Amway Home

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Amway Home

 • SN PHM CHM SC GIA DNGSN PHM CHM SC GIA DNGAmway HomeAmway Home

 • QUY NH CHUNG

 • NI DUNGNI DUNG 1. Gii thiu dng sn phm Amway HomeTM1. Gii thiu dng sn phm Amway Home2. 2. Sn phm git ty qun o SA8TM

  2 1 Sn phm nc ty vt bn trc khi git SA8TM2.1. Sn phm nc ty vt bn trc khi git SA8TM2.2. Sn phm nc git m c SA8TM

  TM3. Nc ra chn Amway Home Dish DropsTM

  4. Nc ra b mt Amway Home L.O.C y4.1. Nc ra a nng L.O.C 4 2 Nc lau chi nh bp Amway Home L O C4.2. Nc lau chi nh bp Amway Home L.O.C4.3. Nc lau knh Amway Home L.O.C.

 • 1. DNG SN PHM

  Git t SA8 R b t L O C R h Di h D D h t

  1. DNG SN PHM CHM SC GIA DNG AMWAY HOMETM

  Git ty SA8 Ra b mt L.O.C Ra chn Dish Drops Dng c h tr

  Nc ty vt bn SA8 500ml

  Nc ra a Nng L.O.C. 1L Dish Drops 1L Bnh pha long 500 lS 8 500 500ml

  Nc gitSA8 1L Nc lau chi nh bpv lau knh Bnh xt 500ml

 • 1 DNG SN PHM1. DNG SN PHM CHM SC GIA DNG AMWAY HOMETM

  Cng ngh BIOQUEST FORMULA- Cng thc c quyn v m c

  - Hiu qu cao cht lng vt triHiu qu cao, cht lng vt tri-Thn thin vi mi trng:

  Thnh phn thin nhin: Da, Cam,chanh qut v khong chtchanh, qut v khong cht.

  C kh nng phn hy sinh hc

  c kim tra da liu Khng cha pht-pht

  - c kim tra da liu

 • ENZYMES Hot ng nh th no?ENZYMES Hot ng nh th no?

  Vt bnVt bn t c

 • Cht hot ng b mt hot ng nh th no

  Si vi

  Cht hot ng b mt hot ng nh th no

  Si viCc phn t ca

  Vt bcht hot ng b mt

  Vt bn

 • Ch h t h tChng nhn ca cc t chc quc t

  AISEInternational Association for Soaps,

  Detergents and Maintenance Products

  DFEDesign for the EnvironmentDesign for the Environment

  SFISustainable Forest InitiativeSustainable Forest Initiative

 • 2. SN PHM GIT TY QUN O SA8TM

  Nc ty vt bn Nc git trc khi git m c

 • 2.1. NC TY VT BN TRC KHI GIT SA8TMTRC KHI GIT SA8TM

  SKU: 112958NPP: 152.000 VND

 • 2.1. NC TY VT BN TRC KHI GIT SA8TM

  Th h h

  TRC KHI GIT SA8TM

  Thnh phn:

  Cng thc cha enzyme c oCng thc cha enzyme c oTy sch nhanh cc vt bn cng uCha cht hot ng b mt Lm bong vt bn v gip qu trnh git ty sauLm bong vt bn v gip qu trnh git ty sau d dng hn

 • 2.1. NC TY VT BN TRC KHI GIT SA8TM

  Cng dng v li ch:

  TRC KHI GIT SA8TM

  Cng dng v li ch:

  Loi b cc vt bn cng u.g Tin dng cho vic x l vt bn trc khi git Sn phm thch hp cho tt c cc loi qun o

  khng phai mu v c th git ckhng phai mu v c th git c

  Cc k hiu qu trong vic lm sch c tay v q g yc o

 • 2.1. NC TY VT BN TRC KHI GIT SA8TM

  Cch s dng:TRC KHI GIT SA8TM

  Cch s dng:

  Trc khi git : Cho sn phm trc tipTrc khi git : Cho sn phm trc tip ln vt bn, trong vng 1-2 pht cho n khi sn phm thm su vo vt bnn khi sn phm thm su vo vt bn. Sau git theo cch thng thng khi cc vt bn cn tcc vt bn cn t

 • 2.1. NC TY VT BN TRC KHI Gi SA8TM

  Lu :TRC KHI Gi SA8TM

  Th gc khut ca qun o trc khiLu :

  Th gc khut ca qun o trc khi trc tip sn phm ln vt bn mun lx l.

  Khng s dng cho vi len v la t g g nhin.

  Th h d i l iTheo hng dn git ty trn tng loi qun o.

