°ndir (T¼rk§e PDF)

download °ndir (T¼rk§e PDF)

of 65

 • date post

  30-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of °ndir (T¼rk§e PDF)

 • DURU / Uyum Zorluklarn Yordamada Yalnzlk, Sosyal Destek ve Sosyal Ballk Arasndaki... 151

  lkretim Beinci Snf Matematik retiminde renci Baarsnn

  llmesi

  Ahmet DOANAY*, Ayten Pnar BAL**

  zBu alma, ilkretim beinci snf matematik dersinin deerlendirilmesi kapsamnda, lme aralarnn hazrlanmasna, bu aralarn lmeyi hedefl edii renme dzeyine, lme aralarnn kullanm sklna ve puanlanmasna ilikin retmen ve renci g-rlerini ortaya koymak amacyla yaplmtr. Aratrmann nicel veriler iin rneklemi-ni, Adana ili merkez ilelerinde grev yapan 226 beinci snf retmeni ve bu snfl ar-da eitime devam eden 881 renci oluturmutur. Nitel veriler iin ise lt rnekleme yntemi ile seilen 25 retmen ve 45 renciyle grme yaplmtr. Veri toplama ara-c olarak aratrmaclar tarafndan gelitirilen lme ve Deerlendirme Anketi (DA), yar-yaplandrlm grme formu ve snav dokmanlar kullanlmtr. Verilerin zm-lenmesinde betimsel istatistik ve ierik analizinin yan sra dokman analizinden de yarar-lanlmtr. Aratrmann sonucunda, retmenlerin matematik dersinde geleneksel ve al-ternatif lme aralarn hazrlarken en sk, renci seviyelerini ve kazanmlar dikkate al-dklarn ancak snavlarda hazrladklar sorularda analiz-sentez dzeyini gz ard ettikleri ortaya kmtr. Bu balamda, geleneksel ve alternatif lme aralarnn hazrlanmasnda rencilerin st dzey dnme becerilerini ortaya karacak zellikte lme aralarnn

  hazrlanmas ve alternatif lme aralarna daha fazla yer verilmesi nerilebilir.

  Anahtar KelimelerMatematik retim Program, lme ve Deerlendirme, lkretim Program.

  *ukurova niversitesi, Eitim Fakltesi, Eitim Bilimleri retim yesi.**ukurova niversitesi, Eitim Fakltesi, lkretim Blm retim Grevlisi.

  Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri / Educational Sciences: Th eory & Practice10 (1) K / Winter 2010 151-215

  2010 Eitim Danmanl ve Aratrmalar letiim Hizmetleri Tic. Ltd. ti.

 • 152 KURAM VE UYGULAMADA ETM BLMLER

  Yrd. Do. Dr. Ahmet DOANAYukurova niversitesi, Eitim Fakltesi

  Eitim Bilimleri BlmSaram, 01130 Adana

  Elektronik Posta: adoganay@cu.edu.tr

  Yayn ve Dier almalardan SemelerSar, M. & Doanay, A. (2009). nsan onuruna sayg deerinin kazandrlmasnda rtk program: Dk ve yksek okul yaam kalitesine sahip iki ilkretim okulunda nitel bir alma. Kuram ve Uy-

  gulamada Eitim Bilimleri, 9(2), 877-940.Doanay, A. (2010). What does democracy mean to 14-year-old Turkish children? A comparison

  with results Of the 1999 IEA civic education study. Research Papers in Education, 25(1), 51-71.Doanay, A. (2008). ada sosyal bilgiler anlay nda yeni sosyal bilgiler programnn deerlen-

  dirilmesi. ukurova niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, 17(2), 77-96.Doanay, A. & Sar, M. (2006). rencilerin niversitedeki yaam kalitesine ilikin alglarnn de-mokratik yaam kltr erevesinde deerlendirilmesi (ukurova niversitesi rnei). Trk Eitim

  Bilimleri Dergisi, 4(16), 107-128.Doanay, A. & Sar, M. (2004). lkretim ikinci kademe rencilerine temel demokratik deerlerin kazandrlma dzeyi ve bu deerlerin kazandrlmas srecinde ak ve rtk programn etkilerinin kar-

  latrlmas. Kuram ve Uygulamada Eitim Ynetimi Dergisi, 10(39), 356-383.Doanay, A. & Sar M. (2003) lkretim retmenlerinin sahip olduklar eitim felsefelerine ilikin

  alglarnn deerlendirilmesi. Trk Eitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-337.

