GENDER AKCIONI LOKALIZIRANJE GENDERA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 4 1.Uvod Gender akcioni plan...

Click here to load reader

download GENDER AKCIONI LOKALIZIRANJE GENDERA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 4 1.Uvod Gender akcioni plan (GAP)

of 141

 • date post

  27-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GENDER AKCIONI LOKALIZIRANJE GENDERA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 4 1.Uvod Gender akcioni plan...

 • LOKALIZIRANJE GENDERA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  GENDER AKCIONI PLAN

  OPĆINE ŽEPČE

  Žepče, lipanj 2012.

 • LOKALIZIRANJE GENDERA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  2

  Sadržaj

  Sadržaj ............................................................................................................................................................................................................................. 2

  1. Uvod ............................................................................................................................................................................................................................ 4

  2. Metodologija ............................................................................................................................................................................................................... 5

  3. Gender –senzitivna situaciona analiza ........................................................................................................................................................................ 6

  3.1. Profil općine .......................................................................................................................................................................................................... 6

  3.1.1. Geografski i prirodni resursi i upravljanje prostorom ....................................................................................................................................... 6

  3.1.2. Demografske karakteristike i kretanja .............................................................................................................................................................. 7

  3.1.3. Obrazovanje, sport i kultura ........................................................................................................................................................................... 16

  3.1.4. Zdravstvo i socijalna zaštita ............................................................................................................................................................................. 24

  3.1.5. Dostupnost fizičke infrastrukture, urbanizam i zaštita okoliša ....................................................................................................................... 27

  3.1.6. Stanovanje ....................................................................................................................................................................................................... 30

  3.1.7. Sigurnost .......................................................................................................................................................................................................... 32

  3.2. Analiza pravnog i regulatornog okvira i razvojnih politika ................................................................................................................................. 33

  3.2.1. Analiza regulatornog okvira definiranog od strane općine ............................................................................................................................. 33

  3.2.2. Analiza razvojnih politika općine ..................................................................................................................................................................... 34

  3.2.3. Veza sa razvojnim politikama viših razina vlasti i analiza njihovog utjecaja ................................................................................................... 34

  3.3. Kulturološke vrijednosti, društveni stavovi i percepcije u lokalnoj zajednici ..................................................................................................... 35

  3.4. Ekonomija ........................................................................................................................................................................................................... 42

  3.4.1. Pregled stanja i kretanja u lokalnoj ekonomiji i tržištu rada i dostupnost i kontrola resursa ......................................................................... 42

  4.2. Analiza ključnih aktera –zainteresiranih strana u sferi ekonomije (stakeholder analiza) .................................................................................. 79

 • LOKALIZIRANJE GENDERA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  3

  4.3.SWOT analiza pozicije žena u sferi tržišta rada ekonomije,i dostupnosti i kontrole resursa .............................................................................. 85

  3.5. Politika i civilno društvo ...................................................................................................................................................................................... 87

  3.5.1. Pregled stanja u sferama politike i funkcioniranja civilnog društva ................................................................................................................ 87

  3.5.2. Analiza ključnih aktera (zainteresiranih strana) u sferi politike i civilnog društva (stakeholder analiza) ..................................................... 104

  3.6. Analiza općinskog proračuna ............................................................................................................................................................................ 110

  3.6.1. Budžet općine Žepče – ROB situaciona analiza ............................................................................................................................................. 111

  4. Lokalni gender akcioni plan ..................................................................................................................................................................................... 114

  4.1.Definiranje i opis ključnih pitanja/problema ..................................................................................................................................................... 114

  4.1.1 Ključna pitanja u području ekonomije ............................................................................................................................................................ 114

  4.1.2 Obrazloženje odabira projekata/mjere/aktivnosti ......................................................................................................................................... 120

  4.1.3.Obrazloženje rezultata i utjecaja projekata ................................................................................................................................................... 121

  4.2.1. Ključna pitanja u području politike ................................................................................................................................................................ 121

  4.2.2. Obrazloženje odabira projekata/mjere/aktivnosti ........................................................................................................................................ 127

  4.2.3. Obrazloženje rezultata i utjecaja projekta .................................................................................................................................................... 127

  4.3.5. Vremenski plan implementacije ................................................................................................................................................................... 128

  4.3.6. Financijski plan ............................................................................................................................................................................................. 128

  4.3.7. Organizacijska struktura za implementiranje akcionog plana ...................................................................................................................... 129

  4.3.8. Monitoring i evaluacija .................................................................................................................................................................................. 130

  5. PRILOZI..................................................................................................................................................................................................................... 131

  5.1. Prilog 1 .............................................................................................................................................................................................................. 133

  5.2. Prilog 2 .............................................................................................................................................................................................................. 141

 • LOKALIZIRANJE GENDERA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  4

  1.Uvod

  Gender akcioni plan (GAP) općine Žepče je strateško-planski dokument općine koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.Trogodišnji Gender akcioni plan je izrađen kao okvir za poticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj, posmatrano sa gender aspekta.

  Kao takav, Gender akcioni plan je usuglašen sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na tematiku rodne ravnopravnosti i lokalnog razvoja, i to prije svega sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i He