 • 2.1. NC TY VT BN TRC KHI GIT SA8TM

  Minh ha sn phm:TRC KHI GIT SA8TM

  Vt liu:

  p

  Vt liu:- 01 vin ko cao su

  - 01 ming vi trng- Nc ty vt bn trc khi git SA8Nc ty vt bn trc khi git SA8

 • 2. 1. NC TY VT BN TRC KHI GIT SA8TM

  Minh ha sn phm:TRC KHI GIT SA8TM

  Quy trnh:

  p

  - Nhai ko cao su cho n khi ht ng- t ming ko cao su sao cho dnh cht vo vi. g - Cho nc ty vt bn trc khi git SA8 ln mt sau phn vi b dnh ko cao susau phn vi b dnh ko cao su.- nc ty vt bn thm vo vi trong 30 giy, sau g ko cao su rasau g ko cao su ra.

 • 2.2. NC GIT M C SA8TM

  SKU: 112532NPP: 225 000 VNDNPP: 225.000 VND

 • 2.2. NC GIT M C SA8TM

  Thnh phn:1 Ch 2 l ht h t b t1. Cha gp 2 ln cht hot ng b mt2. Enzymesy3. Thnh phn lm mm nc

  4. Cht quang hot (cht lm sng vi)5 Ha tan tt thnh phn bo v da tay5. Ha tan tt thnh phn bo v da tay6. Thnh phn chng n mn7. Cht lm mm vi, hng thm t nhin

 • 2.2. NC GIT M C SA8TM

  i Gi h b Cng dng v li ch:

  Hai trong mt: Git sch cc vt bn cng u v lm mm vi, k c trong thi tit lnh.

  Ph hp cho tt c cc loi vi c th git c k c tr emk c tr em.

  t to bt An ton cho my git. y g C th s dng cho git tay v git my. c kim nghim v da liu, sn phm

  khng gy kch ng da.khng gy kch ng da.

 • 2 2 NC GIT M C SA8TM

  Cch s dng:

  2.2. NC GIT M C SA8TM

  Cch s dng:Git my y

  np bnh (15ml) pha vi 30 lt nc 1 np bnh (30ml) pha vi 45 lt nc

  Chai 1lt = 66 ln git (5kg mi ln git)Chai 1lt 66 ln git (5kg mi ln git)Git tay

  np bnh (15ml) pha vi10 lt ncLoi b nhng vt bn cng uLoi b nhng vt bn cng u

  Cho sn phm trc tip ln vt bn. Sau mt vipht cho qun o vo my git hoc git tay.

 • 2 2 NC GIT M C SA8TM

  Ch

  2.2. NC GIT M C SA8TM

  Ch :

  Khng s dng cho vi len v la t nhin.

  Theo hng dn git ty trn tng loi Theo hng dn git ty trn tng loi qun o.

  Ngm trc khi git tng hiu qu i hgit sch.

 • 2 2 NC GIT M C SA8TM

  Minh ha sn phm

  2.2. NC GIT M C SA8TM

  Minh ha sn phm

  Vt liu:- 01 ming vi trng

  01 bt - 01 bt mc nc- 01 thi son- Nc git SA8

 • 2 2 NC GIT M C SA8TM

  Minh ha sn phm

  2.2. NC GIT M C SA8TM

  Minh ha sn phm

  Quy trnh:Dng son v bt mc nc v ln ming vi v- Dng son v bt mc nc v ln ming vi v

  i cho vt bn kh. i SA8 bi l b - Dng nc git SA8 m c bi ln vt bn v

  ch 1-3 pht.- Sau v nh ri x sch trong t nc. - Ly khn ra vt kh v gi thngLy khn ra, vt kh v gi thng.

 • Cc yu t nh hng nCc yu t nh hng nhiu qu git ty q g y

  Bn cnh sn phm git ty tt, cn lu cc yu t sau:

  C l i i i Cc loi vi si. C l i t b Cc loi vt bn. Cc yu t nh hng khc Cc yu t nh hng khc.

 • Cc yu t nh hng nCc yu t nh hng nhiu qu git ty

  Cc Loi Vi Si q g y

  1. Cotton

  2. Linen

  3. La

  4. Len

  5 S i h t5. Si nhn to

 • Cc yu t nh hng nCc yu t nh hng nhiu qu git ty

  Phn loi vt bn v cch x l 1 Nh b h h (P i )

  q g y

  1. Nhm vt bn thuc cht m (Protein) v cht bt ng (Carbohydrate) Cht m: vt bn t mu, c, trng, sa, nc

  tng cht thi (phn em b dnh trn t) nc sttng, cht thi (phn em b dnh trn t), nc sttht c thc phm,

  Cht bt ng: S c la, nc mu ng, kem n, nc ngt kem nh rng thc phm tinh btnc ngt, kem nh rng, thc phm tinh bt, X l t

 • Cc yu t nh hng nCc yu t nh hng nhiu qu git ty

  Phn loi vt bn v cch x l

  q g y

  2 Nh b h d h

  Phn loi vt bn v cch x l

  2. Nhm vt bn thuc du m: vt son, phn m

  h b d th t t M i i hphm, b, du thc vt, st Mayonnaise, xi nh

  giy vt du nht vt nha ng vt ch spgiy, vt du nht, vt nha ng, vt ch sp.

