11. INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM DLA RODZIC“W .Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla...

11. INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM DLA RODZIC“W .Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla rodzic³w
11. INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM DLA RODZIC“W .Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla rodzic³w
download 11. INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM DLA RODZIC“W .Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla rodzic³w

of 2

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 11. INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM DLA RODZIC“W .Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla...

SEKCJA 11. Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla rodzicw (prawnych opiekunw) 61

11. INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM DLA RODZICW (PRAWNYCH OPIEKUNW)

W sekcji 11. zawarto informacje dotyczce egzaminu, ktre naley przekaza rodzicom (prawnym opiekunom)

zdajcych.

11.1. PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM

1. Przewodniczcy zespou egzaminacyjnego lub upowaniony przez niego nauczyciel / upowanieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) s zobowizani do przekazania rodzicom uczniw

kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczcych:

a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w terminie gwnym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystpuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

b. struktury egzaminu (podzia na czci i zakresy/poziomy; czas trwania poszczeglnych zakresw/poziomw, w tym przeduenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunkw

lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejtnoci

c. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (przebieg egzaminu kadego dnia) d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut)

przeznaczonego na sprawdzenie poprawnoci przeniesienia odpowiedzi na kart odpowiedzi

e. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urzdze telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urzdze w tej sali

f. przyborw i materiaw, ktre zdajcy mog wnie do sali egzaminacyjnej g. koniecznoci samodzielnego rozwizywania zada w czasie egzaminu h. moliwoci wgldu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

2. Do 30 wrzenia 2016 r. naley zapozna rodzicw uczniw z moliwymi dostosowaniami warunkw i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (pkt 3.4.13.).

3. Do 18 listopada 2016 r. naley przekaza rodzicom uczniw pisemn informacj o wskazanym przez rad pedagogiczn sposobie lub sposobach dostosowania warunkw lub formy

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i moliwoci

psychofizycznych zdajcych.

4. Naley poinformowa rodzicw o nastpujcych terminach: a. do 30 wrzenia 2016 r. zoenie deklaracji (a) wskazujcej jzyk obcy nowoytny, z ktrego

ucze przystpi do czci trzeciej egzaminu gimnazjalnego, (b) informujcej o zamiarze

przystpienia do czci trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, ktry nie

ma takiego obowizku, (c) informujcej o zamiarze przystpienia do czci pierwszej lub

czci drugiej egzaminu w jzyku danej mniejszoci narodowej, mniejszoci etnicznej lub

w jzyku regionalnym

b. do 15 padziernika 2016 r. przedoenie dyrektorowi szkoy zawiadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnociach

w uczeniu si

c. do 24 listopada 2016 r. zoenie owiadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobw dostosowania warunkw lub formy przeprowadzania egzaminu do

potrzeb edukacyjnych i moliwoci psychofizycznych zdajcych, po otrzymaniu pisemnej

informacji, o ktrej mowa w pkt 11.1.3.

d. do 19 stycznia 2017 r. zoenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o ktrych mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.11.

e. do 31 marca 2017 r. przekazanie dyrektorowi szkoy wniosku o zmianie jzyka obcego nowoytnego w przypadku laureatw / finalistw konkursw / olimpiad przedmiotowych (pkt

3.2.12.).

5. Kadorazowo naley jeeli to moliwe przekaza rodzicom stosowne formularze (zaczniki do niniejszej Informacji) lub przekaza im informacj o tym, gdzie formularze te mona znale (np.

strona internetowa CKE, strona internetowa szkoy).

6. Wskazane jest, aby przekaza rodzicom, e na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakadce powiconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostpne s:

http://www.cke.edu.pl/

62 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 b. przykadowe arkusze egzaminacyjne c. arkusze egzaminacyjne z lat 20122016 d. sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.

11.2. PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

1. W przypadku uniewanienia egzaminu z przyczyn okrelonych w pkt 7.1.3. szkoa jest zobowizana udzieli rodzicom szczegowych wyjanie dotyczcych przyczyn oraz trybu

uniewanienia oraz udzieli zdajcemu i jego rodzicom penego wsparcia na kolejnych etapach

przeprowadzanej procedury.

2. Rodzicom uczniw naley rwnie przypomnie o moliwoci wgldu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz zaznajomi osoby zainteresowane z procedur dokonywania wgldu.