Honda Ευρετήριο CB600F/FA - honda-motorcycles.gr · Honda CB600F/FAΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ...

170
Ευρετήριο 0 Honda CB600F/FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ © Honda Italia Industriale S.p.A. 2011

Transcript of Honda Ευρετήριο CB600F/FA - honda-motorcycles.gr · Honda CB600F/FAΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ...

Ευρε

τήρι

ο

0

Honda CB600F/FA

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

© Honda Italia Industriale S.p.A. 2011

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για του οδηγού και ενός συνεπιβάτη. Ποτέ μην υπερβαίνετε

το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που αναγράφεται στη σχετική ετικέτα φόρτωσης και αξεσουάρ.

• ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΛΟ ΔΡΟΜΟ Αυτή η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε ομαλό δρόμο.

• ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα αναφορικά στην ασφάλεια που εμφανίζονται σε αυτό το

εγχειρίδιο. Τα μηνύματα αυτά εξηγούνται πλήρως στην παράγραφο «Λίγα λόγια για την ασφά-λεια» που βρίσκεται πριν από τη σελίδα με των περιεχομένων.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Honda CB600F/FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗHonda CB600F/FA

OWNERʼS MANUAL

All information in this publication is based on the latest production information availableat the time of approval for printing. Honda Italia Industriale S.p.A. reserves the right tomake changes at any time without notice and without incurring any obligation. No part ofthis publication may be reproduced without written permission.The vehicle pictured in this ownerʼs manual may not match your actual vehicle.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες, κατά την εκτύπωση. Η Honda Italia Industriale S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση. Δεν επι-τρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εντύπου χωρίς έγγραφη άδεια. Το όχημα που εμφανίζεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να μην ταιριάζει με το όχημα που έχετε στα χέρια σας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μοτοσικλέτα σας θέτει την πρόκληση «να κυριαρχήσετε στη μηχανή», την πρόκληση για περιπέτεια. Οδηγείτε διασχίζοντας τον άνεμο και σας συνδέει με το δρόμο ένα όχημα που ανταποκρίνεται στις εντολές σας όσο κανένα άλλο. Σε αντίθεση με το αυτοκίνητο, δεν περιορίζεστε σε ένα μεταλλικό κλουβί. Όπως ακριβώς και στο αεροπλάνο, ο έλεγχος πριν την οδήγηση και η τακτική συντήρηση είναι σημα-ντικά για την ασφάλειά σας. Ανταμοιβή σας η ελευθερία.

Για να απολαύσετε την περιπέτεια με ασφάλεια, θα πρέπει να εξοικειωθείτε καλά με το περιεχόμενο της ενότητας ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΣΑΣ, αυτού του εγχειριδίου.

Διαβάζοντας αυτό το εγχειρίδιο, θα βρείτε πληροφορίες των οποίων προηγείται το σύμβολο ΣΗΜΕΙΩ-ΣΗ . Αυτές οι πληροφορίες έχουν στόχο να σας βοηθήσουν ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στη μοτοσικλέτα σας, σε ξένη ιδιοκτησία, ή στο περιβάλλον.

Όταν έρθει η ώρα να κάνετε σέρβις, μην ξεχάσετε ότι αυτός που γνωρίζει τη μοτοσικλέτα σας καλύ-τερα από οποιονδήποτε άλλον είναι το συνεργείο της Honda. Αν έχετε την απαραίτητη μηχανολογική τεχνογνωσία και διαθέτετε τα απαραίτητα εργαλεία, το συνεργείο σας μπορεί να σας προμηθεύσει το επίσημο Εγχειρίδιο συντήρησης της Honda, το οποίο θα σας επιτρέψει να πραγματοποιήσετε πολλές εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Σας ευχόμαστε ευχάριστη οδήγηση και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια Honda!

• Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για τις διάφορες χώρες είναι οι παρακά-τω.

• Οι εικόνες που παρατίθενται εδώ βασίζονται στον τύπο CB600F/FA ED.

CB600F/FAE Ηνωμένο ΒασίλειοF ΓαλλίαED Άμεσες πωλήσεις στην Ευρώπη2F Γαλλία2ED Άμεσες πωλήσεις στην Ευρώπη

• Οι προδιαγραφές μπορούν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλειά σας, καθώς και η ασφάλεια των άλλων, είναι πολύ σημαντική και ο ασφαλής χειρισμός της μοτοσυκλέτας αυτής αποτελεί δική σας ευθύνη.

Για να σας βοηθήσουμε να λάβετε σωστές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια, σας παρέχουμε διαδι-κασίες χειρισμού και άλλες πληροφορίες στις ετικέτες και σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες αυτές σας προειδοποιούν σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να βλάψουν εσάς ή τρίτους.

Φυσικά, δεν είναι πρακτικό ή δυνατό να σας προειδοποιήσουμε για όλους τους κινδύνους που σχετί-ζονται με τη λειτουργία ή τη συντήρηση μιας μοτοσικλέτας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήστε τη δική σας κρίση.

Θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας σε μια ποικιλία μορφών, που περιλαμβά-νουν:

• Ετικέτες ασφαλείας - επάνω στη μοτοσυκλέτα.

• Μηνύματα ασφαλείας - των οποίων προηγείται ένα σύμβολο κινδύνου

Your safety, and the safety of others, is very important, and operating this motorcycle safely isan important responsibility.

To help you make informed decisions about safety, we have provided operating procedures andother information on labels and in this manual. This information alerts you to potential hazardsthat could hurt you or others.

Of course, it is not practical or possible to warn you about all hazards associated with operatingor maintaining a motorcycle. You must use your own good judgment.

You will find important safety information in a variety of forms, including:

• Safety Labels - on the motorcycle.

• Safety Messages - preceded by a safety alert symbol n and one of three signal words:DANGER, WARNING or CAUTION.

These signal words mean:

A FEW WORDS ABOUT SAFETY

και μια από τις τρεις ακόλουθες λέξεις επισήμανσης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ,ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ.

Αυτές οι τρεις λέξεις επισήμανσης σημαίνουν:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΘΑ ΣΚΟΤΩΘΕΙΤΕ ή ΘΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ εάν δεν ακο-λουθήσετε τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΘΕΙΤΕ ή ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

• Επικεφαλίδες σχετικές με τη ασφάλεια - - όπως οι σημαντικές υπενθυμίσεις ασφαλείας ή σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας.

• Ενότητα για την ασφάλεια - όπως η ασφάλεια της μοτοσυκλέτας.

• Οδηγίες - πώς να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια αυτή τη μοτοσικλέτα.

Το εγχειρίδιο αυτό στο σύνολό του περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας — σας παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά.

Ευρε

τήρι

ο0

Σελίδα1 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 1 Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Προστατευτικός εξοπλισμός 4 Όρια φορτίου και οδηγίες 8 Εικόνες ετικετών

2 14 ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 17 Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες

3 43 ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση της

μοτοσικλέτας) 43 Ανάρτηση 47 Φρένα 50 Συμπλέκτης 52 Ψυκτικό υγρό 54 Καύσιμο 56 Λάδι κινητήρα 57 Ελαστικά χωρίς σαμπρέλα

4 63 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗ-ΜΑΤΑ

63 Διακόπτης ανάφλεξης 64 Κλειδιά 65 Σύστημα Immobilizer (HISS) 68 Χειριστήρια στη δεξιά πλευρά του τιμονιού 70 Χειριστήρια στην αριστερή πλευρά του τιμο-

νιού

Σελίδα5 71 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Δεν απαιτούνται για τη λειτουργία) 71 Κλειδαριά τιμονιού 72 Σέλα 73 Υποδοχή κράνους 74 Χώρος αποθήκευσης για κλειδαριά σχήματος U 74 Θήκη εγγράφων 75 Άγκιστρα πρόσδεσης αποσκευών 76 Πλαϊνά καλύμματα 77 Θέση ρεζερβουάρ για εργασίες συντήρησης 78 Κατακόρυφη ρύθμιση δέσμης προβολέα

6 79 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 79 Έλεγχος πριν την οδήγηση 81 Εκκίνηση του κινητήρα 84 Στρώσιμο του κινητήρα 85 Οδήγηση 86 Φρενάρισμα 90 Στάθμευση 91 Συμβουλές αντικλεπτικής προστασίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

user
Sticky Note
Marked set by user

Ευρε

τήρι

ο

0Σελίδα7 92 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 92 Η σημασία της συντήρησης 93 Ασφάλεια κατά τη συντήρηση 94 Προφυλάξεις ασφαλείας

95 Πρόγραμμα συντήρησης 98 Εργαλειοθήκη 99 Αριθμοί σειράς παραγωγής 100 Ετικέτα κωδικού χρώματος 101 Λάδι κινητήρα 107 Εξαεριστήρας κάρτερ 108 Μπουζί 112 Λειτουργία γκαζιού 113 Φίλτρο αέρα 114 Ψυκτικό υγρό 115 Αλυσίδα μετάδοσης κίνησης 121 Γλίστρα αλυσίδας μετάδοσης κίνησης 122 Έλεγχος μπροστινής και πίσω ανάρτησης 123 Πλαϊνό σταντ 124 Αφαίρεση τροχών 131 Φθορά στα τακάκια των φρένων 133 Μπαταρία 135 Αντικατάσταση ασφαλειών 140 Ρύθμιση διακόπτη φώτων φρένων 141 Αντικατάσταση λαμπτήρων

Σελίδα

8 148 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

9 152 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 152 Φύλαξη 153 Επαναχρησιμοποίηση μετά τη φύλαξη 153 Εσείς και το περιβάλλον

10 154 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΠΡΟ-ΒΛΕΠΤΟ

11 155 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

12 159 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

user
Sticky Note
Marked set by user

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ-ΦΑΛΕΙΑΗ μοτοσικλέτα σας μπορεί να σας εξυπηρετεί και να σας προσφέρει ευχαρίστηση για πολλά χρόνια - αν αναλάβετε την ευθύνη της προσωπικής σας ασφάλειας και κατανοήσετε τις προκλήσεις της οδήγησης στο δρόμο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προστατέψετε τον εαυτό σας όταν οδηγείτε Θα βρείτε πολλές χρήσι-μες συστάσεις στο εγχειρίδιο αυτό. Οι ακόλουθες θεωρούμε ότι είναι οι πιο σημαντικές.

Πάντοτε να φοράτε κράνοςΕίναι αποδεδειγμένο ότι: Τα κράνη μειώνουν ση-μαντικά τον αριθμό και τη σοβαρότητα των τραυ-ματισμών στο κεφάλι. Γι’ αυτό να φοράτε πάντοτε ένα εγκεκριμένο κράνος και φροντίζετε ότι και ο συνεπιβάτης σας κάνει το ίδιο. Σας συνιστούμε επίσης να φοράτε προστασία για τα μάτια, ενι-σχυμένες μπότες, γάντια και άλλου είδους προ-στατευτικό εξοπλισμό (σελίδα 2).

Φροντίστε να είστε ευδιάκριτοιΚάποιοι οδηγοί δε βλέπουν τις μοτοσικλέτες γιατί απλά δεν τις αντιλαμβάνονται. Για να γίνετε πιο ευδιάκριτοι, να φοράτε ρούχα φτιαγμένα από αντανακλαστικά υλικά και να βρίσκεστε στην πε-ριοχή ορατότητας των άλλων οδηγών, να ανάβε-τε τα φλας πριν στρίψετε ή αλλάξετε λωρίδα κυ-κλοφορίας και να χρησιμοποιείτε την κόρνα εάν αυτό βοηθά στο να γίνετε αντιληπτοί από τους άλλους.

Μην ξεπερνάτε τα όρια σας κατά την οδήγη-σηΗ υπέρβαση των ορίων σας είναι άλλη μια ση-μαντική αιτία ατυχημάτων. Ποτέ μην οδηγείτε ξε-περνώντας τις προσωπικές σας δυνατότητες ή με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που επιτρέπουν οι συνθήκες. Να θυμάστε ότι το αλκοόλ, τα ναρ-κωτικά, η κούραση και η απροσεξία μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ικανότητα σας να κρίνε-τε σωστά και να οδηγείτε με ασφάλεια.

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

2

Διατηρείτε τη μοτοσικλέτα σας σε καλή κατά-στασηΓια ασφαλή οδήγηση, είναι σημαντικό να ελέγχετε τη μοτοσικλέτα σας κάθε φορά πριν να την οδη-γήσετε και να πραγματοποιείτε τη συνιστώμενη συντήρηση. Ποτέ μην υπερβαίνετε τα όρια φόρ-τωσης και να χρησιμοποιείτε πάντα αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Honda για τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα. Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για περισ-σότερες λεπτομέρειες.

Μην καταναλώνετε αλκοόλ κατά την οδήγη-σηΤο αλκοόλ και η οδήγηση δεν συνδυάζονται. Ακό-μα και ένα ποτό μπορεί να μειώσει την ικανότητά σας να ανταποκριθείτε σε μια αλλαγή των συν-θηκών και ο χρόνος αντίδρασής σας αυξάνεται με κάθε επιπλέον ποτό. Επομένως, μην οδηγείτε αφού έχετε πιει και επίσης μην αφήνετε τους φί-λους σας να οδηγούν ενώ έχουν πιει.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΓια τη δική σας ασφάλεια, σας συνιστούμε ανε-πιφύλακτα κάθε φορά που οδηγείτε, να φοράτε, κατάλληλο κράνος μοτοσικλέτας, προστατευτικό κάλυμμα για τα μάτια, μπότες, γάντια, μακριά πα-ντελόνια και μπλούζα ή μπουφάν με μακριά μανί-κια. Αν και δεν είναι δυνατή η επίτευξη πλήρους προστασίας, η χρήση του κατάλληλου εξοπλι-σμού μπορεί να μειώσει την πιθανότητα τραυμα-τισμού κατά την οδήγηση.Τα παρακάτω αποτελούν προτάσεις που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τον κατάλληλο εξοπλι-σμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΕάν δεν φοράτε κράνος αυξάνετε την πιθα-νότητα πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση σύγκρουσης.

Φροντίστε ώστε εσείς και ο συνεπιβάτης σας φοράτε πάντα κράνος, προστατευτικό κάλυμμα για τα μάτια και άλλου είδους προστατευτικό εξοπλισμό όταν οδηγείτε.

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

3

Κράνη και προστασία για τα μάτιαΤο κράνος σας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού για την οδήγηση γιατί σας προσφέ-ρει την καλύτερη δυνατή προστασία από τους τραυματισμούς στο κεφάλι. Ένα κράνος πρέπει να είναι άνετο και να εφαρμόζει καλά στο κεφάλι σας. Ένα κράνος έντονου χρώματος μπορεί να σας κάνει πιο αντιληπτούς στην κίνηση, όπως και οι αντανακλαστικές λωρίδες.

Ένα ανοιχτό κράνος προσφέρει μερική προστα-σία, ενώ το κλειστό κράνος προστατεύει περισσό-τερο. Πάντα να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα για το πρόσωπο ή γυαλιά για να προστατέψετε τα μάτια σας και να βελτιώσετε την όρασή σας.

Πρόσθετος εξοπλισμός οδήγησηςΕκτός από το κράνος και το προστατευτικό κά-λυμμα ματιών, σας συνιστούμε επίσης:• Ενισχυμένες μπότες με σόλες που δε γλι-

στράνε για να προστατεύονται τα πόδια και οι αστράγαλοί σας.

• Δερμάτινα γάντια για να διατηρείτε τα χέρια σας ζεστά και να αποφεύγετε το σκάσιμο των χεριών, τα κοψίματα, τα καψίματα και τις μελα-νιές.

• Ένα σακάκι ή μπουφάν για την οδήγηση μο-τοσυκλέτας με σκοπό τόσο την άνεση όσο και την προστασία. Τα ρούχα φωτεινού χρώματος ή από αντανακλαστικά υλικά μπορεί να σας κά-νουν πιο αντιληπτούς στην κίνηση. Φροντίστε να μη φοράτε φαρδιά ρούχα που μπορεί να πιαστούν σε οποιοδήποτε μέρος της μοτοσι-κλέτας.

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

4

ΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣΑυτή η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για να μετα-φέρει εσάς και έναν συνεπιβάτη. Όταν έχετε συ-νεπιβάτη, ίσως να νιώσετε κάποια διαφορά κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης και του φρεναρί-σματος. Άλλα όσο διατηρείτε τη μοτοσικλέτα σας καθώς και τα ελαστικά και τα φρένα της σε καλή κατάσταση, μπορείτε να μεταφέρετε με ασφάλεια φορτία μέσα στα επιτρεπόμενα όρια και σύμφω-να με τις οδηγίες.

Ωστόσο, η υπέρβαση του ορίου επιτρεπόμενου βάρους ή η μεταφορά ασταθούς φορτίου, μπο-ρεί να έχει σοβαρές επιδράσεις στο χειρισμό, το φρενάρισμα και την ευστάθεια της μοτοσικλέτας. Αξεσουάρ άλλης προέλευσης πέραν από εκείνα της Honda, ακατάλληλες τροποποιήσεις και κακή συντήρηση, μπορούν επίσης να μειώσουν τα πε-ριθώρια ασφάλειας.Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν πιο συγκεκρι-μένες πληροφορίες αναφορικά με το φορτίο, τα αξεσουάρ και τις τροποποιήσεις.

ΦόρτωσηΤο σύνολο του βάρους που βάζετε πάνω στη μοτοσικλέτα σας και ο τρόπος που το φορτώνετε είναι σημαντικά για την ασφάλεια σας. Κάθε φορά που οδηγείτε με συνεπιβάτη ή φορτίο πρέπει να θυμάστε τα ακόλουθα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η υπερφόρτωση ή η ακατάλληλη φόρτωση μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση και μπορεί-τε να τραυματιστείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.

Τηρείτε όλα τα όρια φορτίου και τις άλλες οδη-γίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

5

Όρια φορτίουΤα όρια φορτίου για τη μοτοσικλέτα σας είναι τα ακόλουθα:Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος:188 κιλά (415 λίβρες)

Περιλαμβάνει το βάρος του οδηγού, του συνεπι-βάτη, κάθε άλλου φορτίου και αξεσουάρ.Μέγιστο βάρος φορτίου: 27 κιλά (60 λίβρες)Το βάρος των πρόσθετων αξεσουάρ μειώνει το μέγιστο βάρος φορτίου που μπορείτε να μεταφέ-ρετε.

Οδηγίες σχετικά με τη φόρτωσηΗ μοτοσικλέτα είναι σχεδιασμένη κυρίως για να μεταφέρει εσάς και έναν συνεπιβάτη. Ίσως επι-θυμείτε να στερεώσετε ένα μπουφάν ή αλλά μι-κρά αντικείμενα στο κάθισμα όταν οδηγείτε χωρίς συνεπιβάτη. Αν επιθυμείτε να μεταφέρετε περισσότερο φορ-τίο, επικοινωνήστε με το συνεργείο της Honda για τυχόν συμβουλές και βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις πληροφορίες που αφορούν τα αξεσουάρ στη σελίδα 6.

Η μη σωστή φόρτωση της μοτοσικλέτας σας μπο-ρεί να επηρεάσει την ευστάθεια και το χειρισμό της. Ακόμα κι αν η μοτοσικλέτα σας είναι φορτω-μένη σωστά, πρέπει να οδηγείτε με μικρή ταχύτη-τα και να μην υπερβαίνετε το όριο των 130 χλμ./ώρα (80 μ.α.ω.) όταν μεταφέρετε φορτίο. Ακολου-θήστε τις οδηγίες αυτές όποτε μεταφέρετε έναν συνεπιβάτη ή φορτίο:• Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ελαστικά είναι σω-

στά φουσκωμένα.• Αν αλλάξετε το σύνηθες φορτίο, ίσως χρειαστεί

να ρυθμίσετε την εμπρός και την πίσω ανάρτη-ση (σελίδες 43-45).

• Για να εμποδίσετε τυχόν προβλήματα από προεξέχοντα αντικείμενα, βεβαιωθείτε ότι όλο το φορτίο είναι καλά δεμένο πριν ξεκινήσετε.

• Τοποθετήστε το βάρος του φορτίου όσο το δυ-νατόν πιο κοντά στο κέντρο της μοτοσικλέτας.

• Εξισορροπήστε το βάρος του φορτίου και στις δύο πλευρές.

• Για να αποφύγετε τυχόν φθορά της μοτοσι-κλέτας ή των προσωπικών σας αντικειμένων από τη ζέστη, μην φράσσετε ή παρεμποδίζετε τη ροή του αέρα γύρω από το σιγαστήρα της εξάτμισης, με αποσκευές ή ρούχα.

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

6

Αξεσουάρ και τροποποιήσειςΗ τροποποίηση της μοτοσικλέτας σας ή η χρήση αξεσουάρ άλλης προέλευσης πέρα από εκείνα της Honda μπορεί να καταστήσουν τη μοτοσι-κλέτα σας επικίνδυνη. Πριν σκεφθείτε να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση ή να προσθέσετε κάποιο αξεσουάρ, διαβάστε τις ακόλουθες πλη-ροφορίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΑκατάλληλα αξεσουάρ ή τροποποιήσεις μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση κατά την οποία μπορείτε να τραυματιστείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο κατόχου σχετικά με τα αξεσουάρ και τις τροποποιήσεις.

ΑξεσουάρΣας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ Honda, τα οποία έχουν σχε-διαστεί και δοκιμαστεί ειδικά για τη μοτοσικλέτα σα. Καθώς η Honda δεν μπορεί να περάσει από ποιοτι-κό έλεγχο όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ, είσαστε προ-σωπικά υπεύθυνος για τη σωστή επιλογή, την τοπο-θέτηση και τη χρήση αξεσουάρ άλλης προέλευσης πέρα από εκείνα της Honda. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για βοήθεια και πάντα να ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες:• Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ δεν εμποδίζει τα

φώτα, δε μειώνει την απόσταση της μοτοσικλέ-τας από το έδαφος ή τη γωνία μέγιστης κλίσης στις στροφές, δεν περιορίζει τη λειτουργία της ανάρτησης καθώς και τη διαδρομή του τιμονιού και δεν αλλάζει τις συνθήκες οδήγησης ή δεν επηρεάζει τη χρήση των χειριστηρίων.

• Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν υπερβαίνουν τη δυναμικότητα του ηλεκτρικού συστήματος της μοτοσικλέτας (σελίδα 158). Μια καμένη ασφάλεια μπορεί να προκαλέσει απώλεια του συστήματος φωτισμού ή της ισχύ-ος του κινητήρα.

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

7

• Η μοτοσικλέτα αυτή δεν είναι κατάλληλη για την έλξη τρέιλερ ή καλαθιού μοτοσικλέτας. Η μοτο-σικλέτα αυτή δε σχεδιάστηκε για τέτοιου είδους προσαρτούμενα εξαρτήματα και η χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο χειρισμό της.

• Σας υπενθυμίζουμε ότι η Honda παράγει ένα μεγάλο εύρος γνήσιων αξεσουάρ προκειμένου να βελτιώσει την άνεσή σας και τη χρήση της μοτοσυκλέτας.

Συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες.

(Μόνο για τύπους E, F, ED, 2F, 2ED)

ΤροποποιήσειςΣας συνιστούμε να μην αφαιρείτε κανένα τμήμα του αρχικού εξοπλισμού και να μην τροποποιείτε τη μοτοσικλέτα σας κατά τρόπο που θα άλλαζε τον αρχικό σχεδιασμό ή τη λειτουργία της. Τέτοιου είδους αλλαγές θα δημιουργούσαν σοβαρά προ-βλήματα στο χειρισμό, την ευστάθεια και το φρε-νάρισμα της μοτοσικλέτας σας, καθιστώντας την οδήγηση επικίνδυνη.

Η αφαίρεση ή η τροποποίηση των φώτων, του σιλανσιέ (σιγαστήρα), του συστήματος ελέγχου εκπομπών ρύπων ή άλλου εξοπλισμού μπορεί επίσης να καταστήσει τη χρήση της μοτοσικλέτας σας παράνομη.

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

8

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝΟι ακόλουθες σελίδες περιγράφουν τη σημασία των ετικετών. Κάποιες ετικέτες σας προειδοποι-ούν για πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προ-καλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Άλλες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες και μην αφαι-ρείτε τις ετικέτες.

Αν κάποια ετικέτα ξεκολλήσει ή γίνει δυσανάγνω-στη, επικοινωνήστε με το συνεργείο της Honda για να την αντικαταστήσετε.

Σε κάθε ετικέτα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύμ-βολο. Η έννοια του κάθε συμβόλου και της ετικέ-τας αναφέρονται παρακάτω.

1M

otor

cycl

e S

afet

y

8

IMAGE LABELSThe following pages describe the labelmeanings. Some labels warn you of potentialhazards that could cause serious injury.Others provide important safety information.Read this information carefully and donʼtremove the labels.

If a label comes off or becomes hard to read,contact your Honda dealer for a replacement.

There is a specific symbol on each label. Themeanings of each symbol and label are asfollows.

Read instructions contained in Ownerʼs Manual carefully.

Read instructions contained in Shop Manual carefully.In the interest of safety, take the motorcycle to be servicedonly by a Honda dealer.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

1M

otor

cycl

e S

afet

y

8

IMAGE LABELSThe following pages describe the labelmeanings. Some labels warn you of potentialhazards that could cause serious injury.Others provide important safety information.Read this information carefully and donʼtremove the labels.

If a label comes off or becomes hard to read,contact your Honda dealer for a replacement.

There is a specific symbol on each label. Themeanings of each symbol and label are asfollows.

Read instructions contained in Ownerʼs Manual carefully.

Read instructions contained in Shop Manual carefully.In the interest of safety, take the motorcycle to be servicedonly by a Honda dealer.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο συνεργείου. Για τη δική σας ασφάλεια, συνιστούμε η συντήρηση της μοτοσυκλέτας να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

9

1

Mot

orcy

cle

Saf

ety

9

DANGER (with RED background)You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if youdonʼt follow instructions.

WARNING (with ORANGE background)You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if youdonʼt follow instructions.

CAUTION (with YELLOW background)You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ (με ΚΟΚΚΙΝΟ φόντο)ΘΑ ΣΚΟΤΩΘΕΙΤΕ ή ΘΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες. 1

Mot

orcy

cle

Saf

ety

9

DANGER (with RED background)You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if youdonʼt follow instructions.

WARNING (with ORANGE background)You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if youdonʼt follow instructions.

CAUTION (with YELLOW background)You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (με ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ φόντο)ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΘΕΙΤΕ ή ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΣΟΒΑΡΑ εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες. 1

Mot

orcy

cle

Saf

ety

9

DANGER (with RED background)You WILL be KILLED or SERIOUSLY HURT if youdonʼt follow instructions.

WARNING (with ORANGE background)You CAN be KILLED or SERIOUSLY HURT if youdonʼt follow instructions.

CAUTION (with YELLOW background)You CAN be HURT if you donʼt follow instructions.

ΠΡΟΣΟΧΗ (με ΚΙΤΡΙΝΟ φόντο)ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

10

1

Mot

orcy

cle

Saf

ety

10

BATTERY LABELDANGER• Keep flame and spark away from the battery. Battery

produce explosive gas that can cause explosion.• Wear the eye protection and rubber gloves when handling

the battery, or you can get burned or lose your eyesight bythe battery electrolyte.

• Do not allow children and other people to touch a batteryunless they understand proper handling and hazards ofthe battery very well.

• Handle the battery electrolyte with extreme care as itcontains dilute sulfuric acid. Contact with your skin or eyescan burn you or cause loss of your eyesight.

• Read this manual carefully and understand it beforehandling the battery. Neglect of the instructions can causepersonal injury and damage to the motorcycle.

• Do not use a battery with the electrolyte at or below thelower level mark. It can explode causing serious injury.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣΚΙΝΔΥΝΟΣ• Κρατήστε τις φλόγες και τους σπινθήρες μακριά από τη μπαταρία.

Η μπαταρία παράγει εκρηκτικά αέρια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη.

• Φορέστε προστατευτικά ματιών και ελαστικά γάντια κατά την εργασία με τη μπαταρία, διαφορετικά μπορεί να πάθετε εγκαύματα ή να χάσετε την όραση σας από τον ηλεκτρολύτη της μπαταρίας.

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά ή σε άλλους ανθρώπους να ακουμπούν τη μπαταρία εκτός και αν κατανοούν πολύ καλά το σωστό χειρισμό και τους κινδύνους της μπαταρίας.

• Χειριστείτε τον ηλεκτρολύτη της μπαταρίας με ιδιαίτερη προσοχή καθώς περιέχει διάλυμα φωσφορικού οξέος. Η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας μπορεί να σας προκαλέσει έγκαυμα ή απώλεια της όρασής σας.

• Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο πριν το χειρισμό της μπαταρίας. Η αγνόηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και ζημιά στη μοτοσυκλέτα.

• Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία της οποίας ο ηλεκτρολύτης βρίσκεται στην ένδειξη της κατώτερης στάθμης ή και κάτω από αυτήν. Μπορεί να εκραγεί προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

11

1

Mot

orcy

cle

Saf

ety

11

1.1

(415 lb)188 kg

(60 lb)27 kg

ACCESSORIES AND LOADING WARNING LABELWARNINGACCESSORIES AND LOADING• The safety stability and handling of this motorcycle may be

affected by the addition of accessories and luggage.• Read carefully the instructions contained in userʼs manual and

installation guide before installing any accessory.• The total weight of accessories and luggage added to riderʼs

and passengerʼs weight should not exceed 188 kg (415 lb),which is the maximum weight capacity.

• The luggage weight must not exceed 27 kg (60 lb) under anycircumstances.

• The fitting of large fork-mounted or large handlebar -mountedfairing is not recommended.

RADIATOR CAP SEALDANGERNEVER OPEN WHEN HOT.Hot coolant will scald you.Relief pressure valve begins to open at 1.1 kgf/cm2

ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥΚΙΝΔΥΝΟΣΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ. Το καυτό ψυκτικό υγρό θα σας προκαλέσει εγκαύματα.Η βαλβίδα ανακούφισης πίεσης αρχίζει να ανοίγει στα 1,1 kgf/cm2

(415 lb)188 kg

(60 lb)27 kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ• Η ασφάλεια της ευστάθειας και ο χειρισμός της μοτοσυκλέτας

αυτής μπορεί να επηρεαστεί από την προσθήκη αξεσουάρ και αποσκευών.

• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη και τον οδηγό εγκατάστασης πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε αξεσουάρ.

• Το συνολικό βάρος των αξεσουάρ και των αποσκευών που προστίθενται στο βάρος του αναβάτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 188 κιλά (415 λίβρες), το οποίο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.

• Το βάρος των αποσκευών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 27 κιλά (60 λίβρες).

• Η τοποθέτηση ενός μεγάλου φέριγκ με στήριξη στα πιρούνια ή ενός μεγάλου φέριγκ τοποθετημένου στο τιμόνι, δεν συνιστάται.

user
Sticky Note
Marked set by user
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

12

1M

otor

cycl

e S

afet

y

12

kPa250 290

120/70ZR17M/C(58W)BRIDGESTONE BT012R RADIAL J

BRIDGESTONE BT012F RADIAL J

180/55ZR17M/C(73W)250 290

TYRE INFORMATION LABELCold tyre pressure:[Driver only]

Front 250 kPa 2.50 kgf/cm2

Rear 290 kPa 2.90 kgf/cm2

[Driver and passenger]Front 250 kPa 2.50 kgf/cm2

Rear 290 kPa 2.90 kgf/cm2

Tyre size:Front 120/70ZR17M/C(58W)Rear 180/55ZR17M/C(73W)

Tyre brand:BRIDGESTONE

Front BT012F RADIAL JRear BT012R RADIAL J

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑΠίεση αέρα με κρύα ελαστικά:[Οδηγός μόνο]

Εμπρός 250 kPa 2,50 kgf/cm2

Πίσω 290 kPa 2.90 kgf/cm2

[Οδηγός και συνεπιβάτης]Εμπρός 250 kPa 2,50 kgf/cm2

Πίσω 290 kPa 2.90 kgf/cm2

Διαστάσεις ελαστικών:Εμπρός 120/70ZR17M/C(58W) Πίσω 180/55ZR17M/C(73W)

Μάρκα ελαστικών: BRIDGESTONE

Εμπρός BT012F RADIAL J Πίσω BT012R RADIAL J

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

Ασφ

άλει

α κα

τά τ

ην ο

δήγη

ση τ

ης Μ

οτοσ

υκλέ

τας

1

13

1

Mot

orcy

cle

Saf

ety

13

35 mm

SAFETY REMINDER LABELFor your protection, always wear your helmet and protective apparel while riding.

FUEL LABELUNLEADED PETROL ONLY

REAR CUSHION LABELGAS FILLEDDo not open.Do not heat.

DRIVE CHAIN LABELKeep chain adjusted and lubricated.30-40 mm (1.2 - 1.6 in) Freeplay

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓια την προστασία σας, πάντοτε να φοράτε το κράνος σας και προστατευτικό εξοπλισμό κατά την οδήγηση.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΟΝΟ

1

Mot

orcy

cle

Saf

ety

13

35 mm

SAFETY REMINDER LABELFor your protection, always wear your helmet and protective apparel while riding.

FUEL LABELUNLEADED PETROL ONLY

REAR CUSHION LABELGAS FILLEDDo not open.Do not heat.

DRIVE CHAIN LABELKeep chain adjusted and lubricated.30-40 mm (1.2 - 1.6 in) Freeplay

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΑΕΡΙΟΜην ανοίγετε. Μη θερμαίνετε.

1

Mot

orcy

cle

Saf

ety

13

35 mm

SAFETY REMINDER LABELFor your protection, always wear your helmet and protective apparel while riding.

FUEL LABELUNLEADED PETROL ONLY

REAR CUSHION LABELGAS FILLEDDo not open.Do not heat.

DRIVE CHAIN LABELKeep chain adjusted and lubricated.30-40 mm (1.2 - 1.6 in) FreeplayΕΤΙΚΕΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΔιατηρείτε την αλυσίδα σωστά ρυθμισμένη και λιπασμένη. 30-40 χιλ (1,2 - 1,6 in) Τζόγος

user
Sticky Note
Marked set by user

14

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2 ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

15

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν

16

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

Πλαϊνό σταντ

user
Sticky Note
Marked set by user

17

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

Part

s Lo

cati

on

17

INSTRUMENTS AND INDICATORSThe indicators are contained in the instrumentpanel. Their functions are described in thetables on the following pages.

(1) Left turn signal indicator(2) Tachometer(3) Red zone tachometer(4) Multifunction display(5) Right turn signal indicator(6) PGM-FI indicator

(7) Warning indicator (MIL)(8) B button(9) A button

(10) Immobilizer system (HISS) indicator(11) High beam indicator(12) Neutral indicator(13) Anti-lock brake system (ABS) indicator

ligth (CB600FA)

(3)(4)

(2)

(6)

(1) (5)

(7)(8)(10) (9)(11)(13) (12)

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣΟι ενδεικτικές λυχνίες περιέχονται στον πίνακα οργάνων. Οι λειτουργίες τους περιγράφονται στους πίνακες των επόμενων σελίδων.

(1) Ενδεικτική λυχνία αριστερού φλας(2) Στροφόμετρο(3) Κόκκινη ζώνη στροφόμετρου(4) Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων(5) Ενδεικτική λυχνία δεξιού φλας(6) Ενδεικτική λυχνία ψεκασμού PGM-FI

(7) Ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL)(8) Κουμπί Β(9) Κουμπί Α(10) Ενδεικτική λυχνία συστήματος Immobilizer

(HISS)(11) Ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας προβο-

λέα(12) Ενδεικτική λυχνία νεκράς(13) Ενδεικτική λυχνία συστήματος αντι-

μπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) (CB600FA)

18

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

(Αρ. Αναφ.) Περιγραφή Λειτουργία(1) Ενδεικτική λυχνία αριστερού φλας

(πράσινη)Αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το αριστερό φλας.

(2) Στροφόμετρο Εμφανίζει τις στροφές ανά λεπτό του κινητήρα. Η βελόνα του στροφόμετρου θα μετακινηθεί μια φορά προς την ανώτατη ένδειξη του οργάνου όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι γυρισμένος σε θέση ON.

