G U A D E R E C U R S O S P A R A P E R S O A S O P O S ... cuerpos y convocatorias, que son

download G U A D E R E C U R S O S P A R A P E R S O A S O P O S ... cuerpos y convocatorias, que son

of 62

 • date post

  14-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of G U A D E R E C U R S O S P A R A P E R S O A S O P O S ... cuerpos y convocatorias, que son

 • GUÍA DE RECURSOS

  PARA PERSOAS

  OPOSITORAS

  XANEIRO 2018

  BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA

 • RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA

  1

  A Biblioteca Provincial da Coruña presenta esta guía como ferramenta de apoio na

  preparación de oposicións. Recolle os recursos dispoñibles na actualidade na

  Biblioteca que poden ser de utilidade a todas as persoas opositoras.

  A guía estrutúrase en catro apartados, dentro dos cales se relacionan os materiais por

  orde de publicación descendente:

  - Métodos prácticos para a preparación de oposicións: manuais de técnicas de

  estudo, entrenamento da memoria, relaxación ante os exames, etc. Unha serie

  de recursos útiles non só para persoas opositoras, senón tamén a estudantes de

  tódolos niveis.

  - Manuais de lexislación común: útiles para preparar a parte común de

  prácticamente a totalidade das oposicións, centrándose no estudo da

  Constitución, as leis 39/2015 e 40/2015 e outras habituais en tódolos temarios.

  - Manuais de lexislación específica: agrupados de xeito temático e dirixidos a

  oposicións concretas, referidos sempre a leis en vigor. Débese ter en conta que

  aínda que as leis estén en vigor, de algunas se publican continuas

  modificaciones.

  - Temarios específicos: recompilación de temarios, tests, e casos e exercicios

  prácticos agrupados por corpos e escalas. O intervalo temporal é 2007-2017

  (salvo no caso de dicionarios e manuais de idiomas) posto que moitos dos

  temarios dalgunhas convocatorias apenas cambiaron en varios anos.

  A selección de temarios específicos presentada nesta guía ten como data de

  publicación máis antiga o ano 2007, abarcando así un período temporal de 10

  anos nos que os contidos se manteñen actualizados. De tódolos xeitos, nos

  fondos da Biblioteca Provincial pódense atopar temarios e manuais de test e

  exercicios prácticos máis antigos, ou de outros corpos e convocatorias, que

  son de utilidade para preparar oposicións con temarios que apenas varían no

  tempo, ou para practicar a dinámica das preguntas. Pódense consultar todos

  no catálogo: https://www.dacoruna.gal/web-bp/dc1gao.htm

  Nota: consultar sempre a actualización das leis en www.boe.es

  Xaneiro de 2018

  https://www.dacoruna.gal/web-bp/dc1gao.htm http://www.boe.es/

 • RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA

  2

  La Biblioteca Provincial de A Coruña presenta esta guía como herramienta de apoyo

  en la preparación de oposiciones. Recoge los recursos disponibles en la actualidad en

  la Biblioteca que pueden ser de utilidad a todas las personas opositoras.

  La guía se estructura en cuatro apartados, dentro de los cuales se relacionan los

  materiales por orden de publicación descendente:

  - Métodos prácticos para la preparación de oposiciones: manuales de técnicas

  de estudio, entrenamiento de la memoria, relajación ante los exámenes, etc.

  Una serie de recursos útiles no sólo para personas opositoras, sino también a

  estudiantes de todos los niveles.

  - Manuales de legislación común: útiles para preparar la parte común de

  prácticamente la totalidad de las oposiciones, centrándose en el estudio de la

  Constitución, las leyes 39/2015 y 40/2015 y otras habituales en todos los

  temarios.

  - Manuales de legislación específica: agrupados de forma temática y dirigidos a

  oposiciones concretas, referidos siempre a leyes en vigor. Debe tenerse en

  cuenta que aunque las leyes estén en vigor, de algunas se publican continuas

  modificaciones.

  - Temarios específicos: recopilación de temarios, tests y casos y ejercicios

  prácticos agrupados por cuerpos y escalas. El intervalo temporal es de 2007-

  2017 (salvo en el caso de diccionarios y manuales de idiomas) puesto que

  muchos de los temarios de algunas convocatorias apenas cambiaron en varios

  años.

  La selección de temarios presentada en esta guía tiene como fecha de

  publicación más antigua el año 2007, abarcando así un período temporal de

  10 años en los que los contenidos se mantienen actualizados. De todas

  maneras, en los fondos de la Biblioteca provincial se pueden encontrar

  temarios y manuales de test y ejercicios prácticos más antiguos, o de otros

  cuerpos y convocatorias, que son de utilidad para preparar oposiciones con

  temarios que apenas cambiaron, o para practicar la dinámica de las

  preguntas. Se pueden consultar todos en el catálogo:

  https://www.dacoruna.gal/web-bp/dc1gao.htm

  Nota: consultar siempre la actualización de las leyes en www.boe.es

  Enero de 2018

  https://www.dacoruna.gal/web-bp/dc1gao.htm http://www.boe.es/

 • RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA

  3

  MÉTODOS PRÁCTICOS PARA A PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS ................. 7

  Métodos prácticos para la preparación de oposiciones

  Preparación de exames orais ........................................................................ 7 Preparación de exámenes orales

  Preparación de probas psicotécnicas ......................................................... 8 Preparación de pruebas psicotécnicas

  Técnicas de estudo e manuais prácticos .................................................... 9 Técnicas de estudio y manuales prácticos

  Reducir a ansiedade durante o estudo e os exames ............................. 13 Reducir la ansiedad durante el estudio y los exámenes

  Entrenamento e mellora da memoria ........................................................ 14 Entrenamiento y mejora de la memoria

  MANUAIS DE LEXISLACIÓN COMÚN ................................................................ 15

  Manuales de legislación común

  Constitución española de 1978 ................................................................... 15

  Ley 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo

  común .............................................................................................................. 16 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común

  Ley 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público ... 16 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público

  Función pública .............................................................................................. 17

  Administración local de Galicia .................................................................. 17

  Igualdade ........................................................................................................ 18 Igualdad

  MANUAIS DE LEXISLACIÓN ESPECÍFICA ........................................................... 19

  Manuales de legislación específica

  Dereito administrativo ................................................................................... 19 Derecho administrativo

  Xurisdicción contencioso administrativa .................................................... 19 Jurisdicción contencioso administrativa

  Xurisdicción social .......................................................................................... 20 Jurisdicción social

 • RECURSOS PARA OPOSICIÓNS BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA

  4

  Lei de sociedades de capital ...................................................................... 21 Ley de sociedades de capital

  Solo, catastro, propiedade horizontal e arrendamentos urbanos ........ 22 Suelo, catastro, propiedad horizontal y arrendamientos urbanos

  Enxuízamento civil e criminal ....................................................................... 24 Enjuiciamiento civil y criminal

  Sucesións ......................................................................................................... 25 Sucesiones

  Lei concursal ................................................................................................... 25 Ley consursal

  Asistencia e prestacións ................................................................................ 26 Asistencia y prestaciones

  Dereito da Unión Europea ............................................................................ 27 Derecho de la Unión Europea

  Outra lexislación ............................................................................................. 28 Otra legislación

  TEMARIOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 29

  Auxiliares administrativos ............................................................................... 29

  De corporacións locais .............................................................................. 29 De corporaciones locales

  De institucións sanitarias ............................................................................ 30 De instituciones sanitarias

  Da Administración Xeral do Estado ......................................................... 31 De la Administración General del Estado

  Administrativos ................................................................................................ 32

  De corporacións locais ........