E-Commerce for SMEs II

of 58 /58
E-Commerce for SMEs II สสสสสสสส สสสสสสสส www.thaibusinessmarket.com E-Mail: [email protected] Tel 084-140-6000

Embed Size (px)

description

E-Commerce for SMEs II. สิทธิเดช ลีมัค เดช www.thaibusinessmarket.com E-Mail: [email protected] Tel 084-140-6000. หัวข้อ. เนื้อหาที่ดีมาจากไหน ? Story Telling (กรณีศึกษา QUALY) จากร้านดั้งเดิมสู่ร้านออนไลน์ 5 ปัจจัยความสำเร็จของอีคอมเมิร์ช ข้อความแบบไหน ? เขียนแล้วโดนใจ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of E-Commerce for SMEs II

Page 1: E-Commerce for SMEs II

E-Commerce for SMEs II

สิ�ทธิ�เดช ลีมั�คเดชwww.thaibusinessmarket.com

E-Mail: [email protected] 084-140-6000

Page 2: E-Commerce for SMEs II
Page 3: E-Commerce for SMEs II

หั�วข้�อ• เนื้��อหัาท�ดมัาจากไหันื้ ?• Story Telling (กรณีศึ�กษา QUALY)• จากร�านื้ด��งเด�มัสิ!"ร �านื้ออนื้ไลีนื้#• 5 ปั%จจ�ยความัสิ'าเร(จข้องอคอมัเมั�ร#ช• ข้�อความัแบบไหันื้ ? เข้ยนื้แลี�วโดนื้ใจ• การเลี�อกใช�สิ��อใหั�เก�ดปัระโยชนื้#

Page 4: E-Commerce for SMEs II

Business

Wisdom

Knowledge

Information

Data

Page 5: E-Commerce for SMEs II
Page 6: E-Commerce for SMEs II
Page 7: E-Commerce for SMEs II
Page 8: E-Commerce for SMEs II
Page 9: E-Commerce for SMEs II
Page 10: E-Commerce for SMEs II
Page 11: E-Commerce for SMEs II
Page 12: E-Commerce for SMEs II
Page 13: E-Commerce for SMEs II
Page 14: E-Commerce for SMEs II
Page 15: E-Commerce for SMEs II
Page 16: E-Commerce for SMEs II
Page 17: E-Commerce for SMEs II
Page 18: E-Commerce for SMEs II
Page 19: E-Commerce for SMEs II
Page 20: E-Commerce for SMEs II
Page 21: E-Commerce for SMEs II
Page 22: E-Commerce for SMEs II
Page 23: E-Commerce for SMEs II
Page 24: E-Commerce for SMEs II
Page 25: E-Commerce for SMEs II
Page 26: E-Commerce for SMEs II
Page 27: E-Commerce for SMEs II
Page 28: E-Commerce for SMEs II
Page 29: E-Commerce for SMEs II
Page 30: E-Commerce for SMEs II
Page 31: E-Commerce for SMEs II
Page 32: E-Commerce for SMEs II
Page 33: E-Commerce for SMEs II
Page 34: E-Commerce for SMEs II
Page 35: E-Commerce for SMEs II
Page 36: E-Commerce for SMEs II
Page 37: E-Commerce for SMEs II

ความัสิ'าเร(จข้องอคอมัเมั�ร#ช

Page 38: E-Commerce for SMEs II

ผู้!�ปัระกอบการ

มัความัร�บผู้�ดชอบมัข้�อมั!ลี ท�นื้ต่"อความัเปัลี�ยนื้แปัลีง เพื่��อวางแผู้นื้อนื้าคต่พื่�ฒนื้าต่นื้เองอย!"เสิมัอกลี�าท'า !

Page 39: E-Commerce for SMEs II

1. สิด ใหัมั" หัลีากหัลีาย หัาง"าย

Page 40: E-Commerce for SMEs II

ค2ณีภาพื่ข้องข้�อมั!ลี ภาพื่- ค2ณีปัระโยชนื้#อ'านื้วยความัสิะดวกด�วยระบบช'าระเง�นื้

