyttöä ja sopiessaan siitä ja sen ajankohdasta opettajan

ja työelämän edustajan kanssa • arvioidessaan omaa osaamistaan.

Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen osoittamisen esteet. Ne otetaan huomioon näytön suunnittelussa niin, että opiskelijan on mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit on näyttöaineistoissa ilmaistu selkeästi työhön liittyvänä toimintana ja tekemi-senä, joten ne soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin pohjaksi.

Page 5: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

3 2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. Työpaikan edus-tajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan on kirjattu suunnitelma siitä, miten opintokokonaisuuden ammattiosaami-sen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. Koulutuksen järjes-täjän asettama toimielin hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen arviointisuunnitelmat. Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että ammattiosaamisen näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä taval-la. Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelä-män edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä keskus-telufoorumilla. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työn-tekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaa-misen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla kyseisen ammattialan asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat

• työprosessin hallinta • työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) • työn perustana olevan tiedon hallinta • työturvallisuuden hallinta • kaikille aloille Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen • yhteiset painotukset.

Kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineiston luvussa 3 on konkretisoitu arvioinnin kohteet ja arviointikri-teerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty kohteittain tasoille T1, H3 ja K5. Ammat-tiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, T2, H3, H4 ja K5 (A 603/2005). Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen aikana. Mikäli tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä työn lomassa tai arviointikeskuste-lussa. 2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Ammattiosaamisen näyttötilanteen jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tehdään ammattiosaamisen näy-tön arvioinnit, jotka tallennetaan opintokokonaisuuksittain ja arvioinnin kohteittain. Nämä arvioinnit toimivat perustana opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosanalle. Jokaisesta ammatillisten opintojen opintokokonaisuudesta annetaan arvosana. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät toimielimen mää-räämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen, pääsääntöisesti kuitenkin yhdessä. Opintokoko-naisuuden ammattiosaamisen näytön arvosana perusteluineen on tallennettava ja merkittävä näyttötodistuk-seen. Oppilaitokset suunnittelevat ammattiosaamisen näytön arviointitietojen tallentamista varten selkeät lomak-keet. Niitä on helppo käyttää myös työpaikoilla työelämän edustajien kanssa yhteisissä arviointitilanteissa. Kun arviointitiedot tallennetaan, arviota voi tarvittaessa perustella myös jälkikäteen. Erityisen tärkeää arviointiin

Page 6: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

4 palaaminen on silloin, kun opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen osoitetaan useammassa ammattiosaa-misen näyttötilanteessa (ammattiosaamisen osanäyttöinä). Näyttöjen arviointi on haasteellista myös silloin, kun yhden ammattiosaamisen näyttötilanteen aikana osoitetaan kahden tai useamman opintokokonaisuuden osaamista (yhdistetty näyttö). Näissä tilanteissa arvioinnin kohteet on pystyttävä erottelemaan ja tallentamaan opintokokonaisuuksittain. Arviointitiedon tallentamisesta vastaa yleensä opettaja. Arviointiin tulee tallentaa ainakin seuraavat arviointikeskustelussa esille tulevat asiat:

• ammattiosaamisen näytön antaja • näytettävä opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuden osa • ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka • kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä • arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain • perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle opintokokonaisuuksittain • perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle silloin, kun näyttö muodostuu osa-

näytöistä • näytön täydentäminen tai uusiminen sellaisessa tapauksessa, jossa ei vielä ole saavutettu vähintään tyy-

dyttävän tason osaamista • opiskelijan kehitettävät osaamisalueet • arviointiin osallistuneiden allekirjoitukset.

Tulevaisuudessa kansallinen oppimistulosten arviointi tullaan tekemään ammattiosaamisen näytöistä saatujen oppimistulosten pohjalta. Kun siirrytään ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan kansalliseen oppimistulos-ten arviointiin, ammattiosaamisen näytön arvosanan tallentamiseen tullaan liittämään arvioinnin taustatietoja ja tallentamisesta annetaan erilliset ohjeet. 2.4 Ammattiosaamisen näytön arviointi puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Opintokokonaisuuksien arviointikriteereissä mainitut termit ”ohjattuna”, ”ohjeen mukaan” ja ”itsenäisesti” tarkoittavat seuraavaa:

• ”Ohjattuna”: Näyttöä suorittavan opiskelijan työparina tai läheisyydessä toimii näytön arviointiin osal-listuva työntekijä tai muu alan asiantuntija. Hän ohjaa näytön aikana opiskelijan työskentelyä suullisesti tai antaa kirjallisia ohjeita esimerkiksi menetelmien, välineiden, koneiden ja aineiden suhteen.

• ”Ohjeen mukaan”: Näyttöä suorittava opiskelija saa näyttötehtävän toteuttamisen aikana tai tehtävän alussa pyytäessään kirjalliset tai suulliset ohjeet (esimerkiksi työtehtävän kuvaus, toteuttamistapa, ko-neiden käyttäminen) työn suorittamisesta. Näiden ohjeiden jälkeen opiskelija selviytyy tehtävästä itse-näisesti.

• ”Itsenäisesti”: Näyttöä suorittava opiskelija toimii tavoitteiden mukaisten työtehtävien toteuttamisessa itsenäisesti.

Puhdistuspalvelujen perustutkinnossa kaikille yhteisen ydinosaamisen ja yhteisten painotusten osaamisalueet arvioidaan eri opintokokonaisuuksien näytöissä vähintään yhden kerran tutkinnon suorittamisen aikana. Kai-kille aloille yhteisen ydinosaamisen ja yhteisten painotusten sisältyminen arvioinnin kohteina eri opintokoko-naisuuksiin on esitetty seuraavassa taulukossa.

Page 7: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

5

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen

Yhteiset painotukset

OPINTOKOKONAISUUDET

Opp

imist

aidot

Ong

elm

anra

tkais

utaid

ot

Vuo

rova

ikut

us- j

a vi

es-

tintä

taid

ot

Yht

eisty

ötaid

ot

Eet

tiset

ja e

stee

ttise

t ta

idot

Kan

sain

välis

yys

Kes

tävä

keh

itys

Tekn

olog

ian ja

tiet

otek

-ni

ikan

hyö

dynt

ämin

en

Yrit

täjyy

s

Laad

ukas

ja a

siaka

släh-

töin

en to

imin

ta

Kul

utta

jaosa

amin

en

Työs

uoje

lust

a ja

terv

ey-

dest

ä hu

oleh

timin

en

1 Puhdistuspalvelut 20 ov x x x x 2 Siivouspalvelut 20 ov x x x x 3 Toimitilapalvelut 30 ov x x x x x x 4 Asiakkaan kohtaaminen ja avustaminen 10 ov

x x x x

5 Siivouspalvelut erityiskohteessa 10 ov

x

6 Siivouspalveluyrityksessä toimi-minen 10 ov

x

7 Tekstiilihuoltopalvelut 30 ov x x x x 8 Vesipesulan toiminta 10 ov x x x x x x x 9 Kemiallisen pesulan toiminta 20 ov

x x x x x x x

10 Tekstiilien vuokraus 10 ov x x 11 Pesumyymälän toiminta 10 ov x x 12 Mattohuolto 10 ov x x x 2.5 Muita puhdistuspalvelujen perustutkinnon ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisen erityis-

ohjeita Opiskelija tulee ennen näyttöä perehdyttää

• toimipaikan toimintatapoihin sekä työtiloihin • toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin • toimintaohjeisiin hätätilanteen sattuessa • koneiden- ja laitteiden käyttö- ja puhdistusohjeisiin • käyttöturvallisuustiedotteisiin • henkilökohtaisille suojavarusteille asetettuihin vaatimuksiin • sähkö- ja paloturvallisuuden vaatimuksiin • työn oikeaan ja turvalliseen suorittamiseen.

Opiskelijalla on oikeus ohjaukseen myös näytön aikana. Opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle on tarkennettava se ohjauksen määrä, joka sallitaan hyväksyttyyn näyttöön. Opiskelijalle uudet tai ennakoimattomat tilanteet, joiden ei ole suunniteltu sisältyvän näyttöön, oikeuttavat ohjaukseen, eikä ohjaus tällöin vaikuta arviointiin. Näytön aikana työpaikkaohjaajalla ja opettajalla on velvollisuus puuttua näyttöön. Puuttumisen tai mahdolli-sesti näytön suorittamisen keskeyttämisen perusteltuja syitä ovat muun muassa työturvallisuuden laiminlyönti, oman tai työyhteisön muiden jäsenten työturvallisuuden vaarantuminen, taloudellisten tappioiden uhka tai asiakasturvallisuuden vaarantuminen.

Page 8: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kaikille opiskeli-joille. Koulutusohjelmittain eriytyvien opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kyseisen koulutusohjel-man valinneelle. Opiskelijan on osoitettava osaamisensa näytöillä myös valitsemissaan valinnaisissa ammatilli-sissa opinnoissa. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttöjen lukumäärän siten, että kaikkien ammatillisten opin-tokokonaisuuksien osaaminen tulee näytettyä. Alla olevassa kuviossa on esitetty puhdistuspalvelujen perustut-kinnon opintokokonaisuudet. PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINNOT Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot, 20 ov Puhdistuspalvelut 20 ov Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot Siivouspalvelun koulutusohjelma 70 ov Siivouspalvelut 20 ov Toimitilapalvelut 30 ov

Tekstiilihuollon koulutusohjelma 70 ov Tekstiilihuoltopalvelut 30 ov

Valinnaiset ammatilliset opinnot, 20 ov Asiakkaan kohtaaminen ja avustaminen 10 ov Siivouspalvelut erityiskohteessa 10 ov Siivouspalveluyrityksessä toimiminen 10 ov

Vesipesulan toiminta 20 ov* Kemiallisen pesulan toiminta 20 ov* Tekstiilien vuokraus 10 ov Pesumyymälän toiminta 10 ov Mattohuolto 10 ov * Valittava jompikumpi.

Seuraavassa taulukoista on kooste puhdistuspalvelujen perustutkinnon opintokokonaisuuksissa näytöillä osoi-tettava keskeinen osaaminen. Ammattiosaamisen näytöissä osoitettava keskeinen osaaminen opintokokonaisuuksittain Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot PUHDISTUSPALVELUT, 20 OV Perustieto- ja taito ylläpitosiivoamisessa ja tekstiilien huoltamisessa

• ylläpitosiivoaminen ja tekstiilien huoltaminen ohjeiden mukaisesti • työyhteisön jäsenenä toimiminen • jätehuoltosuunnitelman mukaisesti toimiminen

Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot Siivousalan koulutusohjelma SIIVOUSPALVELUT, 20 OV Ammattimainen työskentely ylläpito- ja perus-siivouksessa

• oman työskentelyn suunnittelu • tarkoituksenmukainen ylläpitosiivous • lattioiden hoitaminen • kaluste- ja pystypintojen sekä lattioiden pe-

ruspuhdistaminen • lattioiden vahaaminen

Tekstiilihuollon koulutusohjelma TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT, 30 OV Tekstiilihuoltopalvelun perusosaaminen

• pyykin vastaanottovaiheen työtehtävien hal-litseminen

• sopivan hoitotavan valitseminen huollettaville tekstiileille (lajittelu): materiaalit ja hoito-ohjeet

• pesulatoimintaan liittyvän tietotekniikan hyö-dyntäminen (pesulan vastaanotto- ja lähetys-listojen käsittely)

Page 9: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

7 TOIMITILAPALVELUT, 30 OV Laaja-alainen osaaminen

• ylläpitosiivoustehtävien ja muiden palvelu-tehtävien yhdistäminen

• tilojen viihtyisyydestä huolehtiminen • kokousjärjestelyjen ja -tarjoilujen hoitami-

nen Valinnaiset ammatilliset opinnot ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA AVUS-TAMINEN, 10 OV Asiakkaan avustaminen perustason huolenpi-totehtävissä

• asiakkaan yksilöllinen huomioiminen ja ta-sa-arvoinen kohtaaminen

• asiakasturvallisuudesta vastaaminen ja vai-tiolovelvollisuuden noudattaminen

• asiakkaan avustaminen perustason huolen-pidossa

SIIVOUSPALVELUT ERITYIS- KOHTEESSA, 10 OV Erityiskohteen puhdistus- ja siivoustehtävien toteuttaminen

• perusosaamisen soveltaminen erilaisissa toimintaympäristöissä

• siivoustehtävien toteuttaminen korkeaa hy-gieniaa vaativissa tiloissa tai teknisissä tuo-tanto- ja huoltotiloissa

• työturvallisuudesta huolehtiminen SIIVOUSPALVELUYRITYKSESSÄ TOIMI-MINEN, 10 OV Toimiminen asiakaskohteessa

• asiakaskohteessa palvelusopimuksen mu-kainen työskentely

• asiakkaan ostaman palvelun riittävyyden ar-viointi

• oman osaamisen markkinointi

• vastuukysymysten ja reklamaatioiden hoito-käytäntöjen tunteminen

Valinnaiset ammatilliset opinnot * VESIPESULAN TOIMINTA, 20 OV Ammatillisen osaamisen laajentaminen vesi-pesuprosessin hallinnaksi

• vesipesulan työkokonaisuuksien hallinta pyy-kin vastaanotosta lähetykseen

• vesipestäville tekstiileille sopivan hoitomene-telmän valinta: hoitovaatimukset ja hoito-ohjeet

• työskentely pesulan hygieenisyysohjeita ja tekstiilien hygieenisyysvaatimuksia noudatta-en

• taloudellinen työskentely • oman ammattitaidon ja sen kehittymisen ar-

viointi * KEMIALLISEN PESULAN TOIMINTA, 20 OV: Ammatillisen osaamisen laajentaminen ke-miallisen pesuprosessin hallinnaksi

• kemiallisen pesulan työkokonaisuuksien hal-linta pyykin vastaanotosta lähetykseen

• kemiallisesti pestäville tekstiileille sopivan hoitomenetelmän valinta: hoitovaatimukset ja hoito-ohjeet

• työskentely tekstiileille asetettuja laatuvaati-muksia noudattaen (puhtaustaso, nukatto-muus, sileys, vetoketjun luisto jne.)

• taloudellinen työskentely • oman ammattitaidon ja sen kehittymisen ar-

viointi TEKSTIILIEN VUOKRAUS, 20 OV Ammattitaidon syventäminen ja soveltaminen vuokratekstiilien huollossa

• vuokrausta harjoittavan pesulan varastojärjes-telmien käyttö sekä tekstiilien lähetys kulje-tusreitille

• pesulan tietojärjestelmien hyväksikäyttö • vuokrasopimuksissa sovittujen työn laatuvaa-

timusten (mm. esteettisyys ja hygieenisyys) noudattaminen

PESUMYYMÄLÄN TOIMINTA, 10 OV Ammattitaidon syventäminen ja soveltaminen pesumyymälän toiminnassa

• pesumyymälässä vaadittava asiakaspalvelun joustava hallinta

Page 10: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

8

• kuluttajansuojasäädösten ja pesulan laatukri-teerien hallinta

• pesumyymälän myyntitoiminta MATTOHUOLTO, 10 OV Ammattitaidon syventäminen ja soveltaminen mattohuollossa

• vesipesuprosessin hallinnan soveltaminen mattohuollossa vaadittavaksi erityisosaami-seksi

• mattopesulan koneiden ja laitteiden käyttö • kuluttajansuojasäädösten ja mattohuoltostan-

dardien hallinta * Valittava jompikumpi.

