Analyse Identi, Lelystad

download Analyse Identi, Lelystad

of 50

 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

:: IDENTI, Lelystad :: Analyse Moderne Architectuur :: Kees Bunk, Kevin Feyth, Rien van der Scheur, Margriet Troost ::

Transcript of Analyse Identi, Lelystad

 • I D E N T I , L e l y s t a d

  Analyse Moderne Architectuur

 • I D E N T I , L e l y s t a d

  Analyse Moderne Architectuur

  29-05-2009BTAS.01

  Kees Bunk S1013871,Kevin Feyth S1014441,Rien van der Scheur S1007984,Margr iet Troost S1009834.

 • V O O R W O O R D

  In Nederland bevinden z icht een groot aantal gebouwen. Een groot scala van gebouwen, verschi l lend van nieuw tot oud, k lass iek tot modern.

  Aan ons de taak om een analyse te verr ichten naar de inhoud, het ensemble, construct ie en gevels van een bepaalde gebouw. Het betreft hier het gebouw Identi te Lelystad.Het gebouw is kr i t i sch onder de loep genomen en dit heeft een leerzaam resultaat als gevolg.

  Voor u l igt ons analyseplan van het betreffende gebouw. Bi j aanvang van het project z i jn er verschi l lende fasen door lopen. Er i s een traject van voorbereiding, onderzoek en analyseren voorbi j gegaan om uiteindel i jk tot een goed resultaat te komen.

  De uitvoer ing van deze analyse is mogel i jk gemaakt door de vr i jgevigheid van Makelaarsbureau Vl ieg O.G. te Lelystad.

  Graag hopen wi j dat de analyse aan uw verwachting zal voldoen en dat er veel k i jkplez ier gepaard gaat bi j het doornemen van deze rapportage.

  Zwol le, 29-05-2009

  Kees Bunk,Kevin Feyth,Rien van der Scheur,Margr iet Troost.

 • I N H O U D S O P G A V E

  Voorblad T i telblad Voorwoord Inhoudsopgave Inleiding 5 01 Algemene informatie - ident i 6 - architect 7 02 Ensemble - l igging 8 - spacemate 11 03 Woning - rout ing 14 - woningtypes 15 - plattegrondtypes 16 - organisat ie en rout ing 17 - ger ichtheid 26 - pr ive en buitenruimtes 32 - hoofdmassa 35 - corr idortype 36 - le iding- en kokerschachten 37 04 Construct ie en Gevel - krachtenafdracht 38 - draagconstruct ie 42 - gevel 43 - detai ls 49 05 Bi j lage - foto impress ie 50

 • I N L E I D I N G

  In het 2e halve jaar van het leer jaar 2008/2009 is er een analyse gemaakt van een gebouw in Nederland. Het betreft hier het gebouw Identi te Lelystad.

  T i jdens het bezoek aan het gebouw is er de benodigde informatie verworven door middel van informatieboekjes verzamelen, naar makelaars gaan en fotos maken.

  Vervolgens is er een onderverdel ing gemaakt in de manier van uitvoer ing, de project leden hebben de uitwerking van de vragenl i j s t verzorgd. Nadat de analyse van het gehele gebouw en haar ensemble was voltooid door al le project-leden, is het geheel nagekeken en tot een net boekwerk verwerkt.

  Al lereerst kr i jgt u algemene informatie over de architect en Ident i .Vervolgens kr i jgt u een analyse van het ensemble, daarna van de woningen en uiteindel i jk van de contruct ie, gevels en detai ls .

  Wi j hopen met deze analyse een helder, duidel i jk beeld te scheppen van de diverse aspec-ten van het architectonische gebouw.

  Namens de gehele projectgroep veel k i jk en lees plez ier gewenst!

  5

 • 0 1 A L G E M E N E I N F O R M A T I E

  I D E N T I

  Locatie: Lelystad, Z i lverparkkade , NederlandCategorie: woonfunctie en kantoorfunctieOpdrachtgever: Develop projectontwikkel ingBVO: 3300 m 2Start jaar: 2002Oplever ing: 2007Programma: Woontoren met 3 lagen kantoren

  De woontoren Ident i (ook wel Kavel I genoemd) kent een grote typologische var iat ie aan appartementen: panoramawoningen, maisonnettes en penthouses. De dr ie onderste bouw-lagen kr i jgen een kantoorbestemming. De uitspar ingen in de gevel geven de woontoren een sterk sculpturaal en alz i jdig karakter. Hier en daar z i jn ze wit omkaderd. Ook verraden de uitspar ingen de posit ie van de diverse woningtypen. Zodoende geeft de var iat ie aan appar-tementen de toren z i jn rel if . Zo hebben de panoramawoningen grote balkons aan voor- en achterz i jde en verklapt een grote blokvormige uitspar ing de dubbele hoogte van de maison-nettewoning. Het gebouw is hoger dan de aangrenzende kavels, hetgeen het sculpturale karakter nog versterkt. Het geheel wordt uitgevoerd in een auberginezi lverk leur ige baksteen. De toren maakt onderdeel uit van een complex waarin 12 architecten als Er ick van Egeraat, Meyer en van Schooten, SeArch, de Zwarte Hond en XX architecten deelnemen.

  Gerelateerde projecten:- Groningen, Harbour, House Appartementen- Rotterdam, L loydpiertoren Appartementen

  Kernwoorden: individual i teit , water, woongebouw, penthouse, appartementen, baksteen.

  6

 • 0 1 A L G E M E N E I N F O R M A T I E

  A R C H I T E C T

  DE ZWARTE HONDBi j De Zwarte Hond werken, onder leiding van Jur jen van der Meer, Wi l lem Hein Schenk, Jeroen de Wi l l igen en Er ic van Keulen, ongeveer 80 mensen. Het bureau heeft vest igingen in Groningen en Rotterdam. In 1985 r ichtten Thon Karelse en Jur jen van der Meer De Zwarte Hond op.