(3) Κόκκινη ζώνη στροφόμετρου Φροντίστε ώστε σε καμία περίπτωση η βελόνα του στροφόμετρου να μην εισέλθει στην κόκκινη ζώνη, ακόμη και μετά το στρώσιμο του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία του κινητήρα πέραν του συνιστώμενου μέγιστου αριθμού στροφών (αρχή της κόκκινης ζώνης του στροφόμετρου) μπορεί να προκαλέσει ζημιά του κινητήρα.

19

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν(Αρ. Αναφ.) Περιγραφή Λειτουργία(4) Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων Η οθόνη περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες. Η οθόνη

αυτή εμφανίζει την αρχική ένδειξη (σελίδα 24).

− Ταχύμετρο Εμφανίζει την ταχύτητα οδήγησης (σελίδα 26).Εμφανίζει την ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h) ή μίλια ανά ώρα (mph) ανάλογα με το μοντέλο.

− Χιλιομετρητής Εμφανίζει τη συνολική διανυθείσα απόσταση (σελίδα 26).

− Μερικός χιλιομετρητής Εμφανίζει μια μερική διανυθείσα απόσταση (σελίδα 27).

− Μετρητής κατανάλωσης καυσίμου

Εμφανίζει την τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου (σελίδα 34), τη μέση κατανάλωση καυσίμου (σελίδα 34) ή τη συνολική κατανάλωση καυσίμου (σελίδα 34). Όταν ανάψει το ενδεικτικό χαμηλής στάθμης καυσίμου, η οθόνη αλλάζει στην κατανάλωση καυσίμου της ρεζέρβας.

− Αλλαγή των μονάδων ταχύτητας και της διανυθείσας απόστασης (μόνο για τον τύπο Ε)

Αλλαγή των μονάδων ταχύτητας και της διανυθείσας απόστασης από χιλιόμετρα σε μίλια και αντιστρόφως (μόνο τύπος E) (σελίδα 40).

20

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

(Αρ. Αναφ.) Περιγραφή Λειτουργία− Ενδεικτική λυχνία στάθμης

καυσίμουΕμφανίζει τη διαθέσιμη ποσότητα καυσίμου κατά προσέγγιση (σελίδα 32).

− Ψηφιακό ρολόι Εμφανίζει τις ώρες και τα λεπτά (σελίδα 41).

− Μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού

Εμφανίζει τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού (σελίδα 30).

− Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού / Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού

Η ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού ή/και η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού ανάβει όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL) (σελίδες 28-29).

21

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν(Αρ. Αναφ.) Περιγραφή Λειτουργία(5) Ενδεικτική λυχνία δεξιού φλας

(πράσινη)Αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το δεξί φλας.

(6) Ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας PGM-FI (πορτοκαλί)

Ανάβει όταν εμφανίζεται οποιαδήποτε ανωμαλία στο σύστημα PGM -FI (Προγραμματισμένος ψεκασμός καυσίμων). Θα πρέπει επίσης να ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα και μετά να σβήνει, όταν ο διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση ON και ο διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα βρίσκεται στη θέση

2

Part

s Lo

cati

on

21

(Ref. Nr.) Description Function

(6) PGM-FI malfunction indicator lamp(amber)

(5) Right turn signal indicator (green) Flashes when the right turn signal operates.

(7) Warning indicator (red) Lights when coolant is over the specified temperature,and/or engine oil pressure is below normal operatingrange. Should also light when ignition switch is ONand engine is not running. Should go out when enginestarts, except for occasional flickering at or near idlingspeed when engine is warm (pages 28-29).

Lights when there is any abnormality in the PGM-FI(Programmed Fuel Injection) system.It should also light for a few seconds and then go offwhen the ignition switch is turned ON and engine stopswitch is at (RUN).If it comes on at any other time, reduce speed andtake the motorcycle to your Honda dealer as soon aspossible.

(RUN).

Αν ανάψει οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μειώστε την ταχύτητα και πηγαίνετε τη μοτοσικλέτα σας στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda το συντομότερο δυνατόν.

(7) Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης (κόκκινη)

Ανάβει όταν το ψυκτικό υγρό υπερβαίνει την καθορισμένη θερμοκρασία, ή/και η πίεση λαδιού του κινητήρα είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται για την κανονική λειτουργία του κινητήρα. Θα πρέπει επίσης να ανάβει, όταν ο διακόπτης της ανάφλεξης βρίσκεται σε θέση ON και ο κινητήρας δε λειτουργεί. Θα πρέπει να σβήνει όταν αρχίζει να λειτουργεί ο κινητήρας, με την εξαίρεση ότι θα αναβοσβήνει περιστασιακά στο ρελαντί όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

22

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

(Αρ. Αναφ.) Περιγραφή Λειτουργία(8) Κουμπί Β Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για τα ακόλουθα.

• Για τη ρύθμιση της ώρας του ρολογιού (σελίδα 41)• Για να αλλάξετε τη μονάδα του ταχυμέτρου, του

οδόμετρου και του μετρητή διαδρομής (μόνο για τύπο E) (σελίδα 40).

• Για να αλλάξετε την ένδειξη μεταξύ της τρέχουσας κατανάλωσης καυσίμου, της μέσης κατανάλωσης καυσίμου και της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου (σελίδα 34).

(9) Κουμπί Α Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για τα ακόλουθα.• Για τη ρύθμιση της ώρας του ρολογιού (σελίδα 41)• Για να αναβοσβήνετε την ενδεικτική λυχνία του

συστήματος immobilizer (HISS) (σελίδα 66).• Για να αλλάξετε την ένδειξη του χιλιομετρητή, μεταξύ του

μερικού χιλιομετρητή A και του μερικού χιλιομετρητή B (σελίδα 27).

• Για το μηδενισμό του μερικού χιλιομετρητή A και του μετρητή κατανάλωσης καυσίμου (σελίδα 27).

• Για το μηδενισμό του μερικού χιλιομετρητή B (σελ. 27)• Για να αλλάξετε τη μονάδα του ταχυμέτρου, του

οδόμετρου και του μετρητή διαδρομής (μόνο για τύπο E) (σελίδα 40).

23

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν(Αρ. Αναφ.) Περιγραφή Λειτουργία(10) Ενδεικτική λυχνία συστήματος

Immobilizer (HISS) (κόκκινη)Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει για λίγα δευτερόλεπτα όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ON και ο διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα βρίσκεται στη θέση

2

Part

s Lo

cati

on

21

(Ref. Nr.) Description Function

(6) PGM-FI malfunction indicator lamp(amber)

(5) Right turn signal indicator (green) Flashes when the right turn signal operates.

(7) Warning indicator (red) Lights when coolant is over the specified temperature,and/or engine oil pressure is below normal operatingrange. Should also light when ignition switch is ONand engine is not running. Should go out when enginestarts, except for occasional flickering at or near idlingspeed when engine is warm (pages 28-29).

Lights when there is any abnormality in the PGM-FI(Programmed Fuel Injection) system.It should also light for a few seconds and then go offwhen the ignition switch is turned ON and engine stopswitch is at (RUN).If it comes on at any other time, reduce speed andtake the motorcycle to your Honda dealer as soon aspossible.

(RUN). Θα σβήσει αν έχετε εισάγει το κλειδί με το σωστό κωδικό. Αν έχετε βάλει ένα κλειδί που δεν έχει το σωστό κωδικό, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη και ο κινητήρας δε θα εκκινήσει (σελίδα 65). Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση OFF, η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει για 24 ώρες (σελίδα 66).

(11) Ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας προβολέα (μπλε)

Ανάβει όταν ανάβει η μεγάλη σκάλα προβολέα.

(12) Ενδεικτική λυχνία νεκράς (πράσινη)

Ανάβει όταν το κιβώτιο ταχυτήτων είναι στη θέση νεκρά.

(13) Ενδεικτική λυχνία συστήματος αντι-μπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) (CB600FA)

Αυτή η ενδεικτική λυχνία κανονικά ανάβει όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι σε θέση ΟΝ και σβήνει όταν η μοτοσικλέτα κινείται με ταχύτητα άνω των 10 χλμ/ώρα (6 μίλια/ώρα). Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα με το σύστημα ABS, αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη (σελίδα 89).

24

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

Αρχική οθόνηΌταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται σε θέση ON, η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων (1) θα εμφα-νίσει προσωρινά όλες τις καταστάσεις λειτουργί-ας και τα τμήματα των ψηφιακών ενδείξεων, ώστε να βεβαιωθείτε ότι οθόνη υγρών κρυστάλλων λει-τουργεί σωστά.

Η μονάδα “mph” (2) και “ mile” (3) θα εμφανίζεται μόνο για μοτοσικλέτες τύπου Ε.

Initial displayWhen the ignition switch is turned ON, the multi-function display (1) will temporarily show all themodes and digital segments so that you canmake sure the liquid crystal display isfunctioning properly.

The unit “mph” (2) and “mile” (3) will bedisplayed only for E type.

(1)(3)

(2)

2

Part

s Lo

cati

on

24

(1) Multi-function display(2) “mph”(3) “mile”

(1) Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων(2) «mph»(3) «mile»

user
Sticky Note
Marked set by user

25

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

νΟθόνη πολλαπλών ενδείξεωνΗ οθόνη πολλαπλών ενδείξεων (1) περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Ταχύμετρο• Ψηφιακό ρολόι• Στάθμη καυσίμου• Ένδειξη στάθμης καυσίμου• Μετρητής κατανάλωσης καυσίμου• Αλλαγή μονάδας ταχύτητας και απόστασης

(μόνο για τύπο Ε) (Μόνο τύπος Ε)• Χιλιομετρητής• Μερικός χιλιομετρητής Α και Β• Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού• Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού

υγρού

2

Part

s Lo

cati

on

25

Multi-function displayMulti-function display (1) includes the follow-ing functions:

• Speedometer• Digital clock• Fuel level• Coolant temperature display• Fuel mileage meter• Speed and Mileage Unit change (E type

only) (Only type E)• Odometer• Tripmeter A and B• Low oil pressure indicator• Coolant temperature indicator

(1) Multi-function display(2) Speedometer(3) Digital clock(4) Fuel level(5) Coolant temperature display(6) Fuel mileage meter(7) Odometer(8) Tripmeter A and B(9) Low oil pressure indicator

(10) Coolant temperature indicator

(3)(1) (2) (4)

(5)(6)

(7)(8) (9)(10)

(1) Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων(2) Ταχύμετρο(3) Ψηφιακό ρολόι(4) Στάθμη καυσίμου(5) Ένδειξη θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού(6) Μετρητής κατανάλωσης καυσίμου(7) Χιλιομετρητής(8) Μερικός χιλιομετρητής Α και Β(9) Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού(10) Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού

υγρού

26

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

ΤαχύμετροΧιλιομετρητήςΜερικός χιλιομετρητής

Ταχύμετρο (1)Εμφανίζει την ταχύτητα οδήγησης.Εμφανίζει την ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h) ή μίλια ανά ώρα (mph) ανάλογα με το μο-ντέλο. Μόνο τύπος ΕΓια να επιλέξετε χλμ/ώρα ή μ.α.ω. (σελίδα 40).

Χιλιομετρητής (2)Εμφανίζει τα συνολικά χιλιόμετρα που έχετε δι-ανύσει.Ο μετρητής αυτός μπορεί να εμφανίσει από 0 έως 999.999 χιλιόμετρα (μίλια).

2Pa

rts

Loca

tion

26

SpeedometerOdometerTripmeter

Speedometer (1)Shows riding speed.Shows speed in kilometers per hour (km/h) ormiles per hour (mph) according to the model.Only type ETo select km/h or mph (page 40).

Odometer (2)Shows accumulated mileage.This meter can be displayed from 0 to999,999 kilometers (miles).

(1) Speedometer(2) Odometer

(1)(2)

(1) Ταχύμετρο(2) Χιλιομετρητής

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

27

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

νΜερικός χιλιομετρητήςΕμφανίζει μια συγκεκριμένη απόσταση που έχει διανυθεί. Υπάρχουν διαθέσιμοι δύο μερικοί χιλιομετρητές: ο μερικός χιλιομετρητής A (1) (Trip A) και ο μερι-κός χιλιομετρητής B (2) (Trip B). Για την εναλλαγή μεταξύ του μερικού χιλιομετρητή Α και Β, πατήστε το κουμπί Α (3).Όταν πατήσετε το κουμπί Α (3) επαναλαμβανό-μενα, στην οθόνη θα εμφανιστούν εναλλάξ οι ακόλουθες λειτουργίες: χιλιομετρητής (ΣΥΝΟΛΙ-ΚΟΣ), μερικός χιλιομετρητής A και μερικός χιλι-ομετρητής B

Μηδενισμός μερικού χιλιομετρητήΓια να μηδενίσετε το μερικό χιλιομετρητή, πατή-στε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Α (3), όταν εμφανίζεται ο μερικός χιλιομετρητής Α ή Β.

Με τον μηδενισμό του μερικού χιλιομετρητή Α, η μέση και η συνολική κατανάλωση καυσίμου μηδε-νίζονται ταυτόχρονα.

2

Part

s Lo

cati

on

27

TripmeterIndicates the partial mileage covered.Two tripmeters are available: tripmeter A (1)(Trip A) and tripmeter B (2) (Trip B). To switchbetween tripmeters A and B, press the Abutton (3).When you press the A button (3) repeatedly,the following functions appear alternately onthe display: odometer (TOTAL), tripmeter Aand tripmeter B

Reset tripmeterTo reset the tripmeter, press and hold downthe A button (3) while tripmeter A or B isdisplayed.

When the tripmeter A is reset, the averagefuel mileage and fuel consumption are resettogheter.

(1) Tripmeter A(2) Tripmeter B(3) A button

(1)

(2)

(3)

(3)

(1) Μερικός χιλιομετρητής A(2) Μερικός χιλιομετρητής Β(3) Κουμπί A

28

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού και ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL)Η ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού (1) και η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL) (2) ανάβει όταν η πίεση λαδιού του κινητήρα είναι χα-μηλότερη από το κανονικό εύρος λειτουργίας.Η ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού και η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL) θα πρέπει να ανάβουν όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί και ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται σε θέση ON. Και οι δύο θα πρέπει να σβήνουν όταν αρχίζει να λειτουργεί ο κινητήρας. Περιστασιακά μπορεί να αναβοσβήσουν όταν ο κινητήρας είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία του κινητήρα όταν η πίεση λαδιού είναι ανεπαρκής, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.

2Pa

rts

Loca

tion

28

Low Oil Pressure Indicator and Warning Indicator (MIL)The low oil pressure indicator (1) and thewarning indicator (MIL) (2) lights when engineoil pressure is below the normal operatingrange.The low oil pressure indicator and the warningindicator (MIL) should light when the engine isnot running with the ignition switch turned ON.Both should go off when the engine starts,except for occasional flickering at or near idlingspeed when the engine is warm.

Running the engine with insufficient oil pressuremay cause serious engine damage.

NOTICE

(1) Low oil pressure indicator(2) Warning indicator (MIL)

(1)

(2)

(1) Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού(2) Ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL)

29

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

νΕνδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού και ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL)Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού (1) και η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL) (2) ανάβει όταν το ψυκτικό υγρό έχει θερ-μοκρασία μεγαλύτερή από την καθορισμένη. Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού πρέπει επίσης να ανάβει για μερικά δευτερόλε-πτα και μετά να σβήνει, όταν ο διακόπτης ανά-φλεξης βρίσκεται στη θέση ON και ο διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα βρίσκεται στη θέση

2

Part

s Lo

cati

on

21

(Ref. Nr.) Description Function

(6) PGM-FI malfunction indicator lamp(amber)

(5) Right turn signal indicator (green) Flashes when the right turn signal operates.

(7) Warning indicator (red) Lights when coolant is over the specified temperature,and/or engine oil pressure is below normal operatingrange. Should also light when ignition switch is ONand engine is not running. Should go out when enginestarts, except for occasional flickering at or near idlingspeed when engine is warm (pages 28-29).

Lights when there is any abnormality in the PGM-FI(Programmed Fuel Injection) system.It should also light for a few seconds and then go offwhen the ignition switch is turned ON and engine stopswitch is at (RUN).If it comes on at any other time, reduce speed andtake the motorcycle to your Honda dealer as soon aspossible.

(RUN).Αν οι ενδεικτικές λυχνίες ανάψουν κατά τη δι-άρκεια της οδήγησης, σταματήστε τον κινητήρα και ελέγξτε το επίπεδο του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. Διαβάστε τις σελίδες 52-53 και μην οδηγήσετε τη μοτοσικλέτα μέχρι να επιλύσετε το πρόβλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουρ-γίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

2

Part

s Lo

cati

on

29

Coolant Temperature Indicator andWarning Indicator (MIL)The coolant temperature indicator (1) and thewarning indicator (MIL) (2) lights when thecoolant is over the specified temperature. Thecoolant temperature indicator should also go onfor a few seconds and then go off when theignition switch is turned ON and engine stopswitch is at (RUN).If the indicators light while riding, stop theengine and check the reserve tank coolantlevel. Read pages 52-53 and do not ride themotorcycle until the problem has beencorrected.

Exceeding maximum running temperature maycause serious engine damage.

(1) Coolant temperature indicator(2) Warning indicator (MIL)

NOTICE

(1)

(2)

(1) Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού(2) Ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL)

30

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

Μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού υγρούΟ μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού (1) εμφανίζει ψηφιακά τη θερμοκρασία ψυκτικού υγρού.

Ένδειξη θερμοκρασίας

Κάτω από 34 ºC Εμφανίζεται η ένδειξη “- -”

Μεταξύ 35 ºC και 132 ºC

Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία ψυκτικού υγρού.

Πάνω από 132 ºC Η ένδειξη της οθόνης θα παραμείνει στους “132 ºC”

2Pa

rts

Loca

tion

30

Coolant temperature meterThe coolant temperature meter (1) showscoolant temperature digitally.

Temperature display

(1)

Below 34 °C “- -” is displayed.

Between 35 °C and132 °C

Actual coolanttemperature is indicated.

Above 132 °C The display will remain“132 °C”

(1) Coolant temperature meter

(1) Μετρητής θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού

31

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

νΜήνυμα υπερθέρμανσης

Όταν η θερμοκρασία ψυκτικού υγρού φτάσει τους 122 ºC, η ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει. Ταυτό-χρονα, ανάβουν η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουρ-γίας (MIL) (2) και η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασί-ας ψυκτικού υγρού (3). Αν συμβεί αυτό, σταματήστε τον κινητήρα και ελέγξτε το επίπεδο του ψυκτικού υγρού στο δο-χείο διαστολής. Διαβάστε τις σελίδες 52-53 και μην οδηγήσετε τη μοτοσικλέτα μέχρι να επιλύσετε το πρόβλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουρ-γίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

2

Part

s Lo

cati

on

31

Overheating messageWhen the coolant temperature reaches 122 °C,the display begins to flash. At the same time,the warning indicator (MIL) (2) and the coolanttemperature indicator (3) lights.If this occurs, stop the engine and check thereserve tank coolant level. Read pages 52-53and do not ride the motorcycle until the problemhas been corrected.

Exceeding maximum running temperature maycause serious engine damage.

NOTICE

(2) Warning indicator (MIL)(3) Coolant temperature indicator

(3)

(2)

(2) Ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας (MIL)(3) Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας ψυκτικού

υγρού

32

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

Ένδειξη στάθμης καυσίμουΕνδεικτική λυχνία καυσίμου (1)Η οθόνη υγρών κρυστάλλων του οργάνου στάθ-μης καυσίμων εμφανίζει κατά προσέγγιση τη δι-αθέσιμη ποσότητα καυσίμων σε βαθμονομημένη οθόνη.Όταν ανάψει η ένδειξη F (2), η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ καυσίμου συμπεριλαμβανόμενης και της ρεζέρβας είναι:

18.7 ℓΌταν αναβοσβήνει η ένδειξη E (3), η στάθμη του καυσίμου θα είναι χαμηλή και πρέπει να γεμίσετε το ρεζερβουάρ όσο το συντομότερο δυνατόν. Η ποσότητα του καυσίμου που απομένει στο ρεζερ-βουάρ με το όχημα να βρίσκεται σε όρθια θέση είναι περίπου:

4,2 ℓ

2Pa

rts

Loca

tion

32

Fuel level displayFuel indicator (1)The fuel gauge liquid crystal display shows theapproximate fuel supply available in a graduatedisplay.When the segment F (2) goes on, the fuel tankcapacity including reserve is:

18.7 lWhen the segment E (3) flashes, fuel will below and you should refill the tank as soon aspossible. The amount of fuel left in the tank withthe vehicle set upright is approximately:

4.2 l

(1) Fuel indicator(2) Fuel segment F(3) Fuel segment E

(1)

(2)

(3)

(1) Ενδεικτική λυχνία καυσίμου(2) Ένδειξη στάθμης καυσίμου F(3) Ένδειξη στάθμης καυσίμου Ε

33

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

νΈνδειξη βλάβης οργάνου στάθμης καυσίμωνΑν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στο σύστημα καυσίμου, οι ενδεικτικές λυχνίες μετρητή καυσί-μου θα εμφανίζονται όπως στην εικόνα.Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απευθυνθείτε στο εξουσι-οδοτημένο συνεργείο της Honda το συντομότερο δυνατόν.

2

Part

s Lo

cati

on

33

Fuel gauge failure indicationIf the fuel system has an error, the fuel gauge indicators will be displayed as shown in theillustration.If this occurs, see your Honda dealer as soonas possible.

34

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

Μετρητής κατανάλωσης καυσίμουΟ μετρητής κατανάλωσης καυσίμου περιλαμβά-νει τις ακόλουθες λειτουργίες:

Τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου (1)Μέση κατανάλωση καυσίμου (2)Συνολική κατανάλωση καυσίμου (3)Κατανάλωση καυσίμου ρεζέρβας

• Πατήστε το κουμπί B (4) για να επιλέξετε τη λειτουργία τρέχουσας κατανάλωσης καυσίμου, μέσης κατανάλωσης καυσίμου και συνολικής κατανάλωσης καυσίμου.

• Η λειτουργία κατανάλωσης καυσίμου ρεζέρβας εμφανίζεται αυτόματα όταν ανάψει η ένδειξη E στο όργανο στάθμης καυσίμου.

• Η λειτουργία ένδειξης της τρέχουσας και της μέσης κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να επι-λεχθεί μεταξύ km/L (χλμ/λίτρα) και L/100km (Λίτρα/100 χλμ) (σελίδα 39).

2Pa

rts

Loca

tion

34

Fuel Mileage Meter The fuel mileage meter includes the followingfunctions.

Current fuel mileage (1)Average fuel mileage (2)Fuel consumption (3)Reserve fuel consumption

• Push the B button (4) to select the currentfuel mileage, average fuel mileage and fuelconsumption mode.

• The reserve fuel consumption mode isautomatically displayed when the segment Eof the fuel gauge is flashed.

• The indication mode of current and averagefuel mileage can be selected between km/Land L/100km (page 39).

(1) Current fuel mileage(2) Average fuel mileage(3) Fuel consumption (4) B button

(2)

(1)

(3)

(4)

(1) Τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου(2) Μέση κατανάλωση καυσίμου(3) Συνολική κατανάλωση καυσίμου(4) Κουμπί Β

35

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

νΤρέχουσα κατανάλωση καυσίμου:Η ένδειξη αυτή εμφανίζει την τρέχουσα ή στιγ-μιαία κατανάλωση καυσίμου που έχετε. Όταν η ταχύτητα της μοτοσικλέτας είναι 1 χλμ/ώρα ή μι-κρότερη, εμφανίζεται η ένδειξη «- -».

Μέση κατανάλωση καυσίμου (AV):Ο αριθμός αυτός ενημερώνεται κάθε 15 δευτερό-λεπτα από τον τελευταίο μηδενισμό του μερικού χιλιομετρητή A.Όταν εμφανίζεται η ένδειξη “--.-“, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για σέρβις, το συντομότερο δυνατόν.

Κατανάλωση καυσίμου:Η ένδειξη αυτή εμφανίζει την κατανάλωση καυ-σίμου από τον τελευταίο μηδενισμό του μερικού χιλιομετρητή A. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη “--.-“, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για σέρβις, το συντομότερο δυνατόν.

Στον τύπο E εμφανίζονται mile/L (μίλια/λίτρα) ή km/L (χλμ/λίτρα), στον τύπο ED και F εμφανίζονται km/L (χλμ/λίτρα) ή L/100 km (λίτρα/100 χλμ).

2

Part

s Lo

cati

on

35

Current fuel mileage:This display shows the current, or instant fuelmileage you are getting. When yourmotorcycle speed is 1 km/h or below, “--.-” isdisplayed.

Average fuel mileage (AV):This number is updated once for 15 secondssince you last reset the tripmeter A. When “--.-” is displayed, see your Hondadealer for service as soon as possible.

Fuel consumption:This display shows the fuel consumption sinceyou last reset the tripmeter A.When “--.-” is displayed, see your Hondadealer for service as soon as possible.

E type shows mile/L or km/L , ED and F typeshows km/L or L/100 km.

Current fuel mileage

Average fuel mileage

Fuel consumption

Τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου

2

Part

s Lo

cati

on

35

Current fuel mileage:This display shows the current, or instant fuelmileage you are getting. When yourmotorcycle speed is 1 km/h or below, “--.-” isdisplayed.

Average fuel mileage (AV):This number is updated once for 15 secondssince you last reset the tripmeter A. When “--.-” is displayed, see your Hondadealer for service as soon as possible.

Fuel consumption:This display shows the fuel consumption sinceyou last reset the tripmeter A.When “--.-” is displayed, see your Hondadealer for service as soon as possible.

E type shows mile/L or km/L , ED and F typeshows km/L or L/100 km.

Current fuel mileage

Average fuel mileage

Fuel consumption

Μέση κατανάλωση καυσίμου

2

Part

s Lo

cati

on

35

Current fuel mileage:This display shows the current, or instant fuelmileage you are getting. When yourmotorcycle speed is 1 km/h or below, “--.-” isdisplayed.

Average fuel mileage (AV):This number is updated once for 15 secondssince you last reset the tripmeter A. When “--.-” is displayed, see your Hondadealer for service as soon as possible.

Fuel consumption:This display shows the fuel consumption sinceyou last reset the tripmeter A.When “--.-” is displayed, see your Hondadealer for service as soon as possible.

E type shows mile/L or km/L , ED and F typeshows km/L or L/100 km.

Current fuel mileage

Average fuel mileage

Fuel consumption

Συνολική κατανάλωση καυσίμου

36

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

Κατανάλωση καυσίμου ρεζέρβας: Η ένδειξη αυτή εμφανίζει την κατανάλωση καυ-σίμου της ρεζέρβας. Η ένδειξη αλλάζει αυτόματα από κάποια άλλη ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου όταν ανάψει η ένδειξη Ε του οργάνου στάθμης καυσίμου.

Η ένδειξη θα αναβοσβήσει για μικρό διάστημα μέχρι 0,9 LΌταν η ποσότητα του υπόλοιπου καυσίμου είναι μικρότερη από 1,0 L η ένδειξη αναβοσβήνει γρή-γορα.

Εάν αλλάξετε την ένδειξη σε κάποια άλλα ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου, θα επιστέψει στην κατα-νάλωση ρεζέρβας μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Μετά τον ανεφοδιασμό με ποσότητα καυσίμου που υπερβαίνει τη χωρητικότητα της ρεζέρβας, η κατανάλωση ρεζέρβας μηδενίζεται και η ένδειξη επιστρέφει στην προηγούμενη επιλεγμένη ένδει-ξη.

2Pa

rts

Loca

tion

36

Reserve Fuel Consumption:This display shows the reserve fuelconsumption. The display automaticallychanged from other fuel mileage or fuelconsumption display when the segment E ofthe fuel gauge is flashed.

The display blinks slowly until 0.9 L When the amount of consumed fuel morethan 1.0 L the display blinks fast.

If you change the display to other fuel mileageor fuel consumption display, it will return toreserve fuel consumption after 10 seconds.

After refuelling more than the reserve amount,reset the reserve fuel consumption andreturns to the adjacent fuel mileage display.

(1) Reserve fuel consumption

(1)

(1) Κατανάλωση καυσίμου ρεζέρβας

37

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

νΓια το μηδενισμό της μέσης κατανάλωσης και της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου:Με τον μηδενισμό του μερικού χιλιομετρητή Α, η μέση και η συνολική κατανάλωση καυσίμου μηδε-νίζονται ταυτόχρονα (σελίδα 27).

Επίσης, μετά τον ανεφοδιασμό με ποσότητα καυσίμου που υπερβαίνει τη χωρητικότητα της ρεζέρβας, ο μερικός χιλιομετρητής A, η μέση κα-τανάλωση καυσίμου και η συνολική κατανάλωση καυσίμου μπορεί να μηδενιστούν αυτόματα.Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιή-σετε τη λειτουργία αυτόματου μηδενισμού με τον ανεφοδιασμό.

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λει-τουργίας αυτόματου μηδενισμού:Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιή-σετε τη λειτουργία αυτόματου μηδενισμού με τον ανεφοδιασμό.Η αρχική ρύθμιση έχει απενεργοποιηθεί.1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί B

(1), και γυρίστε το διακόπτη της ανάφλεξης σε θέση ON. Κρατήστε πατημένο το κουμπί B μέχρι ο μετρητής κατανάλωσης καυσίμου (2) να αρχίσει να αναβοσβήνει.

2

Part

s Lo

cati

on

37

To reset average fuel mileage and fuelconsumption:When the tripmeter A is reset, the average fuelmileage and fuel consumption are resettogether (page 27).

Also, after refuelling more than the reserveamount, the tripmeter A, average fuel mileage,and fuel consumption can be automaticallyreset.You can activate or deactivate the automaticreset model by refuelling.

To activate/deactivate the automaticreset mode: You can activate or deactivate the automaticreset by refuelling mode.Initial setting is deactivated.1. Press and hold the B button (1), and turn the

ignition switch ON. Keep the B buttonpressed until the fuel mileage meter (2)starts to blink. (1) B button

(2) Fuel mileage meter

(1)(2)

(1) Κουμπί Β(2) Μετρητής κατανάλωσης καυσίμου

38

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

2. Πατήστε το κουμπί Α (3) για να ενεργοποι-ήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου μηδενισμού.

2Pa

rts

Loca

tion

38

2. Press the A button (3) to activate ordeactivate the automatic reset mode.

3. To end the selection, press the B button.The display will return to ordinary conditions.

The display will stop blinking automaticallyand return to the ordinary conditions if thebutton is not pressed for about 30 seconds.As you turn off the ignition switch during thepresetting procedures, the preset data justbefore turning off the ignition switch will beregistered.

(3) A button (4) B button

(3)

Activate

Deactivate

(4)

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

(3) Κουμπί Α (4) Κουμπί Β

3. Για να ακυρώσετε την επιλογή πατήστε το κουμπί Β. Η ένδειξη θα επιστρέψει στη φυσι-ολογική λειτουργία.

Η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει αυτό-ματα και θα επιστρέψει στη φυσιολογική λειτουρ-γία αν δεν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για 30 περίπου δευτερόλεπτα. Καθώς γυρίζετε το δια-κόπτη ανάφλεξης σε θέση off, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ρύθμισης, θα καταχωρηθούν τα δεδομένα που έχετε προκαθορίσει ακριβώς πριν γυρίσετε τον διακόπτη ανάφλεξης σε θέση off.

39

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

νΑλλαγή λειτουργίας ένδειξης κατανάλωσης καυσίμου Η λειτουργία ένδειξης της τρέχουσας και της μέσης κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να επιλεχθεί μετα-ξύ km/L (χλμ/λίτρα) και L/100 km (Λίτρα/100 χλμ).1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση ON.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Α (1) και το κουμπί B (2) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα με τον μετρητή κατανάλω-σης καυσίμου στην τρέχουσα ή τη μέση κα-τανάλωση καυσίμου. Η κατάσταση ένδειξης θα ρυθμιστεί στην λειτουργία επιλογής με τη μονάδα να αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Πατήστε το κουμπί A (1) επιλέξτε «km/L» και «L/100 km».

3. Για να ακυρώσετε την επιλογή πατήστε το κουμπί Β (2).

Η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει αυτό-ματα και η επιλογή θα ακυρωθεί αν δεν κρατή-σετε πατημένο το κουμπί για 30 περίπου δευτε-ρόλεπτα. Καθώς γυρίζετε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση off, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ρύθμισης, θα καταχωρηθούν τα δεδομένα που έχετε προκαθορίσει ακριβώς πριν γυρίσετε τον διακόπτη ανάφλεξης σε θέση off.

2

Part

s Lo

cati

on

39

Indication Mode of Fuel Mileage ChangeThe indication mode of the current andaverage fuel mileage can be selected km/Land L/100 km.1. Turn the ignition switch ON.

Press and hold the A button (1) and Bbutton (2) for more than 2 seconds withthe fuel mileage meter in the current fuelmileage or average fuel mileage.The indication mode will be set in theselect mode with the unit starts to blink.

2. Press the A button (1) select “km/L” and“L/100 km”.

3. To end the selection, press the B button (2).

The display will stop blinking automaticallyand the selection will be cancelled if thebutton is not pressed for about 30 seconds.As you turn off the ignition switch during thepresetting procedures, the present data justbefore turning off the ignition switch will beregistered. (1) A button

(2) B button

(1)

(2)

(2)

(1) Κουμπί A(2) Κουμπί Β

40

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν2

Αλλαγή μονάδας ταχύτητας και χιλιομέτρων (μόνο για τύπο Ε)

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή πρέ-πει να έχετε την οθόνη πολλαπλών ενδείξεων σε θέση TOTAL.

Πιέζοντας το κουμπί Α (1) και το κουμπί B (2) για δύο δευτερόλεπτα, θα αρχίσει να αναβοσβή-νει στην οθόνη η μονάδα απόστασης «km/h» ή «mph».

Πατήστε στη συνέχεια το κουμπί Α (3) για να επι-λέξετε στην οθόνη “km/h”/“km” ή “mph”/“mile”.

Για να τερματίσετε τη ρύθμιση, πατήστε το κου-μπί Β (4) ή γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση OFF.

Η οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει αυτόμα-τα, αν δεν πατήσετε το κουμπί για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

2Pa

rts

Loca

tion

40

Speed and Mileage Unit Change(E type only)

You must have right multi-function display onTOTAL position to utilize this function.

Pushing both A button (1) and B button (2) fortwo seconds, the unit mileage “km/h” or “mph”of display will begin flashing.

Push then A button (3) to select on display“km/h”/“km” or “mph”/“mile”.

To end the selection push B button (4) or turnthe ignition switch OFF.

The display will stop flashing automatically if thebutton is not pressed for about 30 seconds.

(1) (3) A button(2) (4) B button

(1) (2)

(3)

(4)

(1) (3) Κουμπί Α(2) (4) Κουμπί Β

41

2

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

νΨηφιακό ρολόιΕμφανίζει την ώρα και τα λεπτά. Για να ρυθμίσετε το ρολόι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση ON.2. Πατήστε μια φορά το κουμπί B (1) για να ρυθ-

μίσετε την ώρα στο ρολόι. Το ρολόι θα εισέλ-θει σε κατάσταση ρύθμισης, η οποία υποδει-κνύεται από τα ψηφία που αναβοσβήνουν.

3. Για να ρυθμίσετε την ώρα, πατήστε το κουμπί Α (2) μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα. • Γρήγορη ρύθμιση - πατήστε και κρατήστε

πατημένο το κουμπί Α έως ότου εμφανι-στεί η επιθυμητή ώρα.

(1) (2)

2

Part

s Lo

cati

on

41

Digital clockIndicates hours and minutes. To set the clock,proceed as follows:1. Set the ignition switch to ON.

2. Press the B button (1) button once to adjustthe clock time.The clock will switch to settingmode, indicated by the flashing digits.

3. To set the hour, press the A button (2) untilthe desired time hour is displayed.• Quick setting - press and hold the A but-

ton until the desired time hour appears.

(1) B button (2) A button(1) Κουμπί B (2) Κουμπί Α

42

Θέσ

η Εξ

αρτη

μάτω

ν 4. ΠιέστετοκουμπίB(3)ότανεμφανιστείστηνοθόνηηεπιθυμητήένδειξηώρας.Ηένδειξητωνλεπτώνθααναβοσβήνει.

