Co musisz wiedzie‡, zanim wyjedziesz?

download Co musisz wiedzie‡, zanim wyjedziesz?

of 24

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Co musisz wiedzie‡, zanim wyjedziesz?

 • C H I N A - T h i n g s To Kn o w B efo re Yo u G o

  Co musisz wiedzie, zanim wyjedziesz?

  Chiny

  Children | Students | Business people | Tourists

 • C H I N A - T h i n g s To Kn o w B efo re Yo u G o

  Udajc si do innego kraju lub nawizujc znajomo z cudzoziemcami, trzeba wzi pod uwag

  rnice kulturowe, z ktrymi mona si zetkn. Mog one dotyczy wielu kwestii - jedzenia, sto-

  sunku do czasu, zasad zachowania, szacunku czy yciowych priorytetw. Trzeba take zdawa sobie

  spraw z zupenie naturalnej ludzkiej skonno do tworzenia uoglnie na temat innych narodw.

  Jest to zupenie niezalenie od wiadomoci, e przecie wszyscy mieszkacy danego kraju nie

  zachowuj si tak samo - mylenie stereotypami pomaga zrozumie odmienne warunki kulturowe

  oraz odnale si w nich. Przed nami kilka wskazwek dotyczcych Chin, specyfiki kultury chiskiej

  oraz nawizywania kontaktw osobistych lub biznesowych z Chiczykami. Wskazwki te trzeba

  potraktowa z delikatnym dystansem, gdy tak samo jak mieszkacy innych krajw Chiczycy

  s rni. Wikszo z nich jednak wychowaa si w podobnych realiach, wic powszechnie te same

  kwestie stanowi norm spoeczn. Mamy nadziej, e zaprezentowane przez nas informacje stan

  si punktem wyjcia do odkrywania Chin i bogactwa ich kultury.

  C H I N Y - co m u s i sz w i e d z i e , za n i m w y j e d z i e sz ?

  Przedmowa

 • C H I N A - T h i n g s To Kn o w B efo re Yo u G o

  Kilka sw o ChinachChiny s najwikszym pastwem Azji i trzecim co do wielkoci po Rosji i Kanadzie - krajem wiata. Terytorium okoo 9. 600 000 km 2 zamieszkuje wicej ni 1.300 000 000 ludzi.

  BASIC MODULE |

  W Chinach znajduje si wiele wielomiliono-wych aglomeracji. Zgodnie z danymi Chiskiej Spoecznej Akademii Nauk na rok 2009 w Chinach jest 118 miast zamieszkaych przez ponad 1 mln osb i 4 miasta powyej 10 mln. Najbardziej zaludnione miasta to: Chongqing okoo 29.190.000 w 2011 roku, Szanghaj 23.470.000 w roku 2011, Pekin 20.180.000 w roku 2011, region Hongkongu zamieszkuje tylko okoo 7.071.576 osb.

  Chiny to nazwa nadana przez obcych. Sami Chiczycy tradycyjnie nazywaj swj kraj Pastwem rodka (Zhongguo), Wielk Krain, Wielkim Krajem. Istotnie Chiczycy uwaali w przeszoci swoje pastwo za cen-trum wiata. Dzi take Chiczycy s bardzo dumni z wasnej kultury, narodu, pastwa. Nie powinno si wic krytykowa przy Chiczyku kraju jego przodkw, gdy nasz rozmwca moe poczu si obraony. Tak samo jak pod-czas podry do innych krajw, tak i w Chinach naley swoje krytyczne opinie zachowa dla siebie. Dotyczy to szczeglnie takich spraw, ktre wytykane s Chinom przez Pastwa Zachodu, czyli polityka jednego dziecka, prze-strzeganie praw czowieka oraz 3 T Tybet, Tajwan i Tianamen.

  Cz

  1

  Wedug oficjalnych danych rzdowych Chiny zamiesz-kiwane s przez 56 mniejszoci narodowe. S to na-prawd mniejszoci, gdy 90% Chiczykw naley do narodowoci Han, pozostawiajc w tyle 55 mniej-szoci rozsianych po caym kraju. Nikt w Chinach nie chce, by mniejszoci ubywao, wic nie zostay one objte Polityk Jednego Dziecka (rzdow polityk kontroli urodze).Wedug bada przeprowadzonych przez Uniwersytetu Purdu w roku 2007, ponad poowa chiskiego spoe-czestwa to ateici. Jest to skutek, gwnie rewolucji kulturalnej. Poza tym w Chinach mona znale wy-znawcw praktycznie kadej religii - taoizmu, buddy-zmu, islamu, judaizmu.