3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 3.1.1 Puhdistuspalvelut 20 ov Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on alan perustehtävien osaaminen sekä ylläpitosiivouksessa että tekstiilienhoitamisessa suullisten tai kirjallisten (= siivoustyönohje) ohjeiden mukaan. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Työprosessin työvaiheet: Esityöt

• Siivoustyönohjeeseen tutustuminen • Siivousvaunun kunnostaminen työaluetta varten

Ylläpitosiivoaminen

• Kalusteiden puhdistaminen • Häiritsevien tahrojen tai kosketuspintojen puhdistaminen • Lattioiden puhdistaminen • Wc-tilan puhdistaminen

Tekstiilien peseminen

• Pyykin lajittelu ja hoito-ohjemerkkien tulkinta • Pyykinpesuaineen valinta ja annostelu • Pyykinpesukoneen käyttäminen • Pyykin kuivattaminen työpaikan toimintatavan mukaisesti

Tekstiilien jälki- käsittely

Tekstiilien peseminen

Ylläpito-siivoaminen

Lopputyöt

Esityöt

Page 11: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

9 Tekstiilien jälkikäsittely

• Hihallisen ja kauluksellisen vaatteen silittäminen • Suoran tekstiilin mankelointi

Lopputyöt

• Jätteiden lajittelu • Käytettyjen työvälineiden ja koneiden puhdistaminen • Siivousvaunun kunnostaminen seuraavaa työskentelyä varten • Siivoustilan tai tekstiilihuollon tilan päivittäinen puhdistaminen ja/tai järjestäminen.

Näyttöympäristö Opiskelijan on mahdollista toimia siivoustyötä tekevän henkilön työparina tai työryhmän jäsenenä. Näyt-töympäristönä voivat olla paikat, joissa voidaan toteuttaa ylläpitosiivousta ja tekstiilien huoltoa. Näyttö toteutetaan työpaikan normaalina työaikana, jolloin toimitilassa on paikalla muitakin henkilöitä kuin näyttöä suorittava opiskelija ja hänen arviointiinsa osallistuva tai osallistuvat henkilöt. Opiskelijan käyttäyty-mistä ja suhtautumista läsnä olevia henkilöitä kohtaan havainnoidaan. Toimipaikassa on kirjallinen siivoustyönohje ja jätehuoltosuunnitelma tai vastaavat tiedot kerrotaan suullisina ohjeina näyttöä suorittavalle opiskelijalle. Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä, koneita ja aineita:

• siivousvaunu • pölynimuri • levykehysmoppi • lattiankuivain • wc-tilan siivousvälineet • siivouspyyhkeet • ylläpitosiivousaine • pyykinpesukone • höyrysilitysrauta • mankeli • pyykinpesuaine.

Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K 5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Suunnittelu Siivoustyöohjeeseen tutustuminen ja oman työn suunnittelu

toimii valmiin suunni-telman mukaan

tutustuu siivoustyöoh-jeeseen ja suunnittelee oman työnsä toisen pa-rina

tutustuu siivoustyöoh-jeeseen ja suunnittelee oman työnsä

Page 12: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

10 Toteutus Esityöt Ylläpitosiivoaminen Tekstiilien peseminen ja jälkikäsittely Lopputyöt Arviointi ja kehittämi-nen

käyttää valmiiksi varus-teltua siivousvaunua ylläpitosiivoaa huonetilo-ja ohjattuna työtoverin parina tai ryhmän jäse-nenä pesee ohjattuna tavan-omaiset tekstiilit ja saa-vuttaa hyvän pesutulok-sen ohjattuna puhdistaa käyttämänsä työvälineet ja järjestää tilat ohjeen mukaan arvioi ohjattuna omaa työtään ja ottaa vastaan palautetta

varustaa siivousvaunun työn alussa ohjeiden mukaan ylläpitosiivoaa huonetilo-ja ohjeiden mukaan ja pyytää lisäohjeita tarvit-taessa pesee ja jälkikäsittelee tekstiilit ohjeiden mu-kaan niin, että lopputu-los on hyvä puhdistaa käyttämänsä työvälineet ja järjestää tilat käytön jälkeen arvioi omaa työtään itse-näisesti ja palautteen perusteella

varustaa siivousvaunun työn alussa siivoustyöoh-jeen mukaisesti ylläpitosiivoaa huonetilo-ja tulkiten itsenäisesti kirjallista työohjetta pesee ja jälkikäsittelee tekstiilit itsenäisesti, niin että lopputulos on vii-meistelty puhdistaa käyttämänsä työvälineet ja järjestää tilat käytön jälkeen oma-aloitteisesti työskentelee vastuullises-ti tehden huolellisesti kaikki annetut tehtävät arvioi omaa työtään itse-näisesti ja palautteen perusteella ja tekee kehit-tämisehdotuksia

Työtehtävän hallinta Työvälineiden hallinta Työmenetelmien hal-linta

käyttää, puhdistaa ja säilyttää ohjattuna ylläpi-tosiivouksen välineitä oikein käyttää ohjattuna ylläpi-tosiivouksessa tarvittavia koneita ja pyykin-pesukonetta käyttää ohjattuna yläpi-tosiivouksessa tarvittavia menetelmiä lajittelee tavanomaisen pyykin ja pesee sen pe-sukoneella ohjattuna

käyttää, puhdistaa ja säilyttää oikein ylläpito-siivouksessa tarvitsemi-aan puhdistusvälineitä käyttää ylläpitosiivouk-sessa, pyykinpesussa ja jälkikäsittelyssä tarvitta-via koneita käyttöohjeen mukaan käyttää ohjeiden mukaan ylläpitosiivouksessa tar-koituksenmukaisia me-netelmiä lajittelee pyykin, arvioi pesutarpeen ja pesee sen pesukoneella tai toimit-taa pesulaan ohjeen mu-kaan

käyttää, puhdistaa ja säilyttää oikein ylläpito-siivouksessa tarvitsemi-aan puhdistusvälineitä käyttää itsenäisesti ylläpi-tosiivouksessa, pyykin-pesussa ja jälkikäsittelys-sä tarvittavia koneita käyttöohjeen mukaan käyttää ylläpitosiivouk-sessa tarkoituksenmukai-sia menetelmiä lajittelee pyykin, arvioi pesutarpeen ja pesee sen pesukoneella tai toimit-taa pesulaan

Page 13: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

11 Materiaalin hallinta

annostelee ohjattuna ylläpitosiivouksessa ja pyykinpesussa tarvittavat puhdistusaineet

annostelee ohjeiden mu-kaan ylläpitosiivouksessa ja pyykinpesussa tarvit-tavat puhdistusaineet oikein

valitsee ja annostelee ylläpitosiivouksessa ja pyykinpesussa tarvittavat puhdistusaineet oikein

Työn perustana oleva tiedon hallinta Siivousvälineiden ja -koneiden valinta Hoito-ohjemerkkien tulkinta Ammattisanaston käyt-tämin Pyykin käsittely Hygieeninen työjärjestys Ulkoinen olemus

käyttää ammattisanastoa käsittelee pyykkiä ohjat-tuna työskentelee ohjattuna hygieenisessä työjärjes-tyksessä käyttää siistiä, työpaikan ohjeen mukaista työasua

valitsee ohjeiden mukaan tarvittavat työhön sovel-tuvat välineet tulkitsee tekstiilien hoi-to-ohjemerkinnät oikein ja toimii niiden mukai-sesti käyttää ammattisanastoa käsittelee pyykkiä ohjei-den mukaan noudattaa hygieenisestä työjärjestyksestä annettu-ja ohjeita käyttää siistiä, työpaikan ohjeen mukaista työasua

valitsee itsenäisesti tar-vittavat työhön soveltu-vat välineet ja koneet tulkitsee tekstiilien hoi-to-ohjemerkinnät oikein ja toimii niiden mukai-sesti käyttää ammattisanastoa käsittelee pyykkiä itse-näisesti hygieenisesti työskentelee hygieenises-sä työjärjestyksessä käyttää siistiä, työpaikan ohjeen mukaista työasua niin, että ulkoinen ole-mus on huoliteltu

Työturvallisuuden hallinta Jätteiden turvallinen käsittely (pisto-, viilto- yms. riskien välttäminen) Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttäminen Työasennot Suojakäsineiden käyttä-minen

käsittelee jätteitä ohjei-den mukaisesti noudattaa ohjattuna ko-neiden turvallisesta käy-töstä annettuja ohjeita käyttää suojakäsineitä ohjeen mukaan

käsittelee jätteitä turvalli-sesti (mm. jätepussien nostaminen ja kantami-nen sekä jäteastioiden puhtaus) käyttää koneita turvalli-sesti pyrkii työskentelemään hyvässä työasennossa (selkä ja ranteet) käyttää suojakäsineitä tarvittaessa ja pesee ne käytön jälkeen

käsittelee jätteitä turvalli-sesti (mm. jätepussien nostaminen ja kantami-nen sekä jäteastioiden puhtaus) tarkastaa koneiden ja laitteiden kunnon, käyt-tää koneita ja laitteita turvallisesti ja ilmoittaa mahdolliset viat eteen-päin työskentelee hyvässä työasennossa (selkä ja ranteet) käyttää suojakäsineitä tarvittaessa ja pesee ne käytön jälkeen

Page 14: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

12 Kaikille aloille yhtei-nen ydinosaaminen Oppimistaidot Palautteen vastaanotta-minen Itsearviointi Kehittäminen Vuorovaikutus- ja vies-tintätaidot Asiakkaiden ja työtove-reiden kanssa kommuni-kointi Käyttäytyminen Yhteistyötaidot Työyhteisössä toiminen Työaikojen noudattami-nen

ottaa palautetta vastaan vastaa asiallisesti työto-vereiden ja asiakkaiden kysymyksiin käyttäytyy kohteliaasti työskentele yksin ja kes-kittyy vain omaan työ-suoritukseensa noudattaa työ- ja tauko-aikoja

ottaa palautetta vastaan ja suhtautuu palauttee-seen myönteisesti arvioi oman osaamisensa tämänhetkistä tasoa kommunikoi luontevasti ja reippaasti työparin ja/tai asiakkaiden kanssa käyttäytyy kohteliaasti ja asiallisesti työskentelee joustavasti sekä yksin että työparin kanssa noudattaa työ- ja tauko-aikoja

ottaa palautetta vastaan ja suhtautuu palauttee-seen myönteisesti arvioi oman osaamisensa tämänhetkistä tasoa nimeää itsearvioinnin ja saamansa palautteen perusteella omia kehit-tämishaasteita kommunikoi työtoverei-den ja/tai asiakkaiden kanssa tilanteen vaati-malla tavalla käyttäytyy kohteliaasti ja asiallisesti työskentelee joustavasti yksin, työparin kanssa tai ryhmässä ja huomioi työskentelyssään koko työyhteisön toiminnan noudattaa työ- ja tauko-aikoja

Yhteiset painotukset Kestävä kehitys Jätehuoltosuunnitelman noudattaminen Puhdistus- sekä pyykin-pesuaineiden valinta ja annostelu

lajittelee jätteet annettu-jen ohjeiden mukaan käyttää laimennettuja puhdistusaineliuoksia ja annostelee pyykinpesu-aineet ohjeen mukaan

lajittelee jätteet annettu-jen ohjeiden mukaan annostelee puhdistus- ja pyykinpesuaineet pak-kausmerkintöjen mukaan ja käyttää laimennettuja puhdistusaineliuoksia

lajittelee jätteet oma-aloitteisesti ja työskente-lee jätehuoltosuunnitel-man mukaisesti valitsee ja annostelee puhdistus- ja pyykin-pesuaineet itsenäisesti ja käyttää laimennettuja puhdistusaineliuoksia

Page 15: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

13 3.1B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot Siivousalan koulutusohjelma Pakolliset opintokokonaisuudet 3.1.2 Siivouspalvelut 20 ov Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on ammattimainen työskentely ylläpitosiivous- ja perussiivous-tehtävien toteuttamisessa. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi:

Työprosessin työvaiheet: Työn suunnittelu

• Ajankäytön suunnittelu • Työhön soveltuvien menetelmien, aineiden, välineiden ja koneiden valinta ja käyttökuntoon varusta-

minen Ylläpitosiivoaminen

• Työalueen tilojen tarkoituksenmukainen ylläpitosiivoaminen • Lattian hoitaminen

Perussiivoaminen

• Kalusteiden ja pystypintojen (seinät, ovet ikkunat) tarkoituksenmukainen puhdistaminen • Lattian peruspesu tai pintapesu • Lattian vesivahaaminen • Työturvallisuuden huomioiminen ja tapaturmien ennaltaehkäisy

Lopputyöt

• Välineiden ja koneiden puhdistaminen Näyttöympäristö Opiskelijan on mahdollista toimia siivoustyötä tekevän henkilön työparina tai työryhmän jäsenenä. Näyttö toteutetaan toimipaikan normaalina työaikana, jolloin toimitilassa on läsnä asiakkaita ja/tai toimipis-teen henkilökuntaa sekä ainakin yksi siivoustyöntekijä. Työtehtävän suunnittelun, ylläpitosiivoaminen ja lopputyöt opiskelija tekee itsenäisesti. Perussiivoustehtävät toteutetaan pari- ja/tai ryhmätyönä. Näyttöpaikassa opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tutustua koneiden käyttöohjeisiin, siivousaineiden käyttö-turvallisuustiedotteisiin sekä kirjallisiin siivoustyöohjeisiin ja puhtaustasovaatimuksiin.

Työn suun-nittelu

Perus-siivoaminen

Ylläpito-siivoaminen

Lopputyöt

Page 16: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

14 Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä, koneita/laitteita ja aineita:

• yhdistelmäkone • lattianhoitokone • vedenimuri • lattianhoitoaine • vesivaha • työssä tarvittavia tarkoituksenmukaisia siivousvälineitä ja puhdistusaineita.

Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K 5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Oman työn suunnitte-lu Toteutus Ylläpitosiivoaminen Perussiivoaminen Lopputyöt Arviointi ja kehittämi-nen

toimii valmiin ajoitus-suunnitelman mukaan ja varustaa ohjattuna sii-vousvaunun tarvittavilla välineillä suoriutuu ylläpitosiivo-uksesta selkeiden ohjei-den mukaan peruspuhdistaa ohjattuna erilaiset pinnat työparin kanssa tai työryhmän jäsenenä hoitaa ja vesivahaa lat-tiapintoja työryhmän jäsenenä puhdistaa välineet ja koneet käytön jälkeen itsenäisesti arvioi omaa työtään ja tekee ohjattuna paran-nusehdotuksia

suunnittelee työparin kanssa työnsä ajoituksen ja varustaa siivousvau-nun tarvittavilla välineillä suoriutuu ylläpitosiivo-uksesta itsenäisesti peruspuhdistaa erilaiset pinnat annettua ohjetta noudattaen hoitaa ja vesivahaa latti-oita selkeiden ohjeiden mukaan puhdistaa välineet ja koneet käytön jälkeen itsenäisesti arvioi omaa työtään, ottaa vastaan palautetta työstään ja hyödyntää palauteta oman työn kehittämisessä

suunnittelee itsenäisesti työnsä ajoituksen ja va-rustaa siivousvaunun tarvittavilla välineillä suoriutuu ylläpitosiivo-uksesta itsenäisesti peruspuhdistaa erilaiset pinnat itsenäisesti työoh-jetta noudattaen hoitaa ja vesivahaa lat-tiapinnan itsenäisesti puhdistaa välineet ja koneet käytön jälkeen itsenäisesti ja huolellises-ti arvioi omaa työtään, ottaa vastaan palautetta työstään ja hyödyntää palauteta oman työn kehittämisessä

Työtehtävän hallinta Työvälineiden hallinta

käyttää ylläpito- ja perus-siivouskoneita suullisen ohjeen mukaan

käyttää ylläpito- ja perus-siivouskoneita sekä huol-taa ja säilyttää koneet ja välineet käyttöohjeen mukaan

käyttää ylläpito- ja perus-siivouskoneita sekä huol-taa ja säilyttää koneet ja välineet oikein

Page 17: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

15 Työmenetelmien hal-linta Materiaalin hallinta

käyttää ohjattuna ylläpi-to- ja perussiivoukseen soveltuvia menetelmiä käyttää ylläpitosiivouk-sessa tarvittavia puhdis-tusaineita itsenäisesti ja perussiivouksessa tarvit-tavia puhdistus-, suoja- ja hoitoaineita ohjattuna

valitsee ja käyttää ylläpi-to- ja perussiivoukseen soveltuvia menetelmiä käyttää ylläpitosiivouk-sessa tarvittavia puhdis-tusaineita itsenäisesti sekä peruspuhdistus-, suoja- ja hoitoaineita pakkausmerkintöjen mukaisesti

valitsee ja käyttää ylläpi-to- ja perussiivoukseen parhaiten soveltuvia menetelmiä käyttää ylläpitosiivous-tehtävässä tarvittavia puhdistusaineita itsenäi-sesti sekä peruspuhdis-tus-, suoja- ja hoitoainei-ta pakkausmerkintöjen mukaisesti