Page 41: E-Commerce for SMEs II

เอกลี�กษณี# / เคร�อข้"าย

Page 42: E-Commerce for SMEs II

https://www.facebook.com/TaxiBikesThailand?fref=ts

Page 43: E-Commerce for SMEs II

Out of Home Media

Page 44: E-Commerce for SMEs II

VDO Clip on Youtube

Page 45: E-Commerce for SMEs II

1 ภาพื่ แทนื้ 100 ค'าพื่!ด

Page 46: E-Commerce for SMEs II

เมั��อปั4ท�แลี�วแมั"ผู้มัเปั5นื้มัะเร(ง ผู้มัต่กงานื้ รถโดนื้ท2บ เง�นื้เก(บเหัลี�อ 300 บาท มั�นื้เปั5นื้จ2ดต่กต่'�าท�สิ2ดในื้ชว�ต่ท�ผู้มัเคยเจอ แต่"ชว�ต่ก(เหัมั�อนื้สิปัร�ง ย��งถ!กกดท�บใหั�แบนื้เท"าไหัร" มั�นื้ก(ย��งเด�งแรงมัากข้��นื้เท"านื้��นื้ บทเรยนื้หัฤโหัดคร��งนื้��นื้ท'าใหั�ผู้มัเลี�กเปั5นื้มันื้2ษย#เง�นื้เด�อนื้อย"างเด(ดข้าด ไมั"ต่�องต่อกบ�ต่รเข้�างานื้ 9 โมังเช�าแลีะรอเปั5นื้อ�สิระหัลี�ง 6 โมังเย(นื้อกต่"อไปั จากการเปั5นื้นื้ายต่�วเองครบ 1 ปั4คร��ง ผู้มัค�นื้พื่บว"านื้�ค�อย2คท�การเปั5นื้ลี!กจ�างยากกว"าการเปั5นื้นื้ายต่�วเอง แลีะถ�าผู้มัได�เจอ “The 4-Hour Work Week สิบายด แต่"รวยได�” ผู้มัคงเปั5นื้นื้ายต่�วเองเร(วข้��นื้อย"างนื้�อย 1 ปั4

Tim Ferriss ค�อมัหัาเศึรษฐีท�ท'างานื้สิ�ปัดาหั#ลีะ 4 ช��วโมัง ท�เหัลี�อเข้าใช�เท�ยวท��วโลีก เฉพื่าะหันื้�งสิ�อเลี"มันื้�ท�เข้าเข้ยนื้มัยอดข้ายรวมัท��วโลีกเก�นื้ 1 ลี�านื้เลี"มั…!!! เรยกได�ว"ารวยไปัเลีย นื้�ย�งไมั"รวมัรายได�ทางอ��นื้ๆอกข้องผู้!�เข้ยนื้อกมัากมัายท�เปั5นื้การการ�นื้ต่ว"าเข้ารวยจร�งจากการท'างานื้แค"ไมั"ก�ช� �วโมังต่"อสิ�ปัดาหั#

นื้�วยอร#ก ไทมัสิ#, วอลีลี# สิต่รท เจอร#นื้�ลี แลีะ บ�สิ�เนื้สิ วคจ�ดใหั�หันื้�งสิ�อเลี"มันื้�เปั5นื้หันื้�งสิ�อท�คนื้อยากท'าธิ2รก�จร2 "นื้ใหัมั"สิมัควรอ"านื้เปั5นื้อย"างย��ง แต่"นื้"าเสิยดาย การต่พื่�มัพื่# สิบายด แต่"รวยได� ต่อนื้ปั4 “ ” 2010 ไมั"ค"อยปัระสิบความัสิ'าเร(จในื้ไทย คนื้ไทยสิ"วนื้ใหัญ่"ไมั"เช��อว"าสิ��งเหัลี"านื้�สิามัารถเก�ดในื้จร�ง ไมั"มัใครสินื้ใจหันื้�งสิ�อ How to ท�สิอนื้ใหั�เปั5นื้นื้ายต่�วเอง แบบ Step by Step จนื้กระท��งปั4 2014 มัาถ�ง ซึ่��งเปั5นื้ปั4ท�เสิยงระทมัข้องลี!กจ�างด�งท�สิ2ด หันื้�งสิ�อเลี"มันื้�กลีายเปั5นื้ความัหัว�งข้องคนื้ท�เบ��อหันื้"ายการเปั5นื้มันื้2ษย#เง�นื้เด�อนื้ท�นื้ท“สิบายด แต่"รวยได� ท�ผู้มัมัถ�อเปั5นื้หันื้�งสิ�อภาคภาษาไทย” ลี(อต่สิ2ดท�ายในื้ปัระเทศึ ถ�าหัมัดจากลี(อต่นื้� ค2ณีจะต่�องรอใหั�ลี�ข้สิ�ทธิ�=หัลี2ดในื้อก 1 ปั4 แลีะภาวนื้าใหั�มัสิ'านื้�กพื่�มัพื่#ใดว'านื้�กพื่�มัพื่#หันื้��งต่พื่�มัพื่#อกคร��ง

Page 47: E-Commerce for SMEs II

แก"นื้ท�เจ�าข้องหันื้�งสิ�อต่�องการจะสิ��อสิาร หั�วใจข้องหันื้�งสิ�อเลี"มันื้�ค�อ ทำ��ง�นให้�น�อยลง แต่�มี�ร�ยได้�ทำ��“มี�กกว่��เด้�มี”

ต่อนื้แรกผู้มัเข้�าใจว"าอต่านื้�ข้�โมั�ช�วร# อะไรฟร"ะ ท'างานื้นื้�อยลีงแต่"ได�เง�นื้เยอะข้��นื้ เปั5นื้ไปัไมั"ได�…???