  C H I N Y - co m u s i sz w i e d z i e , za n i m w y j e d z i e sz ?

  w Chinach mona znale wyznawcw

  praktycznie kadej religii -

  taoizmu, buddyzmu,

  islamu, judaizmu

 • C H I N A - T h i n g s To Kn o w B efo re Yo u G o

  Cz

  1

  Indywidualne podejcie do czowieka, jako jednostki, jest charakterystyczne dla kultury Zachodu. Natomiast Chiczycy od najmod-szych lat s uczeni, e najwaniejsz wartoci jest spoeczno jej dobro jest waniejsze ni dobro jednostki. W zwizku z tym Chiczyk bardzo czsto robi to, co robi inni, myli, jak myl inni, a decyzje podejmuje grupowo. W kocu, jeli wszyscy postpuj w okrelony sposb, to jest w tym jaki sens. Podstawow wartoci wyznawan przez Chiczykw jest harmonia w grupie. Wyrniajcy si z tumu ekscentrycy i indywidualici biantai (nie-normalni) s postrzegani bardzo negatywnie, cho ta tendencja ulega stopniowej zmianie. Ale, cho mode pokolenie wykazuje wiksze tendencje do indywidualizmu, nadal bardzo silne jest poczucie przynalenoci do rodziny, firmy czy kraju.

  Chinese people regard the principles of

  Mniejszoci etniczneBASIC MODULE |

  C H I N Y - co m u s i sz w i e d z i e , za n i m w y j e d z i e sz ?

 • C H I N A - T h i n g s To Kn o w B efo re Yo u G o

  Cz

  1

  Chiczycy uwaaj tradycyjne zasady taoizmu i kon-fucjanizmu za fundamentalne dla swojej kultury i pielgnuj je take wspczenie. Z nich wywodzi si denie do harmonii ze wiatem, samoakcepta-cja oraz pi cnt okrelajcych zasady ycia spoecz-nego wedug Konfucjusza: wiedza, cnota, etykieta, szczero, sprawiedliwo i wspaniaomylno.

  Dla Chiczyka najwaniejsze jest tzw. zachowanie twarzy. To zjawisko mona utosami z zachodnim pojciem godnoci, honoru i reputacji. Szacunkiem cieszy si osoba, ktra zachowuje swoj twarz i dba, by mogli zachowa j inni. Utrata twarzy to dla Chiczyka tragedia. Dlatego tak wane jest dyplo-matyczne prowadzenie rozmw. Bezporednia kry-tyka, szczeglnie dotyczca punktu widzenia danej osoby, moe spowodowa utrat twarzy i przyczy-ni si do zerwania potencjalnej przyjani czy kontak-tw biznesowych.

  Chiczycy nie znosz popisywania si. Ceni skrom-no, a uprzejmo rozumiej jako negowanie was-nej osoby, ktre jest mniej wicej tosame z zachod-ni formu skromnociow. Chiczyk zawsze bdzie umniejsza sobie i podnosi godno drugiej osoby. W restauracji bdzie kci si o to, kto ma paci rachunek, a na komplement odpowie, e nie jest go wart. Dobrze pamita, e tego samego oczekuje od rozmwcy.

  Szacunek dla tradycji determinuje ycie Chiczyka. Nic w tym dziwnego, zwaywszy, e kontynuuj je-dyn na wiecie tradycj trwajcej nieprzerwanie od kilku tysicy lat. Chiczycy swj wkad w rozwj cywi-lizacji uwaaj (nie bez racji) za nieoceniony. Istotnie, co ludzko poczaby bez papieru, makaronu, por-celany, systemu dziesitnego, parasola, jedwabiu, kompasu, taczki, druku, prochu, herbaty, szczoteczki do zbw i papieru toaletowego?

  Wartoci i postawyBASIC MODULE |

  C H I N Y - co m u s i sz w i e d z i e , za n i m w y j e d z i e sz ?

