Frequency of Chinese Characters Usage...

download Frequency of Chinese Characters Usage ±‰­—½ç”¨é¢‘ç‡è¨ ç»è®

of 160

 • date post

  26-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  16.470
 • download

  22

Embed Size (px)

description

Legoo mandarin 汉字使用 频率表 统计 Frequency of Chinese Characters usage. Good for Chinese learning

Transcript of Frequency of Chinese Characters Usage...

 • 1. (Yahoo)2009 (Google) 2005 (Baidu) 2009 6763 86405823 500 78.53 % 15047.79390030065.39790050077.988200100091.91527150096.47563200098.38765250099.24388300099.63322350099.82015www.LEGOO MANDARIN.com 1

2. 4000 99.916454500 99.964715000 99.986335500 99.995536000 99.999016479 100.000006500 100.000006763 100.000001-1501 Y2 Zhng3 Zi4 Nin5 Rn6 R7 H8 Shng9 De10 Yu11 Yu12 W13 Sh14 Xi15 Yng16 Zh17 D18 Xn19 Le20 Wi21 B22 Hu23 Yun24 Yo25 Sn26 Y27 G28 Bn29 Duwww.LEGOO MANDARIN.com 2 3. 30Xio31Q32Sh33Qun34Zh35Shu36Mng37Dng38Do39Fn40Ho41Go42Li43Du44r45D46Hu47B48Wn49Ji50S51K52Nng53De54Zh55Chng56J57Shu58Sh59Du60Zu61W62Din63C64Ch65Tin66Y67Jn68N69Sh70Li71Shn72Shwww.LEGOO MANDARIN.com 3 4. 73Hu74Su75Gu76Fng77Xng78Gu79Ji80B81Xu82Hn83F84Ni85Ji86Bio87Qin88Jing89Y90G91T92Y93N94Wn95F96L97Shng98Pn99Sh100 Shu101 W102 Shng103 Ch104 Ma105 Gi106 Cng107 Zhng108 Ji109 Hu110 B111 Zhng112 Kn113 Q114 Mi115 Gngwww.LEGOO MANDARIN.com 4 5. 116 Q117 Z118 Ho119 J120 Xn121 Sh122 Zi123 Y124 Tng125 M126 Ling127 Hu128 Dng129 Hi130 Wng131 Mi132 L133 Jn134 Q135 De136 Bo137 Zng138 Xing139 Li140 Wi141 Jin142 Zh143 Zu144 Fi145 Ki146 Gi147 i148 T149 Qng150 Wiwww.LEGOO MANDARIN.com 5 6. 151-300151 T152 Gng153 Yun154 Do155 Bi156 Tio157 J158 Zhng159 M160 W161 Nn162 X163 Zhn164 S165 D166 Bi167 F168 Yn169 Bi170 Jn171 Sh172 Xin173 R174 D175 Zi176 Di177 Wng178 B179 Wn180 Hu181 Hi182 Chng183 Jin184 Zu185 Men186 Bng187 Mi188 Zh189 D190 Xingwww.LEGOO MANDARIN.com 6 7. 191 Yu192 Shng193 Ti194 Xi195 Zu196 Di197 Rng198 Y199 Zhn200 T201 Din202 Ci203 n204 Cho205 Kui206 R207 Din208 Xng209 Sh210 N211 Chng212 C213 Gng214 Q215 Dn216 Q217 Zh218 Z219 T220 Mn221 Zhe222 Jn223 Z224 Sh225 Li226 Dn227 Zhng228 Gn229 Sh230 H231 Min232 Nn233 Shuwww.LEGOO MANDARIN.com 7 8. 234 Gun235 Sho236 Jng237 J238 Ling239 Ti240 Q241 Qing242 Chng243 Hu244 J245 Wi246 Xng247 J248 Yng249 Ku250 Lo251 Li252 Yu253 Bn254 Gung255 Hu256 Jng257 Sh258 Zhng259 Bi260 Xn261 Qng262 Yun263 Ch264 Z265 Hu266 M267 Jin268 Yn269 Mi270 Ch271 Zhng272 Xin273 Shu274 Fng275 Y276 Xinwww.LEGOO MANDARIN.com 8 9. 