אבא מקבל תואר אבירות

9
י י יייי יייייי ייייי יייייי).י.י( ייייייי- ייייי ןןןןן ןן'1 ןןןןןן2006 תתתת תת תתתת תתתתתתת תתת תתת תתתתת, תתתתתתת תתתתתתתתתת, ת ת ת ת ת ת ת ת" תתתתת תת תתתתתתתתת, תתתתתת, תתתתתת תתתתתתתתת_______________________ ןןןןן ןןןןן ןן'58-029- 278-7 ןןןןן ןןןןן: ן"ן ן. ןןןןן ןןןן ןןןןן,84 ן, ןןןן35 ןן ןן59447 ןןןןן03-6583416 amizade @post.com ן ןןןן ןןןןן ןן ןןןןןן ייייי תתתת תתתתתתת תת תתתתת תתתתתת תתתתתתתתתתתתת- תתתת תתתתתת תתתתת תתתתתת תתתתת תתתתתת תתת תתתת תתתתתתת תתתתתת,)ת.ת( תתתתת תתתתת תתת תתתתתת תתתת תתת,4 תתתתתת2006 , תתתת16:30 תתתת תתתתתתת תת תתתתתתת תתתתתתת, תתתת תתתתת תתתת,3 , תתת תתתת. ןןן ןןןן- תתתתת תתתת תתתת תתתתת תתתתת תתתתתתת תתתת2007 תתתתת- תתת תתתתת תתתתתת תתתתתת תתתת תתתתתת תת תתתת תת תתתת תתתתתתת, תתתתת תתתתתת תתתת17.00 , תתתת תתתתתת תתתתתתתת תתתת תתתתתת תתתתת .תתתתתת תתתתת תת תתתת,20/11/2005 תתתת תתתתת

Transcript of אבא מקבל תואר אבירות

Page 1: אבא מקבל תואר אבירות

יעוןדי האגודה לקשרי ידידות

ישראל-פורטוגל )ע.ר.(1מס' גליון 2006 נובמבר

קשרי הידידות לקדם את בין שני העמים, הישראלי והפורטוגלי, ע"י היכרות הדדית של ההיסטוריה,

האמנות, המסורתוהפולקלור

_______________________

58-029-278-7עמותה רשומה מס'

כתובת רשומה:ע"י ר. שליסר

35א, דירה 84רחוב בלפור, 59447בת ים

03-6583416טלפון

amizade @post.com

מן המנייןסיפה כלליתא

הזמנה

בהתאם לתקנון העמותה הננו מזמינים את חברי האגודהפורטוגל ידיד וכל )ע.ר( ישראל-פורטוגל ידידות לקשרי

שני,בישראל, לאסיפה כללית שנתית אשר תתקיים ביום בדצמבר 4 , בשעה 2006 בחדר הישיבות של 16:30

, בתל אביב. 3 רחוב דניאל פריש, , פורטוגל שגרירות

סדר היום

2007בחירת חברי הועד המנהל וועדת הביקורת לשנת - - שונות

היה ומספר החברים שיגיעו בשעה היעודה לא יעלה על מנין, והיא תתקיים17.00משתתפים, תידחה האסיפה לשעה

.בהשתתפות מספר החברים שיהיו נוכחים במקום

20/11/2005תל אביב,

הועד המנהל

Page 2: אבא מקבל תואר אבירות

"מטרופוליס" הוציאה גליון מיוחד על עיר

ליסבון

 

"הווידוי של לוסיו"מאת מריו דה סא קרניירוMário de Sá Carneiro

תרגם את הספר של הסופר הפורטוגלי,רמי סערי .26שהתאבד בפריס בגיל הוצאת כרמל, ירושלים.