แต่"พื่ออ"านื้จบปั2?ปั ผู้มัว"ามั�นื้ก(ไมั"ได�ยากนื้�หัว"า เพื่ราะมั�นื้เปั5นื้ปัระสิบการณี#ต่รงข้องผู้!�เข้ยนื้ โดยเฉพื่าะบทแรก เปั5นื้บทท�ผู้มัชอบท�สิ2ด เพื่ราะ Tim ใช�กระดาษเก�อบ 100 หันื้�าในื้การอธิ�บายความักลี�วแลีะว�ธิการกระโดดก�าวข้�ามั

ความักลี�วข้องมันื้2ษย#เง�นื้เด�อนื้มัาเปั5นื้นื้�กธิ2รก�จ ไมั"ว"าค2ณีจะกลี�วอะไร Tim เข้ยนื้ด�กคอความักลี�วค2ณีไว�หัมัดเลีย อะไรนื้ะ เร��องเปั@าหัมัาย ผู้มัว"าถ�าค2ณีอ"านื้จากหันื้�าแรกจนื้ถ�งหันื้�า

149 ค2ณีเจอเปั@าหัมัายแนื้"…!!!

Page 48: E-Commerce for SMEs II

แต่"ข้�อเสิยข้องหันื้�งสิ�อเลี"มันื้�ก(มัอย!" ผู้มัคงต่�องเต่�อนื้ค2ณีก"อนื้ท�ค2ณีจะต่�ดสิ�นื้ใจเปั5นื้เจ�าข้องหันื้�งสิ�อเพื่ราะมั�นื้นื้"าหัง2ดหัง�ดจร�งๆ ข้�อเสิยข้องหันื้�งสิ�อเลี"มันื้�ค�อหันื้�าปักมั�นื้หั"วย ผู้!�แปัลีแปัลีได�จ�ดสินื้�ท ต่�องใช�สิมัาธิ�ในื้การอ"านื้สิ!ง คนื้ท�ร �กการเปั5นื้มันื้2ษย#เง�นื้เด�อนื้ไมั"ควรอ"านื้ แลีะหั�วข้�อบางอย"างคนื้ไทยท'าไมั"ได�ง"ายๆเพื่ราะค"าเง�นื้แลีะว�ฒนื้ธิรรมัท�แต่กต่"างก�นื้ แต่" Idea ท�เหัลี�อท�เข้าใหั�นื้��นื้ใช�ได�เลีย…!!!หันื้�งสิ�อเลี"มันื้�ราคาปักข้ายอย!"ท� 295 บาท แนื้"นื้อนื้ ถ�าผู้มัข้ายต่'�ากว"าราคาปัก ผู้มัจะเอามัาท'าไมัหัลีะคร�บ ผู้มัไมั"มัทางข้ายในื้ราคาปักแนื้"ๆ ด�งนื้��นื้สิ'าหัร�บใครท�ต่�องการสิ��งซึ่��อหันื้�งสิ�อ “The 4-Hour Work Week สิบายด แต่"รวยได� ผู้มัข้อค�ดราคาเพื่��มัจากปัก ” 50 บาท เปั5นื้ 295 + 50 = 345 บาท แลีะเนื้��องจากผู้มัข้ายราคาแพื่งกว"าปักแลีะผู้มัเกรงใจค2ณีมัากๆ ผู้มัข้อต่อบแทนื้เปั5นื้การสิ"ง EMS ฟรเพื่��อเปั5นื้การข้อบค2ณี แลีะท'าใหั�หันื้�งสิ�อถ�งมั�อค2ณีเร(วท�สิ2ดเท"าท�จะเร(วได�นื้ะคร�บ มัจ'านื้วนื้จ'าก�ด หัมัดแลี�วหัมัดเลียคร�บว�ชญ่# Out of Stock หัมัดแลี�วคร�บผู้มั…!!!

Page 49: E-Commerce for SMEs II

ท"านื้ค�ดว"า ข้�อความั ใดท�ท'าใหั�เข้า“ ”ข้ายข้องได� ?

Page 50: E-Commerce for SMEs II

http://www.pixnode.com/

Page 51: E-Commerce for SMEs II

TV Commercial

Page 52: E-Commerce for SMEs II
Page 53: E-Commerce for SMEs II
Page 54: E-Commerce for SMEs II

“ถ�ามัเง�นื้ ฉ�นื้จะเปัลี�ยนื้เง�นื้เปั5นื้ปั%ญ่ญ่า”

ว.วช�รเมัธิ

Page 55: E-Commerce for SMEs II

“ฝึBกต่�วเอง แก�ในื้สิ"วนื้เลีวข้องต่�วเอง”

เฉลี�มัช�ย โฆษ�ต่พื่�พื่�ฒนื้#

Page 56: E-Commerce for SMEs II

“ฉ�นื้ต่�องการความัสิ2ข้”ดร.อาจอง ช2มัสิาย ณี อย2ธิยา

Page 57: E-Commerce for SMEs II

“อยากมัชว�ต่อย"างมัความัสิ2ข้ต่�องจ�บความัค�ดต่�วเองใหั�ท�นื้”

ดร.วรภ�ทร# ภ!"เจร�ญ่

Page 58: E-Commerce for SMEs II

“ท'าสิ��งท�ร �ก ชนื้ะต่�วเองว�นื้ลีะนื้�ด ค�ดการใหัญ่"”

บ�ณีฑิ�ต่ อ��งร�งษ