  r. Gr. Dr. Ayten Pnar BALukurova niversitesi Eitim Fakltesi

  lkretim BlmSnf retmenlii ABDSaram, 01130 Adana

  Elektronik Posta: apinar@cu.edu.tr

  Yayn ve Dier almalardan SemelerBal, A. P. (2008). Yeni ilkretim matematik programnn retmen grleri asndan deerlendiril-

  mesi. ukurova niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, 17(1), 53-68.Artut, P., & Bal, A. P. (2007). Th inking styles and problem solving levels of the prospective teachers. Bulut, S.; Tarm, K. &fl azolu, A. (Edit.). Proceedings of Aff ective Education in Action 9th International Conference of EAEN, 28-30 June, 2007 (s. 400-417). Department of Elementary Education Faculty of

  Education, Cukurova University, Adana:Turkey. fl azolu, A., & Bal, A. P. (2007). Th e instructional strategies used in mathematics teaching and analy-sis of these strategies in terms of multiple intelligence theory. Bulut, S.; Tarm, K. &fl azolu, A. (Edit.). Proceedings of Aff ective Education in Action 9th International Conference of EAEN, 28-30 June, 2007 (s. 356-369). Department of Elementary Education Faculty of Education, Cukurova Univer-

  sity, Adana:Turkey. Artut, P., & Bal, A. P. (2006). Eitim fakltesi snf retmenlii matematik ders programlarnn -

  renciler asndan deerlendirilmesi. Eitim Aratrmalar, 6(25), 23-33.

 • DURU / Uyum Zorluklarn Yordamada Yalnzlk, Sosyal Destek ve Sosyal Ballk Arasndaki... 153

  lkretim Beinci Snf Matematik retiminde renci Baarsnn

  llmesi*

  Ahmet DOANAY, Ayten Pnar BAL

  Gnmzde etkili renme ve retmede gerekli bir etmen olan l-me ve deerlendirme konusu gittike nem kazanmaktadr. Bu alanda yaplan almalar deerlendirmenin retme ve renme srecinde et-kin bir faktr olduunu gstermektedir (Black & William, 1998). Ma-tematik dersi kapsamnda Amerikada Ulusal Matematik retmenleri Konseyi (Th e National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000)ne gre lme ve deerlendirme matematik retiminde ren-cinin matematie kar olan ilgisini artrmak asndan vazgeilmez bir unsurdur. Bu balamda lme ve deerlendirme, rencilerin matema-tiksel bilgileri ve becerileri hakknda kant toplama ve rencilerin ma-tematie kar eilimlerini saptama srecidir. Yaplan aratrmalar sonucunda NCTM (1995) matematik retimin-de lme ve deerlendirme alannda uyulmas gereken ilkeleri alt balk altnda toplamtr; (1) Her ocuk matematikte baarl olabilir. (2) -rencilerin matematik baarlarnn deerlendirilmesi eitli nedenlerden dolay gerekmektedir. (3) Deerlendirme yaplrken eitli (oklu) veri toplama kaynaklarndan yararlanlmaldr. (4) rencinin baarsn de-erlendirebilmek iin elde edilebilecek tm verilerden yararlanlmaldr.

  * Bu alma, Yrd. Do. Dr. Ahmet Doanay danmanlnda yaplan ve .. Aratr-ma Fonu EF2006D8 no lu proje desteiyle yrtlen doktora tezinden yararlanlarak hazrlanmtr.