על הספר ועל הסופר מומלץ לקרוא את מאמרה של

)קונטרול +כאן, חברת האגודה, ללחוץ מרים רינגל

עכבר(

חדש! גיליון ליסבון של 78₪מטרופוליס. הצעה מיוחדת

₪( כולל מדריך כיס123)במקום ומפה למטייל:

 לפרטים הקליקו כאן

מטרופוליס ליסבון מגזין מטרופוליס ליסבון, מביא

לקורא את סיפורה של עיר מלאת קסם ים תיכוני, אוכל אפריקאי ומוזיקה

ברזילאית. המגזין יעסוק בהתפתחות האורבנית של העיר, במשורר והמאהב הגדול שלה, פרננדו פסואה, בהיסטוריה המפוארת של יהודיה, באימפריה הימית

השקטה שלבמהפכההגדולה שדעכה, ובצד האלטרנטיבי יותר שלה –1974

גלריות, מועדונים וספרות. עמודים, מכיל עשרות150הגיליון, בן כ-

תמונות יפהפיות, ואליו מצורפים מפתהעיר ומדריך כיס למטייל

"הבנקאי האנרכיסט"מאת פרננדו פסואה

,יצא לאור תרגום חדש של ספר מאת פרננדו פסואהיורם מלצר. "הבנקאי הארכיסט",בתרגומו של

לקריאה של מאמר של יורם המלווה את הטקסט, ללחוץ)קונטרול + עכבר( כאן.

ביקור של שר החוץ הפורטוגליבישראל

Page 3: אבא מקבל תואר אבירות

ביקור רשמי בישראל של שר החוץ הפורטוגלי, לויס אמדו נערך

. הביקור בנובמבר21 - 19בתאריכים הזמנתה של השרה הישראלית,ב נערך

ציפי לבני, ובמסגרת סיור ים-תיכוני, שכלל אלג'יר, ישראל, הרשות

הפלסטינאית ולבנון. של ביקור זה הינו חשוב ביותרקיומו

חל יום2007-שנת במשני טעמים: לקיום יחסים דיפלומטיים30השנה ה-

שנתבמחצית השנייה שלכמו כן, בין שתי המדינות. ו נשיא-תורן של האיחודבתפקיד תכהן פורטוגל 2007

לקבלת מידעהאירופי וביקור השר אמדו היווה הזדמנות חשוב זה.

שר האורח עלנערכה ארוחת ערב לירושלים ביקור בב ערכו מסיבת עתונאיםוהשניים שולחנה של שרת החוץ,

השר הפורטוגלי שליוזמההצהירבמהלכה משותפת. אשר משותפיםהמשותפת של ספרד וצרפת יש יעדים

שהאיחוד האירופי דוגל בהם ביחס לסכסוך הוא הדגיש שהיוזמה טעונה,הישראלי-פלסטינאי. ברם

השוריעדיין דיון בין המדינות החברות באיחוד לקראת אעל ידי מועצת השרים האירופים.

ציפי לבני הודתה לשר הפורטוגלי על ההחלטה לשגרלחיזוק כוחות האו"מ בשטח. פורטוגלים חיילים

ביום השני לביקורו, נפגש השר הפורטוגלי בנפרד עם ראש הממשלה, אהוד אולמרט, עם סגן ראש הממשלה

ושר הביטחון, עמיר פרץ, עם ראש האופוזיציה, בנימיןנתנייהו, ועם ראש יחד, יוסי בילין.

באג'נדה של פגישות אלה היו היחסים בין שתי המדינות, תהליך השלום באזור, תפקידם של המשלחות האירופיות

בבקרת הגבולות, המצב בלבנון ושיתוף הפעולה ביןאירופה וארצות הים התיכון.

ביום השלישי והאחרון לביקורו, ביקר השר אמדו דרו שלע שם נפגש עם סאיב עריקת, בה,ברמאללה

היה בביקור בערב הסעודי. עריקתאשר הנשיא אבו מאזן, ,EUBAMהשתתפות פורטוגל ב-על הודה לשר האורח

המשלחת האירופית בגבול בין ישראל והרצועה )שם קרוב מאזמהאיחוד מיוצג ע"י מריו מרטינש, שאנו מכירים

קש שהאיחודיכיהן כיועץ בשגרירות פורטוגל בישראל(. וב לפתרון הסכסוך על פי "מפתרבים יותר יפגין מאמצים

הדרכים". קברו של יאסר ערפאתעל השר הפורטוגלי הניח זר

רות, שם פורטוגל מחזיקה גדוד חייליםיובהמשך טס לביבמסגרת כוחות האו"ם.

השר נפגש עם ראש ממשלת לבנון, פועד סיניורה, והביעצער רב על רצח פייר ז'ומאיל.