Työn perustana olevan tiedon hallinta Työohjeiden soveltami-nen ja suunnitelman mukainen työskentely Puhdistusmenetelmien sekä siivousvälineiden ja -aineiden valinta Siivouskoneiden käyttö-kunnostaminen Puhtaustasovaatimuksen saavuttaminen

noudattaa annettua työs-kentelysuunnitelmaa kokoaa koneet käyttö-kuntoon ohjattuna saavuttaa ohjattuna an-netut puhtaustasovaati-mukset

noudattaa työparin kans-sa yhdessä laadittua töi-den toteutusaikataulua ja työskentelee perussii-voustehtävissä järjestel-mällisesti käyttää työhön soveltu-via siivousmenetelmiä, -aineita, -välineitä ja -koneita kokoaa koneet käyttö-kuntoon ohjeen mukaan saavuttaa ylläpitosiivous-töissä sovitun puhtaus-tasovaatimuksen itsenäi-sesti ja perussiivoustöis-sä yhteistyössä ohjaajan kanssa

tulkitsee toimipaikan työsuunnitelmaa ja -ohjeita ja työskentelee tilojen puhtaustasovaa-timuksen ja käytettävissä olevan ajan mukaan valitsee ja käyttää sovel-tuvia siivousmenetelmiä, -aineita, -välineitä ja -koneita ottaen huomi-oon pintamateriaalien ominaisuudet ja pintojen likaisuuden varustaa käyttämänsä koneet tilanteen vaati-malla tavalla työskentelee itsenäisesti niin, että työn lopputulos täyttää sovitun puhtaus-tasovaatimuksen

Työturvallisuuden hallinta Sähköturvallisuus Koneiden turvallinen käyttäminen

käyttää ohjattuna sii-vouskoneita sähköturval-lisesti noudattaa koneiden tur-vallisesta käyttämisestä työtilanteissa annettuja ohjeita

työskentelee sähkötur-vallisesti noudattaa koneiden tur-vallisesta käyttämisestä annettuja ohjeita

työskentelee sähkötur-vallisesti käyttää siivouskoneita oikein ja turvallisesti

Page 18: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

16 Vaaratilanteiden ennalta-ehkäisy Henkilösuojainten käyt-täminen

käyttää ohjeiden mukai-sesti työtehtävissä tarvit-tavia henkilösuojaimia

huolehtii annettujen ohjeiden mukaisesti omasta ja toisten turval-lisuudesta (mm. liukas-tumis- ja putoamisvaa-rat) käyttää työtehtävien vaa-timia henkilösuojaimia

huolehtii oma-aloitteisesti omasta ja toisten turvallisuudesta (mm. liukastumis- ja putoamisvaarat) käyttää työtehtävien vaa-timia henkilösuojaimia

Yhteiset painotukset Työsuojelusta ja ter-veydestä huolehtimi-nen Siivousvälineiden ergo-nominen käyttäminen Apuvälineiden käyttämi-nen Fyysisen rasituksen vält-täminen Yrittäjyys Työ- ja työskentelyaika-taulujen noudattaminen Taloudellinen ja tehokas työskentely

työskentelee ohjattuna hyvissä työasennoissa noudattaa työajoista ja työtehtävistä hänelle annettuja ohjeita

käyttää siivousvälineitä ergonomisesti (mm. sää-tövarret, molemmilla käsillä työskentely) hyödyntää ohjeen mu-kaan ergonomisia apuvä-lineitä hyvän työasennon saavuttamiseksi (mm. jatkovarret, nivelet, telineet) suoriutuu työtehtävistä sovitussa aikataulussa työskentelee taloudelli-sesti vedenkäytössä ja siivousaineiden annoste-lussa

käyttää siivousvälineitä ergonomisesti (mm. sää-tövarret, molemmilla käsillä työskentely) hyödyntää ergonomisia apuvälineitä hyvän työ-asennon saavuttamiseksi (mm. jatkovarret, nivelet, telineet) työskentelee likaan näh-den sopivia puhdistus-menetelmiä, -koneita sekä -välineitä käyttäen välttääkseen liiallista fyysistä rasitusta suoriutuu työtehtävistä sovitussa aikataulussa ja on työskentelyssään jär-jestelmällinen työskentelee taloudelli-sesti vedenkäytössä ja siivousaineiden annoste-lussa työskentelee tehokkaasti järjestämällä työpisteen siten, että tarvittavat aineet, välineet ja koneet ovat helposti käytettävis-sä

Page 19: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

17 Kaikille aloille yhtei-nen ydinosaaminen Ongelmanratkaisu-taidot Ongelma- ja valintatilan-teissa toimiminen Vuorovaikutus ja vies-tintätaidot Kommunikointi työyh-teisön jäsenten ja/tai asiakkaiden kanssa

kysyy neuvoja ongelma-tilanteissa työpariltaan tai ohjaajaltaan ottaa vastaan ohjeita ja rohkenee tarvittaessa kysyä työskentelyohjeita siivoustyöntekijöiltä

selviää ongelma- ja valin-tatilanteista itsenäisesti ja kysyy tarvittaessa neuvoa työpariltaan tai ohjaajal-taan varmistaa toimintansa oikeellisuuden kysymyk-sin ottaa vastaan ohjeita ja keskustelee asiallisesti työskentelyyn liittyvistä asioista muiden työnteki-jöiden kanssa tiedottaa ohjeen mukaan perussiivoustöistä tilojen muille käyttäjille

selviytyy itsenäisesti eri-laisista ongelma- ja valin-tatilanteista etsii tarvitsemansa tie-don eri tietolähteistä ongelma- ja valintatilan-teista selvitäkseen keskustelee asiallisesti ja sopii työskentelyyn liit-tyvistä kysymyksistä sii-voustyöntekijöiden sekä mahdollisesti muiden työntekijöiden kanssa tiedottaa perussiivous-töiden aiheuttamista häiriöistä tilojen käyttäjil-le

3.1.3 Toimitilapalvelut 30 ov Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä arvioidaan toimitilapalvelutehtävien toteuttamista ja niiden yhdistämistä ylläpitosiivoustehtäviin. Ylläpitosiivoustehtävien hallintaa ei arvioida tässä näytössä. Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on toimitilapalvelutehtävien toteuttaminen osana työpäivää. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi:

LopputyötAsiakkaiden opastaminen

Kokous-järjestelyjen hoitaminen

Työn suun-nittelu

Page 20: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

18 Työprosessin työvaiheet: Työn suunnittelu

• Työpäivän kulun ja ajoituksen suunnittelu (toimitilapalvelutehtävien lomittaminen päivän muihin töi-hin)

• Kokoustilaukseen tutustuminen Kokousjärjestelyjen hoitaminen

• Kokoustilan järjestäminen tilausta varten (pöytämuodot, somisteet, viihtyisyyden varmistaminen) • Leikkokukkien ja ruukkukasvien tarpeen mukainen hoito • Kokousvälineistön varaaminen kokoukseen (mm. kynät, paperit, puheenjohtajan nuija) • Av-välineiden varaaminen ja käyttökunnon tarkistaminen • Tarjoilun järjestäminen tilauksen mukaan

Asiakkaiden opastaminen

• Sähköpostin käyttäminen (viestien vastaanottaminen ja lähettäminen, tarvittaessa liitetiedoston lisää-minen)

• Asiakkaiden opastaminen • Av-välineiden käytön opastaminen

Lopputyöt

• Astioiden kerääminen ja peseminen • Koneiden ja laitteiden puhdistaminen • Kokoustilan järjestäminen ja tilan loppusiivous • Ovien lukitseminen ja avaimista huolehtiminen

Näyttöympäristö Näyttöpaikan tulee olla sellainen, että siellä voidaan ylläpitosiivouksen ohella toteuttaa mm. seuraavia toimiti-lapalveluja: toimistotehtäviä (esimerkiksi monistaminen), kokouspalveluja ja kokoustarjoiluja sekä asiakkaiden opastamista. Näyttöpaikassa tulee olla mahdollisuus käyttää tietokonetta. Kokoustilassa on piirtoheitin, erilai-sia piirtotauluja, televisio, videot, tietokone ja/tai dataprojektori sekä leikko- ja/tai ruukkukasveja. Näyttö toteutetaan toimipisteen normaalina työaikana, jolloin toimitilassa on kokoukseen ja kokouskahvituk-seen/tarjoiluun osallistuvia ja/tai toimipisteen henkilökuntaa. Toimipaikassa on siivoustyöntekijä, joka tarvit-taessa ohjaa opiskelijaa. Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä, koneita/laitteita ja aineita:

• tietokone ja tulostin • kokoustarjoilun valmistamiseen tarvittavat pienkoneet (esimerkiksi kahvinkeitin, vedenkeitin, uuni, lie-

si) • piirtoheitin, televisio, videot • työssä tarvittavia tarkoituksenmukaisia siivousvälineitä, -koneita ja puhdistusaineita.

Page 21: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

19 Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Työn suunnittelu Toteutus Kokousjärjestelyjen hoi-taminen Asiakkaiden opastami-nen Lopputyöt

suunnittelee ohjattuna työpäivän kulun niin, että erilaiset työtehtävät lomittuvat keskenään ja työskentelyssä on mah-dollisuus saavuttaa sovit-tu laatutaso varaa kokousvälineistön ja av-laitteet sekä tarkis-taa niiden toimivuuden järjestää ohjattuna koko-ustilan ja kokoustarjoilun kattauksen hoitaa kokoustarjoilun annettujen ohjeiden mu-kaan puhdistaa ohjattuna pienkoneet ja tavalli-simmat toimistokoneet käytön jälkeen huolehtii ovien lukitse-misesta ja avaimista vas-tuullisesti

suunnittelee ohjeiden mukaan työpäivän kulun niin, että erilaiset työteh-tävät lomittuvat keske-nään ja työskentelyssä on mahdollisuus saavuttaa sovittu laatutaso varaa kokousvälineistön ja av-laitteet ohjeiden mukaisesti sekä tarkistaa niiden käyttökunnon varaa sekä tarvittaessa valmistaa puolivalmis-teista kokouksen tarjoi-lutuotteet toimipaikan ohjeiden mukaisesti järjestää annettujen oh-jeiden mukaisesti koko-ustilan ja kokoustarjoilun kattauksen hoitaa kokoustarjoilun itsenäisesti tilausmäärä-yksen mukaisesti puhdistaa pienkoneet ja toimistolaitteet käytön jälkeen ja järjestää tilat itsenäisesti huolehtii ovien lukitse-misesta ja avaimista vas-tuullisesti

suunnittelee työpäivän kulun niin, että erilaiset työtehtävät lomittuvat keskenään joustavasti ja toimipaikan liikeidean ja toiminta-ajatuksen mu-kaisesti ja että työskente-lyssä on mahdollisuus saavuttaa sovittu laatuta-so varaa tarkoituksenmu-kaisen kokousvälineistön ja av-laitteet tilausmäärä-yksen mukaisesti sekä tarkistaa niiden käyttö-kunnon varaa sekä tarvittaessa valmistaa puolivalmis-teista kokouksen tarjoi-lutuotteet toimipaikan ohjeiden mukaisesti järjestää itsenäisesti ko-koustilantilan ja kokous-tarjoilun kattauksen tila-usmääräyksen mukaisesti hoitaa kokoustarjoilun itsenäisesti tilausmäärä-yksen mukaisesti opastaa asiakasta laittei-den käytössä puhdistaa pienkoneet ja toimistolaitteet käytön jälkeen ja järjestää tilat oma-aloitteisesti huolehtii ovien lukitse-misesta, mahdollisten hälytysjärjestelmien pääl-le kytkemisestä ja avai-

Page 22: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

20 Arviointi ja kehittämi-nen

arvioi omaa työskentely-ään

arvioi omaa työskentely-ään ja tekee kehittämis-ehdotuksia

mista vastuullisesti arvioi omaa työskentely-ään ja tekee kehittämis-ehdotuksia

Työtehtävän hallinta Työvälineiden hallinta Työmenetelmien hal-linta Materiaalin hallinta

käyttää ohjattuna toimis-totehtävissä ja kokousti-loissa tarvittavia laitteita ja neuvoo asiakkaita arvioi aistinvaraisesti tarjottavien tuotteiden laadun ja käsittelee niitä hygieenisesti

käyttää ohjeen mukaan toimistotehtävissä ja kokoustiloissa tarvittavia laitteita ja sekä osaa neu-voa asiakkaita tarkistaa AV- ja muiden laitteiden käyttövalmiu-den ja ilmoittaa tarvitta-essa laitteissa ilmenevistä vioista huoltomiehelle valitsee ja järjestää sopi-vimman pöytämuodon, niin että kahvituksen tarjoilutapa on toimiva ja kattaus on kaunis puhdistaa kokoustilassa käytettävät koneet ja laitteet ohjeen mukaan arvioi aistinvaraisesti tarjottavien tuotteiden laadun ja käsittelee tar-jottavia tuotteita hygiee-nisesti

käyttää itsenäisesti toi-mistotehtävissä ja koko-ustiloissa tarvittavia lait-teita ja sekä osaa neuvoa asiakkaita varmistaa AV- ja muiden laitteiden käyttövalmiu-den ja sijoittelun toimi-vuuden, tekee tarvittaes-sa sallitut korjaustehtävät erilaisiin laitteisiin (esim. lampun vaihto) sekä ilmoittaa tarvittaessa laitteissa ilmenevistä vioista huoltomiehelle valitsee ja järjestää sopi-vimman pöytämuodon, niin että kahvituksen tarjoilutapa on toimiva ja kattaus on kaunis puhdistaa kokoustilassa käytettävät koneet ja laitteet ohjeen mukaan arvioi aistinvaraisesti tarjottavien tuotteiden laadun ja käsittelee tar-jottavia tuotteita hygiee-nisesti

Työn perustana olevan tiedon hallinta Viihtyisyyden luominen Hygieeninen työskentely

huolehtii tilan siisteydes-tä sekä leikkokukkien ja ruukkukasvien päivit-täishoidosta ohjattuna huolehtii käsihygieniasta ja käsittelee elintarvikkei-ta hygieenisesti

huolehtii tilan siisteydes-tä ja tekstiilien ja lautas-liinojen yms. siisteydestä ja puhtaudesta sekä leik-kokukkien ja ruukkukas-vien päivittäishoidosta ohjattuna huolehtii käsihygieniasta ja käsittelee elintarvikkei-ta hygieenisesti

huolehtii tilan siisteydes-tä ja viihtyisyydestä sekä tekstiilien ja lautas-liinojen yms. siisteydestä ja puhtaudesta sekä leik-kokukkien ja ruukkukas-vien päivittäishoidosta ohjattuna huolehtii käsihygieniasta ja käsittelee elintarvikkei-ta hygieenisesti

Page 23: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

21 Erityisruokavalioiden huomioiminen

varaa ja nimeää tarvitta-vat erityisruokavalioiden mukaiset tarjottavat an-nettujen ohjeiden mukai-sesti

varaa ja nimeää tarvitta-vat erityisruokavalioiden mukaiset tarjottavat ja opastaa tarvittaessa asia-kasta tarjottavien sopi-vuudesta erityisruokava-lioon

Työturvallisuuden hallinta Sähköturvallisuus

noudattaa sähköturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

ottaa huomioon sähkö-turvallisuusohjeet tarkis-taessaan av-laitteiden toiminnan ja puhdistaes-saan kahvin- tai veden-keitintä

ottaa huomioon sähkö-turvallisuusohjeet tarkis-taessaan av-laitteiden toiminnan ja puhdistaes-saan kahvin- tai veden-keitintä