2

Part

s Lo

cati

on

42

4. Press the B (3) button when the displayreaches the desired hours appears.The minute display will be flashing.

5. To adjust minutes, press the A button (4) untilthe required setting is shown. • Fast setting - press and to hold pressed

the A button until do not appear thedesired minute.

• The time advances by one minute, eachtime the button is pushed.

• The time advances fast when the buttonis pushed and held.

6. To complete the setting operation, press Bbutton for more than two seconds, or setthe ignition switch to OFF. The display will stop flashing and the set-ting will be cancelled if no button ispressed for 30 seconds.If you removed the battery the clock dis-play will return to “1:00”.

(3)(3) B button

(4)(4) A button(3) Κουμπί Β

5. Για να ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε το κου-μπί Α (4) μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.• Γρήγορη ρύθμιση - πατήστε και κρατήστε

πατημένο το κουμπί A μέχρι να εμφανι-στεί η επιθυμητή τιμή λεπτών.

• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, προ-στίθεται ένα λεπτό στην εμφανιζόμενη ώρα.

• Η ένδειξη της ώρας αλλάζει γρήγορα, όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί.

2Pa

rts

Loca

tion

42

4. Press the B (3) button when the displayreaches the desired hours appears.The minute display will be flashing.

5. To adjust minutes, press the A button (4) untilthe required setting is shown. • Fast setting - press and to hold pressed

the A button until do not appear thedesired minute.

• The time advances by one minute, eachtime the button is pushed.

• The time advances fast when the buttonis pushed and held.

6. To complete the setting operation, press Bbutton for more than two seconds, or setthe ignition switch to OFF. The display will stop flashing and the set-ting will be cancelled if no button ispressed for 30 seconds.If you removed the battery the clock dis-play will return to “1:00”.

(3)(3) B button

(4)(4) A button(4) Κουμπί Α

6. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης, πατήστε το κουμπί Β για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ή γυρίστε το διακόπτη ανάφλε-ξης σε θέση OFF. Η οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η ρύθμιση θα ακυρωθεί, αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για διάστημα 30 δευτερολέπτων. Εάν η μπαταρία είχε αφαι-ρεθεί η ένδειξη του ρολογιού θα επιστρέψει στην ένδειξη “1:00”.

43

3

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

ταΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση της μοτοσικλέτας)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Μπροστινή ΑνάρτησηΠροφόρτιση ελατηρίου:Ρυθμίστε την προφόρτιση του ελατηρίου περι-στρέφοντας το ρυθμιστή προφόρτισης ελατηρίου (1) με ένα κλειδί 19 mm που παρέχεται στην ερ-γαλειοθήκη.Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο μπουκάλες του πιρου-νιού είναι ρυθμισμένες στην ίδια θέση. Για να τη μειώσετε (ΜΑΛΑΚΗ):Γυρίστε το ρυθμιστή αριστερόστροφα προς την ένδειξη SOFT για συνθήκες ελαφρού φορτίου και για οδήγηση σε ομαλό δρόμο.Για να την αυξήσετε (ΣΚΛΗΡΗ):Γυρίστε δεξιόστροφα το ρυθμιστή προς την ένδει-ξη HARD για να επιτύχετε πιο σταθερή οδήγηση και για οδήγηση σε ανώμαλο δρόμο. Για να ρυθ-μίσετε το ρυθμιστή στην κανονική θέση, ακολου-θήστε τα παρακάτω βήματα:1. Περιστρέψτε το ρυθμιστή προφόρτισης (1)

αριστερόστροφα μέχρι το τέρμα της διαδρο-μής του (μέχρι να εδράσει απαλά). αυτή είναι η πλήρως μαλακή ρύθμιση.

2. Ο ρυθμιστής ρυθμίζεται στην κανονική θέση όταν τον στρέψετε δεξιόστροφα κατά 8 στρο-φές.

3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο μπουκάλες του πι-ρουνιού είναι ρυθμισμένες στην ίδια θέση.

3

Maj

or C

ompo

nent

s

43

SUSPENSIONFront SuspensionSpring Preload:Adjust the spring preload by turning the springpreload adjuster (1) with the 19 mm wrenchprovided in the tool kit.Make sure that both fork legs are adjusted tothe same position.To reduce (SOFT):Turn the adjuster counterclockwise towardSOFT for a light load and smooth roadcondition.To increase (HARD):Turn the adjuster clockwise toward HARD fora firmer ride and rough road condition.To adjust the adjuster to the standard position,proceed as follows:1. Turn the preload adjuster (1)

counterclockwise until it will no longer turn(lightly seats).This is the full soft setting.

2. The adjuster is set in the standard positionwhen the adjuster is turned clockwise 8 turns.

3. Make sure that both fork legs are adjustedto the same position.

(1) Spring preload adjuster

MAJOR COMPONENTS (Information you need to operate this motorcycle)

(1)(1)

(1) Ρυθμιστής προφόρτισης ελατηρίου

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

44

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα3

Απόσβεση επαναφοράς:Για να τη μειώσετε (ΜΑΛΑΚΗ):Γυρίστε το ρυθμιστή αριστερόστροφα προς την ένδειξη SOFT για συνθήκες ελαφρού φορτίου και για οδήγηση σε ομαλό δρόμο.Για να την αυξήσετε (ΣΚΛΗΡΗ):Γυρίστε δεξιόστροφα το ρυθμιστή προς την ένδει-ξη HARD για να επιτύχετε πιο σταθερή οδήγηση και για οδήγηση σε ανώμαλο δρόμο. Για να ρυθ-μίσετε το ρυθμιστή στην κανονική θέση, ακολου-θήστε τα παρακάτω βήματα:1. Περιστρέψτε το ρυθμιστή απόσβεσης (1) δε-

ξιόστροφα μέχρι το τέρμα της διαδρομής του (μέχρι να εδράσει απαλά). Αυτή είναι η σκλη-ρότερη ρύθμιση.

2. Ο ρυθμιστής βρίσκεται στην κανονική θέση όταν τον γυρίζετε αριστερόστροφα για περί-που 2 στροφές έτσι ώστε το σημάδι (2) να ευ-θυγραμμίζεται με την ένδειξη αναφοράς (3).

3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο μπουκάλες του πι-ρουνιού είναι ρυθμισμένες στην ίδια θέση.

3M

ajor

Com

pone

nts

44

Rebound Damping:To reduce (SOFT):Turn the adjuster counterclockwise towardSOFT for a light load and smooth roadcondition.To increase (HARD):Turn the adjuster clockwise toward HARD fora firmer ride and rough road condition.To adjust the adjuster to the standard position,proceed as follows:1. Turn the damping adjuster (1) clockwise

until it will no longer turn (lightly seats). Thisis the full hard setting.

2. The adjuster is set in the standard positionwhen the adjuster is turnedcounterclockwise approximately 2 turns sothat its punch mark (2) aligns with thereference punch mark (3).

3. Make sure that both fork legs are adjustedto the same position.

(1) Damping adjuster(2) Punch mark(3) Reference punch mark

(1)

(2)

(3)

(1) Ρυθμιστής απόσβεσης(2) Σημάδι(3) Σημάδι αναφοράς

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

45

3

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

ταΠίσω ΑνάρτησηΑπόσβεση επαναφοράςΓια να τη μειώσετε (ΜΑΛΑΚΗ):Γυρίστε το ρυθμιστή αριστερόστροφα προς την ένδειξη SOFT για συνθήκες ελαφρού φορτίου και για οδήγηση σε ομαλό δρόμο.Για να την αυξήσετε (ΣΚΛΗΡΗ):Γυρίστε δεξιόστροφα το ρυθμιστή προς την ένδει-ξη HARD για να επιτύχετε πιο σταθερή οδήγηση και οδήγηση σε ανώμαλο δρόμο.

Για να ρυθμίσετε το ρυθμιστή στην κανονική θέση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:1. Περιστρέψτε το ρυθμιστή απόσβεσης (1) δε-

ξιόστροφα μέχρι το τέρμα της διαδρομής του (μέχρι να εδράσει απαλά). Αυτή είναι η σκλη-ρότερη ρύθμιση.

2. Ο ρυθμιστής βρίσκεται στην κανονική θέση όταν τον γυρίζετε αριστερόστροφα για πε-ρίπου 1.5 στροφές έτσι ώστε το σημάδι (2) να ευθυγραμμίζεται με την ένδειξη αναφοράς (3).

3

Maj

or C

ompo

nent

s

45

Rear SuspensionRebound DampingTo reduce (SOFT):Turn the adjuster counterclockwise towardSOFT for a light load and smooth roadcondition.To increase (HARD):Turn the adjuster clockwise toward HARD fora firmer ride and rough road condition.

To adjust the adjuster to the standard position,proceed as follows:1. Turn the damping adjuster (1) clockwise

until it will no longer turn (lightly seats). Thisis the full hard setting.

2. The adjuster is set in the standard positionwhen the adjuster is turnedcounterclockwise approximately 1,5 turnsso that its punch mark (2) aligns with thereference punch mark (3).

(1) Damping adjuster(2) Punch mark(3) Reference punch mark

(1)

(2)

(3)

(1) Ρυθμιστής απόσβεσης(2) Σημάδι(3) Σημάδι αναφοράς

46

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα3

ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥΤο πίσω αμορτισέρ (1) έχει 7 διαφορετικές θέσεις ρύθμισης, ανάλογα με το φορτίο ή τις συνθήκες οδήγησης.

Χρησιμοποιείστε ένα γαντζόκλειδο (2) και μια ράβδο προέκτασης (3) για να ρυθμίσετε το πίσω αμορτισέρ.Ρυθμίζετε πάντοτε τη θέση του αμορτισέρ με τη σειρά (1-2-3-4-5-6-7 ή 7-6-5-4-3-2-1). Αν επιχειρήσετε να ρυθμίσετε απευθείας από το 1 στο 7 και από το 7 στο 1 μπορεί να προκληθεί ζημιά στο αμορτισέρ. Η θέση 1 είναι για ελαφριά φορτία και καλή κατά-σταση οδοστρώματος. Η θέση 2 είναι η κανονική θέση. Οι θέσεις από 3 έως 7 αυξάνουν την προ-φόρτιση του ελατηρίου για πιο άκαμπτη οπίσθια ανάρτηση, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η μοτοσικλέτα είναι πολύ φορτωμένη.

Το πίσω αμορτισέρ περιλαμβάνει μια μονάδα απόσβεσης η οποία περιέχει άζωτο σε υψηλή πίεση. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογή-σετε ή να επισκευάσετε τη μονάδα απόσβεσης. Δεν μπορεί να συναρμολογηθεί ξανά και πρέπει

να αντικατασταθεί όταν φθαρεί. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται μόνο από κάποιο εξουσιοδοτη-μένο συνεργείο της Honda.

Οι οδηγίες που εμπεριέχονται σ’ αυτό το εγχειρίδιο περιορίζονται μόνο στη ρύθμιση του αμορτισέρ.

3M

ajor

Com

pone

nts

46

SPRING PRELOADThe rear shock absorber (1) has 7 adjustmentpositions for different load or riding conditions.

Use a pin spanner (2) and extension bar (3) toadjust the rear shock.Always adjust the shock absorber position insequence (1-2-3-4-5-6-7 or 7-6-5-4-3-2-1).Attempting to adjuste directly from 1 to 7 or 7to 1 may damage the schock absorber.Position 1 is for light loads and smooth roadconditions. Position 2 is standard position.Positions 3 to 7 increase spring preload for astiffer rear suspension, and can be usedwhen the motorcycle is heavily loaded.

The rear shock absorber assembly includes adamper unit that contains high pressurenitrogen gas. Do not attempt to disassembleor service the damper; it cannot be rebuilt andmust be replaced when worn out. Disposalshould only be done by your Honda dealer.

The instructions found in this ownerʼs manualare limited to adjustment of the shockassembly only.

(1) Shock absorber (3) Extension bar(2) Pin spanner

(1)

(2)

1 2 3 4 5 6

7(3)

(1) Αμορτισέρ (3) Ράβδος προέκτασης(2) Γαντζόκλειδο

47

3

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

ταΦΡΕΝΑΤα μπροστινά και τα πίσω φρένα είναι υδραυλικά δισκόφρενα.Καθώς φθείρονται τα τακάκια των φρένων, η στάθμη του υγρού φρένων μειώνεται.Καμία ρύθμιση δεν είναι απαραίτητη, αλλά πρέ-πει να ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του υγρού και τη φθορά στα τακάκια των φρένων. Το σύστημα πρέπει να ελέγχεται συχνά για να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν διαρροές υγρών. Αν η διαδρο-μή της μανέτας ή του λεβιέ αυξηθεί υπερβολικά και τα τακάκια δεν έχουν φθαρεί πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (σελίδα 131-132), πιθανό-τατα υπάρχει αέρας στο σύστημα των φρένων, ο οποίος πρέπει να αφαιρεθεί. Για την εργασία αυτή, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνερ-γείο της Honda.

Στάθμη υγρού μπροστινού φρένου: Με τη μοτοσικλέτα σε όρθια θέση, ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων. Πρέπει να είναι πάνω από την ένδειξη στάθμης LOWER (1). Αν η στάθ-μη είναι ίση ή χαμηλότερη από την ένδειξη στάθ-μης LOWER, ελέγξτε τα τακάκια των φρένων για τυχόν φθορά (σελίδα 131).

Τα φθαρμένα τακάκια πρέπει να τα αντικαθίστα-νται. Αν τα τακάκια δεν είναι φθαρμένα, ελέγξτε το σύστημα των φρένων για τυχόν διαρροές.Το συνιστώμενο υγρό φρένων είναι το υγρό φρέ-νων Honda DOT 4 από σφραγισμένο δοχείο, ή άλλο ανάλογης ποιότητας υγρό.

3

Maj

or C

ompo

nent

s

47

(1)

Front

BRAKESBoth the front and rear brakes are thehydraulic disc types.As the brake pads wear, the brake fluid leveldrops.There are no adjustments to perform, but fluidlevel and pad wear must be inspectedperiodically. The system must be inspectedfrequently to ensure there are no fluid leaks.If the control lever or pedal free travelbecomes excessive and the brake pads arenot worn beyond the recommended limit(pages 131-132), there is probably air in thebrake system and it must be bled. See yourHonda dealer for this service.

Front Brake Fluid Level:With the motorcycle in an upright positioncheck the fluid level. It should be above theLOWER level mark (1). If the level is at orbelow the LOWER level mark, check thebrake pads for wear (page 131).

Worn pads should be replaced. If the padsare not worn, have your brake systeminspected for leaks.The recommended brake fluid is Honda DOT4 brake fluid from a sealed container or anequivalent.

(1) LOWER level mark

Εμπρός

(1) Ένδειξη στάθμης LOWER

48

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα3

Μανέτα μπροστινού φρένου:Η απόσταση μεταξύ του άκρου της μανέτας του φρένου (1) και του σκριπ μπορεί να ρυθμιστεί γυρνώντας το ρυθμιστή (2) και πιέζοντας ταυτό-χρονα τη μανέτα προς τα εμπρός.Ευθυγραμμίστε τους αριθμούς (3) που εμφανίζο-νται στο ρυθμιστή με την ένδειξη (4).

Πατήστε το φρένο αρκετές φορές και ελέγξτε για τυχόν ελεύθερη περιστροφή του τροχού αφού απελευθερώσετε τη μανέτα του φρένου.

Άλλοι έλεγχοι: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές υγρών. Ελέγξτε για πιθανές ρωγμές ή φθορές στα σωλη-νάκια και στα εξαρτήματα σύνδεσης.

3M

ajor

Com

pone

nts

48

Front Brake Lever:The distance between the tip of the brakelever (1) and the grip can be adjusted byturning the adjuster dial (2) while pushing thelever forward.Align the numbers (3) on the adjuster dial withthe index mark (4).

Apply the brake several times and check forfree wheel rotation after the brake lever isreleased.

Other Checks:Make sure there are no fluid leaks. Check fordeterioration or cracks in the hoses andfittings.

(1) Brake lever(2) Adjuster dial

(3) Numbers(4) Index mark

(1)

(4)

(2)

(3)

(1) Μανέτα φρένου (3) Αριθμοί(2) Ρυθμιστής (4) Ένδειξη

49

3

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

ταΣτάθμη υγρού πίσω φρένων:Με τη μοτοσικλέτα σε όρθια θέση, ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων. Πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων στάθμης UPPER (1) και LOWER (2). Αν η στάθμη είναι ίση ή χαμηλότε-ρη από την ένδειξη στάθμης LOWER (2), ελέγξτε τα τακάκια των φρένων για τυχόν φθορά (σελίδα 132).

Τα φθαρμένα τακάκια πρέπει να τα αντικαθίστα-νται. Αν τα τακάκια δεν είναι φθαρμένα, ελέγξτε το σύστημα των φρένων για τυχόν διαρροές.

Το συνιστώμενο υγρό φρένων είναι το υγρό φρέ-νων Honda DOT 4 από σφραγισμένο δοχείο, ή άλλο αντίστοιχης ποιότητας υγρό.

Άλλοι έλεγχοι:Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές υγρών. Ελέγξτε για πιθανές ρωγμές ή φθορές στα σωλη-νάκια και στα εξαρτήματα σύνδεσης.

Πίσω3

Maj

or C

ompo

nent

s

49

Rear Brake Fluid Level:With the motorcycle in an upright position,check the fluid level. It should be between theUPPER (1) and LOWER (2) level marks. If thelevel is at or below the LOWER level mark (2),check the brake pads for wear (page 132).

Worn pads should be replaced. If the padsare not worn, have your brake systeminspected for leaks.

The recommended brake fluid is Honda DOT4 brake fluid from a sealed container, or anequivalent.

Other Checks:Make sure there are no fluid leaks. Check fordeterioration or cracks in the hoses andfittings.

(1) UPPER level mark(2) LOWER level mark

(1)(2)

Rear

(1) Ένδειξη στάθμης UPPER(2) Ένδειξη στάθμης LOWER

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

50

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα3

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣΕάν η μοτοσικλέτα σβήνει όταν βάζετε ταχύτητα ή τείνει να ολισθαίνει ή εάν ο συμπλέκτης πατινάρει δίνοντας έτσι μικρότερη επιτάχυνση σε σχέση με τις στροφές του κινητήρα, τότε ενδεχομένως να απαιτείται κάποια ρύθμιση του συμπλέκτη Μπο-ρούν να γίνουν μικρές τροποποιήσεις χρησιμο-ποιώντας τον ρυθμιστή ντίζας συμπλέκτη (2) στη μανέτα (1). Ο φυσιολογικός τζόγος της μανέτας συμπλέκτη είναι:

10 - 20 mm (0,4 - 0,8 in)

3

Maj

or C

ompo

nent

s

50

CLUTCHClutch adjustment may be required if themotorcycle stalls when shifting into gear ortends to creep, or if the clutch slips, causingacceleration to lag behind engine speed.Minor adjustments can be made with theclutch cable adjuster (2) at the lever (1).Normal clutch lever freeplay is:

10 - 20 mm (0.4 - 0.8 in)

1. Loosen the lock nut (3) and turn theadjuster (2). Tighten the lock nut (3) andcheck the adjustment.

2. If the adjuster is threaded out near its limitor if the correct free play cannot beobtained, loosen the lock nut (3) and turn inthe cable adjuster (2) completely. Tightenthe lock nut (3).

(1) Clutch lever(2) Clutch cable

adjuster(3) Lock nut

(A) Increase freeplay(B) Decrease freeplay

(1)

(3)

(2)(A)

(B)

(1) Μανέτα συμπλέκτη

1. Χαλαρώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι (3) και περιστρέψτε το ρυθμιστή (2). Σφίξτε το ασφα-λιστικό παξιμάδι (3) και ελέγξτε τη ρύθμιση.

2. Εάν ο ρυθμιστής είναι ξεβιδωμένος σχεδόν μέχρι το όριο ή αν δεν μπορείτε να πετύχετε το σωστό τζόγο, χαλαρώστε το ασφαλιστι-κό παξιμάδι (3) και γυρίστε προς τα μέσα το ρυθμιστή ντίζας (2) μέχρι το τέρμα. Σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι (3).

3M

ajor

Com

pone

nts

50

CLUTCHClutch adjustment may be required if themotorcycle stalls when shifting into gear ortends to creep, or if the clutch slips, causingacceleration to lag behind engine speed.Minor adjustments can be made with theclutch cable adjuster (2) at the lever (1).Normal clutch lever freeplay is:

10 - 20 mm (0.4 - 0.8 in)

1. Loosen the lock nut (3) and turn theadjuster (2). Tighten the lock nut (3) andcheck the adjustment.

2. If the adjuster is threaded out near its limitor if the correct free play cannot beobtained, loosen the lock nut (3) and turn inthe cable adjuster (2) completely. Tightenthe lock nut (3).

(1) Clutch lever(2) Clutch cable

adjuster(3) Lock nut

(A) Increase freeplay(B) Decrease freeplay

(1)

(3)

(2)(A)

(B)

(2) Ρυθμιστής ντίζας (A) Αύξηση τζόγου συμπλέκτη (B) Μείωση τζόγου(3) Ασφαλιστικό παξιμάδι

51

3

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα3. Χαλαρώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι (5) που βρίσκεται στο κάτω άκρο της ντίζας. Περιστρέψτε το ασφαλιστικό παξιμάδι (4) για να πετύχετε τον καθορισμένο τζόγο. Σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι (5) και ελέγξτε τη ρύθμιση.

4. Εκκινήστε τον κινητήρα, τραβήξτε τη μανέ-τα του συμπλέκτη και βάλτε ταχύτητα. Βε-βαιωθείτε ότι ο κινητήρας δε σβήνει και η μοτοσικλέτα δεν πατινάρει. Σταδιακά, αφή-στε τη μανέτα του συμπλέκτη και ανοίξτε το σκριπ γκαζιού. Η μοτοσικλέτα πρέπει να ξεκινά σιγά και να επιταχύνει σταδιακά.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί η κατάλληλη ρύθμιση του συμπλέκτη, ή αν ο συ-μπλέκτης δεν λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

Άλλοι έλεγχοι:Ελέγξτε τη ντίζα του συμπλέκτη για πιθανά ση-μεία στρέβλωσης ή σημάδια φθοράς που μπορεί να προκαλέσουν κόλλημα ή βλάβη στη λειτουρ-γία του. Λιπάνετε τη ντίζα του συμπλέκτη με ειδικό λιπαντικό εμπορίου για να αποτρέψετε την πρό-ωρη φθορά και τη διάβρωση.

3

Maj

or C

ompo

nent

s

51

3. Loosen the lock nut (5) at the lower end ofthe cable. Turn the adjusting nut (4) toobtain the specified freeplay. Tighten thelock nut (5) and check the adjustment.

4. Start the engine, pull in the clutch leverand shift into gear. Make sure the enginedoes not stall and the motorcycle does notcreep. Gradually release the clutch leverand open the throttle. The motorcycleshould begin to move smoothly andaccelerate gradually.

If proper adjustment cannot be obtained orthe clutch does not work correctly, see yourHonda dealer.

Other Checks:Check the clutch cable for kinks or signs ofwear that could cause sticking or failure.Lubricate the clutch cable with a commerciallyavailable cable lubricant to prevent prematurewear and corrosion.

(4)

(5)

(A)

(B)

(4) Adjusting nut (5) Lock nut

(A) Increase freeplay(B) Decrease freeplay(4) Ρυθμιστικό παξιμάδι (A) Αύξηση τζόγου

(5) Ασφαλιστικό παξιμάδι (B) Μείωση τζόγου

52

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα3

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟΣύσταση για το ψυκτικό υγρόΟ κάτοχος της μοτοσυκλέτας πρέπει να φροντίζει για τη σωστή συντήρηση του συστήματος ψύξης προς αποφυγή παγώματος, υπερθέρμανσης και διάβρωσης. Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιό-τητας αντιψυκτικό υγρό αιθυλενογλυκόλης ειδικό για κινητήρες αλουμινίου, το οποίο περιέχει ανα-στολείς διάβρωσης. (ΒΛΕΠΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ).

Στο αντιψυκτικό διάλυμα, χρησιμοποιείτε μόνο νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία ή απεσταγμένο νερό. Το νερό με υψη-λή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία ή άλατα μπορεί να είναι επιβλαβές για τον κινητήρα αλου-μινίου.

Η χρήση ψυκτικού υγρού, το οποίο περιέχει ανα-στολείς απόθεσης πυριτικών αλάτων, μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά στη στεγανοποίηση της αντλίας νερού ή φραγή των διόδων του ψυ-γείου. Η χρήση νερού βρύσης μπορεί να προκα-λέσει ζημιά στον κινητήρα.

Ο κατασκευαστής εξοπλίζει το συγκεκριμένο μο-ντέλο με διάλυμα αντιψυκτικού και απεσταγμένου νερού σε αναλογία 50% / 50%. Το διάλυμα αυτό συνίσταται σχεδόν για κάθε θερμοκρασία λει-τουργίας και παρέχει ικανοποιητική αντιδιαβρω-τική προστασία. Υψηλότερη περιεκτικότητα αντι-ψυκτικού υγρού μειώνει την απόδοση του συστή-ματος ψύξης και συνίσταται μόνο όταν απαιτείται επιπλέον προστασία κατά του παγώματος. Αν η αναλογία του διαλύματος είναι μικρότερη από 40/60 (40% αντιψυκτικό) δεν θα παρέχεται ικα-νοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία. Όταν έχει παγωνιά, να ελέγχετε συχνά το σύστημα ψύξης κι αν είναι απαραίτητο, να αυξάνετε τη συγκέντρω-ση του διαλύματος με αντιψυκτικό υγρό (έως και 60% αντιψυκτικό υγρό).

53

3

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

ταΕπιθεώρησηΤο δοχείο διαστολής ψυκτικού υγρού βρίσκεται κάτω από τη σέλα. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής (1), ενώ ο κινητήρας λειτουργεί σε κα-νονική θερμοκρασία και η μοτοσικλέτα βρίσκεται σε όρθια θέση. Αν το επίπεδο του ψυκτικού υγρού βρίσκεται κάτω από την ένδειξη LOWER (3), αφαι-ρέστε τη σέλα (σελίδα 72) και την τάπα του δοχείου διαστολής (2) και προσθέστε μίγμα ψυκτικού μέχρι η στάθμη να φτάσει στην ανώτατη ένδειξη UPPER (4). Να προσθέτετε πάντα ψυκτικό υγρό στο δοχείο διαστολής. Μην επιχειρήσετε να προσθέσετε ψυκτι-κό υγρό αφαιρώντας την τάπα του ψυγείου.

3

Maj

or C

ompo

nent

s

53

(1) Reserve tank(2) Reserve tank cap

(3) LOWER level mark (4) UPPER level mark

InspectionThe reserve tank is below the seat.Check the coolant level in the reserve tank(1) while the engine is at the normal operatingtemperature with the motorcycle in an uprightposition. If the coolant level is below theLOWER level mark (3), remove the seat(page 72), remove the reserve tank cap (2)and add coolant mixture until it reaches theUPPER level mark (4). Always add coolant tothe reserve tank. Do not attempt to addcoolant by removing the radiator cap.

If the reserve tank is empty, or if coolant lossis excessive, check for leaks and see yourHonda dealer for repair.

(4)

(3)

(2)

(1)

(1) Δοχείο διαστολής(2) Τάπα δοχείου διαστολής

Αν το δοχείο διαστολής είναι άδειο ή αν υπάρχει υπερβολική απώλεια ψυκτικού υγρού, ελέγξτε για διαρροές και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο της Honda για επισκευή.

3

Maj

or C

ompo

nent

s

53

(1) Reserve tank(2) Reserve tank cap

(3) LOWER level mark (4) UPPER level mark

InspectionThe reserve tank is below the seat.Check the coolant level in the reserve tank(1) while the engine is at the normal operatingtemperature with the motorcycle in an uprightposition. If the coolant level is below theLOWER level mark (3), remove the seat(page 72), remove the reserve tank cap (2)and add coolant mixture until it reaches theUPPER level mark (4). Always add coolant tothe reserve tank. Do not attempt to addcoolant by removing the radiator cap.

If the reserve tank is empty, or if coolant lossis excessive, check for leaks and see yourHonda dealer for repair.

(4)

(3)

(2)

(1)

(3) Ένδειξη στάθμης LOWER(4) Ένδειξη στάθμης UPPER

54

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα3

ΚΑΥΣΙΜΟ Ρεζερβουάρ καυσίμουΗ χωρητικότητα του ρεζερβουάρ καυσίμου, συ-μπεριλαμβανομένης και της χωρητικότητας της ρεζέρβας είναι:

18,7 ℓ

Για να ανοίξετε την τάπα πλήρωσης καυσίμου (1), εισάγετε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης (2) και στρέψτε το προς τα δεξιά. Η τάπα πλήρω-σης καυσίμου ανοίγει αυτόματα και μπορείτε να τη βγάλετε. Μην υπερχειλίζετε το ρεζερβουάρ. Η βενζίνη δεν πρέπει να φτάνει στο λαιμό πλήρω-σης του ρεζερβουάρ (3).

Μετά τον ανεφοδιασμό, κλείστε την τάπα πλή-ρωσης καυσίμου, σπρώξτε την τάπα στο λαιμό πλήρωσης μέχρι να κλείσει και να ασφαλίσει. Αφαιρέστε το κλειδί.

3M

ajor

Com

pone

nts

54

FUELFuel tankFuel tank capacity inclusive of reservecapacity is:

18.7 l

To open the fuel fill cap (1), insert the ignitionkey (2) and turn it clockwise. The fuel fill capwill pop up and can be lifted off.Do not overfill the tank. There should be nofuel in the filler neck (3).

After refueling, to close the fuel fill cap, pushthe fuel fill cap into the filler neck until it snapsclosed and locks. Remove the key.

(1) Fuel fill cap(2) Ignition key(3) Filler neck

n WARNINGPetrol is highly flammable and explosive.You can be burned or seriously injured whenhandling fuel.

• Stop the engine and keep heat, sparks,and flame away.

• Refuel only outdoors.• Wipe up spills immediately.

(1)

(2)

(3)

(1) Τάπα πλήρωσης καυσίμου(2) Κλειδί κεντρικού διακόπτη(3) Λαιμός πλήρωσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗ βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη και εκρηκτική. Μπορεί να υποστείτε εγκαύματα ή να τραυματι-στείτε σοβαρά κατά το χειρισμό του καυσίμου.• Σταματήστε τον κινητήρα και φροντίστε ώστε

να υπάρχει απ όσταση από πηγές θερμότη-τας, σπινθήρες και γυμνή φλόγα.

• Ο ανεφοδιασμός θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

• Σκουπίστε αμέσως τυχόν χυμένο καύσιμο.

user
Sticky Note
Marked set by user

55

3

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

ταΧρησιμοποιήστε αμόλυβδη βενζίνη με αριθμό οκτανίων 91 ή μεγαλύτερο. Η χρήση βενζίνης με μόλυβδο μπορεί να προκαλέσει πρόωρη βλάβη στον καταλυτικό μετατροπέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν χτυπάνε “πειράκια” ή δημιουργείται “προανά-φλεξη” όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε σταθερές στροφές και με φυσιολογικό φορτίο, τότε αλλάξτε μάρκα βενζίνης. Εάν τα φαινόμενα αυτά συνεχι-στούν, απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda. Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών θεωρείται κακή χρήση και οι ζημιές που προκαλούνται λόγω κακής χρήσης, δεν καλύπτο-νται βάσει της περιορισμένης εγγύησης της Honda.

Βενζίνη με πρόσθετο αλκοόληςΕάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε βενζίνη που περιέχει αλκοόλη, βεβαιωθείτε ότι ο βαθμός οκτανί-ων είναι τουλάχιστον αντίστοιχος του αριθμού που συνιστάται από τη Honda. Υπάρχουν δύο τύποι «αλκοολούχων καυσίμων»: ο ένας τύπος περιέχει αιθανόλη και ο άλλος τύπος περιέχει μεθανόλη. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει περισ-σότερο από 10% αιθανόλη. Μην χρησιμοποιείτε

βενζίνη που περιέχει μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη ή ξυλόπνευμα), η οποία δεν περιέχει συνδιαλύτες και αναστολείς διάβρωσης για μεθανόλη. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει περισσότερο από 5% μεθανόλη, ακόμη και αν περι-έχει συνδιαλύτες και αναστολείς διάβρωσης.

Η χρήση βενζίνης με περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 10% σε αιθανόλη (ή περισσότερο από 5% με-θανόλης), μπορεί να:•Προκαλέσει ζημιά στο χρώμα του ρεζερβουάρ

καυσίμου.•Προκαλέσει ζημιά στους ελαστικούς σωλήνες

της σωλήνωσης καυσίμου.•Προκαλέσει διάβρωση του ρεζερβουάρ καυσί-

μου.•Προκαλέσει πρόβλημα στην οδήγηση.

Πριν πάτε για ανεφοδιασμό σε ένα σταθμό εξυ-πηρέτησης που δεν γνωρίζετε καλά, προσπαθή-στε να μάθετε εάν η βενζίνη περιέχει αλκοόλες. Εάν περιέχει, επιβεβαιώστε τον τύπο και το πο-σοστό της αλκοόλης που χρησιμοποιείται. Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητα συμπτώματα λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε μια βενζίνη που περιέχει αλκοόλη ή μια βενζίνη που νομίζετε ότι

56

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα3

περιέχει αλκοόλη αλλάξτε τη με μια βενζίνη που γνωρίζετε ότι δεν περιέχει αλκοόλη.

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΈλεγχος της στάθμης λαδιού του κινητήραΝα ελέγχετε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα κάθε μέρα πριν οδηγήσετε τη μοτοσικλέτα.Η στάθμη του λαδιού πρέπει να διατηρείται ανά-μεσα στις ενδείξεις ανωτάτης στάθμης (1) και κα-τώτατης στάθμης (2) του δείκτη στο παραθυράκι ελέγχου (3).1. Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον στο

ρελαντί για 3-5 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει η ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού. Εάν παραμείνει αναμμένη, σβήστε αμέσως τον κινητήρα.

2. Σβήστε τον κινητήρα και κρατήστε τη μοτο-σικλέτα σε όρθια θέση σε σταθερό, επίπεδο έδαφος.

3. Μετά από 2-3 λεπτά, βεβαιωθείτε ότι η στάθ-μη λαδιού βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων ανώτατης και κατώτατης στάθμης στο παρα-θυράκι ελέγχου.

4. Εάν απαιτείται, αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού (4) και συμπληρώστε με το συνιστώμενο

λάδι (σελίδα 101) μέχρι την ένδειξη ανώτατης στάθμης. Μη γεμίζετε πάνω από το κανονικό.

5. Τοποθετήστε ξανά την τάπα πλήρωσης λα-διού. Ελέγξτε για διαρροές λαδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ λειτουργία του κινητήρα όταν η πίεση λαδιού είναι ανεπαρκής, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.

3M

ajor

Com

pone

nts

56

ENGINE OILEngine Oil Level CheckCheck the engine oil level each day beforeriding the motorcycle.The level must be maintained between theupper (1) and lower (2) level marks in theinspection window (3).1. Start the engine and let it idle for 3-5

minutes. Make sure the low oil pressureindicator goes off. If the indicator lightremains on, stop the engine immediately.

2. Stop the engine and hold the motorcycle inan upright position on firm, level ground.

3. After 2-3 minutes, check that the oil level isbetween the upper and the lower levelmarks in the inspection window.

4. If required, remove the oil filler cap (4) andadd the specified oil (page 101) up to theupper level mark. Do not overfill.

5. Reinstall the oil filler cap. Check for oilleaks.

Running the engine with insufficient oilpressure may cause serious engine damage.