 • 154 KURAM VE UYGULAMADA ETM BLMLER

  (5) retmen renci performansnn deerlendirilmesinde en nem-li faktrdr. (6) Okul srecinde renci kendi baarsn deerlendir-mesi iin desteklenmelidir. Bu ilkelere bal kalnarak lme ve deer-lendirme yapldnda rencinin matematiksel yetenei hakknda ay-rntl bilgiler edinilir. Uygun lme aralar kullanlarak ve rencilerin geliim sreleri izlenerek elde edilen bilgiler sonucu hem rencilere hem ailelere hem retmenlere hem de yneticilere yeterli dnt verilir (Sheff ield & Cruikshank, 2000). Matematik retiminde lme ve deerlendirmeyi geleneksel lme ve deerlendirme ve alternatif lme ve deerlendirme olarak iki farkl a-dan ele alabiliriz: Geleneksel lme ve deerlendirme matematik dersin-de lme ve test etmeye ynelik genel bir ereveyi yanstmaktadr. (Van De Walle, 2001). Bu lme ve deerlendirmeye gre renciler kstl bir zaman diliminde sorular derinlemesine dnmeden hatrlamak zorun-dadr (Krulick, Rudnick & Milou, 2003; Romberg & Lange, 2005; Shef-field & Cruikshank, 2000). Benzer ekilde Romberg, Carpenter ve Kwa-ko (2005) geleneksel lme aralaryla yaplan snav sonularnda baarl olan rencilerin bu konular tam kavrad anlamna gelmeyeceini vur-gulamaktadrlar. Ayrca geleneksel lme ve deerlendirme rencinin matematikle ilgili kazanmlarnn bir ksmn lebilmektedir (Eisner, 1999; Mabry, 1999; Stiggins, 1999). Bunun yannda, geleneksel lme ve deerlendirme ile ilgili yaplan almalar, geleneksel lme ve deer-lendirmenin matematiksel bilgi oluturma srelerinin ok az bir ksm-na odaklandn, rencilerin bireysel zelliklerini ve st dzey bilisel srelerini etkili bir biimde lemediini, rencilerin matematik yete-neinin ok az bir blmn ltn ve retim srecinden bamsz olduunu ortaya koymutur. (Bachman, 2002; Burke, 1999; Burrill, Feijs, Meyer, Reeuwijk, Webb & Wijers, 2001; Charlesworth & Lind; 2003; Eisner, 1999; Haertel 1999; Heddens & Speer, 2006; Holaway-Johnson, 2005; Jimarez, 2005; Kulm, 1994; Liebers, 1999; Mabry, 1999; Maxwell & Lassak, 2008; Moskal, 2000; Ostrow, 1999; Palm, 2008; Payne, 1993; Senk, Beckmann & Th ompson, 1997b; Solomon, 2003; Stiggins, 1999, 2005; Webb, 1992; Wiggins, 1989b). Ayrca, geleneksel deerlendirme-nin renenlerin baarlarn, geliimlerini, neler rendiklerini/rene-mediklerini yeterli derecede yanstamad grlmektedir (Burke, 1999; Eisner, 1999; Mabry, 1999; Solomon, 2003; Stiggins, 1999). Son yllarda, bilisel psikoloji alannda yaanan gelimeler davran- ekole dayal geleneksel lme ve deerlendirmenin yerini yaplan-

 • DOANAY, BAL / lkretim Beinci Snf Matematik retiminde renci Baarsnn llmesi 155

  drmac yaklama dayal rencilerin bireysel yeteneklerini, st dzey dnebilme ve el becerilerini ortaya koyabilen, karmak problemle-ri zerken n bilgileriyle yeni bilgilerini ilikilendirebilen, gerek ya-amla ilikili durumlarda akl yrtebilen, sre iersinde de farkl l-me aralarnn kullanmna yer veren alternatif (ayrntl, oklu) lme ve deerlendirmeye brakmtr (Dominguez Carmino, 2004; Krulick et al., 2003; Sheff ield & Cruikshank, 2000; Stiggins, 1999). Alterna-tif lme ve deerlendirme; geleneksel lme ve deerlendirme dairesi-nin dnda kalan tm deerlendirmeleri kapsar (Atlgan, 2006; Atkin, Black & Coff ey, 2001; Bahar, Nartgn, Durmu, & Bak, 2006; Bryant, 2001). Palm (2008) da alternatif lme ve deerlendirmenin 1990dan sonra Amerikada oktan semeli snavlara gelen eletiriler dorultusun-da uygulanmaya balandn belirtmektedir. Ayrca, alternatif lme ve deerlendirmenin amac rencilerin gnlk hayatta veya i yaamn-da karlaabilecei benzer sorunlarn stesinden gelebilecek becerile-ri kazanmasn salamaktr (Green & Emerson, 2008; Weigold, 1999). Wiggins (1989a)e gre de alternatif lme ve deerlendirmenin temel zellikleri; gereki, yarglayc ve yeniliki olmas; rencilere ne yap-mas gerektii konusunda ynlendirm