Yhteiset painotukset Teknologian ja tieto-tekniikan hyödyntä-minen Tietokoneen käyttämi-nen Laadukas ja asiakas-lähtöinen toiminta Asiakkaan toiveiden huomioiminen Oma-aloitteisuus ja vas-tuullisuus Asiakaspalvelu Kansainvälisyys Asiakkaiden ja työyhtei-sön jäsenten kohtaami-nen

on asiakaspalvelussa asiallinen, kohtelias ja ystävällinen kohtaa eri kulttuureista tulevat henkilöt myön-teisesti ja ohjaa heidät tilanteen niin vaatiessa toisen henkilön palvelta-viksi

käyttää ohjeen mukaan tietokonetta sähköpostin lähettämiseen ja vas-taanottamiseen huomioi työskentelys-sään asiakkaiden esittä-mät toivomukset. hoitaa annetut tehtävät vastuullisesti on asiakaspalvelussa asiallinen, kohtelias ja ystävällinen toimii luontevasti vuo-rovaikutustilanteissa eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa ja ohjaa heidät tilanteen niin vaatiessa toisen henkilön palveltaviksi

käyttää sujuvasti tieto-konetta sähköpostin lähettämiseen ja vas-taanottamiseen huomioi työskentelys-sään asiakkaiden esittä-mät toivomukset, tilan-teen luonteen ja tilaisuu-den viihtyisyyteen vai-kuttavat tekijät hoitaa työnsä oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja vastuun-tuntoisesti on asiakaspalvelussa asiallinen, palveluhenki-nen, kohtelias ja ystäväl-linen toimii eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa rohkeasti, oma-aloitteisesti ja luontevasti erilaisissa vuorovaikutus-tilanteissa (kielitaito, kulttuurituntemus, su-vaitsevaisuus)

Page 24: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

22 Kuluttajaosaaminen Tuotetuntemus ja eri vaihtoehtojen vertailu Pakkausmerkintöjen tarkistaminen ja laatu-tuntemus

hyödyntää ohjattuna kokoustarjottavien va-linnassa tai hankinnassa sekä tilojen viihtyisyyttä luodessaan toimipistees-sä olevia erilaisia vaihto-ehtoja tarkistaa ohjeen mukaan kokoustarjottavien laa-dun ja että sovitut eri-tyisruokavaliot ovat tar-jolla

käyttää ohjeen mukaises-ti kokoustarjottavien valinnassa tai hankinnas-sa sekä tilojen viihtyi-syyttä luodessaan toimi-pisteessä olevia erilaisia vaihtoehtoja tarkistaa kokoustarjotta-vien laadun ja huolehtii ohjeiden mukaisesti tar-jolle sovitut erityisruoka-valiot

hyödyntää kokoustarjot-tavien valinnassa tai han-kinnassa sekä tilojen viihtyisyyttä luodessaan tehokkaasti ja taloudelli-sesti toimipisteessä ole-via erilaisia vaihtoehtoja tarkistaa kokoustarjotta-via laadun ja huolehtii, että asiakas saa ruokava-lionsa mukaiset tarjotta-vat

Kaikille aloille yhtei-nen ydinosaaminen Oppimistaidot Osaamisen arviointi Eettiset ja esteettiset taidot Vaitiolovelvollisuus ja tietosuoja Yhteensopivuus ja kau-neus

arvioi osaamistaan ja löytää saamansa palaut-teen avulla omat kehit-tämishaasteensa huomioi työskentelys-sään vaitiolovelvollisuu-desta ja tietosuojasta annetut ohjeet

arvioi osaamistaan ja löytää itsearvioinnin avulla omat vahvuutensa ja kehittämishaasteensa noudattaa työssään vai-tiolovelvollisuutta ja huomioi tietosuojasta annetut ohjeet huomioi tilan ilmeen käyttämällä kattauksessa yhteensopivia tekstiilejä ja lautasliinoja

arvioi osaamistaan sekä ammattitaitonsa kehit-tymistä löytäen vahvuu-tensa ja kehittämishaas-teensa noudattaa työssään vai-tiolovelvollisuutta ja huomioi tietosuojasta annetut ohjeet. huomioi tilan ilmeen käyttämällä erilaisia väre-jä, tekstiilejä, koriste-esineitä ja kukka-asetelmia tai viherkasveja toimipisteessä olevia mahdollisuuksia hyödyn-täen

Siivousalan koulutusohjelma Valinnaiset ammatilliset opintokokonaisuudet 3.1.4 Asiakkaan kohtaaminen ja avustaminen 10 ov Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön toteutuksessa on otettava huomioon asiakkaan intimiteet-tisuoja (mm. näytön arvioinnissa ja arvioijien mukanaolo tilanteissa). Näyttö toteutetaan vakituisen henkilö-kunnan valvonnassa tai alaisuudessa asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

Page 25: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

23 Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on asiakkaan avustaminen perustason huolenpitotehtävissä vaki-tuisen työntekijän valvonnassa tai työparina. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Työprosessin työvaiheet: Asiakkaan kohtaaminen

• Asiakkaan yksilöllinen huomioiminen • Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen • Vaitiolovelvollisuuden noudattaminen

Asiakkaan avustaminen

• Pukeutumisessa avustaminen • Ruokailussa avustaminen • Henkilökohtaisen hygienian hoidossa avustaminen • Liikkumisessa ja ulkoilussa avustaminen

Avustamistehtävän loppuun saattaminen

• Tilan siisteydestä, järjestyksestä huolehtiminen • Asiakkaan hyvänolon tunteesta huolehtiminen avustamistehtävän jälkeen (mm. asiakkaan luota lähte-

misen tapa: hyvästely yms.) Näyttöympäristö Näytössä opiskelija työskentelee avustaen asiakkaita tai asiakasta, joiden avustamista hän on harjoitellut. Asia-kas tai asiakkaat ovat sellaisia, jotka tarvitsevat apua aterioinnissa ja henkilökohtaisen hygienian hoidossa. Pai-kalla on oltava myös vähintään yksi henkilökunnan jäsen, jonka valvonnassa tai työparina opiskelija työskente-lee. Toimintaympäristönä näytössä voi olla esimerkiksi vanhainkoti, palvelutalo ja päiväkeskus, lasten päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti, perhepäivähoitopaikka tai kotipalveluyritys.

Asiakkaan avustaminen

Avustamis-tehtävän lop-puun saatta-minen

Asiakkaan kohtaaminen

Page 26: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

24 Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Suunnittelu Toteutus Asiakkaan kohtaaminen Asiakkaan avustaminen Avustamistehtävän lop-puunsaattaminen Arviointi ja kehittämi-nen

suhtautuu eri-ikäisiin asiakkaisiin ystävällisesti ottaen huomioon asiak-kaan elämäntilanteen ja turvallisuuden selviytyy asiakkaan avus-tamistehtävistä ohjattuna huolehtii tilan siisteydes-tä ja järjestyksestä itse-näisesti sekä päättää asi-akaspalvelutilanteen varmistaen asiakkaan voinnin arvioi omaa työskentely-ään ja tekee ohjattuna parannusehdotuksia

suhtautuu eri-ikäisiin asiakkaisiin ystävällisesti ottaen huomioon asiak-kaan elämäntilanteen ja turvallisuuden selviytyy asiakkaan avus-tamistehtävistä noudat-taen työpaikan toiminta-tavoista annettuja ohjeita huolehtii tilan siisteydes-tä ja järjestyksestä itse-näisesti sekä päättää asi-akaspalvelutilanteen varmistaen ystävällisesti asiakkaan voinnin arvioi omaa työskentely-ään ja tekee saamansa palautteen perusteella parannusehdotuksia

suhtautuu eri-ikäisiin asiakkaisiin ystävällisesti ottaen huomioon asiak-kaan elämäntilanteen ja turvallisuuden selviytyy asiakkaan avus-tamistehtävistä itsenäi-sesti toimien työpaikan toimintatapojen mukai-sesti huolehtii tilan siisteydes-tä ja järjestyksestä itse-näisesti sekä hyvästelee asiakkaan ystävällisesti varmistaen asiakkaan voinnin arvioi omaa työskentely-ään ja tekee saamansa palautteen perusteella parannusehdotuksia

Työtehtävän hallinta Työvälineiden, työme-netelmien ja materiaa-lin hallinta

työskentelee työryhmän jäsenenä tai parin kanssa työpaikan toimintaohjei-den mukaisesti

työskentelee työpaikan toimintaohjeiden mukai-sesti järjestää asiakkaan ruo-kailuympäristön asian-mukaisesti

työskentelee kaikissa tehtävissä käyttäen oikei-ta työtapoja pyytää nosto- tai siirtoti-lanteisiin avuksi työparin järjestää asiakkaan ruo-kailuympäristön asian-mukaisesti ja annostelee ruoka-annokset kauniisti

Työnperustana olevan tiedon hallinta Ruoka-annoksen tarkas-taminen (koostumus, rakenne, koko)

tarkistaa ohjattuna asiak-kaan ruoka-annoksen oikeellisuuden

tarkistaa annettujen oh-jeiden mukaan asiakkaan ruoka-annoksen oikeelli-suuden

tarkistaa asiakkaan ruo-ka-annoksen oikeellisuu-den

Page 27: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

25 Asiakkaan yksilöllinen huomioiminen Hygieeninen työskentely

noudattaa hygieenisestä työskentelystä annettuja ohjeita huolehtii käsihygieniasta

huomioi työskentelys-sään asiakaan ikään ja terveydentilaan liittyvät yksilölliset tarpeet ohjei-den mukaan työskentelee hygieenises-tä työjärjestyksestä an-nettujen ohjeiden mu-kaan huolehtii käsihygieniasta

huomioi työskentelys-sään asiakkaan ikään ja terveydentilaan liittyvät yksilölliset tarpeet hallitsee hygieenisen työjärjestyksen periaat-teet ja työskentelee nii-den mukaisesti huolehtii käsihygieniasta

Työturvallisuuden hallinta Henkilösuojainten käyt-täminen Työturvallisuus-ohjeiden noudattaminen

käyttää suojakäsineitä, tarvittavaa suojavaatetus-ta ja muita henki-lösuojaimia annettujen ohjeiden mukaisesti noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

käyttää tarpeen mukaan suojakäsineitä, tarvitta-vaa suojavaatetusta ja muita henkilösuojaimia ohjeen mukaan noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

käyttää suojakäsineitä, tarvittavaa suojavaatetus-ta sekä muita henki-lösuojaimia tarpeen mu-kaan noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

Yhteiset painotukset Laadukas ja asiakas-lähtöinen toiminta Asiakkaan kohtaaminen ja yksilöllinen avustami-nen Vuorovaikutus-tilanteessa toiminen Vastuullinen työskentely

avustaa asiakasta ohjat-tuna keskustelee asiakkaiden kanssa ja suhtautuu asi-akkaisiin ystävällisesti.

havainnoi asiakkaan hy-vinvointiin tai terveyden-tilaan liittyviä asioita, viestittää havaintonsa hoitohenkilöstölle, kysyy toimintaohjeita ja toimii niiden mukaisesti toimii vuorovaikutus-tilanteissa ystävällisesti ja suhtautuu kaikkiin asiak-kaisiin myönteisesti

havainnoi asiakkaan hy-vinvointiin tai terveyden-tilaan liittyviä asioita, viestittää havaintonsa hoitohenkilöstölle ja avustaa asiakasta tilan-teen vaatimalla tavalla toimii vuorovaikutus-tilanteissa oma-aloitteisesti ja ystävälli-sesti hyödyntää asiakaspalve-lutehtävissä omaa per-soonallista tapaansa toi-mia kohtaa erilaiset asiakkaat rohkeasti heidän yksilöl-lisyyttään kunnioittaen kantaa huolta asiakkaan hyvinvoinnista työsken-

Page 28: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

26 Kestävä kehitys Jätteiden käsittely ja lajit-telu

käsittelee ja lajittelee avustamistehtävissä syn-tyvät jätteet ohjattuna

käsittelee ja lajittelee avustamistehtävissä syn-tyvät jätteet jätehuolto-suunnitelman mukaisesti

telemällä vastuullisesti käsittelee ja lajittelee avustamistehtävissä syn-tyvät jätteet jätehuolto-suunnitelman mukaisesti

Kaikille aloille yhtei-nen ydinosaaminen Yhteistyötaidot Työryhmässä tai toisen parina työskentely Työtehtävään suhtautu-minen Eettiset ja esteettiset taidot Vaitiolovelvollisuuden ja tietosuojaohjeiden nou-dattaminen Asiakkaiden tasa-arvoinen ja intimiteet-tisuojan huomioiminen Kauneusarvojen huomi-oiminen

työskentelee työryhmän jäsenenä tai parin kanssa tekee kaikki hänelle an-netut työtehtävät noudattaa vaitiolovelvol-lisuudesta ja tietosuojasta annettuja ohjeita kohtelee asiakkaita an-nettujen ohjeiden mukai-sesti

työskentelee työryhmän jäsenenä tai parin kanssa suhtautuu positiivisesti työtehtäviinsä noudattaa vaitiolovelvol-lisuudesta ja tietosuojasta annettuja ohjeita kohtelee asiakkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittaa heidän intimiteettisuojaa

työskentelee joustavasti työryhmän jäsenenä tai parin kanssa ja edesaut-taa omalla toiminnallaan yhteistyön sujumista suhtautuu positiivisesti työtehtäviinsä noudattaa vaitiolovelvol-lisuudesta ja tietosuojasta annettuja ohjeita kohtelee asiakkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittaa heidän intimiteettisuojaa huomioi perushuolenpi-totehtäviä tehdessään asiakkaalle tärkeät kau-neusarvot (esim. kampa-us, vaatetus, korut tai asiakashuoneen siisteys ja viihtyisyys)

3.1.5 Siivouspalvelut erityiskohteessa 10 ov Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on työskentely korkeaa hygieenisyyttä vaativissa tiloissa tai tekni-sissä tuotanto- ja huoltotiloissa. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi:

LopputyötSiivoustehtävien hoitaminen eri-tyiskohteessa

Työn suun-nittelu

Page 29: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

27 Työprosessin työvaiheet: Työn suunnittelu

• Tarvittavien välineiden, koneiden, aineiden ja suojainten valinta ja varaaminen • Siivousmenetelmien valinta suhteessa vaadittavaan laatutasoon • Perusosaamisen soveltaminen vallitseviin erikoisolosuhteisiin

Siivoustehtävien hoitaminen erityiskohteessa

• Työtehtävään soveltuvien puhdistus- ja/tai desinfiointimenetelmien ja -aineiden käyttäminen • Työtehtäviin soveltuvien siivousvälineiden, -koneiden ja -laitteiden käyttäminen • Tarvittavien henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen • Terveysvaarojen ennaltaehkäiseminen • Työn lopputuloksen arvioiminen (laatutavoitteiden mukaan) visuaalisesti tai mikrobiologisesti

Lopputyöt

• Käytettyjen välineiden, koneiden ja laitteiden puhdistaminen • Jätteiden lajittelu • Siivoustilan huoltaminen • Suojavaatteiden/suojainten käsittely käytön jälkeen

Näyttöympäristö Näyttöpaikassa tulee voida toteuttaa tilojen siivousta, ja siellä tulee olla puhdistettavana toimipisteen tuotan-toon kuuluvia laitteita (esimerkiksi laboratoriolaitteita tai elintarviketeollisuuden koneita ja laitteita). Näyttöpaikka edellyttää osaamista korkean hygieenisyyden tai erityisen työturvallisuuden hallinnasta. Näyttö-paikkoina voivat toimia esimerkiksi laboratoriot, elintarviketilat, atk-tilat, sairaalan korkeaa hygieenisyyttä vaa-tivat tilat, tekniset tuotantotilat tai tehtaat. Toimipaikassa tulee olla kirjallinen siivoustyönohje työn tulokselle asetettuine laatuvaatimuksineen (visuaali-nen ja/tai mikrobiologinen laatu), ja jätehuoltosuunnitelma tai vastaavat tiedot on annettava opiskelijalle suul-lisesti. Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Oman työn suunnitte-lu Toteutus Siivoustehtävien hoita-minen erityiskohteessa

työskentelee puhdistus- ja siivoustehtävissä oh-jattuna niin, että työn lopputulos täyttää sovi-

suunnittelee itsenäisesti vaadittavan laatutason edellyttämän työskente-lyn työskentelee annettujen ohjeiden mukaan puh-distus- ja siivoustehtävis-sä niin, että työn loppu-

suunnittelee itsenäisesti vaadittavaan laatutason työskentelee puhdistus- ja siivoustehtävissä tilo-jen toiminnan siivouksel-le asettamien erityisvaa-