NOTICE

(1) Upper level mark(2) Lower level mark(3) Inspection window(4) Oil filler cap

(3)

(4)

(1)

(2)

(1) Ένδειξη ανώτατης στάθμης(2) Ένδειξη κατώτατης στάθμης(3) Παραθυράκι ελέγχου(4) Τάπα πλήρωσης λαδιού

57

3

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

ταΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑΓια την ασφαλή λειτουργία της μοτοσικλέτας σας, τα ελαστικά σας πρέπει να είναι κατάλληλου τύ-που και μεγέθους, με κατάλληλο πέλμα και κα-τάλληλα φουσκωμένα ανάλογα με το φορτίο που μεταφέρετε. Οι ακόλουθες σελίδες δίνουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς και το πότε πρέπει να ελέγχετε τον αέρα των ελαστι-κών, πώς να ελέγχετε τα ελαστικά σας για τυχόν φθορές, και τι πρέπει να κάνετε όταν τα ελαστικά χρειάζονται επισκευή ή αντικατάσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗ χρήση ελαστικών τα οποία είναι υπερβολικά φθαρμένα ή δεν είναι καλά φουσκωμένα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα στο οποίο μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου που αφορούν στο φούσκωμα και τη συντήρηση των ελαστικών.

Πίεση αέρα ελαστικώνΗ διατήρηση της πίεσης του αέρα των ελαστικών σε ικανοποιητικό επίπεδο παρέχει τον βέλτιστο συνδυασμό χειρισμού, διάρκειας ζωής του πέλ-ματος των ελαστικών και άνεσης στην οδήγηση. Σε γενικές γραμμές, τα ελαστικά που δεν είναι καλά φουσκωμένα φθείρονται ανομοιόμορφα, επηρεάζουν αντίστροφα το χειρισμό και συνήθως «σκάνε» λόγω υπερθέρμανσης.Υπερβολικά φουσκωμένα ελαστικά κάνουν την οδήγηση της μοτοσικλέτας σας πιο δύσκολη, κα-ταστρέφονται πιο εύκολα από τυχόν ανωμαλίες του δρόμου και φθείρονται ανομοιόμορφα.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε οπτικά τα ελαστικά σας πριν από την οδήγηση και να χρησιμοποιείτε ένα μετρητή για να ελέγχετε τη πίεση του αέρα τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή όποτε νομίζετε ότι η πίεση τω ελαστικών είναι χαμηλή. Τα ελαστι-κά χωρίς σαμπρέλα έχουν εν μέρει την ικανότητα αυτοσφράγισης όταν τρυπηθούν. Ωστόσο, επει-δή η διαρροή αέρα είναι συνήθως πολύ αργή, πρέπει να κοιτάτε πιο προσεκτικά για τυχόν τρυ-πήματα κάθε φορά που κάποιο ελαστικό δεν είναι καλά φουσκωμένο.

58

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα3

Να ελέγχετε πάντοτε την πίεση του αέρα όταν τα ελαστικά είναι “κρύα”—όταν η μοτοσικλέτα εί-ναι σταθμευμένη για τρεις ώρες τουλάχιστον. Αν ελέγχετε την πίεση του αέρα όταν τα ελαστικά σας είναι “ζεστά”—όταν έχετε οδηγήσει τη μοτοσικλέ-τα έστω και για να διανύσετε λίγα χιλιόμετρα—οι ενδείξεις θα είναι μεγαλύτερες από αυτές που εμφανίζονται όταν τα ελαστικά είναι “κρύα”. Αυτό είναι φυσικό, γι’ αυτό μην αφήνετε να διαρρεύσει αέρας από τα ελαστικά για να αντισταθμιστεί η ένδειξη με τη συνιστώμενη πίεση αέρα κρύων ελαστικών που ενδείκνυται παραπάνω. Αν το κά-νετε αυτό, η πίεση του αέρα στα ελαστικά θα είναι ανεπαρκής.

Οι συνιστώμενες τιμές πίεσης όταν τα με “κρύα” ελαστικά είναι:

Μπροστά 250 kPa (2,50 kgf/cm2) 36 psi

Πίσω 290 kPa (2,90 kgf/cm2) 42 psi

ΕπιθεώρησηΚάθε φορά που ελέγχετε την πίεση των ελαστι-κών, πρέπει να εξετάζετε επίσης το πέλμα και τα τοιχώματα των ελαστικών για τυχόν φθορές, ζη-μιά και παρουσία ξένων αντικειμένων:

Κοιτάξτε για:• Τυχόν εκδορές και εξογκώματα στην πλευρά

του ελαστικού ή του πέλματος. Αντικαταστή-στε το ελαστικό αν βρείτε εκδορές ή εξογκώ-ματα.

• Κοψίματα, χαραγές ή ρωγμές στο ελαστικό. Αντικαταστήστε το ελαστικό αν είναι ορατό το ύφασμα ή τα λινά.

• Υπερβολική φθορά πέλματος.

Επίσης, αν χτυπήσετε σε σκληρό αντικείμενο, σταματήστε στην άκρη του δρόμου με ασφάλεια όσο πιο γρήγορα μπορείτε και ελέγξτε προσεκτι-κά τα ελαστικά για τυχόν ζημιά.

59

3

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

ταΦθορά πέλματοςΑντικαταστήστε τα ελαστικά πριν το βάθος του πέλματος στο κέντρο του ελαστικού φτάσει το ακόλουθο όριο:

Ελάχιστο βάθος πέλματος

Μπροστά 1,5 mm (0,06 in)

Πίσω 2,0 mm (0,08 in)

Μόνο για τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ:Η Γερμανική νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση ελαστικών με βάθος πέλματος μικρότερο από 1,6 mm.

3

Maj

or C

ompo

nent

s

59

Tread WearReplace tyres before tread depth at the centerof the tyre reaches the following limit:

For GERMANY only:German law prohibits use of tyres whosetread depth is less than 1.6 mm

FrontMinimum tread depth

1.5 mm (0.06 in)Rear 2.0 mm (0.08 in)

(1) Wear indicator(2) Wear indicator location mark

(1) (2)

(1) Δείκτης φθοράς(2) Σημείο αναφοράς δείκτη φθοράς

60

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα3

Επισκευή ελαστικώνΑν ένα λάστιχο είναι τρυπημένο ή έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να το αντικαταστήσετε, όχι να το επισκευάσετε. Όπως αναφέρεται παρακάτω, ένα ελαστικό που είναι ήδη, είτε προσωρινά είτε μό-νιμα, επισκευασμένο θα έχει χαμηλότερα όρια επιτρεπτής ταχύτητας και επιδόσεων σε σχέση με ένα καινούριο ελαστικό.

Μια προσωρινή επισκευή, όπως ένα εξωτερικό κορδόνι για ελαστικά χωρίς σαμπρέλα, μπορεί να μην είναι ασφαλής για κανονικές ταχύτητες και συνθήκες οδήγησης. Αν πραγματοποιείται προ-σωρινή ή έκτακτη επισκευή σε ένα ελαστικό, οδη-γήστε αργά και προσεχτικά τη μοτοσικλέτα σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να αντικαταστή-σει το ελαστικό. Αν είναι δυνατόν, μη μεταφέρετε άλλο άτομο ή φορτίο μέχρι να αντικαταστήσετε το ελαστικό.

Ακόμα και αν ένα ελαστικό έχει επισκευαστεί από επαγγελματία με μόνιμο εσωτερικό μπάλωμα, δε θα είναι ανάλογης ποιότητας με ένα καινούριο ελαστικό. Δεν πρέπει να υπερβαίνετε τα 80 km/h (50 mph) τις πρώτες 24 ώρες, ή τα 130 km/h (80 mph) μελλοντικά. Επίσης, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε με ασφάλεια ανάλογο βάρος με αυτό που θα μπορούσατε να μεταφέρε-τε διαθέτοντας ένα καινούριο ελαστικό. Συνεπώς, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αντικαθιστάτε ένα κατεστραμμένο ελαστικό. Αν επιλέξετε να επι-σκευάσετε ένα ελαστικό, βεβαιωθείτε ότι ο τροχός είναι σωστά τοποθετημένος και ευθυγραμμισμέ-νος πριν οδηγήσετε τη μοτοσικλέτα.

61

3

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

ταΑντικατάσταση ελαστικώνΤα αρχικά ελαστικά της μοτοσικλέτας σας σχεδιά-στηκαν να ανταποκρίνονται στις επιδόσεις της και να παρέχουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό χειρισμού, φρεναρίσματος, αντοχής και άνεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗ τοποθέτηση ακατάλληλων ελαστικών στη μοτοσικλέτα σας μπορεί να επηρεάσει το χειρισμό και τη σταθερότητας της. Έτσι μπορεί να προκληθεί ατύχημα στο οποίο να τραυματιστείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.

Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το μέγεθος και τον τύπο των ελαστικών που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη.

Τα συνιστώμενα ελαστικά για τη μοτοσικλέτα σας είναι:

Μπροστά 120/70ZR17M/C(58W) BRIDGESTONE BT012F RADIAL J

Πίσω 180/55ZR17M/C(73W)BRIDGESTONEBT012R RADIAL J

Τύπος RADIAL - ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ

Κάθε φορά που αντικαθιστάτε ένα ελαστικό, χρη-σιμοποιείτε ένα ανάλογο του αρχικού ελαστικού και βεβαιωθείτε ότι ο τροχός είναι καλά τοποθετη-μένος και ζυγοσταθμισμένος μετά την τοποθέτη-ση του καινούριου ελαστικού.

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

62

Βασ

ικά

Εξαρ

τήμα

τα Σημαντικές υπενθυμίσεις ασφάλειας• Μην τοποθετείτε σαμπρέλα μέσα σε ελαστικό

χωρίς σαμπρέλα σε αυτήν την μοτοσικλέτα. Η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σκάσιμο της σαμπρέλας.

• Χρησιμοποιείτε μόνο ελαστικά χωρίς σαμπρέλα γι’ αυτή τη μοτοσικλέτα. Οι ζάντες είναι σχεδια-σμένες για ελαστικά χωρίς σαμπρέλα και κατά τη διάρκεια απότομης επιτάχυνσης ή φρεναρί-σματος ένα ελαστικό με σαμπρέλα μπορεί να γλιστρήσει πάνω στη ζάντα και να προκαλέσει γρήγορη διαρροή αέρα από το ελαστικό.

• Όταν αλλάζετε τα ελαστικά, χρησιμοποιείτε μόνο τον συνιστώμενο τύπο (δείτε σελίδα 61) και ελέγξτε τις ετικέτες των νέων ελαστικών. Η χρήση ελαστικών διαφορετικού τύπου, σε συν-δυασμό με το σύστημα ABS, μπορεί να προκα-λέσει βλάβη στη λειτουργία του συστήματος. Ο μικροεπεξεργαστής του συστήματος ABS λει-τουργεί συγκρίνοντας την ταχύτητα στους δύο τροχούς. Τα μη εγκεκριμένου τύπου ελαστικά μπορούν να επηρεάσουν την σχετική ταχύτη-τα των τροχών και επομένως να προκαλέσουν λανθασμένες ενδείξεις για το σύστημα ABS.

63

4

Σημα

ντικ

ά Μ

εμον

ωμέ

να Ε

ξαρτ

ήματ

αΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣΟ διακόπτης ανάφλεξης (1) βρίσκεται κάτω από τον πίνακα οργάνων.Ο προβολέας, τα φώτα θέσης,τα πίσω φώτα και το φως της πινακίδας ανάβουν όποτε γυ-ρίζετε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση ON. Εάν σταματήσετε τη μοτοσικλέτα σας και ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται σε θέση ΟΝ, ενώ ο κινητήρας δεν λειτουργεί, ο προ-βολέας, τα φώτα θέσης, τα πίσω φώτα και το φως της πινακίδας παραμένουν αναμμέ-να με αποτέλεσμα να αδειάζει η μπαταρία.

4

Esse

ntia

l In

divi

dual

Com

pone

nts

63

(1) Ignition switch

(1)

ESSENTIAL INDIVIDUAL COMPONENTSIGNITION SWITCH The ignition switch (1) is below theindicator panel.The headlight, position light, taillightsand license light will come onwhenever you turn the ignition switchON. If your motorcycle is stopped withthe ignition switch ON and the engine isnot running, the headlight, positionlight, taillights and license light will stillbe on, resulting in battery discharge.

Key Position Function Key RemovalLOCK Steering is locked. Engine and lights Key can be (steering lock) cannot be operated. removed.

OFF Engine and lights cannot be operated Key can beremoved.

ON Engine and lights can be operated Key cannot beremoved.

(1) Διακόπτης ανάφλεξης

Θέση κλειδιού Λειτουργία Αφαίρεση κλειδιού

LOCK(κλείδωμα τιμονιού)

Το τιμόνι είναι κλειδωμένο. Ο κινητήρας και τα φώτα δεν λειτουργούν. Το κλειδί μπορεί να αφαιρεθεί.

OFF Ο κινητήρας και τα φώτα δε λειτουργούν Το κλειδί μπορεί να αφαιρεθεί.

ON Ο κινητήρας και τα φώτα λειτουργούν Το κλειδί δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

64

4Ση

μαντ

ικά

Μεμ

ονω

μένα

Εξα

ρτήμ

ατα ΚΛΕΙΔΙΑ

Η μοτοσικλέτα αυτή διαθέτει δύο κλειδιά και ένα πινακίδιο με τον αριθμό του κλειδιού.Θα χρειαστείτε έναν αριθμό κλειδιού αν χρειαστεί ποτέ να αντικαταστήσετε το κλειδί. Φυλάξτε το πι-νακίδιο με τον αριθμό του κλειδιού σε ασφαλές μέρος.

4Es

sent

ial

Indi

vidu

al C

ompo

nent

s

64

KEYSThis motorcycle has two keys and a keynumber plate.You will need the key number if you ever haveto replace a key. Store the plate in a safeplace.

To reproduce keys, bring all keys, keynumber plate and motorcycle to your Hondadealer.Up to four keys can be registered with theimmobilizer system (HISS), including theones in hand.If all keys are lost, the PGM-FI unit/ignitioncontrol module must be replaced. To avoidthis possibility we recommend that if only onekey is left, you immediately have itreproduced to ensure that a back up isavailable.These keys contain electronic circuits that areactivated by the immobilizer system (HISS).They will not work to start the engine if thecircuits are damaged.• Do not drop the keys or set heavy objects

on them.• Do not grind, drill or in any way alter the

original shape of the keys.• Keep the keys away from magnetic objects.(1)

(2)

(1) Keys(2) Key number plate(1) Κλειδιά

(2) Πλακίδιο με τον αριθμό του κλειδιού

Για τη δημιουργία εφεδρικών κλειδιών, πηγαίνε-τε όλα τα κλειδιά, το πινακίδιο με τον αριθμό του κλειδιού και τη μοτοσικλέτα σας σε κάποιο εξου-σιοδοτημένο συνεργείο της Honda.Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι τέσσερα κλειδιά με το σύστημα immobilizer (HISS), συμπεριλαμ-βανομένων και αυτών που παίρνετε “στο χέρι”.Σε περίπτωση που χάσετε όλα τα κλειδιά πρέπει να αντικατασταθεί η μονάδα ελέγχου ανάφλεξης / μο-νάδα PGM-FI. Για να αποφευχθεί αυτή η πιθανότητα σας συνιστούμε, αν σας έχει μείνει μόνο ένα κλειδί, να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο το συντομότερο δυνατόν για να εξασφαλίσετε ένα αντικλείδι.Αυτά τα κλειδιά περιέχουν ηλεκτρονικά κυκλώ-ματα που ενεργοποιούνται από το σύστημα immobilizer (HISS). Έτσι, δε θα είναι εφικτή η εκκίνηση του κινητήρα, αν τα κυκλώματα είναι κατεστραμμένα.• Προσέχετε να μη σας πέσουν τα κλειδιά και να

μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω τους.• Μην τροχίζετε, ούτε να αλλάζετε με οποιοδή-

ποτε τρόπο το αρχικό σχήμα των κλειδιών.• Φυλάξτε τα κλειδιά μακριά από μαγνητικά αντι-

κείμενα.

65

4

Σημα

ντικ

ά Μ

εμον

ωμέ

να Ε

ξαρτ

ήματ

αΣΥΣΤΗΜΑ IMMOBILIZER (HISS)Το HISS είναι συντομογραφία του Honda Ignition Security System (Σύστημα ακινητοποίησης της Honda).Σκοπός του συστήματος immobilizer (HISS) είναι να προστατεύει τη μοτοσικλέτα από κλοπή. Για να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας, πρέπει να εισάγετε στο διακόπτη ανάφλεξης, ένα κλειδί με τον κατάλληλο κωδικό. Αν προσπαθή-σετε να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα χρησι-μοποιώντας ένα κλειδί που δε διαθέτει το σωστό κωδικό (ή με άλλο μέσο), το κύκλωμα εκκίνησης του κινητήρα απενεργοποιείται.

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται σε θέση ON και ο διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα είναι στη θέση (RUN), η ενδεικτική λυχνία του συστήματος immobilizer (HISS) ανάβει για μερι-κά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει. Αν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη, αυτό ση-μαίνει ότι το σύστημα δεν αναγνωρίζει τον κωδικό του κλειδιού. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση OFF, αφαιρέστε το κλειδί, βάλτε το ξανά και γυρίστε ξανά το διακόπτη σε θέση ON.

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

66

4Ση

μαντ

ικά

Μεμ

ονω

μένα

Εξα

ρτήμ

ατα Η ενδεικτική λυχνία του συστήματος immobilizer

(HISS) μπορεί να συνεχίζει να αναβοσβήνει ανά 2 δευτερόλεπτα, για διάστημα 24 ωρών, όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται σε θέση OFF. Μόλις περάσει ο χρόνος αυτός, η ενδεικτική λυ-χνία σβήνει αυτόματα.Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το άναμμα και το σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας.Για να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή, προχωρήστε ως ακολούθως:1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση ON.

Η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων πρέπει να βρίσκεται στη θέση TOTAL για τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Α (2) για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία του συστήματος immobilizer (HISS) (1) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.

3. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση OFF και αφαιρέστε το κλειδί.

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης γυρίσει σε θέση ΟΝ, η λειτουργία της ενδεικτικής λυχνίας θα απε-νεργοποιηθεί.

Αν αφαιρέσατε την μπαταρία, αφού την τοποθε-τήσετε, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση ON. Η κατάσταση λειτουργίας HISS ενεργοποι-είται ξανά αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία ανα-βοσβήνει.

4Es

sent

ial

Indi

vidu

al C

ompo

nent

s

66

The immobilizer system (HISS) indicator cancontinue to flash every 2 seconds during 24hours when the ignition switch is OFF. Oncethe time has elapsed, the indicator lampswitches off automatically.Indicator lamp flashing can be activated ordeactivated.To change the flashing setting, proceed asfollows:1. Set the ignition switch to ON. The multi func-

tion display must be on TOTAL position toutilize this function.

2. Push and hold the A button (2) for more thantwo seconds. The immobilizer system (HISS)indicator (1) will start flashing.The function is enabled.

3. Turn the ignition switch OFF and remove thekey.

When the ignition switch is turned ON, theindicator light function is deactivated.

If you removed the battery, after you haverefitted it, turn the ignition switch to ON. TheHISS mode is automatically reactivated andthe indicator light flashes.

(1) Immobilizer system (HISS) indicator(2) A Button

(2)(1)

(1) Ενδεικτική λυχνία συστήματος Immobilizer (HISS)

(2) Κουμπί A

67

4

Σημα

ντικ

ά Μ

εμον

ωμέ

να Ε

ξαρτ

ήματ

αΕάν το σύστημα δεν αναγνωρίζει επανειλημμέ-νως τον κωδικό του κλειδιού σας, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.• Το σύστημα μπορεί να μην αναγνωρίζει τον

κωδικό του κλειδιού αν κάποιο άλλο κλειδί του immobilizer είναι κοντά στο διακόπτη ανάφλε-ξης. Για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ανα-γνωρίζει τον κωδικό του κλειδιού, φυλάξτε κάθε κλειδί του immobilizer σε ξεχωριστό μπρελόκ.

• Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το σύ-στημα immobilizer (HISS) ούτε να προσθέσετε άλλους μηχανισμούς. Ενδέχεται να δημιουρ-γηθούν ηλεκτρικά προβλήματα, καθιστώντας αδύνατη την εκκίνηση της μοτοσικλέτας.

• Σε περίπτωση που χάσετε όλα τα κλειδιά πρέ-πει να αντικατασταθεί η μονάδα PGM-FI / μο-νάδα ελέγχου ανάφλεξης.

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑυτό το σύστημα immobilizer πληροί τις Οδη-γίες R & TTE (Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών και εξοπλισμός τερματικών τηλεπικοινωνιών και αμοιβαία αναγνώριση της συμβατότητάς τους).

4

Esse

ntia

l In

divi

dual

Com

pone

nts

67

If the system repeatedly does not recognizethe coding of your key, contact your Hondadealer.• The system may not recognize the keyʼs

coding if any other immobilizer key is nearthe ignition switch. To make sure thesystem recognizes the key code, keep eachimmobilizer key on a separate ring.

• Do not attempt to alter the immobilizersystem (HISS) or add other devices to it. Electrical problems could result, making itimpossible to start your motorcycle.

• If all keys are lost, the PGM-FI unit/ignitioncontrol module must be replaced.

EC DirectivesThis immobilizer system complies with theR & TTE (Radio equipment and telecommu-nications terminal equipment and the mutualrecognition of their conformity) Directive.

The declaration of conformity to R & TTEDirective is provided to the owner at the timeof purchase. The declaration of conformityshould be kept at a safe place. When thedeclaration of conformity is lost or is notprovided, contact your Honda dealer.

< South Africa only >

Η δήλωση συμμόρφωσης με την Οδηγία R & TTE παρέχεται στον κάτοχο τη στιγμή της αγοράς. Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος. Αν η δήλωση συμμόρφωσης χαθεί ή δεν προσφερθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Honda.

< Μόνο για Νότιο Αφρική >

4

Esse

ntia

l In

divi

dual

Com

pone

nts

67

If the system repeatedly does not recognizethe coding of your key, contact your Hondadealer.• The system may not recognize the keyʼs

coding if any other immobilizer key is nearthe ignition switch. To make sure thesystem recognizes the key code, keep eachimmobilizer key on a separate ring.

• Do not attempt to alter the immobilizersystem (HISS) or add other devices to it. Electrical problems could result, making itimpossible to start your motorcycle.

• If all keys are lost, the PGM-FI unit/ignitioncontrol module must be replaced.

EC DirectivesThis immobilizer system complies with theR & TTE (Radio equipment and telecommu-nications terminal equipment and the mutualrecognition of their conformity) Directive.

The declaration of conformity to R & TTEDirective is provided to the owner at the timeof purchase. The declaration of conformityshould be kept at a safe place. When thedeclaration of conformity is lost or is notprovided, contact your Honda dealer.

< South Africa only >

68

4Ση

μαντ

ικά

Μεμ

ονω

μένα

Εξα

ρτήμ

ατα ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήραΟ διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα (1) βρί-σκεται δίπλα στο σκριπ γκαζιού. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση (RUN), ο κινητήρας θα λει-τουργεί. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση (OFF), ο κινητήρας δεν θα λειτουργεί. Ο διακόπτης αυτός προορίζεται κυρίως ως διακόπτης ασφάλει-ας ή έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει κανονικά να παραμένει στη θέση (RUN).

Αν η μοτοσικλέτα σας είναι σταματημένη, με το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση ON και το διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα σε θέση (OFF), ο προβολέας και τα πίσω φώτα θα παραμείνουν αναμμένα , με αποτέλεσμα να αδειάσει η μπαταρία.

Κουμπί μίζαςΤο κουμπί της μίζας (2) βρίσκεται κάτω από το διακόπτη αλάρμ (3).Πατώντας το κουμπί της μίζας, η μίζα θέτει σε λει-τουργία τον κινητήρα. Αν ο διακόπτης για το σβή-σιμο του κινητήρα βρίσκεται σε θέση (OFF), η μίζα δε θα λειτουργεί.

Όταν πατάτε το κουμπί της μίζας, ο προβολέας θα σβήσει αυτόματα αλλά το πίσω φως θα παρα-μείνει αναμμένο.Δείτε στη σελίδα 81 σχετικά με τη διαδικασία εκ-κίνησης.

4

Esse

ntia

l In

divi

dual

Com

pone

nts

68

RIGHT HANDLEBAR CONTROLSEngine Stop SwitchThe engine stop switch (1) is next to thethrottle grip. When the switch is in the (RUN) position, the engine will operate. Whenthe switch is in the (OFF) position, theengine will not operate. This switch isintended primarily as a safety or emergencyswitch and should normally remain in the

(RUN) position.

If your motorcycle is stopped with the ignitionswitch ON and the engine stop switch(OFF), the headlight and taillights will still beon, resulting in battery discharge.

Start ButtonThe start button (2) is below the Hazardswitch (3).When the start button is pressed, the startermotor cranks the engine. If the engine stopswitch is in the (OFF) position, the startermotor will not operate.

When the start button is pressed,theheadlight will automatically go out, but thetaillight will stay on.See page 81 for the starting procedure.

(1) Engine stop switch(2) Start button(3) Hazard switch

(1)

(2)(3)

(1) Διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα(2) Κουμπί μίζας(3) Διακόπτης αλάρμ

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

69

4

Σημα

ντικ

ά Μ

εμον

ωμέ

να Ε

ξαρτ

ήματ

αΔιακόπτης αλάρμΤο σύστημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η μοτοσικλέτα σταματάει υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου. Για να τον ενερ-γοποιήσετε, γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης σε θέση ΟΝ κι έπειτα πιέστε το διακόπτη με το σύμβολο

4

Esse

ntia

l In

divi

dual

Com

pone

nts

69

Hazard switchThis system should be used only when yourmotorcycle is stopped under emergency orhazardous conditions. To turn it on, turn theignition key to the ON position, and thenslide the switch marked .The front andrear turn signals will blink simultaneously.

All of the turn signals can blink without theignition key.

To operate this function, proceed as follows:1. Turn the ignition key to ON position and

then slide the hazard switch (1) to themarked position.

2. All of the turn signals will keep blinkingeven after you turn the ignition key toOFF position.

3. You can turn off the turn blinking signalsby sliding the hazard switch back to theoff position.

If the switch is left in the off position for morethan two seconds and then moved back to the

position again, the turn signals will not be on.Be sure to turn the switch off when the hazardwarning is no longer required, or the turnsignals will not work properly, and mayconfuse other drivers.If all the turn signals are left blinking with theengine stopped, the battery will bedischarged.

(1) Hazard switch

(1)

. Θα αναβοσβήσουν ταυτόχρονα τα εμπρός και πίσω φώτα φλας.

Όλα τα φώτα φλας μπορούν να ανάψουν χωρίς το κλειδί ανάφλεξης.

Για τη λειτουργία αυτή , ακολουθήστε την εξής διαδικασία:1. Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης σε θέση ΟΝ κι

στη συνέχεια πιέστε το διακόπτη αλάρμ (1) στη θέση

4

Esse

ntia

l In

divi

dual

Com

pone

nts

69

Hazard switchThis system should be used only when yourmotorcycle is stopped under emergency orhazardous conditions. To turn it on, turn theignition key to the ON position, and thenslide the switch marked .The front andrear turn signals will blink simultaneously.

All of the turn signals can blink without theignition key.

To operate this function, proceed as follows:1. Turn the ignition key to ON position and

then slide the hazard switch (1) to themarked position.

2. All of the turn signals will keep blinkingeven after you turn the ignition key toOFF position.

3. You can turn off the turn blinking signalsby sliding the hazard switch back to theoff position.

If the switch is left in the off position for morethan two seconds and then moved back to the

position again, the turn signals will not be on.Be sure to turn the switch off when the hazardwarning is no longer required, or the turnsignals will not work properly, and mayconfuse other drivers.If all the turn signals are left blinking with theengine stopped, the battery will bedischarged.

(1) Hazard switch

(1)

.2. Όλα τα φώτα φλας συνεχίζουν να αναβο-

σβήνουν, ακόμη και αφότου έχετε γυρίσει το κλειδί ανάφλεξης στη θέση OFF.

3. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα φλας που αναβοσβήνουν, πιέζοντας το διακόπτη αλάρμ πίσω προς τη θέση off.

Εάν ο διακόπτης παραμείνει στη θέση off για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα και στη συ-νέχεια τον επαναφέρετε στη θέση

4

Esse

ntia

l In

divi

dual

Com

pone

nts

69

Hazard switchThis system should be used only when yourmotorcycle is stopped under emergency orhazardous conditions. To turn it on, turn theignition key to the ON position, and thenslide the switch marked .The front andrear turn signals will blink simultaneously.

All of the turn signals can blink without theignition key.

To operate this function, proceed as follows:1. Turn the ignition key to ON position and

then slide the hazard switch (1) to themarked position.

2. All of the turn signals will keep blinkingeven after you turn the ignition key toOFF position.

3. You can turn off the turn blinking signalsby sliding the hazard switch back to theoff position.

If the switch is left in the off position for morethan two seconds and then moved back to the

position again, the turn signals will not be on.Be sure to turn the switch off when the hazardwarning is no longer required, or the turnsignals will not work properly, and mayconfuse other drivers.If all the turn signals are left blinking with theengine stopped, the battery will bedischarged.

(1) Hazard switch

(1)

, τα φώτα φλας δεν θα ανάψουν. Μην ξεχάστε να σβήσετε τα φώτα αλάρμ όταν δεν απαιτούνται πλέον, δια-φορετικά τα φώτα φλας δεν θα λειτουργούν σω-στά και μπορεί να προκαλέσετε σύγχυση στους άλλους οδηγούς.Εάν αφήσετε όλα τα φλας να αναβοσβήνουν με σβηστό κινητήρα, η μπαταρία θα αποφορτιστεί.

4

Esse

ntia

l In

divi

dual

Com

pone

nts

69

Hazard switchThis system should be used only when yourmotorcycle is stopped under emergency orhazardous conditions. To turn it on, turn theignition key to the ON position, and thenslide the switch marked .The front andrear turn signals will blink simultaneously.

All of the turn signals can blink without theignition key.

To operate this function, proceed as follows:1. Turn the ignition key to ON position and

then slide the hazard switch (1) to themarked position.

2. All of the turn signals will keep blinkingeven after you turn the ignition key toOFF position.

3. You can turn off the turn blinking signalsby sliding the hazard switch back to theoff position.

If the switch is left in the off position for morethan two seconds and then moved back to the

position again, the turn signals will not be on.Be sure to turn the switch off when the hazardwarning is no longer required, or the turnsignals will not work properly, and mayconfuse other drivers.If all the turn signals are left blinking with theengine stopped, the battery will bedischarged.

(1) Hazard switch

(1)

(1) Διακόπτης αλάρμ

70

Σημα

ντικ

ά Μ

εμον

ωμέ

να Ε

ξαρτ

ήματ

α ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Διακόπτης σκάλας προβολέα (1)Σπρώξτε το διακόπτη σκάλας στη θέση (HI) για να επιλέξετε τη μεγάλη σκάλα ή στη θέση (LO) για να επιλέξετε τη μικρή σκάλα.

Διακόπτης σινιάλου (2)Πατώντας αυτό το διακόπτη, κάνετε σινιάλο με τα φώτα στα αυτοκίνητα που πλησιάζουν ή σε αυτά που προσπερνάτε.

Διακόπτης φώτων φλας (3)Μετακινήστε τον στη θέση (L) για να δείξετε ότι στρίβετε αριστερά, (R) για να δείξετε ότι στρί-βετε δεξιά. Πατήστε το διακόπτη για να σβήσει το φλας.

Κουμπί κόρνας (4)Πατώντας αυτό το κουμπί, ηχεί η κόρνα.

4Es

sent

ial

Indi

vidu

al C

ompo

nent

s

70

LEFT HANDLEBAR CONTROLS

Headlight Dimmer Switch (1)Push the dimmer switch to (HI) to selecthigh beam or to (LO) to select low beam.

Passing Light Control Switch (2)When this switch is pressed, the headlightflashes on to signal approaching cars or whenpassing.

Turn Signal Switch (3)Move to (L) to signal a left turn, (R) tosignal a right turn. Press to turn signal off.

Horn Button (4)Press the button to sound the horn.

(1)(2)

(3)

(4)

(1) Headlight dimmer switch(2) Passing light control switch(3) Turn signal switch(4) Horn button

(1) Διακόπτης σκάλας προβολέα(2) Διακόπτης σινιάλου με τα φώτα(3) Διακόπτης φλας(4) Κουμπί κόρνας

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

71

5

Χαρα

κτηρ

ιστι

κάΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(Δεν απαιτούνται για τη λειτουργία) ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥΓια να κλειδώσετε το τιμόνι, γυρίστε το προς τα αριστερά μέχρι το τέρμα και στη συνέχεια γυρίστε το κλειδί (1) στη θέση LOCK πιέζοντάς το ταυτόχρονα προς τα μέσα. Αφαιρέστε το κλειδί. Για να ξεκλειδώσετε το τιμόνι, γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF πιέζοντάς το ταυτόχρονα προς τα μέσα.

Μη γυρίζετε το κλειδί στη θέση LOCK ενώ οδηγείτε γιατί θα χάσετε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.

5

Feat

ures

71

STEERING LOCKTo lock the steering, turn the handlebars allthe way to the left, turn the key (1) to LOCKwhile pushing in. Remove the key. To unlockthe steering, turn the key to OFF whilepushing in.

Do not turn the key to LOCK while riding themotorcycle; loss of vehicle control will result.

(1) Ignition key (A) Push in(B) Turn to LOCK(C) Turn to OFF

TO LOCK TO UNLOCK

(A)

(B)

(C)

(1)

(A)

FEATURES(Not required for operation)

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ(1) Κλειδί ανάφλεξης (A) Πιέστε προς τα μέσα (B) Γυρίστε στη θέση LOCK (C) Γυρίστε στη θέση OFF

72

5Χα

ρακτ

ηρισ

τικά

ΣΕΛΑΓια να αφαιρέσετε τη σέλα (1), εισάγετε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μέσα στην κλειδαριά της σέλας (2) και το στρέφετε προς τα δεξιά. Τραβήξτε τη σέλα προς τα πίσω και πάνω.

Για να τοποθετήσετε τη σέλα, εισάγετε τους μπροστινούς γάντζους στις εσοχές και τους πίσω γάντζους στις υποδοχές τους στο πλαίσιο. Πιέστε προς τα κάτω το πίσω μέρος της σέλας για να ασφαλίσει.

Βεβαιωθείτε ότι η σέλα έχει ασφαλίσει μετά την τοποθέτησή της.

5Fe

atur

es

72

SEATTo remove the seat (1), insert the ignition keyinto the seat lock (2) and turn it clockwise. Pullthe seat back and up.

To install the seat insert the front hooks intheir housing and the rear hooks into thestays on frame. Push down on the rear of theseat to lock.

Be sure the seat is locked securely in positionafter installation.

(1) Seat (2) Seat lock

(1)

(2)

(1) Σέλα (2) Κλειδαριά σέλας

73

5

Χαρα

κτηρ

ιστι

κά

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΡΑΝΟΥΣΗ υποδοχή του κράνους βρίσκεται κάτω από τη σέλα. Αφαιρέστε τη σέλα (σελίδα 72). Περάστε το ένα άκρο της ντίζας της υποδοχής κράνους (1) μέσα από τον κρίκο D του κράνους (2).Γαντζώστε τους βρόγχους του καλωδίου πάνω στην υποδοχή (3) και χαμηλώστε τη σέλα για να κλειδώσει. Η ντίζα της υποδοχής του κράνους περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη. Αφαιρέστε το καλώδιο του κράνους και φυλάξτε το στην τσάντα εργαλείων όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΑν οδηγείτε με το κράνος κρεμασμένο στη υποδοχή του, υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει στον τροχό ή στην ανάρτηση και να προκαλέσει σύγκρουση στην οποία μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά ή ακόμα και θανάσιμα.

Χρησιμοποιείτε την υποδοχή του κράνους μόνο η μοτοσυκλέτα είναι σταθμευμένη. Μην οδηγείτε με ένα κράνος ασφαλισμένο στη υποδοχή.

5

Feat

ures

73

HELMET HOLDERThe helmet holder is located below the seat.Remove the seat (page 72). Route either endof the helmet wire (1) through the helmetʼs D-ring (2).Hook the loops of the wire onto the helmetholder (3) and lower the seat to lock.The helmet wire is furnished in the toolkit.Remove the helmet wire and store it in thetool bag when it is not used.

