1- trasesi aa±daki elektrolit bozukluklar±ndan hangisi ... 2. Romatizmal mitral...

download 1- trasesi aa±daki elektrolit bozukluklar±ndan hangisi ... 2. Romatizmal mitral darl±±

of 100

 • date post

  27-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1- trasesi aa±daki elektrolit bozukluklar±ndan hangisi ... 2. Romatizmal mitral...

1- Yukardaki elektrokardiyogram trasesi aadaki elektrolit bozukluklarndan hangisi ile ilikilidir?

A) Hiperkalemi

B) Hiperkalsemi

C) Hipokalemi

D) Hipokalsemi

E) Hiponatremi

2. Romatizmal mitral darl olan bir hastada son 1 haftadr yksek ate, me, titreme ve nefes darl yaknmalar ortaya kmtr. ekilen ekokardiyografide mitral kapak zerinde vejetasyon gzlenen hastann el parmaklarnn palmar ularnda arl, subkutan kk lezyonlar saptanmtr.

Bu hastadaki lezyon en byk olaslkla aadakilerden hangisidir?

A) Osler nodl

B) Janeway lezyonu

C) Roth lekesi

D) Splinter hemoraji

E) Eritema nodozum

3. Gnmzde yaygn kullanlan Amerikan Ulusal Kolesterol Eitim Program (NCEP) nerilerine gre, kardiyovaskler korunmann salanabilmesi iin, koroner arter hastal olmayan diyabetik bir kadn hastada antilipid tedavinin birincil hedefi aadakilerden hangisi olmaldr?

A) LDL kolesterol dzeyini 100 mg/dL nin altna indirmek

B) LDL kolesterol dzeyini 130 mg/dL nin altna indirmek

C) LDL kolesterol dzeyini 160 mg/dL nin altna- indirmek

D) Total kolesterol dzeyini 200 mg/dL nin altna indirmek

E) Total kolesterol dzeyini 230 mg/dL nin altna indirmek

4. Krk yedi yanda, 20 yldr gemi skm sanayinde alan bir hastann, ekilen akcier grafisinde bilateral, yaygn kalsifiye plaklar saptanyor.

Bu hastadaki radyolojik grntnn aadakilerden hangisinin maruziyetinebal olma olasl en yksektir?

A) Silika

B) Berilyum

C) Asbest

D) Arsenik

E) Nikel

5. Hastane dnda pnmoniye neden olan aadaki bakterilerden hangisinin tedavisinde, karsnda verilen antibiyotiin kullanlmas uygundur?