  MULTIDISCIPLINAIRDe Zwarte Hond is een mult idiscipl inair ontwerpbureau met jarenlange ervar ing in een breed werkveld. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en inter ieurarchitecten werken in teams aan de opgaven. Voor het bepalen van de beste ontwerpstrategie wordt gezocht naar een synergie tussen stedenbouwkundige, architectonische en landschappe-l i jke oploss ingen.Goede architectuur en stedenbouw vragen om een wi jde bl ik. Zelf ref lect ie en nieuwsgier ig-heid z i jn dan ook karaktertrekken die De Zwarte Hond typeren.

  REALISTDe Zwarte Hond is een real ist . Ze worden sterk gedreven door hun wi l om projecten te rea-l i seren. Om die reden beginnen ze vaak met een analyse van de maatschappel i jke, ru imte-l i jke en economische context. Zo kr i jgen ze een beeld van de geldende real i teit .

  De Zwarte Hond ontwerpt voor de toekomst. Duurzaamheid duurt het langst en dat z ie je in hun ontwerpen. Bi jvoorbeeld in de detai l ler ing en de mater iaalkeuze. Of in de f lexibi l i teit van ruimtes. Duurzaam kan natuur l i jk ook gewoon betekenen een bi jzonder plan maken dat ju ist daardoor toekomstwaarde heeft. Innovatie, kennisuitwissel ing en ervar ingen van speci-al isten op al ler lei gebied dragen eveneens bi j aan toekomstger ichte ontwerpen.

  EVENWICHTDe Zwarte Hond is gefascineerd door de zoektocht naar het ongewisse, het ongezegde. Iedere nieuwe opgave wordt met grote nieuwsgier igheid en gret igheid opgepakt. Een ontwerp moet functioneren en bi jzonder z i jn. Wanneer pragmatisme en onbevangenheid in evenwicht z i jn, voelt de Hond z ich op z i jn best.

  7

 • 0 2 E N S E M B L E

  L I G G I N G

  Om de l igging aan te geven is er een overz icht van Nederland weergegeven in f iguur 01.Hier i s te z ien dat Lelystad centraal i s gelegen in Nederland en in de provin-cie F levoland.In f iguur 02 vind je Ident i in Lelystad.

  In f iguur 03 is de sche-matische l igging van de Z i lverparkkade, en Ident i te z ien. Deze l igging is zeer centraal in het centrum van Lelystad. De Z i lverparkkade is als het ware gesitueerd tegen de kop van het winkelcentrum. Ook het t reinstat ion bevindt z ich op enkele minuten loopafstand.

  Figuur 01Lelystad in Nederland

  Figuur 02Ident i in Lelystad

  LEGENDA

  Spoorl i jn

  Hoofdwegennet

  Figuur 03Schematische weer-gave l igging Ident i in hoofdwegennet

  8

 • LEGENDA

  Ident i

  Over ige Woongebouwen

  Overige Gebouwen

  Water

  Beplant ing

  Figuur 04De Zi lverparkkade

  0 2 E N S E M B L E

  L I G G I N G

  De Zi lverparkkade bestaat uit een verzamel ing van hoogbouw ontworpen door bekende en minder bekende architectenbureaus in ver-schi l lende st i j len, terwi j l het toch een eenheid vormt. De Z i lverparkkade omvat zo-wel commercile ruimtes als appartementencomplexen. E lke kavel heeft een eigen naam. Deze z i jn:- Cal l i s te- Dominor- Fensal i r- Ident i- Alumea

  De voorkant van het bouw-blok is ger icht naar de r ich-t ing van het z iekenhuis, daar z i t echter nog een grote vi jver tussen. De ruim opge-zette omgeving zorgt ervoor dat De Z i lverparkkade al van geruime afstand z ichtbaar is , boven en tussen de ande-re bebouwing van Lelystad.

  Op dit moment is De Z i lverparkkade nog niet af-gerond. Aan de rechterkant wordt nog gebouwd.

  De conf igurat ie voor het stedel i jk ensemble is een woonblok in een r i j van vr i j -staande gebouwen aan een kade.

  9

 • 0 3 W O N I N G

  L I G G I N G

  De tekening in f iguur 05 laat het perspectief z ien vanaf de overkant van de vi jver. Deze tekening laat de s i tu-at ie z ien ten t i jde van de analyse. Volgens het plan zul len aan de rechterz i jde nog enkele blokken ge-bouwd worden.

  Aan de achterz i jde van de gebouwenreeks is een par-keergarage gelegen. (F iguur 06)

  In garage, Garage Zi lverparkkade, i s er de mogel i jkheid om de auto binnen te parkeren, maar ook boven op het dek.

  De omliggende gebou-wen kunnen gebruik maken van de col lect ieve autostalplaats.

  Het gevolg voor het gebouw is , dat het gebouw los staat van de parkeergarage. Er i s geen onderkelder ing nodig om de autos te plaatsen.

  Figuur 06Parkeergarage

  Figuur 05Perspectief

  10

 • 0 2 E N S E M B L E

  S P A C E M A T E

  Voor de Area vul len wi j de totale oppervlakte van de kavel in.Dit i s 318 m.

  De Footpr int i s de op-pervlakte van de beganegrondvloer.Dit i s 318 m.

  Als laatste voeren we de Gross F loor Area in. Dit i s de oppervlakte van al le v loeren.Deze is 3742.

  De waarden:- GSI : 1- FSI : 11.76- OSR: 0.00- L: 11.76

  In f iguur 07 z i jn de inge-voerde gegevens z ichtbaar.

  Helaas gaat het programma niet verder dan onze waar-