(1) Helmet wire(2) D-ring(3) Helmet holder

n WARNINGRiding with a helmet attached to the holdercan interfere with the rear wheel orsuspension and could cause a crash inwhich you can be seriously hurt or killed.

Use the helmet holder only while parked. Donot ride with a helmet secured by the holder.

(1)

(2)

(3)

(1) Ντίζα κράνους(2) Δακτύλιος D(3) Υποδοχή κράνους

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

74

5Χα

ρακτ

ηρισ

τικά

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ UΣτο πίσω φτερό υπάρχει αποθηκευτικός χώρος για τη φύλαξη μιας κλειδαριάς σχήματος U (1) κάτω από τη σέλα.

Μερικές κλειδαριές σχήματος U μπορεί να μην αποθηκεύονται στο χώρο αυτό εξαιτίας του μεγέθους ή του σχεδιασμού τους.

5Fe

atur

es

74

STORAGE COMPARTMENT FOR U-SHAPED ANTI-THEFT LOCKThe rear fender has a storage compartmentto store a U-shaped anti-theft lock (1) underthe seat.

Some U-shaped locks may not be stored inthe compartment due to their size or design.

DOCUMENT COMPARTMENTThe document bag (1) is in the documentcompartment (2), located under the seat (3).This ownerʼs manual and other documentsshould be stored in this compartment. When washing your motorcycle, be carefulnot to flood this area with water.

(1) Document bag(2) Document compartment(3) Seat

(1)

(2)

(3)

(1) U-shaped anti-theft lock

(1)

(1) Χώρος αποθήκευσης για κλειδαριά σχήματος U

ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝΤο τσαντάκι εγγράφων (1) βρίσκεται στη θήκη εγγράφων (2) κάτω από τη σέλα (3). Το εγχειρίδιο χρήσης και άλλα έγγραφα πρέπει να φυλάσσονται σε αυτή τη θήκη. Όταν πλένετε τη μοτοσικλέτα προσέξτε να μην πλημμυρίσει αυτός ο χώρος με νερό.

5Fe

atur

es

74

STORAGE COMPARTMENT FOR U-SHAPED ANTI-THEFT LOCKThe rear fender has a storage compartmentto store a U-shaped anti-theft lock (1) underthe seat.

Some U-shaped locks may not be stored inthe compartment due to their size or design.

DOCUMENT COMPARTMENTThe document bag (1) is in the documentcompartment (2), located under the seat (3).This ownerʼs manual and other documentsshould be stored in this compartment. When washing your motorcycle, be carefulnot to flood this area with water.

(1) Document bag(2) Document compartment(3) Seat

(1)

(2)

(3)

(1) U-shaped anti-theft lock

(1)

(1) Τσαντάκι εγγράφων(2) Θήκη εγγράφων(3) Σέλα

75

5

Χαρα

κτηρ

ιστι

κά

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝΑυτή η μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με πτυσσόμενα άγκιστρα πρόσδεσης αποσκευών (1) στην πίσω πλευρά της πλάτης της σέλας (2). Χρησιμοποιήστε αυτό το άγκιστρο για την ασφάλιση των αποσκευών.Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα άγκιστρα πρόσδεσης αποσκευών για να ρυμουλκήσετε ή να σηκώσετε τη μοτοσικλέτα.

LUGGAGE TIE-DOWN HOOKSThis motorcycle is equipped with theretractable luggage tie-down hook (1) on theback side of the pillion seat (2). Use this hookto secure the luggage.Never use the tie-down hooks to tow or lift themotorcycle.

5

Feat

ures

75

(1) Luggage tie-down hook(2) Pillion seat

(1)(2) (1)

(1)(1) Άγκιστρα πρόσδεσης αποσκευών(2) Πλάτη σέλας

76

5Χα

ρακτ

ηρισ

τικά

ΠΛΑΪΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑΤα πλαϊνά καλύμματα (1) πρέπει να αφαιρούνται για τη συντήρηση της μπαταρίας, του φίλτρου αέρα και του πίσω αμορτισέρ.Για να αφαιρέσετε το αριστερό και το δεξί πλαϊνό κάλυμμα: 1. Αφαιρέστε τη σέλα (σελίδα 72). 2. Αφαιρέστε τις βίδες (2).3. Τραβήξτε τις γλωττίδες (3) από το περίβλημα.4. Τραβήξτε τις γλωττίδες (4) από το περίβλημα.

Αριστερή πλευρά

5Fe

atur

es

76

(1) Side covers(2) Bolts(3) Tabs(4) Tabs

SIDE COVERSSide covers (1) must be removed in order toservice the air cleaner element, and the rearshock absorber. To remove the left and right side covers:1.Remove the seat (page 72).2. Remove the bolts (2).3. Pull the tabs (3) out of housing.4. Pull the tabs (4) out of housing.

(4)

(1)

(2)

Right side

(3)

(4)

(1)

(2)

Left side

(3)

Δεξιά πλευρά5

Feat

ures

76

(1) Side covers(2) Bolts(3) Tabs(4) Tabs

SIDE COVERSSide covers (1) must be removed in order toservice the air cleaner element, and the rearshock absorber. To remove the left and right side covers:1.Remove the seat (page 72).2. Remove the bolts (2).3. Pull the tabs (3) out of housing.4. Pull the tabs (4) out of housing.

(4)

(1)

(2)

Right side

(3)

(4)

(1)

(2)

Left side

(3)

(1) Πλαϊνά καλύμματα(2) Βίδες(3) Γλωττίδες(4) Γλωττίδες

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

77

5

Χαρα

κτηρ

ιστι

κά

ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΩΝΑνατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας στη σελίδα 94. Το μπροστινό τμήμα του ρεζερβουάρ καυσίμου μπορεί να ανασηκωθεί για τις εργασίες συντήρησης.Το ρεζερβουάρ καυσίμων δε χρειάζεται απο-στράγγιση. Για να το ανυψώσετε:1. Στηρίξτε τη μοτοσικλέτα στο πλαϊνό σταντ

σε σταθερό επίπεδο έδαφος, με το κιβώτιο ταχυτήτων στη θέση νεκρά και το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση OFF. Ελέγξτε ότι η τάπα πλήρωσης καυσίμου είναι κλειστή.

2. Αφαιρέστε τη σέλα (σελίδα 72) και τα πλαϊνά καλύμματα (σελίδα 76).

3. Αφαιρέστε τις δυο βίδες και τους αποστάτες (1).4. Ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του ρεζερβου-

άρ καυσίμου (2) και στηρίξτε το χρησιμοποιώ-ντας το κλειδί με κλειστό άκρο (3) και το μοχλό (4) όπως φαίνεται. Εισάγετε τη βάση του μοχλού επάνω στο άγκιστρο (5) στήριξης στο πλαίσιο, όπως φαίνεται. Μην ανασηκώνετε το ρεζερβου-άρ καυσίμων περισσότερο από όσο επιτρέπει η ντίζα αναστολής. Ελέγξτε την ευστάθεια και την ασφάλεια του ρεζερβουάρ καυσίμου πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στην κα-λωδίωση και στα σωληνάκια.

5

Feat

ures

77

FUEL TANK MAINTENANCE POSITIONRefer to the Safety Precautions on page 94.The front of fuel tank can be tilted up formaintenance.The fuel tank does not require draining.To raise:1. Place the motorcycle on its side stand on

a firm level surface with the transmissionin neutral and the ignition switch OFF.Check that the fuel fill cap is closed.

2. Remove the seat (page 72) and the sidecovers (page 76).

3. Remove the two bolts and the collars (1).4. Raise the front of the fuel tank (2) and

support it using the eye wrench (3) andhandle (4) as shown. Insert the handlebase on the hook (5) of stay over frameas shown. Do not raise the fuel tank higherthan the stopped cable allows.Check forthe stability and safety of the fuel tankbefore operating.Be careful not to damage the harness andhoses.

(1) Bolts/Collars(2) Fuel tank(3) Eye wrench

(4) Handle(5) Stay

(3)

(1)

(2)

(4) (5)

(1) Βίδες/Αποστάτες (4) Μοχλός(2) Ρεζερβουάρ καυσίμου (5) Στήριγμα(3) Κλειδί με κλειστό άκρο

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

78

Χαρα

κτηρ

ιστι

κά

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΗ κατακόρυφη ρύθμιση μπορεί να γίνει στρέφο-ντας τη βίδα (1) για τη κίνηση της δέσμης προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

5Fe

atur

es

78

HEADLIGHT AIM VERTICAL ADJUSTMENTVertical adjustment is possible by turning thescrew (1) to move it up or down in accordancewith requirements. Obey local laws and regulations.

(1) Screw (A) Up(B) Down

(1)(A)(B)

(1) Βίδα (A) Επάνω (B) Κάτω

79

6

Λειτ

ουργ

ίαΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗΓια την ασφάλειά σας, είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνετε λίγα λεπτά πριν από κάθε οδήγηση για να ελέγξετε την κατάσταση της μοτοσικλέτας σας περπατώντας γύρω από αυτήν. Αν αντιλη-φθείτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βεβαιω-θείτε ότι θα το φροντίσετε προσωπικά ή ότι θα απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για την επιδιόρθωσή του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗ μη σωστή συντήρηση της μοτοσικλέτας σας ή η μη διόρθωση ενός προβλήματος πριν την οδήγηση, μπορεί να είναι αιτία ατυχήματος, στο οποίο μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.

Πάντοτε να πραγματοποιείτε έναν έλεγχο πριν από την οδήγηση και να διορθώνετε τυχόν προβλήματα.

1. Στάθμη λαδιού του κινητήρα - συμπληρώστε λάδι εάν χρειάζεται (σελίδα 56). Ελέγξτε για διαρροές.

2. Στάθμη καυσίμου - γεμίστε το ρεζερβουάρ εάν χρειάζεται (σελίδα 54). Ελέγξτε για διαρροές.

3. Στάθμη ψυκτικού υγρού - συμπληρώστε ψυ-κτικό υγρό εάν χρειάζεται. Ελέγξτε για διαρρο-ές (σελίδες 52-53).

4. Εμπρός και πίσω φρένα – ελέγξτε τη λειτουρ-γία τους. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή υγρού φρένων (σελίδες 47-49).

5. Συμπλέκτης - βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σω-στά (σελίδα 50).

6. Ελαστικά - ελέγξτε την κατάσταση τους και την πίεση του αέρα (σελ. 57-62).

7. Αλυσίδα μετάδοσης κίνησης - ελέγξτε την κα-τάστασή της και τον τζόγο (σελίδα 115).

Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε την και λιπάνετέ την.

user
Sticky Note
Marked set by user

80

6Λε

ιτου

ργία 8. Γκάζι - βεβαιωθείτε ότι ανοίγει ομαλά και κλεί-

νει πλήρως σε όποια θέση και αν βρίσκεται το τιμόνι.

9. Φώτα και κόρνα - βεβαιωθείτε ότι ο προβο-λέας, το πίσω φως/φως φρένου, τα φώτα θέ-σης, ο φωτισμός της πινακίδας, τα φλας, οι ενδεικτικές λυχνίες και η κόρνα λειτουργούν σωστά.

10. Διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα - βε-βαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά (σελίδα 68).

11. Σύστημα αποκοπής ρεύματος με την έκταση του πλαϊνού σταντ, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά (σελ. 123).

81

6

Λειτ

ουργ

ίαΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΠάντοτε να ακολουθείτε τη σωστή διαδικασία εκ-κίνησης που περιγράφεται παρακάτω.

Αυτή η μοτοσικλέτα διαθέτει ένα σύστημα απο-κοπής του ρεύματος με την έκταση του πλαϊνού σταντ. Ο κινητήρας δε μπορεί να τεθεί σε λειτουρ-γία εάν είναι κατεβασμένο το πλαϊνό σταντ εκτός εάν το κιβώτιο ταχυτήτων είναι στη θέση νεκρά. Εάν το πλαϊνό σταντ είναι ανεβασμένο, ο κινητή-ρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία με νεκρά, ή με ταχύτητα και πατημένο το συμπλέκτη. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα με το πλαϊνό σταντ κατε-βασμένο, ο κινητήρας θα σβήσει μόλις βάλετε ταχύτητα πριν σηκώσετε το πλαϊνό σταντ.

Για να προστατέψετε τον καταλύτη του συστήμα-τος εξάτμισης της μοτοσικλέτας σας, αποφύγετε τη λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί για πα-ρατεταμένο χρονικό διάστημα και τη χρήση μολυ-βδούχου βενζίνης.

Το σύστημα εξάτμισης της μοτοσικλέτας σας πε-ριέχει δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα. Η στάθμη του μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί να αυξηθεί γρήγορα σε κλειστούς χώρους όπως εί-ναι το γκαράζ. Μην αφήνετε τον κινητήρα να λει-τουργεί με κλειστή την πόρτα του γκαράζ. Ακόμα και αν η πόρτα είναι ανοιχτή, λειτουργήστε τον κι-νητήρα τόσο όσο χρειάζεται για να μετακινήσετε τη μοτοσικλέτα σας έξω από το γκαράζ.

Μην κρατάτε τη μίζα σε λειτουργία για περισσότε-ρο από 5 δευτερόλεπτα τη φορά. Αφήστε να πε-ράσουν περίπου 10 δευτερόλεπτα πριν πατήσετε ξανά το κουμπί της μίζας.

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

82

6Λειτου

ργία Προετοιμασία

Πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, βάλτε το κλειδί, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση ON και βεβαιωθείτε ότι:• Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι στην θέση ΝΕΚΡΑ.

(ανάβει η ενδεικτική λυχνία νεκράς).• Ο διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα είναι

στη θέση (RUN).• Η ενδεικτική λυχνία δυσλειτουργίας είναι

αναμμένη.• Η ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού

είναι αναμμένη.• Η ενδεικτική λυχνία PGM-FI είναι σβηστή.• Η ενδεικτική λυχνία του συστήματος

immobilizer (HISS) είναισβηστή.• Η ενδεικτική λυχνία του ABS είναι αναμμένη

(σελίδα 23) (CB600FA).

Η ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού θα πρέπει να σβήσει 2-3 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του κινητήρα. Εάν συνεχίσει να αναβο-σβήνει, σβήστε αμέσως τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα.

ΣΗΜΕΊΩΣΗΗ λειτουργία του κινητήρα, όταν η πίεση λαδιού είναι ανεπαρκής μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον κινητήρα.

user
Sticky Note
Marked set by user
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

83

6

Λειτ

ουργ

ίαΔιαδικασία εκκίνησηςΗ μοτοσικλέτα αυτή έχει κινητήρα με σύστημα ψε-κασμού καυσίμου και σύστημα αυτόματου τσοκ εκκίνησης. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Σε οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος• Πιέστε το κουμπί της μίζας έχοντας το σκριπ

του γκαζιού εντελώς κλειστό.

Ο κινητήρας δε θα εκκινήσει αν το σκριπ του γκα-ζιού είναι τελείως ανοιχτό (γιατί η ηλεκτρονική μο-νάδα αποκόπτει την τροφοδοσία καυσίμου).

Ακόμα κι αν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα παραμένει κάτω από την καθορι-σμένη, ο ανεμιστήρας ψύξης μερικές φορές τίθε-ται σε λειτουργία, όταν αυξάνονται οι στροφές του κινητήρα, κάτι που όμως είναι φυσιολογικό.

Αν πατήσετε το γκάζι ή αφήσετε τον κινητήρα σε υψηλό ρελαντί για περίπου 5 λεπτά σε κανονική θερμοκρασία αέρα μπορεί να προκληθεί απο-χρωματισμός του σωλήνα της εξάτμισης.

Μπουκωμένος κινητήραςΕάν ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά μετά από πολλές προσπάθειες, μπορεί να έχει μπουκώσει.1. Αφήστε το διακόπτη για το σβήσιμο του κινη-

τήρα στη θέση (RUN).2. Ανοίξτε εντελώς το σκριπ γκαζιού.3. Πατήστε το κουμπί της μίζας για 5 δευτερόλε-

πτα.4. Μετά ακολουθήστε την κανονική διαδικασία

εκκίνησης του κινητήρα.5. Αν ο κινητήρας ξεκινήσει με ασταθές ρελαντί,

ανοίξτε ελαφρά το σκριπ του γκαζιού.Αν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει, περιμένετε 10 δευ-

τερόλεπτα και επαναλάβετε τα βήματα 1- 4.

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

84

6Λε

ιτου

ργία Αποκοπή συστήματος ανάφλεξης

Η μοτοσικλέτα σας είναι σχεδιασμένη ώστε να σταματά αυτομάτως τη λειτουργία τον κινητήρα και της αντλίας καυσίμου σε περίπτωση ανατρο-πής της μοτοσυκλέτας (ένας αισθητήρας γωνίας κλίσης διακόπτει τη λειτουργία του συστήματος ανάφλεξης). Προτού θέσετε ξανά σε λειτουργία τον κινητήρα, πρέπει να γυρίσετε τον διακόπτη ανάφλεξης σε θέση OFF κι έπειτα ξανά σε θέση ON.

ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΓια να είναι εγγυημένη η αξιοπιστία και οι επιδό-σεις της μοτοσικλέτας σας, πρέπει απαραιτήτως να προσέξετε τον τρόπο οδήγησης στα πρώτα 500 χλμ (300 μίλια).Κατά την περίοδο αυτή, αποφύγετε τις εκκινήσεις με ανοιγμένο τέρμα το γκάζι και τις γρήγορες επι-ταχύνσεις.

85

6

Λειτ

ουργ

ίαΟΔΗΓΗΣΗΠριν ξεκινήσετε, διαβάστε ξανά την ενότητα «Ασφαλής οδήγηση» (σελ.1-13).Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τη λειτουργία του μηχανισμού του πλαϊνού σταντ.(Δείτε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στη σελίδα 95 και την επεξήγηση για το ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ στη σελίδα 123).Βεβαιωθείτε ότι εύφλεκτα υλικά όπως ξερό χορ-τάρι ή φύλλα δεν έρχονται σε επαφή με το σύ-στημα εξάτμισης όταν οδηγείτε, όταν λειτουργεί στο ρελαντί ο κινητήρας ή όταν σταθμεύετε τη μοτοσικλέτα σας.1. Αφού ζεσταθεί ο κινητήρας, η μοτοσικλέτα εί-

ναι έτοιμη για οδήγηση.2. Ενώ ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί, πα-

τήστε τη μανέτα του συμπλέκτη και το πεντάλ ταχυτήτων για να βάλετε την 1η (χαμηλή) τα-χύτητα.

3. Αφήστε σιγά-σιγά τη μανέτα του συμπλέ-κτη και παράλληλα αυξήστε προοδευτικά τις στροφές του κινητήρα, ανοίγοντας το γκάζι. Για ομαλή εκκίνηση, πρέπει να συντονίσετε το γκάζι με τη μανέτα του συμπλέκτη.

4. Μόλις αποκτήσει η μοτοσικλέτα μια μέτρια ταχύτητα, κλείστε το γκάζι, πατήστε τη μανέ-τα του συμπλέκτη και βάλτε τη 2η ταχύτητα σηκώνοντας το πεντάλ των ταχυτήτων.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για να βάλετε προοδευτικά την 3η, 4η, 5η και 6η (υψηλή) τα-χύτητα.

5. Συντονίστε το γκάζι και τα φρένα για να επιτύ-χετε μια ομαλή επιβράδυνση.

6. Για να μη μειωθεί η αποτελεσματικότητα των φρένων και ο έλεγχος της μοτοσικλέτας, πρέπει να χρησιμοποιείτε παράλληλα και το μπροστινό και το πίσω φρένο και δεν πρέπει να φρενάρετε πολύ έντονα για να μην μπλοκά-ρετε το τροχό.

6

Ope

rati

on

85

RIDINGReview Motorcycle Safety (pages 1- 13)before you ride.Make sure you understand the function of theside stand mechanism.(See MAINTENANCE SCHEDULE on page95 and explanation for SIDE STAND on page123).Make sure flammable materials such as drygrass or leaves do not come in contact withthe exhaust system when riding, idling orparking your motorcycle.1. After the engine has been warmed up, the

motorcycle is ready for riding.2. While the engine is idling, pull in the clutch

lever and depress the gearshift pedal toshift into 1st (low) gear.

3. Slowly release the clutch lever and at thesame time gradually increase enginespeed by opening the throttle.Coordination of the throttle and clutchlever will assure a smooth positive start.

4. When the motorcycle attains a moderatespeed, close the throttle, pull in the clutchlever and shift to 2nd gear by raising thegearshift pedal.This sequence is repeated toprogressively shift to 3rd, 4th, 5th and 6th(top) gear.

5. Coordinate the throttle and brakes forsmooth deceleration.

6. Both front and rear brakes should be usedat the same time and should not beapplied strongly enough to lock the wheel,or braking effectiveness will be reducedand control of the motorcycle will becomedifficult.

1

45623

N

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

86

6Λε

ιτου

ργία ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ

Η μοτοσυκλέτα CB600FA είναι εξοπλισμένη με το σύστημα συνδυασμού πέδησης. Όταν τραβάτε τη μανέτα του μπροστινού φρένου, ενεργοποιούνται τα μπροστινά φρένα. Όταν πατάτε το πεντάλ του πίσω φρένου, ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και τα μπροστινά και τα πίσω φρένα, αλλά με μικρότερη πίεση μπροστά. Για να φρενάρετε αποτελεσμα-τικά, χρησιμοποιήστε ταυτόχρονα τη μανέτα και το πεντάλ φρένου, όπως ακριβώς θα κάνατε σε κάθε άλλο συμβατικό σύστημα πέδησης.

Για ένα κανονικό φρενάρισμα, πατήστε σταδια-κά τη μανέτα του εμπρός και πίσω φρένου, ενώ παράλληλα κατεβάζετε σχέση ταχύτητας προ-σπαθώντας να την εναρμονίσετε με την ταχύτητα κίνησης.Για μέγιστη επιβράδυνση, κλείστε τελείως το γκά-ζι και πατήστε σταθερά το εμπρός και το πίσω φρένο. Να πατάτε τη μανέτα του συμπλέκτη πριν σταματήσετε εντελώς για να μη σβήσει ο κινητή-ρας.

Σημαντικές υπενθυμίσεις ασφαλείας:• Η ανεξάρτητη χρήση του μπροστινού ή πίσω

φρένου μειώνει την απόδοση φρεναρίσματος.• Το πολύ έντονο φρενάρισμα μπορεί να προ-

καλέσει μπλοκάρισμα των τροχών ή μείωση του ελέγχου της μοτοσικλέτας.

• Αν είναι δυνατό, να ελαττώνετε ταχύτητα ή να φρενάρετε πριν μπείτε σε στροφή. Το κλεί-σιμο του γκαζιού ή το φρενάρισμα μέσα στη στροφή μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση των τροχών. Η ολίσθηση των τροχών μπορεί να μειώσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

• Η οδήγηση σε υγρές ή βροχερές συνθήκες ή σε ασταθείς επιφάνειες, μειώνει τη δυνα-τότητα ελιγμών και την αποτελεσματικότητα του φρεναρίσματος. Σε τέτοιες συνθήκες οι κινήσεις σας δεν πρέπει να είναι απότομες. Οι γρήγορες επιταχύνσεις, τα απότομα φρεναρί-σματα ή οι απότομες αλλαγές πορείας μπο-ρούν να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου της μοτοσυκλέτας. Για τη δική σας ασφάλεια, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν φρενάρετε, όταν επιταχύνετε ή όταν στρίβετε.

87

6

Λειτ

ουργ

ία• Στις μεγάλες και απότομες κατηφόρες να χρη-σιμοποιείτε τη συμπίεση του κινητήρα για να φρενάρετε, κάνοντας κατέβασμα ταχύτητας και χρησιμοποιώντας εναλλάξ και τα δύο φρέ-να. Το συνεχές φρενάρισμα μπορεί να υπερ-θερμάνει τα φρένα και να μειώσει την αποτε-λεσματικότητά τους.

• Αν οδηγείτε με το πόδι ακουμπισμένο πάνω στο πεντάλ του φρένου ή με το χέρι πάνω στη μανέτα του φρένου μπορεί να ανάβει το φως των φρένων, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους άλλους οδηγούς. Μπορεί επί-σης να έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμαν-ση των φρένων και κατά συνέπεια μείωση της αποτελεσματικότητάς τους.

88

6Λε

ιτου

ργία Σύστημα αντι-μπλοκαρίσματος των τροχών

(ABS) (CB600FA)Το μοντέλο αυτό διαθέτει επίσης σύστημα αντι-μπλοκαρίσματος τροχών (ABS) που είναι σχε-διασμένο για να συμβάλει στην αποφυγή του μπλοκαρίσματος των τροχών μετά από απότομο φρενάρισμα σε ασταθές ή ανώμαλο έδαφος, ενώ εξακολουθείτε να διατηρείτε ευθεία πορεία. Ακό-μη και αν οι τροχοί δεν μπλοκάρουν, με το από-τομο φρενάρισμα σε μια στροφή η μοτοσικλέτα μπορεί να γλιστρήσει, με αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ασταθείς ή ανώμα-λες επιφάνειες, η μοτοσικλέτα που διαθέτει ABS μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη απόσταση φρενα-ρίσματος σε σχέση με μια μοτοσικλέτα που δεν διαθέτει ABS.

Το σύστημα ABS δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις συνθήκες του δρόμου, τη λανθασμένη κρίση ή την εσφαλμένη χρήση των φρένων. Αποτελεί πά-ντοτε ευθύνη του οδηγού η υιοθέτηση κατάλλη-λης ταχύτητας σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες,

την επιφάνεια του οδοστρώματος, την κίνηση, διατηρώντας παράλληλα τις κατάλληλες αποστά-σεις ασφάλειας.

Το σύστημα ABS είναι αυτορρυθμιζόμενο και δι-αρκώς ενεργό.

• Το ABS μπορεί να εμπλακεί σε περιπτώσεις απότομης αλλαγής της κλίσης σε ανηφόρες ή κατηφόρες.

• Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις οδηγίες που αφο-ρούν στα ελαστικά (σελίδα 57). Ο εγκέφαλος του ABS δρα με βάση τη σχετική ταχύτητα του μπροστινού και του πίσω τροχού. Η χρήση μη εγκεκριμένων ελαστικών μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα των τροχών και να τροφοδοτήσει με λανθασμένες πληροφορίες τον εγκέφαλο του ABS.

• Το σύστημα ABS δεν είναι ενεργό σε χαμηλή ταχύτητα (περίπου 10 χλμ/ώρα (6 μ.α.ω.) ή μικρότερη).

• Το σύστημα του ABS δεν θα λειτουργήσει αν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη.

89

6

Λειτ

ουργ

ίαΕνδεικτική λυχνία συστήματος αντιμπλοκαρί-σματος τροχών (ABS) (CB600FA)Αυτή η ενδεικτική λυχνία κανονικά ανάβει όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι σε θέση ΟΝ και σβή-νει όταν η μοτοσικλέτα κινείται με ταχύτητα άνω των 10 χλμ/ώρα (6 μίλια/ώρα). Αν υπάρχει πρό-βλημα με το σύστημα ABS, αυτή η λυχνία αναβο-σβήνει και παραμένει αναμμένη. Όταν η ενδεικτι-κή λυχνία είναι αναμμένη, το σύστημα ABS δεν λειτουργεί.

Αν η ενδεικτική λυχνία του συστήματος ABS ανά-βει ενώ οδηγείτε, σταματήστε τη μοτοσικλέτα σε ασφαλές μέρος και σβήστε τον κινητήρα. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση ON. Η ενδεικτική λυχνία θα πρέπει να ανάψει και στη συνέχεια να σβήσει, αφού έχετε οδηγήσει τη μοτοσικλέτα με ταχύτητα μεγαλύτερη από 10 χλμ/ώρα (6 μίλια/ώρα). Αν η ενδεικτική λυχνία δεν σβήσει, αυτό ση-μαίνει ότι το σύστημα ABS δεν λειτουργεί, παρόλο που το κανονικό σύστημα πέδησης παραμένει σε λειτουργία και εξακολουθεί να παρέχει κανονική ισχύ πέδησης. Στις περιπτώσεις αυτές, το σύστη-μα θα πρέπει να ελεγχθεί από κάποιο εξουσιο-

δοτημένο συνεργείο της Honda, όσο το δυνατό συντομότερα. Η ενδεικτική λυχνία του ABS μπο-ρεί να ανάψει, αν ο πίσω τροχός κινηθεί σε υψηλή ταχύτητα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα και όταν η μοτοσικλέτα στηρίζεται σε όρθια θέση πάνω σε κατάλληλο στήριγμα. Η αντίδραση αυτή είναι απολύτως φυσιολογική. Θέστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση OFF και μετά σε θέση ΟΝ. Η ενδεικτική λυχνία θα πρέπει να ανάψει και στη συνέχεια να σβήσει, αφού έχετε οδηγήσει τη μο-τοσικλέτα με ταχύτητα μεγαλύτερη από 10 χλμ/ώρα (6 μίλια/ώρα).

90

6Λε

ιτου

ργία ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

1. Αφού σταματήσετε τη μοτοσικλέτα, βάλτε τη νεκρά, στρίψτε το τιμόνι μέχρι τέρμα προς τα αριστερά, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση OFF και αφαιρέστε το κλειδί.

2. Όταν σταθμεύετε, στηρίζετε τη μοτοσικλέτα στο πλαϊνό ή στο κεντρικό σταντ.

Φροντίστε να σταθμεύετε τη μοτοσικλέτα σας σε επίπεδο και σταθερό έδαφος για να μην αναπο-δογυρίσει.Αν χρειαστεί να σταθμεύσετε σε μέρος με ελαφρά κλίση, τότε τοποθετήστε το μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας με κατεύθυνση προς το υψηλότερο σημείο, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να κυ-λήσει από το πλαϊνό σταντ ή να ανατραπεί.

3. Κλειδώνετε το τιμόνι για να προστατεύετε τη μοτοσικλέτα σας από κλοπή (σελίδα 71).

Βεβαιωθείτε ότι εύφλεκτα υλικά όπως ξερό χορτά-ρι ή φύλλα δεν έρχονται σε επαφή με το σύστημα εξάτμισης όταν σταθμεύετε τη μοτοσικλέτα σας.

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

91

6

Λειτ

ουργ

ίαΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ1. Πάντοτε να κλειδώνετε το τιμόνι και να μην αφήνετε ποτέ το κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης. Αυτό

μπορεί να σας φαίνεται αυτονόητο, υπάρχουν όμως άνθρωποι που το ξεχνούν.2. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες καταχώρησης της μοτοσικλέτας σας είναι ακριβείς και έγκυρες.3. Αν είναι δυνατόν, σταθμεύετε τη μοτοσικλέτα σε γκαράζ που κλειδώνει.4. Χρησιμοποιείστε πρόσθετη αντικλεπτική συσκευή καλής ποιότητας.5. Γράψτε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας σε αυτό το εγχειρίδιο

χρήσης και έχετέ το πάντα στη μοτοσικλέτα σας. Πολλές φορές βρίσκεται η ταυτότητα του κατόχου μιας κλεμμένης μοτοσικλέτας από τις πληροφο-

ρίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

ΟΝΟΜΑ: ________________________________________________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____________________________________________________________________

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: _________________________________________________________________

92

7Συ

ντήρ

ηση ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ καλή κατάσταση μιας μοτοσικλέτας είναι απα-ραίτητο στοιχείο για ασφαλή, οικονομική και χω-ρίς προβλήματα οδήγηση. Βοηθά επίσης και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Για να σας βοηθήσουμε να συντηρείτε σωστά τη μοτοσικλέτα σας, στις ακόλουθες σελίδες εσω-κλείεται ένα Χρονοδιάγραμμα Συντήρησης και ένα Αρχείο Καταγραφής Συντήρησης για τακτικά προγραμματισμένη συντήρηση.

Οι οδηγίες που θα βρείτε εδώ, ισχύουν με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείτε τη μοτοσικλέτα αποκλειστικά για τον σκοπό που έχει σχεδιαστεί. Η παρατεταμένη οδήγηση με μεγάλες ταχύτητες, ή η οδήγηση σε συνθήκες με ασυνήθιστη υγρασία ή σκόνη, απαιτεί συχνότερη συντήρηση απ’ ότι αναφέρεται στο Χρονοδιάγραμμα Συντήρησης. Συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda, σχετικά με συστάσεις που αφορούν τη δική σας περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες σας και τη χρήση της μοτοσικλέτας.

Αν η μοτοσικλέτα σας ανατραπεί ή εμπλακεί σε δυστύχημα, φροντίστε ώστε το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda να ελέγξει όλα τα κύρια τμή-ματά της, ακόμα και αν μπορείτε να κάνετε μόνοι σας ορισμένες επισκευές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗ μη σωστή συντήρηση της μοτοσικλέτας σας ή η μη διόρθωση τυχόν προβλημάτων πριν την οδήγηση, μπορεί να αποτελέσει αιτία ατυχήματος, στο οποίο υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.

Να ακολουθείτε πάντοτε τις συστάσεις και τα χρονοδιαγράμματα ελέγχου και συντήρησης που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

93

7

Συντ

ήρησ

ηΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗ ενότητα αυτή περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση σημαντικών εργασιών συντήρησης. Μπορείτε να προβείτε σε μερικές από αυτές με τα εργαλεία που σας παρέχονται –αν έχετε βασικές γνώσεις μηχανικής.

Άλλες εργασίες που είναι πιο δύσκολες και απαι-τούν ειδικά εργαλεία είναι καλύτερα να πραγμα-τοποιούνται από επαγγελματίες. Η αφαίρεση τροχού θα πρέπει κανονικά να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Honda ή άλλον ειδικευμένο μηχανικό. Οι οδηγίες που συμπερι-λαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο αφορούν μόνο στη βοήθεια του χρήστη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ακολουθούν μερικές πολύ σημαντικές οδηγί-ες ασφαλείας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να σας προειδοποιήσουμε για κάθε επικείμενο κίνδυνο που μπορεί να προκύψει κατά τη συντήρηση της μοτοσικλέτας σας. Μόνο εσείς μπορείτε να απο-φασίσετε εάν θα εκτελέσετε κάποια δεδομένη ερ-γασία ή όχι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΕάν δεν ακολουθηθούν σωστά οι οδηγίες για τη συντήρηση και οι προφυλάξεις, μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά ή να σκοτωθείτε.

Να εφαρμόζετε πάντοτε τις διαδικασίες και τις προφυλάξεις που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

94

7Συ

ντήρ

ηση ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Προτού αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία συ-ντήρησης ή επισκευής βεβαιωθείτε ότι ο κινη-τήρας δε λειτουργεί. Αυτό θα σας βοηθήσει να εξαλείψετε αρκετούς πιθανούς κινδύνους:* Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άν-

θρακα από το σύστημα εξάτμισης του κινητήρα.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερι-σμός όποτε λειτουργεί ο κινητήρας.

* Εγκαύματα από τα καυτά μέρη της μο-τοσυκλέτας.

Αφήστε να κρυώσουν ο κινητήρας και το σύστημα εξάτμισης πριν τα αγγίξετε.

* Τραυματισμοί από κινούμενα μέρη. Μη λειτουργείτε τον κινητήρα εκτός και αν

αυτό προβλέπεται.• Διαβάστε τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε και βε-

βαιωθείτε ότι έχετε τα απαιτούμενα εργαλεία και τις απαιτούμενες γνώσεις.

• Για να αποφύγετε την πτώση της μοτοσικλέ-τας, σταθμεύστε τη σε σταθερή, επίπεδη επι-φάνεια, χρησιμοποιώντας το κεντρικό σταντ ή ένα ειδικό στήριγμα για να τη στηρίξετε.

• Για να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες πυρ-καγιάς ή έκρηξης, να είστε προσεκτικοί όταν δουλεύετε κοντά σε βενζίνη ή μπαταρίες. Χρη-σιμοποιήστε μόνο μη εύφλεκτο διαλύτη και όχι βενζίνη για να καθαρίζετε διάφορα τμήματα της μοτοσικλέτας. Κρατήστε την μπαταρία και όλα τα τμήματα της μοτοσικλέτας που έχουν άμεση σχέση με τα καύσιμα μακριά από αναμ-μένα τσιγάρα, σπίθες ή φλόγες.