לפני צאתו מהארץ, לויס אמדו העניק ראיון לעיתון הארץ בו הביע את דעתו שתם הזמן לטפל בסוגיה האיראנית

יל לחץ.עבעדינות דיפלומטית והגיע העת להפ

Page 4: אבא מקבל תואר אבירות

סיבית של תושביםאם הנוכחות המאכאשר נשאל איסלמיים בארצות אירופה משפיעה על היחס של האיחוד, ענה השר בחיוב. בפורטוגל הסוגיה אינה

מדינות כמו צרפת, אנגליה ואיטליה,ב, אבל מורגשת ההשפעה של הסכסוך הישראלי-פלסטינאי על קליטתם

תודעהב נבחנת היטב הללוהחברתית של האוכלוסיות הציבורית ודרכה עוברת לממשלות, מכיוון שהבעיה היא

בעיקר פוליטית.

חברי האגודה קבלו עטורי כבוד

של פגישות פוליטיות, , הקדישפהתוכנית הצפולבנוסף שר החוץ לויס אמדו חלק מרכזי באז'נדה שלו לחיזוק

היחסים הבילטרליים. במהלך קבלת פנים שערך השגריר פדרו, בערבביום שני

בשם נשיא,העניק השרנונו ברטולו במעון השגרירות, פורטוגל, עטורי כבוד לארבעה אזרחים ישראליים.

ראובן סדנאי, קונסול כבוד של פורטוגל בחיפה, התכבד . רב החובל ראובןComenda da Ordem de Mérito-- ב-

של חברת הספנות קורלוהבעלים סדנאי הוא המיסד בין ישראלים קונוונציונלטעניםליינס, היחידה שמובילה מ

והנמלים המשניים של פורטוגל. בעת מלחמת לבנון השנייה, הקוסול סדנאי העמיד אחת מספינותיו לצורך

, במקרה הצורך.פינוי אזרחים פורטוגלים מן האזור

מרים טבעון, מתרגמת מקצועית, תרגמה מפורטוגלית לעברית כבר עשר יצירות של ז'וזה סראמאגו, אחת של

לידיה ז'ורז', ואסופה של סיפורים פורטוגלים, שערכה Oficial da Ordem doלוסיה מוצ'ניק. קבלה את עטור

Infante D. Henrique.

של שתיןאורי עטר, איש עסקים, יזם כבר את תרגומ יצירות של המשורר הפורטוגלי פרננדו פסואה וממשיך

בעבודה ללא לאות, לקשר בין הגורמים המתאמים את המשוררבישראל בפורטוגל ובישראל, לפרסם

החשוב ביותר. אורי הוא מעתההפורטוגלי בן זמננו Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

שלבישראל העיתונאי המפורסם הנריקה צימרמן, כתב יע ושל מספר אמצSICרשת הטלויזיה הפורטוגלית

לאחרונה אתציגארצות אחרות, המתקשורת מספרד ו Entrevistas no Centro"המהדורה הערבית של הספר

do Mundo"שכתב במקור בפורטוגלית, על שיחות שקיים , עם האנשים שהשפיעו יותר על הסכסוך

ישראלי-פלסטינאי. ספרו תורגם כבר לספרדית ולעברית, Comenda הנריקה קבל את העטור של .ועכשיו לערבית

da Ordem do Infante D. Henrique .

Page 5: אבא מקבל תואר אבירות

אתרים באינטרנט

2006  נובמבר : :לחברי-האגודה ואוהדיה 

הדן באנוסי-בלמונטה במאה העשרים אנא הכנסו לאתר .לכניסה ללחוץ

.כאן

בפרקיו מערב סגנון-ספורי ומחקרי ,החוגג שנה לקיומו ,אתרה מאת מחברים שונים השונים .

]   לאחר השיבה מהמאראניות ליהדותהוא כולל מחקר-סוציולוגי . של הח"מ  וגם הלאה[1994-2000

  .אשמח לשמוע את חוות-דעתכם פרקים נוספים  2-4 כ- עוד בקרוב יצורפו לאתר זה .

Sarica[ Molho[ Sara     מולכו ]שריקה[ שרה