277 Dng278 Bi279 Zhn280 Shn281 Qin282 Jio283 J284 Su285 Xun286 Zhu287 Mng288 Zho289 Chng290 Li291 Zh292 T293 Lio294 Bn295 Zhun296 F297 Xing298 Zho299 Jin300 Tng301-500301 Ln302 M303 Ji304 Jio305 Xin306 Dng307 Ji308 Chng309 K310 Yun311 Cn312 Shwww.LEGOO MANDARIN.com 9 10. 313 n314 Y315 Shng316 Qi317 Dng318 Gng319 Tn320 Shung321 Bin322 Ch323 Zhng324 Xng325 Sng326 Tu327 Png328 Pin329 Bn330 Gi331 Bo332 Xi333 Bn334 H335 Xng336 R337 X338 Yu339 Qng340 Q341 r342 Ji343 Qn344 Gng345 Shu346 Xing347 Fng348 K349 Ln350 Fng351 Shn352 T353 Zh354 G355 Miwww.LEGOO MANDARIN.com 10 11. 356 Shn357 Shn358 Me359 Chn360 Chn361 Gn362 Zh363 Tng364 Bng365 L366 Gun367 Png368 Bo369 Zh370 Shu371 Qin372 K373 You374 Gng375 Bng376 Xing377 Su378 G379 Chun380 L381 Nn382 Tun383 Shu384 Fn385 Lin386 Lu387 Xio388 Jn389 Cng390 D391 Z392 Fng393 Jio394 Hng395 L396 Z397 Sh398 Mnwww.LEGOO MANDARIN.com 11 12. 399 Kng400 S401 Hu402 n403 Yng404 Rn405 Ji406 Zhung407 D408 J409 Ch410 Pio411 K412 L413 Fi414 Hu415 Bo416 Zh417 Qu418 Q419 Zu420 Gu421 Chung422 Pin423 B424 L425 Yun426 Yu427 Bin428 Nn429 Zhun430 Ji431 Do432 Hung433 Yu434 Xi435 Yun436 T437 Q438 Zhu439 Yu440 Jn441 Shwww.LEGOO MANDARIN.com 12 13. 442 Lng443 Ne444 Y445 Ko446 Yng447 Ji448 Dun449 Jio450 Y451 Hun452 J453 J454 Y455 To456 Chng457 Sh458 Hi459 Xing460 Yn461 Sh462 Jing463 Gun464 Yn465 Ch466 Zhn467 Sh468 Jn469 J470 J471 Dio472 Cng473 Y474 Y475 Wn476 Qng477 A478 Gung479 Du480 Bi481 Zh482 Ji483 Er484 Mngwww.LEGOO MANDARIN.com 13 14. 485 Zhn486 Pi487 Jing488 Sh489 Lng490 Fn491 Rng492 L493 Ba494 Xio495 Y496 Qi497 Zh498 Dun499 J500 Sun501-1000501 Ru502 Lin503 Pi504 S505 Xi506 Qi507 Hu508 Ji509 Yn510 511 G512 Xi513 Jng514 Yn515 Pi516 Hu517 Fi518 Xi519 Yn520 Siwww.LEGOO MANDARIN.com 14 15. 521 B522 Lng523 Zh524 Kun525 S526 Zo527 T528 Tng529 Zng530 Yun531 Ji532 L533 Lng534 Zhn535 Bn536 Xn537 Ch538 Pi539 B540 Mng541 B542 D543 Mu544 Cn545 Yng546 Min547 P548 D549 Zho550 Gun551 H552 Zh553 W554 Chn555 F556 Zh557 Y558 Zu559 Qun560 Jing561 Qi562 Xu563 Binwww.LEGOO MANDARIN.com 15 16. 564 Tu565 M566 Tu567 B568 Yn569 Ni570 J571 Wn572 Li573 Xing574 Hn575 Cho576 Bi577 G578 Zhn579 F580 Z581 Ci582 Zh583 Yu584 Jn585 Mo586 Nng587 Li588 N589 Ti590 Q591 Gng592 Pi593 K594 F595 Li596 Tin597 Yu598 Ling599 H600 Sh601 Yo602 J603 Wi604 Mn605 S606 Zuwww.LEGOO MANDARIN.com 16 17. 