Θυμηθείτε ότι το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda ξέρει τη μοτοσικλέτα σας καλύτερα από οποιονδήποτε και διαθέτει όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για να τη συντηρήσει και να την επι-σκευάσει.

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότη-τα και αξιοπιστία, να χρησιμοποιείτε μόνο καινού-ρια, γνήσια ανταλλακτικά της Honda ή ανάλογης ποιότητας με αυτά για επισκευή ή αντικατάστα-ση.

95

7

Συντ

ήρησ

ηΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΣε κάθε προγραμματισμένη περίοδο συντήρησης, να πραγματοποιείτε τους σχετικούς Ελέγχους πριν από την οδήγηση (σελίδα 79).

Τα ακόλουθα στοιχεία απαιτούν στοιχειώδεις μηχανολογικές γνώσεις. Ορισμένα στοιχεία (κυρίως αυτά που σημειώνονται με * και **) ίσως απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και εργαλεία. Συμβουλευ-τείτε το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

* Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda, εκτός και αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία, τα στοιχεία για την επισκευή και τις απαραίτητες μηχα-νολογικές γνώσεις. Ανατρέξτε στο επίσημο εγχειρίδιο συνεργείου της Honda.

** Για τη δική σας ασφάλεια, συνιστούμε οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται μόνο από κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

Η Honda συνιστά μετά από κάθε περιοδική συντήρηση, να γίνεται δοκιμή της μοτοσικλέτας στο δρόμο από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1) Όταν οι ενδείξεις του χιλιομετρητή είναι μεγαλύτερες, επαναλάβετε τη συντήρηση με τη συ-χνότητα που ορίζεται εδώ.

(2) Η συντήρηση πρέπει να γίνεται συχνότερα, όταν οδηγείται σε περιοχές με ασυνήθιστη υγρα-σία ή σκόνη.

(3) Η συντήρηση πρέπει να γίνεται συχνότερα, όταν οδηγείται σε συνθήκες βροχής ή με πλήρες γκάζι.

(4) Η αντικατάσταση απαιτεί μηχανολογικές γνώσεις.

96

7Συ

ντήρ

ηση

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΠΟΙΟ ΙΣΧΥΣΕΙ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΔΟΜΕΤΡΟΥ [ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1)]

x1.000 χλμ 1 12 24 36 48 Ετή-σιος έλεγ-χος

Τακτική αντικατά-

σταση

Ανα-τρέξτε

στη σελίδα

x1.000 μίλια 0,6 8 16 24 32

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

* ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ε Ε Ε Ε Ε -* ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ Ε Ε Ε Ε Ε 112

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2) Ε Ε 113ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΚΑΡΤΕΡ ΣΗΜΕΙΩΣΗ (3) Κ Κ Κ Κ Κ 107ΜΠΟΥΖΙ Ε Α Ε Α 108

* ΔΙΑΚΕΝΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Ε Ε -ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Α Α Α Α Α Α 101ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Α Α Α Α Α Α 104

* ΣΤΡΟΦΕΣ ΡΕΛΑΝΤΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ε Ε Ε Ε Ε Ε -ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ (4) Ε Ε Ε Ε Ε 3 χρόνια 51,114

* ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Ε Ε Ε Ε Ε -

* ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ Ε Ε Ε Ε Ε -

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Κάθε 1.000 χλμ (600 μίλια) Ε, Λ 115

Ε: Επιθεώρηση και καθαρισμός, ρύθμιση, λίπανση ή αντικατάσταση αν χρειάζεταιΚ: Καθαρισμός Α: Αντικατάσταση Ρ: Ρύθμιση Λ: Λίπανση

97

7

Συντ

ήρησ

ηΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΟΠΟΙΟ ΙΣΧΥ-ΣΕΙ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΔΟΜΕΤΡΟΥ [ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1)]

x1.000 χλμ 1 12 24 36 48Ετήσιος έλεγχος

Τακτική αντικατά-

σταση

Ανα-τρέξτε

στη σελίδα

x1.000 μίλια 0,6 8 16 24 32

ΣΗΜΕΙΩΣΗΓΛΙΣΤΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε Ε Ε Ε 121

* ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ (4) Ε Ε Ε Ε Ε 2 χρόνια 47ΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ Ε Ε Ε Ε Ε 131ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ Ε Ε Ε Ε Ε Ε 47,131ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ Ε Ε Ε Ε Ε 140ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ Ε Ε Ε Ε Ε -ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ε Ε Ε Ε Ε Ε 50ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ Ε Ε Ε Ε Ε 123

* ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ε Ε Ε Ε Ε -* ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΒΙΔΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ε Ε Ε Ε Ε Ε -** ΤΡΟΧΟΙ/ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε Ε Ε Ε Ε -

** ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε Ε Ε Ε Ε Ε -

Ε: Επιθεώρηση και καθαρισμός, ρύθμιση, λίπανση ή αντικατάσταση αν χρειάζεται Κ: Καθαρισμός Α: Αντικατάσταση Ρ: Ρύθμιση Λ: Λίπανση

user
Sticky Note
Marked set by user

98

7Συ

ντήρ

ηση ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Η εργαλειοθήκη (1) βρίσκεται στο κουτί εργαλεί-ων κάτω από την πίσω σέλα.Τα εργαλεία που περιέχονται στην εργαλειοθήκη επιτρέπουν την πραγματοποίηση έκτακτων επι-σκευών καθοδόν, μικρών ρυθμίσεων και αντικα-τάστασης εξαρτημάτων.

• Πολυγωνικό κλειδί 8 x 10 mm με ανοιχτό άκρο

• Πολυγωνικό κλειδί 14 x 17 mm με ανοιχτό άκρο

• Πολυγωνικό κλειδί 10 x 12 mm με κλειστό άκρο

• Εξαγωνικό κλειδί 5 mm• Πολυγωνικό κλειδί 27 mm• Πολυγωνικό κλειδί 19 mm• Μπουζόκλειδο• Κατσαβίδι• Λαβή κατσαβιδιού• Ράβδος προέκτασης• Γαντζόκλειδο• Καλώδιο κλειδαριάς κράνους• Εξολκέας ασφαλειών• Τσάντα εργαλείων

TOOL KITThe tool kit (1) is in the tool box under the rearseat.Some roadside repairs, minor adjustmentsand parts replacement can be performed withthe tools contained in the kit.

• 8 x 10 mm Open end wrench• 14 x 17 mm Open end wrench• 10 x 12 mm Box end wrench• 5 mm hex wrench• 27 mm Box end wrench• 19 mm Box end wrench• Spark plug wrench• Screwdriver• Screwdriver grip• Extension bar• Pin spanner• Helmet holder wire• Fuse puller• Tool bag

(1) Tool kit

(1)

98

Mai

nten

ance

7

(1) Εργαλειοθήκη

99

7

Συντ

ήρησ

ηΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΟι αριθμοί σειράς παραγωγής του πλαισίου και του κινητήρα απαιτούνται για την καταχώρηση της μοτοσικλέτας σας. Ίσως να σας ζητηθούν και από το συνεργείο για την παραγγελία ανταλλα-κτικών. Καταγράψτε εδώ τους αριθμούς για δική σας ευκολία.

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ __________________________

SERIAL NUMBERSThe frame and engine serial numbers arerequired when registering your motorcycle.They may also be required by your dealerwhen ordering replacement parts.Record the numbers here for your reference.

FRAME NO.

The frame number (1) is stamped on the rightside of the steering head.The engine number (2) is stamped on rightside of the crankcase.

ENGINE NO.

(1) Frame number (2) Engine number

(1)(2)

99

Mai

nten

ance

7

(1) Αριθμός πλαισίου

Ο αριθμός πλαισίου (1) είναι χαραγμένος στη δεξιά πλευρά του λαιμού του συστήματος διεύ-θυνσης. Ο αριθμός κινητήρα (2) είναι χαραγμένος στη δε-ξιά πλευρά του κάρτερ.

ΑΡ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ _________________________

SERIAL NUMBERSThe frame and engine serial numbers arerequired when registering your motorcycle.They may also be required by your dealerwhen ordering replacement parts.Record the numbers here for your reference.

FRAME NO.

The frame number (1) is stamped on the rightside of the steering head.The engine number (2) is stamped on rightside of the crankcase.

ENGINE NO.

(1) Frame number (2) Engine number

(1)(2)

99

Mai

nten

ance

7

(2) Αριθμός κινητήρα

100

7Συ

ντήρ

ηση ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Η ετικέτα κωδικού χρώματος (1) είναι κολλημένη στο πλαίσιο κάτω από τη σέλα (σελίδα 72). Είναι χρήσιμη για την παραγγελία ανταλλακτικών. Κα-ταγράψτε εδώ το χρώμα και τον κωδικό για δική σας ευκολία.

ΧΡΩΜΑ _______________________________

ΚΩΔΙΚΟΣ ______________________________

COLOUR LABELThe colour label (1) is attached to the frameunder the seat (page 72). It is helpful whenordering replacement parts. Record thecolour and code here for your reference.

COLOUR

CODE

(1) Colour label100

Mai

nten

ance

7

(1)

(1) Ετικέτα χρώματος

101

7

Συντ

ήρησ

ηΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σελίδα 94.

Συνιστώμενο λάδι

APIΚατάταξη

SG ή υψηλότερο, εκτός των λαδιών που διαθέτουν επισήμανση εξοικονόμησης ενέργειας στην στρογγυλή ετικέτα API

Ιξώδες SAE 10W-30

Πρότυπο JASOT 903

MA

Προτεινόμενο λάδι

Honda ‘’4-STROKE MOTORCYCLE OIL’’ ή ισοδύναμο.

Η μοτοσυκλέτα σας δεν χρειάζεται κανένα πρό-σθετο λαδιού. Χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο λάδι.Μην χρησιμοποιείτε λάδια με πρόσθετα γραφίτη ή μολυβδαινίου.Αυτά μπορεί να υποβαθμίσουν τη λειτουργία του συμπλέκτη.Μη χρησιμοποιείτε λάδια API SH ή υψηλότερα, που έχουν μια στρογγυλή ετικέτα ‘’εξοικονόμησης ενέργειας’’ API επάνω στο δοχείο. Ενδέχεται να επηρεάσουν τη λίπανση και την απόδοση του συμπλέκτη.

ENGINE OILRefer to the Safety Precautions on page 94.

Oil Recommendation

Your motorcycle does not need oiladditives.Use the recommended oil.Do not use oils with graphite or molybdenumadditives. They may adversely affect clutchoperation.Do not use API SH or higher oils displaying acircular API “energy conserving” service labelon the container. They may affect lubricationand clutch performance.

Do not use non-detergent, vegetable orcastor based racing oils.

Suggested Oil

Honda “4-STROKE MOTORCYCLE OIL” or equivalent.

SG or higher except oilslabeled as energyconserving on thecircular API service label

APIClassification

Viscosity SAE 10W-30

JASO T 903 Standard

MA

NOT RECOMMENDED OK

101

Mai

nten

ance

7

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ OK

Μη χρησιμοποιείτε μη απορρυπαντικά, φυτικά λά-δια ή αγωνιστικά λάδια με βάση το καστορέλαιο.

user
Sticky Note
Marked set by user

102

7Συ

ντήρ

ηση Ιξώδες

Η επιλογή του βαθμού ιξώδους του λαδιού του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται βάσει της μέσης ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας της περιοχής που οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα. Ο ακόλουθος πίνακας είναι ένας οδηγός για την επιλογή του σωστού βαθμού ή ιξώδους του λαδιού για τις διάφορες ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες.

ViscosityViscosity grade of engine oil should be basedon average atmospheric temperature in yourriding area. The following provides a guide tothe selection of the proper grade or viscosityof oil to be used at various atmospherictemperatures.

102

Mai

nten

ance

7

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

103

7

Συντ

ήρησ

ηΠρότυπο JASO T 903Το πρότυπο JASO T 903 είναι ένας δείκτης για την επιλογή λαδιών κινητήρων για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών. Υπάρχουν δύο κατηγο-ρίες: ΜΑ και ΜΒ. Το λάδι που συμμορφώνεται με το πρότυπο έχει την αντίστοιχη ετικέτα επάνω στο δοχείο. Για παράδειγμα, η ακόλουθη ετικέτα δείχνει την κατάταξη ΜΑ.

JASO T 903 standard The JASO T 903 standard is an index forengine oils for 4-stroke motorcycle engines.There are two classes: MA and MB.Oil conforming to the standard is labeled onthe oil container.For example, the followinglabel shows the MA classification.

(1) Code number of the sales company of the oil(2) Oil classification

103

Mai

nten

ance

7

(1) Κωδικός αριθμός της εταιρείας πώλησης του λαδιού

(2) Κατηγορία λαδιού

104

7Συ

ντήρ

ηση Λάδι και φίλτρο κινητήρα

Η ποιότητα του λαδιού του κινητήρα είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας που επηρεάζει τη δι-άρκεια ζωής του κινητήρα. Αλλάζετε το λάδι του κινητήρα όπως καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα συντήρησης (σελίδα 96). Όταν οδηγείτε σε δρό-μους με πολύ σκόνη, οι αλλαγές λαδιού θα πρέ-πει να γίνονται πιο συχνά από ότι προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα συντήρησης.

Παρακαλούμε να απορρίπτετε το χρησιμοποιημέ-νο λάδι κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μην ρυπαίνε-τε το περιβάλλον. Προτείνουμε να το τοποθετείτε σε σφραγισμένο δοχείο και στη συνέχεια να το μεταφέρετε στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή σε κάποιο πρατήριο βενζίνης για ανακύκλωση. Μην το πετάτε στα σκουπίδια και μην το χύνετε στο έδαφος ή τις αποχετεύσεις.

Το χρησιμοποιημένο λάδι, σε περίπτωση παρα-τεταμένης επαφής με το δέρμα μπορεί να προ-καλέσει καρκίνο του δέρματος. Αν και είναι απί-θανο, εκτός και αν έρχεστε σε επαφή με λάδι σε καθημερινή βάση, συνιστάται να πλένετε καλά τα

χέρια σας με νερό και σαπούνι το συντομότερο δυνατόν μετά την επαφή με το λάδι.

Για την αλλαγή του φίλτρου του λαδιού, απαιτείται ένα ειδικό κλειδί αλλαγής φίλτρου κι ένα ροπό-κλειδο. Εάν δε διαθέτετε τα εργαλεία αυτά και τις απαραίτητες γνώσεις, θα συνιστούσαμε να ανα-θέσετε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda να πραγματοποιήσει αυτές τις εργασίες στη μοτοσικλέτα σας.

Εάν κατά την τοποθέτηση δεν έχει χρησιμοποι-ηθεί κάποιο ροπόκλειδο, απευθυνθείτε το συ-ντομότερο δυνατόν σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για να επιβεβαιώσετε τη σωστή τοποθέτηση.

Να αλλάζετε το λάδι όταν ο κινητήρας είναι σε φυ-σιολογική θερμοκρασία λειτουργίας και η μοτο-σικλέτα είναι στερεωμένη στο πλαϊνό σταντ, έτσι ώστε να αδειάσει γρήγορα όλο το λάδι.

user
Sticky Note
Marked set by user

105

7

Συντ

ήρησ

η1. Για να αποστραγγίσετε εντελώς το λάδι, αφαι-ρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού (σελίδα 56), την τάπα αποστράγγισης του λαδιού (1) και τη στεγανοποιητική ροδέλα (2).

1. To drain the oil, remove the oil filler cap(page 56), crankcase drain plug (1) andsealing washer (2).

2. Remove the oil filter (3) with a filter wrenchand let the remaining oil drain out.Discard the oil filter.

(3) Oil filter(1) Crankcase drain plug(2) Sealing washer

(1)

(2)(3)

105

Mai

nten

ance

7

(1) Τάπα αποστράγγισης λαδιού(2) Στεγανοποιητική ροδέλα

2. Βγάλτε το φίλτρο λαδιού (3) με ένα κλειδί φίλ-τρου κι αφήστε να αποστραγγιστεί το υπόλοι-πο λάδι.

Απορρίψτε το φίλτρο λαδιού.1. To drain the oil, remove the oil filler cap

(page 56), crankcase drain plug (1) andsealing washer (2).

2. Remove the oil filter (3) with a filter wrenchand let the remaining oil drain out.Discard the oil filter.

(3) Oil filter(1) Crankcase drain plug(2) Sealing washer

(1)

(2)(3)

105

Mai

nten

ance

7

(3) Φίλτρο λαδιού

106

7Συ

ντήρ

ηση 3. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα λαδιού κινητήρα

στην ελαστική τσιμούχα του καινούριου φίλ-τρου λαδιού (4).

4. Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο κι ένα ροπόκλειδο, τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο λαδιού και σφίξτε το με την ακόλουθη ροπή:

26 N • m (2.7 kgf • m, 19 lbf • ft) Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο φίλτρο λαδιού

της Honda ή άλλο φίλτρο ανάλογης ποιότη-τας, το οποίο είναι κατάλληλο για το μοντέλο σας. Αν χρησιμοποιήσετε λάθος φίλτρο ή άλλο φίλτρο που δεν είναι Honda και δεν είναι ανά-λογης ποιότητας, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα.

3. Apply a thin coat of engine oil to the new oilfilter rubber seal (4).

4. Using a special tool and a torque wrench,install the new oil filter and tighten to atorque of:

26 N • m (2.7 kgf • m, 19 lbf•ft)Use only the Honda genuine oil filter or afilter of equivalent quality specified for yourmodel. Using the wrong Honda filter or anon-Honda filter which is not of equivalentquality may cause engine damage.

5. Check that the sealing washer on the drainplug is in good condition and install theplug. Replace the sealing washer everytime the oil is changed, or each time ifnecessary. Oil drain Plug Torque:

30 N • m (3.1 kgf • m, 22 lbf•ft)6. Fill the crankcase with the recommended

grade oil; approximately:2.8 l

7. Install the oil filler cap.8. Start the engine and let it idle for 3-5

minutes.9. After 2-3 minutes stopping the engine,

check that the oil level is at the upper levelmark in the inspection window (page 56)with the motorcycle upright on firm, levelground. Make sure there are no oil leaks.

(4) Oil filter rubber seal

(4)

106

Mai

nten

ance

7

(4) Λαστιχένια τσιμούχα του φίλτρου λαδιού

5. Ελέγξτε αν η στεγανοποιητική ροδέλα στην τάπα αποστράγγισης είναι σε καλή κατάστα-ση και τοποθετήστε την τάπα. Να αλλάζετε τη στεγανοποιητική ροδέλα κάθε δεύτερη φορά που αλλάζετε λάδια ή κάθε φορά, αν αυτό εί-ναι απαραίτητο. Ροπή σύσφιξης τάπας απο-στράγγισης:

30 N • m (3.1 kgf- m, 22 lbf-ft)6. Γεμίστε το κάρτερ με λάδι συνιστώμενης προ-

διαγραφής, περίπου:2,8 ℓ

7. Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού.8. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε τον

στο ρελαντί για 3-5 λεπτά.9. 2-3 λεπτά αφού σταματήσετε τον κινητήρα,

ελέγξτε αν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται στην άνω ένδειξη του δείκτη στάθμης στο παραθυ-ράκι ελέγχου (σελίδα 56), όταν η μοτοσικλέτα βρίσκεται σε όρθια θέση και σε σταθερό και επίπεδο έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρ-χουν διαρροές λαδιού.

107

7

Συντ

ήρησ

ηΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

1. Αφαιρέστε το σωλήνα αποστράγγισης (1), αποστραγγίστε τα κατάλοιπα σε κατάλληλο δοχείο.

2. Τοποθετήστε ξανά το σωλήνα αποστράγγι-σης.

Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται συχνότερα, όταν οδηγείτε υπό συνθήκες βροχής, με πλήρες γκάζι ή μετά το πλύσιμο της μοτοσικλέτας σας ή μετά από ανατροπή της μοτοσυκλέτας. Πραγμα-τοποιήστε συντήρηση εάν η στάθμη των κατάλοι-πων είναι ορατή στο διαφανές τμήμα του σωλήνα αποστράγγισης.

CRANKCASE BREATHERRefer to the Safety Precautions on page 94.

1. Remove the drain tube (1), drain depositsinto a suitable container.

2. Reinstall the drain tube.

Service more frequently when riding in rain, atfull throttle, or after the motorcycle is washedor overturned. Service if the deposit level canbe seen in the transparent section of the draintube.

(1) Drain tube

(1)

107

Mai

nten

ance

7

(1) Σωλήνας αποστράγγισης

108

7Συ

ντήρ

ηση ΜΠΟΥΖΙ

Ανατρέξτε στις Προφυλάξεις Ασφαλείας στη σελί-δα 94. Συνιστώμενα μπουζί: Στάνταρ: CR9EH-9 (NGK) ή U27FER9(DENSO)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε μπουζί με ακατάλληλο εύρος θερμοκρασίας. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

Εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν πριν την αφαίρεση των μπουζί (1).1. Αφαιρέστε τη σέλα (σελίδα 72).2. Αφαιρέστε το δεξί και το αριστερό κάλυμμα

(σελίδα 76).3. Ανυψώστε το ρεζερβουάρ καυσίμου (σελίδα

77).

SPARK PLUGSRefer to the Safety Precautions on page 94.Recommended plugs: Standard: CR9EH-9 (NGK) or

U27FER9 (DENSO)

Never use a spark plug with an improper heatrange. Severe engine damage could result.

Operations to be carried out before removingthe spark plugs (1).1. Remove the seat (page 72).2. Remove the right and left side covers

(page 76). 3. Lift up the fuel tank (page 77).

NOTICE

(1) Spark plugs

(1)

108

Mai

nten

ance

7

(1) Μπουζί

109

7

Συντ

ήρησ

ηΑφαίρεση του μπουζί στη δεξιά πλευρά4. Αποσυνδέστε την πίπα του μπουζί (2). Αφαι-

ρέστε τη βίδα (3) που συγκρατεί το συγκρότη-μα της τάπας του ψυγείου (4) στο σκελετό, και μετακινήστε το ίδιο το συγκρότημα ελαφρώς προς τα έξω.

Περιμένετε μέχρι οι σωλήνες και η τάπα του ψυγείου να κρυώσουν, πριν τα ακουμπήσετε.

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα εύ-καμπτα σωληνάκια και την καλωδίωση.

Αφαιρέστε τα μπουζί όπως περιγράφεται πα-ρακάτω.

ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑRemoving right hand side spark plug4. Disconnect the spark plug cap (2).

Remove the bolt (3) fixing the radiator pluggroup (4) to the frame, and move thegroup itself slightly outwards.Wait until the pipes and the radiator pluggroup have cooled down before touchingthem.Be careful not to damage flexible pipesand wiring.Remove the spark plugs as describedbelow.

(2) Spark plug cap(3) Bolt(4) Radiator plug unit

(3)

(4)

RIGHT SIDE

(2)

109

Mai

nten

ance

7

(2) Πίπα μπουζί(3) Βίδα(4) Μονάδα τάπας ψυγείου

110

7Συ

ντήρ

ηση Αφαίρεση του μπουζί στη αριστερή πλευρά

5. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα εύ-καμπτα σωληνάκια και την καλωδίωση.

Αφαιρέστε τα μπουζί όπως περιγράφεται παρα-κάτω.

6. Αποσυνδέστε τις πίπες των μπουζί από τα μπουζί.

7. Απομακρύνετε τυχόν βρωμιά από τη βάση των μπουζί. Αφαιρέστε τα μπουζί χρησιμοποι-ώντας το ειδικό κλειδί (5) που παρέχεται στην εργαλειοθήκη.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ

Removing left hand side spark plug5. Be careful not to damage flexible pipes

and wiring.Remove the spark plugs as describedbelow.

6. Disconnect the spark plug caps from thespark plugs themselves.

7. Clean any dirt around the base of thespark plugs. Remove the spark plugsusing the special wrench (5) provided inthe tool kit.

LEFT SIDE

(5) Spark plug wrench

(5)

110

Mai

nten

ance

7

(5) Μπουζόκλειδο

111

7

Συντ

ήρησ

η8. Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια και την πορσελάνη για επικαθήσεις, αποσάθρωση ή για αποθέσεις άνθρακα. Αν η αποσάθρωση είναι μεγάλη ή αν υπάρχουν πολλές επικαθήσεις, αντικατα-στήστε το μπουζί. Καθαρίστε τα καρβουνια-σμένα ή βρώμικα μπουζί με ένα καθαριστικό για μπουζί, διαφορετικά χρησιμοποιήστε μια συρμάτινη βούρτσα.

9. Ελέγξτε το διάκενο του μπουζί (6) χρησιμοποι-ώντας ένα φίλερ τύπου σύρματος. Αν απαιτεί-ται κάποια ρύθμιση, λυγίστε με προσοχή το πλαϊνό ηλεκτρόδιο (7).

Το διάκενο θα πρέπει να είναι: 0,8 - 0,9 mm (0,03-0,04 in)

111

Mai

nten

ance

78. Inspect the electrodes and centreporcelain for deposits, erosion or carbonfouling. If the erosion or deposit is heavyreplace the plug. Clean a carbon or wet-fouled plug with a plug cleaner, otherwiseuse a wire brush.

9. Check the spark plug gap (6) using awire-type feeler gauge. If adjustment isnecessary, bend the side electrode (7)carefully.The gap should be:0.8 - 0.9 mm (0.03-0.04 in)

10. With the plug washer attached, threadthe spark plug in by hand to preventcross-threading.

11. Tighten the spark plug:• If the old plug is good:

1/8 turn after it seats.• If installing a new plug, tighten it twice

to prevent loosening:a) First, tighten the plug:

NGK: 1/2 turn after it seats.DENSO: 1 turn after it seats.

b) Then loosen the plug.c) Next, tighten the plug again:

1/8 turn after it seats.12. Reinstall the spark plug caps.13. Install the remaining parts in the reverse

order of removal.

The spark plug must be securely tightened. Animproperly tightened plug can become very hotand possibly damage the engine.

NOTICE

(6) Spark plug gap (7) Side electrode

(6)(7)

(6) Διάκενο μπουζί (7) Πλαϊνό ηλεκτρόδιο

10. Με τη ροδέλα του μπουζί στη θέση της, βιδώ-στε το μπουζί με το χέρι σας για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο σπείρωμα.

11. Σφίξτε το μπουζί:• Εάν το παλαιό μπουζί είναι εντάξει: 1/8

στροφής αφού έχει εδράσει.• Εάν τοποθετείτε ένα νέο μπουζί, σφίξτε το δύο

φορές για να αποτρέψετε τυχόν χαλάρωση:a) Πρώτα, σφίξτε το μπουζί: NGK: 1/2 στροφή αφού έχει εδράσει. DENSO: 1 στροφή, αφού έχει εδράσει.b) Στη συνέχεια χαλαρώστε το μπουζί.c) Ακολούθως, σφίξτε ξανά το μπουζί: 1/8 στροφής αφού έχει εδράσει.

12. Επανατοποθετήστε τις πίπες των μπουζί.13. Τοποθετήστε τα υπόλοιπα μέρη ακολουθώ-

ντας την αντίστροφη σειρά της διαδικασίας αφαίρεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φροντίστε να σφίξετε καλά το μπουζί. Σε αντίθε-τη περίπτωση, το μπουζί μπορεί να θερμανθεί υπερβολικά και πιθανόν να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

112

7Συ

ντήρ

ηση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ

Ανατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

1. Ελέγξτε την ομαλή περιστροφή του σκριπ του γκαζιού από πλήρως ανοιχτό σε πλήρως κλει-στό, στις δύο ακραίες θέσεις του τιμονιού.

2. Μετρήστε το τζόγο του σκριπ στη φλάντζα του σκριπ.

Ο κανονικός τζόγος θα πρέπει να είναι περί-που:

2,0- 4,0 mm (0,08 - 0,16 in) Για να ρυθμίσετε το τζόγο, χαλαρώστε το

ασφαλιστικό παξιμάδι (1) και περιστρέψτε το ρυθμιστή (2).

THROTTLE OPERATIONRefer to the Safety Precautions on page 94.

1. Check for smooth rotation of the throttlegrip from the fully open to the fully closedposition at both full steering positions.

2. Measure the throttle grip freeplay at thethrottle grip flange.The standard freeplay should beapproximately:

2.0 - 4.0 mm (0.08 - 0.16 in)To adjust the freeplay, loosen the lock nut(1) and turn the adjuster (2).

(1) Lock nut (2) Adjuster

(2)

(1)

112

Mai

nten

ance

7

(1) Ασφαλιστικό παξιμάδι (2) Ρυθμιστής

113

7

Συντ

ήρησ

ηΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σελί-δα 94. Η συντήρηση του φίλτρου αέρα θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (σελίδα 96). Η συντήρηση πρέπει να γίνεται συχνότερα, όταν οδηγείτε σε περιοχές με ασυνήθιστη υγρα-σία ή σκόνη. 1. Αφαιρέστε το αριστερό πλαϊνό κάλυμμα (σελί-

δα 76).

AIR CLEANERRefer to the Safety Precautions on page 94.The air cleaner should be serviced at regularintervals (page 96). Service more frequentlywhen riding in ununsually wet or dusty areas.1. Remove the left side cover (page 76).

2. Remove the screws (1) and the air cleanercover (2). Undo the small hose (3)connected to the shut-off valve behind thefilter box.

3. Pull out the air cleaner (4) and clean the aircleaner using compressed air from theinside, or replace it if necessary.

4. Install a new air cleaner. Use the Honda genuine air cleaner or anequivalent air cleaner specified for yourmodel.Using the wrong Honda air cleaner or anon-Honda air cleaner which is not ofequivalent quality may cause prematureengine wear or performance problems.

5. Install the removed parts in reverse orderof removal.

(1) Fixing screws(2) Air cleaner cover

(3) Small hose(4) Air cleaner

(4)(2)(1)

(3)

(1)

113

Mai

nten

ance

7

(1) Βίδες στερέωσης (3) Μικρό σωληνάκι(2) Κάλυμμα φίλτρου αέρα (4) Φίλτρο αέρα

2. Αφαιρέστε τις βίδες (1) και το κάλυμμα του φίλτρου αέρα (2). Αποσυνδέστε το μικρό σω-ληνάκι (3) που είναι συνδεδεμένο με τη βαλβί-δα αποκοπής πίσω από το κουτί του φίλτρου.

3. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο αέρα (4) και καθαρίστε το χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα από το εσωτερικό ή αντικαταστήστε το, αν κρίνεται απαραίτητο.

4. Τοποθετήστε ένα καινούριο φίλτρο αέρα. Χρησιμοποιήστε ένα γνήσιο φίλτρο αέρα της

Honda ή ένα ανάλογο φίλτρο αέρα κατάλληλο για το μοντέλο σας.

Αν χρησιμοποιήσετε λάθος φίλτρο ή άλλο φίλ-τρο που δεν είναι της Honda και δεν είναι της αντίστοιχης ποιότητας, μπορεί να προκληθεί πρόωρη βλάβη στον κινητήρα ή προβλήματα στις επιδόσεις της μοτοσικλέτας.

5. Τοποθετήστε τα μέρη που αφαιρέσατε με την αντίθετη σειρά της διαδικασίας αφαίρεσης.

114

7Συ

ντήρ

ηση ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Ανατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

Αντικατάσταση ψυκτικού υγρούΤο ψυκτικό υγρό πρέπει να αντικαθίσταται από κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda, εκτός και αν ο κάτοχος διαθέτει τα κατάλληλα ερ-γαλεία, τα στοιχεία για την επισκευή και τις απα-ραίτητες μηχανολογικές γνώσεις. Ανατρέξτε σε ένα επίσημο εγχειρίδιο συνεργείου της Honda.

Να προσθέτετε πάντοτε ψυκτικό υγρό στο δοχείο διαστολής. Μην επιχειρήσετε να προσθέσετε ψυ-κτικό υγρό αφαιρώντας την τάπα του ψυγείου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΕάν αφαιρέσετε την τάπα του ψυγείου ενώ ο κινητήρας είναι ζεστός, μπορεί να εκτοξευθεί ψυκτικό υγρό και να σας προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

Να αφήνετε πάντοτε τον κινητήρα και το ψυγείο να κρυώσουν προτού αφαιρέσετε την τάπα του ψυγείου.

115

7

Συντ

ήρησ

ηΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.Η διάρκεια ζωής της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης εξαρτάται από τη σωστή λίπανση και ρύθμισή της. Η κακή συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά ή να προκαλέσει ζημιά όχι μόνο στην αλυσί-δα μετάδοσης κίνησης αλλά και στα γρανάζια.Πρέπει να ελέγχετε και να λιπαίνετε την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης κατά τη διάρκεια του ελέγχου πριν την οδήγηση (σελίδα 79). Σε περίπτωση έντονης χρήσης ή όταν οδηγείτε σε περιοχές με ασυνήθιστα πολλή σκόνη ή λάσπη, είναι απαραί-τητη η συχνότερη συντήρηση. Επιθεώρηση:1. Σβήστε τον κινητήρα, στερεώστε τη μοτοσι-

κλέτα στο πλαϊνό σταντ και βάλτε νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων.

2. Ελέγξτε το τζόγο στο κάτω μέρος της αλυσί-δας μετάδοσης κίνησης, στο μεσοδιάστημα της απόστασης μεταξύ των γραναζιών.

Ο τζόγος της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης πρέ-πει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέ-πεται η ακόλουθη κατακόρυφη κίνηση με το χέρι:

30 - 40 mm (1,2 - 1,6 in)

3. Περιστρέψτε αργά τον πίσω τροχό και ελέγξτε το τζόγο της αλυσίδας. Επαναλάβετε τη διαδι-κασία αρκετές φορές. Ο τζόγος της αλυσίδας κίνησης πρέπει να παραμένει σταθερός. Αν κάποια τμήματα της αλυσίδας έχουν περισ-σότερο τζόγο από άλλα, αυτό σημαίνει ότι κά-ποιοι κρίκοι έχουν κολλήσει ή έχουν παραμορ-φωθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να διορθωθεί συχνά λιπαίνοντας την αλυσίδα.

DRIVE CHAINRefer to the Safety Precautions on page 94.

The service life of the drive chain isdependent upon proper lubrication andadjustment. Poor maintenance can causepremature wear or damage to the drive chainand sprockets.The drive chain should be checked andlubricated as part of the Pre-ride Inspection(page 79). Under severe usage, or when themotorcycle is ridden in unusually dusty ormuddy areas, more frequent maintenance willbe necessary.Inspection:1. Turn the engine off, place the motorcycle

on its side stand and shift the transmissioninto neutral.

2. Check slack in the lower drive chain runmidway between the sprockets.Drive chain slack should be adjusted to allowthe following vertical movement by hand:

30 - 40 mm (1.2 - 1.6 in)

3. Rotate the rear wheel and check the drivechain slack. Repeat this procedure severaltimes. Drive chain slack should remainconstant. If the chain is slack only incertain sections, some links are kinkedand binding. Binding and kinking canfrequently be eliminated by lubrication.

(1) Drive chain

(1)

115

Mai

nten

ance

7

(1) Αλυσίδα μετάδοσης κίνησης

116

7Συ

ντήρ

ηση 4. Περιστρέψτεαργάτονπίσωτροχόκαιελέγξτε

τηναλυσίδακαι ταγρανάζιαγιακάποιοαπόταακόλουθα:

ΑΛΥΣΙΔΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣΚΙΝΗΣΗΣ• Κατεστραμμέναράουλα• Κατεστραμμένοιδακτύλιοι• Στεγνοίήσκουριασμένοικρίκοι• Παραμορφωμένοιήκολλημένοικρίκοι.• Υπερβολικήφθορά• Ακατάλληληρύθμιση• ΚατεστραμμέναήχαμέναλαστιχάκιαO-rings

ΓΡΑΝΑΖΙΑ• Υπερβολικάφθαρμέναδόντια• Σπασμέναήκατεστραμμέναδόντια

Όταν οι δακτύλιοι μιας αλυσίδας μετάδοσης κί-νησηςέχουνυποστείβλάβη,οιπείροιέχουνχα-λαρώσειήταλαστιχάκιαO-ringsλείπουν,τότεηαλυσίδαπρέπεινααντικατασταθεί.‘Ότανηαλυσί-δαφαίνεταιστεγνήήπαρουσιάζειίχνησκουριάςπρέπειναλιπανθείπερισσότερο.Ξεκολλήστεκαιγρασάρετε τους παραμορφωμένους ή κολλημέ-νουςκρίκους.Ανδενμπορείτενατουςξεκολλή-σετε,τότεηαλυσίδαπρέπεινααντικατασταθεί.