Page 30: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

28 Lopputyöt Arviointi ja kehittämi-nen

tut laatuvaatimukset huolehtii käyttämiensä välineiden, koneiden ja laitteiden puhdistamises-ta ja suojavaattei-den/suojainten oikeasta käsittelystä arvioi omaa työskentely-ään ja tekee ohjattuna parannusehdotuksia

tulos täyttää sovitut laa-tuvaatimukset huolehtii käyttämiensä välineiden, koneiden ja laitteiden puhdistamises-ta ja suojavaattei-den/suojainten oikeasta käsittelystä arvioi omaa työskentely-ään ja tekee saamansa palautteen perusteella parannusehdotuksia

timusten mukaisesti niin, että työn lopputulos täyttää sovitut laatuvaa-timukset huolehtii itsenäisesti käyttämiensä välineiden, koneiden ja laitteiden puhdistamisesta ja suo-javaatteiden/suojainten oikeasta käsittelystä arvioi omaa työskentely-ään ja tekee saamansa palautteen perusteella parannusehdotuksia

Työtehtävän hallinta Työmenetelmien ja -välineiden hallinta Työn rytmittäminen tiloissa tapahtuvaan toi-mintaan

käyttää ohjeen mukaan työtehtävään soveltuvia siivousmenetelmiä, -aineita, -välineitä ja -koneita, jotta vaadittava laatutaso saavutetaan

valitsee ja käyttää itsenäi-sesti työtehtävään sovel-tuvia siivousmenetelmiä, -aineita, -välineitä ja -koneita, jotta vaadittava laatutaso saavutetaan käyttää työtehtävän vaa-timia erityismenetelmiä, -aineita, -välineitä ja -koneita ohjeen mukaan

valitsee ja käyttää itsenäi-sesti työtehtävään par-haiten soveltuvia sii-vousmenetelmiä, -aineita, -välineitä ja -koneita, jotta vaadittava laatutaso saavutetaan käyttää työtehtävän vaa-timia erityismenetelmiä, -aineita, -välineitä ja -koneita ohjeen mukaan toteuttaa siivoustyön joustavasti tiloissa tapah-tuvan toiminnan mukaan

Työn perustana olevan tiedon hallinta Perusosaamisen sovel-taminen Työjärjestys Vastuullinen työskentely

noudattaa työskentelystä annettuja ohjeita noudattaa työjärjestyk-sestä annettuja ohjeita toimii ohjattuna vastuul-lisesti erityiskohteen vaatimusten mukaisesti

valitsee ohjeen mukaan tehtävään soveltuvat menetelmät, välineet, aineet ja koneet noudattaa työjärjestyk-sestä annettuja ohjeita toimii vastuullisesti saa-miensa työohjeiden mu-kaan

soveltaa perusosaamista valitsemalla menetelmät, välineet, koneet ja aineet erityiskohteen laatuvaa-timusten mukaisesti työskentelee järjestelmäl-lisesti noudattaen tilan-teeseen soveltuvia työjär-jestyksen periaatteita toimii vastuullisesti

Page 31: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

29 Työturvallisuuden hallinta Henkilösuojaimien käyt-täminen Työturvallisuusohjeiden noudattaminen Erityistä varovaisuutta vaativien töiden tekemi-nen

käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja suojavaate-tusta ohjeen mukaan noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja suojavaate-tusta noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

käyttää oma-aloitteisesti tarvittavia henkilökohtai-sia suojaimia ja suojavaa-tetusta noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta tunnistaa työpaikkansa eritystä varovaisuutta vaativat työtehtävät ja noudattaa niistä laadittu-ja työohjeita tai tarvitta-essa kysyy neuvoja

Yhteiset painotukset Kestävä kehitys Jätteiden käsittely ja lajit-telu

käsittelee ja lajittelee tavanomaiset jätteet jä-tehuoltosuunnitelman mukaisesti ja erikoisjät-teet ohjattuna

käsittelee ja lajittelee tavanomaiset ja erikois-jätteet (mm. pistävä, viiltävä tai ongelmajäte) jätehuolto-suunnitelman mukaisesti

käsittelee ja lajittelee tavanomaiset ja erikois-jätteet (mm. pistävä, viiltävä tai ongelmajäte) jätehuolto-suunnitelman mukaisesti

3.1.6 Siivouspalveluyrityksessä toimiminen 10 ov Toiminnallisen näytön varmentamiseksi ja yrityssalaisuuksien kunnioittamisen vuoksi on opintokokonaisuu-den ammattiosaamisen näytön keskeiseksi osaamiseksi nostettu sisäinen yrittäjyys. Muut tämän opintokoko-naisuuden osaamisalueet (mm. yrityksen perustamiseen ja kirjanpidon seuraan liittyvät tehtävät) arvioidaan muilla kuin näyttöä hyödyntävillä arviointimenetelmillä koulutuksen järjestäjän arviointisuunnitelman mukai-sesti. Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukainen työskentely sekä oman ammattitaidon markkinointi. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi:

Palvelusopimuksen ar-viointi ja täydentäminen

Palvelusopimuksen mukaisten tehtävien hoitamien

Työn suun-nittelu

Page 32: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

30 Opintokokonaisuuden työprosessi sisältää seuraavat työvaiheet: Työn suunnittelu

• Työtehtävien suunnittelu suhteessa asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen palvelusopimukseen (sopi-vien välineiden, koneiden, aineiden ja menetelmien valinta)

• Perusosaamisen soveltaminen sovitun laatutavoitteen tuottamiseen Palvelusopimuksen mukaisten tehtävien hoitaminen

• Asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisten työtehtävien tekeminen (tarvittavat ylläpitosiivous- ja/tai perussiivoustehtävät ja mahdolliset toimitilapalvelutehtävät sekä muut palvelusopimukseen sovi-tut tehtävät)

• Työn lopputuloksen arvioiminen visuaalisesti (laatutavoitteiden mukaan) Palvelusopimuksen arviointi ja täydentäminen

• Luotettava ja ammattimainen työskentely osana palvelua tuottavaa työyhteisöä • Asiakkaan ostaman palvelun riittävyyden arviointi suhteessa asiakaskohteen tarpeeseen (vertaa palve-

lutasoa kohteen toimintaa, pintamateriaaleihin, likaisuuteen ja kohteen käyttäjämääriin) • Palvelusopimuksen kehittämisehdotuksen esittäminen siivouspalveluyrityksen henkilöstölle

Näyttöympäristö Näyttö toteutetaan siivouspalveluyrityksen asiakaskohteessa. Työskentelyn aikana toimipisteessä on paikalla asiakaskohteen henkilökuntaa ja/tai asiakkaita. He eivät osallistu näyttöön, mutta heiltä voidaan kerätä asia-kaspalautetta näyttöä suorittavan opiskelijan työskentelystä tai työn lopputuloksesta siivouspalveluyrityksen käytännön mukaan. Toimipaikassa tulee olla siivouspalveluyrityksen ja asiakkaan välillä solmittu kirjallinen palvelusopimus, josta ilmenevät tehtävät työt ja/tai laatutavoite. Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Työn suunnittelu Toteutus Palvelusopimuksen mu-kaisten tehtävien hoita-minen

suunnittelee ohjattuna oman työnsä asiakaskoh-teen kanssa tehdyn pal-velusopimuksen mukai-sesti tekee työalueensa siivo-us- ja muut palvelutehtä-vät ohjeiden mukaan niin, että työn tulos on palvelusopimuksen mu-kainen

suunnittelee oman työn-sä asiakaskohteen kanssa palvelusopimuksen mu-kaisesti tekee työalueensa siivo-us- ja muut palvelutehtä-vät itsenäisesti niin, että työn tulos on palveluso-pimuksen mukainen

suunnittelee oman työn-sä asiakaskohteen kanssa palvelusopimuksen mu-kaisesti tekee työalueensa siivo-us- ja muut palvelutehtä-vät itsenäisesti ja oma-aloitteisesti niin, että työntulos on palveluso-pimuksen mukainen

Page 33: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

31 Palvelusopimuksen arvi-ointi ja kehittäminen Arviointi ja kehittämi-nen

arvioi ohjattuna palvelun riittävyyttä suhteessa asiakaskohteen tarpee-seen ja tekee ehdotuksia palvelusopimukseeni arvioi omaa työskentely-ään ja tekee ohjattuna parannusehdotuksia

arvioi palvelun riittävyyt-tä suhteessa asiakaskoh-teen tarpeeseen ja tekee ehdotuksia palvelusopi-muksen täydentämiseksi arvioi omaa työskentely-ään ja tekee saamansa palautteen perusteella parannusehdotuksia

arvioi palvelun riittävyyt-tä suhteessa asiakaskoh-teen tarpeeseen ja tekee ehdotuksia palvelusopi-muksen täydentämiseksi arvioi omaa työskentely-ään ja tekee saamansa palautteen perusteella parannusehdotuksia

Työtehtävän hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin hallinta

käyttää työtehtävissä tarvittavia työmenetel-miä, välineitä ja aineita ohjeiden mukaan

käyttää työtehtävissä erilaisia työmenetelmiä, välineitä ja aineita itse-näisesti

hallitsee työtehtävissä tarvittavien asianmukais-ten työmenetelmien, välineiden ja aineiden käytön

Työn perustana olevan tiedon hallinta Siivousmenetelmien, -välineiden ja -aineiden valinta (perusosaamisen soveltaminen) Palvelun riittävyyden arviointi

työskentelee palveluso-pimuksen pohjalta laadi-tun työohjeen mukaisesti

työskentelee palveluso-pimuksen pohjalta laadi-tun työohjeen mukaisesti valiten likaisuuden pe-rusteella työhön soveltu-van menetelmän

valitsee tilanteeseen par-haiten soveltuvat mene-telmät, välineet ja aineet ottaen valinnoissa huo-mioon pintamateriaalin, likaisuuden ja kohteen palvelusopimuksen arvioi asiakkaan ostaman palvelun riittävyyden sekä kattavuuden suh-teessa asiakaskohteen tarpeeseen

Työturvallisuuden hallinta Työturvallisuusohjeiden noudattaminen

noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

Yhteiset painotukset Yrittäjyys Palvelusopimuksen nou-dattaminen Työskentelynopeus (pal-velusopimuksen mukais-ten töiden tekeminen

työskentelee työnantaja-organisaation antamien työohjeiden mukaisesti työskentelee annettujen aikaresurssien puitteissa

työskentelee työnantaja-organisaation liikeidean tai toiminta-ajatuksen periaatteita noudattaen työskentelee annettujen aikaresurssien puitteissa

työskentelee työnantaja-organisaation toiminta-ajatuksen mukaisesti työskentelee ja käyttäytyy asiakasyrityksen liikeide-an ja toiminta-ajatuksen mukaisesti työskentelee tehokkaasti ja taloudellisesti

Page 34: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

32 oikeaan aikaan) Oma-aloitteisuus Käyttäytyminen

käyttäytyy asiallisesti ja kohteliaasti

työskentelee työtehtävis-sä oma-aloitteisesti toimii asiakkaan tiloissa tilanteen vaatimalla ta-valla ja luo itsestään ku-van luotettavana työnte-kijänä (saa asiakaspalaut-teessa luotettavuutta kuvaavaa palautetta)

työskentelee oma-aloitteisesti ja rohkeasti tehden tilojen viihtyisyy-teen ja toimivuuteen liittyviä pieniä palvelu-tehtäviä sopeutuu luontevasti asiakaskohteen työyhtei-söön ja luo itsestään kuvan luotettavana sii-vousalan ammattilaisena (saa asiakas-palautteessa arviointia tukevaa palau-tetta)

Tekstiilihuollon koulutusohjelma Pakolliset opinnot 3.1.7 Tekstiilihuoltopalvelut 30 ov Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on pesulan tekstiilien vastaanotto, sopivan hoitotavan valinta ja tekstiilien lajittelu materiaalin ja hoito-ohjemerkkien mukaisesti. Opiskelija hyödyntää vastaanotto- ja lähetyslistojen käsittelyssä tietotekniikkaa. Opiskelija työskentelee vas-tuullisesti ja tarvittaessa toimii reklamaatiokäytänteiden mukaan. Tekstiilien vastaanotto- ja luovutustehtävissä opiskelija työskentelee toimipaikan suullisten tai kirjallisten ohjeiden mukaisesti.. Opintokokonaisuuden näytössä näytettävä työprosessi sisältää seuraavat työvaiheet:

• asiakaspalvelutyöt vastaanotossa ja puhelimessa (pesulapalveluiden käyttö ja asiakaspalautteen hoito-menettelyt)

• pestävien tekstiilien vastaanotto ja tarkistaminen • tekstiilimateriaalien tunnistaminen ja sopivan tekstiilienhoitotavan valinta • pestävien tekstiilien lajittelu • tekstiilien toimittaminen pesuun • pesulan vastaanotto ja lähetyslistojen tekeminen • puhtaiden tekstiilien luovuttaminen.

Näyttöympäristö Näyttöpaikkoina voivat toimia yksityisille ja laitoksille pesulapalveluja tuottavat vesipesulat ja kemiallisen pe-sun pesulat. Näyttöpaikassa tulee voida tehdä pesuun tulevien tekstiilien vastaanottovaiheen tehtäviä ja lajitte-lutehtäviä. Näyttö toteutetaan työaikana, jolloin työpisteessä on opiskelijan lisäksi ainakin yksi pesulatyönteki-jä.

Page 35: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

33 Näytössä opiskelijan käytössä on oltava seuraavat työvälineet:

• vastaanottopisteessä käytettävä tietokone ja puhelin • lajitteluvälineistö.

Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Työskentely pyykin vas-taanottovaiheen tehtä-vissä

työskentelee ohjattuna ryhmän jäsenenä pyykin vastaanottovaiheen teh-tävissä

työskentelee annettujen ohjeiden mukaan pyykin vastaanottovaiheen teh-tävissä

työskentelee omatoimi-sesti pyykin vastaanotto-vaiheen tehtävissä

Työtehtävän hallinta tekstiilien vastaanotto, tarkistaminen ja luovut-taminen Pyykin lajittelu

ohjattuna vastaanottaa, tarkistaa ja luovuttaa tekstiilit lajittelee pyykin vakitui-sen työntekijän parina

vastaanottaa, tarkistaa ja luovuttaa tekstiilit annet-tuja ohjeita noudattaen lajittelee pesulan tavan-omaisen pyykin oma-toimisesti

vastaanottaa, tarkistaa ja luovuttaa tekstiilit pesu-lan toimintaohjeita nou-dattaen lajittelee pyykin omatoi-misesti

Työn perustana olevan tiedon hallinta Hoito-ohjemerkinnät ja tekstiilimateriaalit Sopivan hoitotavan va-linta Hygieeninen työskentely (käsihygienia)

tulkitsee omatoimisesti hoito-ohjemerkinnät ja tunnistaa tavallisimmat tekstiilimateriaalit valitsee työparin ohjauk-sessa tekstiileille sopivan hoitotavan noudattaa ohjattuna kä-sihygieniaa työpisteestä toiseen siirryttäessä käyttää pyykin lajittelussa suojakäsineitä

tunnistaa tavallisimmat tekstiilimateriaalit ja nii-den yleiset hoito-ohjeet ja hoitovaatimukset valitsee tekstiilille hoito-ohjeiden mukaisen hoi-totavan noudattaa käsihygienias-ta annettuja ohjeita työ-pisteestä toiseen siirryt-täessä käyttää pyykin lajittelussa suojakäsineitä

tunnistaa omatoimisesti tekstiilimateriaalit ja nii-den hoito-ohjeet sekä hoitovaatimukset valitsee tekstiileille hoito-ohjeiden ja materiaalin vaatimusten mukaisen hoitotavan (esim. hoito-ohjeen puuttuessa CO-tekstiilistä) huolehtii omatoimisesti käsihygienian noudatta-misesta työpisteestä toi-seen siirryttäessä ja käyt-tää tarvittaessa suojakä-sineitä hallitsee suomenkielisen ammattisanaston

Page 36: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

34 Työturvallisuuden hallinta Työturvallisuusohjeiden noudattaminen

noudattaa opastettuna työturvallisuusohjeita

noudattaa turvallisesta työskentelystä annettuja ohjeita

noudattaa omatoimisesti työpaikkansa työturvalli-suusohjeita

Yhteiset painotukset Kansainvälisyys Työskentely kulttuuri-taustaltaan erilaisten työntekijöiden ja asiak-kaiden kanssa Teknologian ja tieto-tekniikan hyödyntä-minen Atk:n perustoiminnot (tekstinkäsittely, tauluk-kolaskenta, sähköposti) Atk-pohjaisten vastaan-otto- ja lähetyslistojen käsittely Kuluttajaosaaminen Vastuukysymysten selvit-täminen Reklamaatioiden hoito-käytännöt

suhtautuu myönteisesti erilaisista kulttuureista tuleviin asiakkaisiin ja työyhteisön jäseniin käyttää varsinaisen työn-tekijän parina atk:n pe-rustoimintoja käsittelee pesulan atk-pohjaisia vastaanotto- ja lähetyslistoja työparin ohjauksessa selvittää ohjattuna asiak-kaalle tekstiilien huol-toon liittyvät vastuuky-symykset selvittää reklamaatioiden hoitokäytännöt

kommunikoi ja työsken-telee luontevasti erilaisis-ta kulttuureista tulevien asiakkaiden ja työyhtei-sön jäsenien kanssa käyttää atk:n perustoi-mintoja omatoimisesti käsittelee suullisten oh-jeiden mukaan pesulan atk-pohjaisia vastaanot-to- ja lähetyslistoja selvittää asiakkaalle teks-tiilien huoltoon liittyvät vastuukysymykset annet-tuja ohjeita noudattaen selvittää reklamaatioiden hoitokäytännöt noudat-taen annettuja ohjeita

kommunikoi ja työsken-telee luontevasti erilaisis-ta kulttuureista tulevien asiakkaiden ja työyhtei-sön jäsenien kanssa, ja auttaa tarvittaessa kom-munikointiongelmissa käyttää atk:n perustoi-mintoja omatoimisesti käsittelee pesulan toi-mintaohjeita noudattaen atk-pohjaisia vastaanot-to- ja lähetyslistoja kirjoittaa tekstiilin eri-koistoimenpiteistä va-rauman sekä selvittää omatoimisesti vastuuky-symykset selvittää reklamaatioiden hoitokäytännöt ja neu-voa asiakasta käyttämään niitä pesulan toimintaoh-jeiden mukaan

Kaikille aloille yhtei-nen ydinosaaminen Vuorovaikutus ja vies-tintätaidot Kommunikointi työyh-teisön jäsenten ja asiak-kaiden kanssa

pyytää apua tarvittaessa ohjaajaltaan ilmaisee itseään ymmär-

ottaa vastaan ohjeita ja kysyy tarvittaessa työs-kentelyohjeita muilta työntekijöiltä toimii asiakkaiden ja

keskustelee ja sopii työ-hön liittyvistä kysymyk-sistä muiden työntekijöi-den kanssa toimii asiakkaiden ja

Page 37: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

35

rettävästi asiakkaiden ja työyhteisön jäsenien kanssa keskustellessaan

työyhteisön jäsenten kanssa erilaisissa vuoro-vaikutustilanteissa ystä-vällisesti

työyhteisön jäsenten kanssa erilaisissa vuoro-vaikutustilanteissa ystä-vällisesti ja omalla per-soonallisella tavallaan

Tekstiilihuollon koulutusohjelma Valinnaiset opinnot 3.1.8 Vesipesulan toiminta 20 ov Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on vesipesulan työkokonaisuuksien hoitaminen aina pyykin vas-taanotosta puhtaiden tekstiilien lähetykseen. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä näytettävä työprosessi: Työprosessin työvaiheet: Tekstiilien valmistelu pesua varten

• Tekstiilein tarkastaminen ja merkitseminen • Tekstiilien lajittelu ja pesuun toimittaminen • Hygieenisyysohjeiden noudattaminen

Tekstiilien vesipesu

• Tarvittaessa tahraisten tekstiilinen esikäsittely/tahranpoisto • Pesuaineen valinta, annostelujärjestelmän käyttäminen • Tekstiilien vesipeseminen

Tekstiilien jälkikäsittely

• Tekstiilien kuivattaminen pesulan toimintatavan mukaisesti • Tekstiilien jälkikäsittely mankeloimalla, prässäämällä ja tunneliviimeistelyllä

Tekstiilien lähettäminen

• Tekstiilien pakkaaminen ja lähettäminen pesulan toimintatavan mukaisesti Lopputyöt

• Työpisteen ylläpitosiivouksesta huolehtiminen • Koneiden ja laitteiden puhdistaminen • Rullakoiden ja muun kuljetuskaluston puhdistaminen

Tekstiilien jälkikäsittely

Tekstiilien vesipesu

Tekstiilien lähettäminen

LopputyötTekstiilien valmistelu pesua varten

Page 38: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

36 Näyttöympäristö Näyttöpaikkoina voivat toimia yksityisille ja laitoksille pesulapalveluja tuottavat vesipesulat tai vuokraustoi-mintaa harjoittavat pesulat. Näyttöpaikassa tulee voida tehdä vesipesuprosessiin kuuluvat työt vastaanotosta lähetykseen. Näyttö toteutetaan työaikana, jolloin samassa työpisteessä opiskelijan kanssa on ainakin yksi pe-sulatyöntekijä, joka myös osallistuu opiskelijan arviointiin. Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä, koneita ja aineita:

• pyykin kesto- tai kertamerkkauslaite • lajitteluvälineistö • tahranpoistovälineet • yksikköpesukone • pesukemikaali • rumpukuivaaja • kuumamankeli • tunneli (tunneliviimeistely) tai prässi (tasoprässi, kabinettiprässi tai prässisarja) • tekstiilien pakkaamiseen tarvittavat välineet ja rullakot • työpisteen puhdistamiseen tarvittavat välineet ja aineet.

Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Työn suunnittelu ja vesi-pesuprosessiin kuuluvat työt vastaanotosta lähetyk-seen Työpisteen puhtaanapito-tehtävät Työn lopputulos

yhdistää eri tehtävät ja tekee selkeiden ohjeiden mukaan ryhmän jäsene-nä toimeen kuuluvat työt huolehtii työpisteensä puhtaudesta itsenäisesti saavuttaa työn laatukri-teerit täyttävän lopputu-loksen pyytämänsä opastuksen jälkeen

yhdistää eri tehtävät ja tekee annettuja ohjeita noudattaen työryhmässä toimeen kuuluvat työt huolehtii työpisteensä puhtaudesta itsenäisesti saavuttaa työn laatukri-teerit täyttävän lopputu-loksen pyytämiensä suullisten lisäohjeiden jälkeen

yhdistää eri tehtävät ja tekee omatoimisesti työryhmän jäsenenä toimeen kuuluvat työt huolehtii työpisteensä puhtaudesta itsenäisesti ottaa vastuuta työpro-sessin etenemisestä ja saavuttaa viimeistellyn lopputuloksen omatoi-misesti

Työtehtävän hallinta Pyykin lajittelu, esikäsittely hoitovaatimuksiltaan Erilaisen pyykin käsittely (infektiopyykki, sairaalan normaali pyykki, yksityis-

lajittelee, merkitsee ja esikäsittelee pyykin oh-jattuna ryhmän jäsenenä käsittelee ohjattuna eri-laista pyykkiä

lajittelee, merkitsee ja esikäsittelee pyykin an-nettujen ohjeiden mu-kaan noudattaa erilaisen pyy-kin käsittelystä annettuja ohjeita

lajittelee, merkitsee ja esikäsittelee pyykin omatoimisesti käsittelee erilaista pyyk-kiä pesulan toimintata-van mukaan

Page 39: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

37 asiakkaan pyykki) Koneiden ja laitteiden käyttö ja puhdistaminen Pesuaineiden käyttö

täyttää ohjattuna pesu-koneen ja annostelee opastettuna pesuaineen käyttää opastettuna teks-tiilille sopivaa kuivatus-menetelmää jälkikäsittelee pyykit opastettuna ryhmän jäsenenä pakkaa ja lähettää puh-taat tekstiilit ohjattuna puhdistaa ja tarkistaa työntekijän parina pesu-koneet, jälkikäsittelylait-teet ja kuljetuskaluston

täyttää pesukoneen ja annostelee pesuaineen annettuja ohjeita nou-dattaen kuivattaa tekstiilit annet-tujen ohjeiden mukaan jälkikäsittelee pyykit annettujen ohjeiden mukaan ryhmässä työs-kentelemällä pakkaa ja lähettää puh-taat tekstiilit annettujen ohjeiden mukaan puhdistaa ja tarkistaa pesukoneet, jälkikäsitte-lylaitteet ja kuljetuska-luston annettujen ohjei-den mukaan

täyttää pesukoneen omatoimisesti sekä va-litsee ja annostelee pe-suaineen kuivattaa tekstiilit pesu-lan toimintatavan mu-kaan jälkikäsittelee pyykit omatoimisesti ryhmän jäsenenä työskentele-mällä pakkaa ja lähettää puh-taat tekstiilit pesulan toimintatavan mukaan tekee omatoimisesti pesukoneiden, jälkikäsit-telylaitteiden ja kuljetus-kaluston päivittäiset puhdistus- ja tarkistus-työt

Työn perustana olevan tiedon hallinta Pyykin esikäsittely, pesu ja jälkikäsittelymenetelmien valinta Pesulan hygieniavaatimuk-set (käsihygienia ja muu hygienia)

valitsee vesipesuna pes-täville tekstiileille sopi-van hoitotavan noudat-taen annettuja ohjeita noudattaa hygieniasta annettuja ohjeita

valitsee omatoimisesti tavallisimmille vesi-pesuna pestäville tekstii-leille sopivan hoitotavan huolehtii omatoimisesti käsihygieniasta ja työs-kentelee yleisestä pesu-lahygieniasta annettuja ohjeita noudattaen

valitsee omatoimisesti vesipesuna pestäville tekstiileille sopivan hoi-totavan huolehtii omatoimisesti hygieenisen työskente-lyn periaatteiden nou-dattamisesta

Työturvallisuuden hal-linta Henkilökohtainen suojau-tuminen Pesukemikaalien turvalli-nen käyttö

käyttää ohjattuna hengi-tyssuojainta ja suojavaa-tetusta käsittelee ohjattuna pe-sukemikaaleja turvalli-sesti

noudattaa hengitys-suojaimen ja suojavaate-tuksen käytöstä annettu-ja ohjeita käsittelee kemikaaleja pesulan turvallisuusoh-jeiden mukaan

käyttää tarvittaessa hen-gityssuojainta ja suoja-vaatetusta käsittelee kemikaaleja pesulan turvallisuusoh-jeiden mukaan

Page 40: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

38 Koneiden turvallinen käyt-täminen

käyttää ohjattuna konei-ta ja laitteita turvallisesti käyttää tarvittaessa ko-neiden pysäytys- ja hätä-laitteita

noudattaa koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä annettuja ohjei-ta käyttää tarvittaessa ko-neiden pysäytys- ja hätä-laitteita

käyttää koneita ja laittei-ta pesulan turvallisuus-ohjeita noudattaen käyttää tarvittaessa ko-neiden pysäytys- ja hätä-laitteita ja ilmoittaa mahdollisista laitehäiri-öistä pesulan ohjeiden mukaisesti

Yhteiset painotukset Kestävä kehitys Pesukemikaalien annoste-lu ja kulutuksen seuranta Yrittäjyys Taloudellisuus (lajitelmien teko, vesi, sähkö) Laadukas ja asiakasläh-töinen toiminta Sovittujen laatuvaatimus-ten noudattaminen ja vastuullinen työskentely Työsuojelusta ja tervey-destä huolehtiminen Työasennot ja apuvälinei-den käyttö

annostelee pesukemi-kaalit annosteluohjeen mukaan työskentelee ohjattuna taloudellisesti vesipesun lajitelmia tehdessään sekä vettä ja sähköä käyttäessään noudattaa ohjattuna tekstiilien puhtaustasos-ta, nukattomuudesta, sileydestä ja eheydestä sovittuja laatuvaatimuk-sia työskentelee hyvissä työasennoissa työparin ohjauksessa

valitsee ja annostelee pesukemikaalit noudat-taen annosteluohjeita noudattaa taloudellisuu-desta annettuja ohjeita lajitelmia tehdessään ja työskentelee veden ja sähkön säästämisestä annettuja ohjeita nou-dattaen noudattaa tekstiilien puhtaustasosta, nukat-tomuudesta, sileydestä ja eheydestä annettuja ohjeita työskentelee hyvissä työasennoissa ja käyttää apuvälineitä nosto-, kanto- ja siirtelytehtävis-sä

valitsee ja annostelee pesukemikaalit noudat-taen annosteluohjeita seuraa pesukemikaalien kulutusta pesuprosessin aikana työskentelee ripeästi ja huomioi omatoimisesti taloudellisuuden tehdes-sään lajitelmia ja säästää vettä ja sähköä päättelee asiakkaalle lähetettävän tekstiilin puhtaustaso-, nukatto-muus-, sileys- ja eheys-vaatimukset sekä nou-dattaa niitä lähettää tarvittaessa tekstiilit uusintakäsitte-lyyn ennaltaehkäisee rasittu-misen työskentelemällä hyvissä työasennoissa ja käyttämällä sopivimpia apuvälineitä nosto-, kanto- ja siirtelytehtävis-sä

Page 41: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

39 Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot Oman oppimisen ja am-mattitaidon kehittymisen arviointi OngelmanratkaisutaidotOngelma- ja valintatilan-teissa toimiminen Yhteistyötaidot Joustava työskentely (työnkierto) Ryhmätyöskentelytaidot

arvioi osaamistaan ja löytää saamansa palaut-teen avulla omat kehit-tämishaasteensa kysyy neuvoja ongelma-tilanteissa työpariltaan tai ohjaajaltaan osallistuu työnkiertoon ryhmän ohjauksessa

arvioi osaamistaan ja löytää itsearvioinnin avulla omat vahvuuten-sa ja kehittämishaas-teensa pyrkii selvittämään on-gelmatilanteita ja teke-mään valintoja itsenäi-sesti mutta turvautuu työparin apuun osallistuu työnkiertoon ryhmässä sovitun työn-jaon mukaisesti

arvioi osaamistaan sekä ammattitaitonsa kehit-tymistä löytäen vahvuu-tensa ja kehittämishaas-teensa selviytyy itsenäisesti erilaisista ongelma ja valintatilanteista käyttä-en hyväkseen työn pe-rustana olevaa tietoa osallistuu joustavasti työnkiertoon edesauttaa toiminnallaan yhteistyön sujumista

3.1.9 Kemiallisen pesulan toiminta 20 ov Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on kemiallisen pesun työkokonaisuuksien hallinta aina pyykin vastaanotosta puhtaiden tekstiilien lähetykseen. Opintokokonaisuuden näytössä näytettävä työprosessi: Tekstiilien valmistelu pesua varten

• Tekstiilein tarkastaminen ja merkitseminen • Tekstiilien lajittelu ja pesuun toimittaminen • Hygieenisyysohjeiden noudattaminen

Tekstiilien kemiallinen pesu

• Tarvittaessa tahraisten tekstiilinen esikäsittely / tahranpoisto • Pesuaineen valinta, annostelujärjestelmän käyttäminen • Tekstiilien peseminen

Tekstiilien jälkikäsittely

Tekstiilien kemiallinen pesu

Tekstiilien lähettäminen

LopputyötTekstiilien valmistelu pesua varten

Page 42: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

40

• Pesulan laatuvaatimusten noudattaminen Tekstiilien jälkikäsittely

• Tekstiilien kuivattaminen pesulan toimintatavan mukaisesti • Tekstiilien jälkikäsittely mankeloimalla, prässäämällä ja tunneliviimeistelyllä

Tekstiilien lähettäminen

• Tekstiilien pakkaaminen ja lähettäminen pesulan toimintatavan mukaisesti Lopputyöt

• Työpisteen ylläpitosiivouksesta huolehtiminen • Koneiden ja laitteiden puhdistaminen • Rullakoiden ja muun kuljetuskaluston puhdistaminen

Näyttöympäristö Näyttöpaikkoina voivat toimia yksityisille ja laitoksille pesulapalveluja tuottavat pääasiallisesti kemiallista pesua orgaanisilla liuotteilla ja vedellä pesevät pesulat. Näyttöpaikassa tulee voida tehdä kemialliseen pesuprosessiin kuuluvat työt vastaanotosta lähetykseen. Näyttö toteutetaan työaikana, jolloin samassa työpisteessä opiskelijan kanssa on ainakin yksi pesulatyöntekijä, joka myös osallistuu opiskelijan arviointiin. Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä, koneita ja aineita:

• välineet pyykin merkkaukseen: tietokone, mekaaninen merkkauslaite tai kuitunauha • lajitteluvälineistö • tahranpoistovälineet (tahranpoistopöytä) • kemiallinen pesukone (Pkone) ja kemiallisen vesipesun kone (Wpesu) • pesulan toimintatavan mukainen pesukemikaali • kuivausrumpu (Wpesussa) • höyrytysvälineet (höyrykaappi, nukke tai tunneli) • prässi (tasoprässi, kabinettiprässi tai prässisarja) • silitysvälineet • tekstiilien pakkaamiseen tarvittavat välineet • työpisteen puhdistamiseen tarvittavat välineet ja aineet.

Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Työn suunnittelu ja ke-mialliseen pesuprosessiin kuuluvat työt vastaan-otosta lähetykseen Työpisteen puhtaanapi-totehtävät

yhdistää eri tehtävät ja selkeiden ohjeiden mu-kaan ryhmän jäsenenä toimeen kuuluvat työt huolehtii työpisteensä puhtaudesta itsenäisesti

yhdistää eri tehtävät ja tekee työryhmässä an-nettuja ohjeita noudatta-en toimeen kuuluvat työt huolehtii työpisteensä puhtaudesta itsenäisesti

yhdistää eri tehtävät ja tekee omatoimisesti työ-ryhmän jäsenenä toi-meen kuuluvat työt huolehtii työpisteensä puhtaudesta itsenäisesti

Page 43: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

41 Työn lopputulos saavuttaa työn laatukri-

teerit täyttävän lopputu-loksen pyytämänsä opas-tuksen jälkeen

saavuttaa työn laatukri-teerit täyttävän lopputu-loksen pyytämiensä suul-listen lisäohjeiden jäl-keen

saavuttaa viimeistellyn työn lopputuloksen omatoimisesti

Työtehtävän hallinta Pyykin esikäsittely, pesu ja jälkikäsittelymenetel-mien käyttö Koneiden ja laitteiden käyttö ja puhdistaminen Pesukemikaalien käyttö

lajittelee, merkitsee ja esikäsittelee pyykin oh-jattuna ryhmän jäsenenä poistaa tavallisimpia tahroja opastuksen mu-kaan käyttää ohjattuna kemial-lisen pesun tai kemialli-sen vesipesun konetta valvoo ohjattuna pesussa tarvittavan liuottimen, pesutehostimen ja tarvit-taessa viimeistelyaineen määrää ja seuraa auto-maation toimintaa jälkikäsittelee tekstiilejä ohjattuna ryhmän jäse-nenä pakkaa ja lähettää puh-taat tekstiilit ohjattuna tekee varsinaisen työnte-kijän parina pesukonei-den ja jälkikäsittelylait-teiden sekä kuljetuska-luston puhdistus- ja tar-kistustyöt

lajittelee, merkitsee ja esikäsittelee pyykin an-nettujen ohjeiden mu-kaan tunnistaa ja poistaa taval-lisimpia tahroja itsenäi-sesti käyttää annettujen ohjei-den mukaan kemiallisen pesun tai kemiallisen vesipesun konetta valvoo pesussa tarvitta-van liuottimen, pesute-hostimen ja tarvittaessa viimeistelyaineen määrää noudattaen annettuja ohjeita ja seuraa auto-maation toimintaa jälkikäsittelee tekstiilit annettujen ohjeiden mu-kaan pakkaa ja lähettää puh-taat tekstiilit annettujen ohjeiden mukaan tekee pesukoneiden ja jälkikäsittelylaitteiden sekä kuljetuskaluston puhdistus- ja tarkistus-työt annettujen ohjeiden mukaan

lajittelee, merkitsee ja esikäsittelee pyykin oma-toimisesti tunnistaa ja poistaa tah-roja itsenäisesti käyttää itsenäisesti kemi-allisen pesun tai kemialli-sen vesipesun konetta valvoo omatoimisesti pesussa tarvittavan liuot-timen, pesutehostimen ja tarvittaessa viimeistelyai-neen määrää, ja seuraa automaation toimintaa jälkikäsittelee tekstiilit omatoimisesti pakkaa ja lähettää puh-taat tekstiilit pesulan toimintatavan mukaisesti tekee omatoimisesti pe-sukoneiden ja jälkikäsit-telylaitteiden sekä kulje-tuskaluston puhdistus- ja tarkistustyöt

Työn perustana olevan tiedon hallinta Pyykin esikäsittely pesu- ja jälkikäsittelyme-netelmien valinta

valitsee kemiallista pesua vaativille tekstiileille so-pivan hoitotavan nou-dattaen annettuja ohjeita

valitsee omatoimisesti tavallisimmille kemiallis-ta pesua vaativille tekstii-leille hoito-ohjeiden mu-kaisen hoitotavan

valitsee omatoimisesti kemiallista pesua vaati-ville tekstiileille sopivan hoitotavan

Page 44: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

42 Työturvallisuuden hallinta Koneiden turvallinen käyttäminen Pesukemikaalien turval-linen käsittely ja henki-lökohtainen suojautumi-nen Pesuprosessin ja kuiva-usaikojen riittävyyden seuraaminen

käyttää ohjattuna koneita ja laitteita turvallisesti tarvittaessa käyttää ko-neiden pysäytys- ja hätä-laitteita noudattaa työparin ohja-uksessa työturvallisuu-desta ja suojautumisesta annettuja ohjeita tarkkailee ohjattuna pe-sukoneiden tiiviyttä ja kuivausaikojen riittävyyt-tä

noudattaa koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä annettuja ohjei-ta tarvittaessa käyttää ko-neiden pysäytys- ja hätä-laitteita noudattaa annettuja työ-turvallisuus- ja suojau-tumisohjeita tarkistaa pesuprosessin aikana pesukoneiden tiiviyden ja kuivausaiko-jen riittävyyden annettu-jen ohjeiden mukaan

käyttää koneita ja laitteita pesulan turvallisuusoh-jeita noudattaen tarvittaessa käyttää ko-neiden pysäytys- ja hätä-laitteita ja ilmoittaa mahdollisista laitehäiriöistä pesulan ohjeiden mukaisesti noudattaa työturvalli-suusohjeita ja huolehtii omatoimisesti tarvitta-vasta henkilökohtaisesta suojautumisesta havainnoi omatoimisesti pesukoneiden tiiviyttä ja kuivausaikojen riittävyyt-tä pesuprosessin aikana

Yhteiset painotukset Kestävä kehitys Pesukemikaalien annos-telu ja kulutuksen seu-ranta Yrittäjyys Taloudellisuus (lajitelmi-en teko, energian kulu-tus) Laadukas ja asiakas-lähtöinen toiminta Sovittujen laatuvaatimus-ten noudattaminen vastuullinen työskentely

annostelee pesukemikaa-lit ohjattuna työskentelee ohjattuna taloudellisesti kemiallisen pesun lajitelmia tehdes-sään sekä energian käy-tössä noudattaa ohjattuna so-vittuja tekstiilien laatu-vaatimuksia (puhtausta-so, nukattomuus, sileys, vetoketjun luisto jne.)

valitsee ja annostelee pesukemikaalit noudat-taen annosteluohjeita noudattaa taloudellisuu-desta annettuja ohjeita kemiallisen pesun laji-telmia tehdessään työskentelee energian säästämisestä annettuja ohjeita noudattaen noudattaa tekstiilien laadun määrittelystä an-nettuja ohjeita (puhtaus-taso, nukattomuus, sile-ys, vetoketjun luisto jne.)

valitsee ja annostelee pesukemikaalit noudat-taen annosteluohjeita ja seuraa pesukemikaalien kulutusta pesuprosessin aikana työskentelee ripeästi ja huomioi omatoimisesti taloudellisuuden lajitel-mia tehdessään huomioi omatoimisesti energian kulutuksen työskentelyssään päättelee asiakkaalle lä-hetettävän tekstiilin laa-tuvaatimukset (puhtaus-taso, nukattomuus, sile-ys, vetoketjun luisto jne.) sekä noudattaa niitä

Page 45: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

43 Työsuojelusta ja ter-veydestä huolehtimi-nen Työasennot ja apuväli-neiden käyttö

työskentelee hyvissä työasennoissa työparin ohjauksessa

työskentelee hyvissä työasennoissa ja käyttää apuvälineitä nosto-, kan-to- ja siirtelytehtävissä

lähettää tarvittaessa teks-tiilit omatoimisesti uu-sintakäsittelyyn ennaltaehkäisee niska- ja hartiaseudun rasittumi-sen työskentelemällä hyvissä työasennoissa ja käyttämällä sopivimpia apuvälineitä nosto-, kan-to- ja siirtelytehtävissä

Kaikille aloille yhtei-nen ydinosaaminen Oppimistaidot Oman oppimisen ja ammattitaidon kehitty-misen arviointi Ongelmanratkaisutai-dot Ongelma- ja valintatilan-teissa toimiminen Yhteistyötaidot Joustava työskentely (työnkierto) Ryhmätyöskentelytaidot

arvioi osaamistaan ja löytää saamansa palaut-teen avulla omat kehit-tämishaasteensa kysyy neuvoja ongelma-tilanteissa työpariltaan tai ohjaajaltaan osallistuu työnkiertoon ryhmän ohjauksessa

arvioi osaamistaan ja löytää itsearvioinnin avulla omat vahvuutensa ja kehittämishaasteensa pyrkii selvittämään on-gelmatilanteita ja teke-mään valintoja itsenäi-sesti, mutta turvautuu työparin apuun osallistuu työnkiertoon ryhmässä sovitun työn-jaon mukaan

arvioi osaamistaan sekä ammattitaitonsa kehit-tymistä löytäen vahvuu-tensa ja kehittämishaas-teensa selviytyy itsenäisesti eri-laisista ongelma- ja valin-tatilanteista käyttäen hyväkseen työn perusta-na olevaa tietoa osallistuu joustavasti työnkiertoon edesauttaa toiminnallaan yhteistyön sujumista

3.1.10 Tekstiilien vuokraus 10 ov Tässä näytössä arvioidaan opiskelijan erityisosaamista vuokratekstiilien huollossa. Vesipesuprosessin hallintaa ei arvioida, vaan se arvioidaan Vesipesulan toiminta -opintokokonaisuudessa. Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on vuokrausta harjoittavassa pesulassa vaadittava erityisosaami-nen.

Page 46: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

44 Opintokokonaisuuden näytössä näytettävä työprosessi: Vuokratekstiilien pakkaaminen

• Tekstiilien pakkaaminen kuljetusta ja säilytystä varten vuokrasopimuksen mukaan • Tekstiilien kunnon ja pesutuloksen tarkistaminen • Tekstiilien korjaaminen tai korjaukseen tai poistoon lähettäminen

Vuokratekstiilien varastointi

• Tekstiilien kirjaaminen varastojärjestelmään pesulan toimintatavan mukaan Vuokratekstiilien lähettäminen

• Tekstiilien kirjaaminen vuokrausjärjestelmään pesulan toimintatavan mukaan • Tekstiilien lähettäminen oikealle kuljetusreitille

Näyttöympäristö Näyttöpaikkoina voivat toimia vuokraustoimintaa harjoittavat, pääasiassa vesipesua pesevät pesulat. Näyttö-paikan tulee olla sellainen, että siellä voidaan vesipesuprosessiin kuuluvien tehtävien ohella tehdä tekstiilien varastointitoimenpiteisiin kuuluvia tehtäviä, kuten merkkausta, pakkausta, laadunvalvontaa ja lähettämistä. Näyttö toteutetaan työaikana, jolloin samassa työpisteessä opiskelijan kanssa on ainakin yksi pesulatyöntekijä, joka myös osallistuu opiskelijan arviointiin. Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä ja koneita:

• kestomerkkauslaite • pesulan atk-pohjainen tietojärjestelmä • tekstiilien varastointi ja kuljetuskalusto • tekstiilien korjaukseen tarvittavat välineet.

Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Tekstiilien varastointi-toimenpiteet ja laadun-valvonta Työn lopputulos

työskentelee ohjattuna vuokrausta harjoittavassa pesulassa saavuttaa vuokrasopi-muksessa määritellyt työn laatukriteerit täyttä-vän lopputuloksen pyy-

työskentelee annettujen ohjeiden mukaan vuok-rausta harjoittavassa pesulassa saavuttaa vuokrasopi-muksessa määritellyt työn laatukriteerit täyttä-vän lopputuloksen pyy-

työskentelee vuokrausta harjoittavassa pesulassa pesulan toimintaohjeita ja vuokrasopimuksia noudattaen päättelee vuokrasopi-muksessa määritetyt työn laatukriteerit ja saavuttaa ne omatoimisesti

Vuokara-tekstiilien lä-hettäminen

Vuoka-tekstiilien va-rastointi

Vuoka-tekstiilien pak-kaaminen

Page 47: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

45

tämänsä opastuksen ja ohjauksen jälkeen

tämiensä suullisten lisä-ohjeiden jälkeen

Työtehtävän hallinta Tekstiilien kirjaaminen vuokrausjärjestelmään Merkkaus, pakkaus, va-rastointi ja lähettäminen

ohjattuna kirjaa tekstiilit vuokrausjärjestelmään merkkaa, pakkaa, varas-toi ja lähettää vuokra-tekstiilejä annettujen ohjeiden mukaan

kirjaa vuokratekstiilit vuokrausjärjestelmään annettujen ohjeiden mu-kaan merkkaa, pakkaa, varas-toi ja lähettää vuokra-tekstiilejä omatoimisesti

kirjaa tekstiilit vuokraus-järjestelmään itsenäisesti merkkaa, pakkaa, varas-toi ja lähettää vuokra-tekstiilejä omatoimisesti pesulan toimintatavan mukaan

Työn perustana olevan tiedon hallinta Vuokratekstiilien käsitte-ly vuokrasopimuksen sisältöä vastaavasti

käsittelee omatoimisesti tavallisimpia vuokrateks-tiilejä hoito-ohjeiden mukaisesti

käsittelee omatoimisesti tavallisimpia vuokrateks-tiilejä hoito-ohjeiden ja vuokrasopimuksen mu-kaisesti

soveltaa vuokratekstiilien hoito-ohjeita ja käsittelee tekstiilejä vuokrasopi-muksen mukaisesti

Työturvallisuuden hallinta Työturvallisuusohjeiden noudattaminen

noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

Yhteiset painotukset Teknologian ja tieto-tekniikan hyödyntä-minen Pesulan tietojärjestelmi-en hyväksikäyttö

käyttää ohjattuna pesu-lan tietojärjestelmiä

käyttää pesulan tietojär-jestelmiä ohjeiden mu-kaan

käyttää joustavasti hy-väksi pesulan tietojärjes-telmiä ja toimii pesulan toimintaohjeiden mu-kaan