607 Go608 N609 Jing610 Zhng611 Sh612 F613 Sh614 Shng615 Yng616 Y617 Xu618 Y619 H620 Wi621 Gn622 C623 Sh624 Tng625 Yng626 Y627 Pn628 u629 W630 Yn631 Wng632 Zo633 o634 Ji635 Y636 J637 K638 J639 Chun640 Lng641 Wng642 L643 Bin644 Bi645 Wn646 J647 Xin648 Ji649 Dngwww.LEGOO MANDARIN.com 17 18. 650 Ji651 C652 Zh653 Lu654 S655 Zh656 Gun657 S658 Gn659 Ji660 Ch661 Zh662 Ko663 L664 P665 Yn666 Ch667 Zh668 L669 Jng670 Xin671 Wn672 Xing673 S674 Ru675 Gu676 G677 Zhng678 Sh679 Shng680 Hun681 Su682 Jin683 Qun684 Chng685 Yn686 Do687 Zh688 Di689 Co690 Y691 Zhu692 Dngwww.LEGOO MANDARIN.com 18 19. 693 Chun694 L695 Shng696 Dng697 Ci698 Wu699 Chn700 Y701 Jio702 Y703 W704 Q705 Qio706 Zh707 X708 X709 F710 M711 Z712 Jun713 Y714 Kng715 Wi716 F717 Bio718 B719 Yng720 Ln721 Chng722 Ti723 Zhung724 Ci725 B726 P727 Lu728 Fn729 Fng730 X731 Jin732 Chun733 F734 Bi735 Shngwww.LEGOO MANDARIN.com 19 20. 736 F737 L738 Xing739 G740 Rng741 Zh742 Cu743 Wi744 Xng745 Jin746 Lng747 D748 Jin749 H750 M751 Qun752 Gu753 Fn754 Qn755 Zhng756 Yun757 Qi758 Dng759 Ji760 Qng761 Ci762 Wn763 Sh764 Tu765 Zhng766 Y767 Go768 J769 Sng770 Zhng771 Y772 X773 Zhu774 Sh775 B776 Yng777 Ling778 Kuiwww.LEGOO MANDARIN.com 20 21. 779 Zh780 Lun781 Jn782 Yng783 Dng784 Ji785 Y786 Xi787 Yng788 Dun789 Kng790 Do791 Y792 Y793 J794 Wi795 H796 G797 Shn798 Dn799 Zi800 Do801 Ln802 Fu803 Y804 Bo805 C806 Mio807 Dun808 Hn809 Sh810 Dio811 Gng812 Bng813 Fn814 H815 Gng816 Chung817 Wng818 X819 X820 H821 Guwww.LEGOO MANDARIN.com 21 22. 822 Y823 X824 Nng825 Sn826 L827 Du828 Y829 Tng830 Bng831 D832 Hu833 B834 Zhng835 Ji836 D837 Tio838 Mo839 Shu840 X841 Gu842 Chng843 Z844 Rn845 Zh846 Du847 Ji848 Sh849 Sh850 Fng851 Gi852 Zhun853 Kng854 W855 Dng856 Y857 Po858 Jin859 Xn860 Tng861 Mi862 J863 Y864 Jiowww.LEGOO MANDARIN.com 22 23. 865 Jin866 Hng867 T868 Shng869 Hng870 M871 C872 Zhng873 Yn874 L875 Qing876 Nin877 Wn878 F879 Shn880 Run881 Gu882 Gu883 Li884 Jng885 Cn886 Pn887 Xi888 Ba889 Mi890 Dng891 Tu892 Zh893 J894 Bn895 Lng896 Su897 Ci898 Xio899 K900 Y901 Zh902 M903 Di904 P905 Fng906 Hu907 Shwww.LEGOO MANDARIN.com 23 24. 908 Jng909 Q910 Chng911 J912 Rn913 F914 Cho915 Bng916 H917 Tng918 Fn919 Sh920 Sh921 Sn922 Dng923 Q924 Ti925 M926 Ku927 J928 Nio929 Hu930 Zh931 Zu932 G933 J934 X935 La936 Lin937 Zho938 Mn939 r940 J941 Zo942 Jn943 Qu944 Yn945 J946 Jng947 Ji948 K949 Y950 Ruwww.LEGOO MANDARIN.com 24 25. 951 Kun952 Yng953 Gn954 Qin955 M956 Qng957 K958 Su959 Go960 Chung961 Zh962 Qun963 Hui964 Hn965 S966 P967 Sh968 H969 Tng970 C971 Hi972 Zhng973 Ku974 Y975 Xio976 Ln977 Nng978 X979 Sn980 L981 Ling982 Z983 Xing984 Gu985 Gui986 Xing987 Shu988 L989 Sh990 Jn991 Yn992 Yng993 Wiwww.LEGOO MANDARIN.com 25 26. 