Κατεστραμμένα ΦθαρμέναΔόντιαΔόντιαγραναζιού Γραναζιού

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7

Mai

nten

ance

116

4. Rotate the rear wheel slowly and inspectthe drive chain and sprockets for any of thefollowing conditions:

DRIVE CHAIN• Damaged Rollers• Loose Pins• Dry or Rusted Links• Kinked or Binding Links• Excessive Wear• Improper Adjustment• Damaged or Missing O-rings

SPROCKETS• Excessively Worn Teeth• Broken or Damaged Teeth

A drive chain with damaged rollers, loosepins, or missing O-rings must be replaced. Achain which appears dry, or shows signs ofrust, requires supplementary lubrication.Kinked or binding links should be thoroughlylubricated and worked free. If links cannot befreed, the chain must be replaced.

Damaged SprocketTeeth

Worn SprocketTeeth

REPLACE

Normal Sprocket TeethGOOD

REPLACE

ΔόντιαγραναζιούσεκαλήκατάστασηΚΑΛΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

117

7

Συντ

ήρησ

ηΡύθμιση:Ο τζόγος της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης πρέ-πει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται, αν είναι απα-ραίτητο, κάθε 1.000 χιλιόμετρα (600 μίλια). Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης με μεγάλη ταχύτητα ή με συχνές γρήγορες επιταχύνσεις, εί-ναι απαραίτητο να γίνεται πιο συχνά η ρύθμιση του τζόγου της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης.

(1) Axle nut(2) Adjusting bolt

(3) Scale(4) Index mark

7

Mai

nten

ance

117

Adjustment:Drive chain slack should be checked andadjusted, if necessary, every 1000 km (600miles). When operated at sustained highspeeds or under conditions of frequent rapidacceleration, the chain may require morefrequent adjustment.

If the drive chain requires adjustment, theprocedure is as follows:

1. Place the motorcycle on its side stand withthe transmission in neutral and the ignitionswitch off.

2. Loosen the axle nut (1).

3. Turn both adjusting bolts (2) an equalnumber of turns until the correct drivechain slack is obtained. Turn the adjustingbolts counter clockwise to tighten thechain, or clockwise to provide more slack.Adjust the chain slack at a point midwaybetween the drive sprocket and the rearwheel sprocket. Rotate the rear wheel andrecheck slack at other sections of thechain.Chain slack should be:30 - 40 mm (1.2 - 1.6 in)

(1)

(2) (3)

(4)

(1) Παξιμάδι άξονα (3) Κλίμακα(2) Ρυθμιστική βίδα (4) Ενδεικτικό σημάδι

Για να ρυθμίσετε την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Στηρίξτε τη μοτοσικλέτα στο πλαϊνό σταντ με το κιβώτιο ταχυτήτων στη θέση νεκρά και το διακόπτη ανάφλεξης σε θέση off.

2. Χαλαρώστε το παξιμάδι του άξονα (1).

3. Περιστρέψτε και τα δύο ρυθμιστικά παξιμά-δια (2) κατά ίσο αριθμό στροφών, ώσπου να επιτευχθεί ο σωστός τζόγος στην αλυσίδα μετάδοσης κίνησης. Περιστρέψτε τις βίδες ρύθμισης αριστερόστροφα για να τεντώσετε την αλυσίδα ή δεξιόστροφα για να αυξήσετε το τζόγο. Ρυθμίστε τον τζόγο της αλυσίδας στο μεσοδιάστημα της απόστασης μεταξύ του γραναζιού του εμπρός και του πίσω τροχού. Περιστρέψτε τον πίσω τροχό κι ελέγξτε το τζό-γο σε διαφορετικά τμήματα της αλυσίδας.

Ο τζόγος της αλυσίδας πρέπει να είναι: 30 - 40 mm (1,2 - 1,6 in)

user
Sticky Note
Marked set by user

118

7Συ

ντήρ

ηση 4. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του πίσω άξονα

συγκρίνοντας την κλίμακα (3) στους ρυθμι-στές της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης με τα ενδεικτικά σημάδια (4) στο ψαλίδι.

Οι δύο κλίμακες αριστερά και δεξιά πρέπει να συμφωνούν. Αν ο άξονας του τροχού δεν είναι καλά ευθυγραμμισμένος, περιστρέψτε την αριστερή ή δεξιά ρυθμιστική βίδα μέχρι οι κλίμακες να συμφωνούν και στις δύο πλευρές του ψαλιδιού και στη συνέχεια ελέγξτε ξανά το τζόγο της αλυσίδας.

5. Σφίξτε το παξιμάδι του άξονα στην καθορισμέ-νη ροπή. Ροπή παξιμαδιού άξονα:

98 N•m (10,0 kfg•m, 73 lbf•ft)

Εάν κατά την τοποθέτηση δεν έχει χρησιμοποι-ηθεί κάποιο ροπόκλειδο, απευθυνθείτε το συ-ντομότερο δυνατόν σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για να επιβεβαιώσετε τη σωστή τοποθέτηση.

6. Σφίξτε ελαφρά τις ρυθμιστικές βίδες.

119

7

Συντ

ήρησ

ηΕπιθεώρηση για φθορά:‘Όταν ρυθμίζετε την αλυσίδα, ελέγξτε το δείκτη φθοράς. Αν η κόκκινη ζώνη (5) της πινακίδας ευ-θυγραμμίζεται με το ενδεικτικό σημάδι (6) του ψα-λιδιού, μετά τη ρύθμιση του κατάλληλου τζόγου της αλυσίδας, αυτό σημαίνει ότι η αλυσίδα είναι υπερβολικά φθαρμένη και πρέπει να αντικατα-σταθεί. Η κατάλληλη ρύθμιση για τον τζόγο είναι:

30 - 40 mm (1,2 - 1,6 in)

Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κατώτερο μέρος του πλαισίου από υπερβολικό τζόγο της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης, περισσότερο από:

50 mm (2,0 in)

Η μοτοσικλέτα αυτή έχει αλυσίδα μετάδοσης κίνη-σης με ασφαλισμένο κρίκο, για τον οποίο απαιτεί-ται ειδικό εργαλείο για το κόψιμο και το στερέωμά της. Μη χρησιμοποιείτε έναν οποιοδήποτε πρω-τεύοντα κρίκο μαζί μ’ αυτή την αλυσίδα. Απευθυν-θείτε στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

Wear inspection:Check the chain wear label when adjustingthe chain. If the red zone (5) on the labelaligns with the index mark (6) on theswingarm after the chain has been adjustedto the proper slack, the chain is excessivelyworn and must be replaced. The proper slackis:

30 - 40 mm (1.2 - 1.6 in)

Damage to the bottom part of the frame maybe caused by excessive drive chain slack ofmore than:

50 mm (2.0 in)

This motorcycle has a staked master linkdrive chain witch requires a special tool forcutting and staking. Do not use an ordinarymaster link with this chain. See your Hondadealer.

(5) Red zone (6) Index mark

(6)

(5)

119

Mai

nten

ance

7

(5) Κόκκινη ζώνη (6) Ενδεικτικό σημάδι

user
Sticky Note
Marked set by user

120

7Συ

ντήρ

ηση Λίπανση και καθαρισμός:

Να λιπαίνετε την αλυσίδα κάθε 1.000 χιλιόμετρα (600 μίλια) ή νωρίτερα, αν σας φαίνεται στεγνή. Η αλυσίδα μετάδοσης κίνησης αυτής της μοτοσι-κλέτας διαθέτει μικρά λαστιχάκια O-rings ανάμεσα στους κρίκους σύνδεσης. Αυτά τα O-rings συγκρα-τούν το γράσο στο εσωτερικό της αλυσίδας κι έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής λειτουργίας της. Τα λαστιχάκια O-rings της αλυσίδας αυτής μπορεί να πάθουν ζημιά αν ο καθαρισμός γίνει με ατμό με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ή με ορισμένους διαλύτες. Καθαρίστε τις πλευρικές επιφάνειες της αλυσίδας με ένα στεγνό πανί. Μη βουρτσίζετε τα λαστιχάκια O-rings. Το βούρτσι-σμα θα τα καταστρέψει. Σκουπίστε τα και λιπάνε-τέ τα μόνο με βαλβολίνη SAE 80 ή 90. Τα λιπαντι-κά αλυσίδας που διατίθενται στο εμπόριο μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα λαστιχάκια O-rings.

Lubrication and cleaning:Lubricate every 1000 km (600 miles) orsooner if chain appears dry.The drive chain on this motorcycle isequipped with small O-rings between the linkplates. These O-rings retain grease inside thechain to improve its service life.The O-rings in this chain can be damaged bysteam cleaning, high pressure washers, andcertain solvents. Clean the side surfaces ofthe chain with a dry cloth. Do not brush therubber O-rings. Brushing will damage them.Wipe dry and lubricate only with SAE 80 or 90gear oil. Commercial chain lubricants maycontain solvents which could damage therubber O-rings.

120

Mai

nten

ance

7

121

7

Συντ

ήρησ

ηΓΛΙΣΤΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

Ελέγξτε τη γλίστρα της αλυσίδας (1) για φθορά. Η γλίστρα της αλυσίδας πρέπει να αντικατασταθεί αν έχει φθαρεί μέχρι το δείκτη ορίου φθοράς (2).Για αντικατάσταση, απευθυνθείτε σε κάποιο εξου-σιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

DRIVE CHAIN SLIDERRefer to the Safety Precautions on page 94.

Check the chain slider (1) for wear. The chainslider must be replaced if it is worn to the wearlimit line (2).For replacement, see your Honda dealer.

(1) Chain slider(2) Wear limit line

(2)

(2)

(1)

121

Mai

nten

ance

7

(1) Γλίστρα αλυσίδας(2) Δείκτης ορίου φθοράς

122

7Συ

ντήρ

ηση ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ

ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

1. Ελέγξτε τη λειτουργία του μπροστινού πιρου-νιού, πατώντας το μπροστινό φρένο και πι-έζοντας με δύναμη πάνω – κάτω το πιρούνι αρκετές φορές. Η ανάρτηση θα πρέπει να λει-τουργεί ομαλά, χωρίς διαρροές λαδιού.

2. Αφού βάλετε τη μοτοσικλέτα πάνω σε ένα τάκο στήριξης, πρέπει να ελέγξετε τα ρουλεμάν του ψαλιδιού πιέζοντας με δύναμη πλευρικά τον πίσω τροχό. Αν υπάρχει τζόγος, αυτό σημαίνει ότι τα ρουλεμάν έχουν φθαρεί.

3. Επιθεωρήστε προσεκτικά εάν όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και οι σύνδεσμοι της μπροστινής και της πίσω ανάρτησης είναι καλά σφιγμένοι.

user
Sticky Note
Marked set by user

123

7

Συντ

ήρησ

ηΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες συντή-ρησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα συντή-ρησης.

Έλεγχος λειτουργίας:• Ελέγξτε το ελατήριο του πλαϊνού σταντ (1) για

πιθανές ζημιές ή χαλάρωση και το συγκρότημα του πλαϊνού σταντ για ελευθερία κίνησης.

• Ελέγχετε το σύστημα αποκοπής λειτουργίας του κινητήρα με την έκταση του πλαϊνού σταντ:

1. Ανεβείτε στη μοτοσικλέτα, σηκώστε το πλαϊ-νού σταντ και επιλέξτε νεκρά στο κιβώτιο.

2. Εκκινήστε τον κινητήρα και κρατώντας πατη-μένο τον συμπλέκτη, βάλτε ταχύτητα.

3. Κατεβάστε το πλαϊνό σταντ. Ο κινητήρας θα πρέπει να σβήσει καθώς κατεβάζετε το πλαϊνό σταντ.

Εάν το πλαϊνό σταντ δεν λειτουργεί σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, απευθυνθείτε στο

εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για επι-σκευή.

SIDE STANDRefer to the Safety Precautions on page 94.

Perform the following maintenance inaccordance with the maintenance schedule.

Functional Check:• Check the side stand spring (1) for damage

or loss of tension and the side standassembly for freedom of movement.

• Check the side stand ignition cut-offsystem:1. Sit astride the motorcycle, put the side

stand up and the transmission in neutral.2. Start the engine and with the clutch lever

pulled in, shift the transmission into gear.3. Lower the side stand. The engine should

stop as you put the side stand down.If the side stand system does not operate asdescribed, see your Honda dealer for service.

(1) Side stand spring

(1)

123

Mai

nten

ance

7

(1) Ελατήριο πλαϊνού σταντ

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

124

7Συ

ντήρ

ηση ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

Ανατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σελίδα 94. Η αφαίρεση των τροχών θα πρέπει να γίνεται μόνο από κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda ή κά-ποιον άλλο ειδικευμένο μηχανικό. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τους τροχούς από μόνοι σας. Η αφαίρεση των τροχών απαιτεί μηχανολογικές γνώσεις και επαγγελ-ματικά εργαλεία.

Αφαίρεση μπροστινού τροχού1. Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα σε μια σταθερή,

επίπεδη επιφάνεια.2. Στηρίξτε με ασφάλεια τη μοτοσυκλέτα και ανυ-

ψώστε τον μπροστινό τροχό χρησιμοποιώ-ντας ένα ασφαλές σταντ ή ένα παλάγκο.

3. Αφαιρέστε την αριστερή και τη δεξιά δαγκάνα (1) από τη μπουκάλα του πιρουνιού, αφαιρώ-ντας τις βίδες στερέωσης (2).

Όταν αφαιρείτε τη δαγκάνα του φρένου, προ-σέξτε να μην προκαλέσετε φθορές στον αισθη-τήρα και τον δακτύλιο παλμών (CB600FA).

Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο εύκαμπτο σωληνάκι φρένων, στηρίξτε τη δαγκάνα με τέ-τοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην κρέμεται από το σωληνάκι. Μην περιστρέφετε το εύκαμπτο σωληνάκι των φρένων. Φροντίστε ώστε να

μην ακουμπήσει γράσο, λάδι ή βρωμιά στην επιφάνεια του δίσκου ή στις επιφάνειες των τακακιών. Η ρύπανσή τους μπορεί να προκα-λέσει κακή απόδοση των φρένων ή γρήγορη φθορά στα τακάκια μετά την συναρμολόγηση.

WHEEL REMOVALRefer to the Safety Precautions on page 94.We recommend wheels removal be done onlyby your Honda dealer or another qualifiedmechanic. Do not attempt to remove thewheels on your own. Wheels removalrequires mechanical skill and professionaltools.

Front Wheel Removal1. Park your motorcycle on a firm, level

surface.2. Support the motorcycle securely and raise

the front wheel off the ground using asafety stand or a hoist.

3. Remove the right and left caliper assemblies(1) from the fork leg by removing the fixingbolts (2).When removing the brake caliper, becareful not to damage the sensor andpulser ring (CB600FA).

To avoid damage to the brake hose, supportthe caliper assembly so that it doesnʼt hangfrom the hose. Do not twist the brake hose.Avoid getting grease, oil, or dirt on the disc orpad surfaces. Any contamination can causepoor brake performance or rapid pad wearafter reassembly.

(1) Brake caliper assembly(2) Fixing bolts

124

Mai

nten

ance

7

(2)

(1)

(1) Συγκρότημα δαγκάνας φρένων(2) Βίδες στερέωσης

125

7

Συντ

ήρησ

ηΑποφεύγετε το πάτημα της μανέτας του φρένου και του πεντάλ των φρένων όταν έχετε βγάλει τον τροχό από τη μοτοσικλέτα. Το έμβολο της δαγκάνας θα πεταχτεί από τον κύλινδρο, με απο-τέλεσμα την απώλεια υγρού φρένων. Εάν συμβεί αυτό, θα χρειαστεί συντήρηση του συστήματος φρένων. Για την εργασία αυτή, απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

Do not depress the brake lever or the brakepedal when the wheel is off the motorcycle.The caliper piston will be forced out of thecylinder with subsequent loss of brake fluid. Ifthis occurs, servicing of the brake system willbe necessary. See your Honda dealer for thisservice.

4. Remove the axle bolt (4), and then loosenthe right and left axle pinch bolts (3).

5. Withdraw the front axle (5) and remove thefront wheel.

(3) Axle pinch bolts(5) Front axle

(4) Axle bolt

(3)

(5) (4)

125

Mai

nten

ance

7

(3) Βίδες άξονα (5) Άξονας μπροστινού τροχού

4. Αφαιρέστε το παξιμάδι του άξονα (4) και χαλα-ρώστε την αριστερή και τη δεξιά βίδα άξονα (3).

5. Αποτραβήξτε τον μπροστινό άξονα (5) και αφαιρέστε τον μπροστινό τροχό.

Do not depress the brake lever or the brakepedal when the wheel is off the motorcycle.The caliper piston will be forced out of thecylinder with subsequent loss of brake fluid. Ifthis occurs, servicing of the brake system willbe necessary. See your Honda dealer for thisservice.

4. Remove the axle bolt (4), and then loosenthe right and left axle pinch bolts (3).

5. Withdraw the front axle (5) and remove thefront wheel.

(3) Axle pinch bolts(5) Front axle

(4) Axle bolt

(3)

(5) (4)

125

Mai

nten

ance

7

(4) Παξιμάδι άξονα

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

126

7Συ

ντήρ

ηση Τοποθέτηση:

1. Τοποθετήστε τον μπροστινό τροχό ανάμεσα στις μπουκάλες των πιρουνιών και εισάγετε το μπροστινό άξονα από την αριστερή πλευρά, μέσω της αριστερής μπουκάλας του πιρου-νιού και της πλήμνης του τροχού.

2. Ευθυγραμμίστε το άκρο του μπροστινού άξο-να (6) με την επιφάνεια της μπουκάλας του πιρουνιού (7).

3. Σφίξτε προσωρινά τις βίδες του άξονα στην αριστερή μπουκάλα μέχρι να καθίσει ελαφρά.

4. Σφίξτε το παξιμάδι του άξονα στην καθορισμέ-νη ροπή σύσφιξης:

59 N•m (6.0 kgf•m, 44 lbf•ft)5. Σφίξτε τις βίδες του άξονα στη δεξιά μπουκάλα

του πιρουνιού στην καθορισμένη ροπή σύσφι-ξης:

22 N•m (2.2 kgf•m, 16 lbf•ft)6. Τοποθετήστε τη δεξιά και την αριστερή δαγκά-

να στις μπουκάλες των πιρουνιών και σφίξτε τις βίδες στερέωσης στην καθορισμένη ροπή:

30 N•m (3.1 kgf•m, 22 lbf•ft) Προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στα τακά-

κια των φρένων κατά την τοποθέτηση της δα-γκάνας, στερεώστε προσεχτικά και τους δύο

δίσκους των φρένων στα τακάκια. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στον αισθητήρα ABS, εάν διατίθεται (CB600FA).

7. Πατήστε το μπροστινό φρένο και πιέστε με με-γάλη δύναμη το πιρούνι αρκετές φορές.

Installation:1. Position the front wheel between the fork

legs and insert the front axle from the leftside, through the left fork leg and wheel hub.

2. Align the end of front axle (6) with thesurface of fork leg (7).

3. Temporarily tighten the axle pinch bolts onthe left fork leg until they lightly seat.

4. Tighten the axle bolt to the specifiedtorque:

59 N•m (6.0 kgf•m, 44 lbf•ft)5. Tighten the axle pinch bolts on the right fork

leg to specified torque:22 N•m (2.2 kgf•m, 16 lbf•ft)

6. Install the right and left caliper assembliesto the fork legs and tighten the new fixingbolts to the specified torque:

30 N•m (3.1 kgf•m, 22 lbf•ft)To avoid damaging the brake pads whileinstalling the caliper assemblies, carefullyfit both brake discs between the pads.Take care not to damage the ABS sensor,if present (CB600FA).

7. Operate the front brake and pump the forkseveral times.

(6) End of front axle(7) Surface of fork leg

(7)

(6)

126

Mai

nten

ance

7

(6) Άκρο του μπροστινού άξονα(7) Επιφάνεια μπουκάλας πιρουνιού

user
Sticky Note
Marked set by user

127

7

Συντ

ήρησ

η8. Μετρήστε το διάκενο (8) μεταξύ κάθε επιφά-νειας του αριστερού δίσκου του φρένου (9) και του σώματος της αριστερής δαγκάνας του φρένου (10) (όχι τα τακάκια των φρένων) με φίλερ 0,7 mm (11) (βλέπε την εικόνα).

8. Measure the clearance (8) between eachsurface of the left brake disc (9) and the leftbrake caliper body (10) (not brake pads)with a 0.7 mm feeler gauge (11) (seeillustration).

(8) Clearance(9) Brake disc

(10) Caliper body (11) Feeler gauge

(11)(8)

(9)

(10)

127

Mai

nten

ance

7

(8) Διάκενο (10) Σώμα δαγκάνας(9) Δίσκος φρένου

8. Measure the clearance (8) between eachsurface of the left brake disc (9) and the leftbrake caliper body (10) (not brake pads)with a 0.7 mm feeler gauge (11) (seeillustration).

(8) Clearance(9) Brake disc

(10) Caliper body (11) Feeler gauge

(11)(8)

(9)

(10)

127

Mai

nten

ance

7

(11) Μετρητής φίλερ

128

7Συ

ντήρ

ηση 11. Αν ο μετρητής φίλερ εισάγεται εύκολα, σφίξτε

τις βίδες του αριστερού άξονα (3) στην καθο-ρισμένη ροπή:

22 N•m (2.2 kgf•m, 16 lbf•ft) Αν ο μετρητής φίλερ δεν μπορεί να εισαχθεί

εύκολα, τραβήξτε προς τα έξω ή σπρώξ-τε προς τα μέσα το αριστερό πιρούνι για να ρυθμίσετε το διάκενο. Στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες του αριστερού άξονα στην καθορισμένη ροπή.

12. Αφού τοποθετήσετε τον τροχό, πατήστε τα φρένα αρκετές φορές και στη συνέχεια ελέγξτε ξανά και τους δύο δίσκους για το διάκενο μετα-ξύ της δαγκάνας (όχι τα τακάκια των φρένων) και του δίσκου. Μη λειτουργείτε τη μοτοσικλέ-τα αν το διάκενο δεν είναι κατάλληλο.

• Ελέγξτε για ελεύθερη περιστροφή του τρο-χού αφού απελευθερώσετε τη μανέτα του φρένου. Ελέγξτε ξανά τον τροχό αν το φρέ-νο «τραβάει» ή αν ο τροχός δεν περιστρέ-φεται ελεύθερα.

• Επιβεβαιώστε τη σωστή λειτουργία των φρένων πριν από την οδήγηση.

Η παρουσία ακατάλληλου διάκενου μεταξύ του δίσκου και της δαγκάνας (όχι στα τακάκια των φρένων) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους δί-σκους των φρένων και να επηρεάσει την αποτε-λεσματικότητα πέδησης.

Εάν δεν χρησιμοποιήσατε ροπόκλειδο για την το-ποθέτηση, απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατό σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για να επαληθεύσει ότι η τοποθέτηση έγινε σωστά. Μια λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να οδη-γήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας των φρένων.

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

129

7

Συντ

ήρησ

ηΑφαίρεση πίσω τροχού1. Ανασηκώστε τον πίσω τροχό από το έδαφος χρησιμο-

ποιώντας ένα σταντ συντήρησης ή ένα βαρούλκο. Η χρήση ενός κατάλληλου σταντ συντήρησης ή ενός

βαρούλκου είναι απαραίτητη, διαφορετικά θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

2. Χαλαρώστε το παξιμάδι του πίσω άξονα (1).3. Χαλαρώστε τις ρυθμιστικές βίδες της αλυσίδας μετά-

δοσης κίνησης (2).4. Αφαιρέστε το παξιμάδι του πίσω άξονα .5. Αφαιρέστε την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης (3) από

το κινούμενο γρανάζι, σπρώχνοντας τον πίσω τροχό προς τα εμπρός.

Rear wheel removal1. Raise the rear wheel off the ground by using a

maintenance stand or a hoist.It is necessary to use a suitable maintenancestand or a hoist otherwise you must addressyour Honda dealer.

2. Loosen the rear axle nut (1).3. Loosen the drive chain adjusting bolts (2).4. Remove the rear axle nut.5. Remove the drive chain (3) from the driven

sprocket by pushing the rear wheel forward.

6. Remove the rear axle shaft (4), side collar andrear wheel from the swingarm.

Do not depress the brake pedal while the wheel isoff the motorcycle. The caliper pistons will beforced out of the cylinders with subsequent loss ofbrake fluid. If this occurs, servicing of the brakesystem will be necessary. See your Honda dealerfor this service.Avoid getting grease, oil, or dirt on the disc or padsurfaces. Any contamination can cause poor brakeperformance or rapid pad wear after reassembly.

(1) Rear axle nut(2) Drive chain adjusting bolts

(3) Drive chain(4) Axle shaft

(2)

(3)

(1)(2)

(4)

129

Mai

nten

ance

7

(1) Παξιμάδι πίσω άξονα(2) Ρυθμιστικές βίδες αλυσίδας μετάδοσης κίνησης

6. Αφαιρέστε τον άξονα του πίσω τροχού (4), τον πλαϊ-νό δακτύλιο και τον πίσω τροχό από το ψαλίδι.

Μην πατήσετε την μανέτα του φρένου όταν έχετε βγάλει τον τροχό από τη μοτοσικλέτα. Τα έμβολα της δαγκάνας θα πεταχτούν από τον κύλινδρο με αποτέλεσμα την απώλεια υγρού φρένων. Εάν συμβεί αυτό, θα χρειαστεί συντήρηση του συστήματος φρένων. Για την εργασία αυτή, απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνερ-γείο της Honda.Φροντίστε ώστε να μην ακουμπήσει γράσο, λάδι ή βρω-μιά στην επιφάνεια του δίσκου ή στις επιφάνειες των τακακιών. Η ρύπανσή τους μπορεί να προκαλέσει κακή απόδοση των φρένων ή γρήγορη φθορά στα τακάκια μετά την συναρμολόγηση.

Rear wheel removal1. Raise the rear wheel off the ground by using a

maintenance stand or a hoist.It is necessary to use a suitable maintenancestand or a hoist otherwise you must addressyour Honda dealer.

2. Loosen the rear axle nut (1).3. Loosen the drive chain adjusting bolts (2).4. Remove the rear axle nut.5. Remove the drive chain (3) from the driven

sprocket by pushing the rear wheel forward.

6. Remove the rear axle shaft (4), side collar andrear wheel from the swingarm.

Do not depress the brake pedal while the wheel isoff the motorcycle. The caliper pistons will beforced out of the cylinders with subsequent loss ofbrake fluid. If this occurs, servicing of the brakesystem will be necessary. See your Honda dealerfor this service.Avoid getting grease, oil, or dirt on the disc or padsurfaces. Any contamination can cause poor brakeperformance or rapid pad wear after reassembly.

(1) Rear axle nut(2) Drive chain adjusting bolts

(3) Drive chain(4) Axle shaft

(2)

(3)

(1)(2)

(4)

129

Mai

nten

ance

7

(3) Αλυσίδα μετάδοσης κίνησης(4) Άξονας τροχού

130

7Συ

ντήρ

ηση Σημειώσεις για την τοποθέτηση:

• Για να τοποθετήσετε τον πίσω τροχό, ακολου-θήστε την αντίστροφη διαδικασία.

• Βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή (1) στο ψαλίδι βρίσκεται εντός της σχισμής (2) στη βάση στή-ριξης της δαγκάνας πίσω φρένου (3).

• Σφίξτε το παξιμάδι του άξονα στην καθορισμέ-νη ροπή σύσφιξης:

98 N•m (10,0 kgf•m, 73 lbf•ft)• Ρυθμίστε την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης.

Όταν τοποθετείτε τον τροχό, στερεώστε προσε-κτικά το δίσκο του φρένου ανάμεσα στα τακάκια των φρένων για να αποφύγετε τυχόν ζημιές σε αυτά.Προσέχετε επίσης ώστε να μην καταστρέψετε τον αισθητήρα ABS (αν διατίθεται) στην πίσω δαγκά-να. (CB600FA)

Αφού τοποθετήσετε τον τροχό, πατήστε το φρένο αρκετές φορές και ελέγξτε αν ο τροχός περιστρέ-φεται ελεύθερα. Ελέγξτε ξανά τον τροχό αν το φρένο «τραβάει» ή αν ο τροχός δεν περιστρέφε-ται ελεύθερα.

Εάν δεν χρησιμοποιήσατε ροπόκλειδο για την το-ποθέτηση, απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατό σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για να επαληθεύσει ότι η τοποθέτηση έγινε σωστά. Μια λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να οδηγή-σει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας των φρένων.

Installation notes:• To install the rear wheel, reverse the

removal procedure.• Make sure that the lug (1) on the swingarm

is located in the slot (2) on the rear brakecaliper holder (3).

• Tighten the axle nut to the specifiedtorque:

98 N•m (10,0 kgf•m, 73 lbf•ft)• Adjust the drive chain.

When installing the wheel, carefully fit thebrake disc between the brake pads to avoiddamaging the pads.Also take care not to damage the ABS sensor(if present) on the rear caliper. (CB600FA)

After installing the wheels, apply the brakeseveral times and then check if the wheelrotates freely. Recheck the wheel if the brakedrags or if the wheel does not rotate freely.

If a torque wrench was not used forinstallation, see you Honda dealer as soon aspossible to verify proper assembly.Improper assembly may lead to loss ofbreaking capacity.

(2)(1)

(3)

(1) Lug(2) Slot(3) Rear brake caliper holder

130

Mai

nten

ance

7

(1) Προεξοχή(2) Σχισμή(3) Βάση στήριξης δαγκάνας πίσω φρένου

131

7

Συντ

ήρησ

ηΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

Η φθορά στα τακάκια των φρένων εξαρτάται από το πόσο σκληρή χρήση γίνεται, από τον τρόπο οδήγησης και από τις συνθήκες στο δρόμο. (Γε-νικά, τα τακάκια φθείρονται γρηγορότερα με την οδήγηση σε υγρούς και βρώμικους δρόμους).Επιθεωρήστε τα τακάκια σε κάθε τακτικό διάστη-μα συντήρησης (σελίδα 97).

Μπροστινά φρέναΠάντοτε να ελέγχετε τα τακάκια και της δεξιάς και της αριστερής δαγκάνας του φρένου.Ελέγξτε τις εγκοπές (1) σε κάθε τακάκι. Αν κάποιο τακάκι έχει φθαρεί μέχρι την εγκοπή, τότε αντι-καταστήστε και τα δύο τακάκια. Για την εργασία αυτή, απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

<ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟ>BRAKE PAD WEARRefer to the Safety Precautions on page 94.

Brake pad wear depends upon the severity ofusage, the type of riding, and road conditions.(Generally, the pads will wear faster on wetand dirty roads).Inspect the pads at each regular maintenanceinterval (page 97).

Front BrakeAlways inspect each pad in both right and leftbrake calipers.Check the cutouts (1) on each pad.If either pad is worn to the cutouts, replaceboth pads as a set. See your Honda dealer forthis service. (1) Cutouts

<FRONT BRAKE>

(1)

131

Mai

nten

ance

7

(1) Εγκοπές

user
Sticky Note
Marked set by user

132

7Συ

ντήρ

ηση Πίσω φρένα

Ελέγξτε τις εγκοπές (2) σε κάθε τακάκι. Αν κάποιο τακάκι έχει φθαρεί μέχρι την εγκοπή, τότε αντι-καταστήστε και τα δύο τακάκια. Για την εργασία αυτή, απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

<ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟ>

Rear BrakeCheck the cutouts (2) in each pad. If eitherpad is worn to the cutouts, replace both padsas a set. See your Honda dealer for thisservice.

(2) Cutouts

(2)

132

Mai

nten

ance

7 <REAR BRAKE>

(2) Εγκοπές

133

7

Συντ

ήρησ

ηΜΠΑΤΑΡΙΑΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

Δεν χρειάζεται να ελέγχετε τη στάθμη του ηλε-κτρολύτη μπαταρίας ή να συμπληρώνετε απε-σταγμένο νερό καθώς αυτός ο τύπος μπαταρίας (κλειστού τύπου) δεν χρειάζεται συντήρηση. Εάν η μπαταρία δείχνει αδύναμη ή/και παρουσιάζει διαρροή ηλεκτρολύτη (προκαλώντας δυσκολία στην εκκίνηση ή άλλα ηλεκτρικά προβλήματα), απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνερ-γείο της Honda.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ μπαταρία σας είναι τέτοιου τύπου που δεν χρει-άζεται συντήρηση και μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά, αν αφαιρεθεί το καπάκι της.

Αυτό το σύμβολο επάνω στην μπαταρία σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακό απόβλητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ ακατάλληλη απόρριψη μιας μπαταρίας μπο-ρεί να βλάψει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.Να ενημερώνεστε πάντοτε για τους τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την απόρριψη μπα-ταριών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗ μπαταρία εκλύει εκρηκτικό αέριο υδρογόνο κατά την κανονική λειτουργία.

Ένας σπινθήρες ή φλόγα μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη της μπαταρίας, τόσο δυνατή ώστε να σας σκοτώσει ή να σας τραυματίσει σοβαρά.

Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και προστατευτικό κάλυμμα προσώπου, ή να εμπιστεύεστε τη συντήρηση της μπαταρίας σας σε ειδικό μηχανικό.

133

Mai

nten

ance

7BATTERYRefer to the Safety Precautions on page 94.

It is not necessary to check the batteryelectrolyte level or add distilled water as thebattery is a maintenance-free (sealed) type.If your battery seems weak and/or is leakingelectrolyte (causing hard starting or otherelectrical troubles), contact your Hondadealer.

Your battery is a maintenance-free type andcan be permanently damaged if the cap isremoved.

NOTICE

n WARNINGThe battery gives off explosive hydrogen gasduring normal operation.

A spark or flame can cause the battery toexplode with enough force to kill orseriously hurt you.

Wear protective clothing and a face shield orhave a skilled mechanic do the batterymaintenance.

NOTICE

This symbol on the battery meansthat this product must not be treatedas household waste.

An improperly disposed of battery can beharmful to the environment and humanhealth.Always confirm local regulations for batterydisposal.

134

7Συ

ντήρ

ηση Αφαίρεση μπαταρίας:

Η μπαταρία (1) βρίσκεται στη θήκη μπαταρίας κάτω από τη σέλα.1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ανάφλεξης βρί-

σκεται σε θέση OFF.2. Αφαιρέστε τη σέλα (σελίδα 72).3. Αποσυνδέστε τον ιμάντα (2) και το πλαστικό

κάλυμμα (3).4. Αρχικά αποσυνδέστε τον αρνητικό (-) πόλο (4)

από την μπαταρία, μετά αποσυνδέστε το θετι-κό (+) πόλο της (5).

5. Τραβήξτε τη μπαταρία από τη θήκη της μπα-ταρίας (6).

Τοποθέτηση:1. Επανατοποθετήστε ακολουθώντας την αντί-

στροφη διαδικασία. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε πρώτα το θετικό (+) ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό (-).

2. Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες και οι άλλοι σύνδε-σμοι είναι ασφαλείς.

134

Mai

nten

ance

7 Battery removal:The battery (1) is in the battery box under theseat.1. Make sure the ignition switch is OFF.2. Remove the seat (page 72).3. Unhook the strap (2) and plastic sheet (3).4. Disconnect the negative (-) terminal lead

(4) from the battery first, then disconnectthe positive (+) terminal lead (5).

5. Pull out the battery from the battery box (6).

Installation:1. Reinstall in the reverse order of removal.

Be sure to connect the positive (+) terminalfirst, then the negative (-) terminal.