 • C H I N A - T h i n g s To Kn o w B efo re Yo u G o

  Cz

  2

  Dzieci w Chinach

  Polityka Jednego Dziecka prowadzona w Chinach sprawia, e Chiczycy od 1970 roku wychowuj gwnie jedynakw. Jednak w zwizku ze wzrostem poziomu zamonoci spoeczestwa, rzd zaczyna zmienia to podejcie. Posiadanie duej iloci dzieci jest obok drogich samochodw i posiadoci - przejawem zasobno-ci rodziny, ktr sta na opacenie wszystkich podatkw narzu-conych przez pastwo. Dziecko jest centrum rodziny nazywa-ne jest Maym cesarzem. Nawet w uboszych rodzinach krewni staraj si zapewni dzieciom wszystko co najlepsze.

  Dzieci w Chinach s uwielbiane. Ich posiadanie jest celem ycia. Dzieci nie s postrzegane jako odrbne istoty, ale jako potomkowie czyli kontynuacja rodu. Chiczyk jest nierozerwalnie i doywotnio zwizany ze swoj rodzin, ktr kocha i akceptuje, ale te jest gboko we wszystko zaangaowany i wie wszystko o kadym swoim czonku.

  CHILDREN MODULE |

  W Chinach niemowlakiem zajmuj si przed wszystkim dziadkowie. Wzki dziecice nie s popularne. Tradycyjnie dzieci s noszo-ne na rkach lub na plecach przez znacznie duszy czas ni ich rwienicy w krajach za-chodnich. Dzieci pi take w pokojach ro-dzicw duej ni w domach Europejskich. Uwaa si, e budzi to w dzieciach ducha zbiorowoci tak wanego dla Chiczyka.

  C H I N Y - co m u s i sz w i e d z i e , za n i m w y j e d z i e sz ?

 • C H I N A - T h i n g s To Kn o w B efo re Yo u G o

  May Chiczyk nie ma wielu wolnych chwil. Chiski rodzic uwaa, e zbyt wiele wolnego czasu odbija si negatywnie na wynikach w nauce. Jeli czas wol-ny si jednak pojawi, pozwala si dzieciom puszcza latawce, trenowa kun-fu, gra w tenisa stoowego, w badmintona czy inne gry na wieym powietrzu. Rodzice postrzegaj to jako element wpywajcy na oglny rozwj dziecka.

  Mio rodzicw chiskich to przede wszystkim troska o rozwj dziecka. Mody Chiczyk ma by pracowi-ty i dy do doskonaoci. Zadaniem dorosych jest za wyposaenie latoroli w umiejtnoci przydatne w dorosym yciu. Identycznie jak w innych krajach Chiskim dzieciom nie pozwala si marnowa czasu na telewizj i gry komputerowe, cho mode pokole-nie coraz czciej uywa Internetu.

  Tradycyjna chiska matka nie bardzo przejmuje si samoocen dziecka. Swoje niezadowolenie z efektw jego pracy wyraa dosownie i czsto bardzo dosad-nie. Nie zachwyca si te wszystkim, co zrobi dziecko - pewne rzeczy s oczywiste i nie trzeba ich nagra-dza. Natomiast sukcesy i osignicia budz zachwyt caej rodziny. Ostatnio jednak ten sposb wychowa-nia poddawany jest dyskusji w chiskich mediach.

  Wielk wag w wychowaniu dzieci przykada si do cnoty dong shi, czyli do tego, aby dziecko zawsze i bez napominania zachowywao si stosownie do sytuacji. Dzieci maj by uwane i dojrzae, naj-pierw zadba o innych, potem o siebie. Mody czo-wiek musi te przewidywa potrzeby innych.

  Dzieci w ChinachCHILDREN MODULE |

  C H I N Y - co m u s i sz w i e d z i e , za n i m w y j e d z i e sz ?

  Cz

  2

 • C H I N A - T h i n g s To Kn o w B efo re Yo u G o

  EdukacjaEdukacja w Chinach traktowana jest nadzwyczaj powanie i ma pierwszestwo przed wszystkimi innymi sprawami. Z dziemi wie si wielkie nadzieje i konsekwentnie prowadzi si do ich realizacji.

  STUDENTS MODULE |

  Nauka w chiskiej szkole opiera si gwnie na wiczeniu pamici. By pozna prawidow pisowni