απόλυση λόγω νόσου

2
Θέμα... : ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ Δ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ Επί του υπ’ αριθ. πρωτ. Α9α/22970/28.7.1998 ερωτήματος του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για απόλυση λόγω νόσου του γιατρού Δ. Τιμοθέου, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του α/ τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 1 του π.δ. 611/1977, β/ ότι, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία (βλ. ιδίως την υπ’ αριθ. 60/17.6.1998 γνωμάτευση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής Εφετείου Θράκης), ο ανωτέρω γιατρός πάσχει από «ψυχωσική συνδρομή, μορφή μέτριας βαρύτητας με εμφανείς διαταραχές της συμπεριφοράς, μετατραυματική επιληψία, οργανικό ψυχοσύνδρομο & 96δ, συνολικό ποσοστό αναπηρίας εβδομήντα τοις εκατό (70%)», γ/ ότι, κατά την ίδια γνωμάτευση, η νόσος χαρακτηρίζεται ως μη ιάσιμη και ο ανωτέρω γιατρός ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, δ/ τις από 5.1.1999 απόψεις του γιατρού και ε/ την υπηρεσιακή εισήγηση και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, κρίνει ότι ο γιατρός Δ. Τιμοθέου δεν έχει πλέον, λόγω νόσου, τη δυνατότητα απρόσκοπτης, για τη δημόσια υπηρεσία, συνεχίσεως εκτελέσεως των καθηκόντων του, ενόψει της φύσεως και των ιδιαίτερων συνθηκών αυτών και αποφαίνεται ομόφωνα υπέρ της απόλυσής του λόγω νόσου. -------------- Επί του ερωτήματος (να τεθεί η υπηρεσία) για την απόλυση λόγω νόσου του ιατρού... το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του α) ότι, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία (βλ. ιδίως γνωμάτευση από 28.1.1998 της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, συνεδρ. 4), ο ανωτέρω ιατρός δεν έχει πλέον, λόγω νόσου, την δυνατότητα απρόσκοπτης, για τη δημόσια υπηρεσία, συνεχίσεως εκτελέσεως των καθηκόντων του, ενόψει της φύσεως και των ιδιαίτερων συνθηκών αυτών και β) το από... υπόμνημα του ανωτέρω προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αποφασίζει την απόλυση του ... λόγω νόσου, σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 1 του π.δ. 611/1977.

Transcript of απόλυση λόγω νόσου

Page 1: απόλυση λόγω νόσου

Θέμα...: ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ Δ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ

Επί του υπ’ αριθ. πρωτ. Α9α/22970/28.7.1998 ερωτήματος του Υπουργού

Υγείας και Πρόνοιας για απόλυση λόγω νόσου του γιατρού Δ. Τιμοθέου, το

Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του α/ τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 1

του π.δ. 611/1977, β/ ότι, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία (βλ.

ιδίως την υπ’ αριθ. 60/17.6.1998 γνωμάτευση της δευτεροβάθμιας

υγειονομικής επιτροπής Εφετείου Θράκης), ο ανωτέρω γιατρός πάσχει από

«ψυχωσική συνδρομή, μορφή μέτριας βαρύτητας με εμφανείς διαταραχές της

συμπεριφοράς, μετατραυματική επιληψία, οργανικό ψυχοσύνδρομο & 96δ,

συνολικό ποσοστό αναπηρίας εβδομήντα τοις εκατό (70%)», γ/ ότι, κατά την

ίδια γνωμάτευση, η νόσος χαρακτηρίζεται ως μη ιάσιμη και ο ανωτέρω

γιατρός ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, δ/ τις από 5.1.1999 απόψεις

του γιατρού και ε/ την υπηρεσιακή εισήγηση και τα λοιπά στοιχεία του

φακέλου, κρίνει ότι ο γιατρός Δ. Τιμοθέου δεν έχει πλέον, λόγω νόσου, τη

δυνατότητα απρόσκοπτης, για τη δημόσια υπηρεσία, συνεχίσεως εκτελέσεως

των καθηκόντων του, ενόψει της φύσεως και των ιδιαίτερων συνθηκών αυτών

και αποφαίνεται ομόφωνα υπέρ της απόλυσής του λόγω νόσου.

--------------

Επί του ερωτήματος (να τεθεί η υπηρεσία) για την απόλυση λόγω νόσου

του ιατρού... το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του α) ότι, όπως προκύπτει

από τα σχετικά στοιχεία (βλ. ιδίως γνωμάτευση από 28.1.1998 της

δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, συνεδρ. 4), ο ανωτέρω ιατρός δεν

έχει πλέον, λόγω νόσου, την δυνατότητα απρόσκοπτης, για τη δημόσια

υπηρεσία, συνεχίσεως εκτελέσεως των καθηκόντων του, ενόψει της φύσεως και

των ιδιαίτερων συνθηκών αυτών και β) το από... υπόμνημα του ανωτέρω προς

το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αποφασίζει την απόλυση του ... λόγω νόσου,

σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 1 του π.δ. 611/1977.