2. Check all bolts and other fasteners aresecure.

(1) Battery(2) Strap (3) Plastic sheet(4) Negative (-) terminal lead (5) Positive (+) terminal lead(6) Battery box

(1)

(2)

(5) (4)

(3)

(6)

(1) Μπαταρία(2) Ιμάντας(3) Πλαστικό κάλυμμα(4) Αρνητικός (-) πόλος μπαταρίας(5) Θετικός (+) πόλος μπαταρίας(6) Θήκη μπαταρίας

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

135

7

Συντ

ήρησ

ηΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

Εάν οι ασφάλειες καίγονται συχνά, αυτό γενικά είναι ένδειξη βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτισης του ηλεκτρικού συστήματος. Απευθυνθείτε σε κά-ποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda για επισκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΜη χρησιμοποιείτε ποτέ κάποια ασφάλεια διαφο-ρετικής έντασης από την καθορισμένη. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή σοβαρή ζημιά στο ηλεκτρι-κό σύστημα, προκαλώντας επικίνδυνη απώλεια φωτισμού ή ισχύος του κινητήρα.

Καμένη ασφάλεια

a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

136

7Συ

ντήρ

ηση Ασφαλειοθήκη:

Η ασφαλειοθήκη (1) βρίσκεται κάτω από τη σέλα. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ασφαλειών είναι τα ακόλουθα:

10A - 20A1. Αφαιρέστε τη σέλα (σελίδα 72).2. Ανοίξτε το καπάκι της ασφαλειοθήκης (2).

Fuse box:The fuse box (1) is located under the seat.The fuses specified are as follows:

10A - 20A 1. Remove the seat (page 72). 2. Open the cover of the fuse box (2).

3. Extract the fuse using the specific fusepuller (3) supplied in the toolkit. If the fuseis burnt out, fit a replacement.The spare fuse (4) is located in the fusebox.

4. Close the fuse box cover and refit the seat.

(3)

(1) Fuse box(2) Fuse box cover(3) Fuse puller(4) Spare fuse136

Mai

nten

ance

7

(4)

(2)

(1)

(1) Ασφαλειοθήκη(2) Καπάκι ασφαλειοθήκης(3) Εξολκέας ασφαλειών(4) Εφεδρική ασφάλεια

3. Αφαιρέστε την ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον ειδικό εξολκέα ασφαλειών (3) που παρέ-χεται στην εργαλειοθήκη. Αν η ασφάλεια έχει καεί, τοποθετήστε μια εφεδρική.

Η εφεδρική ασφάλεια (4) βρίσκεται στην ασφαλειοθήκη.

4. Κλείστε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης και τοποθετήστε ξανά τη σέλα.

Fuse box:The fuse box (1) is located under the seat.The fuses specified are as follows:

10A - 20A 1. Remove the seat (page 72). 2. Open the cover of the fuse box (2).

3. Extract the fuse using the specific fusepuller (3) supplied in the toolkit. If the fuseis burnt out, fit a replacement.The spare fuse (4) is located in the fusebox.

4. Close the fuse box cover and refit the seat.

(3)

(1) Fuse box(2) Fuse box cover(3) Fuse puller(4) Spare fuse136

Mai

nten

ance

7

(4)

(2)

(1)

137

7

Συντ

ήρησ

ηΑσφαλειοθήκη τύπου ABS (CB600FA): Η ασφαλειοθήκη ABS βρίσκεται κάτω από τη σέλα στο περίβλημα της μπαταρίας. Τα βασικά χαρα-κτηριστικά των ασφαλειών είναι τα ακόλουθα:

30A

1. Αφαιρέστε τη σέλα (σελίδα 72).2. Ανοίξτε το καπάκι της ασφαλειοθήκης (1).3. Βγάλτε την ασφάλεια. Αν η ασφάλεια έχει καεί,

τοποθετήστε μια εφεδρική. Η εφεδρική ασφά-λεια (2) βρίσκεται στην ίδια ασφαλειοθήκη (3).

4. Κλείστε το καπάκι της ασφαλειοθήκης.

ABS type fuse box (CB600FA):The ABS fuse box is located under the seaton the battery housing. The fuses specifiedare as follows:

30A

1. Remove the seat (page 72). 2. Open the fuse box cover (1).3. Extract the fuse. If the fuse is burnt out, fit

a replacement. The spare fuse (2) islocated in the same fuse box (3).

4. Close the fuse box cover.

(1) Fuse box cover (2) Spare fuse (3) ABS fuse box

(2)

(3)

(1)

137

Mai

nten

ance

7

(1) Καπάκι ασφαλειοθήκης(2) Εφεδρική ασφάλεια(3) Ασφαλειοθήκη ABS

138

7Συ

ντήρ

ηση Ασφάλεια FI (CB600FA)

Η ασφάλεια FI (1) βρίσκεται κάτω από τη σέλα. Η καθορισμένη ασφάλεια είναι : 20A1. Αφαιρέστε τη σέλα (σελίδα 72).2. Ανοίξτε το καπάκι (2) της ασφαλειοθήκης FI.3. Αφαιρέστε την ασφάλεια FI και αντικαταστή-

στε την με μία καινούργια. Η εφεδρική ασφά-λεια FI βρίσκεται στην ασφαλειοθήκη .

4. Κλείστε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης και τοποθετήστε ξανά τη σέλα.

FI fuse (CB600FA)The FI fuse (1) is located under the seat.The fuse specified is: 20A 1. Remove the seat (page 72). 2. Open the cover (2) of the FI fuse box.3. Remove the FI fuse and replace it with a

new one. The spare FI fuse is kept in thefuse box.

4. Close the fuse box cover and reinstall theseat.

FI fuse (CB600F)The FI fuse (3) is located under the seat.The fuse specified is: 20A 1. Remove the seat (page 72). 2. Open the cover of the FI fuse box.3. Remove the FI fuse (3) and replace it with

a new one. The spare FI fuse is kept in thefuse box (4).

4. Close the fuse box cover and reinstall theseat.

(1) FI Fuse (CB600FA)(2) FI fuse box cover

(2)

(1)

(3) FI Fuse (CB600F)(4) Fuse box

(3)

(4)

138

Mai

nten

ance

7

(1) Ασφάλεια FI (CB600FA)(2) Καπάκι ασφαλειοθήκης FI

Ασφάλεια FI (CB600F)Η ασφάλεια FI (3) βρίσκεται κάτω από τη σέλα. Η καθορισμένη ασφάλεια είναι : 20A1. Αφαιρέστε τη σέλα (σελίδα 72).2. Ανοίξτε το καπάκι της ασφαλειοθήκης FI.3. Αφαιρέστε την ασφάλεια FI (3) και αντικα-

ταστήστε την με μία καινούργια. Η εφεδρική ασφάλεια FI βρίσκεται στην ασφαλειοθήκη (4).

4. Κλείστε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης και τοποθετήστε ξανά τη σέλα.

FI fuse (CB600FA)The FI fuse (1) is located under the seat.The fuse specified is: 20A 1. Remove the seat (page 72). 2. Open the cover (2) of the FI fuse box.3. Remove the FI fuse and replace it with a

new one. The spare FI fuse is kept in thefuse box.

4. Close the fuse box cover and reinstall theseat.

FI fuse (CB600F)The FI fuse (3) is located under the seat.The fuse specified is: 20A 1. Remove the seat (page 72). 2. Open the cover of the FI fuse box.3. Remove the FI fuse (3) and replace it with

a new one. The spare FI fuse is kept in thefuse box (4).

4. Close the fuse box cover and reinstall theseat.

(1) FI Fuse (CB600FA)(2) FI fuse box cover

(2)

(1)

(3) FI Fuse (CB600F)(4) Fuse box

(3)

(4)

138

Mai

nten

ance

7

(3) Ασφάλεια FI (CB600F)(4) Ασφαλειοθήκη

139

7

Συντ

ήρησ

ηΚεντρική ασφάλεια:Η κεντρική ασφάλεια (1) βρίσκεται κοντά στο πε-ρίβλημα της μπαταρίας. Η καθορισμένη ασφά-λεια είναι:

30A

1. Αφαιρέστε τη σέλα (σελίδα 72).2. Τραβήξτε το μαγνητικό διακόπτη της μίζας

έξω από το περίβλημα.3. Αποσυνδέστε το φις του καλωδίου (2) του μα-

γνητικού διακόπτη της μίζας (3).4. Βγάλτε την ασφάλεια. Αν η ασφάλεια έχει καεί,

τοποθετήστε μια εφεδρική. Η εφεδρική κεντρι-κή ασφάλεια (4) βρίσκεται πίσω από το μα-γνητικό διακόπτη της μίζας.

5. Επανασυνδέστε το φις του καλωδίου και επα-νασυναρμολογήστε ακολουθώντας την αντί-στροφη σειρά. Επανατοποθετήστε τη σέλα.

139

Mai

nten

ance

7Main fuse:The main fuse (1) is located near the batteryhousing. The fuse specified is as follows:

30A

1. Remove the seat (page 72).2. Pull the magnetic starter switch out of

housing.3. Disconnect the connector cable (2) of the

magnetic starter switch (3).4. Extract the fuse. If the fuse is burnt out, fit

a replacement. The spare main fuse (4) islocated beside the magnetic starter switch.

5. Reconnect the wire connector andreassemble in the reverse order.Reinstall the seat.

(1) Main fuse(2) Connector(3) Magnetic starter switch(4) Spare main fuse

(2)

(4)

(3)(1)

(1) Κεντρική ασφάλεια(2) Φις(3) Μαγνητικός διακόπτης μίζας(4) Εφεδρική κεντρική ασφάλεια

140

7Συ

ντήρ

ηση ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

Ανατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

Ελέγξτε τη λειτουργία του διακόπτη φώτων φρέ-νων (1) στη δεξιά πλευρά του κινητήρα.Η ρύθμιση του διακόπτη γίνεται με περιστροφή του ρυθμιστικού παξιμαδιού (2). Γυρίστε το πα-ξιμάδι προς την κατεύθυνση (Α), αν η λειτουργία του διακόπτη φώτων φρένων παρουσιάζει υστέ-ρηση, ή προς την κατεύθυνση (Β), αν είναι πολύ ευαίσθητος.

BRAKE LIGHTS SWITCH ADJUSTMENTRefer to the Safety Precautions on page 94.

Check the operation of the brakelight switch(1) on the right side of the engine.The switch can be adjusted by turning theadjusting nut (2). Turn the nut in direction (A)if operation of the brakelight switch is delayed,or in direction (B) if it is anticipated (toosensitive).

(1) Brakelight switch(2) Adjusting nut

(1)

(2)

(A)(B)

140

Mai

nten

ance

7

(1) Διακόπτης φώτων φρένων(2) Ρυθμιστικό παξιμάδι

141

7

Συντ

ήρησ

ηΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝΑνατρέξτε στις προφυλάξεις ασφαλείας στη σε-λίδα 94.

Ο λαμπτήρας θερμαίνεται πάρα πολύ όταν ανά-βει και παραμένει ζεστός για αρκετή ώρα αφού σβήσει. Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πριν προ-βείτε σε οποιαδήποτε εργασία επισκευής.

Να προσέχετε να μην αφήνετε δακτυλικά αποτυ-πώματα επάνω στον λαμπτήρα του προβολέα, καθώς μπορεί να δημιουργήσουν θερμές εστίες πάνω στον λαμπτήρα προκαλώντας τη θραύση του.Να φοράτε καθαρά γάντια όταν αντικαθιστάτε τον λαμπτήρα. Εάν ακουμπήσετε τον λαμπτήρα με γυμνά χέρια, καθαρίστε τον με ένα πανί εμποτι-σμένο με οινόπνευμα για να μην καεί πρόωρα.

• Βεβαιωθείτε ότι, κατά την αντικατάσταση του λαμπτήρα, ο διακόπτης ανάφλεξης είναι σε θέση OFF.

• Μη χρησιμοποιείτε λαμπτήρες, διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται.

• Αφού τοποθετήσετε καινούριο λαμπτήρα, βε-βαιωθείτε ότι το φως λειτουργεί κανονικά.

142

7Συ

ντήρ

ηση Λαμπτήρας προβολέα

1. Αφαιρέστε τον προβολέα (1) ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες αριστερά και δεξιά (2).

142

Mai

nten

ance

7 Headlight bulb 1. Remove the headlight (1) unscrewing the

two left and right bolt sockets (2).

2. Raise lightly the headlight and pull forwardcarefully to extract the rubber bushings (3)from two pins (4) of headlight frame.

(1) Headlight(2) Bolt sockets

(3) Headlight bushings(4) Pins

(2)

(1) (4) (3)

(1) Προβολέας(2) Βίδες

2. Ανασηκώστε ελαφρώς τον προβολέα και τραβήξτε προσεκτικά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε τους ελαστικούς δακτυλίους (3) από τους δύο πείρους (4) του πλαισίου του προβολέα.

142

Mai

nten

ance

7 Headlight bulb 1. Remove the headlight (1) unscrewing the

two left and right bolt sockets (2).

2. Raise lightly the headlight and pull forwardcarefully to extract the rubber bushings (3)from two pins (4) of headlight frame.

(1) Headlight(2) Bolt sockets

(3) Headlight bushings(4) Pins

(2)

(1) (4) (3)

(3) Ελαστικοί δακτύλιοι προβολέα(4) Πείροι

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

143

7

Συντήρ

ηση3. Τοποθετήστε προσεκτικά τον προβολέα στο

μπροστινόφτερό(5).Τοποθετήστεένακατάλ-ληλοπροστατευτικόμεταξύτουπροβολέακαιτουλασπωτήρα.

143

Mai

nten

ance

73. Put carefully headlight on front mudguard (5).Put a suitable protection between theheadlight and the mudguard.

(5) Front mudguard(6) Protection

(6)(5)

(5)Μπροστινόφτερό(6)Προστατευτικό

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa
a.stefa
Sticky Note
Marked set by a.stefa

144

7Συ

ντήρ

ηση 4. Αφαιρέστε το φις (7).

5. Αφαιρέστε το στεγανοποιητικό κάλυμμα σκό-νης (8).

6. Τραβήξτε και σηκώστε τους δύο πλαϊνούς πεί-ρους (9).

7. Αφαιρέστε τον λαμπτήρα (10).

Για την επανασυναρμολόγηση, ακολουθήστε τη διαδικασία αυτή με την αντίστροφη σειρά, προσέ-χοντας ώστε να ευθυγραμμίσετε σωστά τις γλωτ-τίδες του λαμπτήρα (1) με τις υποδοχές (12) στο εσωτερικό του προβολέα.

7

Mai

nten

ance

144

4. Extract the connector (7).5. Remove dust seal cover (8).6. Push and raise the two side pins (9).7. Remove the bulb (10).

To reassemble, perform the removal opera-tions in reverse sequence ensuring you aligncorrectly the bulb locating tabs (11) with theslots (12) inside the headlight.

(7) Connector(8) Dust seal cover(9) Side pins(10) Bulb(11) Locating tabs(12) Slots

(9)(8)

(7)

(11)

(12)

(12)

(11)

(12)

(10)

(7) Φις(8) Στεγανοποιητικό κάλυμμα σκόνης(9) Πλευρικοί πείροι(10) Λαμπτήρας(11) Γλωττίδες τοποθέτησης(12) Σχισμές

145

7

Συντ

ήρησ

ηΛαμπτήρας φώτων θέσης1. Αφαιρέστε τον προβολέα (σελίδα 142).2. Τραβήξτε τα ντουί προς τα έξω (1).3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα (2) χωρίς να τον στρί-

ψετε.4. Τοποθετήστε έναν καινούριο λαμπτήρα ακο-

λουθώντας την αντίθετη διαδικασία.

7

Mai

nten

ance

145

Position Light Bulb 1. Remove the headlight (page 142). 2. Pull out the bulb socket (1). 3. Extract the bulb (2) without turning it. 4. Replace with a new bulb, following the

removal procedure in reverse order.

(1) Bulb socket(2) Position light bulb

(2)

(1)

(1) Ντουί λαμπτήρα(2) Λαμπτήρας φώτων θέσης

146

7Συ

ντήρ

ηση Φως φρένων / Πίσω φως

Το φως φρένων και το πίσω φως διαθέτουν LED.Αν υπάρχει κάποια λυχνία LED, η οποία δεν είναι αναμμένη, απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτη-μένο συνεργείο της Honda για να γίνει έλεγχος.

7M

aint

enan

ce

146

Brake/Tail LightBrake and taillight uses LEDS.If there is a LED which is not turned on, seeyour Honda dealer for this service.

(1) Brake/Tail light

(1)

(1) Φως φρένων / Πίσω φως

user
Sticky Note
Marked set by user

147

7

Συντ

ήρησ

ηΛαμπτήρας μπροστινών και πίσω φλας1. Αφαιρέστε τη βίδα (1).2. Αφαιρέστε τα κρύσταλλα των φλας (2).3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα (3) πιέζοντας τον προς

τα μέσα και γυρνώντας τον αριστερόστροφα.4. Τοποθετήστε ένα καινούριο λαμπτήρα και βε-

βαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά.•Χρησιμοποιήστε λαμπτήρα πορτοκαλί χρώ-

ματος.

7

Mai

nten

ance

147

Front and Rear turn signal bulb 1. Remove the screw (1).2. Remove the turn signal lens (2).3. Remove the bulb (3) by pressing in and

turning counterclockwise.4. Install a new bulb and check that the light

operates properly.• Use only the amber bulb.

License Light Bulb1. Remove the two screws (1).2. Remove the license light cover (2).3. Remove the bulb (3) without turning it.4. Install a new bulb in the reverse order of

removal.

(1)(2)

(3)

(1)

(2) (3)

(1) Screw(2) Turn signal lens(3) Bulb

(1) Screws(2) License light cover(3) Bulb

(1) Βίδα(2) Κρύσταλλα φλας(3) Λαμπτήρας

Λαμπτήρας πινακίδας κυκλοφορίας1. Αφαιρέστε τις δυο βίδες (1).2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φωτός πινακίδας

κυκλοφορίας (2).3. Βγάλτε το λαμπτήρα (3) χωρίς να τον στρέψετε.4. Τοποθετήστε ένα καινούριο λαμπτήρα ακολου-

θώντας την αντίστροφη διαδικασία αφαίρεσης.

7

Mai

nten

ance

147

Front and Rear turn signal bulb 1. Remove the screw (1).2. Remove the turn signal lens (2).3. Remove the bulb (3) by pressing in and

turning counterclockwise.4. Install a new bulb and check that the light

operates properly.• Use only the amber bulb.

License Light Bulb1. Remove the two screws (1).2. Remove the license light cover (2).3. Remove the bulb (3) without turning it.4. Install a new bulb in the reverse order of

removal.

(1)(2)

(3)

(1)

(2) (3)

(1) Screw(2) Turn signal lens(3) Bulb

(1) Screws(2) License light cover(3) Bulb

(1) Βίδες(2) Κάλυμμα φωτός πινακίδας κυκλοφορίας(3) Λαμπτήρας

user
Sticky Note
Marked set by user
user
Sticky Note
Marked set by user

148

αθαρ

ισμό

ς ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΚαθαρίζετε τακτικά τη μοτοσικλέτα σας για να προστατεύετε το φινίρισμα των επιφανειών. Επι-θεωρείτε συχνά για πιθανές ζημιές, φθορές και διαρροές λαδιού και υγρών φρένων. Να απο-φεύγετε τα καθαριστικά προϊόντα που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για επιφάνειες μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.Ενδέχεται να περιέχουν δραστικά κατάλοιπα ή χημικά διαλυτικά που μπορεί να προκαλέσουν φθορές στο μέταλλο, το χρώμα και στα πλαστι-κά μέρη της μοτοσικλέτας σας. Αν η μοτοσικλέτα σας είναι ακόμα ζεστή από πρόσφατη λειτουργία, αφήστε τον κινητήρα και το σύστημα εξάτμισης να κρυώσουν. Σας συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση νερού υπό πίεση (τυπικό στοιχείο στα πλυντήρια αυτοκινήτων που λειτουργούν με κέρ-ματα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Νερό (ή αέρας) με υψηλή πίεση μπορεί να προ-καλέσει ζημιά σε ορισμένα μέρη της μοτοσικλέ-τας.

149

8

Καθ

αρισ

μόςΠλύσιμο της μοτοσικλέτας

1. Ξεπλύνετε τη μοτοσικλέτα με κρύο νερό για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

2. Καθαρίστε τη μοτοσικλέτα με ένα σφουγγάρι ή με μαλακό πανί χρησιμοποιώντας κρύο νερό.

Αποφεύγετε να ρίχνετε απευθείας νερό στις οπές του σιγαστήρα και στα ηλεκτρικά μέρη.

3. Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη της μοτοσικλέ-τας, χρησιμοποιώντας ένα πανί ή σφουγγάρι με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού και νερού. Καθαρίστε τη βρώμικη επιφάνεια τρίβοντάς την απαλά και ξεπλένοντάς την με καθαρό νερό. Φροντίστε να μην έρχονται σε επαφή με τη μο-τοσικλέτα το υγρό φρένων ή χημικοί διαλύτες .

Θα καταστρέψουν τις πλαστικές και βαμμένες επιφάνειες.Το εσωτερικό του φακού του προβολέα μπορεί να θολώσει αμέσως αφού πλύνετε τη μοτοσικλέτα. Η συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό του κρυ-στάλλου του προβολέα θα εξαφανιστεί σταδιακά ανάβοντας τη μεγάλη σκάλα προβολέα. Αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία όσο έχετε αναμμένο τον προβολέα.

4. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε πολύ καλά τη μοτοσικλέτα με άφθονο καθαρό νερό. Τα κατάλοιπα ισχυρών καθαριστικών μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στα αλουμινένια εξαρτήματα.

5. Στεγνώστε την μοτοσικλέτα, εκκινήστε τον κι-νητήρα και αφήστε τον στο ρελαντί για μερικά λεπτά.

6. Ελέγξτε τα φρένα πριν την οδήγηση της μο-τοσικλέτας. Μετά τον καθαρισμό μπορεί να χρειαστεί να τα πατήσετε αρκετές φορές για να αρχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά.

7. Λιπάνετε την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης αμέσως μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα της μοτοσικλέτας.

Η αποτελεσματικότητα των φρένων μπορεί να επηρεαστεί προσωρινά αμέσως μετά το πλύσιμο της μοτοσικλέτας.Για να αποφύγετε πιθανό ατύχημα, κρατάτε μεγα-λύτερες αποστάσεις.

150

αθαρ

ισμό

ς Τελευταίες λεπτομέρειεςΜετά το πλύσιμο της μοτοσικλέτας σας, μπορείτε να τη γυαλίσετε χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο στην αγορά γυαλιστικό σπρέι ή ανάλογης ποιό-τητας υγρό ή κερί για να ολοκληρώσετε το καθά-ρισμα. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μη αποξεστικό γυαλιστικό ή κερί το οποίο προορίζεται αποκλει-στικά για μοτοσυκλέτες ή αυτοκίνητα. Απλώστε το γυαλιστικό ή το κερί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του.

Αφαίρεση του αλατιού του δρόμουΤο αλάτι που βρίσκεται στην επιφάνεια του δρό-μου από τα εκχιονιστικά μηχανήματα που περ-νούν τον χειμώνα, και το θαλασσινό νερό είναι η αιτία πρόκλησης σκουριάς. Όταν περνάτε από τέτοια σημεία, να πλένετε τη μοτοσυκλέτα σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Καθαρίστε τη μοτοσικλέτα χρησιμοποιώντας κρύο νερό (σελίδα 149).

Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό.Κάτι τέτοιο ενισχύει την επίδραση του αλατιού.

2. Στεγνώστε τη μοτοσικλέτα και τις μεταλλικές επιφάνειες που προστατεύονται με κερί.

151

8

Καθ

αρισ

μόςΣυντήρηση των βαμμένων τροχών αλουμινίου

Το αλουμίνιο μπορεί να διαβρωθεί, όταν έρχεται σε επαφή με τη βρώμα, τη λάσπη ή το αλάτι στο δρόμο. Καθαρίστε τους τροχούς όταν έχετε οδη-γήσει πάνω σε κάποια από τις προαναφερθείσες ουσίες. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο σφουγγά-ρι και ήπιο καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε σκλη-ρή βούρτσα ή σύρμα κουζίνας ή προϊόντα για καθαρισμό που περιέχουν αποξεστικά ή χημικά συστατικά.

Μετά το πλύσιμο, ξεπλύνετε τη μοτοσικλέτα με άφθονο νερό και στεγνώστε την με ένα καθαρό πανί.

Χρησιμοποιήστε μπογιά για ρετουσάρισμα στους τροχούς όπου υπάρχουν ζημιές.

Συντήρηση σωλήνα εξάτμισηςΟ σωλήνας εξάτμισης είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα αλλά μπορεί να οξειδω-θεί από το λάδι ή τη λάσπη. Αν κρίνεται απαραί-τητο, αφαιρέστε τους λεκέδες με ένα κατάλληλο υγρό αποξεστικό καθαριστικό.

152

Οδη

γός

για

τη Φ

ύλαξ

η9

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗΠριν από τη φύλαξη της μοτοσικλέτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, απαιτείται η λήψη κά-ποιων μέτρων για να αποφευχθούν οι επιδράσεις της φθοράς από τη μη χρήση της μοτοσικλέτας. Επιπλέον, πιθανές επισκευές της μοτοσικλέτας θα πρέπει να γίνονται ΠΡΙΝ τη φύλαξη της μοτο-σικλέτας, αλλιώς μπορεί να ξεχάσετε να τις κάνε-τε όταν θα την ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ1. Αλλάξτε τα λάδια του κινητήρα και αντικατα-

στήστε το φίλτρο λαδιού.2. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψύξης περιέχει

αντιψυκτικό μείγμα σε αναλογία 50/50%.3. Αδειάστε το ρεζερβουάρ καυσίμου σε ένα κα-

τάλληλο δοχείο καυσίμου χρησιμοποιώντας μια τρόμπα χειρός που διατίθεται στο εμπόριο ή κάποια αντίστοιχη μέθοδο. Ψεκάστε το εσω-τερικό του ρεζερβουάρ με αντισκωρικό σπρέι λαδιού.

Τοποθετήστε ξανά την τάπα πλήρωσης του ρεζερβουάρ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗ βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και εκρηκτική. Μπορεί να υποστείτε εγκαύματα ή να τραυματι-στείτε σοβαρά κατά το χειρισμό του καυσίμου.• Σταματήστε τον κινητήρα και φροντίστε ώστε

να υπάρχει απόσταση από πηγές θερμότη-τας, σπινθήρες και γυμνή φλόγα.

• Ο ανεφοδιασμός θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

• Σκουπίστε αμέσως τυχόν χυμένο καύσιμο.

4. Για την αποφυγή της δημιουργίας σκουριάς στους κυλίνδρους επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda.

5. Αφαιρέστε τη μπαταρία. Αποθηκεύστε τη σε χώρο προστατευμένο από την παγωνιά και από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου. Να φορτίζετε τη μπαταρία μια φορά το μήνα.

6. Πλύνετε και σκουπίστε τη μοτοσικλέτα. Πε-ράστε με κερί όλες τις βαμμένες επιφάνειες. Επικαλύψτε με αντισκωρικό λάδι όλες τις χρω-μιωμένες επιφάνειες.

7. Λιπάνετε την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης (σε-λίδα 120).

153

9

Οδη

γός

για

τη Φ

ύλαξ

η8. Φουσκώστε τα ελαστικά σύμφωνα με την προτεινό-μενη πίεση. Τοποθετήστε τη μοτοσικλέτα πάνω σε τάκους για να μην ακουμπούν οι τροχοί στο έδαφος.

9. Σκεπάστε τη μοτοσικλέτα (μην χρησιμοποιείτε πλα-στικό ή άλλο υλικό επικάλυψης) και αποθηκεύστε τη σε χώρο που δεν θερμαίνεται, δεν έχει υγρασία και δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μέρας. Φροντί-στε η μοτοσικλέτα να μην εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ1. Αφαιρέστε το κάλυμμα και καθαρίστε τη μοτοσικλέτα.2. Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα, εάν έχουν περάσει

πάνω από 4 μήνες από τη στιγμή της αποθήκευσης.3. Φορτίστε τη μπαταρία όπως απαιτείται. Τοποθετή-

στε την μπαταρία.4. Αποστραγγίστε τυχόν υπολείμματα λαδιού του αντι-

σκωρικού σπρέι από το ρεζερβουάρ καυσίμου. Γεμί-στε το ρεζερβουάρ καυσίμου με καινούρια βενζίνη.

5. Πραγματοποιήστε όλους τους ελέγχους πριν από την οδήγηση (σελίδα 79).

Δοκιμάστε τη μοτοσικλέτα, οδηγώντας με χαμηλή τα-χύτητα σε ασφαλή περιοχή, μακριά από την κίνηση.

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΗ κατοχή και η οδήγηση μιας μοτοσυκλέτας μπορεί να εί-ναι απολαυστική, αλλά θα πρέπει να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιλογή πρακτικών καθαριστικώνΧρησιμοποιήστε ένα βιοδιασπώμενο απορρυπαντικό για το πλύσιμο της μοτοσυκλέτας σας. Αποφύγετε τη χρήση καθαριστικών με τη μορφή αεροζόλ τα οποία πε-ριέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFCs) οι οποίοι προκα-λούν ζημιά στο στρώμα του όζοντος της ατμόσφαιρας. Ανακύκλωση αποβλήτωνΒάλτε το λάδι και άλλα τοξικά απόβλητα σε κατάλληλα δοχεία και μεταφέρετε τα σε κάποιο κέντρο ανακύκλω-σης. Επικοινωνήστε με την τοπική ή την κρατική υπη-ρεσία δημοσίων έργων ή τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες για να βρείτε ένα κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή σας και για να λάβετε οδηγίες για τον τρόπο απόρριψης των μη-ανακυκλούμενων αποβλήτων. Μη πετάτε το χρησιμοποιημένο λάδι στα σκουπίδια και μην το χύνε-τε στο έδαφος ή τις αποχετεύσεις. Το χρησιμοποιημέ-νο λάδι, το ψυκτικό υγρό και τα διαλυτικά καθαρισμού περιέχουν δηλητήρια τα οποία μπορούν να βλάψουν τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες διαχείρισης απορ-ριμμάτων και να μολύνουν το πόσιμο νερό, τις λίμνες, τα ποτάμια και τους ωκεανούς.

154

Απ

ρόβλ

επτο

10ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣΗ προσωπική σας ασφάλεια είναι η πρώτη σας προτεραιότητα μετά από κάποιο ατύχημα. Εάν εσείς ή κάποιος άλλος έχετε τραυματιστεί, αφιε-ρώστε τον απαραίτητο χρόνο για να εξετάσετε τη σοβαρότητα των τραυμάτων και αν είναι ασφαλές να συνεχίσετε την οδήγηση. Εάν είναι απαραίτη-το καλέστε για επείγουσα βοήθεια. Ακολουθήστε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς εάν κά-ποιο άλλο όχημα ή πρόσωπο έχει εμπλακεί στο ατύχημα ή εάν έχει προκληθεί ζημιά σε περιουσία τρίτων.

Εάν αποφασίσετε ότι είστε ικανός να οδηγήσετε με ασφάλεια, εκτιμήστε πρώτα τη κατάσταση της μοτοσυκλέτας σας. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί ακόμη, σβήστε τον και επιθεωρήστε τον προσε-κτικά. Επιθεωρήστε για διαρροές υγρών, ελέγξτε τη σύσφιξη σημαντικών βιδών και παξιμαδιών και διασφαλίστε τη λειτουργία σημαντικών εξαρτημά-των όπως το τιμόνι, οι μανέτες, τα φρένα και οι τροχοί.

Εάν υπάρχει κάποια μικρή ζημιά ή δεν είστε βέ-βαιος για κάποια πιθανή ζημιά, οδηγήστε προσε-κτικά και με χαμηλή ταχύτητα. Ορισμένες φορές, μια ζημιά μετά από ατύχημα είναι κρυμμένη ή δεν εμφανίζεται άμεσα, οπότε η μοτοσυκλέτα σας θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά από κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο το συντομότερο δυ-νατόν. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το εξουσιοδοτημέ-νο συνεργείο της Honda θα ελέγξει το σκελετό και την ανάρτηση μετά από κάποιο σοβαρό ατύχημα.

155

11

Προ

διαγ

ραφ

έςΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΟλικό μήκος 2.150 mmΟλικό πλάτος 750 mmΟλικό ύψος 1.070 mmΜεταξόνιο 1.435 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣΛάδι κινητήραΜετά την αποστράγγισή του 2,7 ℓΜετά την αποστράγγιση και 2,8 ℓτην αλλαγή του φίλτρου λαδιούΜετά την αποσυναρμολόγηση 3,5 ℓΡεζερβουάρ καυσίμου 18,7 ℓΡεζέρβα καυσίμου 4,2 ℓΧωρητικότητα συστήματος ψύξης 2,88 ℓΑριθμός επιβατών Οδηγός και ένας συνεπιβάτηςΜέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 188 κιλά

156

Προ

διαγ

ραφ

ές11

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΔιάμετρος και διαδρομή 67,0 x 42,5 mmΛόγος συμπίεσης 12,0: 1Κυβισμός 599 cm3

ΜπουζίΣτάνταρ CR9EH - 9 (NGK) ή

U27FER9 (DENSO)

Διάκενο μπουζί 0,80 - 0,90 mm

157

11

Προ

διαγ

ραφ

έςΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΚάστερ 25° 00’Ίχνος 99 mmΔιάσταση ελαστικών, μπροστά 120/70ZR17M/C(58W)

Διάσταση ελαστικών, πίσω 180/55ZR17M/C(73W)

Τύπος (εμπρός/πίσω) Radial - Χωρίς σαμπρέλα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΑρχική μείωση 2,111Σχέσεις ταχυτήτων 1η: 2.750 2α: 1.938 3η: 1.556 4η: 1.348 5η: 1.208 6η: 1.095Τελική μείωση 2.688

158

11Π

ροδι

αγρα

φές ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Μπαταρία 12V - 8,6AhΓεννήτρια 0,316kW/5.000 min-1 (rpm)

ΦΩΤΑΠροβολέας 12V - 60/55WΦως φρένων / Πίσω φως LEDΦλας Εμπρός: 12V - 21W x 2 Πίσω: 12V - 21W x 2Φως θέσης 12V - 5WΦως πινακίδας κυκλοφορίας 12V - 5W

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣΚεντρική ασφάλεια 30AΆλλες ασφάλειες 10A - 20A (CB600F) 10A - 20A - 30A (CB600FA)

159

12

Κατ

αλυτ

ικός

Μετ

ατρο

πέα

ςΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣΑυτή η μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με καταλυ-τικό μετατροπέα.Ο καταλυτικός μετατροπέας περιέχει πολύτιμα μέ-ταλλα που δρουν ως καταλύτες, προκαλώντας χη-μικές αντιδράσεις για τη μετατροπή των καυσαερί-ων, χωρίς να επηρεάζουν τα μέταλλα. Ο καταλυτι-κός μετατροπέας δρα σε υδρογονάνθρακες, μονο-ξείδιο του άνθρακα και μονοξείδια του αζώτου. Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι γνήσια ανταλλακτικά Honda ή άλλα ανάλογης ποιότητας.

Για την πραγματοποίηση των χημικών αντιδρά-σεων, ο καταλυτικός μετατροπέας πρέπει να λει-τουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην πλησιάζετε εύφλεκτα αντικείμενα, καθώς αυτά μπορεί να ανα-φλεγούν. Μη σταθμεύετε τη μοτοσικλέτα κοντά σε θάμνους, ξερά φύλλα ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

Οι ελαττωματικοί καταλυτικοί μετατροπείς επιβα-ρύνουν τον ατμοσφαιρικό αέρα και μπορεί να μει-ώνουν την απόδοση του κινητήρα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προστατέψετε τον καταλύτη της μοτοσυκλέτας σας.

• Χρησιμοποιείτε πάντοτε αμόλυβδη βενζίνη. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα διαφορετικού τύπου βενζίνης μπορεί να βλάψει τα μέταλλα του καταλύτη, καθιστώντας τον μη αποτελε-σματικό.

• Να διατηρείτε τον κινητήρα σας σωστά ρυθμι-σμένο.

• Αναθέστε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο συνερ-γείο τη διάγνωση και την επισκευή της μοτο-συκλέτας σας, σε περίπτωση που παρουσια-στούν προβλήματα, όπως το ρετάρισμα του κινητήρα, η πρόωρη ανάφλεξη, το σβήσιμο του κινητήρα ή η μη φυσιολογική λειτουργία του.