  X l kh X l kh

 • Cc yu t nh hng nCc yu t nh hng nhiu qu git ty

  Phn loi vt bn v cch x l q g y

  3. Nhm vt bn thuc cht nhum mu: Vt mc, sn nc, tri cy (xoi, chui, sri, da hu, nc c

  chua,)., )Cn nhng vt bn c cha cht tannin nh: c ph, tr,ru X l kh

 • Cc yu t nh hng nCc yu t nh hng nhiu qu git ty

  Phn loi vt bn v cch x l q g y

  4. Nhm vt bn kt hp: l loi vt bn kt hp t

  nhm du m, nhm protein & nhm thuc nhum nh

  vt mc lng du, c ph sa, nc st c chua, st tht

  nng,

  u tin x l vt bn protein trc.

 • Cc yu t nh hng nCc yu t nh hng nhiu qu git ty

  Cc yu t nh hng khc q g y

  1. cng ca nc2 Thi i i 2. Thi gian git ty3 Nhit ca nc3. Nhit ca nc4. Tc ng ca ha cht5. Tc ng c hc

  6. Hng dn git kh7 Chun b qun o trc khi git7. Chun b qun o trc khi git

 • HOT NG

  1.Sn phm git ty SA8 ci tin mi c im p g yg c bit?

  a Cng thc Bioquest m ca. Cng thc Bioquest m c b. Thn thin vi mi trng, c kh nng phn

  hy sinh hcc Chit xut t cc thnh phn thin nhinc. Chit xut t cc thnh phn thin nhind. C 3 cu trn

 • 3 NC RA CHN3. NC RA CHN AMWAY HOME DISH DROPSTM

  SKU: 110488NPP: 165.000 VND

 • 3 NC RA CHN3. NC RA CHN AMWAY HOME DISH DROPSTM

  Thnh phn:p- Cng thc c quyn Bioquest m c vi cc cht hot ng b mt c bit c th tcc cht hot ng b mt c bit, c th t phn hy.c chit xut t ta t l hi tinh du da- c chit xut t ta t, l hi, tinh du da.

  - Hng thm d chu- Khng cha pht-pht

 • 3 NC RA CHN3. NC RA CHN AMWAY HOME DISH DROPSTM

  Cng dng v li ch: Loi b nhng vt bn v vt du m

  cng u mt cch d dngcng u mt cch d dng. D ra sch li vi nc Thch hp ra rau, c, qu. Mm mi cho da tay Mm mi cho da tay Mi hng du nh t nhin. kim tra v da liu. Khng gy kch

  ng dang da

 • 3 NC RA CHN3. NC RA CHN AMWAY HOME DISH DROPSTM

  Cch s dng: Vt bn thng thng: Pha long theo t l

  1:4. S dng bnh pha long ca Amway g p g yPlastic Squeeze.

  Vt b t d b h Vt bn cng u, vt dng bng nha: Pha long theo t l 1:3, 1:2 hoc 1:1

  Ra rau c qu: Khong 3-5 git nc ra chn c pha long vi t l 1:4 vo 3 5 ltchn c pha long vi t l 1:4 vo 3-5 lt nc. Ngm rau, c, qu trong vng 1-3 pht

  h l i i sau ra sch li vi nc.

 • 3 NC RA CHN3. NC RA CHN AMWAY HOME DISH DROPSTM

  Ch :

  Ch dng nc ra chn Dish Drops

  cho vic ra chn bt bng tay.

  Khng ph hp cho my ra chn

 • 3 NC RA CHN3. NC RA CHN AMWAY HOME DISH DROPSTM

  Minh ha sn phm

  Vt liu:Nc ra chn Amway Home Dish Drops- Nc ra chn Amway Home Dish Drops

  - Du n- Ly thy tinh cha nc sch: 01 ci- Mung inox: 01 ciMung inox: 01 ci- Ming xp ra chn h i t 01 - ng nh git: 01 ng

 • 3 NC RA CHN3. NC RA CHN AMWAY HOME DISH DROPSTM

  Minh ha sn phm

  Quy trnh:Cho du n vo mung inox- Cho du n vo mung inox.

  - Cho nc ra chn t l 1:4 vo trong mung b h iny bng ng nh git.

  - Dng ming xp trn u