Bakteri Antibiyotik

A) Legionella pneumophila Amoksisilin + klavulanik asit

B) Haemophilus influenzae Penisilin G

C) Mycoplasma pneumoniae Sefuroksim

D) Staphylococcus aureus Amoksisilin

E) Chlamydia pneumoniae Klaritromisin

6. Aadakilerden hangisi oskltasyonda tber sufl duyulmasna neden olur?

A) Bronlarn daralmasna bal trblans akmla olumas

B) Elastisitenin geri dnnn zayflamas sonucu hiperinflasyon

C) Alveollerin eksudayla dolmas ile karakterize konsolidasyon

D) Peribroniyal dem nedeniyle bronlarn kapanmas

E) Santral bron obstrksiyonu nedeniyle distalde mukus birikimi

7. Aadakilerden hangisi sirozlu bir hastada hepatikensefalopati tablosunu kolaylatrabilecek faktrlerden biri deildir?

A) Gastrointestinal kanama

B) Konstipasyon

C) Hipokalemi

D) Enfeksiyon varl

E) Dk protein alm

8. Aadaki patolojik bulgulardan hangisi Crohn hastal iin karakteristik deildir?

A) Tm barsak mukozasnn uniform tutulumu

B) Barsak duvarnn tm katlarnn tutulumu

C) Salam mukoza alanlarnn grlmesi

D) Perianal tutulum

E) Fistl varl

9. Aadaki ishal tablolarnn hangisinde antibiyotik vermek uygun deildir?

A) Kolera

B) Stafilokokkal besin zehirlenmesi

C) Shigella dizanterisi

D) Amipli dizanteri

E) Campylobacter ishali

10. Yirmi bir yanda bir kadn hasta 3 ay nce ba ars nedeniyle bavurmutur. Tekrarlanan lmlerde kan basnc 180-190/110-120 mmHg olarak bulunmutur. Hipertansiyon tans konularak -adrenerjik blokr tedavisine balanm ancak tedaviye yant alnamamtr. yksnde baka bir hastalk ya da ila kullanm olmayan hastann aile yksnde hipertansiyon yoktur. Fizik muayenede kan basnc 180/110 mmHg ve evre 3 hipertansifgz dibi deiiklikleri dnda hasta normal olarak bulunuyor. Beden kitle indeksi 22 kg/m2 olan hastann yaplan laboratuvar incelemelerinde tam kan ve tam idrar tetkikleri normal snrlarda, alk kan ekeri 80 mg/dL, serum kreatinin dzeyi 0.8 mg/dL, serum potasyum dzeyi 4.1 mmol/L olarak bulunuyor.

Bu hastadaki hipertansiyon etiyolojisini saptamak iin ncelikle aadaki tetkiklerden hangisi yaplmaldr?

A) Ekokardiyografi

B) Renal arter Doppler ultrasonografisi

C) 24 saatlik idrarda serbest kortizol dzeyi tayini

D) 24 saatlik idrarda katekolamin dzeyleri tayini

E) TSH dzeyi tayini

11. Aadakilerden hangisi gebeliin 2. trimesteri srasnda kan basnc ve glomerler filtrasyon hznda ortaya kan normal fizyolojik durumu gsterir?

Kan basnc Glomerler filtrasyon hz

A) Ykselir Artar

B) Ykselir Azalr

C) Der Artar

D) Deimez Azalr

E) Der Deimez

12. Akut bbrek yetmezlii olan bir hastada aadaki fizik muayene bulgularndan hangisinin varl, acil diyaliz tedavisi endikasyonudur?

A) Perikardiyal frotman

B) Bilateral pretibial 2+ dem

C) Her iki akcierde kaba raller duyulmas

D) Kalp seslerinin iddetinde artma ve S4 duyulmas

E) Kosta yayn 2 cm geen hepatomegali

13. Sol servikal lenf nodu biyopsi sonucu Hodgkin lenfoma olarak raporlandrlan 20 yanda bir erkek hastada fizik muayenede sa aksillerlenfadenopati; ultrasonografide karacierde ok sayda hipoekoik, en by 2 cm apnda lezyonlar saptanyor.

Bu hastadaki Hodgkin lenfoma hangi evrededir?

A) Evre I

B) Evre II

C) Evre IIIA

D) Evre IIIB

E) Evre IV

14. Aadaki anemi tiplerinden hangisi ortalama eritrosit hacmi (MCV) 66 fL ve retiklosit saym % 0.4 deerleri ile uyumlu deildir?

A) Demir eksiklii

B) Talasemi taycl

C) Kronik hastalk anemisi

D) Sideroblastik anemi

E) Folat yetmezlii

15. Aadaki jinekolojik kanserlerin hangisinde, insan papillomavirusuna kar gelitirilen a koruyucu olmutur?

A) Over kanseri

B) Fallop tp kanseri

C) Endometriyum kanseri

D) Serviks kanseri

E) Vulva kanseri

16. Ar sokmasn takiben 10 dakika sonra tm vcudunda yaygn kzarklk, kant, rtiker tarz dkntler ile birlikte iddetli nefes darl ve hipotansiyon gelien bir hastada ilk yaplmas gereken aadakilerden hangisidir?