Kaikille aloille yhtei-nen ydinosaaminen Eettiset ja esteettiset taidot Vuokratekstiilien esteet-tisen ja hygieenisen laa-dun arviointi Vuokratekstiilien korjaus

arvioi ohjattuna vuokra-tekstiilien hygienia-, es-teettisyys-, ympäristö- ja taloudellisuusvaatimuk-sia korjaa opastettuna teks-tiilin tai lähettää tekstiilin korjaukseen, uusinta-pesuun, vaihtoon tai poistoon

arvioi tavallisimpien vuokratekstiilien hygie-nia-, esteettisyys-, ympä-ristö- ja taloudellisuus-vaatimuksia korjaa tekstiilin tai lähet-tää tekstiilin korjaukseen, uusintapesuun, vaihtoon tai poistoon annettujen ohjeiden mukaan

noudattaa pesulan toi-mintaohjeita arvioides-saan vuokratekstiilien hygienia-, esteettisyys-, ympäristö- ja taloudelli-suusvaatimuksia korjaa tekstiilin tai lähet-tää omatoimisesti tekstii-lin korjaukseen, uusinta-pesuun, vaihtoon tai poistoon vuokrasopi-muksia noudattaen

Page 48: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

46 3.1.11 Pesumyymälän toiminta 10 ov Tässä näytössä arvioidaan opiskelijan asiakaspalveluosaamista pesumyymälätoiminnassa. Kemiallisen pesupro-sessin hallintaa ei arvioida, vaan se arvioidaan Kemiallisen pesulan toiminta -opintokokonaisuudessa. Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on pesumyymälässä asiakaspalvelutehtävien hoitaminen laaduk-kaasti ja joustavasti. Opintokokonaisuuden näytössä näytettävä työprosessi: Työprosessin työvaiheet: Asiakkaan palvelu

• Asiakaspalvelu pesumyymälässä ja puhelimessa • Pesulan palvelutarjonnan esittely • Tekstiilin erikoistoimenpiteisiin liittyvien varaumien selvittäminen ja kirjaaminen • Vastuukysymysten selvittäminen asiakkaalle

Maksutapahtuman hoitaminen

• Myyntitapahtumaan liittyvän rahaliikenteen hoitaminen • Pesulan kassajärjestelmän käyttäminen

Asiakaspalautteen käsittely

• Asiakaspalautteen vastaanottaminen ja käsittely • Valitustapauksissa kuluttajasuojasäädösten mukainen toiminta

Pesumyymälän viihtyisyydestä huolehtiminen

• Pesumyymälän tilojen puhtaudesta, edustavuudesta ja viihtyisyydestä huolehtiminen Näyttöympäristö Näyttöpaikkoina voivat toimia yksityisasiakkaille kemiallisia pesupalveluja tarjoavat pesumyymälät. Näyttöpai-kan tulee olla sellainen, että siellä voidaan kemialliseen pesuprosessiin kuuluvien töiden ohella tehdä asiakas-palveluun liittyviä tehtäviä ja myyntityötä. Näyttö toteutetaan työaikana, jolloin näyttöpaikassa on asiakkaita ja opiskelijan ohella työpisteessä ainakin yksi pesulatyöntekijä, joka myös osallistuu opiskelijan arviointiin. Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä ja koneita:

• vastaanottopisteessä käytettävä tietokone, puhelin ja pyykinmerkkauslaite • kassakone • pesumyymälän päivittäiseen puhdistamiseen tarvittavat välineet ja aineet.

Asiakaspalaut-teen käsittely

Maksu- tapahtuman hoitaminen

Asiakakkaan palvelu

Pesumyymälän viihtyisyydestä huolehtiminen

Page 49: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

47 Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Asiakaspalvelu pesu-myymälässä Pesumyymälän puh-taanapitotehtävät Työn lopputulos

työskentelee asiakaspal-velussa ohjattuna huolehtii annettujen ohjeiden mukaan myy-mälän puhtaudesta saavuttaa pesulan laatu-kriteerit täyttävän työn lopputuloksen pyytä-mänsä opastuksen ja ohjauksen jälkeen

työskentelee asiakaspal-velussa annettuja ohjeita noudattaen huolehtii myymälän sovi-tusta puhtaudesta saavuttaa pesulan laatu-kriteerit täyttävän työn lopputuloksen pyytämi-ensä suullisten lisäohjei-den jälkeen

huolehtii asiakaspalve-lusta omatoimisesti huolehtii myymälän puh-taudesta omatoimisesti saavuttaa pesulan laatu-kriteerit täyttävän työn lopputuloksen omatoi-misesti

Työtehtävän hallinta Asiakaspalvelutyön ja tekstiilienhuoltotyön rytmittäminen Myyntitapahtuman raha-liikenteen hoito

osaa ohjattuna esitellä asiakkaalle pesumyymä-län palveluja yhdistää ohjattuna pe-sumyymälän asiakaspal-velutehtäviä ja tekstiili-huoltotehtäviä

esittelee asiakkaalle pe-sumyymälän tavallisim-pia palveluja jaksottaa pesumyymälän asiakaspalvelu ja tekstii-lihuoltotehtävät noudat-taen annettuja ohjeita huolehtii myyntitapah-tumaan liittyvästä raha-liikenteestä annettujen ohjeiden mukaan

esittelee asiakkaalle pe-sumyymälän palveluja tekee itsenäisiä ratkaisuja tekstiilien pesusta ja jäl-kikäsittelystä työn jaksot-tamiseksi niin, että pys-tyy huolehtimaan myös asiakaspalvelusta ja myynnistä huolehtii itsenäisesti myyntitapahtumaan liit-tyvästä rahaliikenteestä tuntee kassavastuun

Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakaspyykin käsittely pesulan laatukriteerejä vastaavasti

käsittelee omatoimisesti tavallisimpia pesumyy-mälässä huollettavia tekstiilejä hoito-ohjeiden mukaisesti

käsittelee omatoimisesti tavallisimpia pesumyy-mälässä huollettavia tekstiilejä hoito-ohjeiden ja pesulan laatukriteerien mukaisesti

soveltaa pesumyymälässä huollettavien tekstiilien hoito-ohjeita ja käsittelee tekstiilejä pesulan laatu-kriteerien mukaisesti

Työturvallisuuden hallinta Työturvallisuusohjeiden noudattaminen

noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

noudattaa työturvalli-suudesta annettuja ohjei-ta

Page 50: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

48 Yhteiset painotukset Kuluttajaosaaminen Asiakaspalautteen käsit-tely kuluttajansuojasäädösten tunteminen

vastaanottaa asiakaspa-lautetta asiallisesti kirjoittaa ohjattuna teks-tiilien erikoistoimenpi-teistä varauman ja selvit-tää vastuukysymykset asiakkaalle selvittää ohjattuna asiak-kaalle menettelytavat valitustapauksessa

vastaanottaa ja käsittelee asiakaspalautetta asialli-sesti kirjoittaa tavallisimmista tekstiilin erikoistoimen-piteistä varauman sekä selvittää omatoimisesti vastuukysymykset asiak-kaalle toimii valitustapauksessa kuluttajansuojalain oh-jeiden mukaan

vastaanottaa ja käsittelee asiakaspalautetta asialli-sesti kirjoittaa tekstiilin eri-koistoimenpiteistä va-rauman sekä selvittää omatoimisesti vastuuky-symykset asiakkaalle toimii valitustapauksessa kuluttajansuojasäädösten perusteella oikein asiak-kaan ja pesulan kannalta

Kaikille aloille yhtei-nen ydinosaaminen Eettiset ja esteettiset taidot Pesumyymälän edusta-vuudesta ja viihtyisyydes-tä huolehtiminen

selkeiden ohjeiden mu-kaan huolehtii myymälän puhtaudesta ja edusta-vuudesta

noudattaa myymälän siisteydestä annettuja ohjeita ja huolehtii tilo-jen puhtaudesta ja edus-tavuudesta

pitää omatoimisesti myymälän tilat puhtaina, edustavina ja viihtyisinä

3.1.12 Mattohuolto 10 ov Näytön kuvaus Opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen on mattohuollossa vaadittavan erityisosaamisen hallinta. Opintokokonaisuuden näytössä näytettävä työprosessi: Työprosessin työvaiheet: Mattojen vastaanottaminen

• Mattojen vastaanottaminen, mittaaminen, merkitseminen ja tarkastaminen • Vastuukysymysten selvittäminen asiakkaalle ja mahdollisen varauman kirjaaminen

Mattojen jälkikäsittely

Mattojen peseminen

Mattojen vas-taanottaminen

Mattojen luovuttaminen

Page 51: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

49 Mattojen peseminen

• Mattojen lajittelu • Esikäsittely ja tahranpoisto • Mattojen peseminen mattotyypin mukaan

Mattojen jälkikäsittely

• Mattojen kuivattaminen mattotyypin edellyttämällä tavalla • Mattojen viimeistely mattotyypin mukaan

Mattojen luovuttaminen

• Mattojen pakkaaminen ja luovuttaminen asiakkaalle Näyttöympäristö Näyttöpaikkoina voivat toimia mattopesua harjoittavat pesulat. Näyttöpaikassa tulee voida tehdä maton pesu-prosessiin kuuluvat työt vastaanotosta luovutukseen. Näyttö toteutetaan työaikana, jolloin näyttöpaikassa on asiakkaita ja opiskelijan ohella työpisteessä ainakin yksi pesulatyöntekijä, joka myös osallistuu opiskelijan arvi-ointiin. Näytössä opiskelija käyttää seuraavia työvälineitä, koneita ja aineita:

• vastaanottopisteessä käytettävät välineet: tietokone, puhelin, mitta, vaaka, mittapöytä • välineet mattojen merkkaukseen • lajitteluvälineistö • tahranpoistovälineet • pesukone pesulan toimintatavasta riippuen: rumpupesukone ja tasopesukone tai painehuuhtelu- tai

painepesukone • pesulan toimintatavan mukainen pesukemikaali • kuivausrumpu tai muu matolle sopiva kuivauspaikka • mattojen pakkaamiseen tarvittavat välineet.

Näytön arviointi

Arviointikriteerit Arvioinnin kohteet Tyydyttävä T1

Opiskelija Hyvä H3 Opiskelija

Kiitettävä K5 Opiskelija

Työprosessin hallinta Mattopesulan työtehtä-vät vastaanotosta luovu-tukseen Työn lopputulos

työskentelee ohjattuna mattopesulan työtehtä-vissä saavuttaa mattohuolto-työn laatukriteerit täyttä-vän lopputuloksen ohjat-tuna

työskentelee matto-pesulan työtehtävissä annettujen ohjeiden mu-kaan saavuttaa mattohuolto-työn laatukriteerit täyttä-vän lopputuloksen nou-dattamalla annettuja ohjeita

työskentelee matto-pesulan työtehtävissä omatoimisesti saavuttaa mattohuolto-työn laatukriteerit täyttä-vän lopputuloksen oma-toimisesti

Page 52: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

50 Työtehtävän hallinta Mattojen vastaanotto, merkitseminen ja mit-taaminen Mattojen lajittelu, esikä-sittely, pesu, jälkikäsittely matonpesukoneiden käyttö Mattojen viimeistely

vastaanottaa, merkitsee ja mittaa asiakkaiden matot ohjattuna esikäsittelee ohjattuna ja pesee matot rumpupesu-, tasopesu-, painehuuhte-lu- tai painepesukoneella kuivattaa matot ohjattu-na viimeistelee ohjattuna ja pakkaa matot

vastaanottaa, merkitsee ja mittaa asiakkaiden matot annettujen ohjei-den mukaan esikäsittelee ja pesee matot annettujen ohjei-den mukaan rumpupesu-, tasopesu-, painehuuhte-lu- tai painepesukoneella kuivattaa matot annettu-jen ohjeiden mukaan viimeistelee ja pakkaa matot annettujen ohjei-den mukaan

vastaanottaa, merkitsee ja mittaa asiakkaan matot omatoimisesti esikäsittelee ja pesee matot rumpupesu-, ta-sopesu-, painehuuhtelu- tai painepesukoneella mattotyypin mukaan kuivattaa matot matto-tyypin edellyttämällä tavalla viimeistelee ja pakkaa matot mattotyypin edel-lyttämällä tavalla

Työn perustana olevan tiedon hallinta Mattojen esikäsittely, pesu ja jälkikäsittelyme-netelmien soveltaminen mattohuollon standarde-ja vastaavasti

tunnistaa tavallisimmat mattomateriaalit ja nii-den hoito-ohjeet valitsee ohjattuna matoil-le sopivan hoitotavan

tunnistaa tavallisimmat mattomateriaalit ja -rakenteet ja niiden hoito-ohjeet valitsee matoille hoito-ohjeiden mukaisen hoi-totavan

tunnistaa mattomateriaa-lit ja -rakenteet ja niiden hoito-ohjeet tulkitsee hoito-ohjeita ja mattohuoltostandardeja ja valitsee niiden perus-teella itsenäisesti matolle sopivan hoitotavan

Työturvallisuuden hallinta Kuulosuojaimien käyttö Pesukemikaalien turval-linen käsittely Koneiden turvallinen käyttö, sähköturvallisuus (vesi ja sähkö)

käyttää kuulosuojaimia ohjeiden mukaan käsittelee pesukemikaale-ja turvallisesti käsittelee ohjattuna ma-tonpesukoneita ja laittei-ta turvallisesti

käyttää kuulosuojaimia niitä tarvittaessa noudat-taen annettuja ohjeita käsittelee pesukemikaale-ja turvallisesti noudattaa maton-pesukoneiden ja -laitteiden turvallisesta käytöstä annettuja ohjei-ta

käyttää omatoimisesti kuulosuojaimia niitä tarvittaessa käsittelee pesukemikaale-ja turvallisesti käyttää matonpesukonei-ta ja -laitteita omatoimi-sesti pesulan turvalli-suusohjeiden mukaan

Yhteiset painotukset Kuluttajaosaaminen kuluttajansuojasäädösten tunteminen

selvittää ohjattuna asiak-kaalle maton vaatiman hoitotavan ja puhdista-

selvittää asiakkaalle ma-ton vaatiman hoitotavan ja puhdistamiseen liitty-

selvittää asiakkaalle ma-ton vaatiman hoitotavan ja kirjaa maton huolta-

Page 53: KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO · 2009-07-07 · KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto

51 Reklamaatioiden hoito-käytäntöjen tunteminen Työsuojelusta ja ter-veydestä huolehtimi-nen Työasennot ja apuväli-neiden käyttö

miseen liittyvät vastuu-kysymykset toimii ohjattuna valitus-tapauksessa pesulan toi-mintaohjeiden mukaises-ti käyttää mattojen käsitte-lyssä apulaitteita ja er-gonomisia työtapoja ohjeen mukaan nostaa raskaista mattoja parityönä

vät vastuukysymykset annettuja ohjeita noudat-taen toimii valitustapauksessa kuluttajansuojalain oh-jeiden mukaan noudattaa ergonomisesta työskentelystä annettuja ohjeita ja pyrkii työsken-telemään hyvissä työ-asennoissa hyödyntää parityötä käyttää mattojen käsitte-lyssä apulaitteita annettu-ja ohjeita noudattaen

misesta tarvittaessa va-rauman ja selvittää asi-akkaalle maton puhdis-tamiseen liittyvät vas-tuukysymykset toimii valitustapauksessa kuluttajansuojasäädösten perusteella oikein asiak-kaan ja pesulan kannalta selvittämällä asiakkaalle reklamaatioiden hoito-käytännöt keventää työtään käyt-tämällä ergonomisia työtapoja ja työskente-lemällä hyvissä työasen-noissa hyödyntää parityötä käyttää omatoimisesti mattojen käsittelyssä apulaitteita

Kaikille aloille yhtei-nen ydinosaaminen Eettiset ja esteettiset taidot Huolellisuus ja vastuulli-suus erilaisten mattojen käsittelyssä

käsittelee mattoja eri työvaiheissa huolellisesti ja vastuullisesti

käsittelee mattoja eri työvaiheissa huolellisesti ja vastuullisesti

käsittelee mattoja eri työvaiheissa huolellisesti ja vastuullisesti