994 Sh995 Kn996 P997 Xi998 Y999 Yi1000 Qu1001-25001001 Kung1002 L1003 Shng1004 Gu1005 Tng1006 J1007 Fn1008 Ti1009 Shn1010 Cng1011 Sng1012 Ya1013 Ru1014 Su1015 S1016 Xi1017 Lng1018 Kn1019 Gun1020 Q1021 J1022 Fn1023 Wi1024 X1025 Yn1026 Y1027 Mo1028 Fn1029 Zhwww.LEGOO MANDARIN.com 26 27. 1030 Ju1031 Zng1032 Zh1033 Fng1034 Yu1035 Xing1036 Niang1037 Mng1038 Ln1039 J1040 Wng1041 Sh1042 Yun1043 Y1044 Li1045 Yng1046 Xian1047 Ch1048 Sho1049 X1050 G1051 Xio1052 Ling1053 M1054 Chng1055 Ji1056 Ju1057 Xi1058 W1059 Jn1060 Di1061 No1062 Chng1063 Y1064 Shi1065 Zhng1066 Jng1067 Mn1068 Lin1069 Po1070 Bin1071 Shng1072 Tnwww.LEGOO MANDARIN.com 27 28. 1073 N1074 Rn1075 H1076 Png1077 Hn1078 Hn1079 Lin1080 Hun1081 Ln1082 Y1083 Wn1084 Tng1085 Ji1086 n1087 Sun1088 Gng1089 Dng1090 Jng1091 H1092 Zhung1093 Tng1094 Ho1095 Zhn1096 D1097 B1098 Zhng1099 Chng1100 Shn1101 1102 Qun1103 R1104 Jng1105 Chng1106 Pin1107 J1108 Jng1109 Fu1110 Mi1111 Bi1112 J1113 Bo1114 Fn1115 Gngwww.LEGOO MANDARIN.com 28 29. 1116 F1117 Mi1118 T1119 Dn1120 Yng1121 Ju1122 Dn1123 Qing1124 Bng1125 N1126 Hu1127 Tu1128 Lin1129 Xing1130 Tin1131 N1132 Di1133 Z1134 Xing1135 Bi1136 Xin1137 Yo1138 Tu1139 Cn1140 C1141 Tu1142 Zh1143 Rng1144 Jin1145 Chu1146 Png1147 Tng1148 Y1149 Ji1150 Zun1151 Ni1152 Mng1153 Tng1154 Rng1155 Tin1156 M1157 K1158 Zhuwww.LEGOO MANDARIN.com 29 30. 1159 Ji1160 Yng1161 Ni1162 Ji1163 Chu1164 Yng1165 Y1166 Zhn1167 H1168 Yn1169 Yu1170 Sn1171 M1172 Dn1173 Bo1174 Ji1175 Su1176 Lu1177 Tio1178 Yng1179 J1180 Wi1181 Jng1182 Jng1183 Cho1184 n1185 J1186 Mi1187 Cn1188 To1189 K1190 J1191 Bn1192 G1193 Hng1194 M1195 Qio1196 Y1197 Dng1198 Pi1199 Zhi1200 X1201 Bwww.LEGOO MANDARIN.com 30 31. 1202 Jn1203 J1204 1205 Xng1206 Yu1207 Shn1208 Shu1209 Fi1210 Xin1211 Hn1212 Yn1213 X1214 Din1215 Png1216 Gn1217 Kung1218 C1219 Kng1220 Hu1221 Fang1222 Jn1223 Shu1224 Hn1225 G1226 Dn1227 Chn1228 Pn1229 Jn1230 Jin1231 Mio1232 n1233 Jin1234 Lng1235 Bo1236 Zh1237 Lng1238 G1239 S1240 Dn1241 Wi1242 Xn1243 Sh1244 Juwww.LEGOO MANDARIN.com 31 32. 1245 Co1246 Li1247 Qin1248 Ho1249 Y1250 Qing1251 Du1252 Zh1253 Zn1254 Ti1255 J1256 Li1257 Fi1258 Lng1259 Jie1260 Yo1261 M1262 S1263 Tu1264 Shu1265 Hng1266 Ji1267 Rn1268 Z1269 W1270 Zng1271 Zh1272 M1273 Gu1274 Zhi1275 Hu1276 Qin1277 Dn1278 Ling1279 G1280 Mo1281 Sh1282 Zh1283 Tng1284 Huan1285 Nun1286