A) ntravenz antihistaminik

B) ntravenz kortikosteroid

C) ntramuskler adrenalin

D) Neblizatr ile 2-agonist

E) Dopamin infzyonu

17. Aadakilerin hangisinde bir hastalk, kendisine ait olmayan bulguyla birlikte verilmitir?

Hastalk Bulgu

A) Gut Tofs

B) Dermatomiyozit Gottron papl

C) Sistemik skleroz Telanjiektazi

D) Reaktif artrit Sirsinat balanit

E) Akut romatizmal ate Eritema nodozum

18. ki yldr Raynaud fenomeni, gvde ve st ekstremitelerin derisinde yaygn kalnlama ve gerginlik yaknmalar olan 45 yanda kadn hastada 1 yldr giderek ilerleyen nefes darl olduu reniliyor. Yaplan fizik muayenede ate 36C, nabz 72/dakika, solunum says 26/dakika olarak bulunuyor. Her iki akcier bazalinde ince raller duyuluyor. Laboratuvarincelemelerinde ANA (+), anti-scl-70 (antitopoizomeraz-1) antikoru (+) olarak bulunuyor.

Bu hastada en olas akcier patolojisi aadakilerden hangisidir?

A) nterstisyel fibrozis

B) Amfizem

C) Broniektazi

D) Pulmoner hemoraji

E) Broniolitis obliterans

19. Aadaki enfeksiyon hastalklarndan hangisinin tedavisi srasnda hastann solunum izolasyonuna alnmas gerekmez?

A) Larenks tberklozu

B) Atipik mikobakteriyal pnmoni

C) Suiei

D) Dissemine zoster

E) Kzamk

20. Sistemik lupus eritematozus tans alan ve tedavisinde 3 aydan uzun sre gnde 40 mg prednizolon kullanan bir hastada deride ok sayda eritematznodl; akcierlerde nodler konsolidasyon ve beyin apsesi saptanyor.

Bu hastadaki bulgulardan sorumlu etken en byk olaslkla aadakilerden hangisidir?

A) Nocardia spp.

B) Streptococcus pneumoniae

C) Escherichia coli

D) Pseudomonas spp.

E) Viridans streptokoklar

21. Bilin bulankl ve yksek ate nedeniyle acil servise getirilen 45 yanda bir erkek hastann 10 yldr tip 1 diabetes mellitus tansyla izlendii reniliyor. Diyabetik ketoasidoztans konulan hastann, sa gznde periorbital dem, kemozis ve proptozis ile az iinde sert damakta yaklak 2 cm apnda siyah renkli nekrotik bir lezyon saptanyor. Bu dokudan alnan biyopsi materyalinin mikroskopik incelemesinde 90 lik dallanmalar gsteren kaba ve dzensiz grnmde hifler gzleniyor.

Bu hastadaki lezyondan sorumlu etken en byk olaslkla aadakilerden hangisidir?

A) Actinomyces spp.

B) Rhizopus spp.

C) Cryptococcus neoformans

D) Candida tropicalis

E) Nocardia asteroides

22. Diyabetik hastalarda mikroalbminri dneminin, aikar proteinriye ilerlemesinin engellenebilmesi iin aadaki yntemlerden hangisi etkili deildir?

A) Sk glisemik kontroln salanmas

B) Protein almnn kstlanmas

C) Aspirin kullanlmas

D) Sk kan basnc kontrolnn salanmas

E) Angiotensin dntrc enzim inhibitrlerinin kullanlmas

23. Tip 2 diabetes mellitus tedavisinde kullanlan alfa glukozidazinhibitrleri ile ilgili olarak aadaki ifadelerden hangisi dorudur?

A) nslin direncini azaltrlar.

B) HbA1c yi sulfonilre ve biguanidlerden daha ok drrler.

C) Serum kreatinin dzeyi 2.5 mg/dL nin zerinde olanlarda bile kullanlrlar.

D) Barsaktan glukoz absorpsiyonunu azaltarak kan glukozunudrrler.

E) Hepatik glukoz yapmn azaltrlar.

24. Hiperprolaktinemi aadaki bulgulardan hangisine neden olmaz?

A) Amenore

B) Osteopeni

C) Galaktore

D) nfertilite

E) Hiperpigmentasyon

25. Krk drt yanda evli bir kadn hasta ba, karn, srt ve yaygn ekstremite arlar, zaman z